Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1941

riidag 18 April 1941 Kit No 20607 OliDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Poftgiro M400 Bur Harkt 8L TeL I74S Oirwitcur F TIETER ETRANTSOEN erminderd tot 200 gr Een en drie kwart liter melk per week een kwart liter per dag Met ingang van 21 April ondenseerde nelk melkpoeder tapteen karnemelk buiten de distributie t meUfveehouders worden per officieele J rika zoo meende de woöirdvoerdw JoegO SIavié capituleert Het geheele leger heeft heden de wapenen neergelegd Een oorlogscohferentie vpn het Britsche Rijk proclameeW wordt Uit de Egyptische bladen blijkt dat deze oproep onder de Egyptische bevolking groeten w eerklank heeft gevonden De tegenstelling tusschen de Engelsche autoriteiten en het Britsche opperbevel in Egypte aan den eenen kant en de Egyptische regeering aan den anderen kant wordt met den dag grooter aldus het A N P De nieuwe Kroatische regeering Woensdagavond is een Kroatische regeering gevormd De nieuwe regeering bestaat uit de volgende personen Hoofd van den staat minister president en minister van Bultenlandsche Zaken dr Avelitsj Pavelitsj plaatsvervangend hoofd van den staat alsmede opperbevelhebber van de Kroatische weermacht marine luchtwapen en gendarmerie generaal Kvaternik plaatsvervangend minister president dr Ozman Kelenovits minister van Justitie dr Mirko Puch minister van Binnenlandsche Zaken dr Andrija Bardukovitsj minister van Openbare Gezondheid drPetritsj minister van Economische Zakeo Lovro Stubitsj minister van Eeredienst dr Mile Budak minister van Land en Boschbouw Ivo FrankovitsJ minister van het Vereenigingswezcn dr Domantsjilsj regeeringscommlssaris van Justitie dr Djanitsj Nadat de ministers benoemd waren heeft allereerst dr Pavelitsj den eed afgelegd Hierna hebben de nieuwe ministers in handen van het staatshoofd dèn eed afgelegd Engeland s positie in de Middellandsche Zee De militaire medewerker van de Time i kapitein Cyrill Falls heeft voor de Britsche radio een voordracht gehouden waarin hij een pessimistische uiteenzetting gaf over dfe positie van Engeland in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee Het Duitsche pantserwapen iri Noord Afrika zoo zeide hij is meer diin een gewone verzameling tank Het heeft in zijn strijdwijze een zoodanige prachtige organisatie vertoond dat men geen recht meer heeft het nog op eenigerlej wijze te onderschatten Maar niet alleen de eerste linie van het Djiitsche pantserwapen ook de tweede linie is in alle totdusver geleverde gevechten schitterend gebleken Nog heeft Engeland zoo ging kapitein Cyrill Falls verder geen slag In NoordAfrika verloren want Engeland heeft den strijd in h t geheel niet aangebonden De troepen van generaal Wavell zijn eenvoudig uitgeweken hetgeen Wellicht om strategische redenen juist is maar dit verandert niets aan het feit dat het Egypte blijft non belligerent Het D N B meldt Op den 17en April d s avonds om 9 nor heeft het geheele Joego Slavische leger voor zoover het nog niet ontwapend ie onvoorwaardelijk de wapens neergelegd De capitulatie treedt op den 18en April des middags om 12 uur in werking Italiaansch offensiel l aan het Grieksche fro ml g I üi in flat omidcr hij meet n IM Bütobureau vooc de voedselM SSento m oortógstifd deelt het volTéöde mxAe Met totms van 81 April j i Ilai twe maatrefelen van kracht imden die Juist met het oof op lii lelioeD aan de Nederladdsche tertUtlof trieurstellinf zullen brenf Dete maatrefelen bestaan In Ml TerlagiDf van het vetrantsoen na 2511 op 21 0 rram per week en tm rantsoeneerinc van de melk op kuiten Men lal mlsachien verwonI djn dat deze beide maatregelia teielUkcrtUd genomen worden m ler op moment waarop U melkpraductle weer begint toe il umMi De reden hiervan is