Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1941

BERSTE BLAD VRfJlMQ 25 APRIL ï EFFECTENBEURS AMSTERDAM VlwcM CbJM Zuhtar Bjpb a dtu 4 0 ser KX IM Birp b mei verpl uitl P arat Ncd Sea v rta Bo Scb Ojrp £ Dito a m 3Êh m 1M UK Mn s VA M It S 1 H ladostT 8 n iilBt k AKU ft l y j Wii UHH nj 82 Bergh a en Juri IPvd Obl Si s Berkel a Pat 37 onr 4 LaVara Zeca MM Uh Obl Werkap NV 1 hjrp oU 4 HUM lOlAWUton 41 1 101 la2H Ltmb Stcoikja Obl 4 88 tan Bat P UD O 4 t ie 86 ld ld Obl 81 1 78M 78H Nederl Obl 4i IOOh lOOft Moormann Cv t On Obl t Amst Grb b S MOUer 3 Ntt ed Grbb 4 red Ind Sp lf MH r 1903 obl ai s t6 Ulsi Kima fa T T4M O Java St OM i 2 Semarang iosaa 1892 1901 ld 4 A dam 1874 IW S WX ld A dam Otyidli L 100 3 ua W W Kr NHV Bet 188 ma e H aanheeLcn Bank ea CrcdlatlostelItateB 118 1 85 86 ran 85 87 83 97H 100 £ 9214 B8 86 4 82H A d Bank aand 119 Holl BankU dito 103 Ine Bank dito lu Jav B 500 V a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A NB V ZA SOOd N a MU 230 a Rott B Ver asn TwentscheB A A 104 4 112 250 119 4 3 142 1 115 l5 I39 253 U9 82 139 116 138 112 129 86K 88 i 864 Indnst ondeniemlnccii Al Norltgew A 335 83S A d Dr Ht a 252 260 A d Superf a 116 1I814 Aut Screw w a mn 169 Bat Mars Fabr llUi4 111 V d B 290 1000 G A 168 V d B p w A lOOe iU Dito B iooo 110 ues Berk s Pa Afgaat c v aand 6 7 4 C en P F Scholte 1751 Gouda stear dito 559 929 Gruyter en Zn A pref aand 13614 137 Dito B winstd p 14614 Heemaf aand 151 Heinek aand 20214 210 Hero Cons aand i67h 167 Hor St m f a mn 17714 RoUandla aand 2ffi Holl Bet Mtl A 37SH 377 Holt dr en k A 14 Si2i4 Holl Kunsti I A 16 161 Int Oew B dito 210 209 tntem Vise A 84 83 K F Bevnesdlto 11514 114 Dito prei I 6Ü 4 6U Kon NE m b a SDH tOi K N Hoogov do 129 4 Kon N Zouti A 534 i 930 K Br Stheem do 266 lel Korensehoof NV de dito 131J4 13i 4 Lev Br en D C 100 c pr aand 136 4 1 4 83 94H 92M 102 96 92 a 9H 92H 117 IIOX IIVH Dito lOOOCvprA 117 4 Do 109 e C pr A 111 4 Do 1000 S r C pr A lil Lyempf IJ en Ml 30614 Meell d Ned B Cjr a 298 N G en S r B 4 Ned Kabejf dito 4iu N Sch b raa dHo 163I4 N St f Keyier A 21ePhil Gloeit lii afsest C V A Rott D M dito 81$ 4 Sche de K M d N W Schollen dito 189 4 Smits tranff f d Stokv 90 400 a Stokv SOOlOOOd St splnn Sp do Stoik dito Twljn tra Pref A 136 Utr Asph t GA 115 430 4 n 183 219 84 S3 8ï i 931 3l BX 8191a S9 i 187 4 250 1 0 4 16 150 182 161 4 1S3 4 150 94H 84 Ver BI tb aand 209 4 212 Ver Ch f aand Dito pref Ver ait N B A Ver Pf V Celder Dito dito p aand Ver N R Ver Touwf Vljcsineen 118 124 160 164 166 122 125 lU 1611 164 i 185 141 192 98 t VH 92N 984 931 fab JSS r dito 39 K f d 19 echter kwamen geen jrroote variataea m er VOQI Op k c aandeelemnarkt wai de lendeiis goed pr shoudend in zooverre de toon aangeveiid aandeelen meerendeeis eenige punien boveu óie vonge sJotaoteenng werden ingezet waarbJÜ m aanmerkji moet worden genomen dat eergut n bg het schelden van de raarkt op ongeveer het Sagtste pelj van dén daf werd gehandeld De aiiu no om za leen t e doen vas echteir zeer gering u varen maar wetnlg oid r8 en daarbij wogen Je i t drachten inzjaMe fcoopen en verlDoopen n g noeg tegen 4kitDd er op met het gevolg dat de nwrlct een onbeteekenend en vrijw e onbewogen vertoog had IJet beste voorbeeld lïlervoor werd wederom o$ geven door de toonaai gevend aiwideelen Olie s werden op oniilreekfi Z50 ingezet of ongeveer 3 punten boven hict vori slot Waarna een kleine reacUe intrad tot 4 Vj maar nadien kon weer een kleine verbetertng worden Vsargenomen An s bijeen had het eidende petrole maapd i ceji zeer j ui ti verloop waarbij d Iwndel