Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 13 JUNI DE NIEUWE BONS voor de komende periode IINNENUIID De grenzen Tan Rotterdam DE ANNEXATIES BESPROKEN De ten eenteraad vui Rotleraam li eft XK g stermtddj ere gd met fte cknr den aecrelana seiMraal van bet depart mem vjn Bir nenlandsche Zaken v x igenomen wijz gung s r de irenzeii der senieetiU Het geidt hier 4 kievoegmg van de gemeenten Hil l ff ntiiin Over Ie Sehiebroek en IJi icbnor c zoomede gedeelter an de g fn er4en Barendrecht CapeÜe n den U t l KeMiel en Spataiid e Bozenburg Van d Rolterdem on rhigende gemcmtcT hidden de beaturan van HilbifiTs btT g Ovenchw Schfebroek Cdp li tri Kethel en Spa and m ergddermg oor 1 Juni geiiouden em lige bezwaren te berdt gebracht In den raad van iU tterd n voerden viTMhillerde sprekers hd woord over de pUwiner Vanzelfsprekend steide mtn ïich gemeen op het standpunt dal dieze ntiexalie er komt do eenige lecjin bepleitten hardhavii g aji het m de ramdfemtenten org inii ch gebroeide opdat hét eigen leven daar z iu kur nen voorUw t ar De heer I utilh drorj er ondtr aiidere op aan d t aoo tfx dig mogeitjk m het n uwe fetied mouslTieterreiti aou worden Tced cem kt daar Rottenterii thans geen nduilrieteirein btszil Spr bracht o jk dre haventx lai gen ter aprake waarvoor öe msteUuig v ar een haven g4 w t noodig geacht werd De burgemerater wees er op dat d ze plannen nielt te n aken hadden met de toekomst van de luven zij ziin op dit oogenblik allfen maar noodzaktltlk omdat Rotterdam geen grond heeft votnbebouwing mede als gevolg van de Mei gebeurterossen De beperlitie strekking van het voorstel et ed tcr aan de belangrijkheid er van niet af Vele bewoners der te amiexrerrn gebieden r l eigenlijk Boltertiammf rs maar birnen die gemeenten he r oht toch een plaatspiijke gefneenachap Voor het gemeen tehe tuur u nu het protolet m hoe kan men deze fwee zaken verzoenen Spr meende dat het gwnicntebestuur alle aandacht zal moetefi schenken aan de belangen van de plaatselijke gemeen n happen hii hooptj dat wmj kun ren worden voldaan aan het verlangen om hulpseiretdrieeeni te vestigen in de betrokken geltieen len De uniformen der brandweer VOOR GEH LI LAND ASTbLSTELO De Staat tourant van 12 Jimi bevat een uitvrti ngsbesluit van den secretaris gereraa van het departement van Bmnenlarrische Zaken houdende voor schriften betreffende de uniformen der brandweren Daarmef zyn onder in trekking van alle v ooi schriften daarfomtrent de uniformen voor het geheele tend vastgesteld OE BEEMHOEVE 0e jeu herberg De Heemhoeve te Ernst Fpe die plaats biedt aan J9 Jcngent en 24 meines is ttiana reeds voor dt trekkers geopend De Heemboeve is geiegen tusichem Apeldoorn en 01debro k op een van di mooiste pleKje vap de Veluw PARTIJ CI A DFSTIEN GESLACHT VLEESCH IN BESLAG GENOMEN 4 Nadat de pcliüe te Bu um m korten tijd verschillende gevallen van clardesuen slachten op het spoor was gekomer kwam haar gisteren weer een geval ter oore Zij stdde een onderzoek m en wist bil een irgfzelene een party van ongeveer 200 pond rund en varkensvleesch in beslag te nemen welke deze gekocht had van lemafld die clandestien ilachtte GRASDROGFRIJ IN BEDRUF GESTELD Onder S oote belangstelling is gisterenmiddag op het terrein van de coöperatieve