Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

EERSTE BLAD I WOENSDAG 9 APRIL 1 ABVKKTKmntN Dr P Belgrenrer UXL NEUS OOKARTS Van 10 tot Ml BMt 14 April 41 Voor ipoadgaroUra taleL 2532 a 1094 AANB TEOiNa HoaghMmraadsehap De Krimpenerwaard DIIKORAAF EN HOOGHEEM RADEN vin de Krimpenerwaard il n voornemens op Woensdag 2i April 1941 des voormidddags II3 uur in Hotel DE ZALM te Oouda publiek aan te besteden Bestek no I Dienstjaar 1941 Het gewoon onderhoud der dijken bestaande In hel maken van gteen f jlooirngen het aantialen van beoopen enz en Nat ntktii nn 900 Mtttr iMgti dqktvtrhoogini onder de Gemeente Ouderkerk a d IJssel In drie perceelen Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 16 April 1941 des voor middag om tO uur en aanvangen by HM paal 312 onder de gemeente Ouderkerk a d IJssel Het bestek is verkrijgbaar ten kan tore van het Hoogheemraadschap te Ouderkerk a d IJssel ad ƒ 2 50 per exemplaar Difkgraaf en Hoogheemraden voarnoemd d LËEDEN Secretaris O 1093 37 A I BOOOAERDT Dijkgraaf A T Schilderi Wie heeft voor mij oud Schilderij Ie koop Beschadigd g en bazwaar Br liefst met om chr en prijs onder letter W M A aan Nflgh S Van DUraar Adv Bur Rotterdam O 1078 9 Meisje alleen vecjikagd I Mei In klein deftig ge zin P O v g g V Zelfst kunnende koken en werken Loon ƒ 5 p maand Brieven met ci In i ht Nassau Odijckstraat 3t bl D rentuin 8 Oravenhage O 1095 9 sAdvertentiënn AN9ERE BLADEN wordsn zonder eanigs priisvarhooging door onze ADVERTENTIE AFDEELING gaploatst Bi opgavsfl voor mesrdsra bidden i éen lakst voldoend INZENDING varzocht AAN ONS BUREAU AAARKT 31 GOUDA Olficieele publicatie van het Departement van flandel Nijverheid en Scheepvaart VERÈFTENINGSCeRTIFICATEN VOOR TABAK EN TABAKSPRODUCTEN H t Crisis Uitvoer Bureau brengt ter kennis dat voor de onder het Ruksbureau voor Tabak en Tabaksproducten ressorteerende artikelen met ingang van 15 April 1941 de vereffenmgscertifieaten namens het Crisis Uitvoer Bureau zullen wojden afgegeven dqpr fiet Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten Cornells de Wittlaan 8 s Gravenhage Ter verkrijging van bovengenoemde documenten dienen belanghebbende exporteurs zich derhalve van dien datum af uitslui tend te wenden lot dit Ruksbureau alwaar de noodige aanvraagformulieren zoomede een handleiding nopens de te vervullen foimaliteiten kosteloos verkrugbaar zun Reeds bu het Cnsis Uitvoer Bureau respectievelijk bu het Algemeen Tabak Commissie Uitvoerbureau ingediende aanvragen zullen via genoemd Ruksbureau worden afgehandeld Te dezer zake moeten derhalve geen nieuwe aanvraagformulieren by deze mstantie worden ingediend 365 48 UITVOERING VAN ARTIKEL 9 VAN DE MINERALE OLIESEGENERATIEBESCHIKKING 1940 NO 1 Ter uitvoenng van artikel 9 lid 1 onder a van de Minerale OlieRegeneratieb chikking 1940 No 1 maakt de SecretarisGeneraalvan het departement van Harujel Nijverheid en Scheepvaart bekend dat aan de navolgende regenereerbedryven de bij dat artikelbedoelde gebruikte smeerolien van verbrandirrgsmo oren mogenworden verkocht of afgeleverd jp NV de Bataafsche Petroleum My Carel van Bylandtlaan 30 Den Haag Chemisch Technisch Bedrijf Beukenlaan 1 Sassenheim Fanto Petroleum My N V Spuistraat 196 212 AmsterdamNV Handelsmaatschappu Poortensdijk Binc horstlaan 175 Den Haag Chemische Industrie J de Valk Spgkerkade 4 Amsterdam Olie