Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

J OUDSCHE iA4M rdag 14 Juni 194i tgang No 20654 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Boimb HABKT U TBU tTIS rartnkeoiBK S4M Hoofdredacteur F TIETER Goud De strijd in Syrië chtige Fransche protestnota aan Engeland Mogelijk nauwere samenwerking met Duitschland Hljn acht eventueel Engelsch gicces van geen belang Weer zcUcH op het Sneekermeer J I f Onder bepaald voorwaarden Witte zeilen op blinkend water ÏOlierii United Press heeft ï rankryk Itoi nieuw formee I protest tegen den then aanval op Syrië bij Enge indirect de waarschuwing uitoken dat Frankrijk gedwongen fi lyn zUn samenwerking nist ichland uit te breiden en te ver jlgkcOi indien de Engelsche invasie in met woTdt gestaakt h de nota wordt opnieuw geconstamrd dat zich geen Duitsche soldaten I Syrië bevinden en wordt er op gemcD lat er voor Engeland geen f bestaat zQn operaties voort te daar het Engelsche leger thSns J in staat i de afwezigheid van de Ihiitfchers in Syrië te constateererf Hel D N B meldt uit Vichy Nur uit welingelichte Fransche Innien verluidt is de tweede protestNti der Fransche regeering die de he ambassadeur in Madrid flttri heeft overhandigd aan den Ischen ambassadeur Sir Samuel gehouden in den meest beslisten 0e Fransche regeering stelt in jieta opnieuw bijzonderen prijs op A constateering dat in Syrië uitlUtend en alleen Franschen strijden Towts worden de Engelsche regeering II vallen ter kennis gebracht waark il Engelsche gevangenen uitdrukUll hebben gegeven aan hun verïmat dat zü zich in de gevechtentioiover Franschen bevonden Op tiati van deze ondubbelzinnige be Uun wijst de Fransche regeering in ItMla op de scherpste wüze dejioorbtdwd opgegeven voorwendsels voortoipiarsch in Syrië van dr haml enï ri alt haar energiek protest tegenlieM overval toiler meldt dat in de protestnota h wordt verklaard dat Frankrijk l8f de ontvangst van nadere opWtermgen vermijden zal iels te MWnemen waardoor het conflict verWotof uitgebreid zou kunnen worden iBIwal het conflict zich echter uitInldt zal Frankrijk zich gedwongen OW de noodige maatregelen te nemen Mf de verdediging van zijn gebieden Htar uu het Reuterbericht ver ter Hijllt heeft de Britsche regeering het fnasche protest van de hand gewezen Vichy uitgenoodigd den Franschen Npen in Syrië instructie te geven li tegenstand tegen de Brifeche maat Iden op te geven i Het standpunt van Berlgn lia welingelichte zijde verneemt het WP Ie Berlijn meten naar de mstandighédtn grander de Fransche defensie in m op gang is gebracht acht men J Nitieke kringen hier het verloop Wtover van de acties voor Frankrijk fjtóg De vraag of de Franschen op ï lur zullen zUn opgewassen tegen anstormen van de Engelschen men hier open Men noemt h t opmerkelijk dat de Fransche tand er een van 100 is en ziet een feit waaraan ook Engelrl essen naar de opvatting van J welmstrasae niets vermogen te eventueel overwinning van de hen in Syrië is volgens de op in politieke kringen alhier zon teekenis voor den afloop van wrlog kiygsverrichtingen te vt het verloop van de militaire in Syrië op 12 Juni maakt het ï opperbevel aldaar bekend de kaïst sterke Britsche strijd de Fransohe steüingen onder lebben genomen In hét gebied erdj Ayoem is een aanval van lijke pantserstrüdkracht n op dal afgeslagen In de streek he ft de tegenstander van den weg van Soeaida ceje een hevigen aanVal on In den nacht van 10 op 11 het Fransche luchtwapen ed van Sanamaja en aan ie S y fomMties zonder S doeltreffend met bom Dmk toegenomen itemmuniqué van gisteren van he ministerie van Oorlog IPWfclaard dat de dmk van den er de laaUte 24 uur in aUe ♦ n het front is versterkt Aan de kust kon hy tot in de nabijheid van Soeaida oprukken waar de Fransche str dkrachten ondanks de hevigste bombardementen zoowel van de landals de zeezijde blijven standhouden Bü Merdj Ayoem kon de tegenstander in ten Fransche voorpostenstelling vasten voet krijgen Ten Oosten van den Hermon zijn felle gevechten gaande De recente beschieting van de haven van Beiroet