Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 4 APRIL IMl DVERTENTIES tetefoniscb opgegeven worden nttsluitead aangenomen voorrisico van denopdrichtgever OmCKEU PUByCATIE VAM ma DDAmMENT VISSCBOOi BBCVHUNO VAM ODtEN ièMNB DOO rLCIMVeE HODDBS8 IM B ksbureatt voor Ie VocdMtraoRi iia in OorlocrtSd t bckaod itet niet looalf ril L iM MiuUiCMnl de Ml n t m IW gtnumfflcrde iMaacii vtn ét alg iiiMM distiibutidutart door dt phiimvcelieuder bQ d plutMUJke disMbuUedieiMlaa moeten worden togewiMeld dodi de nummert 1 t m 100 oeze bonnen moeten door de plujmveefaouden m bet dvek van 7 AjjirU t m 12 AprU m biiét pla tMUke db tribuuedientten worden ingeleverd De ptuimveehouden moeten niet alleen him eigen bonnen doch ook die van de inwonende gezloileden inwonend personeel wordt hierbit inbarepen bU de diatributiediensten inleveren Voor de ingeleverde bonnen zal door de distnbutiedienaten een ontvangitbewvt worden afgegeven hetgeen vóór 18 ril ax by den plaatael ken bureauhouder moet zijn ingediend of indien tot dusverre voeder werd betrokken op een winkellijst by de sectie bijzondere diergroepen Van het Rijksbureau voor de Voedaelvooriüening in Oorlogstijd to Apeldoorn O pluimveehouders die aan deM Bepalingen niet hebben Voldaan komen na 28 Apnl a j niet neer in aanmeiiting voor een voedertoewijzing 5774 48 PROVINaALE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERU USCBBN TB STELUSN AAN WBAK VEE De Voedselcomnusaaria voor ZuidJHolland deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied Mde dat ingevolge het Besttturabealuit no 27 van de Nederlandsche VeehouderucenIrala met ingang van 12 Maart 1 1 aan het wrakke vee slechts de eisch zal worden gesteld dat het tenminste 390 kg weegt De isch dat het dier tenminste t KKK moet liebben opgebracht ii dua met ingang van 12 Maart vervall Do eiachen welke aan uit nood gealachto dieren worden geateld weten minimum ƒ 100 opbrengst en minstens ISO kg ge lacht gewicht bluven onveran i derd g andhaafd 5T78 30 mxjmmm tam NDCBTBW KALVnCN De Voedaelcommisaatia voor ZuidHolland maakt den m zijn werkgebied wonenden belanghebbenden bekend dat van Maandag 31 Haart LL de mogel kh d ia geopoid nuchtere kalveren aan de Nederlandsche Teefaoudenjcentrale te leveren aan de volgmde ontvangatplaatten Tk Stout 1 Boer Export Engioasladiterij Nieuwerkerk a d Usael Fa Baas e Domburg te Bodegraven Fa Lunenburg en de Zeeuw te Woerden Gebr P A J J v d Akker Burgwal 24 te Delft Ten overvloede wordt er de aandacht op gevestigd dat de kalveren uMaliiitead mogen worden aangevoerd door de 4tende marköiandelaren in nuchtere kalveren 57 28 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHÈ COURANT S OMli z B dagelijks verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorttraat 1 E BRUYNIKS Kon Wilheiminaweg 215 N V P J ENDENBURG Veerstal 18 J DE OROOT Wachtelsttaat 43 A HAMOEN Burg Martenttingel 96 De Kiosk N RIJS Kamemelksloot J SCHOUTEN Vondelsfraat hoek Roenijer Visscberatraat SPOORBOEKHANDEL SUHon BOSKOOP Fa D C d WILLIK ZUde no 14 en bij de agenten in de omliggende gemeenten KOOPMANS GEMEMQD MEEL o nwa IH PAKK 4 AN SOO GRAM TEGEN INLEVERING VAN £ RUSTBONNEN J UITSTEKEND PANNEKOEKMEEL Bil melicsehaanchte kw ém voll imHc sondar bccwaw ir r wi g H rordwi do r OlidaniMlIi arnmidt kal km$lt mM t fcfU m lAw nm BIN PAKJt KOOPMANS BAKPOEDER DIT rpaaiit kierkni o 1035 63 KONT MEN IEMAND OP STIUAT TEGEN A dan kan men zich afvragen of hij of zij gewbon ia te rookcn mlMcUea of bij of zi wel eens oaar een bioscoop at misachieo of hij of zij naar een radio pleegt te luisteren oifsscUes maai men behoeft ich niet af te vraj en of hij of zij een krant leest I Dat doet hij dat doet zij zeker heel zeker en iederen dagl Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen voorbeelden etc van courantenredame biJ de erkende advertentiebureaus of het Cebuco Dam 2a Amsterdam ADOLPHUS uuhehCH Im zeer