Goudsche Courant, maandag 5 mei 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 5 MEI WELKE BONNEN ZIJN GELDIG AHTIKEU BON DUUR HOEVEELHEID Aardappc en Br 15 Br 17 broodkaart t m 4 7 Mei t ra II 14 Mei l i kg Bloem BI 1 ZI April t a It Md W gram roggebrood of SU gram ld brood of H rantsoen gebak of 35 fna meel of bloem Boter of margarine Bo 13 Bo 14 21 April t m 1 Met 21 AprU t m Mei Boterkaart V p boter Vctkiart tboter of marganne o 200 gr v t Op bon 14 geen vet Brood Br 14 Br It 28 Apr t m II Mei 4 t m 9 Mei 100 p roggebrood of 100 gr brood of 1 rantsoen gebak Eieren A 8S A 28 Apr t m 11 Mei S t B Xt Mei I kippen of eendend Gebak Br 14 Br 1 21 Apr t m 11 Md 4 t oL 9 Mei 1 rantsoen Gort Gortmout of Grutten A 25 21 April t m MJuni 4 pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 14 21 Aprilt m 15 Juni Hpond Kaas A M en 74 A 65 en 75 21 April t m 18 Md 5 Mei t ra 1 Juni Elke bon 100 gram Koffie of koftiesurrogaat A 19 A M 17 Mrt Urn 11 Md 5 Um 25 Mei 125 gram koffie of 250 gram krf surrogaat 290 gr koffiesurrogaat Macaroni sf VamieeUl of Spaghetti A 2C 21 April t Uk 15 Jnni 1 ons Maizena of Gnesmeel of Puddin p ocder A tl 21 AprU t ra Uinnl 1 ODt Me Me 15 S t ra U Md 1 L Peulvruchten A SS n April t ra U Md 1 pond Petroleum Fer I 21A at BLUJatf Voot d ktukcD RQSt emeel gries ebloen of Grultemeel A 23 B U 21Ap1lt aLllMd 3 t ra 2S Md HpoBd H pond extra rantsooi Schaerzeep Bon K Teztielkaart Urn n Mm M gr adjeenetp lubo ti P SlaoBa niet aangewvaen Suiker A 21 14 April t K 11 Md i kilogram Thee A M Mrt tM U Md S t n 25 Md M grara Mgram 0 Vleeseh VLU t ra M Apr Md pha 1 u ook kip VlMidi waren VLM f ra S Apr Md 1 rantaoen Zeep A t U Apr l ra U Md 1 rantaoM ROG OUN VEBZOEK MI HDLPVEXLEKNING aPT meidt tt Beri jn De lympaIhwen van Duitscbland staan natuurlek aan de mit van Irak aldus heeft f tlemiiddaf en affiCMeie oerdvoerder in de Wilhelmstraan vcriüaanL et vdik van Irak staat tcg ziLin nderdnikker Ehgeland op en w i kuanen dit slerbts toejBi en Oe bcncbm r buitenfaethclie mdisstationa vensreid volgeoa welk de rrgvrrbif van Irak om de hulp van apilmofendheden zou hebben ge Bk b BnodboQ K B RoianlioD Ptf B Partode VL B Vlacadiboa Me ts Uelkkaart Ba B Alg DlstribttUebonboekja A m Bioemboa BL B Botarbon in Bmterüand Strijd io Irak duurt voort Geheele petroleumindustrie in handen van Iraksche strijdkrachten Mogelijkerwijze begin van PanArabi sche vrijheidsbeweging Nog geen verzoek aan Duitschland om hulpverleening raagd worden van bevoegde zijde in Berlijn noch bevestigd noch ontkend Men WIJS er op dat er geen diplomatieKc Detrekkingen tusschen Dujtsch land en Irak bestaan Wat de houding van Turkije betreft wordt in de Wilheimstrasae gtwezen op het bericht in m ochtendbladen dat men volgens diplomatieke kringen te Ankara u Turkije dezelfde houding al aannemen als tegenover het conflict in Europa De overeenkomst omtrent I troepenvervoer Volgens een bericht van Ofi uit Bagdad hteft Siddik Bey Chanchal dedirecteur generaal voor propaganda ineen rede een uiteenzetting gegevenvan den oorsprong van het BritscheIraksche conflict Hu zeide OJn hetvolgende üp 19 April verzocht Sir Cornwallis de regeering van Irak om toestemming voor bet aanland zetten van Bnt£che troepen in Basia Hij gaf tegelijkertyd de vtrzektrmg dat de e troepen waren aangcKomen om door het gebied heen te marcheeren De Iraksche regeermg stemde toe onder de volgende voor waaiutn 1 Het transport van Bntsche troe pen van Basra naar Routoa moet zoo snel mogelijk gescnieden L De irakacne regeering moet bm nen een bepaalden termijn Kennis woi den gegeven van den aankomst van de troepen i Het totaal aantal Bntsche s ijd kraehteii mag tydens den