handelsvereemging Leusden en omgevmg te HamersveW de pas opgerichte graadrogerij m gebruik ge teld BANDEL IN KUNSTIUESISONNEN Verschillende landbouwers in de omgeving van Emmen hebben stikstof niestbornen welke onder hen jwerden verdeeld overeenkomstig de oppervlak te land ove gehouden Het gevolg is geweest dat er m deze streek een levendige hardel m deze bonnen is ontslaan Zij worden voor een hooge priis opgekocht en tegen vee hoogeren priTS verder verkocht De opsporings ambtenaren pogen reeds geruimen tijd paal en perk aan dezen oiWiorloofden handel te stellen Arrestaties zyn tot dusverre echter met verricht ILJLy ADSTATION DISTRlBrEERT AUTOGAS De Bataafsche Impon Maatschappij het verkoopkantoor van de Shell pro ducten heeft gisteren aan den Rijswijkscheweg bij de Laakbnig te s Gravenhage zijn eerste persgaslaadstation geopend ten behoeve van het autoverkeer WIELRUDATER OVERREDEN EN GEDOOdTT Gutenmddag om half drie is de 37 jarife gehuwde mej G P geb K wonende aan den Verlengden Oosterweg te Groningen aan den Heerenweg aangereden door den intobus van de G D S De vrouw viel van de fiets en bekwam een schedelbasisfractuur Zij was op slag dood RECHTSZAXEI HAAGSan RMCHTBSVIK DE SCHIETPARTIJ TE LEID8CHENDAM Tegen wiakelbcdicnde eén Jaar geeischt Op 16 Noven ber van het vorige jaarwerd LeidaGfaendain m den laten avtindm beroering gebracht door een aantalschoten die bienen te Mn gelost op dewoningtn van den heer De Regt dengemeentearchitect en van den heerBanning den kort te voren geinstalletrden burgemeester waar vensterruiten werden vernield en schade aanmeub lair werd toegebracht Na eenuitgtbreid onderzoek kon de dader de 27 jarige w inkelbtdieudc W A M Kuit Leidachendam worden aangehouden Gisteren had hy zich voor de Haagsche rechtbank te verantwoorden Verdachte gaf toe de schoten gelost te hebben Aanleiding hiertoe was het feit dat 4h heer De Regt m gezelschap van den burgemeester vroeger op den avond aanmerking had gemaakt op de verduistering m de zaak waar verdachte werkzaam vva s Verdachte kon du met verkroppen bu dronk eenige liorrels en ging toen naar huis waar hu een rtvoUer haaide Hiermede ging hij naar de genoemde hu zen en loste de schoten Op een vraag van den president verklaarde verdachte dat hij zich niet had gerealiseerd dat er menschen m huis konden zijn die gevaar liepen getroffen te worden De officier van Justtie was van meenmg dat hier een volstlfekte geringschatting van het gevaar voor het leven dtr bewoners aanwezig is Het is louter toeval dat er geen ongelukken zyn gebeurd Wat hier is gebeurd gaat op het punt van venrueling alle perken te buiten Een strenge straf is hier op ztjn plaats en daarom eischte hu ï é n jaar gevangenisstraf De verdediger merkte m zijn pleidooi op dat rcKening moet worden gehouden piet den toestand van verdachte Het IS zeer de vraag of verdachte wist wat hij deed op het be wuste moment daar door het drankgebruik verdachte niet m staat was bewast te handtlen Voorts wees spr er op dat verda Jhte reeds zwaar gestraft is door de Duit che overheid in verband met het m bezit hebben van een wapen terwijl htj tevens in voorarrest vocjf deze zaak heeft gezeten Gevangen st af van eer jaar zou voor vcrdaehle zi funest zijn wsaron hy aandrong op een opleggen van een