Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1941

DONDERDAG 7 AUGUSTl j GMg r Nul THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND f EERSTE BLAD AdvertontiAn IMLEVERIIiG van METALEN DE BURGEMEESTER VAM G o ü D A mMikt bekend dat oproepingen tot het Inleveren nln verzonden Inleveringsbureau Stratengevestigd i 4e Kade 2e gedeelte Tn ooV Xz Krugerlaan B Ridder van Catsweg 3e ge Centrale I school Ingang A d eHe H v Alphenstraat G de Vrijestraat Ovenge bureaux gesloten Gelegenheid tot Inlevenng bestaat Vnjdag 8 Augustus 1941 9 16 uur Zie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tydslip van Inlevering WAABSCHVWING Het niet ontvangen van een oproeping ontheft Biet vaa l reipUchtlng tot mleverwg De Burgemeester voornoemd GOUDA 6 Augustus 1941 DE WITT WIJNEN lo B O 2545 50 t TlEIKma RAIGRTON CO Wettig Fiemlelemdag Itl2 KLASSE 3 LIJST TBEKKma VAM DONOEBOAC 7 AV n mi HOOGE PBEMieN f lOOO 1B90 t 100 16118 PSEMlEN VAM ƒ 20 17g 740 773 1168 1463 1766 19S4 aOlS 2547 2853 2761 2832 3868 4264 4912 6178 6260 6894 5927 8218 649 6663 6758 6902 6908 7424 7459 BWa 8164 8773 8874 68 2 0382 9401 9873 lOqOS 10093 16447 10776 11185 1120a 1138 11312 11372 11663 llSOe 12122 12381 12502 12717 12878 Vsmi nVie 13336 13 87 13601 137lq 13743 138 2 14009 14018 14136 14267 14618 14712 14042 14916 15132 15330 15364 lïal 16814 16227 16250 16382 16429 16754 16929 16957 16975 18 65 18225 18628 18850 18989 19039 19040 19076 19280 19314 19612 19652 19962 20248 20310 20647 20661 20940 ONGECORtlGEERO Vfrbetertngen Ie itlESse 28 l Bt Pif mlën van f 20 19344 moet Itln 19340 onduldeWlt afgedrukt 16127 18748 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA S MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrijdag 8 Augustus tni Duisdag 12 Auj t stus EEN FILM VOL AFWISSELIN8 EN SPANNINa ACTUEEL EN VROOLIJK 6eH ste4n uit dtn aeihcc WUNSCHKONZERT met ILSE WERNEIt IDA WOST CARL RADDATZ JOACHIM BRENNCCKE en verder met medewerking van Marika Rökk Heinz Rühmann Paul Hörbiger en Weiss Ferdl Toegang lli n laeltHd Vrildaflavond populair prl ii Aanvang der voorstelhngen 8 uur 15 Ook Zaterdag Zondag vanaf 3 30 5 30 8 15 uur DOORLOOPEND U 25J8 50 THALI HEAl Klemeg 103 Tel 2230 Gouda Kaashandel Maatschappij Qouda N V te GOUDA VANAf VRIjrjAO 8 AUG t m DI BAG 12 AUGUSTUS TWEE UUR GEWtLOIQE SENSATIE D m 88 Hoofdrollen lüBIb CHRISTIAN KAYSSLER OTTO WERNICKE HEINZ WENZEL HERMANN BRAUN Een voortreffelijk verfilmd vliegersverhaal vol spannende avon turen en adembenemende vlie gersstunts Leeftijd 14 jaar Vrijdag populaire prijzen Gratis rijwielstalling Aanvang der Voorstellingen Vrijdag ZATERDAG Maandag en Dinsdag 8 15 uur Zondag 3 Voorstellingen 3 30 e 8 30 uur doorloopend Iaari illgeii lferg3dering van Aandeelhouders op Donderdag 21 Augustus 1841 des namiddags te 4 uur ten kantore der Vennootschap De agenda benevens de jaarstukken over 194Ü 41 liggen voor Aandeel houderï ter inzage ten kantore der Vennootschap en bij de Heeren JAN KALFF ü Co te Amsterdam alwaar afschriften dezer stukken voor hen verkrijgbaar zijn Aandeelhouders die aan de beraadslagingei en