Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 9 AUGUSTUS H MULLER TANDAin AFWEZIG o 2900 12 Ahvezig v a II tot en Met 2B Aufuttut J H F REMME Arti FlHweelM Slac l 99 O 2997 10 üetmaty j DE KAMPIOEN wordt weer KAMPIOEN e Wij hebben ondanks de tijdsomsfandigheden dank zi onze veU relaties de hand gelegd op een UITGEBREIDE COLLEaiE OUDE SOORT ARTIKELEN EEN GREEP UIT ONZE ARTIKELEN GEREEDSCHAPPEN Soliroevendraaiers Zw staal ƒ 0 1 Bankhamers 0 82 Nuptangen 0 88 Zagen 0 IN ALLE OPZICHTEN VERNIEUWDE en VERBETERDE KAMPIOEN TELEFOON 2459 Fotobureaii W A de Bruijn Aangezien onze zaak van MAANDAG 18 tot en met VRIJDAG r AUGUSTUS wegtns Macantie Crèni Povder Barken Haarwater een goade hooi srzorsjng p r flacon f V75 nf3 Balt A de Jong OOSrHAVEN 29 GOUDA Drall ich rm f at 50 can per pakje o 2573 20 DE UIVER Zoo juist ontvangen dt nieuwête Byouterieën In ruime sorteering imp W DE KNIKKER MUtwmg U Tel 2437 O 2961 12 JWjte Er bestaat ook thans niets beters dan de Gruyter s Koffiesurrogaat Theesurrogaat uil eigen branderijen fijn van geur en smaak pak 250 gram 36 cenl leschje 50 gr 45 cent uitsluitend in ome winkels verkrijgbaar DeGruyter G 2S67 98 Wijziging kantoor uren f DIStRIBUTIEDIENST De leider van den distributiedienst Gouda bericht dat met ingang van Maandag 11 Augustus 1941 het distributiei antoor voor het publiek geopend zal zijn des morgana van 9V2 t2 uur an j das middags van IVü S A uur bahaiva das Zaterdags o 259 $ 3li LI FOTO VOOR lI k V o 2576 10 aiClAMI EN IBM INOUSTRII T f Afd RIJWIELEN Kettingrandjet stroomHjti ƒ 0 8S Kettingkasten 1 36 Met patentaluitinc zonder veter 2 85 Nog eën beperkt aantal orig Moleskin Jaabegefaenners Ó 90 Idem Celtex 1 StuurtaSEchen 0 90 Idem 1ste soort 1 88 Voorrij scherm patent 0 S4 Spallappen 0 28 Ruwielslot met ketting 0 28 RÜwtelaUe SolutioD Reparatied4NMjM Pleisten OOSTHAVEN 19 Vacantie Hebt V een boa W j hebben banden Buiten deze artikelen Inmengen wy nog een 2000 andere alle van uitsluitend prima kwaliteil en waarvan de pryzen naar verhouding even verbluffend laag z n U vindt wat ü zoekt in de Voor lederen smaak kMkjM rt kjMetc vaa kaim kwilitftt vaar laiirsn fr t ELECTRA stopcontacten f 0J 8 Schakelaar ojs Stekkers ojj ing O si h VCTder een allermodemate collectie Kronen Hanglampen Schtmmrlampen Pulkfi enx Perk a kappen va 7 25 tot ƒ j Kropen va 14 50 tot 60 Pullen met kap v a 4 2 $ tot 20 GOUDA 0 2551 2 Bakkerij Wevi Klpweg 46 Nieuwe Markt ï 0 2568 is raden w ij U aan tijdig Uw FOTOMATERIAAL te koopen alsmede Uw f PASFOTO te laten maken U voorkomt hiermede teieurstellint Foto DA EMS r Sa f KIWKCIE MtlllllllE lUEISrUIIEIII beeft plaats voor flinke en nette MEISJES vao 14 jaar en ouder voor licht werk tegen hoog looi Aanmelding ten kantore Turfsinget 