geldboete of een gevangenis straf gelgk aan de prev lieve hechte nis De uitspraak werd bepaald op 24 Juni a s HOTTEROAMSCHE flECHTBANK GEEN KOLEN DAN KOGELS E laar geel Tegen loa werkman Z laar geciseht Voor de Rotterdamsche rechtbank had zieh gisteren te verantwoorden de 46jange los weckmSn L v d B te Rotterdam verdacht van poging tot doodslag Op 22 Januari j had verd met een revolver geschoten op een dnetal personen die zich m het kan toor van een koienhande aar te Rotterdam bevonden Verdachte Nadat eemge getuigen waren gehoond nam mr Reumer requisitoir Spr wiWe rekening houden met het fut dat verd volgens het psychiatrisch rapport uiterst prikkelbaar is en eischt twee Jaar gevangenisstraf met aftrek Mr R P A Dyker achtte opzet met bewezen Hy pleitte derhalve vryspraak sub voorwaardelyke ter be chikkmg stelling van de regeering Uitspraak 26 Januari a s HAARLEMSCHE RECHTBANK GOUDEN TIENTJES BLEKEN VERGU LDE HALVE GULDENS TE ZHN Begin Maart kwam de 32 jarige veekoopman M O uit Alkmaar in eer cafe te Purmerend en bood a i de be zoekers gouden tientjes te koop aan De 48jarige meubelmaker F D uit Amsterdam en de 37 jange paarden handelaar J S uit Oostzaan gingen op dit aanbod in en kochten samen twaalf muftten waarvoor zij aan O ƒ 350 betaalden O verliet daarna het cafe en kort daarop kwamen de koopers tot de ontdekking dat zij bedrogen waren Want de zoogenaamde gouden tientjes bleken vergulde halve guldens te zyn Da meubelmaker ging O achterna en I jfljf hem m den Beemster aan Er ont Ind een woordenwisseling er een vechtparty tussChen de beide mannen met als resultaat dat O door de mmid dels gewaarschuwde politie werd inge rekend Hy stond gisteren voor de Haarlemsche rechtbank terecht en hoewel hy hardnekkig ontkende eischte de officier wegens oplichting acht maanden gevangeniistraf tegen hem Voort stond terecht de 28 jarige grondwferker A H uit Alkmaar die m hetzelfde kosthuis als O woont O had eeni en tijd geleden een aantal muntstukken m zyn jaszak gestopt met het verzoek deze te verkoopen Zonder de munten eerst bekeken te hebben was H naar een cafe gegaan en had ze daar te koop aangeboden Eenige adspirant koopers ontdekten echter terstond dat het vergulde halve guIdcM waren M wairscfauwden de politie die H arresteerde Voor de rechtlMnk betuigde H zyn onschuld en de officier achtte inderdaad het bewys voor de opzettelijke oplichting niet eIe erd zoodat hij vryspraak vroeg De rechtbank bepaalde de uitspraakop 2 $ Juni en ontsloeg H uit de voorloopige hechtenii INBRAAK NA VUF JAAR BERECHT Bijna vyf jaar geleden in den nacht van 7 op 8 Augustus 1936 is ingebroken m het kantoor van de N V Oliefabriek T Duyvis Tzn te Zaandam De daders waren er m geslaagd de kluisdeur open te branden en gisten ap dezelfde wyze de in de kluis staande brandkast te forceeren waartut zy een bedrag van Mina vyfduizend gulden wegnamen By deze inbraak waren vier personen betrokken waarvan er drie reeds veroordeeld zyn De vierde echter de 29 jange Amsterdammer C V had zich eerst gisteren voor de Haarlem sche rechtbank voor dit feit te verant woorden Het bleek dat hy kort voor deze inbraak lut de gevangenis was ontslagen en sindsdiens reeds weer voor andere misdryven was veroordeeld zoodat ztjn strafregister verre vin