hoeg enaaniri g en teekeoen van Zaterdag H April HILVLBSUM I 415 5 M Mederiandicb Programma C45 GranKjioon imjz 6 50 Ochltndgj mna llek7 ÜÜ Granioiooiuruz 7 45 Ocltiend yinnasliek 00 AWP Ni uw bericiïten B 15 G wijdemuzWl Igrplj 8 4S Gramofoou nuz ek 15 Voor de vrouwen 9 lï Gramofowniuziek 10 Oü Ei listige a oiKimuziekprogrdinma opniBüO De Melodi ti i 12 4 Almanak 12 45 AKP Nieuvvi en eccym rTnsche b€i ichten I ü yio to Cantabile 1 25 1 35 Grainofaonmu 00 Causene Hort n ia s in kamer eti turn 2 2 Gevaneeid concert 3 50 Gramofoonmuz 4 20 Zang nW piamobes el iaing 4 35 Duitschees in hooiipel mi 5 05 Zang mei pianobageteldn fi 515 ANP Ni uw economischeCii beursbenchlen 530 Oig el el 60flGiamotopnmuziek C 15 Voor de binnpiischippers6Jd Gramofoomnuziehi 7 00 A P Vragenvaii den dag 715 Omroeporkest en so üt 5 5 Voor ö boeren 8 00 ANP Nieuvv be ï nefalën r Van de suikerfondeen bewogen H V A s zith aanhoudenti in de onniiddeÜUlce nabijheid van 4m Het aafital sFtukfcen dat verhindexi werd was k eln Vorstenlanden ware erg eken met t vorige slot goed prijsh udend Pe overige sta toer aandeelen waren vervv aarlooad De tatoakffafdedtn was zeef stU p4jsh OUidcntl maar nauwajjlbs vera c rd Van de rubberfondsen waren Amsterdam HUbbw 3 g oed vgn toon ook hier echter warep d fc ers9Chomm Mngen zeer gei Ing Aan d Im tante soorten wvrd nsuwvhjks aandacht ge vhonken De cheepvaaitrubnek was stjl eveneens piy houdend met geringe fluctuaties De Indunrletlen bewoon ich wat Dp tranihrff ti urflp pvphu pI i niPf cnien 8 15 Spiegel van dpn dag 830 Bejue iraniDcfeiuuraer evenwel s niei tlchten Sngesch S4 $ H bo fluit paano en e faniofoonmy i k MO Chr Badio St chtingDa sflUiting 1 45 ANP Engelsclie berichten 10 0 ANP I euwsberichtei sluiUng RtLVl RSi M U MM M fNederlandscb programma Gramufoonmu SM OctilendgymnasUck Gramofoonmuz 7 45 Ochlendgymnastiok ANP Nieuws bent h ten 8 15 Gramofoonmazvelt ie 00 Vruz Prot KerKconwte Morgcnwijding 10 20 Herhaling van vrooUjke avonjdproerarnma s opn 12 00 Berichten 12 15 Omufoeporkeet 12 45 ANP Nieuws i coiBBTdwhe berichten ANP 1 OO Gramofoon 1 P i ips n Unilever betreft even beneden het vorige peil Akru a waren Ih doorsnee vfijwel onveranderd De minder courante ind u trlee en waren door elkander prü houdeiMl tot vftfï De ailKiTé In Neder andsche belegftngsfondsen was aanvanloeti k eveneens van kleine afmetlnffen Later op den middag echter openbaarde zich wat meer beanffsteUinf in het bijzonder voor de Rtaatspapieren waarbij de gestaffe de leening van 8 naar bovpH Ring tot ffl De nieuwe 4 procents obUgaliön alMnede de stukken irtt de andere jongere em shles waren goed gedisponeerd zonder groote veranderingen Gem prov oh igatl n lagen vast Jn de markt Voor pandbnevan wa weer eeni vraag ïcomén opdagen yrolongahe 3 procent INDEXCIiPCRS AANDEBLKN Medegedeeld door Centr Bar v d Statist I Ket tndexcljfer an koersen v n 8 r eelen bedroeg gl t nen 180 pe omze t van Nederlatidsche aandeelen bedroef Cf 2S Aprn HS8 iJEOfllLANOLSCH CLEAiUNCINSTITUbT Opgave lo tfit ultb iMlde ummert ptt AprU194j nwmek 1 45 Causerie De natuur roept de leugd Voorjaarsrteefcenen in de stad ZOO fftrechtsch Stedelijk oike H 2 45 3 00 Cauaerve Vosel van ofize heide 4 00 Omroeporkest en soüste 5 00 Vri J Prot KetKcomité C x uB Twee tentooDsteJlingen 315 ANP Nieuws eccHionüsche en beursberichten 5 30 Oramofoonsnuziek 5 40 Roooco oclet 615 De Mj e5terza floers en grartiofoornnuziek 8 45 Tïen Nedeilandschè compcfiJ len thuis viaaerge rek 7 00 ANP Gronmgsch praatje 7 15 Gramofoonmuzlek 7 30 Lezing Tegen fié Mooren Voor Portugal s grootheid 7 45 Gramofoon