Goudsche Courant, zaterdag 14 juni 1941

E BLAD ZATERDAG 14 JUNI 1941 van der Veer s Kleedingbedrijven Dagelijks geopend van 8 90 tot 6 uur s Zaterdags tot 7 uur s Maandags voormiddags gesloten WT MOLEST Verzekering GOUDA STADSNIEUWS waterleiding Goudschen grond oor VAN GEDEELTE VAN SmVSTKlËTEKREIN AAN 4ND 8 HOOGEN ZEEOUK M netr tcraad van i Gravenhage ta beginsel besloten tot het ma f n een aanvuUmgswaterleiding t water onttrekt aan de rivier yk waarby hel water na een voör eür g wordt vervoerd naarj iet e ziiiveringsbedrul te Schevc g ti snsportieiding zal blykens het ie Drinkwaterleiding van s Gra ge terzake ontworpen tracé Slolwijkersluis via zinkers in Ussel op het grondgebied van komen in de nabijheid van den jjTtoren en wel op het gemeentelijk trielerrein aan den Schieland s Kmi Zeedijk njama volgt het tracé den nieuwen rtjincialen weg en loopt vervolgens het toelcidmgskanaal naar Rijn JJS Gemaal tot de reeds bestaande Sers onder het nieuwe scheepvaart f zullen in het gemeentelijk indujnelerrein twee leidingen worden geSi Deze leidingen zullen ongeveer Uit elkaar komen te liggen verband hiermed dient de Haagji aterleiding te kunnen beschik ver een gedeelte van het indu terrcin gelegen ten Zuiden van Jabrieks gebouw van de Glasonderng Gouda ter grootte van Pe directeur van de Duinwaterlei verzocht B en W mede te deelen 0 ler welke voorwaarden dezerzijds HU d gemeente s Gravenhage ver uning zou kunnen worden verleend nar het leggens hebben en onderhou van de transportleiding Daar fBiwel in verband met het feit dat lidit in het betrokken terrein een zoo teUngrijke transportleiding zal zün plegd de grond niet meer zal kun s worden bestemd om daarop gejouwen te stichten em de grond bovensten niet meer voor opslagplaats of leoig ander doel zal kunnen worden diniikt met het ook op een eventueel Ie iware belasting hebben B en W ik hun meening kenbaar gemaakt dat tet de voorkeur verdient den benoofijden grofld in eigendom over te dralen Immers zal de grond voor de gepeente geen waarde meer hebben Den Haag gaat met dezen opvatting leeoord B en W stellen den raad our te besluiten tot verkoop van den pond tegen een prijs van ƒ 5 jerM V Geen verlenging van Kahaalstraat niDERE BEBOUWING IN STRUD HET UITBREIDINGSPLAN De bouwers G J van Wingerden en R vani der Horst alhier hebben tot den raad het verzoek gericht toe laraning te verleenen voor het doortrekken van de Kanaalstraat in Westelijke richting langs de Nieuwe Gouwe binnen deze gemeente teneinde op het 1 deze te verlengen straat grenzende terein 17 heerenhuizen te kunnen kouwen B en W merken op dat de verlen io van deze straat respectievelijk ie voorgenomen bebouwing afwijkt het geldende uitbreidingsplan en eveneens van het ontwerp tot partiëele tiiening daarvan voor het gedeelte to Noorden van den Graaf Florisweg l Van Bergen IJzendoornpark en Mbi de Nieuwe Gouwe Gouda Noord ttNoordkust tftwilliging van het verzoek is dan 1 in strijd met dit plan e het ontWrp tot herziening daarvan en een nvrage om medewerking als bewld m de Exploitatievoorschriften wwterreinen 1936 kan op grond Tvan niet in behandeliiig worden nomen B en W geven den raad dam ook in Wetweging op het verzoek afwijzend beschikken BE SLEUTEL EB BU J teren is een voor een woning van Kanaalstraat neergezet rywiel ont Wid De fiets stond wel op slot gf de eigenaar had het ileulpltje in 1 llot laten zitten w AT n AAR ANNEER Scbouwborg Bioscoop Vaarwel vrijgezel met Ralph Arthur Roberts Camilla Hom Rudi Goddens Grethe Weiser en Maria Andergast Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Tbalia Theater Operette met Willy Forst