blanco was De officier van Justitie eischte anderhalf jaar gevangenisstraf Uitspraak 2S Juni BOSSCHE RECHTBANK ONTAARDE STIEFMOEDER De rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen de 45 jange V rouw J Sch huisvrouw van M P woonachtig te Vlijmen die daar op verschillende tydstippen tusschen de maand December 1940 en de maand Maart 1941 haar 14 jang stiefdochtertje Johanna PuUes meermalen gewelddadig met een waschhout heeft geslagen en bloedend verwond et kind kreeg dikwyls geen eten en byna lederen dag een flink pak slaag met een stuk hout terwyl de vrouw het kind ook meermalen haeft gebeten en gekrabd Toen de dokter er aan te pas kwam zat het lichaam van het kind vol blauwe plekken en het had een zwerende wonde op het hoofd De officier van Justitie heeft tegen de De re tbank heeft haar tot acht maandep gevangenisstraf vertiordeeld ACHT MAANDEN VOOR EEN 1 FLESCB JENEVER De rechtbank heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen den gedetineerden leerlooier F van D woonachtig te Boxtel die aldaar op 18 Maart uit puiT drankzucht ten nadeele van W Spoorenjjerg een flesch jenever heeft jeegeenomen iJDe bfficier van Justitie had tegen m negen maahden gevangenisstraf gceischt De rechtbank heeft hem veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest HU WILDE BU ZIJN OOM STEL De 21 jarige grondwerker F A v d O woonachtig te Boxtel en thans gedetineerd stond voor de Bossche recht bark terecht wegens poging tot diefstal De jcrgeman had nog al veel omgang met den ï6 jangen arbeider L v d H eveneens woonachtig te Boxtel Op den avond van 23 Maart waren zy samen uitgegaan en onderweg vertelde V d H aan v d O dat er een slag was te slaan en wel ir den winkel van V an den O een oom van den verdach te V d H vertelde hem dat er een geldkistje stond waaruit wel iets weg te haler was Hy spoorde den jonge man aan te probeeren wat geW weg te nemen Deze liet zich ompraten en stapte den winkel van zyn oom binren nadat v d H er voor had zoig gedragen dat de winkelbel niet overging Toen hy uit een kastje een yzcren geldkistje had weggenomen kwam plotseling de oom die onraad had be speurd de kamer binnen Hy greep dfen dief vast die uitriep Niets doen oome Jan Qome Jan deed niets anders dan neef aan den politie uitleveren Bn het verhoor kwam aan het licht dat de 26 jange v d H die hem tol dezer diefstal had aangespoord zelf meermalen aan diefstal is schuldig geweest Ook hij werd aangehouden waarna iet twleetal naar Den Bosch werd overgebracht en daar m het Huis van Bewaring werd opgesloten De i jange F A v d O stond thans wegfns poging tot diefstal te r cht Hii legde een volledige bekente nis af waarna de officier van Justitie tegen hem acht maanden gevangenis straf eischte De 6 jange L v d H stond terecht wegen diefstal Hy ontkende zich aan diefstal van geld te hebben schuldig gemaakt en ook ontkende hy v d O tot diefstal te hebben aangespoord De officier van Justitie eischte een evangenisïtraf van een jaar en zes aanden verdediging in deze zaak werd gevoerd door mr baron van Hugenpoth uit Den Bo ch die vryspraak bepleitte en die er by de rechtbank op aan drong den verdachte onmiddellyk m vrnheid te stellen Dit verzoek werd door de rechtbank afgewezen GROmNGSCHX RECHTBANK VERSCHILLENDE