muziek SOO ANP Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den da ot gramofonntmizirft 8J Gevarieerd wcRrammia 10 00 ANP Nieuwsberichten sluiting BEÜRSOVERZICHT Vat de belangstellinc e Mdh eergisteren Vpor de An erikaan che waarden iH enbaarde Jn verband met de ne ste verordening inlitte den handel tn certificaten van AmeuIwansche aandeelen was tster niet veel tneer o ergebIeven Wel wraren deze fondsen Vööfai bij de opening vast gestemd terwijl de 0tB i antieelen d koperwa den en de OQrwei M Br e0 vrijwed g reg d affaire te laai geven in ar de omcetten waren bU nadere beschouwing toch niet groot Nadat aanvankelijk Qver de heele Irnae opnieuw vergeleken met de vorige sotnoteering op een vrij fiterk verhoogd peil werd fchande d speciaal voor de tv ona n0even0e staalaandeclen trad reed poed g een reactie in daar mca klaaibl ltflï k bij de ajwn ar i ts te hoog had regrepen In het verdere verloop Clearïtig mst lhiltsctaland I nummer tegen Euldeivsvorderlntfeii tegen Relchamarkvordertngen 64 303 818 461 Clearing met Chili Laatst uitbetaald nummer 1718 Clearing met Turkda Laatat uitbetaald nummer Algemeene clearlngrekentng 47S4Ï § ljz0Qder clcorlngrekonlnfi S43l i learihg met IttlUI taatat uUbelaald mim BDITEM lAliD terugroepcu Sdiwtóff m t I v n tf nt uit V y dtn rraojchen enexMl D rl n bil de Brinon ZEtR BELANGRUKE iEDA HTENWISSEUNO n löTif n nflt het olg o i over i f J ï f 1 Darl n r Pall Voker ae Wt dusverre in Vichy Tnii tt K t i heeft dmiraai S riie Wo rKi pni ld leritond m r kr n m Parijs een onderhoud Jnta n t mb adeur de Bnnon l lip f im l heeft de vice pre M besprekingen jev oertl to Piru P l kringen a Mrki o Tm PB op heerseht de in K dit Jfie gedachtenwiMelmg em bei ifriïy i en dat de re ulta c rvt i b j eWtort bekort zullen wndeo Het proce van Riom ONDERZOEK BbEINDIGD Sui oKiiini wordt medegedeeld Ktfl het f pirst gtrerhtshüf an Sioir het irt n ork tegen de ver dacblen D lao er Blum Pierre Cot Guv Lacf generaal Gamelm beeirOigfl G ieken is dat de controleur ger er J comet van Defensie en Oorfcg evuttn zyn plicht heeft vertaald Hl f arrestee rd en instaat tWibfV i ki f geitsld iNriDENTEN IN SYRitt In Syne iin volgens het DNB oprieuw me i uier ttstaan wf Ike K ht r rsar mm in bevoegde k pgen te Vifhy vpniKmt geen antf FYaftsch kawkter dj i I Het betreft pla4tselnke twister tl c verschillende volkspobpt en Iet en van verwhillende godsd pristf r Overal waar incidenten mn voorj f dll r voordl m Aleppo Horns er Zi deliik Libanoni is de onie weer her teld In Aleppo zijn twee dsgen l rK verscherpte veiligheids yl a t ege r gtromen Bii betoogmgen in Zuidelijk Litonon zi n twee gendarmes fe f nc Rede van Bardossy STIKKE BANDEN MFT DIIITSCHLAVD EN ITALIfi De Hl K tirsrhe mmister presidert dl ir ri lfr van BuitenUndsche Zaken Bsrdossj heeft gjsteien in de kamer iijn eerst rtde gehouden Hij zeide het regeerinssprogramma ongewijzigd van iijn vdjip nger Teleki over te nemen Naar icrwezpnlijking dparvar zal hn streven met de zelfde medeveriifr en dezelfde p irtij De regeermg w ns rt it agrarische hervormingen te besptid pen en een oplossing te vfnden vmr he Joodsche vraagstuk dat geer u te AiMt Ten Ba i r vsiv de buitenlandsqhe politiek zp rip de gemier dat een Iterk Hirgirfe in h4 zwaartepunt van ZuifltcEuritga niet alleen w hel War g de tiurvolken maar in dal van gehee ï irepa is Uu d eeuwen oude gee i l e en economische ver Piiehtirgen ti hen het Hongaarsche TOlk eenp n Duitsch and en Ila ie ard C z in sterke banden vmriBekfi et geheeJe volk is dan o darkf i f sens Hitler en Musso W rnid 2 et iefde het lol van t Hongo