Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 20 JUNt Sluikhandel in koffie BCBUtDIGEN BEBOET Een sluikhandel transactie van grooten omvang vond in het begin vanMaart plaats te Deventer waar 20 baieo welke niet minder dan 2280 pondongebrande koffie inhielden in eenkeer werden verhandeld Een handelaar in Apeldoorn had reeds in Juni van het vorig jaar deze 20 balen ongebrande koffie doen opslaan in het eierpakhuis van een zijner relaties te Deventer De eierkoopman volgens zi n zeggen verontrust door vele inbeslagnemingen wilde in Februari van de koffie af en zocht dus een kooper dit alles zonder medeweten van den eigenaar De bü dergelijke affaires bijna altqd opduikende bemiddelaars begonnen nu hun werk allen op zoek naar een kooper Vyf man schakelden zich in voordat de eierhandelaar in contact was met een zekeren B die bereid was de geheele partij ongebrande koffie af te nemen voor ƒ 4 60 per pond Koffie welk het vorig jaar bU inkoop ongeveer 40 cent per pond had gekost werd nu door den eierhandelaar verkocht tegen een prijs van ƒ 3 85 waarop de bemiddelaars nog een provisie van ƒ 0 95 per pond hadden ge lyiTENuy zeker met denkbeeldig h op een voortzetting der t I ifcL op h t terrein van h C 5 iraven fedeelte van 3 hooggelefen percelen l n ï de jütatf eid dezer ver Si binnen afzienbare lüd r rani Ruim 18 000 geT ngeneii op Krel Nmt bet D N B van bevoegde zijde vcfBMmt badrugt het totaal Mntil ter bü de gevechten op Kreta in Duiiacbe handen gevallen krijgsgevanzënen volgenit de tot dusver verrichte tellingen 18 735 man Onder hen bei adoi ikh mm Grieken 13 123 B it ten en eenige leden van anders r ionaliteiten ONe Britsehê gevanga ri bestaan uit 5659 Engelsfhen 2883 AujStraliers 1593 Nicuw Zeelanders cd de rest uit leden van het Britsche rijk welker nationaliteit nog nauwkeurig wordt vastgesteld TONICUM NOURY den getoetst Ingez Med 7681 9 aiXUEA ONTVANGT C NSRAALVELDMAARSCHALK LIST De Führer mi opperste bevelhebber van de weermapht beeft den weermacbtsbevelhebbM in het Zuid Oosten generaalveldmaarschalk List ontvangen Generaalveldmaarschalk List die tijdens den zegevierenden veldtocht op den Balkan in Zuid Servië en in Griekenland het Duitsche opperbevel leid de bracht den Führer diepgaand rapport uit over de groote prestaties van de iegerformaties in het verloop van den veldtocht De Führer zeide den generaal veldmaarschalk List in hartelijke woorden dank met onbeperkte waardeering voor de superieyre prestaties van leiding en troepen Gene raalveldmaarschalk List was in aansluiting hierop de gast van den Führer Korte herichtmn Naatr d Londentdie berkrhtendiCTist meldt heeft de universBrtt van Oxford aan pte ident Roosevcit bet doctor at honoris catua verleend De Italiaanscfie ambAsaadeur in Frank rjjk Guftriflla heeft op de terugiefs naar FVankrijk in de Spaansche provincie Palencia een autoongejuk kregen waarbij h werd gewond ÏDe auto reed bij den ingang van het dorp Ma z tc en een huis De federale Amenkaansche scheepvaartoverheid maakt bekeiul da het eerite der2C in beslög gen Qmen Italiaansche schepen de 6000 ton metende Clara m Savannah m denstaat Georgia overgenomen Is Niet bekendwerd gemaakt waarvoor het schip zal worden gebruikt Het Japansehe vrachtschip Asoema Maroe is naar uit Philadelphia wordt pemeid vertrokken zonder o ie te hebben kunnen laden De ollevent iefringen zijn Maandag door den eid r van de olleindwtme stopgezet Woensdac om U uur IS min 3 secondenhebben de seismometers van de Reichsenstaltfür Erd4 ebenfoT9ehuntg in Jena een zwareaardbeWng giere atreei d welker haard opeen afstand van ruim 350 km lag De haardzal waanschijnlijk hebben gc egeu m den ij ordWesthoek van Iran ten Zuiden vande Kaspische zee De bommen op Dublin DDITSCS ANTWOORD OP