Goudsche Courant, vrijdag 1 augustus 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 1 AUGUS1 TAPIJTEN BEDDEN 100 W tM aar M Prima Wn a t a la lia Karp j w tHUt J SO 1 Glas an 0 rg r4 ai o 76 W a KWi7 CNGELSCH LEDIKANT mvI f lochtM l pk l i wl r i 2 pan 27 j J KAPOKMAT R A 3dMi a 2 Inmm 12q o 4 4 j MATRAS laatMWMd Mmm 3 aMllg 2 II M I20 l 0 n I Blank Elkaa HUISKAM draiioir irilwhulllaM 2 ttt I lauili an 4 loelan pnai gaitoifaard Complaal jfS Blalik Elkaa SLAAPKAMBI garderobekait 2 pan Imttaii mat nachtkaars ta al 2 iloaliil itU I MEUBELEN mam V HH WALENBURCEBWEfi WALENBURGERWE6 WINKELSrA0 M U0ORP BEMERLANOSCHELAAN 2 78 ROTTERDAM Lid commiiila Oa Mauballvaiicha van da Taatial Sllchtlng Roltardam 0 2484 195 G246I I fonnulieren voor éen exiwrt en of vereffeningscertificaat è fO Oi per stuk en voor een gFondstoffencertificaat a ƒ 0 06 per stuk Handleiding en aanvraa ormulieren zijn eveneens verkrygbaar bü den Economisohen Voorlichtingsdienst en t ij de Kamers van Koophandel en Fabrieken 5387 28 A S MAANDAG 4 AUGUSTUS AANVANG DER ó e PREMIETREKKING DER N V HAIGHTON CO De uiblagen der trekking zuilen regelmatig in DIT BLAD verschijnen Vafl etekMne in vroolijke bloemdMiiu rk 05 HetttUde model met een wijd klokltcttd rol en los broekje van decelftl lof q qb M AltTIKELCN PARTERR O 24S8 78 Ic Bijonkorr Last van concuppantia AMBIItBAM IN HAAI aOTTIIftAt Plaatst hlar UW advartantl AOVIKTENTOtN G C J H Wilberts Arts voor InwemMg sifM n AFWEZIG ran 2 tot M met 17 Aii iistus o 2490 10 Het dividend over bet txMkjaar 1940 1941 der luumlooze vennootKliap J van Dorp N V geveslixd te Jouda is bepaald op 6V en vaoat heden t ctaalbuir ten kantore der vennootichip van Bergen IJzendoompark 10 op dividenlbewiit DE DIRECTIE Oouda 30 Jui 1941 O 2460 10 Een volmaakte gelaafsHnf Een jeugdiR frIasche hutd verkrijgt men ni t door het gelaat te Dedekken met crCmea en poeder Zorgt v6ór alles dat de huid zelf gezond Is D D D doet d onregelmatigheden van Uw huid als bU tooïeralag verdwijnen Enkele druppels ziJn reeds voldoende om de huid te zuiveren en te beschermen tegen stof vuil en ziektekiemen D D D is veel meer dan een Rchoonheidsmiddel het ia een reedi tal van juren bekend geneesmiddel tegen huidaandoenlnpen dat de huid weefsels verfrJ dit endenatuurlijkeschoonheld van het gelaat verhoogt Flacons A 76 cC f 1 60 en f 2 50 bij Apothekers en Drogisten GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN ü 2457 38 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ INLEVERING VAN SUIKERBONNEN £ N BONNEN VOOR KOFFIESURROGAAT De Secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschery maakt bekend dat de detaillisten in het tijdvak van 11 tot en met 15 Augustus a s bij de inlevering van de bonnen welke recht gaven op het koopen van suiker en koffiesurrogaat de volgende voorschriften in acht dienen te nemen De restantbonnen 101 van de bonkaart algemeen jjvaarvan elk een waarde van een rantsoen suiker vertegenwoordigt tot een maximum van negen stuks dienen eventueel gecombineerd met bonnen gemerkt met één rantsoen suiker op een afzonderlijk opplakvel te worden geplakt De met 105 genummerde bonnen van de bonkaart algepieen waarvan elk een waarde van een kwart rantsoen suiker vertegenwoordigt dienen eventueel in combinatie met bonnen gemerkt een kwart rantsoen suiker eveneens op afzonderlijke opplakvellen geplakt te worden Bovengenoemde bonnen dienen tezamen in veelvouden van tien rantsoenen met een minimum van tien rantsoenen met één ontVangbewüs te worden ingeleverd De restantbonnen 105 tot een maximum van negen en dertig stuks moeten in het lijdvak van 8 tot en met 12 Septerotoer worden ingeleverd In verband met het verkortenvan den geldigheidsduur van de met 104 genummerde bonnen van de bonkaart alg neen recht gevende op het koopen van koïfiesurogaat dienen de détaillisten deze bonnen 09 de gebruikelijke wüze gedurende het tijdvak van 11 tot en met 15 Augustus in te leveren in plaats van in het tijdvak van 18 tot en met 22 Augustus a s 5416 62 VRU mN DISTRIBUTIE ÈN TEGEN ZOMERPRIJZEN NA u hel oot iiblik gekomea óm met het oo £ op de komende winter xoo een beerlijke boDtmMlel ie koopen U doet er jaren mee en onse somerprijzen Ki a Ifaiini a r voordeeli