Goudsche Courant, dinsdag 13 mei 1941

MSTRIBUTIE NlEt Kasaardappelen 2 op de btfi De sectetaris generaa van w 1 tement van Landbouw en Vi J I maakt het volgende met betr f de diftributie van aardappel Aangezien is gebleken U gemeenten kasaardappelen zwéÜT worden verkocht wordt et tk mi op gevesügd dat alle voorconZ geschikte aardappelen onder Ztë palingen van de rdappelendUtribJ 1 Ook kasaardappelen brj jj I slechts tegöi afgifte van de voofïl koopen van aardappelen aanjsiJ bonnen worden gekocht KERK EN SCHOOL GEHEni CONSIST Onder voorzitterscliap van den h i is gisteren een geheim consiston T i houdA di étm de 21 in Rome ak wezi eJMfdinalen werd bugewo N lleidend woorden maakte fZ i de namen van vier meuwe b ischoppen bekendwaarna hij de men voorla van de bisschopoen Z sinds het Vorige consistorie beivoaii zijn GROEPEN BElilOEMINGEN Bq I NeaerlaadKlie Bervonue t Beroepen te Drtonmi rand H Apm i Aangenomen naar Heerenlioelt lli dorp rand W C Uiuring Ie Heem £ J Prstoaealwita l Het provmclale kerkbestuur der lu Herv Kerk van Overljsael eumiMcrdTL goed gevolg de beer W de Bruyn t C veen Het provinciaie kerlEbcstuur vaa nlngen de heeren C Cavalje te Nllmefai J Th Haveman ta Tlel I De heeren J van der Haar te Generanl i en F S Kloofterman te Den Hu lajEJ met goed gevolg voor het provinciale IwEl bestuur van Gelderland het proponentiRi 1 men al de heer C van der Vllei te Dmntj voor het kerkbeatuur van Zeeland MM aMittia Da O Groenewoud Nederlandich Hm 1 predikant t Vrleaenveen heeft per 1 J lata eervol emeritaat aangevraagd Ds Gn 1 newoud werd in IMS te Ee predlIUBt iM f daarna te Parreaa en aindi i 27 te VrItMveen OmClEEU TALDTAKOaasSN DU NEOEUANViGHI BAMK U Hei Vahrta i acuWatUka en tal truMeHMl New York tSW i ISga u Bruael N U n HeMnkl I l Mï Stockholm tl MJO zoftch 4iss an Baakpaplet New Tork iagi IJ0 4 BruaM lOSaMM Stoekbolm 44 1S 44M Zflrlch 4 an I m EERSTE BLAD BUITENUMD OmnCH VKt RBKRICHT TalHüke vltegvelden bestookt VEB8CHE3DENE SCHEPEN VEBNIETIGD Or BESCHADIGD Het opperbevel v n de Duitsche weermacht maakt bekend Het hichtwapen viel ia den nacW van 11 op 12 Mei talrijke vliegveUen in Zuid en Midden Engeland met goede uitwerking aan In hangars kwartierruimten technische insta llaties en benzJDeopslagplaatsen ont tonden zware branden C veracheidene vliegvelden werdeh bomtreöers geplaatst tusschen ge parkeerde zware gevechtsvliegtuigen Bü andere luchtaanvallen op indu trieele doelen m de kustgebieden van Zuiden Midden Engeland ontstonden in een voor den oorlog belangrijke fabriek van Middlesbrough alsmede in de dockinstaUaties van Pembroke groote branden Gevechtsvliegtuigen vernietigden in het zeegebied van het St Georgekanaal uit twae door oorlogsschepen vergezelde convooien twee koopvaardiischepen met tezamen 16 000 brt en een tankschip van BOOO brt bovendien werden drie groote koopvaardijschepen door bommen zwaar beschadigd Bü een aanval op de Britsche Zuidkust schoten Duitsctóè jagers vijf Britsche jachtvliegtuigen van het type Spitfire neer In Noord Afrika wederzydsche activiteit van de artillerie Duitsche duikbommenwerpers plaatsen in den nacht van 10 op 11 Mei bomvoltreffers van het zwaarste kaliber op drie eenheden van een Britesche vlootformatie ter hoogte van Benghazi en dwongen deze terug te keeren Op het eiland Malta plaatsten in den nacht var 11 op 12 Mei Duitsche formaties gevechtsvliegers bomtreffers op de inctallaties van het vliegveld van Luca alsmed op een torpedoopslagplaats en op de ataatswerf van de haven La Valetta Er ontstonden eroote branden en hevige ontploffmgen De vijand wierp in den nacht van Zondag op Maandag met vrU sterke strijdkrachttn bommen voornamelijk op Hamburg en Sremen De materieele schade aan industrieele installaties ia gering Andeo e schade ontstond vooral in woonwijken