lERSCH mOIEST De lersche pers publiceerrfe gisteren de antwoordnota van de Duitsche regeering op het lersche péotest over de op 31 Mei op Dublin neergeworpen bommen De rijksregeering constateert in de nota dat het nauwkeurige onderzoek door de bevoeede Duitsche instanties over dit bombardement geen aanknoopingspunt heeft opgeleverd voor de schuld van Duitiche vliegers Met het oog op de mededeeling van de lersche regeering dat volgens haar onderzoek de op Dublin neergeworpen bommCD van Duitscfa abrikaat zijn en rekening houdende met de op de plaats van het kanaal in kwestie heerschende zeer krachtige hoogtewinden beeft de rijksregeering de mogelijkheid open gelaten dat Duitsche vliegtuigen tot boven de lersche Oostkust zijn afgedreven zonder dat de piloten dit hebben bemerkt By dezen stand van zaken heeft de rijksregeering niet geaarzeld haar oprecht leedwezen uit te spreken en zich rekening houdende met de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Duitschland en Ierland bereid verklaard voor hel beklagenswaardige verlies aan mensehenlevens alsmede voor het ontstane nadeel voor personen en de materieele schadevergoeding te geven adat de koffie uit Deventer was weggehaald lekte de zaak echter uit De Deventer politie wist de erbij betrokkenen te achterhalen behalve een der tusschenpersonen die spoorloos is is verdwenen De inspecteur voor de prijsbcheersching te Arnhem die deze zaak berechtte veroordeelde den verkooper P den man bij wien de partij was opgeslagen wegens overtreding van art 3 PïijzenbeschiKking Ï940 nr 1 tot ƒ 150 boete terwijl de opbrengst van de koffie ƒ 8 322 werd verbeurd verklaard De tusschenpersoon L zelf handelaar in koffie en thee zag zich beboet met ƒ 10 en daarenboven werd de provisie van ƒ 670 en zijn eigen voorraad van ongeveer 125 pond koffie en 200 pond thee verbeurd verklaard Van D wiens provisie van ƒ 500 ook al werd verbeurd verklaard kreeg daarbij nog een boete van ƒ 100 terwijl de bemiddelaars S en L zich tot boeten van ƒ 350 en ƒ 225 zagen veroordeeld waarbij de inspecteur voor de prijsbeheersching rekening hield met de bedragen welke zij met deze slüikhandelaffaire hadden verdiend Het onderzoek tegen den kooper en den oorspronkelijken eigenaar van de koffie wordt nog voortgezet BIRNENLAND Na deifstrüd bij Solloem EEN BOETE VAN f400 000 DIKECTEUR KRMGT ƒ U OM BOETE Een groote firma te Amatrrdajn die meubelen taiiütco stoffen ledikanten en tal van aiïdere artikelen op bet gebied van meubileering verkoopt is door den inspecteur voor de prijsbebeersching te Amsterdam wegens piUsopdrüving veroordeeld tot c boete van ƒ M OOO Dit is de hoogste boete die tot dus verre aan eca overtreder van pri svoorschriftcn werd opgelegd Het bedrag van ƒ 250 M0 dat een groothan del in manufacturen in Den Haag eeiige maanden geleden moest beta leUj is hiermede ver overtroffen in Maart bemerkten ambtenaren van het Rükstextielbureau dat in alle afdeelingen van het bedrijf prijsopdrijvmg plaats vond op groote séhaal De inspecteur voor de prijsbeheersching gelastte onmiddellijk een diepgaand onderzoek waarin de politie te Amsterdam een belangrijk aandeel had Vele Ipden van het personeel werden aan een verhoir onderworpei In sommige gevalleft waren de nieuwe pryzen tweemaal zoo hoog als de oude Er kwamen echter nog andere feiten aan het licht In de afgeloopen maanden had de directeur van de naamlooze vennootschap B A W zeer groote hoeveelheden goederen naar een huis kten vervoeren in Bloemendaal Toen de politie daar een onderzoek instelde trof zij enorme voorraden an waaronder ruim 600 kleedjes 420 karpetten 135 rollen meubelstof honderden doeken en ruim 160 dekens De prijskaartjes waarop de opgedreven prijzen sten den vermeld had W er eenige dagen