Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1941

o EERSTE BLAD DONDERDAG 24 JUU Aeteft CtafW Gebouw MinderbroederiU no Gjmuiastieklokaal Rijks gere Burgerschool in Krugerlaan Centrale Kopschool ingan il G de Vruestraat Gebouw Vondelstraat 63 De Gottdsche Montessorischool Aangifte vqn leerlingen uitsluitend van 3 en 4 a U Donderdag en Vrifdag o s 4 30 5 30 n 8 9 vw Van SwietenStraat 1 Q 2364 20 ordr Verlaat Lazaruskade r n i i i i i i i t N Gouwe WZ Ijsvogelstraat hT 1 cr Jaagpad Goudkade BÏoekwsg Schoolstraat Gelegenheid tot inlevering bestaat Vrgdag 25 Juh 941 9 16 uur Zaterdag 26 Jub 1941 Idem Zie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het datnr aangegeven lijdslip van inlevering WAAB8CHUWING Het niet ontvangen van een oproeping onft met van de verplichting tpt inlevering t De Burgemeester voornoï Gouda 23 Juh 1941 DE WTTT WUNBN lo B G 2369 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanif VRIJDAG 25 JULI t m MAANDAG 28 Jl LI een film van ongewone spanning en ewi vernissende ontknooping Verdachte ontkent I ICH VERWEIOERE DIE AUSSAGE In de hoofdrollen OLSA TSCHECHOWA BUCT V OIESSL AL BRKCHT SCHSMHALt HANME WERTKN Een poging tot moord Een sensationeele aanklaclit En de belangrijktte getuige WEIGERT te spreken I Waarom 7 lejaar Vrfd Taatang kavaii Aanvang der voorstellingen 8 uur IS Ook Zaterdags Zondag vanaf 3J0 5J0 I5 doorloopend iHw R i WWWW Op Mandct S jan lu oc iAc to ouden M VAN KLAVEREN 9Sjafi t EcMvertcniglBC C Huase Kladerea e KidBkliMinea Ooada 24 JaH 1941 Keizcrttiut 5 O 3 3 12 Dr BJ BIOEIBOlZEN AFWEZIG M eé BMt 15 AUfiUSTUS o 2376 5 AlVIEtBUREAU VOOR LUCHTBCSCHERMIR6 Het Bestuur der N V L afdeeling Oóiida deelt mede dat het Advief barctu Oottbaven 10 tot W mu ém § Sa mbM a a la gaalaiaa Voor advies kan men zich Ihdiea noodfg wenden tot één der onder ta ndt adressen I A PIERSMA Krugerlaan 76 3ecr N V L afd GoudafTel 2106 N O BREEDIIK Krugerlaan 74 Secf Qem t B D Tel 3S78 O 2366 15 T HALIA HEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Qouda Vanaf Vrijdag 25 Juli t em jINSDAO 29 Juli tffsiuHrdavsrindByroolIjkhiiil 3 op cte UuweUfiMceis met TOBIS 4 HE0 LINBEN PAUL HSRUBER JOHANNES fUEMANN MARIA ANDCRBAST Een pittige comedie vol davtrende dwaasheid en dolkomische situaties De wereldberoemde tenor HERBERT ERNST GROH zingt in deze film de nieuwste schlagers LEEFTIJD BOVEN 18 JAAR Vr te popultirs labM prllzM GRATIS RIjWIELSTALLING O 2375 35 REUNIE QOUDA TELEFOON 2027 Vanaf VRIJDAG 2Sa m DINSOAa 2S JULI Een sKinaead en boeiend filmwerk Geheel door taaalanaaaan getpeeld PxiJCek OE MACHT VAN DE KRIS Uete film is Indiè Die tot ied s hart spreekt De strijd tegen natuur elementen Een film voor iedereen Taegiang ledann l eltl d VRIJDAG IWAANDAG en DINS DAG 8 15 ZATERDAG 6 uur doori en ZONDAG 330 doorl ZONDAaOCHTENO 10 30 27 JUU Maja s dubbele buwelijk I De eenzame weg ZATERDAGMIDDAG 2 UUR GROOT VACANTIE MATINEE Pareli de nacht mn de kris 0 2377 35 GEVRAAGD EEN Nnti klis NOTDRimiEI en een bifwis IIUTHIillEI Meubelfabriek TIJSSELING Nljkerk O 2307 8 Uw Faleai nott langtr nee MTenlleatdaaiMii iadMiai meer daa jfewoae aoig Br voltea hier enkde wenkea dia den levHMduur vaa Uw FaioM kmnea i i leageo ladicB Uw FakM dow a dutig drasen vufl ia teworden la t deie dan door eca deakandige firma stoomen De vakman lorgt er voor dat U Uw jaa waieidicht tanig ontvangt in den ouden vorm en snit Beveilig Uw Falcon tegen mottengevaar IS J SS © Victorientje kent haar jeugdige pappenheimers ze wept héél goed waarom de kinderen haaf zoo graag Inogen Eerlijk gezegd hoe blij ze ook steeds met die genegenheid was in dezen tijd bezwaart