BIBERETTE niat 145 NERZILLA KONIJN vanel 175 TAUPINETTE vanal 195 MOL vervaardigd vao prima HoUandsche vellen geheel ge voerd met cr£pe aatin vanaf ZlD y Vu Modehuis t VEENES IHAAT DEN HAAQ Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart HANDEL IN OUDE RVBBE Voorsehriften voor handelaren in oode rubber en voor autoslooperijen De Directeur van het Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen maakt bekend dat volgens de op 31 Juli j 1 afgekondigde beschikking inzake de organisatie van den handel in oude rubber o m hef ondervolgende is bepaald Het handel drijven in oude ruber is voortaan slechts toegestaan aan kleinhandelaren tussohenhandelaren en groothandelaren die in het bezit zijn van een door den Directeur van voornoemd Rijksbureau verleende schriftelijke vergunning Voor de kleinhandelaren is dit de bekende klemhandelsvergunning die geldig is voor oude materialen ea afvalstoffen m het algemeen De tusschen en groothandelaren dienen bij het Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen Paleisstraat 7 s Gravenhagc een vergunning aaa te vragen welke slechts voor den handel in oude rubber geldig zal zijn Autoslooperijen hebben voor de voortzetting van hun bedrijf voor zoover het oude rubber betreft een speciale vergunning van den Directeur van het Rijksbureau nordig Zij zullen de bij haar vrijkomende oude rubber hebben af te leveren aan de door het Rijksbureau erkende groothandelaren in oude rubber met inachtneming van de maximumprijzen geldend voo r het verkoopen door tussohenhandelaren De levering op grond van koopovereenkomsten betreffende oude rubber welke op het jtydstip van het inwerking treden der besdiikking bestaan zijn met uitzondering van die tusschen verwerkers onderling na genoemd tijdstip verboden terwyl door den Directeur van het Rijksbureau voor een zoodanige levering toestemming wordt verleend Van bedoelde overeenkomsten moet uiterlijk op 7 Augustus a s opgave zyn gedaan aan het Rijksbureau Alle handelaren in oude rubber en alle autoslooperijen dienen tevens uiterlijk op 7 Augustus a s bun voorraden bij het Rijksbureau te hebben ingediend Voor het doen van beide bovengenoemde opgaven zijn formulieren op aanvraag bü het RukSbureau verkrygbaar Voor verdere bijzonderheden wortit naar genoemde Staatscourant verwezen Bij het Rijksbureau zijn exemplaren van de beschikking tegen betaling van 20 cent per stuk verkrijgbaar De beschiÖung treedt o 1 Augustus 1941 in werking 5386 96 REGELING BETREFFENDE DEN inTVOER Het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart bren onder de aandacht van belanghebbenden dat met ingang van 12 Augustus 1941 een nieuwe regeling betreffende den uitvoer In werking treedt waarover nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij den Centralen Dienst voor In en Uitvoer Piet Heinplein 6 s Gravenhage alwaar een handleiding kosteloos verkrijgbaar is Tevens verstrekt deze Dienst de noodige aanvraag FEUILLETON Nadruk verboden De Vuurtorenwachtel 41 Ze gaf hem de noodige aanwijzingen en zei toen Het is verbazend aardig van u om u zooveel moeite te getroosten voor ndj £ U zag haar aan en zag een lichten blos op haar gezicht Hoe is het met uw moeder vroeg hij opeens Ze IS veel beter Dat is schitterend zei hij op een toon alsof hem een zware last van het hart viel En daarop stapte hij van dit onderwerp af en begon haar te vertellen van de schipbreukelingen die ziek of gewond op het oogenblik nog in Christiansand werden verpleegd of die de laatste dagen vertrokken waren Dat voor zoover zij dit noodig hadden hun passage en een behoorlijke uitrusting door traill waren betaald vertelde hü er niet bij Verder hep hun conversatie over koetjes en kalfjes Het meisje begreep al gauw wat zijn bedoeling was ZiJn eenig verlangen was om haar op haar gamak te zetten haar te doordringen van zijn principe dat alle wereldsche lasten van den mensch afvallen als meijtde dingen van den zonnigen kaat beschouwt Zijn opgewekte stemming deelde 2ich at spoedig aan haar mee en gedurende twee gelukkige zorglooze uren babbelde ze over de menschen die zij tegen kwamen en over de huizen en de dorpjes die zij passeerden HUdur de samenzweerster wachtte tot et paar in de auto uit het gezicht