Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

j EDE BLAD VRIJDAG 14 FEBRUARI 1941 jStVond van groot jolijt Concorilia AZIË Britsch Indische soldateit Malakka in TOESTAND IN VERRE OOSTEN PESSIMISnSCH BEOORDEELD De Asahi Sjimboen meldt uit Londoi dat de Britsche regeering beeft besloten 20 000 Britsch Indlsche soldaten naar Malakka te zenden In officieele Engelsche kringen beoordeelt men den toestand in het Verre CÏosten geoiszlns optimistisch Groote putQ vleesck en kaas In beslag genomen en aes penonen bekeard De politie ia een kettinghandel van levensmiddeleiKbuiten de distributie om op het spooKgekomen Bij een huiszoeking bü een inwoner werd een partij varkensvleesdi van ongeveer 1600pond en een hoeveelheid kaas aangetroffen Bij het nader onderzoek in samenwerking met ambtenaren van den crisis controledienst uit Crouda biedt dat twee zwagers alhier een handeltje op totrw hadden gezet om tegen stevige prijzen fratidulcus vleesch en kaas te verkoopen Het vleesch werd betrokken van drie personen te dezer plaatse te Linschoten en te Woerden woonachtig en het was deels van clandestiene slachtingen afkomstig Bij een huiszoeking bü een hunner alhier kwam uit vaten in een schuurtje nog een partijtje van 100 kg vleesdi te voorschijn en voorts werden vier levende varkens aangetroffen die op de inventarisatielijst van het veebodije niet waren vermeld en eveneeMa in den handel zouden worden gebracht Het leek een goed zaakje want er was al vleesch voor f 4 50 per kg verkocht De kaas wac afkomstig van een veehouder uit Hoenkoop die ze clandestien bereid 4n tegen een stijven prijs verkocht had De geheele oogst bestond uit 1000 kg vleesch en 21 kazen welk alles in beslag genomen is Tegen de zes betrokkenen is proces verbaal opgemaakt Recuwuk SCHOOL WEER GEOPEND Aan de openbare lagere school A op het Dorp die wegens griep onder de leerlingen voorloopig gefloten w is het onderwijs hervat NIEUWDORPERWEG IN SLECHTEN TOESTAND tiaST DK BOOO N JOHNNT EN S£s OOGSTTEN UITBUNDIG 8UCCE8 Jen uitverkochte zaal beeft gisteriLj met groot ja bükans storm j enthousiasme goede radiobe £ begroet die zich in CtmcorS in een vroolijke voorstelling in gden lijve presenteerden Daar l ecn joJijt en een geestdrift die Müjingen in een aUerhartclyksten Sqli die ongetwijfeld de artisten geï i zal hebben Was de ontvangst Ji Albert de Booy en Johnny en 1 al een zeer prettige daar bleef njet bu Van het moment af dat S knusse belletje den aanvang aan lJ iigde heerschte er zoo n opgewek gtenjming dat het gulle publiek al Jjjer uitnooidiging uit volle borsï de tjes m dezong Niet alleen de ten bleken populair ook met hun BBiners was dit het geval en dit alles jjkte dat de avond voor de medepotoidfn wel zeer succesvol was b 1 zijn welgedaanheid zong Albert It Boou zijn bekende liedjes en dat fy$ief wat he sch was deed er min toe waar hij den toon niet halen ba hiflpfn de luisteraars jnet laagte l j volume te versterken En zoo Bonken uit volle borst Als je maar igoit wat zegt Angeline Op de j en Zinif mee m n aria en al gf idere liedjes en alle bezongen erhalen werden ond rstre t door Ie komische voordracht waarmede de tag P gezellige wüze z n nummers fcacht jctjie Cantor was wegsni griep ftnlssp if en in haar plaats kwam je heer die de inleidingsconférence M vfr firgd doch die zich overigens to de bij zijn geheimzinnige toeren Miie nde onbekendheid hulde prettig Jtó ourfen met vlotte goocheltoeren Oilaarnaast bracht hij in een gedachletlKcnd nummertje allerlei voorwerpen prompt bij de eigenaars terug Het hoogtepimt van den avond wnnde hf t optrederv van de two boys ad a pJita r