getal de moetmkheden die de wtTOonlenlng voor ons land biedt Bm moeilijkheden lijn van twee irlelaard De melkproductie J In 4 eerste plaats is de melkpro oetie i af loopen maanden door 1 onfceken van voldoende krachtr itér sterk aohteruitgeloopeni en windt deze zich ook nu nog op een I tll In sommige gebieden waaf i liwoon was in den winter véél iittoeder aan de koeien te voeren I fcn ehteruitgang wel 90 genat D 8r komt nog bij dat met het i oiidcii moeilijken voedertoeatand Itóiirenda de wintermaanden den veepKiien de raad ia gageven het afiulder koeien loo laat mogelijk te Ölen dit brengt mede dat d groo melkproductie dit jaar geruimen later zal intreden dan in andere en Deze omstandigheden nu heb lot gevolg d t er in de afgeloo1 maanden veel minder boter is kanen worden gemaakt dan onder norpile omstandigheden en dat ook in 1 eenten tijd de boterproductie niet i snel zal toenemen als anders het fvtlU loi tweede moeilijkheid voor de tpoiitie van ons land is in het volde gelegen Grondstoftengebrek I In normale omstandigheden wordt it behoefte aan vet in ons land tio en door boter margarine olie etten Voor d botervoorzientng Jt Ben productie yi ruim voldoende Groote hoevtel fe in 1939 ras dit 82 3 miUieen fenien buitendien nog uitgevoerd Of de voorziening van margarine elleli en oliën het totale gebruik lervM was in het aan den oorlog lorafgaande Jaar plm 100 miUioen 8 i n wij steeds aangewezen gefeest op bultenlandsche grondstoffen S moesten worden inge n nSine s het intreden van den of ogstoestand voor ons land taat invoer echter geheel stü en zijn rdus m het geheel geen grondstoffen oor de fabricage van margarine vet en ingevoerd Dientengevolge 7J sindsdien voor olreage geheel aangewezen op aanwezige voorraden Deze vooroen worden dus niet grooter maar ii T door het gebruik van L f 1 1 oï ën gedurende f imind T voortdurend L J oog op de hier omschreven k l on en om de vetvoorzie iL zoo lang mogelijk SI I t S ins redelijk peil te hou het noodzakelijk de beide ge f maatregelen te treffen de pS w het rantsoen tot 200 R en de melkdistributie kt i van het vetrantsoen niPlk S rantóoeneering van i r Tr Immers indien dit niet f hw lS u voor Je SS vergoedins 1e vinden in fi melkverbruik Hierdoor en w l Pik Mt boter kunnen enw weer de vet vSï ons land nadeeUg zou ste mVnden t w ker leper It Zl oonsumptiemelkvérbruik = el wl = an n melk i kM i ï 8 e Waar nood ipS or onbillykheden w Jistributie op aue iS Aten De melkdis ü Önl k lot eenige en J gebruik lelden en lS el n clk t ge h r vangen maar dit iet L T regchnatlge ïïw n worden veriaging van het bo m huisgezinnen die terrantsoen rekening gehouden Het melkrantsoen dat per week voor personen van 14 taar en ouder beschikbaar wordt gesteld bevat n t ruim 60 gram vet Ook boter op vetkaarten Zooals uit het voorgaande volgt hebben de beide aangekondigde maatr elen voor de huidige vetvoorziening direct beteekenis Echter in het büzonder ook de melkdistributie voor onze vetpositie in de komende maanden van belang Immers hierdoor kan de boterproductie iq de a t zomermaanden in ons land nog meer worden opgevoerd en dit is om tweeërlei redenen van beteekenis 1 Gedurende dezen tijd kan dan uitsluitend boter Worden gedistribueerd waardoor de nog aanwezigegrondstoffen voor de bereiding van margarine vetten en oliën voorloopiggespaard kunnen blyven tot den tijd waarin deze door het gemis aan voldoende boter meer noodig zullen zijn In verband hiermede zal over eenigentyd wederom de maatregel worden ingevoerd dat ook op de vetkaarten uitsluitend boter verkrijgbaar zal zijn waarvoor dan een reductie op denprijs zal worden gegeven 2 Er kan m de koelhuizen gedurende de zomermaanden boter worden opgeslagen waarover dan beschikt kan worden in de a s wintermaanden wanneer de