DIRFSTALLBN BERECHT Voor de reéhtbank te Groningen stond gisteren terecht de 64 jange timmerman A T wonende te Groningen Reeds dertien veroordeeling heeft deze man die als zakkenroller bekend staat achter den rug Ditmaal had hy op 13 Mei j 1 een sigtretten etui gerold hetgeen dooreen voorbyganger toevallig werd gezim T ontkent het hem ten laste gelegde feit met de opmerking dat alle menschen op elkaar gelyken De officier van Justitie mr J N Memdersma achtte de schuld van ver dachte bewezen en noemde het wel heel jammer dat deze man op leeftyd zich nog niet op het rechte pad kan houden Spr eischt een gevangenisstraf voor den tyd van een jaar De verdediger mr A Veenhoven achtte verdachte onschuldig en vraagt vryspraak P J TToeger bakker in Hoogkerk betrok den laatsten tyd van een bakker in Groningen brood om daarmeezyn vroegere klanten te bedienenDeze aak kreeg echter gebrek aanmeel J ging er toen op uit om meel tekrygen doch hy stal dit uit verschillende pakhuizen en verkocht het danaan zyn broodleverancies Onlangs isverdachte tot een jaar gevangenisstrafveroordeeld wegens njwieldiefstallen met welk feit de officier van Justitierekening wilde houden by de thans opte leMen straf Hy eischte een gevangenisltraf voor den tijd tan 6 maanden 1 De rechtbank te Groningen veroordeelde gisteren den 31 jarigen J W te Gromngen die by de A T O verschillende diefstallen had gepleegd tot een gevangenisstraf van dne maanden met aftrek van preventief De eisch luidde 6 maanden J J de V te Sappe meer die een portefeuille had gestolen met ƒ 3000 inhoud erd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met aftrek van den tyd m voorloopige hechtenis doorgebracht pe eibch luidde 1 jaar Overeenkomstig den eisch werd tot een gevangenisstraf voor den tyd van een jaar veroordeeld H H te Groningen wegens diefstal van schapen uit de weide welke hy ter plaatse had geslacht ZWOLSCHB RECHTBANK INBRAAK IN EEN KOFFIEBRANDERIJ In den nacht van 10 op 11 Maart jl werd ingebroken in de koffiebrandery van Al ra aan de Thorbeckegracht te Zwolle Als verdacht van deae inbraak werd de Deventënaar B H aangehouden die enkele jaren geleden eveneens in het kantoor dezer jeoffiebrandery had ingebroken en toen onder meer een heele brandkast ontvreemdde Th ns had hy 25 pond koffie een hoeveelheid thee 10 pond cacao en toewyzmgen voor zeep en brandstof gestolen Werd H den vongen keer tot 2 jaren gevangenisstraf veroordeeld veertien dagen geleden toen hy wegens het laatste vergryp voor de Zwolsche rechtbank stpnd eischte de officier van Justitie drie jaar gevangenis teigen hem mede op grond van de overweging dat hy het tiid achtte eens krachtig tegen verdachte op te treden De rechtbank thans uitsprgak doen de veroordeelde H tot t rie jaar ge vanpenisstraf met aftiek der voorIt pige hechtenis Tegelyk met hem stonden ic echt F H K en P H te Zwolle de eerste omdat hy de gestolen goederen Van H had gekocht de laatste omdat hy een deel van de goederen voor ziin rekening had genomen nadat hy bevreesd was geworden voor het geld dat hy K voor den aankoop er van had geleend Tegen beiden had het O M zes maanden gevangenisstraf geeischt K werd thans veroordeeld wpgen s overtreding der Distnbutiewft de Prijsopdryvingswet en de Hamsterwet tot ƒ 50 boete