Maria Holst Dora Komar Paul Hörbiger en Leo Slezak Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Een balnacht in Palamo met Heinz Ruhmann Camilla Hom en Theo Lingen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Levensspiegel met Paula Wessely 16 Juni 11 Bur De Zalm Verknoping door notarissen J van Kranenburg enXi W Nagtglas Boot 16 Joai 8 unr Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis dames 18 Juni 7 nur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 18 Juni 8 uur Daniël Cursus E H B O 11 Juni 8 9 uur Oosthaven 10 Zit ting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 19 Juni 7 80 uur Leger des Heils Heiligingsdienst Juni 7 30 uur Vrije Eviingelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Juni 8 uur Voormalige Ambachtsavondschool Cursus transportcolonne Roode Kruis heeren 23 Juni 11 uur De Zalm Openbare verkooping door notaris J van Kranenburg Juni 8 uur Ons Genoegen Algemeene vergadering sociëteit Juni 1 uur Achter de Waag Vertrek excursie Ned Vereeniging van Huisvrouwen naar landbouwbedrijf ih Zuidplaspolder ZONDAGSDIENST DOKTOREN BU afwezigheid van den huisarts zijn hedenmiddag 3 tot morgenavond 12 uur te consulteeren de doktorenJ W H Helleman Lange Tenideweg 54 teeyefoon 3151 en A i Kettler Gouwe 166 telefoan 3358 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts Uéén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Ij ange Tiendeweg 9 WONINGBOUW IN DE KORTE AKKEREN Grondverkoop voor 23 huizen De heer J v d Velden bouwondernemer alhier heeft gevraagd van de Gemeente te mogen koopen n pëft ceel bouwgrond gelegen aan de Van der Palmstraat ter grootte van ongeveer 2300 centiaren teneinde daar jp een 19tal woningen te bouwen De heer W van der l aalc aannemer alhier heeft gevraagd v de gemeente te mogen koopen een perceel Iwuwgrond gelegen aan de Vossius straat hoek Staringstraat groot 438 centiaren teneinde daarop en 4 tal woningen te bouwen B en W stellen den raad jyoor tot verkoop van beide pereeelen te besluiten en den verkoopprijs te bepalen op f 7 per centiare Oprichting van Centralen Vleeschkeuringsdienst GOUDA CENTRUM VAN TWAALF OMLIGGENDE GEMEENTEN Uitbreiding personeel met twee keuringsveeartsen Bü besluit van den waarnemend secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken en den secretarisgeneraal van het departement van Binnenlandschc Zaken is bepaald dat de gemeenten Gouda Gouderak Haastrecht Moordrecht Reeuwijk Boskoop Waddinxveen Moerkapelle Zevenhuizen Nieuwerkerk a d Ussel en Bleiswijk gezamenlijk deii keuringsdienst zullen regelen met aanwijzing van de gemeente Gouda als centrale gemeente Moest aanvankelijk het besluit der gemeenteraden tot gemeenschappelijke regeling van dezen centralen dienst vóór 1 Mei 1941 ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten dezer provincie zijn ingezonden op verzoek van deze en de tot den kring aangewezen genveerWn werd deze termijn verlengd tot 1 Juli 1941 daar de tijd van voorbereiding te kort bleek te zijn gesteld B en W juichen de totstandkoming van de centralisatie toe èn uit een oogpunt van het belang der volksgezondheid èn omdat de band met Gouda als centraal punt in deze omgeving wordt versterkt De in het bijzonder naar voren tredende bepalingen in de regeling zijn de vplgende De nieuwe centrale dienst zal zijn een z g vol ambtelijke dienst d w z dat het daaraan verbonden kcurinespersoneel daarnevens geen praktijk zal mogen uitoefenen Slachtingen in toekomst uitsluitend te Gouda De slachtingen enz zullen in de toekomst centraal worden vewicht een en adner behoudens de gettoffen overgangsmaatregelen en de