Goudsche Courant, zaterdag 12 juli 1941

r EERSTE BLAD ZATERDAG 12 JULI li Een hartig hapje dat na 2 uur in onze Tearoom woiUt je servèerd V ZOUTB COMPLET bMMm de uil Serrici Thee of Kous benevcni tlaatje en 4 meed jet toast met pntneuri van het teizoen ZUN LAATSTE PIJPJE voor vandaag gestopt met Niemeijer e No 33 Hij moe ht uinig mee zija want No 33 gaat schaar cher worden Maar hij l an ervan op aan dat asoolang er No 33 te koop is de kwaliteit de oude zal zijn Speciaal gemfireni tmtgenê fli mt er t nonthirp ptiiicipe Daardoor meldMOam mtild mai ht en geurig TABAKSrAaKKK nWODORUS KIEMEIMR N V KONINCSN O 2228 iro Veifrischt U met Eau de Cologn Ruime kauza Boldoot IdozCf Russ e Maja M A WEGENWIJS WIJDSTRAAT ó Q 223 1 HEERIJJK VERSCH FIJN VAN SMAAK KOEKJES BANKET ENZ ¥ AM Bakkerij Weven Kleivoeg 46 Nieuwe Markt 2S G 2247 u Vraagt Carrillonsclieermesjes de bestel Zonnebrand Olie en Crème AJri van Éaren Wijdstraat 13 Odorex en Odorona Ir o 2245 50 DE KWARTJES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwartjaa rnbriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 28 elke regel meer 10 cent b vooroitbeUUng Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhoogmg Bewijsnummer 5 cent exira Inzending tot Vnjdagsmlddags 2 uur Brieven kunnriH ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 nnr Zaterdags van 9 1 aar Te koop MOOnUNB POrPtNWAGHSN met groote Pop Vierde kade 77 NET MKIft gevraagd voor da morgenuran Adres B Martenaatraat 6a ZONNKBBILLKN M at W T HOBKSTRA Uw adrat voor Uurwarkr aratia Qeuwe 1L n 1 114 Vacantie mef ingebouwd geelfilfar VI IF GULDEN Y M H 1 f OTO STUDIO a 2252 bO I i Inlevering van Metalen Do Burgemeeitor van GOUDA maokf bekend daf de volgende pertoon kan worden geroadpleegd als beledigd deskundige taxoteur voor het uitbrengen van een rapport omtrent de waarde van in te leveren voorwerpen waarvoor belanghebbenden een hopgere vergoeding dan de metoaiwaarde wenschen J Hoogendoorn Peperstraat 16 Oe aandacht wordt rémr gevestigd op de navolgende bepalingen der Beichifcking Inlevering Metalen ARTIK6L 22 Do aan hot ondorzook varbondon kottan zijn voor rakaning van dan balaifghabbanda an kunnan niat tan lotta wordan aabracht van da qamaanf et von hat Rijk toer alk ond rzoak an ha dooromtrant op fa makan rapportM rdf door mmn beiedifld daikundifo tan hoogfto aan baerog voHviff guldon in rokaning gebracht GOUOASrr Jull I941 De Burgemectter voornoemd M Win WIJNfN lo l o 32M 70 iW DKt g LlilQ V rfcoopbur u tf r Cxovlsior Slofxulgsrs f mot iaganf vtn II Jull J I VnruMTST van L Tlendeweg7na r SOPHIA V d aOUDESTRAAT 43 fcsloten hult parnti incasso Varkoop natjtawoon Kantooruren tO 12 en 2 9 relefoon Inmiddels verblijven wl hoogachtend taekaop uraeu ROüeibll plMtMlVke leiding A 9K HAAN O 233930 HJWIEL en SPORTHANOEL N tm MHUL bieariaM vaar aNa voarkamaada raparaHtn lOKUWABRESI O 2237 30 M BEM MIDDELB HANDELSAVONDSCHOQL m B J c 80UDA Inschrijving van nieuwe leerlingen voor olie Idassen van 1 Maandog 14 Juli tot en met Vrijdag 2J Juti s avonds tusschen 7 8 uur in het schoolgebouw Burgemeester Mart ssingel 72 Niet op Woenidog an Zalerdagovondj Q 2234 30 De Directeur S C F DE ZOUW A i Dinfdos 1 ei avondi te 30 uur GROOTE i ROPAGANDA tusschen deHeereti V d POlRotterdam en V VLIITden Haag over een parti van 4 X Carambole onder leidinR van den Heer G Bosje 2e Secretarm van de Naderlandtche Biljart Bond in de zoal CONCORDIA van de K K Lecsvereeniging aan de