doortocht op geen enkel tijdstip de effeet eve sterkie van een AraoisCie divisie overtreffen 4 iedere nieuwe landing is verboden zoolang de reeds aan land gezette Britsche troepen het gebied van Irak met verlaten hebben In een bijeenkomst op 28 pril m het ministerie van buitenlandsche zaken heeft Sir Cornwauis het plan der Brirtsche regeering onthuld om in Basra een militair steunpunt op te richten Dit was echter niet m over enstemmmg met de bepalingen van het Briuch Iiaksehe verdiag Toen daarop nieuwe Britsche troepen in Basra aan land gmgen heeft de Irak sche regeermg geprotesteerd tegen deze sehendipg van het verdrag en militaire maatregelen genonen De Engelschen operiden daarna het vuur op de Iraksche troepen die m de nabij held van Habbanijah lagen en ver spreidden in Bagdad een tegen de Iraksche regeermg gerichte proclama tie Bntsche troepen in Basra Volgens een bericht van de Popolo dl Roma zqn Vr dag 13 M Britsche soldaten en den volgenden dag ongeveer 20 000 Indiërs in Basra aan land geaet 0 ut Transjordanie worden versterkingen gezonden De Messaggero meldt dat in alle centra van het naburige Oosten sym pathie betoogingen voor Irak worden gehouden Te Kaïro is de bewapenings dienst versterkt Talryke personen zijn door de Britsche politie gearresteerd In Jeruzalem en Jaffa zijn nieuwe onlusten uitgebroken De Britsche troe pen hebben op de menigte geschoten waarbu doodcn en gewonden zijn gevoUen Voor de ambtawoning van den Britsche hoogen commissaris is een bom ontploft Olietoevoer van Irak naar Bajfa stopgezet Volgens een beneht van de Associated Press nit londen wordt daar toegegeven dat Irak den olietoevoer naar Haifa stopgezet beeft et afrntMkap Ofi Havas mel4t tt Bar I Bet derde Irakscbe cMunuoiqiu acldt dal het leger kk meotcr liccft genaakt van alle pelroleuBibronnen en raffl aderiien van Kirkock Kkanikin Gcyara kencvens van alle laUan en lljacn van de püplridin fen Naar radiostation Ankara neldt beeft de Irakscbe Momk I bekend gemaakt dat de Uebronnen en alle alieleMlngen e d lich atevig ID handen der Iraksche strbdkrachten bevinden Naar de Irakscbe r di neldt x n vciacbeidrne rrcnaplaatsen door de Irakwhe troepen beiet In Londen beachikt men niet over betrouwbare beriohtirv omtrent den to staiHi in Irak Men wett alechts dat de atrud vuürtduurt aldui een SP T bericht Maatregelen in Irak Uit Stamboel Naar uit Irak wordt Cfne d preken talr ke radiospre hen en de geeatelykheid m de moikeeen reeds van de uitroeping van don heiligen oorlog Zonder onderbreking wordt de bevolking er m toespraken op gewezen dat thans de tryd tegen den ouden vyand van de Arabische wertld Enge and een aanvang heeft ge nomen en dat deze oorlog tot de overwinning zal leiden Te Bagdad zijn talryke stamhoofden kom n dic de strijdbare mannen van hun ct m ter beschikking van de re ecerntg voor den strijd tegen Engt land hebben gesteld Te Bagdad it ver duisteruig bevolen en de luchtbescher mme verstekt Emid Abdoellah op het orlogspad Uit Amman wordt gemeld dat m Transjordanic een nieuw leger jiröffffi opgesteld dal den naam Leipr des Heila draagt OppcrbrvetheUbcr is Emir Abdoellah van Transjdrdanie CTief van den Gcneralen Staf lade uit Irak vluihte regent Emir AbdSellah zun plaatsven anger Noen Said Pasja de gtwe m Iraksche premier Aanzien lyke geldmiddi len zijn door den gede legeerde van den Engelschen hoogen commissaris m Pale ina beschikbaar gesteld voor de opleidng en uitrustng van dit eger De Transjordaansche versterkingen aan de Iraksche grens zvn onder ieidmg van Engelsche offi eieren uiegebreid In Beiroet zijn berichten binnenge komen waaruit blijkt dat aan de Zuidelvke grens van Transjordanie een aanzienlijke