Onder de burgerbevolking vielen dooden en gewonden Nachtjagers en luchtdoel artillerie schoten zeven van dg aSiTvallende Britsche vliegtyigetf neer In de periode vsn 9 tot 11 Mei verloor de v and iirtotaal 36 vliegtuigen Hiervan erden er 19 door nacht JMgén zes in luchtgevechten overdag eü drie door de Uichtdoelartillerie vernietigd Een vliegtuig werd op den grond vernield Lichte zcestrijdkrach ten schoten drie de marineartillerie vier Britsche vliegtuigen neer In dezdfde periode gingen 18 vliegtuigen verloren Bij den grooten aanval op Londen m den nacht van 10 op 11 Mei hebben zich de bemanningen van twee gevechtsvliegtuigen bijzonder onderscheiden n L 1 eerste luitenant Ihrig Feldwebel Lenger onderofficier Wolf en 2 luitenant Komblum onderofficier Uchtinger onderofficier Sprenger Gefreiter Schaefer De umyal p L iden De geheele Stockholmsche pere publiceert de berichten van haar Londensche correspondenten over den aanval op de Britsche hoofdstad in den nacht van Zaterdag op Zondag op de frontpagina s Eenstemmig komen de bladen tot de concloxie dat Londen totdusver den zwaarsten nacht heeft beleefd aldus het D N B De kracht van den Duitschen luchtaanval komt reeds tot uiting in de opschrifteA van de groote Stockholmsche bladen die o a luiden Duitsche bomtreffers op het Engelsche parlementsgebouw 124 000 brandweerlieden in actie De rookwolken verduisterden de volle maan boven de Britsche hoofdstad Het Lagerhuis moet van den grond af worden opgebouwd Geheel Londen door een ring van vuurhaarden omgeven Vele uren lang donderden de Duitsche vliegtuigen meedoogenloos en zonder onderbreking boven Londen vele uren lang zat men tusschen ware muren van vuur onder een regen van glas en asch terwijl de ontploffmgen steenen en granaatscherven op de straten en daken van huizen slingerden zoo melt de Londensche correspondent van Stockholms Tidn I n g e n Bmnen korten tijd leek de maan nog slechts een nabootsing die den rooden gloed van de branden geen concurrentie meer kon aandoen De Londensche brandweer streed een kansloozen stryd Een regen van duizenden brandbommen daalde neer Brisantbommen bliezen met geweldige kracht de menschen letterlijk omver Londen maakte zijn totdusver vreeselykste belevenis door Het waren ontploffingen die tot in den hemel schenen te weerklinken Een beeld van wanhoop het was geen werkelijkheid meer het waren droombeelden ITAUAANSCH LEGERBBRICHT Activiteit in den sector Tobroek BENGHAZI AHSLCKTE AANV Het ItaliaanSche opperbevel meldt In Köord Afnka activiteit van de artillerie in het gebied van Tobyoek In den nacht van 10 op 11 Mei hebben vijandelijke vlooteenheden een pogmg gedaan om Benghazi te bombardeeren Onze kustbatterijen grepen terstond in en dwongen tezamen met onze bommenwerpers den vijand tot den aftocht IMe eenheden wenden door bommen van zwaar kaliber midscheeps getroffen In Oost Afrika heeft ds vijand in den sector van Amba Alagi met sterke strijdkrachten aanvallen gedaan welke echter overal gemakkelijk werden afgeslagen DE MILITAIRE VOOR BEREIDINGEN IN DEN STILLEN OCEAAN Vooral te Singapore Manilla en Soerabaja Het Japansche blad Jomioeri S j i m b o e n maakt in een bericht dat volgens dit blad op betrouwbare mlich tingen berust melding van militaire voorbereidingen in het Zuid ke deel van den Stillen Oceaan Bijzond voorbereidingen zoo schrgft het blad worden getroffen in Singapore Manilla en Soerabaja Voortdurend worden nieuwe strijdkrachten uit NieuwZeeland Australië en Indië aangevoerd Op 9 Mei zijn if Manilla een Amerikaansch mannetransport van ongeveer 2000 man en eenige bommenwerpers aangekomen In de haven Cavite bu Manilla liggen het vlaggeschip van de Amerikaansche vloot in de Aziatische wateren Houston alsmede het vhegtuigmoederschip Ranger Verder liggen daar verscheidene