Raffinadery Witwol N V Heldnngstraat 6 Maassluis 36 2 12 Ofncleele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij AFLEVERING VAN DISTRIBUTIE GOEDEREN EHRMACHTMARKEN EN WEHRMACHTBEZUGSCHEINE In overleg met den Chef intendant by den Weermachtsbevelhebber in Nederland brengt de Secretaris Generaal van het departe ment van Landbouw en Visschery in verband met het afleveren van levensmiddelen op z g Wehrmachtmarken en het vorderen van levenstniddelen door de Duitsche Weermacht het volgende er kennis van twlangltebbender Zooals reeds verscheidene male is bekend gemaakt mogen levensmiddelen op z g Wehrmachtmarken en Wehrmachtbezug scheme slechts betrokken worden door in uniform gekleede leden van de Duitsche Weermacht Politiehof S S van den versterkten grenswachtdien t van de Duitsche Rijkspost of van de Dui sche Rijksspoorwegen alsmede door niet in uniform gekleede leden van deze organisaties indien zy voorzien zijn van een bewys dat zy toi een dezer organisaties behooren Bovendien is het betrekken van levensmiddelen op Wehrmachtmarken en Bezugacheine toegsetaan aan personen die door een instantie van de bovengenoemde organisaties hiertoe schriftelijk zyn gemachtigd Als zoodanige machtiging wordt ook beschouwd een mkwartienngsbewijs Wanneer leden van de Duitsche weermacht of andere tot de afgifte van Wehrmachtmarken gemachtigde personen zijn ondergebracht zonder dat voor hen een mkwartieringsbewys is afgegeven mag de kwartiergever de door hem van deze personen ontvargen Wehrmachtmarken slechts dan voor het koopen van goederen gebruiken wanneer hy in bezit is van een schrifteUjke machtiging daartoe van de Duitsche autoritei en of van de Dienststell waar toe de betrokken personen behooren Met nadruk wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd dat het koopen door en het verkoopen en afleveren van levensmiddelen op Wehrmachtmarken en Bezugscheine aan anderen dan de hierboven vermelde persoijen verboden is en kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vner jaar of geld4 oete van ten hoogste tienduizend gulden Als verontschuldiging kan niet worden aangenomen wanneer zooals reeds is voorgekomen beweerd wordt dat de Wehrmachtmarken door leden der Duitsche weermacht of van andere tot uitgifte gerechtigde instanties ten geschenke zyn ontvangen Duidelyk blykt hieruit dat zy die Wehrmachtmarken ten geschenke aannemen hierop niets kunnen inkoopen noch by handelaren noch by restaurants ed daar laatstgenoemden zich aan een strafbaar feit schuldig maken indien zy zich er niet V£m overtuigd hebben of de aanbieders behooren tot de categorieën die tot afgifte gerechtigd zyn Bovendien ia het enkele malen voorgekomen dat ongeldige Bezugscheine werden aangeboden Het verkoopen en afleveren van levensmiddelen tegen ongeldige Bezugscheine is eveneens verboden en kan worden bestraft met dezelfde straffen als bovenvermeld In dit verband nj opgemerkt dat de Wehrniachtbezugscheine de aan te koopen goederen overeenkomen met de op de kaart Bedrukte bestemmitig alsmede de soort en de hoeveelheid dier goederen vermelden moet De aflevering van andere dan op de Bezuxscheine gedrukte artikelen is ten strengste verboden Er worden gele en witte Bezugscheine uitgegeven De geheel gele Wehrmachtsbezugscheme dragen de handteekenmg van den commandant of den officier van administratie