mogelijkheid van dispensatie van dit voorschrift voor exportslagerijen onder bepaalde voorwaarden De reglementeering van den dienst zal uniform zijn d w z dat de wettelijke uitvoeringsvoörschriften v oor de kringgemeenten gelijkluidend zullen zijn met die der centrale gemöente Voor alle tot den kring bchqorendegemeenten zal voor de z g huisslachtingen de keuring vóór de slachting worden vereischt en zullen deze slach tingen in aan de wettelijke eischen voldoende slachtplaatsen moetein worden verricht De financieele lasten aan den dienst verbonden worder gezamenlijk en in gelijke verhouding gedragen weder irli wordt in den centralen dienst i I lanwezige outillage van de iliverse ciioirsten ingebracht tegea daarvoor voor iedere gemeente vast te stellen bedragen verliezen worden in verhouding tot de door de ingezetenen der gemeenten betaalde rechten wegens keuring van slachtdieren en Ingez Med ü 1906 20 vleesch geleden winsten in dezelfde verhoud ing verdeeld De band en het overleg tusschen de centrale en de kringgemeenten is verzekerd door de instelling van een tweetal organen n l bijeenkomsten van vertegenwoordigers van alle aangesloten gemeenten en de instelling van een commissie van advies De personeelspositie is geregeld in artikel 19 overgangsbepaling Voor zoover het in de kringgemeenten aangestelde keuringspersoneel niet in dienst der centrale gemeente kan overgaan wordt het ten laste van den centralen dienst wachtgeld verzekerd Gouda heeft de bevoegdheid in de eerste plaats thans op wachtgeld zijnd personeel te herplaatsen Wachtgelden of uitkeeringen aan personeel der bestaande diensten reeds ten laste van de onderscheidene gemeenten komen ten laste van den tentralen dienst Gouda neemt op zich bij aanvulling of uitbreiding van personeel hiertoe mits het belang van den dienst of een goede gang van zaken zich hiertegen niet verzet op wachtgeld gesteld per inneel der kringgemeenten te herplaatsen Voor zoover thans te beoordeelen za het personeel van den Goudschen dierst bij de totstandkoming dezer gemeenschappelijke regeling met twee keuringsveerartsen moeten worden uitgebreid Een overzicht van baten en lasten van den gecentraliseerden dienst za perst kunnen worden overgelegd zoodra de gegevens meer in het bijzonder wat den inbreng van de aanwezige outillages en de personeelsuitgaven betreft bek pd zulen zijn De tusschen Gouda en de gemeentebesturen van Gouderak Haastrecht Moordrecht en Reeuwijk aangegane gemeenschappelijke regeling d d 18 Jan 1928 vervalt met ingang van de inwerkingtreding der nieuwe regeling B en W stellen den raad voor tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling te besluiten PRETTIGE AVOND IN VLUCHTELINGENTEHUIS Concert van Goada s Liedertafel Gisteravond werd in het Centraal Vluchtelingentehui een zanguitvoering gegeven door het mannenkoor Gouda s Liedertafel Na het openingswoord door den heer J S van Soest werden achtereenvolgens gezongen de nummers Beati Mortui van F Mendelssohn Bartholdy Zondag op het Meer van G A Heinze Niet klagen van W F Kools en Agnus Deï van P Zwager Na de pauze vervolgde het koor zijn ieer gewaardeerde uitvoering met het ZMigen van Populus Sion van Isr J Oknan Serenade van n Landsknecht van Orlando Lasso Blondje van W F K ls en De Kuiper van W F Kools Na afloop dankte de heer Van Soest vtjor dezen genotvollen avond hetgeen de aanwezigen met een hartelijk applaus onderstreepten Uit vroeger tijden Dl GOCDSCBE COCRANr MELDDE 75 JAAB GELEDEN Uit het verslag van den toestand der gemeente CSouda in 1865 Op den 31 en Decenrber 1865 waren in de gemeente 51 pijpenfabrieken 38 garenfabrieken