Goudsche Courant, zaterdag 8 maart 1941

SifTöTTi a a foS ri itfWFT Ti A hA ikA C 1 Hel paleis van Napoleons moeder in Rome DE KONING SM DE MEMSCHEN DIE HIJ MUf BM WEL KOM OEBRUIKEM D s laaMi tegw waa Iwt r kard toegagaan r as bloadif gestndca Mot aelmB fcat gadondw van hM MnH iB 0 bMkt te littM twwtil d vwkHi WMifilnlliHMi I 4 iwwpMii ia yiiHt y MBhttng ptukti 1 te langsui wQlMcba laad fl da UalM aalan Da koning had sQn Iiootdkwartfar gevettigd fcl aw U n 9lMt la mat een moeilijk uit ta ffakM naam Xoarlan analdaD voortdtireid ÜH doip ItiiiMii en TerUetMi liet weer in a da vaart Offielarw Uepenaf en aan allen VMdrm tt Ik om da klalne boerderij waarin da konlikg atia tntrek had goiomen Meernuüaa sag Mn hem terwijl hü orders dietaet d a b voor hat vwater taan of In de katam tuMn weer loopen i ook hoorde men daa nachts wel eens zacht fluitspel in z n kamer weerkUsken De boeren namen zwijgend hun petten af a traden aan dan kant van dan weg als htj op s jn tiaran schimmel langs ban reed zQn hbed was vol deukin asa wan del stok in de hand waarin ook de teugel rustte het door iicht gekwelde liehaam ia een gaaantna atraoime houding Niets aan hem gelaA op da gestalte van een koa bdialve misscUen hat door modder m stu zwart geworden or éa t al lMii dat a s0a blauwe Jas waa bcveaOfd aa t Mdara attalaa tUaw stm s blau Da Èotiat Md langs dsa bainalrug het aid ataads daakwdar raadk amdaa hier m Amt la Ah aaatrak da lampvurw In da arta BMtta hawdw da tagimentwi en hoorde MB kat ever dan wag roBaa van het zwara gaaelHft Oa kaaiac kaikM tevzadcn de op nandi vaBwk lidi gafaMl overeeidcomstig Bt a bavate aaM wat liat aM dalalar dat hJJ naar Iwt it a a y ni u r vu ém naasten midpost reed dat Biat var vaa aai Uatea groep boomoi oplaalda Da heakm kien iitt het zadel wierp da tanfals var dia aaasdsUzttnden tak a a chr aa d door da volalatMi doistemis naar het laldBBida vaar w aa r om h e en cenige officieren lajM D wawadbaWeB hadden zich in het gm aawt d MlMaand had dn koning da eenzame wandelaar sta t aekmp ar bad ztja aifta aaaia boorae aasiwm Da aOieianB rakan over hem HU ttdc ideb aog aaaar ia de adMduw terug San Inga mMtm aiet aacw loo oaga kapitein V a da k ewd hU waa klaarMgkaBjk da wwnaandaat vaa ém veU MSt Hat was editw U deidMr ta iMt lidit dat da vlammsa inMnCMlddaa was te onrustig om ta kunnen Isa walk tagtaMBt het was Baa hdtsaant aa aag twaa awlata oIBelarMi dia daal uitmaakaavakèla satea aaaat ém kapl n fRoagt ytalaa aooas a wffi kam raad riep juist de ecne oavalerist de koning keeft gaH m bü doet wat Wj kan Bin koning inn zQn eogan toch ook aiat overal bab iMn ea MS aaag daa afknappen wat sija gevdg ea kita mm orageviag hebben v r Hiind 4rt va z h eeid gadaani Oa andana kaiktia aUeaa de lange kapl tala vial haMg uit de ruzia schesa reeds lang aan dan gang te zija Het ia waar wat Ja sagt Prittsvits maarde kiMilng alt ved te vaM aan de hoiklkdc die geeft ham da kaas aiet zijn verdienstenta taooaa Oa htltiaant lagda met aaa blik of de slapende soldaten sija wij vinger op de lippen Da kapüain parda waadand ntet de schëeda van