Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

g = jK TWl MÊM Sb jpH j 1 1 9 1 ll 1 R wrnL l É V j T KWM M PW x Éum i x v Hfl M i S W ZOO MIKKEN DUITSChE VLIEGERS OOK DEZE TREIN ZOU ZIJN DOEL NIET MEER BEREIKEN WeUbtld Polwoon MOEILUKE VEBSTAANBAAKHAKING Duitsche soldaten trachten aan de hand van een woordenboek met de GEVANGEN GENOMEN BOLSJEWISTEN BU DE GEVECHTEN AAN N DNJEPR Omsingelde bolsjewisten geven dch over en loopen door een moeras naar de Duitsche soldaten over Hofimann Hoffmann bevolking in gesprek te komen ét ven le IBli KM BtJilttND GBOUTE BELANGSTELLING V H R DEN BUEKEN LANDDAG welke Zaterdag in de Veemarkthallen te s Hertogenbosch gehouden erd Een overzicht Poli i oon FotodieMl der KJS B VACANTIE NAAR BUITEN OOK DE HOND GAAT MEE jPulytfuo Noske MACHINEGEWEEE BEVEIUGING iH JEN VAN DEN VU AND GEZUIVERD LX IHofimann gen der Sovjets Öet bataljon vemie tigde geheel alleen twintig pantserwagens der Sovjets en maakte veertig stukken geschut btjjt alsmede bonder den voertuigen Alleen op het Duitsche reisplan komt het in dezen oorlog aan Dit reisplan functioneert ook m Rusland Het wordt daar met dezelfde regelmatigheid verwezenlijkt als in de vroegere veldtocfiten Maar niet met dezelfde punctualiteit zou men zeggen Wat echter is punctualiteit in den oorlog Een oorlog is geen wedren van hazewinden waarbij de tuden op een stopwatch worden opgenomen De oorlog onderscheidt zich van den vrede door het voorkomen van toevalligheden door factoren die slechts bij benadering maar niet precies van tevoren kunnen worden bepaald Wanneer de oorlog in het Oosten voor de wereld der toeschouwers een teleurstelling is omdat hy de behoefte aan sensatie van eenige boulevardbladen niet evengoed bevredigt als de vroegere veldtochten dan is dat een zaak op zichzelf Het Duitsche opperbevel IS tevreden Hoe tevreden het juist op dit oogenblik ie kan om militaire redenen niet verraden worden Daarover zal eerst het definitieve operatieverslag opheldering geven GELO EN 60E0ERER j De stand der ctaatsschuld RUm EEN mUJARD TOBGENOMEN VU bet Jaarverslag taad van de Nedrrlf rtaehe sebaU aan ket elade van het SM liggende jaar b tt dat de elale NederlasMtoehe staalsaehaid in van 1 M Is gast ea nn f 4jn8 5SUÜ tst ƒ 5 3S9J74 93Z ef een van ƒ 1 U1 KI 751 De toUle selidecrde ackald craseerAefde van fX14d eNJSN tot iSJSnMAMê of een cnueodering van ƒ 447 $t 5M terwtjl nMed da vlottende sehaM aangroeide raa ƒ 1 078 552 981 let fllVLtOMX of een aanwas van ƒ De sfatid in bet vaa Smoleask Duitsche troepen hebbm op 4 Augustus in het omsingeUngsgebicd Smolensk de vernietiging van de sloten restta der Sovjets voortgezet Tot het laatst toe probeerden de bolsjewisten deels onder gebruik van pantserwagens wanhopige uitvalsi ogingen te ondernemen die alle werden afgeslagen en mislukten door het vuur van de Duitsche troepen Bij deze doeltr fende tegenaanvallen heeft zich vooral een bataljon tirailleurs op motorrijwie len onderscheiden dat uit eigen kracht het hoofd bood aan de hevige pogin Bü de Iteoordeeling van liet bedragder staatsschuld dient in te worden genomen dat daarin zijn begrepen de bedragen die voor Indii geleend zijn Het aandeel van Nederlandsch Iodië in de Nederlandscfae staatsschuld beliep op 81 Deeembei 1 40 117 1 1 M4 tegen l 4e7 7 op ultima 1039 i