Johnny en Jones In het Iraopantp tempo en d e fenomenale npheid die hun eigen is hebb ii zy de Mal vol klanken gestuwd en in kêt mengelmoesje van hun typisch wire op geestige wijze vele van doldwaze üpdjes gezongen Natuuriyk Itonden D slangenbezweerder van eudBagdad en Joseph Joseph op iel programma en voorts werden de lïonturen van Loe de ladelichter in nng vciteld en de ni lle situaties van Jiunten punten en Maak het donker a hel donker Onophoudelijk riep het publiek het lusüge tweetal terug en de laatste toegift Tiger racq ging Of in een daverende ovatie Jaarveriradering Remonstr Gemeente mSTEIXING VAN HÜISGEMEENTEN Gisteravond werd jn Central de Jttrlüksche ledenvergadering der Rem Gemeente gehouden De vergadering werd geopend door dea voorzitter dr J Nienhuis waarna het algemeen jaarverslag werd uitgebracht door mej W C Oosterling Ver Wljcn i gaf mej H N Glavim ans een enicht van de financiën van de kerk W ook wegens afwezigheid van den heer G J van Burk iets meedeelde OTer de aangelegenheid der diaconie In de plaats van dr Zimmermann ie onze stad verlaten heeft en bovendioi aan de beurt van aftreden was Jtrd als kerkeraadslid gekozen dr H Tutseboxp De predikant deelde in korte treklen iets mede over het plan van den erkeraad om over te gaan tot het in tellen van zoogenaamde Jiuisgeteenten welke ook reeds in vernaillendo andere Remonstr gemecntai beslaan en zich daar in zeer groole wlsngstellmg mogen verheugen Het wl van deze huisgemeenten is JMit de verdieping van het geestelijk teven te trachten de saamhoorigMio tusschen de leden onderling te ♦ enterken Wa de hierop volgende rondvraag ot de voorzitter de vergadering 45 JAiUG JUBILEUM Ibandag 17 Februari a s hoopt de F Abbema wonende Riegerstr 10 dag te herdenken dait hij 46 jaar ensi IS by de N V Drukkerij voorwe Koch en Knuttel SPORT OBtBAL Pfogrampia voor Zondag NEOESLANDSCHE VOETBALBOND Afdeeling II Je klasse B Vriendenschaar VDL J Hollandlaan syV UVS Gouda ft k a l e C Het Noordett DCV rjV OlyiVpia 8 30 uur ONO OHS J Pechvogels VFC Alphen Woer ► kiasse A Teijlingen TONA uoelmis Texas ArchHwl WLV wioop LDWS GSV Us e Gr fflem n VOGEL w klasse C Gouderak DONK Wdmxveen MCV AmmerstoS e JrMwrdrecfjt Bodegravrai Oude Haastre ht Boskoopsdie Boys klasse D BTC Wassenaar UrSjrZw Blauw OB VDS Delfi ijswijk Quick Steps joor Wi Schoonhoven Kranenburg klasse H NHS LekkerSerk BolSr tTOds Hoogcr DINDUA VND £ DHL Dilettant Zwervers e wve c klasse A HVV 2 ADO 4 IS enmgen a BEC 3 0HC 3 f 3 VÜC 3 UVS 2 t 3e klasse B HBS 4 VXJC 4 j V BMT 2 CcleriUs 2 VIOS 2 X 2 3e kl C Sdioonhovén ï Xer Sa It OJympia 2 GS V 2 Gouda 3 11 uur PLAATSELIJK NIEUWS Bereamba t G£SLAA a E UITVOERING VAN NUT EN GENOEGEN Woensdagavond werd in t Centrum de jaarlijkschc uitvoering van de zangvereeniging Nut en Genoegen gehouden Nadat de voorzitter met een kort woord geopend Éiad gaf de vereeniging een aantal zangstukken ten beste Hierna volgde de opvoering van het blijspel De Huistyran waarin de heer P v Zwienen op zeer verdienstelijke wüze de titelrol vervulde Ook hel spel van de andere spelers was goed verzorgd De zeer druk bezochte uitvoering werd besloten met het gebruikelijke bal VOOR VEEARTS GESPEELD Tegen een drogist te Schoonhoven is proces verbaal opgemaakt wegens het onbevoegd uitoefenen van de diergeneeskunde by koeien van een veehouder alhier TUDELIJK ONDERWIJZER De heer W Bode uit deze gemeente is benoemd tot tydelyk onderwijzer aan de openbare lagere school te Gou derak Boskoop PBÏSIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en nam 3 uur Ds Jacobs Geref Kerlj voorm 10 en nam 3 uur de heer Marseile van