i4la aabal la bet vwir zoodat de vonten ia bat fowl wstmmm Sa teek hab ik galükl Ia het soms rechtvaardig dat ik na tien eervolle dianstjaraiaag s t aa ds ka iteia ban tarwijl aoovele and n dia aaa mktdar balangrijkaa staat van diaast tMbbaa praAietia hebben smaakt Wiehoeft gistarea daa stormaanval bQ de brug var da beek dia oaata troepen bicht gaf als aerate mat sUa eompagnia gewaagd en vroaneaT I Da hatanaat knücta Jtist mmwiil Dat was aea knap ttaik wark kapitein dat ia waarl WIJ satn op aasat visugal alaardig in da Uam Doch uw aaonml bracht na kicH wde aagel De twaeda oavateist bad züa pijp tevooracbija a k ald aa bUea dikke ro dcwo kaB uit Oa mak kriagalde bovan het vuur omboog aaat da stanna Da koning kaak da langiaam opet gende warrelenda rookpluim na De acbrlll stam van den kapitein stoorde hem evmwel in zijn overpeinzingen Ja en al had ik het tics maal gedaan wat dan nogT Wat dan De oude hoort hetBiat eaasl In het gunstigste geval krügt onzeoverste een ridderorde of wordt hij bevorderd6 t generaalt De tweede cavalerist haalde zijn veldflesch te voorschijn nam een flinken slok en schoof de flesch naar den kapitein Drink maar eens En houd nu eens opmat dat gemopper de koning is een rechtvaardig mensch m alles zal best in orde Icomenl 9 Nu kon men hem en zijn kameraden beter zien in den vuurgloed Hun ui iformen verrieden dat zi Zieten huxaren waren De kapitein dronk en zei dan bitter Als er zoo iets komt komt het vast ensekèr te laat bijvoorbeeld als men te oud iaom er nog pleizier van te belevenl Hij gaf de flesch terug De koning had genoeg gehoord hij trok zich zachtjes terug en liep weer naar de boomen De schimmel hinnilcte evm tooi hij zijn l erijder zag De koning maakte dm teugel los van dm tak en Vrong in het zadel OnmiddelUjk daarop klonk hoefgekletter De mannoi die aan het vuur zaten keken even op maar het was te donker om iets te Itunnm onderscheiden Dat draaft galoppeert en marcheertoverall zei de ecne huzaar wijsgeerig Oc geloof datUwt er Weer op los gaat Dan rolden zij zich in faun mantels en strektaa ziah rond het vuur uit om te slap De kraing reed naar het dorp terug het paard vond zonder moeite den hem reeds bekendei weg Voor de boerderij wachtten twee ijlboden uit de koninklijke residentie en een ordiHuians van de voorhoede De koning gaf aael de noodzakelijke bevelai tn weldra verstierf het hoefgelüeppcr der wegsnellende boden in de stilte van den nacht De koning nam iets uit een cassette en Wierp het sclutterende voorwerp op de tafel tusschoi twee gestjrlêerde adelaars een blauw kruis aan een zwart Unt Het was de door veIse vurig begeerde derscheidlng de orde pwr te mirite Daarop begon de koning vlug ta schrijven A n den commandant oon veldpost twooife voor zijn dapperheid en moed més fftlcecnhcden amd fc hem mijn erd pour I mérite Dtrgtltjht afficimn heb ilc noodig Oet Mj in d locfcomst beter over zijn fconino moge denken Laat Mi aannemen dót d koning doet wat hit ka v Daa ondertedcande hij met zijn krachtige baadachrift Fredcrifc B beide daarop zijn oppasser verzegelde dia iMlef en beval kortaf