torpedojagers en bijna twintig duikbooten Het mijnenveld voor Hongkong is uitgebreid In Singapore schrijft het blad verder zijn ongeveer 40 000 man Australische troepen aangekomen en naar het Noordelijke front gegaan Algemeen wordt de totale sterkte m het gebied van Malakka op ongeveer 100 000 man geschat Aan vlooteenlieden liggen daar ongeveer zes kruisers verscheidene torpedojagers en een vliegtuigmoeder schip Ook Nederlandsch bidië is aanzienlijk versterkt Soerabaja is tot een vlootbasis gemaakt Aan vlooteenheden zijn daar opgemerkt vier kruisers twaalf torpedojagers achttien duikbooten en ongeveer honderd kleine vaartuigen In verscheidene andere hav is zoo meent dit blad zy n marinevliegtuigen van Amenkaansch type geconcentreerd DeJomioeriSjimboen besluit zijn artikel met de verklaring dat dmtr het samengaan met Tsjoengking de pansche strijdkrachten in Clfina vastgehouden moeten worden terwijl gelijktijdig der vttailleeringslmie naar Engelandmöet warden gewaarborgd MARKTBERICHTEN DELPTfCRE GBOINTENVKILINO 11 Mei Bioemkool Ie irt M Jll OS Idani 3e srt U 0O ISQO komkommers groenl Ie irt 17 SS UW idem 2e art 11 SO U 90 idem witte 1 irt 13 00 Idem e irt 17 90 Mlade Ie irt 9 90 7 00 Idem Ie Ert O JO 9 90 allei per 100 ituks itootaa 4 00 S 00 andDvIe 4 0O SOO iKlde per 100 kg nipstel 0 12 00 rabarber 7 00 Kldertt 4 M lle4 per 100 boa aplnazie 3J0 4 00 tomaten 2 0O O0 belde per 100 kg KUBVKIIJNO APELDOORN U Mei Aanvoer 80 000 aiaren Prul t IM per kg Handel goed EiBBVEILINO KOERHONB 11 Mei Aanvoer 4 200 000 ituka Verkocht volgens vastgestelde prijzen BINIENUm BEKENDMAKING Het Kijkfcommissariaat maakt bekend Dt fommiiftrifcgeneraal voor de Opoibsre VeiUgbn en hoofere S S en politieleider doet de volgende ambtelijke publicatie over de in het bezette Nederlandsche gebied vastgestelde verboden landsdtfelen De heb aanleiding nogmaals er op te wijzen dat het verblijf a op de Westfriescfae e£tanden Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog Si monssand Boschplaat Rottumerplaat en Rottumerooft b aan de Nederlandsche kust tenZuiden van Hoek van Holland tot aan de Belgische grais en op de in dit gedeelte van het land liggende eilanden het Zuidelijk deel der f vincie ZuidHolland ten Zuidwesten van de lijn Nieuwe Watwweg Oude Maas Dordtsche Kil en de geheele provincie Zeeland Slechts aan die personen van Nederlandsche of Duitsche nationaliteit is toegestaan die daar hun vaste woonplaats hebben Personen die om dringende zakelijke redenen of voor familieomstandigheden zich ia het verboden gebied willen begeven moeten zich met een verzoek om toelating wenden tot den bargemeester der gemeente waartleen ZIJ wenschen te reizen Zijn in dë provmcie Zeeland meerdere gemeenten bü deze toelating betrokken dan moet bef verzoek tot den commissaris Jel provincie Zeeland worden gêficht Deze bepaling geldt aojf JniÓT die personen die hun ttgnplSats in het verboden gebiedjiebfien gehad en weder daarheetrwiflen reizen Ik wys er op dat de vergunningen tot binpcnkomen slechts in uitzonderingsgevaUen worden verleerd In het verzoek moeten voornaam familienaam beroep woonplaats en straat geboortedatum en plaats van den verzoeker vermeld worden bovendien moet de reden voor het betreden van het verboden gebied evenals de duur van hét voorgenomen verblijf opgegeven worden De betreffende Nederlandsche autoriteiten zenden het verzoek met hun advies ten aanzien van de noodzakelijkheid de reis naar den gevolmachtigde van den Njkscommissaris in de provincies politieofficieren ter beslissing toe De gevolmachtigde van doi Rijkscommissaris politie officier schrijft de vergunning tot bmnenkomen uit Slechts met deze vergunning is het betreden van het verboden gebied toegestaan De vergunning wordt verleend voor een termijn yan uiterlyk 14 dagen