concentratie van Saoe diach Arabische troepen te constatee ren valt Engeland s belaag bU Irak Voigens een bericht van United Preaa uit Londen opgenomen m N y a Dagligt AUehanda wyst men fai de Britache hoofdstad op de beteekrnis van Irak voor de Engelsche vloot en voor het luchtwapen Deze beteekenu kan haast niet overschat worden Derhalve moeten de Engelschen iich duidt luk voor oogen stellen zoo verklaan men te Umden dat van de tUde der Brltsche autoriteiten alles moet wordtn gedaan om de volledige beheersohmg van de olievoorzieiung uit Iran en Irak te verzekeren als Engeland temjunste nog m staat wil zun den qorlog m bet Ooateluk deel van de Middelluidsche Zee voort te letten Landing van Duitsche troepen in Finland BERICHT WORDT OVEIWSEVEN i GEACHT De bertchlen over de aanwezigheid van Duitsche troep ö in Finland houden de openlMre meening en de pers m Finland bezig Helsinkin Sanomat publiceert thans een bericht van zun Londenschen correspondent die schruft dat men te Londen de mededeeling van Prawda omtrent het landen van Duitsche troepen m Turku als een overdreven voorstelling van zakm beschouwt Volgens II J haodt men bet hi Rome voor Bogelilk dat de vijandclUkheden tone hen Irak en Engeland een opstand vaa de geheele Mokammedaansche wereld tcgan OfMt Brittnije aoadea kiasMn varoonakcn waardoor de verzwakte positie van Engeland fa de ArabLseke wereld wel ecna defiBlUct MH kuaaea breken Men verklaart hl dit vcrkaad dat do stratcgi tbc verlieaen voor Engehuid onberekenbaar groofe vormen aan londea nenen wanneer de Malianinndamn sieh acMer Irak iiadm actarai Ben dergdVbe Mntellatie laa Engelaad volkoown bH het NabQe Oosten en Bit het Oostelijk MiMcUaod k Zc bia4 kann Duiiftdbe yn Mktkie voor Irak TWEK ENGELSCHE TORTEDOJIAGERS GEZONKEN De Britwhe admiraliteit maakt bekend dat bq de reddmgsoperaties iin Griekenland door de Britsche troeisen de beide Bnlache torpedojagers Diamond en Wryneck als gevolg van een Duttaciien Stukaaanval njn gezonkm Hen vreest dat het a ital siachtfluen zeer groot is 1 K WANORDELUKHimBN IM BKrrscB iNDie Naar int New Delhi wordt gemeM iqn Iqdena de anti Engelsche demonimitta te Ahmedabad tot dusver 880 lafeMmschen door de Engelvhe politie rrestecrd van wie er 475 tot ten deele zware gevangeaisstraffeo zon vero deeid ITALIË ANNEXEERT PROVINCIE LUBIANA ANDER DKBL VAN 8L0VENIII AAN DVrrSCHLAND De annexatie van de provincie Lu biana tjoebijaaa hoofdstad van Sb vcaie wordt bekend gemaakt door de Italiaansche kranten die deie gebeurtenis beschouwen alleen natuurlijk uitvloeisel van da oatbindiiic van den te Versailles gevormden JoegoSlavi schen staat aMas meldt Stefani uit Rome Het gebied van Slovenië wordt met het koninkrijk Italië vereciugd terwijl het deel dat steeds Duitacben Invloed beeft ondergaan door Duitschland geannexeerd zal worden De provincie Lubiana zal evenwel een bijzonder statuut krijgen en een zekere mate van autonomie genieten die zich aanpast btj het Slavische karakter der bevolking dat door Italië erkend en gerespecteerd wordt DVITSCH LEGERBBIUCHT ZEER ZWARE AANVAL OP LIVERPOOL Honderden vliegtuigen in actie Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Verscheidene honderden gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht op Zondag verscheidene uren lang met het grootste effect de ravitaiUeeringshaven Liverpool aangevallen In de installaties aan den Oostelijken oever van de Mersey In droogdokken graanen woipakhgizen en andere voor den oorlog belangrijke doelen ontstonden talrijke groote branden en van erre zichtbare oppervlaktebranden van geweldigen omvang Een tweede belangrijke opslagplaats aan de Westkust van nudden EngelaiMl werd bestookt Bet