die kaar toch n beetje Ze wil graag maar tegenwoordig kaft ze tóch niet m er zoo met gulle hand tracteeten als ze zélf wel zou wenschen Want Victorientje weet het wel de moeders kunnen die lekkere knapperige Viaoria biscuits sledits in beperkte mate krijgen Maar troost U dat verandert heusch wel weer En de Victoria biscuits die et zijn nou die zijn fijit J A O 2372 TE HUUR GEVRAAGD PLASHUISJE voor 4 personen in bezit van zeilboot gedurende 1 week in Augustus Brieven met prijsopgaaf onder No 2378 Bureau v blad 8 INLEVERING van IMETALE DE BURGEMEESTER VAN GOUDA maakt bekend dat oproepingen tut het inleveren zijn verz voor Straten Raam 2e gedeelte Raam 3de u gedeelte Zwaansgat Rotterdamsche Veer no t Groencndaal 2e ged Vischc ri i steea Lomhardstee A do Spieringstraat no 1 loleverlngibureau gevestigd steeg Lombards Viaciimaiict Minderbroedersteeg Punt N Veerstal Houtmansplantsoen Vyveratraat Hoefsteeg Tulnstraat Zoutmaostraat v Middellantstraat Krugerlaan Ie gedeelte 5 Willen 2e gedeelte NoothWen an Goorstraat Vossenburchk le Wilhelmmaweg Vorstt Singelstraat Gom HUIS TE HUUR Weeshuis Gouda gedurende Aug dicht n vrri til l Q lic nlasaen Aanbieding onder U 2371 i na Q jgnn Bureau v d blad 9 Officieete publicatie van het Departement jmdbouw en Vièsclierü JUDMINISTRATIE BU BAIKERS Het Rijksbureau voor e Voedselvoorziening in Oorlogstud maakt JMt volgende bekend Öfe Nederlandsohe Mcelcentrale heeft van alle broodibakkers opgave verzocht van hun voorraden op 26 Juiu j 1 tevens heeft zy aangegeven op welke wvize het register dat aan alle bakkers is verstrekt moet worden bugehouden By de controle door den Centralen Cnsis contróledienst m de laatste weken gehouden is gebleken dat vele bakkers of m gebreke bleven met het inzenden van hun gave of m strijd met de Opgezonden verklanng verzuimden hun register aan de niéuwe omsündigheden aan te passen De aandacht wordt erop gevestigd dat teg n alle bakkers die ge genoemde vetiphchtin en met nakomen tuditrechtelyk zal worden opgetreden Naar aanleiding van een veel voorkomend misverstand wordt er tevens aan herinnenl dat het Voedselvoorziemngsbesluit ook de bakkers verplicht een duidelyke en overziditelyke administratie van hun bevoorrading en verwerking bu te houden 0oor het bakkersregister volledig by te houden voldoet men ook aan dit voorschrift 4149 64 In DORDRECHT en de MERWESTREIK is het WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDDa Primair i Courantenreciame Iedereen leest een krant en bewezen is dat vrijwel iedereen de krast juist ook leest om de advertenties wal voor geen enkel ander reciamemidder geldt Vandaar dat conrantenreclame de kern moet blijven van iedere reclamecampagne Vraagt tellchtingen voor Melden etc van courantenreclai É bü de erkende advertestiebureaux of het Cebueo Dam Sa Amiterdam DORDRECHTSC NIEUWSBLAD Idagavand populair priltan 4e dagehjksche courant in vrijwel ieder g Voor odgemeene publiciteit het aangewezen dagb ADOLPHUS LOSSE NUMMEIIS tras d GoudsdieOourant B dagelüks verkr gbiar b a BAKKER Spoorstraat I B BRUYNIKS Kon WllhelmlBaweg 21 5 N V P I ENDENBURa Vearttal 18 DE GROOT Wacliltlstraat 41 A HAMOEN farg Macteiusingel 98 De Kiosk N RtlS Kam ffleiksla t 1 SCHOUTEN Vondelstraat 1 Boek Ruemer Visscherstraat SPOOttBOEKHANDEt Station BOSKOOP £ j a D C V d WILLHtriEide no 14 an bn de ageatea ia de omliggende geine r f en O 2374 60 TEMPO TEMPO HIT BOCK VAN iPORT IN Tutmet 0 Qndsr leiding vsi J H WUNANO Baa4 aojjj t i i n j iiw JQBPq Voetta crteltM roeèi nsilflo eniv aaMxiMtf wat rImgé M Mtm oomuffMjmn n bmfim opdalmif brt Oantnal Statfc fm tijo oik f g A W SMTHOFP IN N V LSI