Goudsche Courant, dinsdag 13 mei 1941

EERSTE BLAD X 13 MEI 1941 ARTIKEL BON Duim HUEVl l LHKIU Aardappelen Br 17 broodkrt 01 AardapJtaart tAn 11 14 Mei t m 21 Mei 1 4 kg Bloem BI 7 21 April t B 18 Mei 50 gram roggebrood of SU gram ander brood of rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem Boter öf margarine Bo IS Urn 25 2 Md Botcrkaan Vi p boter Vetkaarl Vi p boter of margarme Brood Br IC Br 18 Br 19 t m 10 14 Mei t m 24 28 Mei t m 17 21 Mei 100 gr roggebrood of 100 gr andei brood of 1 rantsocD gebak Eieren A 95 A M t m 11 18 Mei t m 18 21 Mei 1 kippen of eendenel Gebak Br 16 Br 18 Br 19 t m 19 14 Mei t m 24 28 Mei Um 17 21 Mei 1 rantsoen Gort Gortmout of Grutten A 25 21 A t m 1 $ Juni Vt pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 24 21 A Wn m 15 Jnnl 14 pond Kaas A 4 en 74 A 65 en 75 21 April t m 18 Mei 5 Hei t m 1 Juni Elke bon 100 gram Koffie of koffiesuriogaat A M t as 25 Mei 250 gr koffiesurrogaat Macaroni of Vennicelh of Spaghetti A M 21 April t m 15 Jwd 1 oos Maizena of GnesAeel of Puddingpoeder A Zl 21 April t m 15 Jnnl 1 ons Melk Me 16 t m 18 Mei 1 L Peolvruchtea A SS 21 April t m 11 Mei I pond Petroleum Per M 21 April l m U Jiul Voor de Keuken Rflst emeel gries ebloem of Gruttemeel A Bo n 21 AihII t m 18 Mei 2 t m 25 Hel Ml pond pond extra rantsoen Scheerzeep Boa K TezUeUuurt t m 31 Aug 50 gr scheerzeep of tuba ot pot Slaolia aaagcwcaea Suiker A n t m 8 Jonl 1 lüiogram The A M S Um 25 Mei 40 gram VlceM VI 14 t m 14 17 Hel plm ons ook kip eend gans en kalkoen VlaeMhwarcn VI 14 t m 14 17 Mei H rantsoen WELKE BONNEN ZIJN GELDIG 28 Apr t m 11 Md I raotsoeg Br Per VI lUniNUNI DE VAART OP DE RO ODE ZE E 20 AmerikaaiMche Tracbttchepen vertrokken Stefan 1 meldt uit New York dat TotgRit berichten van Amenkaansche itiehapffcn 20 vrachtsthepen bevel hebbes gekregen met oorlogsmateriaal TOOT de Bntsche strijdkrachten in het Hiddeo Oosten naar de Boode Zee lut te loepen 20 andere vrachtschepen hebben bevel gekregen zich gereed ie houden voor vertrek De Amenkaanache manne autonteiten hebbeo naar in de Amenkaansche berichten verder wordt gezegd de kwestie van de befcbenning dezer schepen en van hun benuuining behooriuk bestudeerd Verklaringen van Gandhi t jmr ENGEL8CHB RC IME HEEFT INDlie VERNIETIGD In de Britsch Indische pers heeft Gandhi m een artikel de jongste rede van den Britschen sUatssecreUris voor Indié Amepr weerlegd Amery zoo achruft Gandhi verheimelokt niet alleen den waren toestand van Indie doch verdraait ook de feiten wanneer hij beweert dat Engeland aan Indie den vrede en welstand heeft gegeven Hu I waarschunlyk alle ertistige incidenten reeds weer vergeten Het Engelsche regime heeft Indie vernietigd Amery beleedigt en beschimpt de Indische intelligentie zoo meent Gandhi wanneer hy verklaard dat de fzonderluke Indische partijen het met elkaar moeten een worden Waftt de op de overlevering gebaseerde EngelKhe politiek heeft ten doel deze eenwording te verhinderen De kloof tusechen de partyen zal ïoolang blijven bestaan als de Bntsche heerschappij in Indie want wanneer deze heerschappij eens ophoudt zullen de partijen het met elkaar eens word en Amery liegt wanneer h beweert dat het Congres alles of niets wil Het tegendeel is bewezen door het aanbod van Poone Wdarm een beperkte vrijheid van apreken werd verlangd Even belache l k zijn zoo verklaart Gandhi tenilotte de beweringen van Amery met belrekking tot d n z4n welstand van Indie De groote ijiassa van het Indische volk valt steeds meer aan de ellende ten prooi omdat Indie door de Engel chen wordt onderdrukt De rede van Amery over den toestand In BntschIndié heeft het Permanente Indische Comil te Bombay aanleiding gegeven tol de verklaring dat