Ambtenaren van het rijk o de provincies die geregeld voor dienstaange DINSDAG 13 MEI 11 legenheden in het verbodoi gebied moeten zijn kunnen cm toelatingsbewijs verkrijgen dat een half jaar geldig is De toelating km te aden tijde ronder cpgaaf van ledenen worden ingetndckcn Handelingen in strüd me deze regelingen zijn op grond van paragraaf 1 der verordening van den RÏJkscoBiinlssaris voor het bezette Nedorludsche gebied no 20 1941 over de bestraffing van handelingen in sti d met militaire of poUtkineeie regelingen overtredingen en worden met hechtenis tot zes maanden eo met geldstraffen tot 1000 gulden of met n van deze straffen getndten in zboverre niet volgens andere bepalingen een hoogere straf is vastgesteld Botendien worden de personen die zich zonder toelatingsbewijs in het vertipden gebied ophouden gearresteerd en verwijderd Deze strafbepaling treedt op den dag harer publicatie in werking Engelsche luchtaanvalleo EEN DOODE VIEB TOESTEIXEN NEERGESCHOTEN Het A N P meldt In het aïgeloopen weekeinde is de Britsche luchtmacht met eeni toestellen boven ons land geweest Er werden een aantal bri santMl brandbommen omlaag ge wr pen In totaal is een civiel persoon ge dood en werden er vi licht gewond Van de Duitsche wéénnacht werd een persoon U bf wond Verder werden achj oningen cwaar 64 licht beadigd en bracht de lushtdruk aan een 100 tal huizen glasschade toa Door een brandbom Arerd e i heidebrand veroorzaakt 30 h a hekle brandde af In een andere plaats werd een waterleiding beschadigd die inmiddels reeds weer hersteld is De Engelschen moesten huk tochten boven on land in fit weekdnde met vier hier neergeschoten vliegtuigen totalen De li nanningen kwamen liierbij deels om het leven en werden deels gevangen genomm BOSCH EN HKmEBRAND TEMABKKLO Veertien dagen geleden heeft op De Hocht te Markelo een lioBch en heidebrand gewoed die een groot geilielte van het complex in de asch he fcggelegd En thans is hier wederom een felle brand uitgebroken Wat er den vorigen er nog gspaard is gebleven ging dit Anaal vwknren Verscheidene hectare hoog opgaande dennen werden Mr het vuur verteerd Ved jong wild en gevogelte kwam in de vlammen om Omtrent da ogcxaak tast men in het duister 5P f IJ Ketting armband knoopen van ivitt lucifers en Mrat lak Ons kopje thee Wist u van het bestaan van cacao theeT Een halve eeü el cacao in een middelmatigen theepot daarop kokend water gieten en dan op n Üieelichtje laten trekken t Geeft n lekker Irópje drinken Men presenteert het met suiker en em scheutjemelk iJ kunt er gezellig van uitschenkenen het een zuinig gebruik van de schaarsche c caa i Schuimende vruchteudrank Een verFossing voor de kinderen Ons Goedkoope Patroon Zomerjapon in de maten 42 en 46 Eigen teeken n0 AUeraardigst u dit lomerjaponneije t on genopte fcuTutzvde of ander moterwol Het l fje heeft een schouderpas waarin de ruimte ia oerujerkt De rOfc u ruim oon het lange voorpand gezet waardoor men even den tndruk van een deur piéces krant Voor deze Japon heeft men noodip 3 50 meter ttof van 90 cm breedte P itronen de m ife 42 en 4t ziin verkrögbaar aan n bureau itfarfet 31 Uit de practijk Letrien meubels kan men afnemen met water ea sztln daarna worden z droog EEN alleraardigste gameermg knoopen een ketting een aimt and iste maken van witte lucifers enwat lakf We kunnen er gebruikte luciïersvoor nemen de koppen worden er danafgeknipt en de lucifer wordt in tweeëngeknipt Nu nemen we een pijp lak in dekleur die we wenschen of een paar pijpenlak m verschillende kleuren De lak wordtboven een vlammetje zacht gemaakt en nulaten we een druppel lak op de punt vaneen lucifer vallen Draai het houtje metde lak nog even tn het vlammetje rond de iak zal dan tot een mooi knopje versmelten Vervolgens steken we het knopjeeven in koud water om het hard