wordt in dit communiqué bevestigd eveneens de succesvolle actie van Fransche luchteenheden tegen gemotoriseerde vijandelijke afdeelingen ten Zuiden van Soeaida Vit Saida rerdreven De laatste berichten welke gisteravond over den toestand ontvangen zijn luiden zoo meldt het persbureau Ofi dat de vijand een actie met gevechtswagens gesteund door artillerie en geschutvuur van de vloot heeft ondernomen tegen Saida Nadat het den vijand gelukt was in de eerste huizen der stad vasten voet te krijgen zoo meldt Ofi verder werd hij door een schitterenden tegenaanval weer verdreven De Fransche troepen hebben toeh hun vroegere stellingen weer ingenomen In de buurt van Merdj Ayoem heerschte activiteit Van artillerie Ten Zuidoosten van Kissoue werd een plaatselijke actie van vijandelijke gevechtswagens afgeslagen In de andere sectoren niets van beteekenis te melden Het Fransche luchtwapen heeft verscheidene geslaagde aanvallen met bommen en machinegeweren ondernoi men op concentraties vijandelijke automobielen en een groot aantal wagens in brand geschoten De Engelsche nieuwsdienst meldt dat er weinig verandering in den toestand gekomen is De centrale colonnes bevinden zich nog steeds ten Zuiden van Damascus en de zijdelingsche colonnes ten Zuiden van Saida Men hoopt echter nog deze plaatsen zonder slag ot stoot te kunnen bezetten door de Frarschen te overreden zich over te geven Van officieele zijde wordt medegedeeld Het zal voortaan mogelijk lün onder bepaalde vo9rwaarden te varen op het Sneeker Meer de omringende meren en plassen Dit varen is afhankeUjk gesteld van het bezit van een door of namehs den burgemeester van Sneek afgegeven vergunning Deze vergunning wordt slechts verleend tegen betaling vaneen zekere vergoedina Het bedrag van deze vergoeding varieert voor de verschillende groepen van schepen 0e ontvangen bedragen zijn bestemd tot gedeeltelijke bestrijding van dé kosten vin hcC extra politie toe Fransche mimsters beraadslagen Vriidagmiddag iijn de Fransche jn nisters en staatssecretuitsen voor e tiberaadsiaginc Inieengekoinen lit iKtmiddelpunt der besprekingen stdDd Oeteestand in Syrië ï Op voorstel vin den minister van Oorlog heeft maarschalk Petain d n hoegen commissaris en opperl evelheb ber van de Fransche strijdkrachten js Syrië divisiegeneraal DentZ benoeoi tot general De gouvemeixr van het eiland Reunion heeft aan den Franschen minister van Koloniën vice adrairaal Platon een telegram gezonden waarin hij de aanhankelijkheid en trouw van deze Fransche kplonie In deo Indischen Oceaan opnieuw tot uitdrukking brent Teneinde de verbinding met de Fran sche kolonie Somaliland die sedert maanden door de Engelschen wordt geblolskeerd te handhaven heeft de Fransche regeering naar thans wordt medegedeeld een geregelden vliegdienst ingesteld die gemeensehappelük door de Fransche luchtvaartmaatschap pij Air France het Fransche luchtwapen en de marine onderhouden zal worden In de maand Mei zijn drie vluchten gent aakt Het legioen van Madagascar verzekert onbeperkt achter de persoon tn het werk van den maarschalk te staan Het veroordeelt iedere dissidentie Het bevestigt zijn hechte voornemen om met alle ten dienste staande middel i bij te dragen tot de verdediging der integriteit van het Fransche koloniale rijk Deze boodschap heeft de voorzitter van het Franstfte frontstrijderslegioen op Madagascar aan den gouver neurgeneraal van Madagascar gezonden Leahy door Pétain ontvangen 4 De Amerikaansche ambassadeur in Vichy admiraal Leahy is gisteravond in aanwezigheid van den plaatsvervangenden ministerpresident admiraal Darlan door den staatachef maarsdialk Petain ontvangen Naar uit welingei lichte kringen vefluidt werd het onderwerp der besprekingen gevormd door den algemeenen toestand in het bijzonder den toestand in verband met Syrië SUWWtSKKKmlKKItXIIIIKKKKXW ioH HlaoH Zon op 5 17 onder 22 03 Maan op 1 14 onder 12 17 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten h uur na zonsonder gang ontstoken worden Foto L D C Lomarê zicht dat van hoogerhand is geëischt Ook de