en 10 pottenfabrieken benevens nog verscheidene andere fabrieken van verschillenden aard In die fabrieken waren 11 stoomW rktuigen terwijl daarin 1409 mannen 770 vrouwen en 640 kinderen uitmakende 2819 personen werkzaam waren De fabrieken van aarden tabakspijpen hielden alleen ruim 1000 werklieden bezig terwijl in de garen fabrieken 355 mannen en een gelijk getal jongens of meisjes werk vonden Het werkend personeel in de stearine kaarsenfabriek bedroeg 265 werklieden verdienende ruim f 1100 per week De meeste fabrieken werkten met Voordeel de branderijen en patent oliefabrieken uitgezonderd De binnenlandschc handel nam toe De kaas en boterhandel was zeer levendig De jannenlandsche scheepvaart was in iBöS levendiger dan ooit 44 287 vaartuigen waaronder 1892 stoombooten zijn door de mallegat en havensluizen gesthut 50 JAAR GELEDEN De consistorieHamerte Berg Ambacht is herbouwd en reeds in gebruik genomen Een der afgebrande huizen fs in herbouw het gedeeltelijk verbrande huis wordt hersteld met de grondwerken voor twee der afgebrande huizen is men bezig terwijl binnen een paar weken de aainbesteding verwacht wordt voor den herbouw van kerk en toren 25 JAAR GELEDEM Benoemd is tot directeur van het post en telegraafkantoor alhier de heer H Houwink thans directeur van het post en telegraafkantoor te Tiel Voorloopig geen brug over den Turfsingel GEEN VERGUNNING VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN MATERIALEN Uitvoering thans uitgesteld Onze plannen tot verbetering van de verbinding tusschen het stadsdeel De Korte Akkeren en het stadscMi trum waren zoo schrijven B en W den raad het laatste jaar in een stadium gekomen dat uitvoering daarvan mits met goedvinding en credietverleening door den raad als verzekerd kon worden beschouwd De dienst van Gemeentewerkeni had voor deze verbinding een project ontworpen dat de instemming van B en W had Door middel van een hooge voetbrug welke de scheep vaartbelangen ter plaatse niet in het gedrang brengt althans deze niet belangrijk schaadt is het mogelijk een verbinding tot stand te brengen welke aan redelijk te stellen eischen voor een ongehmderd voet gangers ver keer ter plaatse vgldoet en waardoor het pontveer kan vervallen De kosten aan deze verbinding door den dienst van gemeentewerken aanvankelijk op f aO OOp geraamd verbonden ijn van dien aard dat zij als lïÉlawloofd en met het oog op de o 100 draagkracht der gemeente als mo e lyk kunnen worden beschouwd Met de Kamer van Koophandel ea Fabrieken zün B en W nog niet althans niet in alle opzichten tot overeenstemming gekomen De Kamer IS van meening dat het scheepvaartverkeer ter plaatje door een vaste brug al belemmert deze niet alle waterverkeer toch in enkele opzichten zal worden geschaafd B en W vertrouwen evenwel dat verder te plegen overleg de bezwaren van de Kamer zooal niet geheel dan toch in zal kunnen ophef belangrijke mate fen Waren zij dus voomemens denraad een voorstel ter zake van dezen brugbouU te doen nadat deverdere uitvoering in verband fnet het uitstellen van den bouw vaneen vaste brug over de Mallegatsluis door del provincie Zutd H élland eenigen jtijd was aangehbiu den thans hepft de directeur vanGemeentewerken B en W bericht dat geen verdunning van den Algemeen Gemachtigde vodr den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid kan worden verkregentot beschikbaarstelling van de voor het werk benoodigde materialen In diti verband moet de uitvoering weijlerom worden uitgesteld jZoodra dit mpgelijk is zullen B en W de uitvoerirjg dezer plannen op nieuw ter handi nemen Onderwü in lichameiyke oefening APPLICATIECURSUS VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL BEGONNEN De applicatiecursus in de lichamelijke oefening voor het onderwijzend personeel der openbare lagere scholen dat als klasse onderwijzers de gymnastieklessen in de lagere klassen zal geven voor de tWee hoogste leerjaren is het zooals gemeld de bedoeling eer vakonderwijzers aan te stellen is Donderdagmiddag in het gymnastieklokaal van de openbare lagere school no 2 begonnen Det wethouder van Onderwijs de heer W panders sprak een inleidend woord waarin hij de tegenwoordige organisatie van het onderwijs in lichamelijke opvoeding schetste De cursus staat onder leiding van den heer Ph J Bom ambtenaar voor de lichamelijke opvoeding en zal twintig weken gedurende een uur per week duren Er zijn een dertigtal deelnemers Predikbeurten ZONDAG 1 $ JUNL Sint Janikerk N m S uur Ds E E de Looze afscheid Remonstt Kerk lutn V m 10 30 uur ds J Ifienhuij Kleine Kerk Ver v V rijz Hervormden V m 10 30 uur Ds J van van Warder Luthenche Kerk V m 10 uur dsvJ J Simon OudKatholleke Kerk V m 10 30 en n riT 6 uur Pastoo Gu P Giskes I Geref Kerk j V m 10 en n m 5 uur Cand A da Groot Geref Gemeente V m Hl en n m 5 uur ds A de Bloi Ckr Geref Gemeente V m 10 en n m 5 uur Leesdienst Ned Gerei Gemeente V m 10 en n m 5 uur Woensdag n m 7 uur Ds Joh van Welzen Vriie Evangeliaehe Gemeenle V m 10 en n m 5 30 uur De heer J de Gruijl Donderdag n m 7 30 uur B UbeU lezing en bidstond Ver CalT V m 10 uur Di A MeUen va Utrecht Nederlandsche Geloofsgemeenaehai Het Leger dca Hells V m 10 uur Heiligingsdienst n m 7 uur Verlossingsdienst Donderdag n m 7 30 uur Heiligingsdienst FEUILLETON Nadruk verlidden DER VERUN6T EEN BEETJE GEUIK Jaren oud zooals ik u al zei mijnheer Wenkhusen Er is in lev n tóch een duister pimt ge u hebt de liefde van een misbruikt terwille van een w gelegenheid Da briefschrü kende deze geschiedenis wenkhusen was doodsbleek ge Men Wat heb ik gedaanT glans in zijn oogen verdween J onk In liJn stoel neer en liet zijn s vallen J De vrouw ia al lang dood eer Wenkhusen niemand zal u 2 en verwijt maken Ik vond het ïfc niün plicht u opheldering te r Dertig jaren geleden woonde u igsberg en het ging u niet bU2 Op n dag leerde u een JJ kennen dat in diepen rouw M naam was Waldtraut khusen kreunde oe hoe T loeg de handen voor het ge zicht Maar plotseling hief hij het hoofd op En y rT vroeg hij U stmk het meisje dat kort te voren haar ouders had verloren van liefde mijnheer Wenkhusen gingBrand meedoogenloos voort V meende het niet doch u had geldnoodig dit was uw lums De vrouw gaf u dertigduizend mark bijna alles wat zij van haar ouders had geërfd Zoo is het immers geweest Ja zei Wenkhusen Maar ikheb haar eerlijk liefgehad Als dat zoo was zoudt u anders hebben gehandeld Anders Mijnheer wat wilt uvan mU Wenkhusoi was opgesprongen Hij beefde Ik was half waanzinnig toen ik hoorde dat de oorlog was uitgebroken 1914 was het Ik was in Berlijn toen de mobilisatie werd afgekondigd Mijn eerste gedachte was Waldtraut Zü had van haar ouders een kleine l ezitting in Oost Pruisen geërfd daar woonde zü Ik wist inwelk gevaar ziJ was want de grenswas vlakbij Bc stond wanhopig ophet station zonder bagage zonderiets alleen maar met de gedachtenaar haar toe te gaan haar te halen en in veiligheid te brengen Maar het verkeer met Pruisen was alleen voormilitairen Den volgenden dag lureeg ik bericht op te komen En toen vielen de Russen Oost Pruisen binnen Brand had een stoel genomen en was gaan zitten En verder Ik stuurde Waldtraut telegrammen welke zU waarschijnlijk mwitheeft ontvangen Ik lag een haU jaaraan het Westfront totdat ik