tevoren uit angst voor het onderzoek afgeknipt EenzeUden maatregel trof hij in verschillende afdeelingen van zijn b drüf een werkje waar hij een staf van personeel aan had gezet Bet Perzisch boek Op nog iele andere wyzen trachtte verdachte w de bew sstukken der overtredingii te laten verdwijnen Verschillende dagen is de politie op zoeki geweest naar het Perzisch boek een patalogus waarin alle voorradige Perzische tapUten waren genoteerd en waarin naast de oude prijzen de soms tweei aal zoo hooge nieuwe prijzen voorkwamen Na verschillende huiszoe kingeil kwam het tenslotte in zijn woning tt Overveen voor den dag de bezwarehde pagina s had hy er echter uitgescheurd en verbrand Ond r een balkenlaag op de vliering boven I het bedrqf kwamen na lang zoekenl v jf bundeltjes papieren te voorschijn die eveneens veel bezjvarend njiat riaal bevatten De aanzienlijke prijsverhoogingen welke W Toepaste hadden voor een groot ceel betrekking op oude voorraden Edhter oojc ten aanzien van nieuwe voorraden was hy vaak in overtreding ye in geld uitgedrukte winst marge was hooger dan de marge die voor overeenkomstige goederen vóór den ooiog gold De Rljksaccountantsdienst bra At een deskundigenrapport uit over dén omvang der overtreding en de teveel gemaaktfl winst Verdacht W die werd bijgestaan door zün raadsman mr E Vogels erkende de feiten ten deele fiij de bepaling van de boete van 400 000 waartoe de naamlooze vennootschap Weitj veroordeeld hieW de inspecteur vocjèsd prUsbeheersching rekening piet de dratjgkracht van het bedrijf De inbeslag genomen goederen werfen weer vrü gegeven De heer W persoonlijk erd Veroordeeld tot een geldboete van 1 000 1 TAN DE NEW YORK TIMES DE HEENING Over de Engelsche nederlaag bij Solloem schrijft deNewYorkTimes voIgeB het D N B dat men op grond van bet feit dat de Engelschen honderden tanks in den strijd brachten een grootscheepsche onderneming verwachtte Maar inplaats van dat zij de Duitschers in den val lokten moesten de Engelschen voor een terugweg vechten Dit was de eerste slag waarin de Engelschen in aantal tanks en vliegtuigen even sterk waren doch ook deze ïtrüd heeft bewezen dat de Duitsche uitrusting superieur is Vooral is gebleken dat de Britsche luchtmacht geenszins sterk genoeg is om hetzelfde te presteeren als de Duitsche Dnitscbe afdeeling vernietigde M paataerwagens Naar het D N B verneemt heeft één Duitsche afdeeling afweergeschut in den slag bij Solloem 80 Britsche pantserwagens ïtukgescholen De beschikking inzake inlevering van metalen WINKEt EN MAGAZIJN VOORRADEN GEBLOKKERD Volgende N R Crt houdt de be I ikking betreffende de inlevering van df metalen koper nikkel tin en lood ook in dat de winkel en magazijnvoorraden van verzilverde artikelen en andere van een legeering van genoemde metalc ji vervaardigde voorwerpen door de bepalingen der beschikking geblokkeerd moeten worden geacht zoodat verkoop of aflevering niet mag plaats vinden Hedenmorgen zou een bespreking gehouden worden tusschen de Duitsche autoriteiten en de directie fran het Rijksbureau voor Nonferro metalen omtrent de meer gedetailleerde strekking van de beschikking zoowel wat betreft particulieren als wat den handel aangaat Japan en het driemogendhedenverdrasr AANNEMIJfG VAN LEDEN VAN DE N S B HORDT STOPGEZET In een hoofdartikel in Volk en Vaderland deelt ir A A MusseD mede dat met ingang van Zaterdag a de N S B wordt gesloten voor de toetreding van nieu i e leden Deze slUiting geldt tot nader order Met ingang van denzelfden datum wordt de legenheid opengesteld te worden ingeschreven als sympathiseerende Voorwaarde hiertoe is dat men begrip heeft voor den nieuwen Uit de rijen van de aympathiseerenden zullen te zijner tijd diegenen worden toegelaten als lid van de N S B