v i f volk bepalen Onze politiek f c u Bttrdossy kan mets ttifn zi I c r een onverbrekelijke WiencKhop i r onze groote vrienden De 1 nflerheden m Hongartie l benr kken over alles waarop op grir Ven de rechtsgelijkheid J tpraan künren maken opdat ha r beschdMng en ecooomischft kracht whouden k rir bi jven Horthy door Hitler ontvangen y OFKIGE BESPREKINGEN Mar het Hcrgaarsche persbureau i meldt is de Hongaarsche rijks iurder Ven Horthy gisteren dobr k j nj kskansplier in het oowkwartir v n den Fuhrer ont n ea njkftiestuurder is nog den lekeerd Boedapest terug j2 weiinge c hte ziide wordt te gereelü NBESrHES01 DATEK X olt f Sj nitlcn deeM ïs ren Ij n ntgeer BM chS P l Phett er S l itWhe autoriteiten oow WM troffen t 1 t k Hl T bezoek van den BmS rjjk bestuurder Von lï y bi t Fuhrer verluidt is vS y y gisterochtend per Wm pk van de plaats van Sen igükomen wa3r hil door vapop aat Meissner out ien v = hoofdkwartier vfti Von b12 8 eld werd Admiraal W d r middags de gast aaraH i fswi een maaltiid Rajwf d salnamen de HonVoa £ f t te Berlijn excellentie Hij oa H Duitsche Yan dp r = 1 van het opperbevel öiatt l acht generaal veldasaar t I i e tPi de ruksperschi© dr eiBaeT s er van staa f dr BoedapL f J u sche gezant m loti Van rt nnsdor Na afieerde d oenge besprekingen g tpr T J testuurder per vlieg j WBUmd weer jiaar Boedapest mede ntgeenng te gebied len een v4i Ernstige knutontploffm f AANZnSNUIKÉ SCBABE DOODEN Bet Portugeesche ministerie van Oorlog publiceert het volgende offieieelc oMnmumqué Op 22 Aiml des odvtendf om 9 utar it In de artilleriekazeme van de stad Horta een hevige kruitontploffing Iimede eert ontp offmg van andere aldaar opgestapelde munitiev oorraden oatataaii Daardoor werd de kazerne voBcomen verwoest Bovendien werden een kerk en andeie gebouwen aanaanlijk beschadigd Het ongeluk geachiedde juut toen een groote hoeveelheid kruit naar een kruithuis werd overgebracht dat met het oog op het vrerdedigmgsplan voor de Azoran daar ooJangs was gebouvvd De regeenng moeit tot haar leedwezien mMledeelen dat het ongeluk den dood van twaalf soldaten en een burger verooi zaakt heeft een offiaer en acht manjcliappen werden gewond van wie vbf ernaug De ntploffing ig in geen enkel opzicht van nadeeligen iifvloed op de onlaAgs aangelegde verdedigingswerken Aan boord van het ss Mousmho zyn reeds nieuwe troepencontingenten tér versterkmg van het garnizoen der stad Horta vertrokken welke door andere gevolgd zullen worden De oorlogscchade in België NIETTE VERGELIJKEN WET DIE VAN DEN WERELDOORLOG De wereldoorlog heeft in Be iie onvergelijkelijke grootere s hade aangericht dan deze bliksemoorlog Deze verklaring werd afgelegd door den leider van het Belgische bureau oorlogsschade bij het commissariaat generaal voor den wederopbouw aan de hand van een officieele statistiek aldus het ANP Volgens döe statistiek werden inden wereldoonog 104 054 huizen waarorider kasteelen viUa s en boerdeajen volkomen verwoest 16 410 hui en werden zwaar en 217 000 licht beschadigdHiermede vergeleken vu orden thjins 10 775 huizen verwoest 26 971 zwaar en 132 147 licht beschadigd In den oorkigvan 1914 1918 werden tezamen 553 openbare gebouwerv verwoest 618 zwaar en 297 licht beschadigd Dedienovereenkomstige getallen van hetvorige jaar bedroeg 243 1065 e l2092Tot eind Maart 1141 werd voor ongeveer 471 miUioen fran crediet aangevrraagd tot her tel van de oorlogsschade en werd 28 i millioen f rans verleend De helft van deze cred etenwerd aan de industrie 40 procent aanparticulieren en de rest a n dei landbouw verstrekt Im De politieke onrust in Australië