bü deze aangelegenheid betrokken gemeenten moeten zeer vermoedelijk een deel der kosten voor hun rekening namen Met de afgifte der vergunningen welke kunnen gelden voor het geheele seizoen voor een maand of voor eenige dagen zal reeds volgende week worden begonnen Het gebied waarop vorenbedoelde regeling t etrekking heeft wordt begrensd door de trambaan van Sneek naar Nyehaske bU Heerenveen de spoorlijn van Heerenveen naar Akkrum de straatweg van Akkrum ov Irnsum en Deersum naar Sneek Nieuwe distributiekaarteii Dezer dagen wordt t t uüreiking overgegaan All kaarten in één boekj De secretaris generaal van de depar 1 tementen van Landbouw en Visscherij en van Handel ijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de er dagen op nader door de plaatselijke distubutiediensten bek nd te maken data tot de uitreiking van nieuwe distnbutiekaarten zal worden overgegaan Zooals bekend werden bü vorige uitreikingen aan kinderen beneden den leeftijd van 4 jaar halve kaarten voor vleesch brood en aardappelen en bovendien een papkaart verstrekt terwül voorts kinderen van vier jaar en ouder alsook volwassenen h e e 1 e kaarten ontvingen Ten einde de uitreiking zoo vlot mogelük te doen verloopen zün ditmaal de kaarten tot stellen vereenigd welke als yolgt worden uitgereikt Aan volwassenen en kinderen die op 1 Juli 1941 reeds 4 jaar of o u d e r zün 1 stel kaarten a bestaande uit 1 vleeschkaart blad al 1 broodkaart bladen a2 en a3 1 kaart diversen blad a4 1 kaart algemeen blad a5 Aan kinderen die op 1 Juli 1941 nog g e e n 4 jaar oud zün 1 stel kaarten b bestaande uit 14 vleeschkaart en 1 papkaart blad bl Vi brpodkaart blad b2 1 kaart diversen blad b3J 1 kaart algemeen blad b4 Bovendien wordt aan kinderen die op 1 Juli 194 14 jaar of ouder doch nog geen 21 jaar oud zyn extra uitgereikt 1 kaart e CA broodkaart Voorts worJEi aan jonge kinderen nog zeepbonlspUrtjes uitgereikt en wel als volgt Aa kinderen die op 1 Juli 1941 nog geen 2 jaar oud zün I kaart bestaande uit 6 bonnen voor zeep en 6 bonnen voor toilctzeep Aan kinderen die op 1 Juli 1941 2 jaar of o u d e r doch nog g e e n 8 jaar oud zün 1 kaart q bestaande uit 6 bonnen voor zeep De aandacht wordt er op gevestigd dal voor het gemak van het publiek thans ook bepaalde bonnen zün gedrukt voor kaas en e i e r e n die op de kaart diversen van de stellen a en b voorkomen Deze kaart diversen bestaat verder uit de l onnen voor b 1 o e pi waarvoor vroeger een aparte bloemkaart bestond alsmede uit een aantal bonnen gemerkt met reserve De met reserve gemerkte bor nen zullen worden aangewezen voor hft koopen van aardappelen Op de kaart voor diversen van stel b welke aan kinderen beneden vier jaar wordt uitgereikt komt slechts de helft van het aantal bonnen voor aardappelen van de kaart voor diversen van stel a voor Zware en extra zware arbeid Tegelijk met deze uitreiking zuUpn ook bonkaartenstellen worden uitgereikt voor hen die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten Deze personen ontvangen indien zware arbeid wordt verricht 1 stel kaarten c beslaande uit 4 vleesch kaart hi aardappelkaart = reserve blad cl vetkaart 4 broodkaart blad c2 Indien zeer zware arbeid wordt verricht 1 stel kaarten d bestaande uit H4 vleeschkaart bladen dl en d2 2 vetkaarten en 1 aardappelkaart bladd3 1 broodkaart bladen d4 en d5 Ten slotte wordt medegedeeld dat de uitreiking van de nieuwe boter en vetkaarten op een later tydstip zal plaatjj vinden Huisstachtingen en pluim veehouders Degenen die huisslachtingen verrichten of verricht hebben en de pluimveehouders die voor kippenvoer in aanmerking willen komen dienen alle dislributiekaarten van zichzelf hun gezmsleden en inwonend personeel gezamenhjk mede te brengen ten einde de noodige aanteekeningen op deze kaarten aan te laten brengen waarbü dan tevens het vereischte aan 1 vleesch en eierbonnen van de ekje8 zal worden verwüderd ALLES IN ttS BOEKJE Het rubliek zal ditmaal niet zooals de vorige keer een pakje losse kaarten ontvangen maar jdiversen Men Ijehoeft zich dus in liet vervolg