die d arom vragen en daartoe geschikt worden geoordeeld Dit besluit vindt zijn oorzaak in het feit dat een te groot ledental de beginselvastheid zou kunnen schaden OP HANDHAVING VAN BESTAANDE POLITIEK AANGEDRONGEN Koh Isjii d woordvoerder van het Japansehe bureau voor inlicht igen is geestdriftig toegejuicht toen hij in een redevoering welke een uur duurde er op aandrong dat Japan zou voortgaan met zün politiek van handhaving van het bondgeneotscbap der drie mogendheden aldus Domei In zijn rede gaf Isjii een overzicht van den internationalen torstand voor een algemeene vergadering van den centralen raad van samenwerking van het genoot schap voor nationalen dienst Isjii besloot zijn rede met de volgende punten 1 De Europeesche oorlog ontwikkelt zich geleideJük ten gunste van Duitschland 2 De Europeesche spil functioneert vlot zoodat de luchtdichte samenwerking tusschen Duitschland en Italië geen probleem vormt 3 Het is voorbarig te voorscellen dat de Ver Staten aan den oorlog zullen gaan deelnemen ofschoon de mogelijkheid daarvan blijft toenemen DE NIEUWE BONS voor de komende periode De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschefü maakt bekend dat de volgende bonnen zijn aangewezen vc or het koopen der daarbij verraelSe rantsoenen Brood gebak 23 Bon 2d van de broodkaart 23 Juni t m t Juli 200 gram brood of twee rantsoenen gebak per bon Eén rantsoen gebak is Beschuit 75 gram BIsculU en wafels H rr m Andere koekjes 75 gram Speculaas ÏW gram Koek MO gram Cake 300 gram Gevuld klein korstgebak bT ammdcl broodjes 400 gram r Gevuld groot korstgebak b v boUrletier au gram Taart en gebakje tM gram Voor geheel of ten deel uit meel of bloem gebakken producten welke hierboven niet genoemd zijn geldt dat een rantsoen een hoeveelheid omvat waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt Aardttpptden 07 Bon 07 van de aardapp ndistributiebonkaari 23 Juni t m Juni 2 kg per bon Koning Boris in Presburg ONDEKHOCD Konmg Boris vail WSO WS TÜKA Sulgarüe is gistermiddag om 15 uursao uit Weeoen in Pre burg aangekomek Hij begaf zich terstond n r hrtvp dentspaleis waar hü met president dr Tiso een langdurig harteUjIi djiderhoud had waaraan later ook ministef president dr Tuka deelnam Koning Boris wordt door zijn hofminister den gezant en afdeelingsehef van de kabi netskanselarg dr Gegrg vergezeld Handjieff iOOGING VAN BELASibiGEN iNAMeRngi De begrootingscommissie van Ijet Amefikaansche Huis van Afge aardig den heeft teneinde een aanvallend bedrag van 2 9 milliard aan belastingen Ic vcrkrügèn een drastische veihooging van den belastingtoeslag op de inkomstenbelasting en de verhooging van de vennootschapsbelasting aanbevolen TDe mkomstenbelasting zou practisch verdubbeld worden r De verliezen der Britsche koopvaardij I WORDEN MNNENK T IN CEimME LAGERHITISZrrnNG BESPROKEN Naar Heuler volgens het D N B meldt zal het Lagerhuis binnenkort in geheime zitting den toestand van de Britsche koopvaardij en den slag op den Atlantischen Oceaan bespreken Bu de mededeeling van de agenda van het Huis en de data der volgende zittingen verklaarde Churchill dal de debatten over de koopvaardij in een geheime zitting moesten worden gevoerd daar anders een ernstig gevaar voor het openbaar belang ontstaat De Labour afgeviardigde Shin well verklaarde dat eei openbaar debat zou worden gehouden en motiveerde dit door te zeggen dat de debatten ertoe zullen dienen de onrust onder het publiek weg te nemen en tevens om een juiste houding tegenover den oorlogstoestand te verkrijgen Shinw4ll bevestigde verijer dal talrijke alarmeerende geruchten de ronde doen Engeland wil Amerikaansche technici aanwerven De Britsche regeering is in de Vereerigde Staten een groote campagne begonnen om duizenden Amerikaansche