de rede alechta ten doel heeft gehad m Enge land en elders den indruk te wekken alsof het tegenwoordige regime m In die door de meerderheid der bevolking niet alleen geduld maar zelfs goedgekeurd word Dit is echter aldus de verklaring volkomen onjuist en doel een geheel misleidenden mdruk over den toestand ontstaan Verliezen der Grieksche vloot BEN PANTSERKRUISER DRIE TORPEDOJAGERS EN ZEVEN TORPEDOBOOTEN B i de dekking van den Engelschen terugtocht heeft de Grieksche oorlogsvloot die de inscheping der Engelschen moest beschermen en daairdoor in het brandpunt der Duitsche luchtaanvallen stond een pantserkruiser dne torpedojagers en zeven torpedobooten verloren De geheele Gneksche vloot bestond uit twee pantserkruisers tjen jagen en 13 torpedobooten m De Duit ch Fransche betrekkingen BntLUN GEIWSBRVEESD In de Wilhelnutrasse Buitenlandiche Zaken reageerde men gisteren slechu met de grootste gereserveerd held op ragen van buitenlandsche Journalisten over den stand der betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk meldt het A N P mt Berlun Men zade slechts dat de onderhandelingen met Virfiy nog niet geëindigd iijn Vragen die betrekking hadden op buitenlandsche berichten over een ontmoeting tusschen Darlan met en hooggeplaatste Duitsche persoonIqkheid bleven onbeantwoord Dl VKROCDiGINO VAN DAKAR De Fransche onderstaatssecretaris Toor de Luchtvaart g ieraal Bergeret die zich op een inspectiereis m Afnka bevindt is per vliegtuig in Dakar aangekomen Generaal Bergeret zal in Dakar de in Fransch Wrat Afnka taande Fransche luchtstrijdkrachten bezichtigen om een betere coördinatie ten behoeve van een effectieve ver dediging van dit gebied te bewerk telligen Hu zal tegelykertyd ter plaatse de voorwaarden onderzoeken voor de hervatting van de Fransche koopvaardy welker beteekenia voor de verbinding tusschen FranschWest Afrika en het moedarbwtd in het iKht mdt gesteld VERBOOGING VAN OOSLOGS nsico PRimiEs De zeeverzekeraars te New York hebben medegedtxld dat de verzekenngqn enues voor oorlogsnaco voor AmnrikuiRscbe schepen met ladingen naar de Roode Zee tot Port Said op 4 procent en voor niet onder Amerikaaasche yhg varende schepen op 1 wnmt k vutgealeld De voor Engeland bettemde laditi en lijn mder onxnj aan een jHremie van 10 pet De jongste luchtaanval op Londen Vergaderzaal van Het Lagerhuis in puin Ook de Westminster Abdij getroffen Industriecentra en vliegvelden met succes gebombardeerd fabriek in deze branche en de belangrykste leverapcier van motoronder deelen voor de vliegtuigfabrieken Bristol en Armstrong Gisternacht is eveneens met volledig succes een 45 vUegvelden getroffen Het zwaartepunt der aanvallen ySn het Duitsche luchtwapen in dftt nacht van 11 op 12 Mei lag naar het D N B verneemt op de Bntsche vliegvelden vanwaar de vluchten naar Duitschland worden ondernomen Vyf en veertig vliegvelden werden door deze aanvallen getroffen en deels zeer zwaar getroffen De Engelsche aanval op Bremen en Hamburg Uit Berlijn Engelsche luchtstrydkrachten hebben gisternacht Hamburg en Bremen aangevallen Evenals bij de twee vorig aanvallen werden te Bremen vooral de woonwyken in de bin nenstad bestookt Het groote stedelyke ziekenhuis welks operatiezaal bij den vorigen aanval getroffen was is opnieuw door bommen beschadigd evenals het St Joseph ziekenhuis Op het havengebied werden slechts Vvemig bnsantbommen geworpen hier geraak ten eenige loodsen m brand Dank zy de voorbeeldige discipline zyn de verliezen onder de burgerbevolking ge ring Een sterke afdeelmg Engelsche vlieg tuigen wierp brand en brisantbommen op Hamburg dat in de Woonwyken van Altona groote schade aan huizen opliep In een brouwery brak een felle brand uit die echter spoedig