Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1941

f l üf OUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN riidag 11 April 1941 K i No 20602 Hongarije in dén oorlog lafhankelijke Kroatische staat uitgeroepen Ha d e bezetting van Agram Nieuwe verdedigingslinie ten Noorden van Athene letD N B meldt uit Boedapest De rgksbestuurder eeft een proclamatie tot het Hongaarsche volk ericfd waarin hg mededeelt dat hy het Hongaarthe lege bevolen heeft de Hongaarsche bevolking a het Zuid Slavische gebied dat in 1918 door fimgari e werd afgestaan tegen de anarchie in herming te nemen Duitsche militaire mccessen Weldoordachte operoties werder door den tegenstander metgeïmpi viseecde maatregelen beantwoord Het naar voren gaan der commandanten De verdediging is ineengestort omdat zij ten onreclite in d eer i plaats als een materieel vraagstuk werd beschouwd Uti opperbevel van de Duit Kke weermacht maakt bekend Daitiche pantsertroepen ziin ItiltraTond onder het Iciaich iu bevoking binneogemkt in Xfran de hooidstad van Kroa Naar uit Prcafbiir verlnidt iM generaal Sladko Kvatemik b hoofd van den itaat over itn zender te Atfram in een kiirten oproep tot het Kroakik Toflc de i zelfstandigen KroaUfchen itaat hebben nit b Ie proerf van generaal Kvateoilk t M voor dat na iwaren strUd vao KrwUmhe volk en de Kroatische k burgerwacht dank zij de tMlaitvaardigheid van dr Ante Kroatië tot leUstandice staat iMrd Is Voorts worden alle offl onder ottlcleren ambtenaren anfcspord xlch te Airam of in plaatiten te melden en den eed op onafhankelijk Kroatië af te leggen een anderen door radlo Agram reiden oproep worden alle Kroa untespoord voor de komst van TrijheldsstrUder dr Ante Pavelitsj rianen de wapens neer te leggen lecliti voor de eigen maar niet een neemde vrijheid te strijden Weerstandslinie t n oorden van Athene 3 t Mnleidinjj van het bericht dat üuiische en Italiaansche troepen in 1 lai io Slavie in contact met elkaar KeKomen en dat de in Albanië nde Gneksehe strijdkrachten uit esneden te worden zich naar 1 Grieluche binnenland terug trek IS men te Rome volgens U P meening dat de Grieken in samen if met de uit Noord Afrika en lestina overgebracht Engelschen raii en Nieuw Zeelanders zullen htcn ton Noorden van Athene den laamstcn tegenstand te bieden vraag waar de weken geleden in CTland aan land gezette Engel Pen waarvan de sterkte man zou bedragen zun heeft omroeper van de Columbia Broad ngCumpagny te Ankara volgens ANP bericht uit New York be woord met er op te wijzen dat Mr 40 000 k 60 050 Engelschen het uitbreken der vtfandelukw ie tweede verdedigingslinie 1 Olympui bu Betcnni ten Zuid van Saloniki lagen Klaar p was het de bcdoqling hen m van nood en al naar yelang de e naar het Noorden dj Oosten Op het oogenblik nu de t k y beginnen is het Per klaarte de om J verder waar de Engelschen Men gelooft echter met dat zO Wl den vijand in conUct zhn Hen df U t Bcrlun heb t i o rte Grieken k gei LT Khouding m den Ifndep f f Vardar j rwe Grieksche legerscharen heeft id Y ht laten vo h 80 000 Engel iw n l i Ü5 der vyande fweitii verdedigmgs hdti ti De Britten heb t ÏÏi T weW nog op l het ei bekendui waw de Engelschen zich op het oogenblik bevonden Men geloofde met dat zij reeds met de Duitschers in contact waren gekomen De T i m e s heeft twee dagen voor de capitulatie van de Grieken voorzichtigheidshalve medegedeeld dat een totale ondersteuning van Grie kenland nog niet mogelijk is omdat de Duitsche opmarsch in Cyrenaica strijdkrachten vasthoudt die men anders naar Griekenland