niet meer af te vragen of een bepaalde bon nu eigenUjk voor kaas of koffie is Verder is de vleeschkaart voor kinderen gecombineerd met de halve papkaart zoodat er minder kans bestaat dat deze laatste zoekt raakt Al met al beteekent de invoering van deze bonboekjes een verbetering Mocht men echter de voorkeur geven aan losse kaarten dan is er geen bezwaar tegen dat ze gescheiden worden Het eenvoudigste zou natuurlük zün dat iedere Nederlander hetzelfde boekje kreeg maar aangezien rekening moet wordtjn gehouden met den leeftijd der menschen en den aard van hun arbeid moesten er toch nog verschillende soortén i ekjes komen Daarom is het verstandig aan de hand van bovengenoemde bekendmaking zorgvuldig na te ga wat men voor zichzelf en voor iedere huisgenoot ontvangen moet en de boekjes onmiddelUjk bü de uitreiking aan het loket zorgvuldig door te zien Het is helaas verre van overbodig er nog eens op aan te dringen dat men maatregelen neemt tegen verlies Verloren bonnen kunnen nu eenmaal niet vervangen worden en wie zijn boekje verliest is meteen alles kwyt Hier is u eenmaal niets aan te doen Het distributiesysteem is uiterst gecompliceerd Het Centraal Distributiekantoor is er echter van overtuigd dat elke vereenvoudiging van groote waarde is en uit deze wüze van bundelen der kaarten bUjkt dat men zooveel mogelük het belang van het publiek in het oog houdt en mets verzuimt om tot een eenvoudiger opzet te komen GEBAKRANTSOEN VERMINDERD Met ingang van Maandag a s De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherü maakt het vdlgende bekend Bü den aanvang van de distributie van gebak e d werden de hoeveelheden oer verschillende gebak orten v o o r1 o o p 1 g vastgesteld Het IS echter in de praclyk gebleken dat deze rantsoenen te hoog waren zoodat de bakkers niet in de gelegenheid zijn op de van hun klanten m ontvangst genomen bonnen weer een voldoende hoeveelheid bloem en meel te betrekken In verband met het bovenstaande zün de gefcakrantsoenen gewyzigd Een rantsoen gebak omval in den vervolge voor de hierna genoemde bakkery producten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal giammen beschuit 7S gram biscuits of wafels 75 gram andere koekjes 75 gram speculaas 140 gram onlbütkoek 140 gram ake 300 gram gevuld klein korstgebak b v amandelbroodjes 400 gr gevuld groot korstgebak b v boterletter 500 gram taart of gebakjes 6O0 gram De rantsoenen voor de andere gebaksoorten dan de hierboven genoemde worden berekend naar de daarin verwerkte hoeveelheid bloem of meel Daailbü komt een rantsoen overeen met 70 gram meel of bloem Bovenstaande wüziging gaat in op Maandag 18 Juni as Bonianwüzlng bloem Bon 9 van de bloemkaart van 16 Juni t m 13 Juli 35 gram tarwebloem tarwemeel roggebloem roggemeel of p je i e rij iij glfrij end bakmeel dan wel 50 gram boekjes die allef j k iT brood of een half rantsoen gebak jpcr bon kaarten en bonnen bevatten welke voor één persoon noodig zyn BERLUN OVER DE ONDERHANDELINGEN TE BATAVIA Wü hebben onze problemen en Japan de zyne Op vragen van buitenlandsche journalisten naar den stand der onderhandelingen tusschen Japan en Nederlandsch Indië is gisteren in de Wilhelmstrasse geantwoord Wy hebben onze problemenr en onze Japanache bondgenoot heeft de zijne in het Verre Oosten Overigens bepe te men zich er toe de Japansche opvatting van deze kwestie als de juiste te kenmerken Men gaf uiting aan zijn overtuiging dat Japan ernaar streeft deze problemen in den geest van vrede en orde op te lossen Dat IS wel zoo handig De uitreiking kan hierdoor nog vlotter gaan en er is ook minder kans op vergissingen Daarbü zün de kaarten voorzoover dat mogeHjk was vereenvoudigd De i roodkaart by voorbeeld is aanmerke lyk kleiner geworden door invoeren van bonnen welke recht geven op vier rantsoenen dat is dus 4 x 100 gram brood Aangezien een half brood plm 400 gram weegt zal men dus op een Van bovenbedoelde bonnen een half brood 1 kunnen koopen Daarnaast blyven er ook een aantal bonnen van 100 gram bestaan De heele broodkaart is gesplitst in twee bonbladen