gebluscht kon worden Deze aanval styitte overigens op een afweer die ie vliegtuigen reeds aan den rand van iet stadsgebied verstrooide De toes i en vtrai deren van koers en vijf werden er neergeschoten De enkele vliegtuigen die de stad toch konden bereiken brachten zooals gezegd doe r brisant en brandbommen de sdiade toe aan een aantal woonhuizen en een naast een ziekenhuis staande kerk die geheel uitbrandde Op een begraafplaats werden graven door brisantbommen vernield Schade aan oor den oorlog belangryke objecten is niet veroorzaakt Over de reeds m het kort gemeldeschade aan het Lagerhuis toegebrachtbO den Dnitschen luchtaanval in dennacht van Zaterdag op Zondag op Lon den meldt Reuter volgens het D N B Ergens midden in een groote hooppuin liggen de groote eiken deurenvan het Lagerhuis Zy vormden eenbuzonder onderdeel van het Huis enwerden zeer vaak op ceremonieelewijz dichgtedaan als iemand eenboodschap van het Hoogerhuis brachtDe stoel van den speaker sedert 1852 m gebruik en het katheder dersprekers zijn door hetzelfde lot getroffen Opmerkelijk is dat de schuilplaats voor de afgevaardigden weerstand heeft geboden terwijl de schuilplaats voor de leden der regeermgzeer zwaar beschadigd is De wandelgang bestaat niet meer de vergaderzaal ligt in pum de plaatsen voor deafgevaardigden de diplomatenloges de publieke tribunes zijn geheel vernield Op de plaats van het zoo beroemde gebouw vmdt men thans aldusbesiuit de Bntsche berichtendiensteen puinhoop van meer dan 50 voethoogte j Naar verder nog de Bntsche berichtendienst meldt moest men wegens de vernieling van het parlementsgebouw omzien naar een nieuwe vergaderzaal voor het Lagerhuis Churchill met vrouw en dochter en Lord Bea verbrook hebben de ruines van het gebouw m oogenschouw genomen Volgens United ï ress zou ook de Westmmster Abbey getroffen zijn Aanvallen op fabrieken Uit Berlijn In de laatste nachten hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen nog afzonderlijke en moedige aanvallen op belangrijke Bntsche wapenfabrieken gedaan Verscheidene toe stellen bestookten de terreinen van de Siough Tradmg Estate bestaande uit een aantal belangrijke vliegtuig en wapenfabrieken met succes In weerwil van den feilen afweer voerden de vliegers scheervluchten uit Van een hoogte van vyftig tot honderd meter plaatsten zy een aantal voltreffers midden m de fabriekshallen Zeep A 29 Vwkiaruig Me x = Melkkaart A = Alg Distributiebonl oekje BI = Bloembon Bo = Boterbon Verscheidene gebouwen der metaalfabriek Slough stortten in waarna zware branden de vernieling voltooiden Slöiugh IS op eén na de grootste LAVAL BURGEMEESTER VAN AUBERVILUKRS SPT meldt uft Vichy Pierre Laval vice president vin de regeering van maarschalk Pétaui die sedert December te Parys vertoeft is kraclUens een decreet van admiraal Darlan tot burgemeester van Aubervilliers departement Seme benoemd In hetzelfde decreet wordt de benoeming van nog dertig andere burgemeesters bekend gemaakt Onder hen bevindt zich o a ook Jean Goy een der leiders van de Rassemblement National Populaire VON PAPEN IN TURKIJE TERUG De Duitsche ambassadeur von Papen IS gisteren komende uit Ehiitschland met een speciaal Duitsch vhegtuig op het vliegveld van Istanboel aangekomen Na een kort oponthoud is de ambassadeur met dezelfde machine naar Ankara doorgereisd Korte berichten Het onder Fransche vlag varendes s Bizet IS op een zandbank ongeveer 30 zeemyl van Constaza Roemenie geloopen en gezonken Hetschip was onderweg naar Conslanzaom Joodsche emigranten aan boordte nemen De uit 28 koppem bestaandebemanning kon m reddingbooten dehaven van Constanza bereiken Syne wordt op het oogenl ik dooreen hittegolf geteisterd Gisteren zyn teroperaturen