LABOUR H DE REGEERING De Australische vice premier Fadden heeft gisteren dé Australische Labourpartij uitgtnoodigd naar de Londensche berichtendienst meldt toe te treden tot de regeering daar t thans geen tijd is voor oneenigheden lERSCHE AANKOOPEN IN AiMERIKA De lerbche minister van Defensie Alken heeft in een mterv ei verklaard dat hij thars in de Ver Staten onderhandelingen ITALIAANSCHE ONDERSCHEIDING VOOR GENERAAL ROlVrviEL In tegenwoordigheid van minister Tenizzi heeft generaal Gamboldi op het slagveld de Italiaansche dapperheidsmedaille in zilver uitgereikt aan luitenant generaal Rommel commandant van het Duitsche legercorps in nka CHEF VAN AMERIKAANSCHE LUCHTMACHt BIJ ENGELSCHEN KONING Naar de Associated Pres uit Lon den meldt is de chef van de Ame rikaansche luchtmacht generaa ma joor Arnold door i i n Engelschen koning ontvangen Arnold zal na een veitlijf van twee weken m Erge and thans naar Washington terugkeeren Rl IM 6000 ARRESTATIESli BRJTSCHINDIË Volgens officieele gegevens ztjn in de vereenigde provincies van BritschIndië meer dan 600O personen in hechtenis genomen m verband me de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid aldux het D N B DUITSCHE BISSCHOPPFNCONFE RENTR OP 17 AUGUSTUS TE FULDA Het presidium van het Duitsche episcopaat heeft dezer dagen m een vergadering te Berlijn besloten dat de tweede groot Duitsche bisschoppenconferentie c 17 Augustus te Fulda zal beginnen De conferentie zal waarschijnlijk dne dagai duren HONGAARSGH TURKSCHE HANDELSOVEREENKOMST De hanc clsomdememingen tusschen Hongarye en Turkije die m Februari te Boedapest geopend waren zijn te Ankara voortgezet en hebben naar van bevoegde zijde gemeld won t ge eid tot de paraftering van een goederen renen betaluigsovereenkomst die waarschunlyk de volgende week te Boedapest geteekend zal worden Het goederenverkeer tusschen beide landen wiardt aancienlqk uitcebreid TOENEMENDE CMMINAUTEIT IM OC VEBEEMHaDB STATEN N iecri fea u M April De procureur van Brooklyn d o Dwyeï heeft volgeni de New YorkTiraes m u I ut IMS u m IMO X f MO IMO bU I 100 la f too ItW bS MO 4 KM 100 3 MM too 3 1M7 100 3 tt37 MO 3 I 3 100 3 3Vj tt HO 1 W t SiH ItSS OI r MO 3 7 MX 1 31 0 BOO 3 i H Its o i 100 i Wh U O I 900 3 88 Vai AO I MOO I 84 96 verklaard dat het aantal misdaden m de Vereenigde Staten vooral de verm gensdelicter voortdurend toeneemt ofschoon het iand reusachtige tommen betaalt om aan dien teestand een einde te maken De gangstersbenden vormen onder de misdadiger een speciale groep doordat zijn t strafrecht nauwkeurig kennen en zid steeds weer aan ïtrafvervolgmg weten tt onttrekken AANVlXLENDE BELASTINGEN IN AMERIKA De Ameokaansche minister van Fm cien MorgcnthaU heeft de begrootingscommissie van het huis van Afgevaardigden om goedkeuring ver zocht voor 3 5 milliard dollar aanvul ProT en iSlem laanfncea A d m 103S si j iui Dito Ie 1937 3 i 87X A ld Ie 37 3i i 89H Araliem 1938 3 91 Deventer 1920 6 5 Oordr 38 31 j 3 86H Eindli 1939 31 1 89M E o 3e ig 38 3 a ld 38 31 se O 0IO ie Ig 38 il 97 Grhage 1921 Dito U3e 31 1 Dito IS37 I 3t WH pilo 38 3 iJ i H a onlng 1938 S 8414 to 2e 1938 3 SSH aurlem 1938 3 gito 38 3 i 3 82H Kim 1937 3 t KH sHb 1937 31 1 H ailveni 1938 St j 90 uto 10 38 21 t sex Leeuw 1938 3 l lden 1937 31 88X N Holland 38 1 86X Oo 2 38 31 2I t 88 Dito 8 J 38 iy flH tyo 3e ni J 38 21 j S6X Nljm 2e 1 3731 1 i R dam 1936 37 4 88 D o 1 en 3 37 31 1 92H Dito 1 1938 8V 84H Dito 1938 31 3 3 HM Schied 3e I J7 31 1 85 nib 1 37 3t j 8714 Utr Pr 37 3Vj 8K D o itm S 31 1 95 Zeeland 1937 3 88 Z HaII 1937 3 9CX S9l Ie 1 1938 3 8 Dito 2e Ig 38 3 