melkproductie en dus ook de boterproductie door het ontbreken van krachtvoeder wel zeer gering zal zij n Hieronder volgen thans van beide maatregelen de nadere bijzonderheden Het Italiaansche hoofdkwartier pu bliceert d d 17 April een extraleger bericht het 31Se dat luidt 4 e divisies van het elfde leger hebben vanochtend na bloedige gevechten haar opmarsch met onstuimigheid voorgezet nadat op 14 15 en 16 ApriTj bressen waren geslagen in de eerste verdedigingslinies der Grieken Het geheele vijandelijke front is in beroering Een der bijzondere correspondenten van Stefani meldt van het front dat de Italiaansche troepen Montenegro definitief van de Servische onderdrukkers hebben verlost Terstond nadat de Italiaansche troepen de Montertegrijnsche hoofdstad Cettintje waren bianengerukt werd een telegram gezonden aan de koningin keizerin om haar op de hoogte te brengen van de vreugde der soldaten en van het Montenegrijnsche volk over deze grootsche en gelukkige gebeurtenis De intocht der Italiaansche troepen ging met grootsche manifestaties van geestdrift gepaard Sinds vandaag aldus Stefani is het geheele grondgebied van het oude koninkrijk van Nicolaas Petrowitgj NiegosJ bevrijd Naar het OJfJB meldt voeren in het bergachtige gebied v n Noord Thessalie snelle Duitscha tibepen met succes een aanval uit Zij zijn diep in vijandelijk kolonncs doorgedrongen en hebben Grieksche n Britsche VERLAGING VETSANTSCEN Daar de hnidlge verpakking van boter margarine en vetten berekend is op een rantsoen van tSt gram per week zal nu het rantsoen tot 200 gram per week is verminderd per v Q f weken de hoeveelheid beschikbaar worden gesteld welke voordien voor vier weken werd verstrekt Xén einde dit te bereiken raUen beurtelings gedurende zeventiai en achttien dagen 2 bonnen elk recht gevende op 250 gram boter worden aangcwrzen Derhalve zullen volgens ondersiaand schema telkens twee bonnen geldig worden verklaard 21 AprU t m 7 Mei 2 X 250 gram boter 8 Mei t m 25 Mei 2 X 250 gr boter 26 Mei t m 11 Juni 2 x 250 gr boter 12 Juni f m 29 Juni 2 X 250 gr boter enz Na afloop van elke periode zullen de bonnen telkens nog drie dagen geldig blijven terwijl opde bonnen waarvan de geldigheidsperiode op een Maandag hegint reeds op den daaraan voorafgaanden Zaterdag mag worden ge kocht Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April t m Woensdag 7 Mei aj geven de met 13 en 14 genummerde bonnen van de boterkaart elk recht op het koopen van 250 gran boter De met 13 genummerde bon van de vet kaart geeft gedurende het tijdvak van Maandag 21 April t m Woensdag 7 Mei a s recht op het ioo pen van 250 gram trater of margarine of 200 gram spijsvet terwijl gedurende bovengenoemd tijdvak de met 14 ge nummerde bon van de vetkaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter of margarine De bonnen welke op 7 Mei nog niet gebruikt zjjn blijven nog geldig t m Zaterdag 10 Mei a s Ook op deze bonnen mag reeds op Zaterdag 19 April a s wotden gekocht MELKDISTRIBinie Onder de melkdistributie valt iritsloitend koemelk met een vetgehalte van 2H zoogenaamde gestandari Seerde melk of meer dan 2H Buiten de distribntiebepniingen vaUea us o a chocolademelk gecwidensMrde melk melkpoeder taptemelk en l memelk alsook met bekuip daarvan vervaardige predneten Bü de distributie zal gebruik wwde n gemaakt van der inmiddels uitgereikte melkkaarten Elke nader aan te strijdktachten gedwongen tot den strijd Hevige gevechten die voor de Duitsehcrs succesvol verloopen hebben het den Engelschen onmogelijk gemaakt de voorgenomen plaatsen van inscheping tijdig te bereiken Talrijke gevangenen zün binnengebracht De Turksche generaal Erkilte heeft in een bespreking van den huldigen militairen toestand op den Balkan in het blad Sonposta verklaard dat het niet