Katwijkaan Zee Chr Geref Kerk voorm 10 en nam half 4 uur Ds Kiasen Rem Kerk voor Vrijz Hervormden voorm 10 uur Ds Thomsen Geref Gem voorm 10 en nam 3 uur leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor as Zcfedag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr P du Buy telef 40 Haastrecht PREOIKIffiURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Envangellsatie 10 uur v m Evangelist G de Pater 1 30 uur Ds J van Vliet van Gouderak Geref Kerk 10 30 uur v m en 2 30 uur n m Ds J F W Erdmann Moercapelle BDRGERLUKE STAND Geboren Jacobus Comelis z van J e Bakker en C Uithol Wilhelmina Sara d van J C Klomp en C Bakker Geertje Wilhelmina d van W Wijnia en V Bakker Johanna Maria d van P Sol en S v Leeuwen Overleden W Boevé 57 jaar weduwn van T Verbeek LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Zevenhuizen Mej N Sol Luytjes KOSTERES NED HERV KERK DooT het overlijden van den heer W Boevé koster van de Ned Herv Kerk is voorloopig als zoodanig aangesteld mej G Verbeek VEILING VEREENIGING De Veiling vereeniging te Moercapelle is door de afdeeling Binnenlandsche Eierentiandcl te Beeköergcn aangesteld alff verzamelaai handelaar en grossier in eieren PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds Verkerk Geref Gcm v m 10 30 en n m 3 uur Leeskerk Moordrecht PREOKBETIRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur ptof dr M C van Mourik Broekman Gerct Kerk v m 10 en nm 3 uur dl IX P Kalkman Heiy Geref Evangeliaatie v m 9 30 enjjA 2 uur de heer Okkerse BILJARTCOMPETITIE Voor de competitie van de biljartvereeniging Moordrecht werden de volgende partyen gespeeld G v d Heid£n wint van J van Jeveren 112 119 107 Het getal tusschen haakjes geeft aan hoeveel de betrokken speler moest halen C Corbeau wmt van B V d Kaa 87 161 57 C v d Kuy wint van C v a 54 93 28 G v d Heiden wiBPan A Bloot T91 110 3 C Corbëau 161 verliest van J V d Kaa 146 C B v d Kaa 87 verliest van C v d Kaa 72 54 J Corbeau wint van P v d Heuvel 47 80 35 T de Pater wint va G v d Heiden 110 53 60 J van Jeveren wint v4n J Bos 64 104 49 P v d Heuvel 47 verliest van A BloM 2i 91 DAMCLCB MOORDRECHT De uitslagen van voor de oompetitie van de damvereeniging Moordrecht gespeelde wedstrijden luiden H Admiraal T Blltterswijk 2 0 D Alphanaar M Boere 2 0 P Verhoef G Twigt 0 2 G de Bruin H Verzaal tt 3 G Twigt J van Jeveren 1 1 BURGERUJKE STAND Overleden Maatje den Braber 84 j wed van H Huurman Cïeboren Marinus Nicolaas Antonius z van P J Baa en N L Vos overleden 14 Mei Nieuwerkérk a d IJssel reCDIKBEURTEN VoOR ZONDAG Ned Hervormde Kerk voorm 10 en nam 2 30 uur cis A H C Vollenwcjdej Geref Kerk voorm 10 en nam 2J0 uur ds G H Ryksen Geref Gemeente voorm 10 en nam 2 30 uur Leesdienst PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Minderiieidsgroep Rem Geref Kerkgebouw vjn 10 30 uur Ds G A den Hertog van Amsterdam Rem Geref Gem n m 5 30 uur Ds W J H Hubeek vanVlaardingen R K Kerk v m 9 30 uur en v m 11 30 uur H Mis s avonds 5 uur Lof Ned Herv Gem v m 10 en njn 4 30 uur Candidaat Abma van Ede Geref Kerk van 10 en fi m 3 uur Candidaat Breugel van Utrecht Leger des Heils Zaterdag 7 uur Bidstond Zondag v m 10 uur Heiligingsdienst njni 3 uur Heitesamenkomst voor de jeufed n m 5 30 uur Bidstond s avonds 6 uur Verlossingsamenkomst Alles onder leiding van luite Bulterman LAFFE DAAD GROENTE HEEFT NIET VAN DE VORST GELEDEN Nu de vorst geweten is en de tuindM s een overzicht kunnen krijgen over desi toestand van het plantmateriaal blükt dat de teere plantjes bloemkool en sla weinig of mets van de votst geleden hebben Daar er een tamelijk groote hoeveelheid sneeuw op de