84M BvNG 2e 1 37 Sl f fan Dito 1838 3 9 B V Onr Z 37 4 90M Gem Cred 86 9001 33000 O 31 1 88J4 Dito lV l 1 2000 3 N Bnklnat 9 4 11 AaDvnilmceB Hypofbeeklianlien Alg rr Hvp b m 2 verpl uitL Pandbr 131 2 Alg Hyp bserXY 4 Adam H p 1 4 Dito 3V Ainh HB Ser E F P br Bat Hypb N N PJ 4 Dito CD 3l Dr H B d o 3Vi Fr Gron Hyp Bank Pd 4 p o Da en Va 31 D o pb 3 j 3 Grav HB d o3i i Gr HvpBPb 3r Hl H P ser A C 4 Dito eer BD 3i j oil Hyp B dito 4 to ler K 31 1 b V NeU Ser U 31 1 Bi Kyp b ser ABAA BB 4 o er T TASVj Mtl T H Cred Pandbr 4 O O pi 2 verpl ultk Sf i i P Hyp b d o 3Vj Hypb Veead serie K S j D o 3i 2 djlo I Noordh Hj b PandbiT 3V lende belastingen voor het op 1 Juli beginnende nieuwe begrootmgsjaar ï e nieuwe belastingen zuUen dan 12 6 milliard dollar bedragen JAPANSCHE KEIZER BEKRACHTIGT NEUTRAUTEITSVERDBAG Officieel wordt medegedeeld dat d keizer van Japat het neutrtliiteitsverdrag met de Sovjet Unie bekrachtigdheeft Het verdrag wordt heden van kracht Korte berichten De bevolkingsdichtheid van Slovakije beul aagt volgens jongste volkstelling 69 per vierkanten kiljpmeter Om te voorkomen dat nog meeraandee en van Iraaksche petroleummaatschappuen in huitcnlandsche handen geraken is onlanö bij het Iraaksche pailement een w ingediend datallen Iraakschen onderdanen den verkoop van hun olieaandeelen zonderverlof van de Iraaksche autoriteitenverbiedt He vroeger in Pan s tegenwoordig in Marseille verschijnende blaïdJour echo de Paris is door de Fransche oensuur autoriteiten voor vi rdagen verboden orndat het blad zichniet had onderworpen aan de voorschriften van de regeering Naar het Fransche ministerie vanOorlog bekend maakt zal van 15 Meiaf opnieuw een deel der milHa iredienstplichtigen van de lichting 1939 afzwaaien m te KH 9CH tüH 80 92H S2X 99H 91 i MH 83X De oudste prins Sisowath zal waari schijnlijk den troon bestiigen hoeweldit fiog afhang van de toestemmingder protectoraatsmogendheid Frankrijk Het Portugeesche passagtfirsschip Angola is Donderdag fiet 380 passsgieis onder wie grootendeehemigranten naar Afrika vertrokkenOnider de passagiers bevindt zich dokjie dochter van dTi Gnekschen kohing Eugenie met haar familie eneen zoon van Jen ex negus vanAbess nie RECHTSZAKEI fïOTTÏRDAMSCffB RECHTBANK DOOD DOOR SCHULD 83 98 4 94H 831 Overtlss H d o4 Hvtt Kyp b do4 ld dito 3 s Stea Hvp b ser K L S i Jtr Hyp b 4 Dito serie K 4 Pitp serie E 3Vj Dito 2 rpL Ultk 3i i WfStl Hyp b EE FF 31 Verdacht v an dood door schuld hadden zich gistei en twee peisonen voor de RotterJdmsche rechtbank te verantwoorden 9Sv 99 92 Op 1 November 1940 geschiedde aen vei vceisongeval op de SclTiedamstheweg te Rotterdam dat aan tvwee personen het leven kostte Een zwaar beladen viachtaulo met aanhangigBgen bestuurt door den 44 jaiigen chaufleur W D G kwam een zystraat n t om den Schiedamscheweg over tfe steken juist toen een motoiwagen van de R E T naderde De chauffeui meende voldoende lyd te hebb n om voor den Iramwagen Ie passouien doch de berekening v ar mis en een aanrydang volgae D laan g van den aanhangwagen be staartie uil vaten tatwk lolde door den schok op straat en e dame en een heei die juist per rijwiel passeeiden werden door vaten zoodanig geuolten dat zy fruweiop slag dood waitn Deswege hadden tich de chauffeur en de trameonducteur de 42jarige A D Ie verantwoorden iMa een uitgebreid getuigenverhoor ij ni oe officier van JustiWe mr Loke requisitoir Spr meende dat de jchuld van G aan geen twijfel ondei hevig IS De tram heeft alujd den voorrang en G heeft dien voorrang niet verleend Spr eischte tegen G een liechienissiraf fan drie weMn schulQig aan