Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

8 a S m 88 i 8 k DINSDAG 25 Mj A 1 IMl EFFECTENBEUIA AMSTERDAM Noteeringtii vaa 24 Maart OBUOATtU OtasttiMBttan M 88M 108 HBK sth BH Si lul Handela A dam 441 2334 KB iieven tg karakter en in v erscheidene rubrieken ging het selfa druk toe CHies dte op 3 4 U werden intfeaet stegen tot 2S0 d haJidel droeg hier grootendeels een beroepstearakter Midt en beurs trad een kleine reactie in De suikerafd eeling gaf flirJic affaire te aanschouwen voor H V A s Hel debuut was op aRgeve 44 en nadat de koers tn een snel tempo een 0 tai procenten ste g kon ook hier later op don middag een verzwakking worden geconstateerd VorstenUnden kwamen we ieroni iet hoofTer te liggen en ook enkele minder courante soorten werden hooier genoteerd Voor rubberfondsen bestond eenige belangsteTHng in het bij zonder voor Amsterdam Hubbers De koers Mep in fne Iene vaart no ar boven van 2 5 4ot 2fl3 Ook hier kreeg het aanbod naiJerhand óB meerderheid zoodat d fcc wö niet Rehandhaafd bleef Voor diverse niinder courante rubberaandee en k ynmen hoogere noteerfn ren tot stsjnd en eenige speciali ef en fraakten rclfs een flinke winst De Tabaksunie was kalm In Oud Dell s ging echter nogal wat om De koers ging hier naar boven van 254 3 tot 2fift o zoodat vergeleken met Zaterdag een avance van een tiental procenten kon worden geboekt Tegen het slot echter Mep de lK ers een paar punlen terug Senembah fl sproffvgen omhoog De Amerikwansehe waarden triAfcen ïrteh weinig aan van de kleine reacUe in Waüstreet De stoalaandeelen waren meerendee aelfr hooger Ook de koper aandeelen en de ïpoorwershares waren prflshoudend De affaire was echter van beperkte afmetingen Voor Nederland che belegginpsfondsen be rond aanvankeült een gedrukte stemming in het büzonder voor de Nederland che itaatspapleren Op dit verlaagde koer pei kwamen echter koepers tn de markt zoodat een T t flink herstel Intrad De nieuwe 4 obligation sehotnmeïden tu when 95 en 95f B waarbö zich tegen het slot Jufst ongeveer hl het midden tusschen deze grenzen bleven De gestaffe de leening TsVte tn tot 8 mitftr herstelde 7 rh tot 83Vi De me vfe andere Jonfe r emt nlefl alsmede de ende schuld waren ieta lafer Prolongate r 4 NEDERLANDSen CLEARINGINSTITUIJT Opare laatst utfbetaald nommert per 22 MaWt 1981 Clearing met Duitschland Laatst uitbetaald nummer tegen cuïdenfevorderiitcen flM4ei tegen Reich markvorderlngen 44 817 315 273 CTearIng met Chili Laatst uitbetaald nummer ntï Clearing met Tte kVh t atst nltëctaald Alcamcen de ngtrekcHng 4750 BH ton de I c ntinifTKitvntng 24JIa Cleartng m t lall LmMH ultbataaM numt ner 9386 EERSTE BLAD BViTCMLAHB OE BESPREKINGEN TE WEEN EN Jbeff Sbivi tot Drie m ECMÜiedenpact toegetreden Jl ief Hmiii iHdenmiddac aïs vljfte üUat lat Èmt driemofemUiedeapaet Itruetrcdca Ite oOdértcekenins werd venals li t i tKtrcdilic van Hootarijc m Bulgat wtti op pleehtife wijze Tcrrieht ia kct kasteel Belvedère te fitenen Bikahw de rijksihinister van fuitinlaorihdM Kaken Van Ribbentrop B de jMC NavtMhe minisierprésilent TmcihMritsj alsmede de loegoHaviwhe BiaMeT van Bultenlandsche laken Ciacw Markowltsj wa en aU vertet en a idicen der landen van het iriemoieBdbMknpact aanwezig de ItaHaanMhe alAMcr van Buitenlandsche Zaken laaf Ciano de Japansche amlansadeur gcaeraal Osjima de Slowaaksche leaaal Ceraak de HongaarIthe ezant Van Sztojay êt Roemeen ehe gezant Baasy en de Bulgaarsche Ctant DragUMlt Talrijke vertegenwoordigen vaa de binnen ca liaMenlanilMlie pera waren éveaeeas btj de flcchtighaid aaawezig Het onderhoud Tan Matsoeoka met