zwaarwerd gewond Ik had al dien tijd niets van haar gehoord Van uit het lazaret begon ik een onderzoek En tenslotte kreeg ik het vreeselijke bericht dat Waldtraut tot de ongelukkigen behoorde wier bezittingen verwoest waren en die naar Rusland waren gevoerd Bc heb geschreven en geschreven Daarginds liggen de brjeven en dopieën en de officieele inlichtingen daar in de brandkast daar bewaar ik alles In dien tijd woonde een ververwijderde bloedverwante in mijn htiis Zü was het diemij heeft verpleegd en mü eer gezond heeft gemaakt En tenslottetrouwde ik met haar omda ik wist dat Waldtraut niet meer tou terugkomen ZU was zwak en dergelijke emoties zou ti niet kunnen verdragen Maar zij ia teruggekomen mijnheer Wenkhusen kltraut is Wenkhusen wankelde Neen tei lii Dat kan niet zij zou mij een levensteeken hebben gestuurd zü zou Zij keerde in 1916 over Polennaar Duitschland terug weliswaarziek maar zü leefde U was in datjaar ook getrouwd zü hoorde het endat brak haar hart want het geloofin u had haar er bovenop gehouden Zü vóélde zich verraden en bedrogen en uit trots troinvde zü met den man die haar had geholpen terug te keeren Toen haar dochtertje geborenMrd stierf zü Is dat waar riep Wenkhusen 01 Haar Ij atste wil was dat u ernooit iets van zoudt weten Nog in den dood wilde zü u beschermen u moest geen gewetenswroeging hebben geen verdriet Wenkhusen drukte de handen voor het gezicht zoo stond hü een tüdlang overweldigd door verdriet geen geluid kwam over zün lippen Eindelük kwam Brand naar hem toe Beheersch U7 zel hü u hebt gedaan wat een man in dien toestand kon doen Toen in dien tüd was alles kapot Münheer Wenkhusen u treft geen blaam Langzaam liet Wenkhusen de banden vallen Verschrikkelük mompelde hü Ik heb van haar gehouden zooalseen eerlük man van eei vrouw houdt Ik bezit maar enkele souvenirs van haar maar ik bewaar ze ais een re liquie Hü lachte bitter Zelfs het geld dat zü mü leende heb ik bewaard Ik heb het vastgezet voor het geval ik eens zou weten waar haar graf was Ik zou daareen kapel hebben laten bouwen Ikheb ook aan familie van haar gedacht en zelfs nasporingen gedaan Maar daar ben ik mee opgehouden alleoi vc r hiar zou het geld zün Hü keek Brand aan En die man die hier zou iribreken hü wist alles Ja hü was een familielid van da overledene En hy wilde deze wetenschap voor zichzelf gebruiken maar hü stiet bü zijn pogingen op een verbitterden tegenstand van de dochter van de overledene Waldtraut had Zü stierf bü de geboorte van dit kind ik zei u dat reeds Sn de dochter die de dagboeken en brieven van haar moeder bezit verweerde zich tegen de plannen van haar neef fnhaar woonde de trots der moeder Nooit zoudt u iels van haar bestaan weten Maar zü had slechts één verlangen den man te zien van wien haar moeder t6 had gehouden Zü probeerde alles om u te ontmoeten maar het gelukte haar niet tot vandaag I Vandaag herhaalde Wenkhusen bevend Zü zwom van het eiland hierheen Dat was dat was Waldtraut s dochter Ursula Brehmer ja münheer Wenkhusen Goede genade ik heb haar f Hg wrong de handen Dat mag niet hü le hebt haar gearresteerd op m a aanklacht u moet haar vrülaten Dadelükl Ik moet naar haar toe dadehjk en het geld het is hi r geld ik kon het immers niet weten Zoudt u Ursula willen zien Brand legde zün hand op Wefdchu sen s schouder Ja Als mün eigen kind zoo lal IK haar liefhebben j Dan zal ik haan halen 1 Brand lachte Of wilt u zelf naar haar toegaan Zü wacht beneden in de hal Wenkhusen staarde den ander aan maar plotseling scheen hü te begrippen Hü stiet een kreet uit en nelto naar de deur Langzaam heel langzaam volgdf Brand hem P I S O