broeiramen lag drong de hevige koude minder door Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en iun 3 UIU Ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en n m 2 30 uur de heer G Mouw godsdienstonderw te jouderak Geref Kerk vjn 10 oi n m 2 30 uur Ds D A Vogel Blltend vocht in het gexicht Dinsdag is de heer F M Visser uit de Kerkstraat alhier toen hü in de Vlist in het halfdonker op iemand stond te wachten door twee passeerende wielryders met een bijtende vloeistof in het gelaat geworpen De heer Visser had het geluk zyn oogen door een reflexbeweging te sluiten zoodat zijn oogen niet getroffen werden In Schoonhoven heeft hü zich onder behandeling gesteld van dokter G J Harten die vaststelde dat het een zeer bytend vocht moet zyn geweest De ryJüpolitie alhier stelt een onderzoek in naar de daders uit wier uitlatingen by het naderen van het slachtoffer valt op te maken dat de daad met voorbedachten rade is gepleegd Waddinxveen BURGERLIJKE STAND Geboren Johahna d van J Perridon en B Both Jan z van C J Vr ehuwd A van Mourik en E Boiit oNv erleden C M Mastink echt genoot van J Jacobi 72 j W van Eerk ai J P Verstoep echtgenoot van T Buös 63 H Middelkoop echtgenoot vali B de Bas 37 j N Leenheer weduwe van W la Grand 87 j A Hoogendoprn ecHtgenoote van A Bogaards 7r j Oudewater BURGERLIJKE STAND Overleden E W Hogervorst 54 Jt gehuwd met J de Ruiter M Roodhaan 83 j geh met S van de Kruif Anna Alida Sluys 2 jr kind van H A Sluys en J Th de Reuver W Codee 81 jr wed van J van Maanen J A J Joosten 73 jr weduwn van C A Arts Geboren Adriana Alida d n B v Bunnik en A Wouters GEVONDEN VOORWERPEN bevonden aktetasch met inhoud ai huissleutel Inlichtingen by de gem politie PBEDIK DBTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur ds P J Steenbeek Gerei Kerk vm 10 30 oi nam 3 uur ds W van Dyk MEEVALLEBTJES In de noodslachtplaats zijn een tilt nood geslachte koe en een uit nood geslacht schaap voor de consumptie geschikt verklaard en onder toezicht in het klein aan het publiek verkoAt MEJ LIGTHART SCHENK VRAACPT ONTSLAG aspt Mej A Lichthart Schenk heeft ontslag gevraagd als hoofd der Chr Bewaarschool alhier KETTINOHANDEL ONTDEKT GEVONDEN VOORWERPEN s Gevonden damesportemonnaie met inhoud bü P Verver Kleikade 9 2 vleeschkaarten by H van der Krans Noordeinde 20 damesrywiel by R van der Wal DorpsU aat 7 kinderwant by A Gelderblom IJwarteweg 5 Als verloren Werden aaugcgeven brandstottenkaart por$emonnaie metinhoud rywielbelaitingroerk blauwegebreide kinderboordi distributiestamkaart no 2177 UCBTGAS INST LLA nE IN GARA bE De heer A van der Spek garage houder hier heeft by B en W ingediend een verzoek om vergunning tot het plaatsen van een lichtgas persinstallatie aangedreven door een electromotor van 20 PJt in het perceel Henegotiwerweg 15 Zevenhuizen WINTERBULP COLLECTE De Wintcrhulp coUecte heeft in deze gemeente f 204 60 opgebracht MOND EN KLAUWZEER By den veehouder A K is mond en klauwzeer onder den veestapel uitgebroken PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 30 uur en n m 3 uur Lokaal Rotte Ds Tj Tak Geref Kerk voorm 10 30 u en nm 3 uur WIJKVERPLEGING GROENE KRUIS Wegens ziekte van de wykverpleegster zuster Hulsman wordt de dienst tüdelyk waargenomen door zuster Tak VARKENSPEST GEWEKEN De varkenspest onder de varkens van den v jhouder D Bodegom alhier is weer geweken laUWELIJKSBOOT UfT HET US Sommige gedeelten onbegaanbaar Het grootste gedeelte van den Nieuwdorperweg is vorig jaar verbreed en verbeterd De aannemer van het werk kon echter niet voldoende materialen in hoofdzaak teer krijgen om bet geheele werk uit te voeren en zoo