Stalin VAN DE GROOTSTE BETECKENIS CEACHT Ofschoon de inhoud van de beiprrking van Maisoeoka met Stalin nog onbekend il A chlen politici te Tokio nanr met nadruk wordt verklaard aln deze onverwachte ontmoeting de alleri grcotite beteeiwaiis Men wijst vooral op het belang hiervan met het oog op de v an beide kanten nagestreefde verbetering en ontwikkelilfg van de Japar sch Rusaiïche betrekkingen In de geschiedenit der beide landen is dit de eerste nrioal ico zegt men verder dat etn Japaniche persoonlijkheid docr Slaiin is ontvangen DVnSCH LEGERBERICHT Vliegvelden aangevallen BK AANVAL OP HET KONVOOI BIJ KRETA BOMTREFFER OP SLAGSCHIP Het cpperbeirel van de weermacht makt bekend Op de Noordzee heeft een torpedoboot een Vliegtuig van het type Bnstoi Blenheim neergeschoten Marineartiüerie nam scheepsconcenLralies bij Dover onder krachtig vuur Duitsche verkenningsvliegtuigen vielen in ZuidEngeland drie vliegvelden doeltreffend mil bommen aan In hangars barakken en schuilplaatsen ontstonden zware branijefi en groote vernielingen In scheervlucbt werden op den be ganen gror d staande jacfaU en bombardementsvliegtuigen met boordwapcccn ta fhoten v In de MiJreeliandsche Zee bestreden Boven Zuid Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen zes versperringsballons vernield Ok vijand vloog noch overdag noch des s nachts naar Duitscbland ITAUAANSCH LEGERBERICHT Sterke druk ih den sector van Djijiga Het ItaJiaansehe toofdkwartier maakt bekend Van het Griekscbe front geen nieuws Formaties van het Duitsche lucht apen door ItaUaansche en Duitsche jagers vergezeld fiebbben opnieuw de liaveninricSitingen van La Valletta op Malta en sidaair liggende schepen herhaaldelijk aangevallen Behalve tcneepswerven en ofielagplaatsen van brandstof werden verscheidene schepen en een kruiser getroffen In Nooid Afrika hebben Britsche vliegtuigen in de nabijbeid van Syrte onze troepen met bommen en machineleweervuur bestookt Benige man chappen werden gewond In het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee vebben onze vliegtuigen door torl edo s een groot troepentransportschip RtroHen en andere schepen met bomJien bestookt Duitsche vliegtuigen ebben een tankschip van ongieveer lOOOO tea alsmede ce patrouiUeschip lot zinken gebracht In Oost Afrika woedt de slag om leren veert In den sector van DjiJiga oefent de vijand sterken druk uit aaraan nze troepen weerstand bie en Het door en ontruimde N ghelli er i door n vijand bezet In den or van Javello Galla Stdamo erd en vijandelijke aanval met e ote Verliezen voor den vöand afgc agen Britsthc vikgtttigea idema oen een vlucht naar Asmara welk 5 een doeden 33 tewonden en u n wttahnizen ten gevolg ha GRAZIANI VAN OPPERBEVEL ONTHEVEN t Op cifca veraoek is de inaar dkaOiTM Italië R h1oUo GraliMi onthcTcn vaa 4ie iaacties Taa hef vaa tea faacraim tlai goaVcrnenr van liky aa opperberabcbber der gewapende maclit ia Nbord Airika Generaal lUlo Garilialdi ii beaoeaid tot tfoarernenr van Libye ea opperberdbebbcr der Italiaaniche gewapend vnackt in NoordAfrika HET SCHEEPVAARTVÉRKEER VAN AMERIKA NAA t ENGELAND MARINEDEPOTS AAN DE ATLANTISCHE KUST De WashingtonPost meldt dat president Rooaevelt alvorens zijn vacantiereis te beginnen langdurige besprekingen met lord Halillx Harry Hopkins en admiraal Land den leider van den Federal Shipping Bdard heeft gevoerd over de kwestie hoe men het hooid kan bieden aan de Duitsche bedreiging van het scheepvaartverkeer van de Vereenigde Staten naar Enge 486e StAATSLOTERIJ uta KUUS TWCIDE UltT Trekking van 2S Maart M Mfl Nu miM f 5 0 No 12449 Z4 No 12021 L5M