technici mecanaciens en vaklieden voor Engeland aan te werven Britsche vliegers opgepikt De bemanning van een Duitsch zeenoodvlieg uig heeft naar het D N B verneemt eenige dagen geleden 5 Britsche vli gers opgevischt welker toestel door granaatsplinters van het Duitsche afvfeergeschut zwaar beschadigd was zoodat het op de Noordzee moest neerstrijken en zonk De Engelschen waren eerst in een rubberboot gegaan doch die was beschadigd en dreigde te zinken toen het tluitsche toestel aankwam De Britsche vliegers hadden reeds alle hoop op redding oogegeven en spraken met groote dankbaarheid hun waardeering uit voor de ridderlijke Duitsche hulp Een hunner een 17jarig bommenwerper die zyn eersten en tegelijk laatsten vlucht naar Duitschland had gemaakt maakte een volkomen verwarden indruk Hij verklaarde dat het Duitsche afweerv uur zoo angstwekkend was dat hij niet nogmaals kennis zou willen maken met de Duitsche afweer Engelsche aanval op Duitseh eenvooi afgeslagen Gisteravond hebben Britsche gevechtsvliegtuigen van het type Bristol Blenheim onder bescherming van ongeveer twee dozijn jachtvliegtuigen getracht een Duitsch convooi aan de Kanaalkust aan te vallen aldus het D N B Acht Duitsche Messerschmitts 109 die het convogi vergezelden bon den onmiddellijk den strijd pan met den driemaal sterkeren vijand dwongen de gevechtsvliegtuigen van den vijand hun bommenlast uit te werpen en noopten de jagers om te keeren Hét convooi zette onbeschadigd en ongehinderd zijn reis voort Van Duitsche zijde zijn geen vliegtuigen verloren gegaan Engelsch convooi uiteengejaagd Gistermidag zijn te Lissabon ver scheidene schepen van een uiteengejaagd Engelsch convooi aangekomen Volgens de verklaringen van de leden der liemanningen bevond het convooi zich komene uit het Zuiden op weg naar Engeland Donderdagochtend om 4 00 werd het convooi door een vijandelijke duikboot aangevallen Er ontstond een st ijd tusschen de in convooi varende schepen en de duikboot aan welken strijd ook een vliegtuig deelnam De leden der bemanningen weigeren mede te deelen welke schepen door dezen aanval zijn vernietigd Een nieuw Britsch ceriificait Naar de New York Times uil Londen meldt heeft het ministerie voor Economische Oorlogvoering een nieuw certificaat ingevoerd volgens hetwelk de controle om ortnoodige vertragingen in den Britschen export te vermijden in het vervolg in de bestemmingsplaatsen der goe eren zelf wordt uitgevoerd WAVELL S rLANNEN VERUDELO Het D N B verneemt van welingelichte zijde te Berlijn dat de slag bij Solloem die met een Britsclie nederlaag geëindigd ia in menig opzicht de tactische plannen van generaal Wavell in NoordAfrifea heeft onthuld Bij het begin van den inval in Syrië meende het Britsche commando te kunnen verwachten dat Duitschland in Syrië mili tair zou ingrijpen Met het oiSg op de verwachte verzwakking yjin t DuitschItaliaansehe front in Noord Afrika wilde Wavell in Cyrenaica een Britsche overwinning afdwingen om het verdwijnende Britsclie prestige nieuw léven in te blazen Het groote Duitsche succes heeft ook deze Britsche manoeuvre op vernietigende wyze verijdeld hetgeen een zeer ontnuchterende uitwerking zal hebben op de verdere Britsche militaire plannen in de Middellandsche Zee BEFERKING VAN DE PERSVBIJBEID IN ZWEDEN De beide kamers van den Zweedschen Rijksdag hebben na langdurige debatten met groote meerderheid een wijziging aangenomen van de grondwet waarbij de tot dusver bestaan hebbende persvrijheid wordt beperkt en bepaald wordt dat in geval van oorlog of oorlogsgevaar de censuur wt rdt ingevoerd en de mogelükheid bestaat de uitgave van een Üjdschrift gedurende den oorlog te verbieden Voorts is ogk de büpassende uitvoeringswet aangenomen De wet kan echter volgpns de