stemmingen wenschen deel te nemen moeten hun aandeelen uiterlijk 16 Augustus as deponeeren bij de Heeren R MEEb ZOONEN te Rotterdam of te s Qravenhage JAN KALFF S Co te Amsterdam of ten kantore der Vennootschap DE OMMISSARISSEN Gouda 7 Augustus 1941 O 537 35 O 2539 35 REUNIE GOUDA TELtFOON 2027 LOSSE NUMMERS van de Vanaf VRIJDAG en met DINSDA De beroemde sensVtie speler HARRY PIKL en de politie hond GREIFF in ZIllIBmEVIIIEIID Toegang boven 14 jaar Vrijdag Maandag en Dinsdag 8 15 Zaterdag vanaf 6 uur en Zondag vanaf half vier GoudscheCourant zijn dagelijks verkrijgbaar bij O BAKKER Spoorstraat 1 N V P ENDENBURG Veerstal 18 J DE GROOT Wachtelstraat 43 A HAJMOEN I Burg IMartenSsIngel 98 De Kiosk N RIJS Karlllinelksloot Zondagmorgen 10 30 MAQDA tCHNEIDER ini OE DROOM VAN EEN WINTERNACHT Toegang lederen leeftijd J St HOurtN Vortdelstraaf I hoek Roemer Vlsscherstraat SPOORBOËKHANDEL Stafion OSKOOP Fa D C y de WILLIK Zijde no 14 ATERDAGMIDDAG 2 UUR ACANTIE FAMILIE MATINEE OiDroomTaRien l internacht en bl de agenten In de omliggende j oreenten o 254l 35 Jat ge pok moogt adverteeren uto s fietsïn oude kleeren uil te huui chauffeeren leeren Voor een kv artje en een cent Kunt ge thans een kansje wagen Wat verkoopen of leta vragen Met een kleintje zult ge slagen t Resultaat telt vaak voor zes Liituiaiie of anders drukwerken ingezonden op adverlentte waarin wordi vsrzoeb oneven te zenden aan on bureau worden door onz adT ounialratie niet doorgezonden Gedurende êén maand blijven dezei stukken ter beschikHing van de afzenders daarna zal evenai van de niet aUehaalde bneven tot vernietiging daarvar worden overgegaan f 0 2542 40 Officieeie poblicatie iran bet Departement van Landbouw en Visscberij TELERSPRUZEN VOOR AARDAPPELEN IN DE MAAND AÜGUSTllg Vanaf 1 September a s zullen voor de levering van aardappelen door telers aah de V B N A de volgende prijzen geldai Groep 1 Kleiaardappelen van de rassen Zeeuwsche Bonte en Blauwe Roode Star Bonte Roode Star Furore Westeinder Bonte en Blauwe Koopmans Blauwe Eigenheimer Bonte en Blauwe Eigenheimer Bevelander Noordeling Duivelander Iduna Ins Komeet Limosa Bato Nationaal Populair Deva West Brabander Wilpo Present Record Souvenir I obyn ƒ 3 75 per 100 k g Groep 2 Kleiaardappelen van de rassen Bintje Alpha en Industrie enandere m groep 1 met genoemde rassen ƒ 3 50 per 100 k g Groep 3 Alle soorten zard en veenaardappelen met uitzojidmng vanduin andaardappelen ƒ 3 30 pe 100 k g Duinzandaardappelen 75 per 100 k g Bovenstaande prijzen well e in geen geval zullen worden verhoogd gelden voor de sorteenrg 30 mm opwaarts af boerderij Om een vroegere leveling te bereiken die met het oog op deweersomstandigheden njodzakelijk is worden voor de maandAugustus op de bovengenoemde prij en bijzondere toeslagen Met inbegnp v n deze toeslagen gelden voor den tyd van 4 t m 10 Augustus voor de Traat 28 m m opwaarts af boerdery de volgende prijzen Groep 1 4 9 Aug 11 16 Aug 18 23 Aug 24 30 Aug 1 Sept ƒ 4 50 4 25 4 05 3 90 375 Groep 2 4 9 Aug ƒ 4 50 11 16 Aug 4 25 18 23 Aug 4 24 30 Aug 3 75 1 Sept 3 50 Groep 3 4 9 Aug ƒ 450 11 16 Aug 425 18 