Truppenzablmeistcr der verplegmgseenheid bataljon enz en zelfstandig onderdeel en het dienstzegel of den dienststerapel van het onderdeel De gele Wehrmachtbezugscheme met een rood veld die slechts ingevuld mogen worden door den chef intendai t dragen de handteekenmg van den chef intendant by den Weermachtabevelhebber in Nederland De witte Wehrmachtbezugscheme met een rood veld voor den aankoop van textielgdederen of militaire laarzen dragen de handteekenmg en het dienstzegel of den dienststempel van den commandant of intendant van een divisie of daarmede gelykstaande of hoogere eenheid De witte Wehrmachtbezugscheme met een bruin veld voor den aankoop van schoenen dragen de handteckemng en het dienatzegel of den dienststempel van den commandant of den officier van administratie Truppenzahlmeister der verplegmgseenheid bataljon enz en zelfstandig onderdeel De witte Wehrmachtbezugscheme met groene opdruk voor den aankoop van textielgoederen dragen de handteekenmg en het dienstzegel of den dienststempel van den commandant eener afdeeling Dienststellenleiter einer Wehrmachtbezirksverwaltung u Oder einer Fliegerhorstkommandantur of van diens plaatsvervanger By iedere onderteekening moet de rang van den onderteekenaar vermeld worden 147 PIW=lr li t i Il KLEIWEG GOUPA Q 1099 124 W es zuinig op Uw goedt x En laat U voerUchteni p In dezen tqd van textieidistributit ia de fierste sumigheid met kleeding en linnengoed een eisch van gezond verstand Hoe ge langer met Uw kleeren kunt doen Hoe ge Uw linnengoed spaart Inlichtingen ror den U gaarne verstrekt op de cursussen georganiseerd door t Da Commi i 1 1 Huishoud t fk Voorlichting en GeztnaleldiDg Bciuldenboutschswef 67 Deo Haag Z De Sttcliting voor Huistaoudalitka Voor 6V een uitnemend ea geïltuS treerd boekj samen Het Textiel ABC Schaf dit boekje aan Hei 1 vat 68 pagina s met nuttige wenken Gebruik nevenataandtt coup4n voor Uw bestelling ramuntwawTiicfiUiniiaiTiriuiiuMKi iimiNiiD u soKEEnuBT Tj Nn uisewiEaa ivn se liitraiBtnK tl TExncLnmwcTcii Dtoa oa maiuei G 106J VcMchenCH Een zesr kort overzichlali ks brochura batraflenda De nieuwe veroriiening tegen de verbreiding der geslachtszieicten en haar toepassing in de praictijlc daar DR E H HERMANS Earsta sacratarii van da Nsd Vareen lol Bsstriiding der Gaslachltzlalitan Met een inleiding van Dr C Banning de volledige tekst der verordening en een li st van de adviesbureauK Prijs f 0 60 DRUKKERIJ IN UITOEVfRIJ nRMA W GAADE Varyertdijlc Ó 8 Dalf Poitrakaning 13250 KERK EN SCHOOL BEROEPKN BENOEMINGEN ENSE Nederlandsch Hervormde Ke Aan nomen naar Apeldoorn ds J H IR Warners te Alkmaar naar Poessene cand Hylarldes thans hulpprediker te DriebergA naar WUp Gronr ds W A Noest te Gr tegast Beroepen te Poederooljen en Loeveste ds S van d r Linde te Loptk en Kabouw Gererorineerde Kerk Beroepen te Eist Geld cand E To eek thans hiulpprediker te Rotterdam We te Midden meer ds A W Schaafsma t Xf de markt Aangenomen naar Sloten Pr cand J Everaars thans hulppredJker a daar Drietal te Zoutëspul card C var Boom hupprediker te Rotterdam Zuid cand J F SoUie hufpprediker te Eindhoven cand H J Swlerts hulpprediker te Vli st gen Roomsch Katboneke Ke In den otujterdom van 41 Jaar Is te MJ gen pater L van der Meer S J kapelaan daar overleden BeTestlging en intrelfc Cand L A de Groot te Usquert deed 1 dag Jl zijn intrede bU