het ongeluk Hy heeft met te snel gei eden en tydig geremd 3pr meende dat D dient t worden vryge pruken Mr J J Fokma bepleitte VTUspraak voor verdachte G terwijl mr J D L de Vries en mr Coert Jr pleitende voor verdachte D M zich by het requisitoir aansloten Uitspraak 8 Mei as SIJWIELDIEVEN VEROORDEELD Wegens diefstal via rijwielen werd gisteren de 41 jarige r wielmonteur W M P L te Eottetdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek Er was een jaar en drie maanden teg n hem geeischt De rechtbank veroordeelde den 27jarigen melkknecht W K te HiUegersberg wegens diefstal van vyf rywieleir tot een gevangenisstraf van acht maanden me aftrek De eisch fiad een laar met aftrek Vcluid GRONINGSCHE RECHTBANK OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN POLITIEAMBTENAREN De i ech l ank te Groningen veroordeeWe de gebroeders Eiwrt K en Eïjgel K uit Stadskasaal die op 23 iFebnian met hun vriend Jan S uit Musselkanaal een tweetal politiemannen by een twist in een café te Wildervank hadden aangevallen overeenkomstig den easch tot rexp zes zes en viev maanden gevangeffisstraf met aftrek van den tyd m voorloojjige hechtenis ooxirebracht 123 11DH 8 WaittinUkci OU in nX Wilton r tn A 179 ntn to C pr A W en L an B Am ClUTSIal Am Smalttaa H K C A auii4 Ét 9 i C WA cdI cuoARn C ia KLSIPct T 1 a ie n hi Bndt UCC HJI Kteap Mc T Corp C A l H N StCvGA ti ik 300 UDlt St BubSet C V M a A ti I n au A 2UN 364H 246 las 190 aniaurereealflBteii B C ea a t A 17 Dito Nat B T NJ Gaa Md A OitalN Bn a Tw C St a Am Tel Tr K C ï A aa a e S H M Boni S H M A 196 198 OeU At H M d 116 118 Cuntz en Sch A 126 125 1 Cr en H V R A 228 4 3 Linde en TVves a 203 213 Ned Wd Ml A 7444 74 MiliiboniireBdailaamiafeii BH Utl la rub A 817 617 Dito Ie A 411 4 5 Boeten M uy a 39x 25 4 Slnxkep TJiy a 174H 173 Petrel oodamamliircB Ord Ptr tCvA 228 239 K M PeU UD too Oud A 261 3494 dito C V A 298 26 1 Moeara Enim A 278 Tarakan PM A 858 Stand OU 10S25CVA 88 HRabberottderaemlBfcn Hessa RabÈm t 139M 137 Ind Rubb C 170 Java caoutcb 142 Preanger R MIJ t7 4 6 Rotterd Tap 75 n Salatrl Plant 79 WJai Sumatra 148 Zuid Preinger 72 ScheepvaaitinaatscliappUen Fumesa SenAJl lf6 15 MI zeev aand 101 103 Nlev Goudr AM 283 M DeMaasCvA Ho 111 MU Oostaee A 162 Bandelsv A dam 487 CultaurniaatiflupyUa Krian Suiker A 9ln PagotUn A 179 174 Suiker C t Mtl A 194 19S TJewenï Lestori 99H 99 27 Arendsburg 856 350 Besoekl A 72 Soek Landb A 90 Amst Thee C A 70 BanJ Thee Ru A Goalpara Cu l lli 835 Pangkeotam Tbee 139 PasirNangkaCMy Rongga Landb A 199 Sedep Cult A 3M 883 4 Stndangs Xult A 199Hr 150 60 74 248 4 236 18 198 4 135 Telaga Patengan 15tHW JavaTheeC Mi lus Cult Syndic KaliTelloCult MijMichlelf AmW JavaKinaC MU Diversen bO 178 124 103 4 9014 118 M7 4 Blauwh Vries A H Bijenkorf A 178 Gem e W en W 124H Dito Prei WiA i02H Gouda Kaash Mij 89 Houlh Alberts A 1 Hovith Jongen A WSti f louth Pont A H8 t luller IVV B A 38K Do 52O01 7J000A NU v Hsvw A 37 Z Sab 1000 C A 110 Woolworttf n Co 31 Spoor Tramsreren Den Spoor A 36 4 6 mi 24 80H 23 S 4 4 NJ Spw My AAlch T C Ï gA KansC S C v g A K C South R Coidem prel fc 16 76 79 13 4 SO 3J 7 4 19 4 13 4 7 19 S uitbetaald Dlto Cert vg A Un Pac C V J A Geld Tramw MIJ 138 Kedirl Sttr My 3 Mad Stcximtr A Duo prel A Malang Sttr A O Java St tr A Sem Joana A Sem Chenbon A SoeraJoedal Stti Prolongatie i TIEVE F0ND6EII wjMft yi iiliM MK t rim r$ S 5Sr S uil titu rn tTA rn Orootkoak otaL 1 tBM UK latt ltW oM t Cart T iBMte I Gnwtltoek okL t WSfltNI mr uw 18 now I i i CartUloataB V a Ctmilmk abt IVt lt t uut f ttW A f Dttltacki Tcmifii OU lOOC i 87 iS B k wi Cnd