tot 50 graden Celsiu gemeten T yke personen zyn doorde hitte l evangen en moesten m zi kenhuizen worden opgenomen De autoriteiten van Gibraltarhebben volgens het D N B bevel gegeven tot het doen zinken van barkassen van middelbare tonnage in devaargeul voor koop lardiischepen naarde haven In de koopvaardijha en zelfzyn dezelfde maatregelen genomen BINNENLAND Het motorschip Oranje IN DIENST VAN DE AUSTRALISCHE MARINE De Australische regeering heeft be kend gemaakt dat het Nederlandschc motormailschip Oranje van de Stoom vaart Maatschappy Nederland te Am sterdam aan de Australische marine IS overgedragen om te worder gebruikt als hospitaalschip voor het terugbrengeri van Nieuw Zeelandsche en Australische troepen uit den Levant Het motjOrpa igierschip Oranjemeet 20017 ton bruto en 11675 onnetto Het werd in 1938 by de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappy teAmsterdam gebfiuwd In het najaarvan 1939 is het schip m Ned Indie opeelcgd CREMATIE D J WIJNKOOP = Broodbon = Periode = Vleeschbon G stermiddag heeft onder zeer groote belTOp=telling in het crematorium te Velsen de crematie plaats gehad van het stoffolyk overschot van den heer D J Wynkoop lid van de Tweede Kamer den gemeenteraad van Amster dam en de Provinciale Staten van Noord Holland overleden te Amsterdam Industrieelen bezoeken Duitschland DE SOCIALE VERZORGING VAN DEN DUITSCHEN ARBEIDER Als er iets is dat het nationaal socialistische Duitschland na aan het hart ligt dan IS het wel de sociale welstand van al degenen die hetzy met de hand helzy met het hoofd het Duitsche volk dienen op het breede terrein van dfen arbeid Het Duitsche Artieidsfront het D A F heeft alle werkers of zy ondernemers bedryfsleiders dan wel arbeiders zyn samengebracht m een machtige organisatie welke zich ten doel stelt het bedryfsleven zoo in te richten en te stimulecren dat het zyn groote taak ten bate der volksgemeenschap zoo goed mogelyk kan uitvoeren Daartoe behoort niei m de laatste plaats een zoo goed mogelyke sociale verzorging van degenen die in dat bedryfsleven hun beste krachten geven Die sociale verzorging is in handen van daarvoor geëigendie onderafdêelmgen gelegd Een daarvan is de afbeeldmg Schonhe it der Arbeit Deze afdeeling haeft rfezer dagen een aantal leiders van belangryke Nederlandsche industriaen tot een bezichtiging van een aantal modelbedryven m Duitschland uitgenoodigd waaraan gaarne gevolg gegeven werd Een der deelnemers aan deze reis de heer J s Driesen industrieel te Breda dlè enthousiast als de andere deelnemers van den tiendaagschen tocht IS teruggdieerd heeft het A N P In een interv lew een en ander van zyn ervaringen verteld Het was dr Mabtz van het DAR afdeeling Schonheit der Arbeit die de Nederlandschc studenten onder zyn hoeae nam Onder diens leiding ving het progtamma aan met een bezichtiging van de Siemens werke Er werkt daar een enorm leger van arbeiders en aibeidsters en nog komt men handen tekort De sociale verzorging van het uitgebreide personeel beweegt zich over een zeer breed teirein Hoofddoel IS de arbeid onder zulke factoren te doen verrichten dat het verblyf m de werkplaats tot een vreugde en met tot een vloek wordt Vandaar de vriendelyke inrichting der werkzalea ruim te hcht en lucht en ontspanning en veibtrooiing in den vryeh tyd Onze tocht voerde ons naar Munchen waar geruimen tyd werd besteed aan de bezichtiging eener groote sigarettenfabriek Hier waren we in de gelegenheid de afdeeling ontspanning Ifraft durch Freude in haar beste uitingen te zien We woonden des avonds een operetle uitvoenng voorde arbeid ïters by niet zoo maar rets twee derangs maar een tot in de puntjes verzorgde en op hoeg peil staande uitvoering We hadden nog het