Naar veldi ost twaalf bij den ouden mo len IXMD behoeft den brief slechts af te geven aan den geadresseerde Trek mun laarzen uitl Even later galoppeerde een ordonnans weg De koning wierp zich half uitgekleed op zijn veldbed en sliep weldra in Een vroolüke glimlach die aan ziJn vroeg verouderd gelaat een glans van jeugd gaf wilde niet wijken zefs m zun slaap scheen liij nog pleizier te hebben om zijn inval Inmiddels was veldpost twaalf afgelost en ordonnans reikte den koninklijken brief over aan den nieuwen wachtcommandant een piepjongen kornet van het regiment Alt Bayreuth die den vorigen dag voor het eerst in het vuur was geweest en zich dapper had gedragen Met groote vreugde nam hy den brief en de orde in ontvangst Hij hing het eereteeken onmiddellijk om zun hals en nam dolgelu kig de gelukwenschen van zi n kameraden van wie er velen jaloersch op hem waren in ontvangst Het gebeurde werd weldra in ruimen kring bekend en den volgenden morgen lu eeg ook de kapitein er kennis van Deze begreep vol schrik de toedracht van de zaak De koning was s nachts bij het wachtvuur geweest had de ruzie gehoord en dit was het koninklyke antwoord nu droeg de jonge kornet vol trots de onderscheiding die voor hèm bestemd was De kapitein ijlde naar het hoofdkwartier liet zich aandienen en werd onmiddellijk ontvangen door den koning zelf die het gezicht van den verrasten officier wel eens goed bij daglicht wilde zien Kapitein van Wackerrode van het regiment gendarmes I De bOk des konings rustte vragend op den hals van den kapitein Weldra echter maakte de vreugde in s lioiungs oogen plaats voor bitterheid WatU de kapitein vroeg slechts terloops excuus voor aUea wat hü in tegenwoordigheid van minderen over den koning gezegd had Hoofdzaak voor hem stheen te zijn de ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor een ander toevallig had gekregen hetgeen de koning him had toegedacht Nu weet u majesteit wat mij is overkomen en u begrijpt dat Ik my diep ongelukkig voell Frederik keek hem hard bijna vijandig aan In zijn staalblauwe oogca was eer onverklaarbare Qzige uitdrukking U kunt gaan U hebt geen gelukt zei hijdan langzaam Mmschen als u kan ik nietgebruikenl t ngs den terneergeslagen kapitein adireed de Iconing daarop naar buiten Qp de velden tal de omgeving ploegden de boeren hun akkers de milde lentelucht vervulde de geheele natuur wekte ze op tot nieuw leven De koning reed door de velden naar de heuvels denzelfden weg dim liU des nachtt was gegaan Kamplo®ias cka p I V SL De vdgóide partij werd op 2 dezer gespeeld te den Haag tuaacheii Ph J Ham Rotterdam met wit en W v d Kraan Dordrecht met zwart I 32 28 aCH25 2 37 32 14 20 3 41 S7 10 14 4 34 2 5 10 5 46 41 19 24 Wit kan dese hekstdling onmiddellijk verbreken door SS 30 of door 29 SS en 18 12 Volgens de theorie geldt echter een hekstelling met twee stukken op de middellijn 10 en 14 als nadeeiig voor den Inslulter zoodat wit den stand zoo laat 40 34 17 22 7 28 17 12 21 8 31 28 21 27 9 32 21 16 27 10 45 40 8 12 Ook 18 22 komt in aanmerking doch door daarmede te wachten belet zwart 