de Nederland Hervormde Kerk te Surhuisterveen na bevestigd te zijn door zijn vader ds H Groot te Usquert Voorzorg OopTiiflit HJf B M cduawh HiMWblwl 4 BINNENLAND De duurtebijslag van 5 op de st eunbed ragen AANVULLENDE BEPALINGEN De secretaris generaal van het de parlement van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen geschreven In verband met de prijsstijgingen werd door den minister van Sociale Zaken bi zim missive van 19 December 1919 aan de gemeentebesturen toestemmn gegeven m aan onderSteunde tewerkgesteld werkloozen éen duurtebnslag ten bedrage van $ van de netto uitkeermg te verJtrekken De steun moet in verband hiermede eerit op de normale wijze gorden berekend waarna genoemd J ercentage als duurtebijslag kan worden uitgekeerd j pp bepaling echter dat vermelde pMslag slechts over het verleende Jsteunbedrag mag worden verleend l eeft tot gevolg dat ondersteunden die inkomsten genieten met uit arbeid we1ke ingevolge artikel 7 der steunregeling ten volle op het steunbedrag vn mindering behooren te worden gpbVacht in totaal minder inkomsten 1an een werklooze die niet over dergelnke inkomsten beschikt Ten einde tp voorkomen dat kastrekkers die een kasbyslag ontvangen In een nadeelige positie worden geplaatst ten opzichte van de overige teiintrekkende werkloozen werd ïeeds bii dezenudsch rondschritven n 10 Januan 1940 goedgevonden dat de kastoeslag wordt vastgesteld op en bedrae gelijk aan het verschil nisschen den steun met inbegrip van den duurtebijslag welke zou wtirden genoten indien geen kasuitkeering plaats vond en de ontvangen kasuitkeering In feite komt dit daarop eer dat de bedoelde duurtebeslag ok over de kasuitkeering mag worden fefteven i soortgehike omstandigheden verkeeren ook de steuntrekkers die een IQrrente een pensioen en dergeliike ntvangen Immers zlJ ondervinden deel door het derven van den uurtebUslag over die inkomsten BilHfkhelds ialve heb ik gemeend hlenn verandering te moeten brengen in verband aamede ik heb bosloten er fln goedkeuring aan te hechten dat de dujirtebOdaj ook mag wor den verleend over die inkomsten niet uit arbeid verkregen welke ten volle op het steunbedrag m mindering behooren te worden gebracht Voorts bericht ik uw college dat de hierboven aangegeven wijze van steunberekening in verband met den duurtebijslag mutatis mutandis ook geldt voor het nog te verstrekken deel der extra winteruitkeering het welk zooals u bekend is moet worden gekoppeld aan het netto steunbedrag over de week van 31 J aart t m 5 April e a Voor de bepahng van het liedrag van genoemd deel der extrauitkee ring mag derhalve aangenomen worden dat eventuecle inkomsten niet uit arbeid welke ten volle voor aftrek op het berekende steunbedrag m aanmerking komen deel uitmaken van het steunbedrag AFLEVFRING VAN DIStRIBÜTTEGOEDEREN OP WEHRMACHTMARKEN EN WEHRMACHTBEZUGSCHEINE In overleg met den chef intendant by den weermachtsbevelhebbpr in Nederland brengt de secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscher i in verband met het afleveren van levensmiddelen op z g Wehrmacfhtmarken en het vorderen van levensmiddelen door da Duitsche weermacht het volgende ter kenma van belanghebbende Zooals reeds verscheidene malen Is bekend gemaakt mogen levensmiddelen op z g Wehrmachtmarken en Wehrjpachtbezugscheine slechta betrokken worden door in Uniform gekleede