duidelijk is waar de Grieksche verdedigingsstellingen loopen Ook is het niet duidelijk waar de Engelschen zich bevinden en wat zij doen In de Grieksche berichten zijn gegevens omtrent het optreden der Engelsche troepen niet aanwezig Griekseh pessimisme De berichten van het oorlogstooneel zijn ongunstig De kracht van den Duitschen aanval neemt van uur tot uur toe Ondanks onzen feilen tegenstand duurt de opmarsch van den vijand onverminderd voort zoo is volgens het DJf B gezegd in een door dan Atheenschen zander op 17 April om 23 uur 20 uitgezonden verklaring De verklaring zegt dan verder dat ondanks de vroegere succcessen aan het Albaneesehe front het Grieksche leger is overwonnefl Het Grieksche volk vooral de bevolking in het achterland wordt opgeroepen kalm te blijven opdat het leven zijn normalen loop kan nemen 4 e koopman de handwerksman en ieder mensch moet op zijn plaats blijven want éen verzaken van dezen plicht is verraad jegens het vaderland Het Grieksche volk bewijst door deze iOstructi op te vol wijzen Kon van deze kaart zal recht geven op het koopen van 1 liter melk per week Deze hoeveelheid beJ hoeft niet ineens te worden afgenomen In tegenstelling met hetgeen biJ andere in distributie gebrachte artikelen is l epaald moet bij de melkdistributie de bon niet gelijktijdig met het afleveren van de melk maar reeds vóór het afleveren van het weelcranttoen hetgeen iooals vanzelf spreekt vrijwel steeds bij gedeelten door het publiek zal worden betrokken aan den melkleverancier worden Wgegeven Deze kan dan lederen Oig van de week een gedeelte van het lantsoen van 1 liter afleveren Boor dit systeem wordt bereikt dat de dagelijksche melkleveranti gehandhaafd blijft Degenen die terstond de volle hoeveelheid in ontvangst wensehen te nemen kunnen dit evenzeer doen De hoeveelheid van 1 liter per week komt overeen met een gemiddelde van Vt liter per dag Aangezien kinderen beneden 4 jaar 4 kaarten ontvangen en deze een rantsoen 1 liter per dag Kinit 14 jaar hebben 2 gemiddeld H liter per INSTEIXINGEN Het Centraal Distributiekantoor zal aan ziekenhuizen sanatoria e d voor April en Mei toewijzingen verstrekken op grond van het aantal verpleegden In Juni en de daarna volgende maanden zullen de toewijzingen worden ver strekt op de voor andere distributiegoederen gebruikelijke wijze Voor het eerst zullen de administraties van deze instellingen zich dus tusschen 5 en 10 Mei a s tot den plaatselijken distributiedienst dienen te wenden hebben van gemwldeï deren va 4 kaarten dag De bonnen van de melkkaart zullen slechts een week geldig zijn Zü zullen dus niet zftoals b v die voor eieren nog de daaropvolgende week gebruikt inogen worden Er zullen zg wisselbonnen voor V liter melk beschikbaar worden gestelde aan instellingen die glazen melk voor direct gebruik aan de klanten verstrekken b v melksalons en cafe s Deze bonnen mogen echter uitsluitend in deze instellingen gebruikt worden Voor melkleveranciers hebben zij geen waarde Hotels cafe s restaurants cantines enz zullen gem toewijzingen voor melk ontvangen Voor het schenken van glazen melk zullen deze instellingen op aanviBge in beperkte mate van den plaatselijken distributiedienst een voorschot in den vorm van bovengenoemde wisselbonnen ontvangen Zij zullen dus bü de bereiding van spijzen en dranken gebruik dienen te maken van taptemelk of andere buiten de distributie vallende melkproducten Huishoudscholen voorlichtingscursussen e d kunnen zich ter verkrijging van bonnen wenden tot de plaatselijke distributiediensten NJZONDERE RANTSOENEN Aan vrouwen zal op attest van een medicus of vroedvrouw gedurende het tijdvak van drie maanden vdor tot drie maanden n a de bevalling een extra rantsoen van 1 liter per week beschikbaar gesteld worden Personen die bij de