genoegen achter de coulissen onzen landgenoot Johan Heesters die in de Krait durch Freude uitvoeringen een werkzaam aandeel heeft de hand te kunnen drukken Een onzer bezichtigmgen m Munchen gold een staalwarenfabnek Ofschoon dit tocJt een bedryf is waar men zich nogal vuil kan maken sprong bier juist de orde en netheid byzonder in het oog waa rmee weer eens hel bewys geleverd werd dat ook het grolfe werk proper kan gebeuren wanneer het maar goed georganiseerd wordt De nog volgende dagen van de excursie waren gewyd aan bezoeken van bedryven m de steden Augsburg Freiburg en Brei5gau en voor de tweede maal Berlyn We zagen er bedryven van uiteenloopend karakter een kunstzijdefabriek een zuivelfabnek en een gloeilampentabnek Overal konden we opnieuw vaststellen hoe normSal m Duitschland gewerkt wordt welke een enorme kwantums producten van allerlei aaid gefabriceerd worden en hoe overal het D A F zyn heitomen Invloed tot gelding brengt Het slot der excursie was een bezichtigin g van de groote verfraaiingsen nieuw bouw werken van Berlyn By Sezen tocht door Berlyn kris en kras door deze uitgestrekte wereldstad bleek opnieuw overduidelyk welk een fantastischen onzin de Engelsche propaganda verkondigt met haar benchten over de vernietigende uitwerking van de R A F op Berlyn Wy zagen Berlin op 30 April wy moesten dan toch nets kunngji zien van de enorme verwoesting welke de Engelsche luchtmacht byroar bezoeken aan de Duitsche hoofdstad zegt te hebben aangencht Welnu men moet lang zoeken en daarby terdege goed zyn oogen den kost geven wil men ecnige beschadiging zien Het grootstadsleven van Berlyn gaat zyn normalen gang Dit bedryvige in hoogste inspanning arbeidende Berlyn is het symbool van het scheppende Duitschland dat door zyn arbeid m de Heimat mede de overwinning beve t HU strooide met theebonnen MAAR KWAM ER NIET EERLUK AAN Er zyn nog wel enkelen die zoo af en toe voor n goeden kennis een broodbon willen missen Zelfs een vleeschbon weten byzonder vernuftige lieden wel eens op den kop te tikken doch dat iemand zoo maar een tbee ahas koffiesurrogaatbon cadeau Ibet hebben de distnlHitieannalen tof nog toe nimmer vermeld Hoe verbaasd moet dan wel de vrouw geweest zyn die enkele dagen geleden s avonds te ong veer 7 uur ten waren regen van der eiyke papiertjes in de Nic Beetsstraat te Amster dam om zich heen zag dwarrelen en waarvan een naar schatting 14 ji nge jongen de milde verspreider was Terecht boezrande deze overvloed van Iheebonnen de vrouw achterdocht in en zy stapte dan ook met de 84 kosttare papiertjes wc xe zy had verzameld naar het politiebureau waar zy vernam dat de bons waarschynlgk van misdryf afkomstig zyn De Iconen bü de werkverruiming WAT DE TOEKOMSTIGE REORGANISATIE OMVAT In Werk en Steun iit igj schrift voor steunverleening en wmt verschaffing doet ir W H vai 5 eenige algemeene mededeelingtn n een reeds aangekondigd en bmi oikM te verwachten besluit inzjke eer iZ heele reorganisatie van loonen en beidsvoorwaarden van de tewerk stelden by de werkverruimingsobjet ten Het steunbegrip en armeriM karakter zal aan de werkverruimini worden ontnomen Aangaande nieuwe loonpolitiek deelt de heer Vm Eek om het volgende mede De volwaardige arbeiders zullen eej garantielopn ontvangen dat gebaseenl zal zyn óp het in de streek geldende landarbeidersloon waarby aon dp arbeiders woonachtig in de nJeei tedelyke centra een woonplaatstoela e zji worden toegekend welke woonp aatitoelage zoodanig is berekend dut grondloon plus woonplaatstoelagt even onder het ter plaatse geldende con tractloon voor de arbeiders grondwerkers vastgelegd m groep III van het landelijk contract voor de bouw btdrijven zal komen te liggen By dezen opz t is van de