No 8502 LMO No 110 9 12011 ƒ aO Na 7944 21185 ƒ ZM No 2417 19340 20777 ƒ lOfl No 30 7 3444 10254 11S09 16 5 i 1671 18628 18033 186 SÏ 18701 18713 18734 18737 18793 i8iria 1882 f 18837 18862 18074 19023 lOOSi 1014 3952 earn 9609 1Z333 IM2S 15469 15605 15085 15716 15772 19812 15820 1 Ï826 1 5844 15846 12869 15897 12917 15 9 12962 15980 19072 12987 16005 19076 13018 H 11 19184 l 1033 16023 19280 130 34 16103 19295 1304 16149 19 33A 16151 193 5 16204 193 i 16243 19362 16260 19388 16284 19393 19405 19413 19437 19470 124 35 12458 12491 12532 1237 1 12631 12662 12715 12740 12813 3982 Iiti26 9817 12408 428 3992 i851 9823 12411 154 U nSl 4007 6900 9833 USS 402Ü 6905 98 J2IléS 4043 0963 98691243 4054 7000 98981262 4071 7U23 99241294 40 7042 100001331 4083 7073 100681359 4102 7U96 10Ü70 1363 4121 7159 100791396 4143 7165 1008U 1419 4157 7174 100851440 4Ï00 717S lOIIJU 1480 42U8 7208 101681505 4218 V240 10IS2 1525 4230 7242 102281527 4284 7248 102331541 4292 7280 10283161 4298 7305 102871657 4311 7393 1682 4324 7408 l i tü5 13116 1692 4330 7413 10313 13153 1718 4344 7434 10380 l iaOO 1784 4392 7515 10388 13254 1778 4452 7527 10388 1 3262 16 1i 8 4464 4472 1814 4484 1824 4511 1964 4513 1974 4514 1989 4577 1996 4590 Ï009 4501 2 6l 45ï 2063 4822 2876 634 2096 4706 2131 4727 7528 10404 13287 16311 7539 10415 13318 16314 7553 10422 13382 16355 7676 10444 13448 16 r75 19476 7C88 10484 13460 18405 19488 13464 13 523 13566 13572 13575 10570 13578 10045 13586 10687 13602 10694 13613 2162 4746 8013 10703 13645 2173 4918 8029 10705 13650 2184 4986 3053 10712 13872 16790 19792 2242 4997 8075 10741 13716 16937 19824 10755 10757 10773 10820 10829 10862 10867 18874 10904 10932 16409 16420 16421 16441 16474 16487 19409 19535 19618 19626 19642 196 Ï8 7758 10488 7763 10494 7766 10521 7825 1 K33 7848 10541 7881 16506 19692 16585 19719 16623 19727 1 862 19764 16783 19765 7911 7915 7936 13718 16942 19831 13731 16983 19832 13738 16993 19846 13792 16998 19887 13819 17059 19890 13840 17070 19920 13858 17101 19921 1 3915 171 38 19950 13943 17145 20004 140 10 17172 20026 14065 17181 20031 14091 17209 20002 14118 17238 20073 14182 17258 20093 14199 17271 2U127 14279 17279 20170 14322 17411 2U235 14370 17545 2U314 14 96 17804 2U377 14400 17640 2U382 2250 5080 8097 230 5073 8113 2328 5155 8132 2 329 6159 8163 2371 5191 8188 2405 5208 8234 2421 6213 8250 2430 5224 8272 2480 5241 B275 2491 5260 8294 2499 5278 8301 10977 2546 5327 8379 10982 2553 5367 8422 10994 2559 5420 8444 lllll 2588 5440 8364 11128 2573 5481 8576 11134 2650 5488 8593 11148 2736 5498 8598 11154 2761 5503 8612 11162 2770 5509 8615 11194 2773 5534 8714 11220 14408 17061 2U40 2780 5553 8717 11264 14449 17710 20428 2792 5588 8734 11334 14450 17727 20454 14560 17731 20548 14564 17769 20507 14610 17870 30833 14613 17898 20648 14630 17917 20766 14641 17951 20817 20848 20869 20877 20924 2842 5630 8738 11386 2868 5638 8742 11393 2873 5684 8766 1395 2910 S t 8783 11418 2915 5711 8811 11461 2329 5764 8854 11476 3138 5781 8880 I1SI4 14703 17 8 3151 5809 8888 11576 14732 17990 3158 5843 8891 11618 14767 I7 3 3168 5858 8896 11655 14775 IIMS 1200 5889 8934 11669 14777 1800 3097 3208 5898 8944 11679 14778 18016 21002 321 5903 8963 11685 14782 18020 21074 32 18 5926 902 11717 14807 18028 1081 3257 5984 9030 11728 14IM5 18048 21864 3297 6025 9117 11825 14859 18076 21182 3318 6U42 9160 118 7 14899 18080 21179 3323 6083 9200 11844 14914 18141 21199 3389 6097 9208 11891 14934 18169 21206 3399 6144 9233 11892 14966 18172 21206 3457 6149 9239 11945 14984 18183 21282 3481 6163 9 322 11967 14985 18192 21297 