Zweedsche grondwet pas in werking treden wanneer de beide Rqkadagkamers met een meerderheid van drie vierden hun toestemming geven voor dit besluit Voorloopig heeft de regeering zich nog niet tot den Rijksdag gewend met eei desbetreffenden eisch Bataafsche nederzetting ontdekt OPGSAVOI6EN TE DORRECaxST Op een terrein te Dorregcest onder Uitgeeiit is in de afgeloopen zes weken een opgraving verricht onder leiding van dr F C Burach directeur van het Rijksbureau voor oudheidkundig bodemonderzoek te Leiden Sinds geruimen tijd werden in de omgeving voorwerpen van oudhfldkundige waarde gevonden waaraan genoemd bureau door bemiddeling van den heer J Schermer te Castricus kennis droeg Vooral bij den aanleg van den nieuwen weg Uitgeest Akersloot welke thans door het hoogheemraadschap Noord HolUndsch N orderkwartier ten uitvoer wordt gelegd vermeerderen zich deze vondsten in hooge mate De heer G Bijl veld ambtenaar van het hooglieemraadschap te Alkmaar zond eenige dezer vondsten naar Leiden op terwijl van de zijde van het Rijksbureau een onderzoek werd ingesteld Een en ander was oorzaak dat besloten werd tot een opgraving op het genoemde terrein over te gaan waarbij dr Byrsch den heer W J Ruist conservator van het museum voor het Gooi te Naarden bereid vond in den aanvang het toezicht op de werkzaamheden te houden Al spoedig bleek uit vondsten en bodemsporen dat ter plaatse op een natuur I lijke woerde een zandformatie uit de oudere duinperiode een Bataafschej Kanninefaters nederzetting moet hebben bestaan De aardewefkvondsten van inheemsch maaks l j 4ren talrijk O a werden eenige fraaie vrij wel gave kruiken gevonden in den geest van het bekende donkere Priesche gesmoorde type waarmee ook de rechthoekige oorvorm van enkele exemplaren verwantschap vertoonde Romeinsché vondsten waren zeldzaam en beperkten zich tot eenige randscher en en een fragment vrij late terra sigillata met ingestempelde reliefs De bodemsporen vertoonden een Vrij onregelmatig karakter en boden aanvankelijk weinig houvast voor beoordeeling Wel werden reeds spoedig een aanfal putten aangetroffen welke naar later zou blijken voor deze ODgraving zeer karakteristiek waren Ze waren opgebouwd uit blokzoden laagsgewijze verspringend opeen gestapeld en bevatten als fundament veelal een houten rad of vierkant in een geval zelfs een houten eg Het merkwaardige der raderen die bij voortzetting der werkzaamheden waarbij in totaal een vijftiental putten werden aangetroffen in vrij groot aantal evonden werden was dat zij allen oorspronkelijk uit vijf deelen elk voorzien van twee spaken moeten hebben bestaan welke deelen onderlirig door houten pinnen gebonden waren Deze constructie kan alleen niet sterk genoeg geweest zijn om het gewicht van een kar of wagen gedragen te hebben en waar alle sporen van metaal ontbraken is het vooralsnog een raadsel hoe ze inder tijd bijeengehouden geweest 7iin Daar het den heer Rust wegens zijn werkzaamheden te Naarden niet mo aeliik was langer te bliiven belastte de heer Bursch die ondertusschen zelf ook de gelegenheid gevonden had de opgravingen vriiwel dagelijks te bezoeken mr A L Tromp sinds kort aan zün bureau werkzaam met het dageliik che toezicht De opgravingen hadden een geforceerd karakter daar zij moesten geschieden en in kaart worden gebracht in den korten tijd die bfschikbaar was voordat de grond tot op dieper peil werd afgegraven ten behoeve van den weeaanlee door het hooeheemraadschao Noord HoUandsch Noorderkwartier Het hoogheemraadschap heeft echter = t eciaal in de per ïoon van zijn hoofdingenier den heer P Tj Poppens alle medewerking welke onder deze orAstandigheden moI selijk was toegezegd en verleend Ook ün andere ambtenaren aan den wegaanleg verbonden in het bijzonder