leden van de Duitsche weermacht pohtie of SS van den versterkten grenswachtdienst van de Duitsche rvjkspost of van de Duitsche njksspoorwegen alsmede door niet m uniform gekleede leden van deze organisaties indien zij voorzien zyn van een bewys dat zy tot één dezer organisaties behooren Bovendien is het betrekken van levensmiddelen op Wehrmachtmarken en Bezugscheine toegestaan aan personen die door een instantie van de bovengenoemde organisatie hiertoe schriftelijk zyn gemachtigd Als zoodanige machtiging wordt ook beschouwd eau mkwaTbenngsbewys Wanneer leden van de Duitsche t eertoaeht of andot tot de afgifte van Wehrmachtmarken gemachtigde personen lUa onderg brachJi zonder dat voor hen een inkwSWeringsbewys i afgegeven mag de kwartierge er de door hem van deze personen ontvangen Wehrmachtmarken slechts dan voor het koopen van goederen gebruiken wanneer hy in bezit IS van een schriftelyke mach tigmg daartoe van de Duitsche autoriteiten of van de Dienststelle waartoe de betrokken personen behooren Met nadruk wordt er de aandacht van belanghebbenden op gevestigd dat het koopen door en het verkoopen en afleveren van levensmiddelen op Wehrmachtmarken en Bezugscheine aan anderen dan de hierboven vermelde personen verboden is en kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden Als verontschuldiging kan niet worden aangenomen wanneer zooals reeds is voorgekomen beweerd wordt dat de Wehrmachtmarken door leden der Duitsche weermacht of vw andere tot uitgifte gerechtigde instanties ten geschenke zyn ontvangen Duidelyk blykt hieruit dat zy die Wehrmachtmarken ten geschenke aannemen hierop niets kunnen inkoopen noch by ADOLPHUS handelaren noch by restaurants ed daar laatstgenoemden zich aan een strafbaar feit schuldig maken indien zy zich er niet van overtuigd hebben of de aanbieders behooren tot de categoneen die tot afgifte gerechtigd zyn Voor nadere byzonderheden wordt verwezen naar de officieele pubhcatie ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN Het A N J meldt Het klare weer lokte blykbaar een aantal Engelsche vliegtuigen hierheen Een aantal bri sant en brandbommen werd omlaa geworpen Blykbaar werd op mdu strieele gebouwen hier en daar ge doeld Slechts lichte schade werd toe gebracht Helaas zyn 3 zwaar en 1 lichtgewonde te betreuren Eenige zol derbranden konden gemakkelyk ge bluscht worden AANBESTEDING Te Rotterdam is aanbesteed de bouw van 44 woningen aan de Verboomstraat Hoogste mschryver Was Com te Voorburg met ƒ 893 000 Boel Krahngscheveer Laagste G M Boeis met ƒ 774 000 ORANJE GARDE WORDT OPGEHEVEN Het dagelyksch bestuur van de Oranje Garde in Nederland heeft gelet op de door de huidige tydsomstandigheden ontstane moeilykheden en het sterk teruggeloopen aantal leden Ijesloten de Landelyke Organisatie Oranje Garde in Nederland met alle plaatselyke afdeelingen met ingang van 1 April 1941 op te heffen I INTERHJJLP NEOERUNO OPBRENGST MAARTCOLLECTE RUIM 6 TON Ht t voorloopig resultaat van de straat en huiscoUecte van de wmterhulp Nederland gedurende de maand Maart bedraagt ƒ 613 468 64 Dit is het hoogste bedrag dat tot dusver door collectes byeergebracht is In de maand Februari bedroeg het resultaat ƒ 592 979 96 terwyl bedra gen der collectes in de maanden Ja nuari en December belangrijk gennger waren In deze cyfers zyn de byzon dere giften niet inbegrepen