3507 6210 9333 1200 15038 182 6 21329 3519 6279 9335 12019 15044 18302 21430 3538 62 3 9343 12 M0 15065 18318 21443 3594 6333 9347 12043 15072 18325 2158 3630 63SS 9348 13048 15074 18 133 21576 3 4 6471 9 i5 12060 1 5244 1 3 1 21734 38 2 6547 9400 12 15254 IS3S 31741 3870 506 9422 12fl 15286 18427 21786 74 6586 9534 12141 15324 1842 21800 370 657 9591 12157 15339 8 V 21807 3r 52 6866 9803 12111 15371 18517 21881 3787 6883 9708 12197 15386 18527 31913 3i05 8803 97 9 12256 15405 18354 31 18 3823 6742 11745 122r IJMIJ 18SS7 2192 3BS8 8743 P788 12282 15417 185 6 21947 3B0S 877 1 808 1231 In de vsrid IQst st 4144 m x 84 1 9 m t 11 4 21 m i 2153 JO m z 49 0 b deia kiaM is iMf ifi eM tfi t land Dr president beeft een dikke ctcntaach vol stukken meagenomen en zal lijn besluit wéarschijnTuk na zijn terugkeer bekendmaken Inmiddels is er reeds een besluit genomen n l om ook Britsche koopvaardijschepen krachtens de wet op de hulpverleemng aan Engeland op Amerikaansche werven te laten repareeren Men zal aan de kust van den Atlantiscfaen Oceaan groote marinedepóts inrichten waar deze beschadigde vrachtschepen her té lï en van brandstof voorzien kunnen worden Door Engeland dit werk af te nemen zal men dus de Engelsche havens ontlasten Men is gaan inzien dat belangrijker dan de konvaoikwes ie het vraagstuk der Engelsche havens is die Duitstkland thans stelselmatig verwoest oodat zq op zekeren dag niet meer te gebruiken zouden zyn Behaalt Duitschland op den Balkan een diplomatieke overwinning dan is dat erg maar gelukt het den Duitschers om Glasgow Liverpool Bristol Cardiff en Swansea te sluiten dan zou dat catastrofaal zun want daar het Kanaal en de Noordzee voor de Engelsche scheepvaart te gevaarlek geworden is zün slechts deze vüf Westelijke overgebleven waar Engeland materiaal binnen kan krijgen en strijdkrachten naar de Middellandsche Zee kan zenden Om althans dft deel van de last weg te nemen zal men de En lsche schepen in Amerika repareeren RUSLAND EN TURKIJE WISSELEN VERKLARINGEN UIT Rusland zal neutraal blyven èls Turküe in ooi log geraakt De Turksche en Russische regeeringen hebben naar het Turksche Telegraafagentschap mstót tegelijkertijd een officieel communiqué uitgegeven van den volgenden inhotid Tusschen de Turksche re lering en de regeering der Sovjet Unie zijn kortelings verklaringen uitgewisseld Op grond Vart de in de buitenlandsciie pers gepubliceerde berichten volgens welke die Sovjet Unie ingeval Turkije ex toe genoopt zou worden aan den oorlog te gaan deelnemen van de moeilijkheden waartegenover Turkije dan zou staan gebruik zou maken om het aan te vallen en in verband met een desbetreffende lot haar ïerichte vraag heeft de regeering der Sovjet Unie de Turkscnk regeering het volgende modegcsleeld 1 Deze berichten zijn geenszinsovereenstemming met de houding der Sovjet Unie 2 Ingrva Turkije erkelijk hetvoftrwerp zou zijn van een agressie en7 icn genoopt zou zien ten oorlog tetrekken om zijn grondbezit te verdedigen kan Turkije overeenkomstishet tu 5chen Turkije en de Sovjetl uie bestaande nietaanvalsverdragrekenen op volledig begrip en op deneutraliteit der Sovjet Unie De Turksche regeering heeft tegenover de Sovjetregeering uitdrukking gegeven aan haar oprechten dank voor deze verklaring en van haar zijde de Sovjetrpgeering te verstaan gegeven dat de Sovjet Unie ingeval zij zelf zich in een soortgelijken toestand zou bevinden kan rekenen op de volledige neutraliteit en het volledig begrip van Turkije BINIERLAND NIEUWE NEDERLANDSCHE POSTZEGELS Binnenkort verkrügbaair Binnen enl ele weken zal een nieuwe