subsidsw 30 dagen hechtenis en P H tot ƒ 40 suhëidair 20 dagen hechtenis DURE DRBT Op Zondag 9 Maart kreeg H de B te Nieuw Leusd en ruzie met enkele opgeschoten jongens uit die gemeente omdat deze naar hem waren komen kyken terwiil hy zich met een meisje aan den Meieweg op hield De B die alf riftig van aard bekend staat nam dat met en zette een vervolging m op de jongens waarvan er twee het hazenpad ozen H Brasjen bleef echter staan Troch moest zyn moed bekoope met een fl nk pak slaag waarby de B echter een mes schynt te hebbon gebruikt althans Brasjen moest zich na afloop der kloppartij met een flinke snede in het hoofd onder dokters behandeling stellen Een aanbod van zyn kant om het geval tegen een afkoopsom van honderd gulden te laten rusten werd door de B niCt geaccepteerd zoodat de e zich gisteren voor de rechtbank te Zwolle had te verantwoorden wegens mishandeling Hy bekende Het bleek dat de B z ch al vaker aan mishandeling had schuldig gemaakt en daar ook al celstraffen voor had ondergaan Het O M rich zyn boosheid kunnende begrypen eischte vier maanden gevangenisstraf tegen hem De uitspraak werd bepaald cp giAeren over veertien dagen INBRAAK IN EEN DISTRIBUTIEKANTOOR In den racht van 21 op 22 April werd te Raalte ingebroken m het dis tributiekantoor dat geves tigd is m het gebouw eener school Het onderzoek wees uit dat de daders door een tuimelraam naar binnen waren fe klommen en toen ze eenmaal m den garg storden de deuren hadden geforceerd Daarna hadden zy nagenoeg vry spel Er werden nvecr dan een millioen textielpunten gestolen en verd r brood en vleeschbonnen ontvreemd De daders de 18 jacige muzikar H J R en de 22 jarige H S uit Slagharen hebben niet Tang plezier van de opbrengst van de buit gehad Betrekkelyk spoedig nadat de inbraak was ontdekt had men de dieven met behulp van een pobtiehond reeds opgespoord Toch hadden de heeren toen al goeden sier van het geld dat zy voor de bons hadden ontvangen gemaakt waarby ook J D u t Zwolle die een goede biekende der politie is zich met onbetuigd had gelaten Hy had te Zwolle een aantal kaarten voor de dieven verkocht waarvoor hy f 145 had ontvangen en van welk be drag hy 65 gulden had meegekregen Later zyn de heeren gezamenlyk naar Amsterdam gereisd omdat de kaarten daar beter te verkoopen zouden zyn Hier werd voor een bedrag van 2400 gleden aan kaarten verkocht waarvan D 435 gulden kreeg en R n S d rest hebben gedeeld Wegens deze diefstal en de heling door D stonden alle drie vandaag voor de rechtiiank te Zwolle terecht Zy gaven het hun ten laate ge de toe alleen trwtitte D zyn aandeel m de zaak te verkleinen door te beweren dat hy niet zou hebben geweten dat de kaarten welke hy voor de beide anderen had ver Deiecretana generaal van het departemCTjt van Ltndbouw en Visschery maakt bekend dat de volgende bonne zyn aangewezen voor het koopen der daarby vermelde rantsoeneö Aardappelen 06 Bon 06 van de aardappelendjstributiebonkaart 16 Jum t m 22 Juni Ui kg per bon Melk 21 Bon 21 van de melkkaart 16 Juni t m 22 Juni 1 liter per bon Eieren 36 en 98 Bon 36 en 98 van de bonkaart algwneen 16 Jimi t m 22 Jum ien ei per bon Kaat 68 en 78 Bon 68 en 78 van de bonkaart algemeen 18 Juni t m 29 Juni 100 gr kaas per bon De bonnen blyven geldig tot en met 