bommen van bet zwaarste kaliber Andere saceesrijke luchtaanvallen waren gericht op het havengebied en de fabrieken van Middlesborongh aan de Britsche Oastfcnst benevens op een wapenfabriek en een naebtvllkgveld ia Zuid Lngeland In Noord Afrika hebben de in de fortificaties van Tobroek binnenge drongen strijdkrachten van het Duit sche Afrikaansche corps herhaalde door pantserstrijdkrachten ondersteunQe tegenaanvallen der Britten afge ageii De laatste dagen werden bij Qtze gevechten zestien vijandelijke p intserwagens stukgeschoten en ver scheidene stukken geschut buit gemaakt In den loop van 2 Mei hebben Duit sche en Italiaansche formaties duikbommenwerpers gesteuni door ge vechts en dcstroyertoeste len ver scheidene malen met goed effect haveninstallaties en fortificaties van Tobroek aangevallen Zij bombardeer den artillerie stellingen pantserwa gens en troepenconcentraties In d laven van Tobroek kreeg een vru groot vfrachtschip door inslaande bom Tien zware beschadigingen Op het Oosten van de Middelland che Zee bracht het Duitsche lucht vtapen op 3 Mei in de Soeda baai op Kreta een koopvaardpschip van 10 000 b t tot zinken en beschadigde een tweeue groot schip zwaar Op het eiland Maiia deden Duitsche formaties gevec i en du kbommenvverpers nva len op de haveninstallaties an La Valetta en plaatsten voltreffers op de staa swert de olie opslagplaatsen uchtalwec tellmgen en dokmstalla les De vijand heeft m den afgeloopen nacht met zwakke strydkrachten op verscheidene plaatsen m WestDuitsch land een germg aantal brisant en orandbommen neergeworpen die noch militair noch militair economische schade hebben veroorzaakt De bur gerbevolkmg heeft eenige verliezen aan dooden en gewonden geleden Nachtjagers en marine artillerie scho ten elk een vyandelijk gevechtsvliegtuig neer De aanval op Liverpool in den nacht van 3 op 4 Mei behoorde naar het DNB verneemt tot de zwaarste die door het Duitsche luchtwapen op voor den oorlog belangriike doelen m Bntsche steden is ondernomen Verscheidene honderdsa gevechtsvliegtui gen bevonden zicM boven het doel en konden hun bomnien onder zeer gunstige weersomstandigheden neerwer pen De uitwerking was volgens de ontvangen berichten zeer groot De haven en dokmstailalies aan de Mer aey werden verwoestend getroffen en m brand geworpen evenals de groote pakhuizen en industneele installaties Behalve vele groote branden en ontelbare kleine brandhaarden breidde zich een reusachtige brand uit welks omvang geweldiger was dan ooit te voren kon worden waargenomen hu nachtelijke aanvallen Behalve op Liverpool ztjn aanvallen gencht oj de haven Middlesbrough aan de Oostkust van de Britsche eilanden By goed zicht op den grond werden ook hier groote successen behaald Verscheidene groote branden konden worden waargenomen TegeiQkertud werden eenige kleine acties van het luchtwapen gencht op vliegttdiden en fabn smstallaties m midden Engeiand Aanval op het geMed van néttasL De Engclsciie benchtendienst meldt op grond van een otficieele mededeeling uit Noord Ierland dat sterke Duitsche luchtstr dkrachten in den nadit van Zondag op Maandag een hevigen aanval op het gebied van Bflfaxt heliben ondernomen Aan regeemcsgebouwen en andere bouwwerken js aanzienlijke schade aangericht Men vreest dat bet aantal shK itoffers zoer groot i De Engelsche benchtendiensjt maakt verder bekend dat in den afgekMpen nacht hevige kicMaaavalleii tijn gedaan op Noord West Engeland in het buzonder op Liverpool en het gebied Ml den oever van de Mersey rrAUAANSCH LEGUtBERlCHT 0e aanval op Tobroek voortgezet BRITSCHE AANVALLEN OP TRirOUS EN BLNOA2L Het Italiaansche weermachtsbericht No 333 van Zondag luidt als volgt In het Westen