serie NederIan Jsche postzegels in de waarden van 5 T a 10 12 ï 17 j 20 22ij 25 30 40 en 50 cent het licht zien De nieuwe postzegels zullen hetzelfde uiterlijk hebben als de bestaande zegel tot en met 4 cent De verschillende aarden zullen evenals dit reeds t j de bestaande lagere waarden het geval i s behalve door de ingedrukte waardecijfers door kleurverschillen worden kenbaar gemaakt De nieuwe postzegels zullen in de waarden van 5 IM 17 V4 25 30 en 80 cent met ingang van i April in de overige waarden met ingang van Ifi April as verkrijgbaar worden gesteld Tegelijk hiermede zal de verkoop van de overeenkomstige waarden met guilloche opdruk worden gestaakt terwijl na 15 April ook de zegels met guilloche opdruk in de waarden boven 50 cent niet meer verkrijgbaar zullen zijn Nieuwe zegels zullen in deze waarden niet worden aangemaakt Voor de zegel s welke in rolvorm worden gebruikt pn welke o m ook in de automaten worden gïbezigd zal de vervanging door de zegels van het nieuwe type in Vele gevallen e pigen tyd later plaats vinden Hetzelfde geldt voor de formulieren met zejgelOpdruk van 5 cent en hooger welke in vele gevallen nog eenigen tüd in het bestaande type in gebruik zullen blijven De postzegf Is met guilloche opdruk biyven SChADEI OOSSTPLI ING IN GEVAL VAN VOROERING VAN GOEDEREN Verschenen is eéh beschikking inzake uitvoering van artikel 9 van het Vorderingsbeshiit 19 Drz beschikking houdt regelen in inzake de vaststelling van schadeloosstelljng rn geval van vordering van goederen krachtens Benoemde algenjeen vorderingsbeii jit welk besluit is gekomen in de plaats van de algemecric vnrdRingsw en dat daarmee in troolc trekken 6 ereenstémt Vr sar KJ vs ZB Bf h in nrpL mu t f fnm MmL v a 7 H L K V 82i 6 I r iw 4 I too 4 8 t inr 4 M8 r 800 3 81 100 S Mt SOO 3 1888 100 3 131 W 500 3 3Vi MB Ol 100 3 W SOO 31 j MT O I r 100 i mr oi f 00 j IWJ Ao x 100 s 1 AO I soo Sell verb 4 Ro Scli RK£ b 4 Dito V IBdutr AK U oM n t Berfli i ea Imt irvd Obl 31 1 Berkel s Pat v 78 78 8U OH 31 ObL 4 Uvtra Zeep MO Obl 7 Werkip NV Ie 9 H hyp obl 4 Wilton 41 82H Umb SteMÜcjo Obl 4 3 101 rn en Gcm Iraslatta A dam 1 3 31 an 82H Olto K 1937 31 t2 J peld Ie 37 31 m Amlwin 19 18 3 I8 Ocveoter 1920 85 Oonir 3 31 3 8S14 Bndh 1939 31 I 0 3 If 38 31 at ata 3t 31 4 Bat P Ml O 4 ld ld Obl 31 Nederl Obl 41 Moormana Cult On Obl 8 Amsl Grb b 8 Muller 3 7 11 SIM tlti 31 H 102 UU 87 10 poI0 Jleli 38 2 i6l4 Grhage 1921 8 Ifat Gr kez 1 8 Idem 183 4 Ned Or b b 4 Ned Ind Sp M 1803 obl 31 Mies Kani en T O Java S Obl 8 SemarangJoana Dito M36 31 Dito IS37 I 31 Dito 38 31 J Craning 1938 3 Dito 2 1038 3 Haarlem 1938 3 Dllo38 31 3 Helm 1937 31 H b 1937 31 Hilvera 193 31 4 Dito IB J 38 21 l UW 1938 3 Lelden 1937 31 N UolUnd 38 3 Do i 38 iVU 3 Kto 8 38 tw D o 3el0 j 3g2i NtJm Je I 37 31 5 R dara 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 a Dito 1 1938 31 Dito 1938 31 3 Schied Je 1 37 31 nib 1 37 31 Utr Pr 37 31 D o em 37 31 Zeeland 1937 3 2 Holl 1937 3 Zh Ie I 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG2e i 37 SV Dito 1 38 3 B V Oer Z 37 4 Gem Crec 801 33000 O 31 Dito I 3 1 1 2000 3 linst 5 4 1892 1901 ld 4 Adam tS1418e 3 ld A dam Olymp L 100 3 d w Kr kirv 7 Het 1888 JOH i as 15 m ff m WH SIW z 80 W 79 AanviUllnsen HypotJieekbmiikea AUt r Hyp b ra 3 verpl uitl Pandbr 3i Al Hrp bserXy 4 A dam Hyp 4 4 Dito 31 ï Arnh HB Ser EJ P br 31 Bat Hyp b N N P P 4 t fo CD 31 Dr HB do 31 Tt Cton Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 31 3 D o p b 131 8 3 sGrav HB d o3 a Gr HypBPb 31 Hl rfPserAC 4 Dito ser BD 3Va Holl Hyp B dito Dito ler