te latenworden AUe stokjes wffrden p deze manier van lakknopjes voorzien Voor een halsketting zijn natuurlijk heel wat stokjes noodlg Ze worden op de volgende manier aangeregen neem een langen draad icnoop dezen om een stokje heen en leg er nog een extra knoopje op 2 rg ervoor dat het stokje in bet midden van den draad gebonden is Er worden nu steeds stokjes op de vorige gelegd én met één knoop vastgemaakt Wanneer de ketting lang genoeg is kan men aan het uiteinde eeo lusje maken d ivwordt om het eerste stokje heengehaald en de ketting zit vast Doordat we mapr één knoop op de stokjes leggen zullen ze niet stijf op elkaar blijven liggen maar een vroolijke bos worden De armband wordt precies eender gemaakt liefst sluitend om den pols Vooral bij een effen japon met lange mouwen staat zoo n armband aardig t De knoopen kunnen worden gemaakt van 3 è 5 stokjes Als deze met lakknoopjes voorzien zgn worden ze schuin over elkaar gelegd en heel stevig aan elkaar vastgebonden Men sjaat den draad eenige malen om de stokjes heen hieraan kan de knoop dan later op de jurk of bjiouse worden gezet Heeft men een knoop met bijvoorbeeld groene lakknopjes dan zal een groene draad aardig staan zijnde met een wollen doek grondig nagewreven Om meer jus te fpaken die tevens een donkere kleur krijgt zal men het vleesch m bloem dienen te wentelen en bij het braden een gesnipperd uitje toevoegen Is het vleesch rondom donkerbruin dan giet men kokend geen koud water bö en voegt er tevens een of ander n liel zijn preparaat aan toe Wü men de knoopen bestand maken tegen vbcht hoewel het altijd veiliger bl ft om ze bij het waüchen eraf te helen dan worden ze gevernist met plakkaatvemis of met nagellak Nieuwe knoopsgaten zullen In de meeste gevallen voor deze knoopen niet gemaakt b oevan te worden Ze zijn gemakkelijk door het gaatje te krijgen als men u er maar eerst in de lengte doorheen steekt c c Een dergelijk garnituur Is ook aardig als verjaarageachenk Hecht de knoopen op een kaart en v pak ze met armband ea ketting in een doosje Een practlsch cadeautje m goedkoop Ook i donken tijden zijn er iigesa die gevierd moeten worden en vooral verjaardagen van kinderen mogen niet meer dan noodzakelijk is door de tijdsomstandigheden aan feestelijkheid inboeten Tractaties in vloeibaren en vasten vorm dragen altijd het hare bi om de stemming er in te l rengen of er ia te houden Nietalleen de smaak Hs hierbij van belang maar bok de wijze van opdienen Hetrietje In de limonade liet mooie papiertje om de lelckemij zij verhoogen dt feestviteugde t Ook is het steeds een succes als kinderen op een huiselijk teestje wgrden getracteerd op iets dat gewoonlijk alle i maar in een restaurant of speeltmn wordt gegeven Kent u b v de melkdranken d in verschillende milkbara te krijgen zijn Behalve dat het melk is i et een vrucfatensmaak ia deze drank gewoonlijk ook schulntend en mousseerend We geven Het reinigen van Vilthoeden Tom lintjes zijden kapjes van binnen af wasch het lint opgerold en plat zonder daX het kreukt en strijk het nat op onder een doek aan den verkeerde kant Neem leeren randen van binnen af met een lapje gedrenkt in tetra doch torn dezen rand er niet uit WrQf den vUthoed tenslotte met een staal f koperdraadborsteltje of eeostukj nijn glaapapier no 00 voorzichtigaf Wrijf hlerh niet te lang op éénplaats daar deze plaats dan dun wordt Wrijf niet over gestikte naden welke daardoor los gaan Naai tmslotte het lint er weer op eo tftrijk den hoedenrand voorztditig aanden binnenkant ouder een vochtten doek zorg dat hierbij het strijkijzer den leeren binnenrand niet raal Eigen teekening Overgiet een héél vullen hoed met tetri borstel of wiijf hem met zemelen luchtig hier een leeept van zoo n schulmeBdea drank die ala er gedeeltelijk apuitwater wordt gebruikt ook