23 Aug 4 24 30 Aug 370 1 Sept 3 30 De prijzen van groep 2 en 3 wul en m de laatste twee weken van Augus us lets a £ van die welke op verzoek van de Nederland che Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten door d £ PICA S zijn gepubliceerd Voor duirzandaardappelen is de prijs in de beeje maand Augustus ƒ 4 75 per 100 k g af boerderij Bij inlevering aan schip otNvagon ontvangen de telers ƒ 0 15 per 100 k g meer Zooals reeds werd medegedeeld is de prys voor de week van 4 t m 9 Aug 1941 verhoogd met een Axtra rooipremie van ƒ 0 50 per 100 kg zoodat de telers bij inlevering in deze week voor aardappelen van de groepen 1 2 en 3 in orteering 28 m m opwaarts en prijs on vangen van ƒ 5 per iin kg af boerderij en van ƒ 5 15 per 100 kg bil levering schip of wagon Voor dum zandaardappelen zijn deze prijzen rep ƒ 525 en ƒ 540 OOOn 142 TELERSPRIJZFN VAN DOOR DE NEDERLANDSCHE ALGE MEEVE KEURINGSDIENST GObDCFKbURDE POOIAARD APPELEN Het Rijksbureau voor de oedselvoorziening m Oorlo tijd maakt in aansluiting op het peisbericht van 19 Juh jl betreffende telerspryzen van tioor de Nederlandsche A geffleene Keurmgs dienst goedgekeurde pootaardapj len het volgende bekend Het IS noodig gebleken m verband met de abnormale opbreng sten eenige wijzigin te brengen in den prijs van de klasse A Voor alle groepen blijven de minimumprijzen voor de klasse A gehandhaafd De maximumtelersprijs voor de A klasse van de rassen Eigenhei nier Bevelander uit groep 3 en Magneto Geelblom Komeet Koop mans blauwe Deva en Duivelander uit groep 5 welke wordt of IS gerooid voor de Eui elijke keuringsgebieden voor 26 Juli en voor de Noordelijke keurmgsgebieaen voor 2 Augustus alsmede van de rassen van groep 4 en de rassen Hellena Iduna Robu ta en Wilpo van groep 5 welke is of wordt gerooid voor de Zuidelijke keuringsgebieden voor 1 Augustus en voor de Noordelijke keuringsgebieden voor 8 j ugustus is vastgesteld op ƒ 9 per 100 kg boven den voor ze rassen vastgestelden minimumprus Wanneer daor een gewe lelijken keuringsdienst vroegere rooi data zun vastgesteld dan de bovengeqoemde dan bleven deze data van kracht De maximumprijs van ƒ 6 boven den vastgestelden minimumprijs blijft van kracht voor de klasse A indien deze is of wordt gerooid van de rassen genoemd m groep 2 bmtje enz alsmede Magneto Geelblom en Belle de Fontenay van groep 5 en de rassen van groep 3 Eigenheimer enz voor de Zuidelijke gebieden voor 2 Augustus voor de Noordelijke gebieden voor 9 Augustus Van de rassen genoemd m groep 4 en de daarbu behoorende rassen uit groep 5 Hellena Iduna Robusta en Wilpo voor de Zuidebjke gebieden voor 8 Augustus voor de Noordelijke gebieden voor 15 Augustus Hebben de gewestelijke keuringsdiensten reeds vroegere daiavastgesteld dan blijven deze van kracht J Voor na deze data gerooid A pootgoed is de prys vastgesteldop ƒ 1 boven den minimumprijs De maximumprys voor de A klasse voor groep 1 blgft bepaafdop ƒ 4 boven den minimumprijs De in het persbericht van 19 Juli genoemde minuntoprijzinvoor de maat 35 45 mM van ajle klassen van groep 4XAlplia Glona IJatadon Industrie Furore