had gestuur Dezelfde Times troost de verlaten bond genooten op den Balkan met erop te wyzen dat het Engelsche leger hun waarschi inlijk langzamerhand te hulp zal komen Doch de Engelschen zullen de Serven e enals de Polen Noren Belgen en Franschen laten doodbloeien zonder hun langzamerhand te hulp te snellen Reeds 80 000 krygsgevangenen In welingelichte kringen te Berlijn verluidt dat van het Grieksch Macedonisch Jeger dat de wapens heeft neergelegd tot dusver 80 000 man krijgsgevangen gemaakt 2Hin Men voegt Kieraan echter toe dat dit getal m het geheel niet definitief is Onder de zes generaals die in Zuid Servie gevangen genomen zijn bevindt zich een geheele divisiestaf Omvangrijk oorlogsmateneel is buit gemaakt door de Duitsche troepen die HET GEHEIM van de De kolonel van den Zwitserschen generalen staf dr G Danlker heeft een belangwekkend overzicht gegeven van de Duitsche veldtochten in 1939 1940 en daaraan een oordeel vastgeknoopt over de oorzaken van de weergalooze Duitsche militaire successen Hy zet eerst uiteen dat de legerleiding zich by de operaties op het vasteland heeft laten leiden door de gedachte van de ruimtebeperking en betoogt dat in de veelvormigheid van de verschillende operatievoorbereidingen aan Duitsche zyde een groote Jpeheersching te constateeren valt Wat de uitvoermji an de operaties betreft zegt ko one iiker Het Duitsche opperbevel heefV het in byzondere mate verstaan delperaties te leiden en bovendien war de verschillende weermacht Jeel§n In staat uit te voeren wat van heNiri erd verlangd Dientengevolge behield t Duitsche opperbevel onafgebroken het initiatief Dit bepaalde waar zou worden gevochten en schreef den tegenstander zoodoende de wet voor Weldoordachte met vooruitzienden blik en op grondige wyze voorbereide operaties werden aan vyands zyde met geïmproviseerde maatregelen beantwoord Onder deze omstandigheded was het aan Dui sche zyde mogelyk het verloop van de operaties verder vooruit te zien dan dit in vroegere veldtochten in den regel het geval kon zyn Een tet in byzonderheden afdalende kennis van den algenveenen toestand bJi den vyand en en juiste be De Hongaarsche ryksbestuurcfcr Horthy Foto orcteaf den vuand welke via Nisj terugtrekt nazetten Behalve geschut machinegeweren en machinepistolen zijn grote opslagplaatsen van benzine en honderden vaartuigen in de handen van de Duitachers gevallen Oolv bespannen colonnes met levensmiddelen van allerlei slag zijn de laatste dagen in rijkt mate buitgemaakt De aanvoerder van het Gneksehe leger in Macedonië dat heeft gecapituleerd generaal Bacopoelos iieëft een verklaring afgelegd dat de Engelschen achter den rug van de heldhaftig strydende Grieken de brug ovw de Vardar in de lucht heölvn laten vhegen Deze laaghartige handelwqae van de Britten heeft ham tot het besluit gebracht te cap tuleercn Matsoeoka over den Balkan De Japansche minister van Buiténlandsche Zaken Matsoeoka heeft te Moskou volgens een extrabericht van de Tokio Asahi Sjimboen verklaard dat de door Joego SIavife gevolgde politiek een handeling tegen betrouwbaarheid en vertrouwen is welke Japan als deelgenoot m het dnemogendhedenpact niet over hoofd kan zien Ik vertrouw aldus Matsoeoka dat Duitschland een snelle overwinning 7al behalen en dat er spoedig weer rust op den Balkan zal heerschen oordeehng hiervan maakten het som tyds zelfs mogelijk den duur van een operatie te voren te bepalen Desondanks traden toch gevallen op die een aanvoering niet tevreden met de operaties volgens het plan te laten afloopen doch die elke