13 Juli a s Vleesch 19 Bon 19 vleesch van de vleeschkaart 16 Jum t m 23 Juni per twee bonnen lOO gram vleesch been jpbe grepen of eén rantsoen vleeschv aren Bon 19 worst vleeschwaren van de vleeschkaart 16 Juni t m 23 Juni per twee boïinen één rantsoen vleeschw aren Een rantsoen viee chwaren bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkensrund rundkaH kaH paarden en schapepvleesch envoor gerookte worstKOorten 100 gram voor gekookte worstsoorten rolpens en knakworst 125 gram voor leverartikelen tongenworsten nierbrood 150 gram voor bloedworst of 100 gram verduurzsamde kjp eend gans o kalkoen been Intïegrepen Rifsl enz 43 Bon 43 van de bonkaart algemeen 16 Juni t m 13 Juli 250 gram ryst rystemeel rystebloem rystgries of gruttemeel gemengd meel per bon Havermout enz 44 Bon 44 van de bonkaa t alge meen 16 Jum t m 10 Augustus 250 gram havermout havervlokken haverbloem aardappebneelv lokken gort gortmout of grutte per bon GELD EN GOEDEREN LEVENSVERZEKEKIVG MM UTRECHT Verzekerd kapitaal ƒ 4S9 ni Illoeii ver Jaar 8 mUUoen Dividend 10 vor lu pelen winscaandeel verzekerden 6 mille Aan het verslag over 1940 van de Levensveriekertngmg tJtl cht is het volgende ont leend Na de eerste 4 maanden stond de productie vrywel all allengs trad een steeds loencmende verbelaring m diie in IMl voortduur de De toenemsng In de iiwrtefeujlle in Nedajland kon echter niet opwegen tegen den vr wet a geheelen stilstand van het bedrijf in Frankrijk en Belgii Afgefloten werd in 1940 voor ƒ 22 556 815 vor j 36 176 486 door uitbetalng afkoop en wanbfalm verviel M 736 753 18 828 WS Het lerzekerd fcapilaa bedraagt thans 469 687 B5 tegen ƒ 478 144 043 begir 1940 De bedrijfswinst bedr ƒ 3 736 930 3 £ 43 379 Aan de extra reserve komt van de win t ten goede f2 379 697 waardoor deze met de aarbo greserve tezamen stijgt tot H 039 859 14 437 7141 terwijl he4 re te Bende na reserveering voor wlnstl ela ting atutair tot verdeeling komt het dividend no 58 a en 58 b tezamen wordt gesteld op 10 pet 12 6 pet en de verzekerde bedragen vati de verzeker den die recht op aandeel m de winet hebben worden verhoogd met 6 p mile I DF CUPEnS AAVDFFI FV iMedegedeeld door tCervtr Biir v d Statict Koersen van 10 Neder and ohe aandeelen op 12 Juni 149 0 Omzet van Ned andee en op 10 Jum 1S 4 KaHST EU LmERER DE BEELDHOUWEB L ZUL 75 JAAR Vandaag L Zyi te Bu um tJn TSen verjaardaf Bekend i het werk van Zijl aan de Am s erdamsche Beurs waanoor hg bee den en relief vervaardiiste Vtwrts het verifiërend beedhouwuerk aan het gebouw v n de Al genieene I vensveraekeringmaatschappij if Amsterdam en van het gebouw de Mii dt Nederlanden te Den Haag Voorts ïijn bekend de ges aagde portretten van dr Berlage en anderen en het monumert VOO Kor irgin Emma op het Emmaplein t Amsterdam V INTERHilLP NEDERLANO GIFTEN VAN U f M 31 MEI De Jongste ijrt van door Wintertiulp Ne órritnü onUnngtn ift i luidt il volst Pa P Schut Himgersbcrg 1 1314 SO Interbouw Venk 1000 Fa C Jamlo Rotterdam flOOO T van T Waa wtjk 100W en G Mertens Rotterdam WO Dormarllit Venk 100 NV Drofertjen maat schappti Voorburg ÏSO N N Dlnxperlo ƒ 150 NN Dinxptrlo 150 N V Scheept erven v b H H Bodewas MlHinJen I K nrnia L van D k Laren 1X0 C O Heemstede lOO roej A M D M O Aerdenhout I 100 mr Ph J P