Robijn Voran Tnuph Ultimus Roode Star Bonte Star Noordeling en Record zyn teveps garantieprijzen Dit wil zeggen dat den telers onder elke omstandigheid deze minimumprijs wordt gegarandeerd 1 In het persbericht van 19 Juli is geen prys genoemd voor de sorteering 25 28 mM van de groep 1 Eersteling enz en groeti Bintje enz i daar het niet m de bedoehng lag deze maat te plombeeren Thans echter heeft de Nederlandsche Algemeène Keuringsdienst in verband roet de bijzondere omstandigneden alsnog besloten over te gaan tot plombeering van deze maat vast De mimmumpnjzen welke voo de maat 25 28 mM z n vi gesteld bedragen voor de groep eersteling van de kiei Klasse A ƒ 9 80pflrl00kg Klasse B ƒ 9 30 per 100 kg Klasse C ƒ 8 80 per 100 kg i Voor de groep Bintje van de klei Klasse A ƒ 7 80 per lOOikg Klasse B ƒ 7 30 per lOÖ kg Klasse C ƒ 7 per 100 kg In het persbericht van 19 Juli dienen de volgende rectificaties te wofden aangebracht Onder groep 2 Bintje enz staat als maal opgegeven 35 36 mM inplaats van 33 45 mM Onder groep 5 staat het ras Wiloo genoemd bij de rassen Komeet Koopmans blauwe Deva en Duivelander Het ras Wilfiovervalt by deze groep en wordt ingedeeld b j de volgende groepHellena Iduna en Robusta I 0000 138 Victonentje is het gewend dat de kinderen blij zijn als ze in huis komt En ze zou mets liever doen dan èt als vroeger met gull hafid te tracteeren ieder wati het liefste eet Maar zegt Viaonentje tegende moeders we moeten ons nueenmaal aanpassen Door de tijdsomstandigheden zijn et minderVictoriabiscuits dan vroeger Ook minder soorten Maar omdat dat gelukkig toch maartijdehjk is en dit straks weerverandert zijn we daar metzoo boos om We troosten onsmet de gedachte de Victonabisciuts die er zijn nou dielijn fijs BISCUITS 0 2S3ll Zaterdag 9 Augustus 3 uür n mJ HEROPENT MAGAZIJN De Kampioen onder geheel nieuwe leiding haar deur j Goudas grootste magazijn voor Ri iüic en Onderdeelen Electra en Gereedschappenl DE KAMPIOEN IMlORDT ALS WA OUDSJ DE Kampioen OOSTHAVEN 19 TELEF 2 LEES ONZE VOLGENDE ADVERTENTIEI Te koop gevraagd voor belegging GESLOTEN PAND op goeden stand Brieven met vermelding al of met tnsschenper soons Bticvfo onder No O 2544 Bureau van dit blad 8 Vrouwen voordeel van couranten eclaa in Amerka ui eiteld beweea dat qnder voórdeelen van het m de dagb adtc genoemd j Te bet aankondigen heldiverkocnicn 2e de iAo elupe vergeUjaenDe krant wa tu r haar eeo praeiUcbt i winkelen Cebuco HekerP Amitirdani f PROVINCIALE PUBLICAriE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUV EN VISSCHERU Tittrtprizin Atnlspptlt Mgtt 1t4l GEVRAAGDr Netto Werkster of Werk mei s e Oroenendaal 15 O 2546 0 idyertiert in i blad De Voedsalcommisuris voor ZuidHolland iltaakt bekend dat de telervprijs voor aardappelen voor de week van 4 t m 9 Augustus 1941 met O 50 per 100 K Q Is verhoogd en dus gedurende die week 5 per IQD KQ bedraagt Deze pr stoeslag van 50 cent geldt onk voor duinzandaardappelen De pnjs hiervoor zal dos ƒ 5 25 per KM K O bedragen In de week van I t m 9 Augustus 2543 21 f Dun Italii WfT r RUt In 1 1 ie gig BUna Pn tot latten v4 fd ib éaft