tnrte vaiclckl ff brodiura betreffende Dt Rieuwi vsrordtning iigM dt vtrbrtidlng dtr gttlaehti ktMi M iMvfMpasahii In rit pnMVk d r DR i H HERMANS lente secretaris van de Ned Vereen iq l Besirllding der Oesleclilsxlektaa Meteen Inleiding van Dr CBonnlnf de volledige tekst der verordening en een lijst van de adviesbureaw Prijs f 0 N DRUKKIRIJ IN INTMVMM HRMA W AAADI VerversdWc 6 ê Delft Pestrekoaing 133m Plaatst U morgen een Kleintje UU Ooprright N T Botterdaouck Immigrant Sz Wat Bert deed i toen Oma op bezoek tvas 1 1 null Dcianoae nq ook m ae serre uaar nr u i stond het naaikastje Bert trok eens em Met een naald en draad laatje open Knopen en Ja Bsé hlsr aMn ka staal sQa ba Oa aaisrels anos Hn was op a i Woaudagmlddag bet vroor dat bat kraakte en Bert was vast Ven pUn naar bet US te trekken want alles Ug tfldit Haar toto hi om twaalf uur uit setiool kwam leg er een brief op tafel Ga a brief voor Bert dat moet Ja niet iJnkeo Misschien had hij dat wel leuk F vonden d t dan minder erg gevonden dat die brief zun vrije mlddaK in de war kwam sturen Want dat deed die brief die niet aan Bert maar aan tün ouders gericht was Er stond in dat oma die middag lou komen Anders vond Bert dat nu niet so heel oogezdlig Het was weer éu wat anders Oma woonde in Amaterdam en kwam niet dikwijls dus als aa eens kwam dan had ze veel te praten en dan boorde Je oog eens wat vond Bert En op oma dag werd er altijd lekker gegeten en er waren allerlei extreelin die Bert best wist te waarderen En dat moest Bert ook toegeven oma was al wel oud maar je kon toch nog best schik met haar hebben en e kon heel wat van Je verdragenl Voorjaarsliedji Het jMige ree gast tpmitsM Oe Jeavc Maadfss b ka al OKIkidseHleM Dat dae 4e Hcw ie cao Me alias dast itweksn Ote scrafts d alm tm l ut 1 te rf l wlsenl W see a s I n wwdt da laeM Neen de oma dag was anders heus wel geieUig maar nul Zaterdag zou bet Us misschien al weer verdwenen aijn en au moest hU tfauisbUlvenl Om omal Want oma bad niet geschreven met wtlke trein ze sou komen ca xa zou dtt keer ook wd niet lang blijvee want el die verduistering waa xa graag r biJtUds la Amsterdam terug Bn als Bert nu wegging dan zou Je xisa dat hU dan net paa terug kwam ais oma al weer weg was meende moeder en dat ging heus niet Er was dus niets aan te doen Bert had huis arrest Oma arrest mopperde l 0 En bil slenterde een beetje door de tuin en rommelde een beetje op zoUer maar In zijn schik zoals meestal op zijn vrije middagen dat was Bert niet Op ziJn zwerftocht door het huis belandde bn ookjn de serre Daar noemde Je dat andere gedoe HU noem de het maar kortweg rommel Uit verveUng trok hU ook nog maar eens het volgende laatje open Daarin lagen allemaal klassa garen Bert bekeek ae eens en op dat ogenblik ontstond da streek Bangggg daar ging de bd en atoorde Bert bU het mtdenken van zUn iMl Haar dat hinderde niet Dat zou Wmaks wel verder uitwerken Zaak wil dat hU nu gauw een klos garen meepikte en em naald Dan kwam de rest wel in orde Vader en moeder gingen oma tegemoet Ze bielpen haar mantel en hoed op de kapstok hangen ap schovoi een gemakkelijke diepe stoell voor haar aan bU da haard En meedar ging gauw aan het theeaclienkett cd oma diepte een doos uit baar koffertje ep Niet iets om na te voUen Koekjesl Toer biJ de thee En wat voor koekjesl Het Mnn wel taartjes Natuurlijk had moeder ook voor wat lek kers gezorgd maar de koeltjes van omal Nu oma had wel plezier van haar tractatie want Bert wist er gi raad meel En niet alleen Bert en moeder snoepten al even hard i er wai zeker al wel de helft van op toen moeder er toe kwam ze op een gla zen schaalde te leggeal Zo lekker waren da koekjes en zo gezellig zaten ze bU elkaar dat Bert haast z n hele plannetje zou hebben vergeten als oma en moeder nu maar niet over de distributie en over al die bonnen waren tiegonnen En vader over de moeilijkheden met da brandstoffen