uitoefening van hun beroep aan de inwerking van giftige stoffen zün blootgesteld zullen eveneens voor extra melk in aanmerking kunnen komen Aanvragen hiervoor ten behoeve van arbeiders dienen collectief door de betrokken bedrijven te geschieden bij de plaatselijke distributiediensten De staatsen particuliere mijnen moeten zich evenwel hiertoe wenden tot de Nederlandsche Zuivelceijtrale afd zuivel te s Gravenhage De aandacht wordt er op gevestigd dat personen die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichter uit dien hoofde niet voor extra melk in aanmerking komen Zieken zullen evenals zulks voor de overige in distributie gebrachte goederen is bepaild op gecontroleerd medisch attest in aanmerking kconen 1 voor extra rantsoenen Aan uitklaring onderworpen schepen dienen zich ter verkrijging van toewijzingen te wenden tot de afdeeling zuivel van de Nederlandsche Zuivelcentrale te s Gravenhage De zuivelindustrie kan op de gewone wijze met inachtneming van de geldende bepalingen melk blijven verwerken De andere melkverwerkende industriVën mogen uitsluitend gebruik maken van taptemelk of karnemelk welke buiten de distributie vallen en zullen derhalve geen toewijzingen ontvangen BONAANWUZING Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tjn Zondag 27 April a s geeft de met 13 genummerde bon van de melkkaart recht op het koopen van één en drie kwart 1 Uter melk De met 11 en 42 genummerde bonnen van de melkkaart komen hier mede te vervallen en kunnen worden vernietigd I pubhcatie bekend gemaakt Bijzonderheden betreffende het inleveren van de bonnen door melkhandelaren slijters alsmede betreffende de inlevering van rae kkaarten door gen dat het een dtfpper volk is opgewassen tegen den gewijzigden toestand zoo eindigt de Atheensche radioverklaring Het opperbevel van de Grieksche strijdkrachten heeft bekend gemaakt dat aan het Albaneesehe front door de Grieksche troepen eenige terugtrekkende bewegmgen ten uitvoer zijn gelegd Bij deze bewegingen zijn Klissoera en Erseke geëvacueerd Oorlogsconferentie van het Britsche imperium Naar Associated Frees uit betrouwbare bron meldt overweegt de Britsche regeering het houden van een conferentie van het imperium over de oorlogvoering waaraan de premiers van Canada Nieuw Zeeland en ZuidAfrika zullen deelnemen Assoeiated Press voegt hieraan toe dat veel er op duidt dat deze conferentie ten doel heeft de troepentransporten uit de dominions uit te breiden ten eipde de zwakke Britsche strijdkrachten in het Mi de Oosten te versterken Egypte handhaaft houding van nonbellige rentie In overeenstemming met de zienswijze van de Egyptische regeering en met het advies van het Britsche opper commando heeft het Egyptische parlement eenstemmig besloten dat Egypte xijn houding van nonbelligerentie za handhaven meldt S P T uit Ankara Het A N P meldt uit Berlijn Duitschland slaat met groote belangstelling het streven van de Egyptische regeering gade tot het voeren van een politiek die het land als staat en natie verre houd t vaa de oorlogsgebeurtenissen Deze verklaring werd in de Wilhelmstrasse afgelegd In politieke kringen in de Duitsche hoofdstad vulde men haar aldus aan dat Duitschland ongetwijfeld niet het voornemen koestert de Egyptische regeering te belemmeren in deze pogingen In dit verband wordt evenwel gewezen op het bekende feit dat Duitschland de Engelschen overal zal slaan waar het ze aantreft Het bestuur van de Egyptische Wafdistische partg heeft naar uit Cairo wordt gemeld een oproep gepubliceerd waarin de voortzetting van de pohtiek om geen oorlog te voeren onder alle omstandigheden ge JAPAN EN DE AMERI KAANSCHE HULP AAN ENGELAND merika dient zeer voorzichtig te zgn Het Japansche blad JapanTimes and Advertiser dat in nauw craitact jtaat met het ministerie