Van elk nummer ïullen 4 bonnen elk recht geven op 4 rantsoenen en 4 bonnen elk op één rantsoen Men zal ervaren dat dit beter voldoet en het geeft een belangrijke papierbesparing Ook de bonkaart alg een is aanzienlük verkleind terwul de bloem kas en eierenbonnen met die voor aardappelen vereenigd zün op een kaart Straf voor springstofaanslag Het A N P meldt S£ e laatste dagen is in het bestek van een antiDuitsch streven in Amster damZuid een misdadige springstofaanslag gepleegd op egi dienstinstantie van de Duitsche wwrAacht waarbij persoon lyke en materiele schade is ontstaan De uitvoering van óén a nsl doet een nauwkeurige b endl tid met de plaalselüke omstandi ghed n veronderstellen Het onderzoek vfi de Duitsche Sicherheitspolizei heeft uitgewezen dat de verantwoordelükheid voor den misdadigen aanslag rust op de in Am sterdamZuid wonende Joden in het byzonder op de uit Duitschland hierheen gekomen Joodsche emigranten die seilert maanden één systematische en VOTfftdurend toenemende antiDuitsche ÏMitiviteit ontwikkeld heabbeh Op grond hiervan heeft de General kommissar für das Sicherheitswesen krachtens de verordening 33 40 van den Rükscommissaris op het intrekken van vermogens bevel gegeven tol inbeslagneming van het stamvcrmogen Srundvermögen van een aantal Joden Tegelijkertijd zyn talrüke Joden in het büzonder Jo ien die uit Duitschland geëmigreerd zyn gearresteerd Zy warden naar een arbeidskamp gebracht ERNSTIGE PROBLEMEN VOOR FRANKRIJK Van een V P B medewerker Parys Juni 1941 De ontvolking van het Fransche platt land in verhouding tot de totale bevol D E vlucht van het land en het achteruitgaan van den landbouw vormen een ernstig probleem voor Frankrijk De plattelandsbevolking die in 1846 dus Wjna een eeuw geleden nog 70 pel van het totaal aantal inwoners uitmaakte was in 1935 tot 35 pet geslonken Dit verschünsel is des te merkwaardiger omdat Frankrijk uiteraard een agrarisch land is Wamieer dus de boer zün land in den jSteek laat wüst dit op een verslapping van de geesteUjke energie Het 18 een gevolg van de industrialiseering en den trek naar de stad Men heeft van oudsher het land b chouwd als een object dat rente moest afwerpen Op deze wijze ontstond t pachtsysteem 1913 Af 1932 i9W MUUoenen na onbebouwd land In Frankrijk Teekeniiigen 1 W DJ De bebouwer vaft den grond is in den regel niet de eigenaar die daaraan van geslacht op geslacht door onverbrekehjke banden verbonden is De pachters hebben elke gelegenheid die zich voordeed aangegrepen om naar de stad te trelcken waar zich betere vooruitzichten voor hen openden Se dert het midden van de vorige eeuw gaal in twee derden van de Fransche departementen de bevolking voortdurend achteruit in sommige depal te menten bedraagt deze achteruitgang zelfs 50 pet In den loop van de laatste 50 jaar zün in Frankryk 2 millioen boerenhofsteden verlaten Dienovereenkomstig is het braak liggende land geweldig in omvang toegenomen In 19I3vwaren het 3 8 millioen h a in 1935 5 4 millioen in 1937 5 7 millioen ha Gedurende hetzelfde tüdsverloop ging ook de opbrengst van de landbouwproducten sterk achteruit zonder de veeteelt mede te rekenerrt In de jaren 1909 tot 1911 laedroeg deze gemiddeld lil milliard goudfrancs in 1932 1936 nog slechts 9 7 milliard per jaar Het inko men van den landbouwer vormt nog slechts 12 5 pet van het totale volksin komen terwyl de boerenstand toch mog 35 pet van de bevolking vormt Van 1902 tot 1912 bracht de graanoogst gemiddeld 8900 millioen kg op van 1928 tot 1937 daarentegen nog slechts 7900 millioen kg In 1880 voerde Frankrijk nog groote hoeveelheden graan uit kort voor den wereldoorlog noest het jaarlyks 2000 millioen kg in oeren In 1922 was deze invoer gestegen tot 1500 millioen kg later steeg zy zelfs tot 2000 tot 2500 millioen kg Frankrük staat voor een ernstig probleem Naarmate het land meer wordt verlaten gaat ook het geboortecijfer achteruit Ook in ftezen zin moet men het woord van maarschalk Pétain verstaan j ik stuk land dat onbebouwd blijft Uigen i een stuk van Frankrijk dat fstStt