Dan was het plan beslist in Bert s hoofd blUven hangen maar nu wipte hU weg Bah dat bonoengedoel dacht Bert en meteen was hU de kamer uit en stondhU in de gang voor de kapstok waar nu ook oma s mantel hing Toen kwam de klos garen op de propprai en de naald Handig smg het wel niet maar het lukte De mouwen van oma s mantel werden stevig dichtgenaaid En toen wandelde Bert weer naar binnen dronk nogmaals thee al nog een heleboel koekjes en wachtte af Dat wachten viel niet mee maar ziJn bionenpret bielp liem er doorheffi Om vUf Bur daar bad Je bet Oma ging naar biiis Vader haalde baar mantel ea hield die voor haar op Eén arm gleed in de mouw Dat gmg niet gonakkeliJk ana porde maar eens goed met liaar hand OndarwtP etak ae haar tweede arm fa de aiidere mouw sn dat ging ook al niet goedl CM was dati Oma p rda na met beide handsa maar helpah deed dat niet Ze Ued e e e vo i i dig hi haar muital haagestl Ooool riep ze bsuimd w t raar is datI b raar waa het ookl Sb nog raarder om naar te k ksat Bert ataöd er a voudig naast te giena van hel laeta maar zita vwlar deed niet me Die kade meer daa nijdig sn i b aoedsr baalde auw aas schaar Maar het waa net eg ae eia beetje ladita al feeek vader daa a k kwaad ir liiJufiiiTTu ffiffi iddirtoerieÖ Maar nu kant hal aBeOBeoMel Oma dia het aa deart d laelite baast ie ben ik Ik ben een vogel Met ogen zo rond als een kogelt S ma ben ik bmln soms b i Ik grijs Maar altUd ben Ik WIJS M n naam moet prijken midden In t blok ir eerste leMer komt In t derde htOc Va links naar rechts L em vogel fos e i vogei maareen aiectmqaei a éea vtarvoelertje met een dikka vacht aaii grote heevedheld L een vrucht aan vis T de verleden tltd van aa iier kw oe i d dat veel nergie uitdrukt 1 k OPLOSSINOi TinSNva taaq I azft a api L JWN minjd j assaoi oRvof g j t laiam i EVENTJES PRET OnderwUzer Karel hoeveel Zondagen zUn er In een jaar Karel Vier en derilgr OnderwUzer Waarom Juist viar ao dertig Kard Ds Zondagen die ia da vacantia vallen taUen toch niet meel Rudl Vader moet je altUd leta kwaads met iats goeds vergelden Vader NatuurlUk jongenl Rudi Oeef n me dan maar een dubbdtje Ik heb uw pUP stuk gemaaktr RAADSELS L mjaUn Indsa vaa dn taasnie SB geen gemakkeMte familie Do helft van ons woont beosdan de andere hel hevea We weekea isiiagaiind ea wie sish scheosA Oase klêiir Is wit Wie sijn wiJT X WS u ee rste la een stuk speelgoed s a tWSKM StB VOOtwMp OHft IBM M tnlT VHI en Ja darde eea meobsL MN sheel Is kin waarvan kfndacea sll d aasr geatetaa iral he a3 SCHUDDEBOL Dit U ae knutselwerkje een jongetje waarvan het hoofd kan bewegen Goede tekenaars kumun het plaatje natekenen op dun wlt karton De anderen knippen het uit en plakken liet op tekenpapier of dun karton Het hootd wordt er atgAnipt en op een smal strooiba karton gepUkt Aan dtt strookje maken we onderaan een gaatje waardoor we een draadje of dun touwtje halen dat Is bevestigd aan een grote kraal of knoop Het op karton getekende of geplakte plaatje plakken we op een leege huls van een lucifendooeje We steken vsn voren ongeveer tn het midden een speld door het kereltje en vervolgens door het strookje karton waaraan het hoofd zit en laten de speld aan de achterkant er weer uit teken Doe er een kurkje op zodat Ja je niet kunt bezeren of buig de scherpe punt om Het hoofd moet even boven het doosje uitsteken Beweeg je nu het reepje heen en weer door de kraal naar Mn kant te trekken en hem dan los la n eii lehaiitaeen s aaasi W ia eea B wwt ie h reaAsB krUgea lW ABweie Grapjas 9 H cMer UMItn BMetlê vacBMBtgndi sa Op DaasaatasMegelalsiattXI IsHiBaB Jt hebt ven die cijfers die ar e ae schuldig oltsiea BMar die vaa die alc lee bebbaa die Je betaaaal aM té haa aon aoekan Daar heb Ja aa de T 1 eog eea ge e sas d e iq fc iSiëSrmat X ef g ¥ siii l ei u i M kraMaail Haar pea opt B haan awar hl H M ea L t i riat riaO brOg klsf k e eaa gMfrtv aMt h Je aM mTTmI eet