vari Bultenlandsche Za en is van meening dat het plan der Amerikaansche regeering om eventueel beschermde convooien naar het gebied van de Roode Zee te styren van Japansche zijde de grootste aandacht verdient Het blad wijst erop dat deze con vooien dan zouden moeten varen door de Australische wateren en den Indischen Oceaan waar iich naar men redes gehoord heeft operafies van Duitsche schepen zijn voorgekomen Derhalve moet een dergelijke Amerikaansche beslissing zoo verklaart het blad als een verdere stap naar het deelnemen aan den oorlog door de Vereenigde Staten worden opgevat Gezien vanuit het standpunt van Japan beteekent dit een uitbreiding van een Europeeschen oorlog in een gebied dat Japan buiten den oorlog wilde houden Hierbij is de positie der Philippijnen tusschen de Amerikaansche kust eh de Roode Zee en de positie van Singapore van bijzondere beteekenis Éen dergelijke beweging van Amerikaansche schepen moet In Jhet aspect van een openlijken vijan delijken daad beschouwd worden Men dient er rekening mede te houden dat het Amerikaansche plan groote gevolgen zal hebben voor de positie In het Verre Oosten Dit feit eischt van de zijde van Japan wiens verdedigingslinies tot ver in het Zuiden loopen de grookte opmerkzaamheid De woordvoerder van het centrale inlichtingenbureau van het kabinet is er op de persconferentie op attent gemaakt dat de Japansche pers gewag maakt van een gevaar dat er voor Japan ontstaat wanneer Ameriki het plan verwezenlijkt en beschermde convooien via de Australische en Zuidelijke OostAziatische wateren naar de Boode Zee zou sturen I Hem werd verzocht de houding vïn rJapan in deze kwestie te definieeren De woordvoerder antwoordde dat een dergelijke cpnvooipolitiek van Amerika niet verstandig zou zijn Ame dient zeer voorzichtig te zijn prestige van generaal WaveU een zwaren slag daardoor heeft geleden Verder zeide de spreker Ik beken openlijk dat ik nog steeds niet begrijp hoe de Duifsche aanval in NoordAfrika zoo snel van stapel kon loopen en hoc de ravitailleering ongestoord kon geschieden Wy kunnen niet anders dan den toestand waarin generaal Wavell zich in Noord Afrika bevindt zeer kritiek achten Cyrill Falls zeide over den toestand in Griekenland o a dat thans de belde beslissende slagen In de geschiedenis j van Engeland in GriekenJand enr NoordAfrika geleverd zullen worden In geen geval mag thans de stand van zaken met een ander lichtzinnig optimisme beoordeeld worden Ik voel heel goed dat wij in de komende weken en maanden een Ijarden strijd voor den boeg hebben zoo zeide de spreker Wij moeten ieder overdreven optimisme achterwege laJ ten Dit komt kerkelijk niet meer te pas In een artikel dat tot opschrift heeft Gevaren waaraan het hoofd geboden moet worden schrijft de Tlrtles o a De Duitsche aanval op de verbindingswegen van Engeland vooral op zijn verbindingen in den Atlantlschen eaan beteekent een aanval op het hart van het emnire 5 onder hetwelk zijn levensbloed niet naar de afgelegen deelen gepompt kan worden De strijd van Engeland thans en in de toekomst is een moeizame strijd die grootere offers verelscht dan tot dusver van Engeland zijn gevpred De toestand ill Egypte is radiraal veranderd en ook op den Balkan heeft de nieuwe situatie onbetwistbaar Icelijke aspecten De groote gevaren op beide oorlogstcrreincn moEfen geenszBs onderschat worden Archieven gevonden Naar in de Wilhelmstrass vcrnomen werd zijn den Duitschen troepen te Belgrado ook de archieven van het voormalige Joego SIayische ministerie van Bultenlandsche Zaken in handen gevallen ioHtnlHaaH Zon op 6 36 onder 20 43 Maan 9 3 02 onder 12 17 Men is verplicht te verdnlsS ter a van consondergang tot é zonsopkcHBsL é Lantaarns van voerfiiigeB mmoeien anr na conawadere gdttg ontstoken worden