de heer Bijliveld hebben hierbij met raad en daad un vollen steun verleend Het resultaat was dan ook dat Tijwei het geheele terrein voor zooderzocht en in kaart gebracht kon worden Zooals reeds medegedeeld werd ook bij het verdere onderzoek nog een groot aantal jwtten van de bovt n be hreven constructie aangetroffen De aardewerkvondsten bleken eeheel van denzeltden aard als reeds n den aanvang aangetroffen waren De verdere bodemsporen bleken in grooter verband ook overzichtelijker dan zich in den beginne liet aanzien Hoewel ze in het rayon der laatstuitgevoerde werkzaamheden zeer spaarzaam werden is het vernweden Melk 22 H Bon 22 van de melkkaart 23 Juni t ra 29 Juni 1 liter per bon Eieren 37 en 99 Bon 37 van de bonkaart algemeen 23 Juni t m 29 Juni één ei per bon Bon 99 van de bonkaart algemeen 23 Juni t m Juli één eL Suiker 56 Bon 56 van de bonkaart algemeen 23 Juni 4 m 6 Juli 1 kg suiker per bon Koffieturrogaat en thee 46 Bon 46 van de bonkaart algenteen 23 Juni t m 20 Juli 250 gram koffiesurrogaat of 40 gram thee per bon 1 De bonnen welke liJn geldig verklaard voor een op Zondag of Maandag aanvangende distribtitieperiode mogen reeds den daaraan voorafgaanden Zaterdag worden gebruikt RAADGEVINGEN VOOR i A S vacaivtiesiIi Se In verband met de bijzona 1 standigheden welke d t ia=r vaacntieseizoen gelden al l dagavond tu chen 8 15 Jo i metergolf de directeur der A tf JH een radio vraagge prek Penig e J geven aan allen die de en zL = 5 i vtcantie gaan iset Wf vernemen dat ook de Hir van het Rijksbureau voor het i restaurant café en pen onb t nenkort dooc middel van AiZf het Nederlandsche publiek 7 i betrekking tot vacant ep ia Een ieder die dezen zomert f i t aangerade f WeTer fr te m e I eÏS e o Op de tentoonstelling de VrR metselaarsloge te Amsterdam word tienduizendste bezoeker verwarK Op éé dag heeft het S TL kers meer dan 900 bedragen 1 op twee dagen dit aan taf meeV l 700 bedroeg Op drie dagen J rfe meer dan 400 bezoekers rondgelVd een dag meer dan 300 en op 8 S STn lOo P = In totaal werden 3500 brochures ov het Vrijmetselaarsvraag tuk verkSt De VnjmetselaarstentoonsteUini 18 Amsterdam zal vermoedelijk d 15den Juli gesloten worcjen AANBESTEDING Te Kloosterzande is aanbesteed Iwt verhoogen van de buitenberm en S maken van een steenglooiing met bü komende werken aan den zeedijk ru den Wilhelmuspolder over 1850 lengte Hoogste inschrijver was P de RmI te Temeuzen voor ƒ 129 500 laaaL W J de Bruijn te Temeuzen voor Huisvrouwen attentie Zondag 4 het de laatste éeldigheidsdag van Bon 06 aardappelen Boa 22 en 24 brood en gebak Bon 36 eo 98 eieren Bob 34 kt ie en thee Bon 21 melk Bon 52 penlTrnchten Bon 42 sni er DEBONNENLIJST AARDAPPELEN A l m 22 Juni 1 4 kg BLOEM Bi 9 t m 13 Juli 50 gr brcwi o H rantsoen gebak of 39 gr meeU bloem BOTER MARGARINE Bo 19 en Zt t m 29 Juni 250 tf boter Vè tkaart idem met reductie BROOD GEBAK Br 24 t m 22 Juni 1 ranüoeiu Br Jtt t m 22 Juni dubbel ranüoai E REN iS t m 22 Juni tt t m 22 M élén ei GOftT MOIIT GRUTTEN 4Sc t m 10 Augustus A pond HAVERMOUT VLOKKEN enx 44 1 t m 10 Augustus Vi p nd KAA8 7 4d 77 t m 29 Juni en 71 tM 13 Juli 1 oh koffIe thke 34 tim 22 Junl 4 p koffiesuSópü of 40 gr thee kole Kookdioeleinden letter M n n S 30 Juni MACARONI VERMICELLI era 54 t ml 10 Augustus 1 ons MAIZENi SS t m 110 Augustus 1 ons MELK Mc U jm 23 Juni 1t liter PEULVBUCirTEN St t m 13 Juni 1 pond petroleth Per U t m 16 Aug voor keuken l RIJST 43 t m 3 JuU pond BCHEERZI IEP K tem il t m 1 A g 1 rantio svnuR 43 t m 2 Juni 1 kg VLEESCB I fl 1 m 33 Junt H vfeesch vleeschwaren j n 19 t m 23 Juni W rantsoö verduur aanul gevolfte txmr f 35 t m 93 Juni 1 ranlioe os VERKL VR VQl A aardapp len Me melk Bl 8o boter I r brood PeffVr bol Vleesch Gejai toevoeging a V