gelegenheid tot groote successen aangreep en v n tyd tot tyd ook aan een cnsi het hoofd moest bieden voor nieuwe snel te nemen besluiten stellen Evengoed als de leiding echter gereed stBhd haar strydmiddelen nel en onverwyld m te zetten bezat zy ook voldoende zelfbebaersching om te wachten indien de grondige voorbereiding van een handehng of het ryp laten worden van een bepaalden toestand zulks vereischte De eonimandantca In hoeverre het profiteeren van gunstige kansen geschiedde op bevel van de hoogste leiding dan wel op initiatief van ondereommandanten berustte is nog niet te overzien Zooveel is echter zeker dat veel successen te danken zyn aan ondercommandanten die zelfstandig doch in den geest van de hoogere leiding en vry van schema s handelden altyd ver naar voren waren zelf zagen en op grond daarvan onmiddellyk de vereischte besluiten konden nemen en de daaruit voortvloeiende bevelen geven Alle commandanten tot en met de generaals gaven hun bevelen zoo cenigszin mogelylc van voren naar achteren Afgezien van het persoonlyke voorbeeld dat de oonunan De beteekenis der Metaxaslinie De in de bericht h over de gevechten aSa het Grieksche ront genoemde Metaxalinie is een vestingstelsel dat met gebruikmaking van jille ervaringen uit den bergoorlog na een arbeid van vele jaren ontst ddn w en met alle aanvallen scheen te spotten Deze gordel van bergvestingen reik e tot een hoogte van 2000 me er en was zwaar voorzien van bunkers steunpunten en in de rotson uitgchou ven ovecht pfjsities Kazernes welke door ondcraaidstlie gangen ve bonden waren en door het laten springen van rotsen gemaakte ruimten boden den manschappen beschermins tegen een beschieting door de zwaarste artillerie Deze rotsvesting werd door Griiksche elite regimenten verdedigd in v elke ffeVderen officieren en mans chaopen stonden die voor de keurtroi pen an liet Gneksehe leger doorgingen In de Bntsche hoofdstad kan men met begmptn dat het noch aan Grieken noch aan JAe o Sli on of Engelschon gelukt is df n Diut ohen opmarsch te stuiten schnift de Nve Daglist Allehinda uit l nnfleti en irêt blad vervoWt Terwifl n t n noR twee dasjen geleden m de Bntsrhe hoofdstad verklaarde dat de val van Saloniki de keer vin den oorlo zou run verklaart men thins dit FnTbnd noo t het voornemen phad heef die smnlle Gneksehe kuststrook ten Zuiden van de Biilgaars hp rr ns tf ver lf digen Nadat et ontimisme van Londen affeloopen Zondag het hoojtemnpdsstemmmg geriikt en verklaart de Thopms m por heele arrlere 2 ount bereikt heoft is men thans aan men teleilrgesteld dTt er on het 0OPï nhlik mn een keei mt nf succes van de hondgenooten n hrt gohcp n p te denken valt Tn een rnmTnontTir Hie het onsrhnft Verlies en Winst draast leet dp Times don nadruk on de nossimis tis he Temidrlpn van rp T pn moest Churchill winsten verlipsfnotorpn beoordeolpn wnarbii e h pr dp liatste ho nchtpn ovprwpcpnd sIpp I waren D perste stomilonn dpr Duitsche lïpmotnnseerdf colonnes de werkeliiko bhksemoorlog is oonipuw nvpr vpMi gend gpbIpVpn in weerw vsn dp ter remmneiliikheden op den Bnikan Salnn ki is povallen Noord Gr oksrh land in tweeen gesneden de Toeeoslavische verbindingen te Skonlie verbroken Grpote gevechten moeten ï ven acht worden en d Br tsche stmdkrachten die de Grieken en Joego Slavcn steuren ziin nog met m actie gekomen Maar do eerste drip dagen vafl ripn veldtocht moeten de honoste verwacht n en van den viiand hebben vervuld De tweede tegenslag dien Curchill moest topgeven is veroorzaakt door de onverwachte kracht danten hierdoor aan