K 3i Hjp b V Ned Ser M 31 j Inaul Kyp b ser AB AA BB 4 O eer T TA 31 Mi V H Cred Pandbr 4 D o m 2 i verpi ultlt 3 N Hyp b do 31 N Hyp b V n erie K 3V D o 31 dito 3 Noordh Hyp b PuHibr 31 4 Rott Kyp b d e 4 aex 86S 8S 9 H 88 1 SS H Sli SM M 81H 62 W MX H H S2S te 86H 91 l an 93 il 61 ld dito Ui Stea ilvp b ser K L i Jtr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E Dtto 2 verpl ultk Wettl I p b EE J M K 84t St SI mn aXndeelcm A d Bank aand lll 1 1 Ho l BankU dito 99 99li Inc Bar k dito lie Jav B 500 v a 240 2Ü Ks vereen dito 111 113 N I Eac m dlto M K Nederl Bank A 147 H7 i NB V ZA 50Od 102 1034 N U MiS f 290 a uax Rott B Ver aan 11714 nivs Tw ntscheB A A jifiutt ondetM a 128H easiaieB A f NoriI tew A 37U 373H A d Dr Mi a ami M A d Superf a 99h 100 A ut Screw W a U8I4 151 Bat Marfo Pabr 104H 103 i V d B 3i0 l 0 C A U8 162 v tf B p wAMga IWN Dito B MOOO ICSli 100 Berk Pa Afne 45 C en P P Schorte 155 Gouda stear dito 542 645 Gruyter en Zn A i JKDèf aand 140 Dito B n5td p 147 i llSlt Heemit and MMÏ 143H Heinek aand 184 H 1841 Hero Cons aand 161 1 52H Hoü OSt m f a 164 165 HoIIandia aand 233 ül Ho l Bet Ml A 345 Holl dr en k A 241 245 Holl 144 i 14S Int Gcw B dito 3 164 s Intem Vise A 71 71 K F Beynesdlto 97H m t il pref 47V 48 Kon NE m b 47H 1i K 14 Roefov do 136 Krn M Zout IA 5W 517 K Br Sftieem da 233 23S Korensctioof NV de dito 116 118H Le Br en tl C 100 c pr aand 1 B 109 Dito lOOOC T prA IIIH IIOH Do lts C pr Jl 1Ü4H 1U4S DoICOOS C prA 1051 lOS Lyc pf U en M ISfti liG Meelt i Hed B C T a awH 38214 N C en S F a 375 Ned Kabelf dtto 4tlO 401 N Sclib mtldito 148li N St f Keyier A ajo ajo Phil Cloell H af crL C A üotl D Mi dito 330 320 ScliOde KM dN 7014 70 Schotten dito ITU Smits tran f t d 3IS 2Ï7 Stokv 50 400 a 144 Stokv fSOo lOOOd 144 14 7 St spinn Sp do lue 109 Stork dito 153 155 Twijnstra Pref A 131 135 irtr Asph t CA I3U Ver BI fb aand 194 196 Ver Ch t aand 1 14 W 105H Dito pref 118 I20H Ver Gif NBvA 151 1 IfOij Ver Pf V Gelder 149H 14S Dito dito p aand 151 U2 Ver N R fab a 178 180 Ver Touwf dïto mw llSh Vltwtnren K d IM RADIONIEUWS Wac d c 2t Maart ILVKIISUM L 41i 4 M N 4erluHlseli Pr nmnia 5 Granu füonmiu $ M OchlwtiJfymn tieK I Oê Gramofoonmuz 7 45 Ochlendgynma ll k eO Grdinofobnmuziek 8 30 aNieuwsberichien ANP 8 45 Gramoft onfnii2 ék lO W De Ro na i C€r5 10 4S Voordracht ll Oe Omroeporj£Mt n 45 GraiTïofwtmmuziek 25 Eerst iïiet dan bact programma voor d boertn 12 42 Almanak 12 45 Nifcuwü eti economische lieiichlcn ANP Esnieraldia en soliste 1 40 Orgcisp Z ti Z nf met pianobege eidJnt 2 31 De Melodïsten 3 15 Di cc gaus€rie 4 W üijbe lezing Uitzending voorbereid door de Chr RadloSWchtiïigK 4JHl Phi barinr n scn kwartet 5 15 Nieuws eco iomische en l rur benchten ANP i 3 $ Voor de binnenschippers 5 43 Giamcrfoonmuzlek OmToeporkesl S 42 Almaiuk fi 4 Reportair 7 00 EcorMirri che vraïen vart den da ANP 7 15 Gr mofoonniuziek t 9ê Nieuwsberichten AJ fP 8 15 Spiegel vtm den datlT 8 30 Berichten EjbgelMïh S 45 Omroeporkest koor en so ist r 9 Z Pianovocrdracht 9 4 Deipsluiting Uitiending voorbereid door de C ir RadiD Stichtinjr 9 45 Engelsche berichten ANP lO O Nieuwsberichten ANP sluittnf HB VeRSUM II 301 5 M Nederlandsch Procruuu C 45 Grainofoonniuz 8 50 Ochlerdfymnastiek 7 00 Grainoloonmuz 7 45 Ochfendgyinnaslick S M GramirfMnmuziek J0 Nieuwsberichten ANP 8 45 Gramofoamiiuziek lO OO Morprnwijdin g XJitaendin voorkererd door t Vrijz Piot Kerkcomif r 18 20 öipelconcert en zang ll Ot Voordracht 11 2 £ n sembie Jack der Kinderen 12 00 Berichten 13 15 Eni mfcle Jae der Kinderen 12 45 Nieuwe en economi h bericliten