iMt Kiri Bank 19114 Nad tnd Haodalab Ut Nod Hand MU K Aif KuBitst tnut ia 4 U3 Baikal k Patent 96 Calv Ollaf C f w 16 4 Centr Sulkn tan fokker 186 18 Lever Bros an Uiüs 129 U K 126 4 HIK Nad Ford Aut 90 Philips G B A JSr SP Dito Pul W A ï All Ludl St C 1 sa Il a M Am Berawri A a V t lO JJH t Am B ev prei a Am Cèr and r C jjk V Aand tSH Vt Am Enka C iC MN C7 nu UN C 1 k Anac Copp C id S S Bethl St C T Wld W qiirysl Corp C v A Curtiss Wr Corp C N 43 38M V Idem General Mbtor Idem Intern Nickol CT MM U14 19 UM 47J4 4M C ♦ 10 a Kennec C C v 10 A 8 H t OH Jl North Am Av C 1044 18 18 17 W A K II Nortli Am a A C A t Rep Steel C v A Un States Stoel ld Dlvanan Cit Serv C C V ld 4 C South C V 10 ARD 14 t4 NortU A Cy C V A 16 Radio Corp C v A 4 Oost Borneo My A Idem prei Aand Petr QadomanUaiaA Oord Petr Ind My 326 4 3l HTtlH 17 V UK 8 G Aand 202 Con Petr MQ Idam 286 4 247 Cont Oil Cy C T 17 10 4 83 4 10 4 10 8 4 8 10 Idem Uld Conttnental Pat W V A PhB Pet C V 10 Id Shell Un C T 10 Id T Wat Ass OU C V ScheepTaartauuitacliapplJn 10 idem fv UO Ul 163 163M U H MS 178 4 17 M M 148 Holl Am l ttn Aand 122 1 Java China Japan LUn idem 163 1 0 Kon Ned St Ml ld 167 IS6 Kon PaketY Ml ld 848 4 Ned Scheepv Un ld 181 178 4 Rotterd Uoyd Idem i4S i Stoomv Ml Ned ld 147 Int Mere Mar CyC ï 10 A luUcerondaraemlnffla Handelsv Amst A 447 487 40 448 Javasche Culjnl ld 260 WO Ned Ind S Dn ld 266 Var Vorst C M iSO SOO A 126 120H Ul 4 UeM Tabaksoniameiiiliigaa Dell BaUv UI A 208 202H MK SMM DellMtt É 1 180 C M 4 331H330 V Idem m 188 Senembab Mtl Idan 333 WUson 8t Co C V A S 4 SH Speotmesa Baltim and Oblo C iM iN V Idem Shesap 8c Ohio C T S 6 8 4 lOSlOll 3iM 2 4 4 in RvbbaroBdaniaBUagaB Amsterdam B Cult Aand 276 270 4 Bandar Rub mQ ld 319 4 DellBat R MU ld 314 Kendeng Lemboe Rub Idam W Majanglanden Vareen ld TostJsvo Rubber Ml dem Ooatk a 600 C V id Serbs djadl Sum R Idem MOM Sllau Sum Rubber MU Idem Wi Sum Rubb Cult ld WH Ver Isd Cult Ond Idem IMN Interc Rubber Cyrt V Idem hi in Aaltacka fondsen met tuagTarklarbig 10 35 a 1 H UI4lli M 3SM W WH 44 4 Illinois Cent C v Id N YorkCentr Cv ld Pennsylv R 10 60 C V A Soutb Pae Cy v g idem ld Railway O fsv idem Canad Pac C v ld m i uo 110 BH 276 V M N Ou rrootb ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld 14 ld Kon verslons Dtto Neua p 1940 r 3 p IMl o r 1 p 1843 e T 3 p 1943 o r p 1944 c i r 3 p 1941 e r 9 p 1944 c i r 3 p 1947 e r 3 p V4 c r 3 kassa oU 4 Aust obl 1 tl 88 Firbamliid IC a O all Synd c M IOO f Dito t 20 100 81 SI WlntaishaU obV 8i i 74 FLrbenind li j C T A UB ver Korklnd C v A 113 DUlUchlBert Sm M O l t 6 Ruhnt tl i i t i V O tj 1 4 68 Dito 30 Vs al O 1 D Rentenbank 3S t 6 i4 Ver D Stedenl O ï B yr Hyp en W B Pb 38 1 90 4 D Llnoleumw O T fielsenk Bergw Obl R tl 8 Gutatiottnungsblltta Obl 7 Harpener Besgbau Obl 8 Phocnlx Akt Oea OU Rb Elba Union OM t Rutuebemie AG Obl 8 83 4 48 4 72H 48i4 H 61 163 Siemens en HaUka Obl i t V Stahlwerke Obl f DUO lerie A 2S Qbl i iVatOr Ga Obl i Vogel O u K ObL f Rlieln w El i Obt TOite 17 OM Hagenar StrasBenbahb Ob I rarbesitndustrta aaad Siemens en Halska aand Var Glanntoff Pabr aano WbitarshaU Akt Okt aand 19 KOKRSEN MKDC I AND8Ca CtBABIMO iNsnrvuT iCoerseii voor stortinten op 39 April 1 41 legen vei pUctiUngen luMende la Belga s 30 1432 2 Uaersehe francs 43Jf f nnacbe rancs 3 nt tiraa iStl gecnaoHQ kronen 3 J oorstdie kronan 4S 3Zwaedaclie kronen 44M Macuach ktvam aMtf cti M M 41 Dinar loude scnuldeni 3 43 Pinar fnicuwe schulden 4 S3 TD kwhe ponden I49 Uwa 8 Van oud acbuideai Jl PengB nieuwe scbiiidani 4681 aa4pr IOiS tWIM 3 aöt nieuwa sohuldeB bal IA