hun strydende troepen gaven was het uitsluitend aan deze wyze van aanvoeren te danken dat ook in tactisch opzicht het initiatief voortdurend in eigen handen bleefy Een van de geheimen van de Duitsche successen schuilt in het ver naar voren gaan van de Duitsche commandanten Hoewel het Opperbevel gemeten aan de grootte van de resultaten de teugels zeer strak m de hand hield ver viel het toch nooit in de fout lot legergroep groepen en legercommandanten toe angstig aan den leiband te nemen Vryheid laten is slechts mogelyk indien de zekerheid bestaat dat alle commandanten van hoog tot laag in denzelfden geest handelen Onder deze voorwaarde echter vermag het toestaan van vergaande vryheden dank zy het daardoor opgewekte persóonlyke initiatief groote succeseen te bereiken Waarhjk tragisch vdor de tegoRstander was het dat overeenkomstig het karakter van den veldtocht succesvolle tegenstand op bepaalde plaatsen er toe leidde des te zekerder te worden omsingeld of vernietigd Het element der verrassing Door het scherp samenvatten van alle ter beschikking staande krachten op de beslissende plaats was het mogelyk de bewcg ng altyd weder opnieuw in gang te brengen en haar den voor een beslissende overwinning noodigen duur te even De tegenstanders die zulke doorbraken door een samenhangend verdedigingsfront niet voor mogelyl hadden geliouden zagen ziclLplotsehng voor toestanden geplaatst waartegen zy niet opgewassen konden zyn Op waarschuwende stemmen zooals b V die van Weygand was geen acht geslagen De uitwerking van de machtige Duitsche slagen was te sterker daar ze voornamelyk verrassend werden uitgevoerd Waar zulks maar mogelyk was heeft de Duitsche aanvoering naar verrassmg van den tegenstander gestreefd en dit zoowel wat betreft plaats en tyd der operaties als door de keuze der mid jjelen Zoo heeft het massaal inzetten van pantsertroepen uit de Ardennen moeten verrassen niet minder hun plotsehnge stoot naar de Kanaalkuat Even verrassend moet later 16 Juni de felle stoot van gepantserde en gemotoriseerde eenheden over de hoogvlakte van Langres tegen de Zwitsersche grens hebben gewerkt waardoor het groote slagveld onverwachts m twee volkomen gescheiden operatieruimlen werd verdeeld Waar een verrassing door de operatie op zichzelf en door de keuze van de en snelheid van den Duitschen opmarsch in Libye In het jongste weekoverzicht van de Times keert de militaire medewerker van het blad kapitem Cynl Falls zich hevig tegen het door officieele krmgen m Engeland voorgeschre ven optimisme Engeland zoo schryft Captain Falls staat voor een nieuwen tl d van beproevingen welks minstens even zwaar zal zyn als die van den vorigen zomer In den afgeloopen wm ter ging het ons met al te best maar dat was slechts een voorspel van wat ins te wachten staat De ernst van den toestand blukt vooral uit de Engelsche afnankehikheid in den aanvoer van levensmiddelen uit het buitenland Daarom is het gevaar van den Duit schen handelsoorlog bijzonder ernstig temeer daar het konvooistelsel thans een mislukking is Engeland bezit 2 5 millioen acres minder bebouwde grpnd din in den wereldoorlog terwul er 0 5 millioen mcnschen meer dan toen verzorgd moesten worden Documenten te Skoplje gevonden De nauwe betrekkingen tusschen de diplomatieke vertegenwoordigingen van Groot Bnttannie en d Secret Service eenerzijds en anderzijds de geheime Servische officiersorganisaties dip een groot aandeel hadden aan den coup van Belgrado worden belicht door vondsten die na de inneming van Skoplje Uuskuub m het Bntsche consulaat