ANP 1 00 On roeoorkefft 1 40 Sylveftretno I M Neder an dsch Eymphonic orkest sGraventv e en soUstc 2 M Causerie voor de vrouw 3 0 Vervolg van 2 3t 4 Voor de kindej ert SM CycItM Het eesteüjk kaïakler van ons vctók Ultwnding voorbereid door het Vrljz Prot KerkcomHé 5 15 Nieuws economische en beurp berichter ANP S 3f D Metodislen en soJist fi OO Gramofoonnujziek 6 15 Omroeporkest 7 00 Brabantpch praatle ANP 7 15 Volkszang 7 40 Decl nrMit e 8 8 Weowsbe ichten ANP 8 15 Gramofoonmtiziek 8 45 Radio oneW 3 Gramofoonn ziek M Nieuwsberichten ANP sïulUn BEURSOVERZICHT De gurHMlce markttendenz WMrdoor de tweede h lft van d aeivler on IIns M w ek zich kvnmerkte b e f gist ren onvérmindctd aanhoiiden Op viü el alle afdeeitn n van de ocate mark openbaarde zich opnieuw vi g en hvt s T g hiervan was dat bij de opening vrijwel allerwege opnieuw tegen hooRer kon sen werd afgedaan Vervo pens von4 noff en flinke koers vef beter ing a ls Op een tameü k terk verhoord peil kwam te iniott cerlff ir ai iaat aan d markt tn rerbard W4 rmed zich een IcIeJn i actfc ▼ omtrok maar per Mld kwnden d m e te hhvffnurb Um ittn wederom een kocr wlnaT kcëken De hende was daaxb van c n vrij A dllo m WwUrsBlkar dito MO IS 180 A UT Winan r few A m MM C pr V A sgptrs I as a Aa BiimOiSw 43M C V A Stand Br 4 1 C V MA Aaa Tok Q e t OaU CvMARn Om El C Ct V n 1 8 a k n Huda MCCUt ni K MP Mc T PI ir C A N StCaGA Rn Unit St Rubber 368 4 26li 285 2491 234lt 26 4 289H 2S0 360 C V 10 I A N t BI iLtA OHo Nat B V NJ G a Ma A Dito N Bet va Tvf C st vij 8 Ani Tel Tr K C V A ISt 166 aadelsvaracBlfiBfea B C eO H 8 A 85 om 8 JJ M A 157 IWl D l Al H M d UI U8H Ouatt ea Scii A 1 IH 130h Cr enH vH A 231 23f Unde en Tevesa aoSH ai2 Ned Wol Mi A tin OK MUakoawoadarMmlatca Bil MU lé rub A 528 Dito e 41 4 S 470 Boeten M tUJ a 15 Sioxkap TMii a 177 175 240 218 270 343 M 3 343 A 40 i 41 RubberoBderaemlBfeB He RuMwr a Ind Rubb C iaCa caoutch Preangcr R Mi Rotterd Tap Salatri Plairt Wai Sumatra Zuid Preanger 14Ï1J 175 70 79 80 141H 140 174 142 8 76ii 78H 142 74 t SelicoTaartaaaaCackaoMea Fumess S enAJd Mi Zeev aand Niev Goudr A M De Maas C TA Mij Ooataeo A ISO 105 280 116 M7 2b5 116 CultunraiaaUchappUen Petrol oadaraeBüBcen Drd Ptr I C VJ 219 223 K N Petr MU 1 188 Ond A dito C V A Moeara EnimjtA Tarakan PM A Stand Oil 10 i 25 C 81 161 186 100 314 S 5 2814 Krtan Suiker A PagotUn A 196 S7 320 Suiker Ct Mi A TJeweng Lestort Arendsburg Besoeki A Soek Landb A Amst Thee C A Banj Tltee Ru A 176 4 359 19 K 14i ÜO 71 231 175 12S loalpara Cu Ml 3M angkeotam The 158 asirNangkaC Mi Umgga Landb A Sedep Cult A Slndanits Cult A Telaga Pateniïan WJa XheeC Mi Ins Gtït Syndic KaliTeHoCuU Ma Mlchiel Am W JavaKinaCMt Dtvenea Blauwh Vries A MV Bljenkort A ISISi Gem E H en W V S 1011 814 Dito Pref W A Jil7Gouda Kitaih Mt l Houlh Alberts A 10414 1341 132 Houth Jongen Alauit 23ii 101 36 Bouth Pont A 180sMuller W H A 3St Do 9200175800 A N M T Havw A 24 ZSab 1000 C VA 102 Woolworth en Co 35 spoor en Trarawegen i2 57 24H e H 125 Ml B7 24 DkU Spoor A NI Sp w Mt A Alch T C vgA Kar sC S C v g A K CSouth R Co idem pr f a Dito Cert Tg A I7n Pac C v g A Geld Tramw Ml Kediri II O 3X TH 18 13H Dito pre A 7H 18 13H 2H 2H Malang St tT A O Java St tl A Sem Joana A Sem Cheribon A Sacrajeedal Stti ProloDKatie ACTKVE rONMDI to IH Mm MM m tm I1888 4 M i m m au MM 4 anl m SlsUSrSSfw r m I8a8 W8 M Chrt JM r a 74 SS H mmFiowi 8T f1888 3 k 88 f M80 3 8 84 SIN U CUtlMaita IW mk OM Cre t oM K i 844 8n HH ladlO f 1888 W Sï Wtt Imtl noot 3 s 88 MT tmta f 1008 A 8 MM MM OoItadU Vaunn OM tteo 38 8 i ISlisdta Kal U8H HM Ind