Bloemerdaal 1 0 mr C J D L AHtmaar f MOJ R Am ilerdam ƒ 100 P N Amsterdam ƒ lOO Bebholl Efjectenkantoor Amsterdam fVM NVV AiVlslerdam 5M03 Abraham van Stolk en Zoonen NV Rotterdam 1X0 Quaker Oats graanproducWn NV Rolterdam ƒ 500 MM tot exp oiUtte van D Reese p roeflokalen Rotterdam ƒ 500 V R Rotterdam M 0 Giften beneden ƒ 100 18 71 Bijdragen ontvangen van M t m SI Mei 1941 totaal fXnM kocht va diefsta 1 afkom stifi waren Het OM aanvaardde dat verweer erfiter met eA vorderde tegen R en S zoowel als D 9 maanden gevangenisstraf met teruggave van het geld aan het ryk De rechtbank zal over veertien degen vonnig wuzen Gort enz 45 45 Bon meen a van de bonkaart 16 Juni t m 10 Aiijju gram gort gortmout of grutten bon Vermicelli enz 54 Bon 54 van de bonkiai I meen 16 Juni t m Ifr Augu iu fjjgram vermicelli macaroni of m betti per bon Maizena enz 55 Bon fiS van de bonkaar alm meen 16 Juni t m 10 Augustus lm gram maizena sago Sardapp dan wel een hoeveelheid puda ntpoA der óf puddingsauspoeder we ke j gram zetmeel bevat met uitzondenns van rystgries dat eveneens orde da benammg van puddmgpoeder m dm handel is welk artikel op der rijSI bon verkrygbaar is De hoeveelheid piiddingpoeders mag verdeeld zy ov twee pakjes waarvan elk ten hoosst 50 gram zetmeel bevat dan tvel dne pakjes waarvan elk ten hoogste 3j gram zetmeel bevat De hoeveelheid puddingsau poeder welke op één bon wordt gekocht ma ongeacht de samenstelling ovn met meer dan zes pakjes verdee d zun De bonnen van de bloemkaart welW gedurende het tijdvak van Maa ia 16 Juni f m 13 Juli as recht zuPea geven hp een half rantsoen ebak of 50 grakn brood of 35 gram meel ea bloem zullen by afzonderlyke bekend making worden aangewezen De bonnen welke zijn ge dig er klaatd voor een op Zondag of Maan dag aanvangende distributieperiodea mogen reeds den daaraan vooafgaaiu den Zaterdag worden gebruikt Huisvrouwen attentie Zondi ia het de laatste geldif heidsdag van Bon 05 aardiq pelen Bon 8 bloem Bon 53 88 eieren Bon 25 gori Bon 24 havermout Bon 66 76 kaas Bon 26 macaroni Bon 27 maizena Bon 32 rijst Bon 18 vleesch Per 10 petralenm en Zaterdag Tan Boa 18 boter DE BONNENLIJST AARDAPPELEN A 5 t m 15 Jum IH kg BLUEM m t m 15 Juni 50 gr brood of i rantsoen gebak of 35 gr rreel bloem BOTtK MARGARI Bo 1 en M t m 29 Juni 23Ü gr boter Vetkaart idem met reductie Bo 18 t m 11 14 Juni i p bo er BROOD GEBAK Br 2 t m 22 Juni 1 rantsoen Br 22 t m 22 Juni dubbel rar soen EIEREN 53 t m 15 Juni 88 t m 15 Jun één ei GORT MOUT GROTTEN 25 t m 15 Juni M pond flAVERMOUT VLOKKEN eni 2 t m 16 Juni pond KAAS M en 76 t m 1 15 Juni 67 en 11 t m 15 29 Juni 1 ons KOFFIl THEE 34 t m 22 Juni p koffiesurrogast of40grjthee KOLEN Kookdoeleinden letter M er N Bon DO 02 K F 30 Juni MACARONI VERMiCELLI enz M t m 15 Juni 1 ons MAIZENA eiu 27 t m 15 Juni 1 ons MELK Me 8 t ro 15 Jum 1 liter Peulvruchten 52 t m 22 Juni 1 pond PETROLEUM Per r t m 15 Jum voor keuken i I RUST 82 t m 15 Juni H nond SCHEERZFEP K textiel t m 1 A g 1 rantsoen 8ITIK1 vietsA VLl 42 Vm 22 Juni 1 kg VLEESCH VL 18 t m 15 Juni rantsoen vleeschwaren Vleeschwaren t m 15 Juni rantsoen ol duurzaamd fevogelte tEKP 35 t m 29 Juni 1 rantsoenN VERKLARING A aardappelen Me melk BI bl Bo boter Br brood Per PP W vleesch Geen toevoeging is Aig kaart