aldaar gedaan zijn Bij een bezichtiging van het consu laat bleek de aanwezigheid van een geheim vertrek aldus het D N B waar een geheel arsenaal van in Engeland vpr aardigde samenzweerderswprktui gen voor den dag kwam Behalve groote hoeveelheden bommen voor sabotagedoeleinden vond men spring stoffen die voor tijdbommen worden gebruikt pardbellumpistolen dyna m et lonten en onderdeden van een eheimen zender ioH CH l Kaan Zon op 6 53 onder 20 31 Maan op 20 11 onder 6 47 Men ia verplicht te verdnisfer n van zonsondergang tot zottsopkomst Lantaarns van voertafgen moeten uur na zonsondergang ontstoken worden plaats onder de gegeven omstandig heden niet viel te bereiken moest zy in de vaststelling van het tydstip worden gezocht Er kon met zekerheid op worden gerekend dat na de zegevierende l eeindiging van den veldtocht in Artois en Vlaanderen een aanval op het Fransche Noordelyke front zou volgen Dat deze echter reeds een dag na den val van Duinkerken losbrak moest zelfs de militaire vakwereld in hooge mate verrassen daar voor een dergtojke nieuwe groote operatie langdurige voorbereidingen noodig werden geacht Een verrassing door het gebruik van nieuwe strydmiddelen bracht reeds op den eersten dag van het offensief naar het Westen het tal van malen ingrijpen van duikbommenwerpers in het gevecht te land m nauwe samenwerking met de andere wapens zoomede het afzetten van valschermjagers en luchtinfanterie in de Vesting Holland Wel droeg men kennis van het bestaan van deze troepen Het stoutmoedige optreden togen Rotterdam wekte aan vankelyk een zoo groote verrassing dat men by de tegenpar 4H et wilde gelooven dat deze v aagnalzerij een beslissend succes kon hebtjen In zuiver materieel opzicht werkte b v verrassend dat op het Fransche krygstooneel de groote massa van de strydwagens sterker gepantserd op het gevechtsterrein verscheen dan vroeger in Polen De snelheid waarmede de afzondcrlyke pperaties werden uitgevoerd is een verder ken nerk van de Dpilsche oorlogvoering Bij het offensief tegen Frankryk in Juni 1940 legde de leger groep von Bock in 14 dagen 250 km af hoewel de eerste dagen zware gevechten geleverd werden de legergroep von Rundstedt met haar voorste troepen 280 km in 9 dagen Een oorlogvoenng welke door scherp samenvatten van de krachten door verrassing en snelheid succes hebben wil vereischt stoutmoedige besluiten De Duitsche leiding waagde het deze in vertrouwen op eigen kunnen op het prestatievermogen van den generalen staf en op de daadkracht van on dercommandanten tn troepen te nemen Dit schopk de overtuiging dat ook aan de zwaarste crisis het hoofd kon worden geboden De troep Inzake de pi staties van den troep merkt de kolonel op In de door het opperbevel geschapen omstandigheden moest de troep onder haar onmiddelliike aanvoerders t ewiizen wat zy kon Nu bleek eensklaps of opvoeding en opleiding in vredesiyd volgens de Postgiro 4840U But Harkt 3L TeL VU Oirect iu f TIETER MINDER B NZINE Periode tot 1 Juni verlengd De secretans generaal van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart m overleg njet den secre tans generaal van t departement van Waterstaat maakt bekend De huidige benzinesituatie in ons land maakt voor het oogenblik een drastische beperking dringend noodzakelyk Van overheidswege moeten in dit verband de volgende maatregelen genomen worden Het bu beschikking van 31 Maart 41 no 12695 n g aangewezen tijdvak van 1 tot en met 00 April 1941 zgnde de lOe motorbrandstof distributieperiode wordt verlengd tot en met 31 Mei 1941 Als 11e