Duitschland strijdt voor Europa NIEUWE AFDEELINGEN VERNIETIGD Moskou wederom gebombardeerd Het opperbevel van de Duitsche weennacht maakt bekend In de Oekraïne werden uitvalapogmgen van de in een nauw gebi i samengedrongen vijandelijke strijdkrachten verijdeM Deelen van den vQand werden daarbtj in de pan gehakt Bij de uitbreiding van het gebied van doorbraak werd op 100 kilometer lm Zuid Oosten van Smolensk een nieuwe vijandelijke afdeeling deels vernietigd deels ingesloten In Estland werd de stad Taps Ingenomen Gevechtsvliegtuigen bcttookten in den fgeloopen nacht zonder ophouden militaire en voor de oorlogvoering belangrijke inrichtingen te Moskou op succesvolle wüze met brisanten brandbommen Blj aanvallen op de Britsche ravitailleeringstcheepvaart bracht het luchtwdpen ver ten Westen van Ierland en n het kanaal van St George twee koopvaardijschepen met te amen lOJOO br t tot zinken In Noord Alrika mislukte bij Tbbroek een aavval van sterke Britsche strijdkrachtea onder wmtn erlieaen vow dea v jaad Duitsche gevechtsvliegtuigen deden 0 A vannacht Mnvallen op Initsdie ateunpuDten aan 1 A SacikanaaL In den nacht vwi S p 4 Augttstua vernietigden aQ p de reedc van Suez twee Brit dic koopvaardtischepen met teHanea It 4Mb r t en troffen en gfoot pasiigienKhip op emsogc wHsc De vijand vloog nocia overdag Mck idaa ipebto pMns4Mt geUed an W IMtacM IMiS In la sti tiHltedc Britache koopjraaidUadieep ait tncUen emItBC en ludkt apen W de maaüd JM 4 T aM b r t TQandeli e cMpTaardQadtaepanlmte tot dnfeefl DOTendlen wciu een uul Mttal viiMdeltjice koopvaatdüiclw pe u ao twtmr basehadiad M zij voor genumen tijd niet oor de verzorging van het BritkIh moederland ebruikt kunMB worden Oe Teriiccen die de 4N 4 ah gevolg Tan mijnen geleden heen zQn In deze getaUcO ïlet inbegrepen MnBnMMMMHMianMHiM itAUAANSCH LEÜERBICKICHI Hevige Engelsche aanval by Tobriyek TANKBOOT TOT ZINKEN GEBSACBT Het hoofdkwartier van de ItaliaanEche weermacht maakt bekend In Noord Afrika heeft de vijand aan het front van Tobroek een hevigen aanval op onze stellingen ondernomen In den tegenaanval hebben Duitsche afdeelingen hem met zware verliezen afgeslagen Er werden tal r ke gevangenen gemaakt Een hon derdtal Engelsche dooden bleef óp het slagveld achter IXiitache vliegtuigen hebben aan de actie deelgenomen en de vijafldeUjke stellingen artillerie doeltreffend gebombardeerd Aan het front van SoTloem activiteit van de vooruitgeschoven posten Vijandelijke vliegtuigen hebben Derna gebombar daerd en de kerk en het koloniale hospitaal verwoest Daiffbij werd een persoon gedood en wenien vier gewond In Ooat Afrik hebben drie vijan delijke vliegtuigen zonder succes het steunixuit Woltojefit gebombardeerd Een vijandelijke afdeeling die onze 8tellin en in den sector Culquabert probeerde te naderen w d door het onmiddelluke ingrijpen van onze bezetting verstrooid en op de vlocht gedreven Een Britsch vliegtuig heeft van groote hoogte een bom en brand plaatjes geworpen op een plaatsje van het platteland van Sicilië zonder slachtoffers te maken of schade aan te rtchten In de Hiddellandsche Zee heeft een van onze duikbooten onder bevel van den kapiteinluitenant Ludovico Grion een vijandelijke tankboot van 11 600 ton tot zinken gebracht Het schip was op reis naar Tobroek Voturts heeft een van onze