38 32 en 43 32 waarop hij 24 30 18 23 20 27 kan laten volgen II 50 45 3 er dreigde 34 30 33 29 39 17 87 32 en wint schijf 27 door herhaaldaanvaUen U 37 31 18 42 13 38 32 27 38 14 43 32 14 19 15 31 27 22 31 16 26 37 s Wit heeft zwart s flankaanval volkomen afgeslagen ao bet draait er nu om of hij volgens de theorie voordeel lean l ehalen In de practijk zie opm bij den Sen zet van zwart 16 10 14 17 48 43 12 18 18 42 88 7 i2iJ 32 28 1 7 20 47 42 18 22 81 88 17 11 82 22 37 32 11 18 Natuurlijk mocht 7 11 niet wegens 34 30 83 28 38 16 Met den textiet dreigt zwart 18 23 24 29 met dam 23 41 87 Het spel zit v d kldde dreigingen Zwart mag met 5 11 of 8 18 wagens 34 30 82 28 87 V8 83 4 10 Doe set is niet steik a a ii g s alm nog een derde stuk 09 de laiddeUiJa woidt gspUaUt Zie opmerkingi ij zwart s San set 24 32 28 7 11 25 28 17 U 22 26 38 88 1 23 40 r 48 W 60 De tsxtset is een blunder welke zwart een schijf kost Speelbaar is alleen 2 7 of 24 30 in beide gevallen met voordeel voor wit 27 83 28 24 S3 gedw 28 18 19 14 8S 89 89 17 1 7 80 44 39 Ook 43 88 is goed omdat dan op 7 11 kan volgen 35 30 24 met S2 28 en 34 9 Thans is 7 11 weerlegd met 8J 33 38 88 87 17 Op 7 4 8 volgt 35 80 24 38 87 87 19 34 8 Zwart kan dus zijn schijf aiat 30 s 10 14 81 86 31 14 19 32 81 M 20 24 SS 2 21 Met 81 16 drdgt wit sQn aehitf veUlg te st len Op 7 11 volgt 39 33 34 30 40 20 88 88 87 17 en aiet 3 83 82 16 37 17 wegens 84 30 19 48 van zwart 33 8 12 3C 17 8 18 2 3 84 80 18 84 S 40 80 15 34 87 45 40 7 12 Ia verband naet de uitlireidlng vaa da Piaasa ir iezia in Rome heeft men voiagesteld hst Palazzo Buonaparte dat ter reditH l de van den Corso Umberto steat af te brekm oi bet aan de linkerzijde weder op te bouwen Xr bUJtt gereditigde twijtd bestean of dcae verplaatsing zonder bijzondere moeilijlchedi uiit te voeren is In elk geval echter zal het PaUDczo Buonaparte blijven bestaan zooal niet uit hooMe van zijn arciütectonlsch schoon dan toch om de herinneringen weike zich er aan vastknoopen met batrekking tot Napoleons moeder Toen in het jaar 1814 Napoleons ster b cni te dal i had Paus Pius VII Madame Laetltia ea luar stiefbroeder kardinaal Fesch ultgenoodigd om in Rome te komen wonen Dodi MadameLaetjtia gaf er de voorkeur aan met haar docta tei Pauline Napoleons bailingschap op Sba te deelen Eerst toen zij na den slag btj Waterloo voor altyd atscheid had moeten nemen van haar grooten zoon nam zij het aanbod van den Paus aan zi verhuisde naar Rome Eerst bewoonde zU het Palazza Falconieri in de Vla Giulia Daarop nam zij tezamen met haar stiefbroeder van markies Ripuccini het paleis over dat thans den naam draagt van Palazzo Buonaparte Hierin bleld Madame laetitia verblijf tot haar dood op 2 Februari 4826 ZIJ zag voortdurend uit naar berichten uit St Helena die echter nooit kwamen sir Hudson Lowe dk Eogèlsche gou Visitekaartjes Puzzle TOM LAIRJU8 Als de letters van den naam door ellcaar worden geschud en in een andere volgorde worden neergeschreven krijgt men het beroep van den man te lezen 38 40 34 14 89 32 28 23 88 4d 87 ML 11 41 81 18 11 17 42 48 88 eter