was verdwenen Daarop ging zij naar de kleine kamer aan de achterzijde van het huis waar Axel Olsen druk bezig scheen te zijn met betekeningen uit de gegevens die hij over zijn auriscQop op den toren had genoteerd Ik ga uit vader zei ze pogendheel onschuldig te kijken Uitstekend zei hij terwijl hijzijn pijp neerlegde Ik zeg het u maar even omdatjuffrouw tiundberg ook uit is O zei hij met iets scherps inzijn stem maar de meid is tochthiiisT Ja Maar ze is zoo n stoethaspelin sommige dingen Als onze gastbelt hoort u het wel niet waar Hebt u bezwaar om Signe te zeggen wat ze doen moet als ze het nietalleen af kan Hij keek naar haar Ze besteedde juist al haar aandacht aan het dichtmaken van haar handschoenen en hd moeite met een weerspannigen knoop Als ik de bel hoor zal ik vragen wat er is zei hij en Hildur ontsnapte schielijk Toen zij weg was weflidde hij zich niet weer tot zijn werk In de aangrenzende kamer slechts door een dunnen steenen muur van hem gescheiden Was zijn vrouwt Een muuri Had zij in al die jaren den muur zoo hoog gemaakt dat hij ot zij zelf er niet meer overheen konden En hoe zou het verder gaan nu Dagmar in dageUjksche aanraking was met haar moeder De dokter in vriendelijke onwetendheid had hem gezegd dat mevrouw Vansittart herstellende WM en over een paar dagen zijn huis zoU kunnen verlaten In antwoord op een vraag van hèm had de dokter verklaard dat mevrouw zelf had gevraagd H anneer ze vervoerd zou kunnen woiaeoi Wat was haar plan TraUl had hem een brief vol sympathie geschreven waarin hij er den nadruk op had gelegd dat mevrouw Vansittart aan zijn herhaalden aandrang om zijn tweede vrouw te worden steeds weerstand had geboden Wat bedoelde hij met dezen nadruk Opeens schoof OUon met een ruk zijn stoel weg van het schrijtbureau waaraan bij zat Hü begon iets te begrijpen van den toeleg van zijn jongen vriend OiarUe Payne I De brief h$t autotochtje juffrouw Lundberg s afwezi eid Idur s schichtig doen bij de deur het waren allemaal onderdeelen v g een wei overlegd complot I OngemSdig stond hij op en begon de kamer on en neer te loopen Er was hem nu om zoo te zeggen een beslissing afgeperst Ze hadden hem het mes op de keel gezet tjanr t uitstellen was ojènogelilk Payne deiflct dat hü een beteren kijk op de toekomst heeft dan een man die tweemaal zoo oud is als liij Hildur is ook in het complotl E n Dagmar Neen Dagmar nletl Arme schat I Ze is op van verdriet en toch heeft ze geen woord tegen me gezegd over haar otoeder Van bet ooiienblik af dat ze tiaar hier het huis hebben binnengedragen Hij liep de kamer op en neer worstelend met zijn proitteem Een sam komst met zijn vrriw moest hij in elk geval hebben vöArdat zQ uit CSuristiansand wegging Verdiende het aanbeveling haar te overvallen bij haar gezondheidstoestand van liet oogentilflcT Payne scheen te me nen van wel En de ddcter Genadig hemel was de dokter nUsschioi oA in het geheim Tenslotte drukte Asel Olsen op de bel Sig e zei hij tegen het binnenkomende dienstmeisje vraag aan mevrouw Vansittart of zü zich in staat voelt mij te ontvangen Na een mintntt kwam het meisje terug De teerling was gewotpenl Mevrouw zegt dat ze U heel graag ontvangen zal Hij stapte met kracbtigen pas naar de deur opende die en trad de kamer binnen Hg had bU zkdi zelf overlegd wat hij zeggen zou en hoe hij het zou zeggen Het zou het beste zijn om ziJn rrouw te vragen de dingen vriend schappelijk te bespreken en i van hun dochter tot een oven te komen die het mogelijk zou n dat Dagmar haar moeder af ea tf zocht Er behoefde geen sprake toilM tranen van het halen vin oude uit de sloot gera wederzijdscltfj wijten De wanhoop van de vlogen jaren was dood Hun i was goed bewaard Het was 8ll J kend aan enkelen die zij kondwj trouwen en zij kcniden in vrieMJ en vrede van elkaar gaan terwiP mar het leed zou worden voorgoed van haar moeder den te zijn Dit alles stond netjes gera in zijn hersens toen hö n vrouw keek Ze zat vlak b j het v utf j haar mooie oogen nog net zoo r terend als vroeger nislteo met een uitdruUdng van pijn iets in van den blik van een I en opgejaagd dielr Hij ging op haar toe en sttf hand uit Door haar ziekt meer op Dagmar gaan Wke J jonger zooals wel meer bij gebeurt na eraaUge ziekte