duikb x ten eveneens in de MtddeUandMhe Zee een Sundcrland Tliegtuic met machinegeweervuur omlaag geschoten De vijandeluke bemanning werd gevangen feaoraen ENGELAND EN DE STRIJD AAN HET OOSTFRQNT Men klampt zidh aan tro 4iaIm vut Naar Aaasociated Pnm uit NewYork meldt klampen bepaalde Loodensche kringen zkh krampachtig vaat aan de stroohalm dat de Dliit S sdle troepen aan het Oostelök froM de uitputting nabg zouden zqn Ook zon de val van St PeterAurg neg wekm lang op zich kunnen Mm w cMen en ook lou er geen apakt Mijn van de vei 6icti ag van de Sor jetJcgcFs m liet gelHcd random Sm Icéafc Den kfüngeB loo woedt ae meld doen wanhopige pogingen hun illusies ten aanzien vap den toestand m het Oosten staande te houden terwql de venuetiging£slag der Duitsche weermacht tegen de mgesloten Sovjetiegens zidi met wisktmdige zekerheid m een met te stuiten tempo voltrekt Met het noemen van willekeurige namen van steden wil men m Londen de aandacht afleiden van het feit dat het m dezen strijd met gaat om het bezetten van stedra maar om de vernietiging van alle Sovjetstnijdicrachten Smolensk zelf bevindt zich sedert IC Juli vast in Duitsche handen alle Londensche berichten teo sput Bet A N P aehrijft uit Berlin om De oorlog in Sovjet Rusland is thans de zevende we ingegaan UU dit feit concludeert de propaganda van den vijand dat de miÜtaire toestand w het Oosten er ongunstig uitziet voor Duitschland waarvan weer een stroom van geruchten beweringen en combinaties het gevolg is zuivere wensdidroomen die zullen blijken niets anders te zijn geweest dan propagandistische wensielxiroomea Beweerd wordt dat de Duitsche militaire leiding de Russen heeft onderschat dat de Blitzkrieg mislukt is dat de terremmoeilukheden onoverwinndük zijn dat de Russische moraal onbui aar is Cn dat de nazending van materieel aan bet Duitsche leger belemnerd is enz enz Steeds weer motiveert nwn deze beweringen met er op te wijzen dat de zevende week van daaoi veldtodi t thans is begonnen Wie éekttf ver eenig g eugen beschikt aal titb herinneien dat precies dezelfde beweringen ook bij alle vonge vcldtoditen in dezen oorlog geuit züa ADOLPHUS u Ten aajiZien van Je ermet iaeru van de geconsolideerde schuld ƒ 447 526 450 diuit te worden overwogen dat dit voornamelijk e n uUvloeisel was van de uitgifte van twee leeningen 1940 elk groot 30UOOOMI rentende 4 De zoogenaamde taatsleeningen met belastingfacilitcit e zonder faciliteit waarvan door ir b taüng geven van stukken uit de eenW leemng bu de stortin op de tweede leening en door het m betaling oatvang i voor vermogens en ï dedigmgsbelasting aan het einde via 1940 nog uitstond voor een totad bedrag van ƒ Van de vlottende schuld m totssl ƒ 1 4T2 048 282 kwam ƒ 171 017 000 vs rekenmg van de sdutkistbiljetten etr 1 134 000 000 voor rekening van I schatkistpromeasen Het bedrag aaa k omloop zijnde sehatkistbiljetten r meerderde in den loop van 1940 mdƒ71 803 000 en het bedrag der m omloop zijnde schatkistpromesaen meiƒ731 200 000 De stijging van de vl tende schuld was dan ook voornamelijktoe Ie schrijven aan de ul tifts vMs iatkis prqïlessen In het kar 1940 was over m kapitalen vA de uitslaande staat leeningeo aan renten in totaal M sehuldiigd voor een bediag 104 758 415 Hard ejtje aanmerking sehuldiigd ontri pnaanc oidt k OWBh Inti