zijn eenige gedeelten van den weg nog steeds niet afgewerkt Het gedeelte van den weg van de Reeuwijkscfaebrug af verkeert thans in een onbegaanbaren tóestand Het is daar één modderpoel en het is zoowel voor wieL rijders als voetgangers vrijwel ondoenbaar er door te komen Ook beteekent dit voor de bewoners van den weg een groot ongerief DITKEERING WINTERHULP Dezer dagen zal door het plaatselijk bureau van Winterhulp Nederland aan sen groot aantal behoeftigen ia deze gemeente een gift in waardebons worden uitgereikt Een bedrag van ƒ 800 aan waardebons zal dan worden verstrekt BCROEBLUKE STAND Overleden Willem v d Voeren B2 j weduwn van H Uittenbogaard Maria Perdijk 89 j wed van C van Es Antje van Vliet echtgenoote van P C J Verhoef Schoonhoven nvtuaatLUKE tand Geboren Piet Frederi z van F M Bioere en A N Verkeric Overleden F P Kroijs oud W j echtgenooteV van P Kouveld T vaa der Veen oud 55 j weduwe van R Kkxwter A Bons oud 73 j weduwnaar van S Ooms Gehuwd A Beekhuizen oud 30 j en W H Eegdeman oud 23 jaar Nadat het ca 2 maanden op den Burgerlüken Stand van Bergambacht buitengewoon stil is geweest is thans weer eens een paartje aangeteekend PREDIKBEUR TEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 en 2 30 udr Ds EwoUt Ger Kerk 10 uur en 2 30 uur Ds Erdmann van Haastrecht Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 u en 2 30 uur Ds Grisnigt van Jrouda 485e STAATSLOTERIJ VUrDK KLASSE ZEVENTISNÜE UJST Trekking van 14 Februari lOOO met premie van ƒ 38 800 No 1154 Premie van f 30M No 2018 400 No 31M ƒ 208 No 21091 ƒ 100 No 1444 1471 5786 12684 PRUZEN VAN ƒ 78 Um 1917 8577 9710 13788 19094 20380 1905 34ML 1 48 4049 79 10383 1S837 19284 21883 8947 12000 m 6 20326 219S9 1966 NIETEN 1490 3838 7074 10310 14339 18699 20761 1521 43 7466 10838 14808 18863 21101 ïe88 48 9 777S 11081 14818 18011 21199 1849 477J 7820 11402 15644 19196 21365 3005 tgSS 8087 I3Z37 15778 19231 21495 iioa S20 8377 13290 16103 19390 21809 2188 S877 8728 13683 16547 19947 21626 2663 8083 9879 13801 16568 Ï0375 21804 3 S 62SS 10094 13898 18026 20398 21998 3886 6448 10304 ütUt 18419 80489 21989 3877 8S75 In de vorig lljtt itond 247 4 m z 2471 4888 m s 14888 De reëel 1588 4127 7 iM 10266 13708 16432 en 19690 hoort onder den regel IMi 4087 nz BUSTENUNO DUITSCHLAND LBGERBERICHT VAN BEDES De aanval op het Engelsche convooi TOTAAL 82 000 BRT VERNIETIGD V Het opperbevel der weermacht deelt mede By den aanval van Duitsche oorlogsschepen op een vyandelyk convooi in de Atlantische wateren waarvan het weerraachtsbericht van gisteren melding maakte is nog een gewapend koopvaardüschip tot zinken gebratht zoodat het aantal der bü dezen aanval tot zinken gebrachte schepen is gestegen tot 14 met een gezamenlüken inhoud van ongeveer 82 000 ton De aande oppervlakte varende Duitsche vlootstrijdkrachten die op den Atlantischen oceaan en in de overzeesche wateren opereeren hebben tot dusverre ongeveer 670 000 t Hi vüandelüke of den vijand nuttige koopvaardyscheeps ruimte tot zinken gebracht Daarby komen nog de talryke scheepsverliezen die de vyand in de overzeesche wateren heeft geleden door het op münen loopen By aanvallen op voor den oorlog be Inagrijke doelen op het Bntsche eiland hebben gevechtsvliegtuigen rechtstreeksche treffers geplaatst op een metaalfabriek bü Glasgow en op havenvrerken aan de Schotsche Oostkust en in het Zuidoosten van Engeland Ten Oosten van Petcrliead is n convooi met goed gevolg aangevallen en verstrooid Zes schepen werden door bomtpeffers zWaar beschadigd Twee groote koopvaarders geraakten in brand en kregen slagzy In moedige duikvlucht heeft een gevechtsvliegtuig