zal prikkn zooals de kioderterm Itddt Voor 4 i 6 glazen heeft men noodlg dL gesuikerde bessenaap helft van een fle ct je 61 2 dl bessensap en onge voer 1 eeth el suiker h L water ot L water en Vi L ipultwater W r ons taptemelkpoeder Meng hei m lkpceder aan met een haL kopje water tot een glad papje Voeg otder voortdurend roeren met een gar4e eiwltkloppei de rest van het water en het b wwen a a p met de suiker toe Klop den drank sclinlinjg en zorg dat er geen klontjes vaa melkpoeder tn Uüven zitten Als spultwater wordt gebruflct voeg dit dan toe a het sdntimig kloppen Schenk d glazen vol en presenteer we meteen M lang staaa wordt iwt scbuim oamelUk Die al of niet worden opgeborgen droog Strijk den hoed tenslotte als boven Lichie hoe em en vilten of wotlen gpeelgoed Verwijder zoo noodig garneering en kapje en reinig of wasch dit afzonderlijk Verwarm een handvol zemelen langzaam in een droog pannetje zoodat ze niet aanbranden tot ze handwann zijn Gebruik een oud pannetje en roer de zemelen met de hand Wrijf het voorwerp UI gedeelten meteen ruig schoon lapje in de zemelen gedoopt tot het vuil verdwn ia ea batvilt geen strepen meer veiwnt Verwijder vlekken die gebleven xIJb door er voorzichtig met een stukje zéér fijn glaspapier no 00 overheen te schuren klop tenslotte den hoed goed uit borstel hem met een adiooa droog borsteltje na Wit vilt ea wit molkm speelgoed Behandel wit vilt an oUen speelcoedall licht gekleurd vilt doch roer door deverwarmde zemelen eea lepelvol magnesiapoeder Klop dit er na de behandeling geheel uit Overgiet een h él vuil wH vilten of wollen voorwerp met tetra en wrijf het met een schoon lapje gedompdd in magnesiapoeder geheel droog Borstel en klop het voorwerp tenslotte na tot het niet meer stuift Ptmeke en bont Vt Pan t Haak ien papje v zemelen en tetra en wrijf hiermee luchtig de vette gedeelten van pluche en bont in Dikke stoften en bont kunnen ook bt w eiki worden met warm zand niet heet om schroeien Ie voorkomen dat gemakkelllker at te klappen la dan zemelen Klep tenslotte de tof op met een Spaanach riet ot bontkloppertje aan den verkeerden kanL Gehaakte matelot atelots of zAoals de haute deze modellen pleegt te noemen csna tiers behooren tot de meest v flatteuse modellen die het complet o tailleur op allesiln geschikte jSi pieteeren Onze seheta geeft een getw matelot weer die op verschillende marw ren kan worden gegarneerd Men k n T wel raffia als wol of ander matcrlMi voor gebruiken Het werk wordt met v steken gehaakt Indien het materiaal W is dan zal men om het geheel meer J vlgheid te vetlecnu i over een kwr moeten haken Indien men donker n r riaal kiest zal dit lti overeensteiM met de kleur moeten zijn teneinde voorkomen dat hot door de kleine V nlngen te zien komt Begonnen wordt met het haken J bol In vasten die om een koord ow sluiten In een randje van kettlngstaw worden 8 vasten gdtaakt daarna J het werk voort in piraalvormlge toe waarbij de beide lussen van de teken voorg toeren worden opgenomea i Je toer Uit de vasten van den toer 14 vasten bakan 3e toer M Jasten alt steken org baken enz De bol moet volk lm n pla t blijven dat men bt het meerderen moet wn Ut hij niet bol gaat staan Vooril J totdat de diapieter 13 cm bedr i P V toeren haken zonder meerderen i toeren 4 è 6 minderingen J men een omtrek heeft verkreg Wj i M cm voor de ntrie Hoogte boTP ft c m Vervolgena ot de rand S eveneens over een koordje de tèn met halve vasten SplifaslvomiHe j ren haken waarbij men steedi op m matige afstanden blijft meen einde den rand volkomen plat te f W è 15 toeren hak Bol eo r elkander verbinden en in d J Jij tejvig ribsllnt naaien waard r gofd om bet hoofd zal sluiten ik het materiaaj dat verwerW J ni t al U stevig dan kan men t deo haken die dan op elkander j I taf met d tal varbosdca