Westhaven Entree 35 cent Toilet en Taicpoeder Q 2231 26 Na 30 larea zoo ru m Uw vertrouwen ols schoenmaker genoten te hebben waarvoor ik dijnkboor ben heb ik gemeend thans de gelegenheid aan longeran fe moeten geven Daarom zal vanaf heden de zaak voortgezet wOrdan door mi n neef P M v d Heuvel die ik gaarne m Uw gunst aanbeveel tHoogachtend P J V d HEUVEL Burg Martenssmgel 133 Ondergeteekende geeft fiiermede kennis dat door hem de schoenmakerii van P J v d Heuvel is overgenomen en voor eigen rekening zal wordenvoortgezet Gaarne beveelt hi zich m hetzelfdevertrouwen aan dat door zi n voorganger zoo ruim werd ontvangen Hoogachtend P M V d HEUVEL Onder rijks foezicht gediplomeerd schoönhersteiler Boelekade 237 werkplaats bli ft Verl IJcsellaon O 223S60 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visschery INLEVERING VAN DISTRIBUTIEBON rEN VOOB AABDAPPKLEN DOOR BEROEPSAARDAPPBLVERBOUWKRS De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Vissohero brengt het volgende ter kennis van beroepsaardappelverbouwers boeren en tuinders Beroepstelers van aaidappelen zyn verphcht in het ti dvak van Maandag 14 tot en met Zaterdag 19 Juli a s alle met resarva gemerkte distributiebonnen van henaeU hun gezinsleden en hun inwonend personeel blj den PUatselljken Dutributiedienst in te léRferen De distributiediensten zullen ontvangstbewuïen afgeven welke de betrokken beroepsteler zorgvuldig dient te bewaresi Zooals reeds bekend gemaakt is mogen de telers hun gezinsleden en hun inwonend personeel in geen geval gebruik maken van de aan hen uitgereikte met reserve gemerkte bonnen derhalve pok niet van den bon welke voor heli tydvak van 14 tot en mat XO Jull as voor het koopen van aardappelen zal worden aanfewezen Met nadruk wordt er 4 Jandacht op gevestigd dat aardappeltelers gezinsleden van aardappeltelers of inwonend personeel die van met reserve gemerkte distribudebonnen gebruik maken voor het koopen van aardappelen dan wel in gehreka biyven deze bonnep of een gedeelte daarvan in te leveren ddi blootstellen aan een strafvervolging DISTRIBIITIE VAN AARDAPPELEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Vissoherv maakt het volgende bekend met betrekking tot da distributie van aardappelen In verband met de verhoogmg van het aardsppelrantsosn dienen de detaillisten zich te wenden tot de pUatsal ke verkoopkantoren van de V B N A ter verkrijging van een voorschottoewuzing Hat voorsohot sal vyitig procent bedragen van ds boevaeUietd aardappelen welke gedurende de week van 7 tot en met 12 JuU weid betrokken Voorts Sullen op allo tÖewUzingan tar varkrUging van aardappelen welke ala geldigheidsduur hebt an ïl Juli as of aan daarna galagen datum door de V B N A per rantsoen drie Ulograai aardappalan word afgeleverd N V KOVEX NinëflssfflitraMRliii DELFT AOENT VOOR OOUDA KLEIWEG 64 Verkoopt detgewenscht nog op gemakkelq l5ke condities tegen voordeclige jen voordeclige prl en een groole colleclle HAARDEN HAARDKACHELS STOFZUIOERS KLIIWia 54 TEL tllO 22 Hygident rtinigt kunstgebitten 46 cent per pak BALT A DE JONG OOSTHAVEN 29 Gladweg tiermelijn Gorilla Jota Douglas Paraat Baljo Güette scheermesjes Q 2244 20 Reeuwijk 1e huur gevraagd klein PLASHUISJE voor 2 petiunen 15 8 lot 1 9 Brieven Havelaar Kerkstr 459 III Amsterdam U 2260 8 R L van Deth Iandarts MARKT 33 GOUDA Afwezig van 12 tot 23 Jull o 2240 10 Kleine woning te tiuur gevraagd liefst rand gemeente ƒ 5 huur Br no 1125 buieau van dit blad Ter