gedachte uitgegaan dat de by de weil crruimingswerken verlangde arbe J algemeen gesproken het midden lioudt tusschen landarbeid en den arbeid v n den grondwerker in de bouwbedriiven Daamaas zal voor de arbeiders die de vereischte werkprestaties bij deze werkobjecten nog met kunnen Ie eren om voor het garantieloon in aai morking te kunnen komen een overgargj loon worden vastgesteld dat let beneden het vorenbedoeWe garartticloon zal hggen en i elk loon op ge i ken voet bluft geregeld als tot nog loe in de werkverschaffing gebmikplMlt was dwz het basisuurloon zal geheel m accoord n jeten worden verdiend waai y trainingstoelager net den nog zeer onkundigen arbe orr bij d t werk mogeliik zullen makfp hM b =i uurloon te halen Toont dé arbeider die onder de beoabngen van het overgangsloon valt door zim werkprestatie dat hy gtirht kan worden het garantieloon waaM te 7yn dan zal hy ten spoedigste worden overgeplaatst naar de groep van volwaardige arbeiders met de voo hen eWpn ie garantieloonbepalingen De verzorging van de plaatsing an de arbeider die vooralsnog geen werk m het zoogenaamde vnie bedryf kunden veiknjger zal worden opgedracen san de or nen van het ryk arhf £ hureau derhalve los van de gemee e t é instanties De omzetting van het werklooshedssub Jidiefonds m een algemeen arbe isfonds waaruit los van de gemee e begreioting ter uitveiermg van een voldoende aantal w erkverruirmn sobbiecfen noodie voor de algeheele opheffing van de werkloc he d subsdies dienen te worden verstrekt zal orvermiidelijk ten sooedieste op het an kracht worden van het m dit art kei aangekondigde reorganisatiebesluit n ake ele Inonbepa me en de o i se rbeidsvoorw parder bil de wcrkver uimin roe d7akelnk dienen te volgen De handel in slachtschapen en runderen BEPERKENDE BEPALINGEN Het Ryksbureau voor de voedselvoorziening m oorlogstijd deelt mede dat de secretaris generaal van landbouw en Visschery twee besluiten heeft uitgevnaiQigd wai rin beperkende reg leiy zyn geste d ten aanzien van den ha del in voor de slacht geschikte schapen en r nJe en Het verhandelen en afleveren van alle voor de slacht geschikte schapen en runderen welke van een zoodanige kwaliteit zyn dat zy by classificaUe zouden worden iigedeeld in een van Je klassen AA A of B is verboden De slachtschapen en AA A en B runderen mogen alleen verhandeld en afgeleverd worden aan de door de Ned Veehoiidónj Centrale erkende mark veehardpiaren ter levering aan de V i Veehoudery Centrale met gebruikmaking van de daarvoor bestemd opgavek aarten In uitzonderingsgevallen bestaat dSj gelegenheid ontheffmg te verkrygea V an de in bedoeld besluit gestelde ver bodsbepalmgen Men wende zich daar toe tot den provincialen voedselcommissans of tot de Ned Veehouderij Centrale De aandacht van belanghebbende wordt ei nog op gevestigd dat niet alleen het te koop aanbieden en verkoopen maar ook het koopen van slachtschapen en van de slachtrunder n van de klassen AA A en B ve boden en dientengevolge strafbaar is FRUZEN VAN KUIKENS De secretaris generaal van het d parlement van Landbouw en Visscherï heeft vastgesteld het pryzenbcslu kuikens 1941 art i luidt als volgt De prys voor vrouwelyke kuike van kippen en eenden by verkex door fokkers aan houders van vermeerderingsbeqryven bedraagt f per stuk De in het eerste lid göioemde pwgeldt by levenng onverpakt en af b dnjf van den verkooper en inclusi omzetbelasting By lev enng verpakt franco kooper mag deze prys met te hoogste 3 cent per kuiken worden veihoogd IK A BRYAN OVERLEDüN Gisteren is e Wassenaar 73 J oud overleden ir A Bryan oudhooi ingenieur by de StEatsspoorwegen Ned Indie De teraardebestelling zal Dondert as om 12 45 uur op de begraafpi Oud Elk en Duinen geschieden