distributieperiode wordt niettemin aangewezen het tijdvak van 1 tot en met 31 Mei 1941 Als gevolg hiervan zullen wederverkoopers van 1 tot en met 31 Mei a s zoowel de thans geldende hla coupons met zwarten letteropdruk en ingedrukt in paars het cijfer 10 mogen accepteeren als de voor Mei ontworpen eoup jns van lichtbruine kleur met zuarten letteropdruk en in gedrukt m bium het cijfer 11 Speciale aandacht van wederverKfopers wordt gevraagd voor den thans verschoven datum van laatste inzending aan leveranciers van opplakvellen met coupons De uiterste datum waarop April coupons nog aan leverarc ers ter aanvulling van den voorrdad mogen worden mge onden wordt bepaald op 2 Juni 1941 De bedoeling van de hier weergegeven maatregelen is dat verbruikers van motorbrandstof zich er reeds thans op zullen hebben in te stellen dat zy met de hun voor Apnl toegewezen hoeveelheden motorbrandstof zullen moeten uitkomen toten met 31 Mei as Toewyzmg vodr de maand Mei kan u sluitend plaats hebben ten behoeve van het goederenvervoer het meest V tale personenverkeer alsmede voor tractoren en stationnaire motoren voor land en tuinbouwdoeleinden en voor stationaire motoren in de industrie juiste beginselen waren geschfed De Duitsche aanvallen hebben overal succes gehad Handig gebruik van hcdendaagsche strijdmiddelen heeft daartoe biigedragen maar tenslotte gaven de militaire waarden toch den doorslag De verdediging is ineengestort omj at zy ten onrechte in de eerste plaats al een mateneel vraagstuk werd be schouwd De grondslagen der Duitsche opleiding van de laatste jaren voor den oorlftg kregen door het gebeurde op tiet gevechtsveid hun bevestiging Op den voorgrond stond de eisch dat ook n tactisch opzicht alle wapenen naar ruimte en tyd zoo nauw mogelyk moeten samenwerken opdat slagen van onweerstaanbare kracht kunnen worden uitg edeeld Op deze wyze wtrd hpt aaneenges oten Fransche front door sterke slormrammen doorbroken en uiteengeslagen De tactische Successen VTi kregen door snel stoutmoedig doortasten en handig samenwerken van de wapens gepaard met ongehoorde snelheid van opnikken zoodra geen weerstand voorhanden was gaven de Duitsche aanvoering de mogeliikheid tot een oorlogvoering van uitgesproken dynamisch karakter De gemechaniseerde cn gemotoriseerde troepen h a den alles uit hun motoren wat er in zat de infa Rterie volbracht dag voor dag bewonderenswaardige mar chprestaties de artillerie hield gelyken tred en was steeds ter plaatse waar men haar noodig had Hoewel de tactl che vredesopleiding van de Duitsche soldaten op de slagvelden in het algemeen de vuurproef doorstond moest toch op grond van de oorlogservaringen veel veranderd en opnieuw geregeld worden By alle successen van den haid gen oorlog staat de waarde van den slryder als soldaat op den voorgrond Waar aan de zyde der Polen of der Westelyke moggndhed en op enkele plaat en werd stand gehouden geschiedde dit tengevolge van moreele factoren eiV niet op grond van byzondere materieple sterkte Aan Duitsche zyde was een dergelyke houding overal en allfid aanwezig zoowel b aanvoerders Als by troepen Een lange en meedooi enloos harde vredesopleiding had hiervoor zorg gedragen Maar ook de hèrde tyd dien het Duitsche volk na den wereldoorlog had moeten doomyakpn en de algemeene scholing die hét nationaal sociallsme had gegevenj hadden het hunne bijgedragen D Duitsche soldaat van den rtjpnwnordlirpn oorfcg is niet slechts d Duilsche soldaat die altijd op de sTagvpiaen zim man heeft gestaan doch buitendien d soldaat van een revolutie