overname gevraagd een paar Jongens MoUères no 37 Br no 1136 bureau van dit bla L Aangeb Net Kostlmis met huiseluk verkeer OmtreHTKrugeilaan Br no 1137 bur v d blad BHIEVEN IN DDITSCHE vertaling op elk gebied verzoekschrift door leeraar met + ele J praktijk in Duitschl prettige eonvers les Bywerken van l rlinetc Br no 1138 bur v d blad Aankasnende Kantaorbedleoda gevraagd Br no 1139 bur v d blad WERKSTER OF OACMEI8 gevraagd A G die Vruestraat 4 Te koop aangeb Roai of Viaehbooten defect teab Te bezichtigen Maandag van 10 tot 1 uur a h Breevaart Paviljoen Zoutmansweg E 47A te ReeuwUk Brug tegenover Elfhoeven ROEIBOOT te koop 30 gulden Kleiweg 101 lOMGENSriRTS als nieuw Kleiweg 101 DAMESRUWIEL priina met torpedonaaf Klelweg Ol STALEN MOTORBOOT 12H M lang met Deuts ibetroleuminotar Kleiweg 101 TB KOOP nieuw eiken Legkast 60 porcelein Koffieservies 7 PINT Zoutmansweg E 45 RegOwjIk PLASHUISJE te huur gevraagd 1ste week Aug VAN DUIN Gouwe 153 Koopt tudig nieuwe gloeilampen JAN SPEE Walestraat 12 Tel 2826 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tjn 48 Van Maarca s Sehoenluuidel Vyverstraat U Voor Teer CarboUaeosn AsphaK Uw adret JAN PC mUS Raasn 142 TeL 3720 WU BODWRN Uw Radiotoestel om met U K Q DE BOKSER Vlamlngstraat 20 TeL 3586 Koopl en Iaat uw aarwarkea raparearen in aan reeds jaren bestaande zaak Jtt Klekkanwiakal Klaiwegatraal 30 Opger 1874 Nesten schalen Croedkoope drinkglazen De Kleiaa Winst N Haven Boakbladasil O U l XL V LRBUWIN Turfsluel ti Hat betera adraa voor llbindan vao alle soorten boaken laargangen en muziek Gevr voor de morgenuren NET MEI83B 16 jr VrÜdags den geh dag AanmeMan Ifaandag voor den mlildag tusschan Ifr 12 uur J TEEKiaiS Kameinelksloot 3 Oouda Gevr door echtpaar 1 kind twoa gameabUseria of oagaas kamaia met keukasi of gébr van keuken Br no IIN bureau van dit blad Aangeb Gaas nt Slaapkanier ook gelegenheid voor slapen Sophia V d Goudestraat 44 TE KOOP 4 Stoelen X Fauteuils eo een eiken Buffet Adres W de Lange VoorwlUens 48 Te koobgavrtagd aan gfëmaUleerde VdUCACHBL Aan hetlalfda adras aangabodan 1 patr JvtngensnoMres maat 33 i 34 1 paar grflalinnen hearanscboanan maat 40 Becker Wlntardük 19 1 Menschen op Iceftyd vragen KLEINE WONING te huur 1125 b vëSëT liefst rand gemeente Niet boven ƒ 5 huur Br no 1 125 bur v m du blad Juffr vr naai ventel stop breien haakwerk verwerkt oud bieiwerk opnieuw nlar gew patroon net afgew billijken prij Br no 1126 bur van dit blad PRACHT ZILVERV08 slechts enkele keeren gedragen van ƒ 290 voor ƒ 128 vaste pros ZR SLAAPKAMER te huur met of zonder pension of nette Kostganger gevraagd Da Ckistakade 74 Gevraagd ecB DAODIENSTBODE Adres B Martenssmgel 73 Te koop aangeboden ee KINDERWAGEN Te bevr Usvogelstraat U Gerraagd wegens teleurstelling take DIENSTBODE goed kunnende werken en koken V g g V Mevr Kool v Bergen Uzendoompark 1 Gevraagd Zeil Boelbootea m Kano s CD v d Starre Reeuwuk F 106 TE KOOP Salon ameublement Btoem tafeUJes en Kapstok Te bevr Jr Florisweg 80 Te koop gevraagd goed ondcrh STEP MET RVBBIBBANDEN Xrugerlaan 104 AlmiiaiiiMiltpriJs Ia Gknida per kwartaal 3 3d per maand 075 per waak 18 et buiten Oouda par poit par 19 ot par weak kwartaal 3J1 MnrtmtiatarM 1 5 regels 1 10 aika regal maar 0 31 XÜMondan Madadaallngan 1 3 regw ƒ 131 elke regel meer 04a Bti ovarsasikoiiMt pnDien Zatardagi klaina in de kwari als O M al Mxlmina grootta rtiainibriak 1 4 ralike rti laser OIO grootta i iMds gareduoaarde advartantlSn