ten Oosten van Harwich een tankschip van ongeveer 8000 ton tot zinken gebracht Hetzelfde toestel plaatste bovendien op eea grootkoopVaardüschip e n op een duikbootzoo zware treffers dat deze schepenvolkomen verloren geacht kunnenworden In de Middellandsche Zee hebben afdeelingen gevechtsvliegers van de Duitsche luchtmacht gisteren en in den afgeloopen nacht hangars kampementen en op den grond staande vliegtuigen op vliegvelden in Cyrenaica vernield Overdag zyn geslaagde aanvallen gedaan op militaire werken op Malta In den afgeloopen nacht heeft de luchtmacht doeltreffende bomaaifvailen gedaan op vliegvelden en indujstrie terreinen om Londen en aan den mond van de Theems De vyand is niet boven Duitsch gebied verschenen Jachtvliegtuigen hebben boven Dover drie versperringsballons vernietigd Marinegeschut heeft aan de Noorsche kust een vüandelük vliegtuig neergeschoten Een eigen vliegtuig wordt vermist By den geslaagden aanval op zee ten Oosten van Harwich heeft zich de bemanning van het gevechtsvliegtuig de eerste luitenant Baumbach commandant en bestuurder de onderofficier Menz bommneriehter de Feldwebel Thiess radiotelegrafist en de onderofficier Greif Mühlen boordschutter byzonder onderscheiden De Engelsche oorlogsdoelstellingen Het is wel te begrypen dat gnge land zich er voor hoedt de wereld ef van m kennis te stellen waarheen het tn dezen oorlog streeft zoo merkt de Deutsche diplomatisch politische Korre spon d e n z Dp in verband met de weigering van Bntsche officieele zyde om nadere büzonderheden te publiceeren over de Engelsche oorlogsdoelstellmgen In de eerste plaats is het met het oog op den zwerm van marionetten die uit verouderde Europeesche toestanden zich op het eiland in veiligheid hebben gesteld niet raadzaam voor den dag te komen met concrete plannen Want Engeland heeft er nooit aan gedacht zich vast te leggen aan wenschen en doelstellingen van buitenstaanders die me te allen tyde op een gegeven oogeiiblik zou willen kunnen afschudden als lastig Verder toont de ervaring met de veertien punten van Wilson dat dergelyke plfchtige verbintenissen ten aanzien van bepaalde programs pünlyk zyn voor dengene die van den aanv ing af het voornemen heeft om in het belang van zyn wcreldheerschappy dawrTen koste van de andere volken zonder scrupules geen rekening mee te houd p Hk ns komt de dag waarop de kwestie der verantwoorde ykheid duidelyk zal worden opgeworpen Dé Korrespondenz wüst er vervolgens op dat de Britsche bekwaamheid om een goeden vrede op te stellen in Versailles nu niet juist de proef doorstaan heeft Ten slotte wordt opgemerkt dat men ongeacht alle mooie woorden die in Londen over overwinning en vrede met gekunstelde zekerheid worden uitgesproken m de wereld en in het byzonder in Amerika wel zal weten dat discussies over de vormgeving dezer wereld na den oorng door Engeland overbodig en ver jren moeite zyn ENGELAND De aanval op het convooi ONTSTELTENIS DER OPENBARE MEENING Uit Stockholm seint het D N3 Oratient het lot der schejien die na den nval op een Britsch convooi in den Atlantischen Oceaan overgebleven zyn is te Londen nog geen berkht binnengekomen Naar gemeld werden van dit convooi dertien koopvaardijschepen tot zinken gebracht Naar verder uit Londen gemeld wordt is het daar reeds uitgelekt dat de aanval ve B ernstiger gevolgen heeft gehad dan in een door de Britsche admiraliteit uitgegeven communiqué werd toegegeven Het feit dat de getorpedeerde schepen ooHog materlaaI aan boord hadden heeft in de Engelsche openbare meening ontsteltenis gewekt Boete van 100 000 gulden aan de gemeente Heerlen opgelegd Van