van de Middelland sche Zee hebben onze formaties bommenwerpers met bommen var groot kaliber een vijandelijken kruiser ge troffen In Cyrenaica wordt de aanval op Tobroek met succes voortgezet Twee pogmgen van den vijand om met steun van tanks tegenaanvallen te doen zyn duidelijk afgeslagen Italiaansche en Duitsche foimaties luchtstrydkrachten volgden elkander op bu het bombardeeren van schepen die voor anker lagen fortificaties batter en en v jandeluke troepenvoncentraties Mersa Matroe is gebombardeerd De vuand heeft luchtaanvallen gedaan op Tripolls en Bengasi Eenige schade en eenige slachtoffers Een Engelsche bommenwerper is neer geschoten In Oost Afrika activiteit van wederzijdsche artillerie m den Air ba Aladji Taaie verdediging van Tobroek Bo de gevechten om Tobroek is naar het DNB verneemt in den nacht van 30 April op 1 Mei door Duitsche strijdkrachten een groote aanval onder nomen op de buitenste versterkmgs linie waarbij tot een diepte van drie kijometer werd doorgedrongen Austra lische troepen boden hieibij zelfs na dat de Duitscher waren doorgedron g en krachtig verzet en probeeiden de afzonderlijke kazematten taai te er dedigen De Britten ondernamen ver scheidene tegenaanvallen die met zw a re verhezen voor hen werden afge slagen hoewel de Britsche artillerie vooitdurend trachtte m te griipen Het gelukte den Duitschen troepen alle Britsche aanvallen af te slaan en tal rijke gevangenen te maken Verschei dene Britsche pantserwagens vielen in Duitsche handen Ten slotte probeerden de Britten na nieuwe strijd Jpraehten verkregen te hebben door een hevige beschieting van de artiUe rie de Unies der Duitschers en Ital a nen murw te maken Itahaansche in fanterie en Duitsche pantserkrachten v eerstonden ook de e Bntsche pngin met succes en brachten den viiand zware verliezen toe waarna zij deeig n stellingen verder voorwaarts schover DE EVACriTIE VAV ISTANBOEL Het derde transportschip met geevacueerden IS Zaterdag uit Islanboel naar de havens aan de Zwarte Zee vertrokken Slex hts 25 procent van de vcxir dit transport aangewezen meiischen hebben zich aan boord begeven De overige driekwart hebben er de voorkeur aan gegeven te Istanboel te blijven ANTI JOODSCHE BEWEGING IN PALESTINE Verkiartng Volgens d laatste te Beiroet ontvangen berichten is in Palestina de afweerbeweging der Arabische bevolking tegen de Joden opnieuw opgevlamd Éeniee leidende Zic nisten zouden zijn ontvoord In verscheidene deelen des hnd is bet tot bloedige botsingen gekomen VeHklaringen van Mats eoka DE VnaOODING OT M KNABÜURSTATEN Naar Domei meldt heeft de Japansche minister van Buitenlandsche Za ken Matsoeoka naar aanleiding van het gerucht als zou hy zich naar de Vereenigde Staten willen begeven om daar de houding van Amerika tegenover het Verre Oosten te bespreken In een persgesprek veiRlaard dat het logischer zou zijn mdien president Roosevelt of minuter Hull naar Tokio zou komen om eindelijk eens den werkelijken toestand in het Verre Oosten te leeren kennen Matsoeoka zeide Amerika te kennen en precies te weten welke toestand thans in de Vereenigde Staten bestaat De minister gaf voorts uiting an rijn voldoening over de goede vorderingen der handelsbesprekingen tusschen Japan en Indo China die aanvankelijk majr langzaam vooruitkwa men Ook de handelsbesprekingen met Ne derlandsehIndie bebben een gunstig verloop Matsoeoka zeide er zeker vah te zijn dat de Japansche afgezant Joajisawa z jo opdracht xoo spoedig mogelijk tot een goed einde zal brengen Als gevolg van het neutraliteitsverdrag met de Sovjet Uriie zullen alle bestaande vraagstukken zooals de kustvisscherij en de handelsproblemen m de naaste toekomst geregeld kunnen worden