is waazsehijnlijk 38 8S betet met 81 1 en 11 16 of 11 ITjiaet 84 88 42 8 7 48 88 33 C aO Zwart kaa ook 18 23 spelaa wwat m en 34 29 volgt daaJ3 s SS 44 41 87 80 85 45 48 43 7 11 4 18 7 18 7 47 ST 81 Op 84 a kaa zwart elan 88 88 U 4 88 41 47 li t M 43 8 18 ISl Zwart wiat au lijn scliljf terug of maakt remse Op 38 a volgt 25 80 83 88 Op 28 22 volgt 21 27 49 31 26 23 43 50 39 48 21 7 91 38 28 1 C S2 48 43 7 12 53 43 58 12 17 S4 38 33 n tZ Gemakkelijker remise geeft 19 88 17 88 omdat zwart dan veel eerder op dam is daa wit 55 28 17 27 32 56 17 12 38 37 57 11 7 37 42 j Een blunder 37 41 is beter liaewel wit daa met 33 28 41 46 28 22 de beste kansen ia het elndspel lioudt Thans bdet dese met 7 1 den zet 42 47 door 34 30 en 42 48 door 1 28 29 20 35 13 terwijl op 25 30 et 42 48 volgt 1 34 25 34 18 23 35 30 26 21 en wint Gedwongea is 24 30 en 42 48 verliest nu op overmadit door 34 30 1 45 terwijl ap 48 47 volgt 1 88 en wint 58 7 1 42 47 of 59 84 30 swart geeft op Een parti waarin beide spelers fouten hebben gemaakt Zwart beging een blunder in iMt mlddenspel en rit wist zijn sciiiif winst niet te behouden zoodat liij slechts door nieuwe fouten van zwart in bat e tndspel de winst verkr eeg alle bila vs a ktadanta Laatitla IcaMe tai kat paleis aUaaa metiwar fco 9 en mart aa bariBBartngaa In de salea bevoadeo zich aHiialdlilgsu van alia JfapolaonidaB Zij oatviag vaal beaaak van kaar varwaatea Vtiaa kmmar MClaaMa zU aooals dan ongeluldagea h e rt og van IMehstadt haar sefaoonsoon Miuat aa tarae harar doehtera lUse ca PsttUne SpreekwooriPuzzle Xr moeten van de 44 gegeven lettergrepen 18 woordan worden gevormd ieder van 7 letters besUande uit twee of meer lettergroen wellte de volgende h t aefc e als l rampzalige t6a tand 8 wat iemand vaiheMi evarlsdena mtt 8 zenbwaohtig N 4 voor dsia 8 oiwchuddlng 0 arend 7 gebrande suiker i langwerpig hahWok 9 huishagedis op Java 10 stedemug II tooneelqradster korUte weg tuaaehsa twae punten openluchtspel vierkant ijzarcn raam aaa de keizer atteaidMaraelMr iemand die alias badilt middelpimt U gebogen handvat 18 bootdddarï der Turken De lettergrepen zQn a ac af al band bank ka ea ca oen de de dll dit el er fe hak haag kocf klet laarr lea maal nwl mo mus aarch nor nis paaa ra bat ring roe wA stand tta t tide tri tnua lul vaas Zijn de Juiste waordaa g e vo n a d daa onneade eerste letters van bovtnaaar enedeagaiazea bet gevraagde praakwaoid bensdeelen haagt de baite Boeren wijsheid De voetetappen van den gaiB gewas Aan de toicet De grootte van bet paard zit in dan havemic Wie één paard aaodig lieeft aa ar aree op nahoudt diaa alaaa ze s nachte de stetdeurea Of net doagst djr nat ponget Ken Frteseh ip a M a uei d beteekMSBdai Wte aiet mest krijgt aiate ia dsa zak MJgt aaa aehten vore eaae aar Wto maar itaimaal oagit Boggc wil lucht zien Oet is de r q e moet alst ai te M MidW de aarte liggen Wintergraan zegt sstfjt MJ ar M ft knip er wel In Zomergraan daaraetageb iMUtt 4 er ta ik kruip er wd uUT Zooacrgraan moet nX la de aarde bedekt wtodea daa rialeigiaa a wagens de aaerdere droegla vaa gm voorjaar t