bevoegde ii de vwneemt kot AJI P dat de Duitsche instanties Tweede verdachte van moord op Bredaschen koopman aangehouden AMSTERDAMMER DiE REEDS LANG DOOR POLITIE WERD GEZOCHT HEEFT ZICH AANGEMELD De Amsterdamsche Hoopman die er van verdacht wordt betrokken te zün by den moord op den Bredaschen koopman van Aart en die reedz genumen tyd door de Rotterdamsche politie wordt gezocht beeft zidi gistermorgen vrywilüg by de hoofdstedelyke politie göneld aWus het H b 1 d Zooals men zich zal herinneren heeft de Rotterdamsche politie in December j l het lyk van den Bredanaar gevonden in een pand in de Franschelaan nadat de bewoner van dit perceel zich eveneens vrywiUig bü de politie tiad gemeld Deze verdachte Slont genaamd bekende toen den koopman tydens een twist met een kolenschop te hebben doodgeslagen en het lijk onder de betonnen vloer van zyn kelder te hebben begraven Uit het onderzoek bleek dat verdachte in relatie stond met eenige mannen uit de Amsterdamsche onderwereld 1 dat hü eenige uroi voor de heer Van der Aart werd gedood ia gezelschap van een Amstea dammer en van het slachtoffer een bezoek had gebracht aan een café aan de Westkniiskade te Rotterdam De groote vraag na de bekentoiia van Slont was dan ook welke lol heeft deze Amsterdamm in dit drama gespeeld De arrestatie van den Amsterdaatmer werd gelast en hoewel de politie over een uitvoerig signalement en over eea foto van den gezochte beschikte is men er niet in kunnen slagen hem te arresteeren Thans heeft hü zooals tjemeld zich vrijwillig bü de Amsterdamsche politie graneld Hy zei vernomen te hebben dat hU door de Rotterdamsche politie w d ijezocht en hy wilde graag weten wat de reden hiervan was De grond wa den man blijkbaar thans nadat y zich twee maanden schuil heeft kunnen houden te warm onder de voeten geworden Vooral in een tijd als nu waarin men in verband met de levensmiddelendistributie telkens met overheidsinstanties in contact moet treden De Amsterdammer was wel in het bezit van een stamkaart maar naar gebleken is hadvhü nooit lijn distributiekaarten taL Amsterdam lof efclen in ontvangsfflBenomen Twee maanden heeft dez4l man dus blijkbaar kans gezien op Ijonnen van een ander te teren hetgeen op den duur wel niet vol te houden moet zijn En dit zal dan ook wel een van de redenen zijn geweest waarom de Amsterdammer rich thans by de politie heeft gemeld UITGESLOTEN SLAGERS Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede dat wederom een aantal slagers wegens frauduleus slachten van varkens of het voorhanden heU en van vleesch afkomstig van frauduleus geslachte varkens voor geruime tyd van het verkrygen van een toewyzing van vee en vleesch door de Nederlandsche Veehouderycentrale is uilgesloten Het zyn de volgende slagers W Cooymans A 28a Dinther A v Erp firmant van Gebr Van Erp St Josephstr B69 Erp W H Neerinat Bemuurde Weerd O Z 7 Utrecht A J Bontje Wyk Affl Langö ar Ter Aar P Zeilstra Korenstraat 22 Apeldoorn H Knop Byksstraatweg 216 Haarlem A van der Pol Oranjestr 98 Haarlem H Greuter De Rüp A A Peek s Gravenzandestr 27 Utrecht J Janssen Hemelrijkstraat 98 Helmond P J Gomelissen Bloemestr 77 Nümegcn Wed A Haast Kard van Rossumstraat 63 Dongen G de Roder Rynstraat 29 Rhenen Tegen alle betnAkenen is procesverbaal opgemaakt W A MAN AAN VERWONDINGKM BEZWEKEN Naar van welingelichte züée vmOt mMtaedeeld aldus het A N P is é wSSnan Koot uit Amsterdam aldaar bü ae jongste ongA egekiheden door een bende van ongeveer dertig Joden tegen den grond geworpen en door trapp i onherkenbaar verminkt Hy is naar een ziekenhui bracht waar hü hedejmacht san xltn verwondingen is bezweken