Uandolata U4 Mtd Baad lU C A m 114tt8 8 88f 3MH 102 mi im 313 308 148 Alt Kuna i Unia lBMi113 trlMl B Psivit 9 Calv Olief C Btw V ntr Sulkar 3W PMikar JM Litvtr Bros on UiU 118 lt i l l Focrd ABL 810 pbiiip c B A JBi xe Olto Pref ar A 148 All LudL St C 18 ga R n Mk Am Betnberg A C 8 10 gJU M Am B cv pref a X Am Car and F C Aand Am Eaka C id 2 Ana c qbpp C ld Ji S 75 BciW St C V 10 ld K Chrysl Corp C V Ai Curtim Wr C p C V ld m H General Motor Idem Interm Nickal C G T M a J 38 4 lUnnac C C v 18 A aB 3S iR U 8 SS 35M Nartli Am Av C V A R n Nortk Am R A C 21 A 8 22 23 jt Rep Stoel C T A m Hl € 9 Min 8N Cit enr € C M C M South C V 10 A R U Nortli A Cy C v A Rad Corp C v A Oost Benwo Mfj Aidem pret Aand Petr OBduBCMlati Dord Petr lüd Uu G Aand 219 iCoa Petr M Idem 287h 242 ont OU Cy C XO l n M l antmental Pet Cl V A nu PhïL Pat C Wid 36h Shell ün C v JO ld Ïü ISA T Wat Aas OU C V 10 id n On State Steel M jS 1M 223 S 18 18 13 ü lïH 10 WH iH fi acMepmartiuatacIHipptNa 11 U8H 1UM ISSHSr li44H 43 18117 142 143M UlH lfl Holl Am l unAand iiii ni 11 Java Ciiina Japan Lijn Idem isi iaa Kon Ned SL JU ld iai IS4H Kon Paketv MQ td 34 ed Sdieepv Uu ld 172 1 6 Rotterd Uoyd tdeifi 138 U 4 Stoomit Mt Ned ld 138 140 Int Meae Uai Cy c Y W A yin 8 Uet adarHaiaU aa 44fl 44 24 2SiX 131 I33X 194 UÏ 25414 380 4X 4J4 Handels Ainst A l s 4a Javaiclic Cul mil ld 247 Ned lnd S On Ver vont C M O SOe A 118 123 TakakaoBdemeBiafeB Dell Bauv MO A l u19BDell Mi A lOOO C V idem 247 250 SenembaB litt idtis aa K Wu o Co C V A Ü H SpMiwcfaa Baltim and Ohio C V Utm 4 8 Shesap 8i Ohio C v 10 8 a 4 i UllnMa Cent C ja H 8 N York Centr C vJd 164 WH liHMXPennnrlT K 10 850 C v A ï4 25 4 28 4 26 souui ptt Cr g idem 11 10 U ld Railvar O 8ew Idem iiH 14 4 Canad Pac C v IC H RnbliereaderBamOigVB Amstdrdam a Cult Aand 2nn iS2ii M 212 saw Bkndar Hub nil M DeU Bat R MU Id 218 Kenduif Ldniboc Rub idem 175 Majaoglanden Vemn td 8 149 IN RHbber MU Idem H Oostk a 500C T Id UW Serbadjadl um Sum R Idem IMH Silau Sum Rubk Mij idem 111 4 Sum Rubb Cult M 2B Ver Ind Cult Ond MH idem 183 iBtete Bubiier Cert H V idem 411 bonicka fond ea aaat kaUtarverkUrUif Ou Crootb td ld id ld ld id ld id ld id ld id ld ld ld id TO 7 70 70 M St S4 06 73 s 89 mn 131 us Mm p 1010 c r t p 1 41 c r a p 1943 c e r 3 p 1 43 e 0 r 1 p 1M4 c r a p 1B45C r 2 p 1 W c r a p 1041 c r I p lOU c r a Konverslona kaasa obl 4 Dilo Neue Ausg obl 3 farOenlnd I G C O Kail Ejnd C 2 1M 1 Dito e 20 100 1 Wmterahall oU Farbcnind I G C A Ver Korklig C A Oultadil BeTl RU K O Vt Ruiir tl Wi t V O Si 43H 43 7 H 77 7 t a Dlt l j I O 1 D Rentenbank 25 7 Ver D Sledenl O Ï Bayr Hjrp en W B Pb Ji 7 D Linoleumw O 7 Celscnk Bergw ObL i RnCutelioftnungibatla Obl 7Harpener Bergban Obl tPhoenU Akt Get Obi Rh Elbe Union Obl 7 an £ ♦ m 61M S 42m 1ÏI S77M 140 Ruhrchemle AG Obl 0Siemens en Haldn ObLft iV Slaniwerke Obl 7 Blto serle A 2 J ObL 6i Victor Gew Ofcl ft Vogel O u R Obl T Eliein w El TS Obl 7 Dito XT Obl haccner Strassenbaho Ob Orarbenindustrle aaikL Siemens en Haislce aand Ver GUnzatott rakr aand Wlntcrahall AkL Cea aand KOCBSEN NEDEBLANBSCH CLKABINeiNSTITUUI Koersen voor stortingen op U Maait 1 41 tegen verpltchtinren luidende In Rcicbainarken 6 1t BelKi a 30 143t Zwitserscne tranes 4SM FtanacRe francs 3 768 Um 7 0 Deenacbc kronei 3iJ7 Naorwlie kronen 42 83 y Zweedsctie kronen 44JS Tslecilische kronen eu40 Whtiiom tU Tsjechische kronen nieuwe schulden 7J Unar Hut schulden 343 DMWr iBMuwc ickBiden M Turksche ponden 14Si j Penga oude sehutden SlStf PengO tnieuwe schulden 45 30 ZlMy oada schu dHi 3S aBs r atauw ahoMen 3100