Toen hem werd gevraagd welken weg hij dacht m te slaan om de Ja pansch Chmeesche kwestie te regelen hperkte Matsoeoka zich tot de verkla nng dat dit een moeilijk vraagstuk is Hij kon slechts zeggen dat hu zijn be t zou doen Matsoeoka heeft om nog gezegd dat Japan s pciitiek jegens de Ver Staten volkomen op vrede is afgestemd Hij kan het niet helpen warneer deze op rechte wenschven de houdmg van Japan door de Ver Staten net worden begrepen Hij zal zim politiek m den geest van oprechtheid voortzetten De minister kondigde te ens aar dat volgerde maanden vri belapori ke per soneele ii igingen in t departement van Buiter andsche Zaken zullen wor den aangebracht KONING CAROL NAAR Ci rBA VERTROKKFN Ex koning Carol van Jtoemenie en mevrouw Lupescu ziin Zaterdagavond met het Amenkaanvhe schip Fxcambion in alle stilte en onder schuilnamen uit Lissabon m de richt ng Ci HDa vertrokken Het plotselinge vertrek van Obrol werd tot na het vertrek van l t schip volkomen geheim gehouden § Korte berichten In de petroleuTiraf f inadem van Tripolis in Syne is door een buisontploffing een zware hfni ontstaan De materieele schade is aanzienlijk Er zijn 2 dooden en 23 gekwetsten Naar de A ociated Press uit Manilla Philippijnen meldt heeft een troep opstandige Moros geprobeerd net pohtiebure iu van Taglibi m de provincie Sulu te bestormen 21 Moros werden bij het gevecht dat hierbij ontstond gedood binnerund yieetphst okkeUa ï en ga ief HM GING 8 NACHT OP RO0 Toen de poUtie t Barnevalddagen een zekeren J v d B aj die frauduleus geüacht vleesrhvoerde achtte z het raadzaam woning van den aangehoudene inspecteeren Hierbij kw am een verrassend ontdekking In de Honing Van den nian tiMt n 1 een aantal zakken aan vvelk f en graan bleken te bevatten T tt2 eombineerde de politie de aan heid van deze voederartikilen oTf m de nabüheid van den afgebra3 graanmolen van de firma Knotte staande h jis met de mystei eiu dwijningen van honderden kilo ï nen waarvan aangifte w is tedaan Men bleek goed gei aden te hebh want toen de aangehoudene eeti S den tand gevoeld werd bekend lS allengs dat hij behalve m t lïï smokkelen van vleeseh bij d naehtelijke uren benutte om de pakhnu zen van genoemde firma te plunder By het voortgezette verhoor ntml verd de namen van de person S hij als graanleverancier tot zijn vk afnemer mocht rekenen Ook deze adressen werden door di politie bezochpnet het gev olg dat Do een gede Ué van het geatolene ttó haaid kon w orden Ook tèg p deze ng sonen is proces verbaal opgemaakt Daar Twjna de geheele vr orr ad $ in de pakhuizen was opgesiagnij ju de catastrophe welke de firm dm den geweldigen brand van j Woa dag tro is verloren gegaan is het lit mogelijk na te gaan hoeveel w t mist wordt Het onderzoek wordt m voortgezet CLANDESTIENE SLACHTING ACHTFRHAALD Wederom hoeft de politie te Wan dehberg binnen korten tijd de haj gelegd op vlcesch afkomstig van frju duleus geslachte dieren Voor ife tweede maal wend binnen enkele ikgen by zekeren v W een partij e rookte ham en spek in beslag gen men tot een gewicht van ruim 400 pond Bij B v G werd een partij ra 430 pond achterhaald Voorts werd een inwoner van HiU versum een zekere v d H aaoeehouden bij het vervoeren van lj pord varken vleesch ISTRIBUTIENIEUW INLEVERING BONNEN BOTER EN MARGARINE Het Centraal Distribut ekantoot heeft voor de inlevering van bonna van de boterkaart en de vetKaartdoK winkeliers die boter of irargam verkoopen een regeling voorseschrt ven welke afwnkt van de tot dusvmi gelden De aandacht van belMigbetbenden wordt m dit verbard gn tigd op een in de Iriaden opt enome officieele publicatie van den Mcrefans generaal van het departanait van Landbouw en Visschern