29 dagelps m 912 of 2 5 uur bovendien op Vrijdagavond van 8 10 uur en Zaterdagmiddag van 2 6 aar O 2 i94 40 Adverteeren doet verkoopen Ü2575 I w flfi PifïiHi É Voor Pa fï ri XéikU en 4peia gfl ierfen T I Adri van Maarcn Wijdstraat 13 o 2583 l DE KWARTJES RUBRIEK Eiken ZMerdag plaatsen wU In de Kwaitjet rabtiek kleine advertenties tegm en tarief van 1 3 smalle tekstregel ƒ 0 28 elke regel meer 10 cent by voomitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bew anummer 6 cent extra Inzending tot VrtJdagsmiddags 2 uur Brieven kniinen AIXEEN woricn afgehaald eiken dag van 8 anr Zaterdag van S 1 aar Gevraagd nette Loopjongen voor de morgenuren t 4 i 15 jaar r no 1264 bur van du blad JJet Meisje zoekt VRIENDIN ip G 18 i 20 jaar r no 1266 bur van dit blad Prima Kubber D jlaanen maat 46 in prima staat 8 Brieven no 1266 bur Van dit blad SPORTFIETS geheel compl met nog goede banden ƒ 60 Be no 1267 bur van dit blad Compl 5 deeIig 2 pïrs Bedstel nog nieuw ƒ 22 50 Br no 1268 burvan dit blad Gevraagd net KOSTHUIS Brieven met prijsopgaaf onder no 1260 bur van dit blad Te huur gevr klein Boven at Benedenhiiis of Etage op netten stand Br met prys no 1270 bur van dit blad Te huur gevraagd door Echtpaar in nieuwbouw goed gemeubileerde deZjt en Slaapkamer irrét vr je kookgelegenheid en kofferbergruimte Aanbiedingen onder no 1271 bur van dit blad Bjea beseh HinSHOVDSTER in net Burgergezin Leeft 42 j Br no 1272 bur van dit blad Gevr een nette DIENSTBODE voor dag of dag en jiacht Adrec Mevrouw S Crabethpark Moderne Kinderwagot ie koop Te bevr vanaf Maandag Onder de Boompje S Wy ontvingen voor onte 5 fd BYOUTERIEt S Mod colliers en toutoirs 3 In fijne pasteltinten B Doublé fantasie en S slavenbanden 3 Eclit barnsteen S B iVI 3 colliers en oorknoppsa 2 Nieuwe leuke viltcorsages S I M PARFUMERIEt = iVl A J A parfum poeder 3 zeep en ctéme a SOIR DE PARIS parfum poeder EaudeCoiogneetc ir PHILIPSDROOOOSCHEER APPARAAT II aratl8 op proef O 2580 35 Kiiner met peniioii gevraagd door onderwijzeres Brieven met inlichtingen aan het bureau van dit blad onder No O 2579 8 Jong meisje vraagt zit slaapkamer of ZIT en SLAAPKAIVIER zonder pension Brieven onder No Q 2977 Bureau y dit blad 7 NET DIENSTMEISJE gevraagd van 7 30 3 uur vrijdags den geheelen dag Boven 18 jaar Fluweeleiisingel 90 Gouda O 2978 6 Plinke Dagdienstbode gevraagd Tevens een nette Werkster A BROER Nieuwe Vaart 1 6 2570 7 EVRAAOD NETTE WERKSTER of MEISJE voor halve dagen Qroenendaal IS O 2S86 e QEVRAAGO KantooriieÉiiilelvr tjoed kunnende typen Brieven No G 2585 10 Bureau van dit blad CITAX TELEFOON 3000 Vonaf Maandag 11 Augustus rijden wij door aanschaffing van gas net eender als voor den oorlog DUS g n Dokters attast meer noodig j Beleefd aanbevelend H OSKAM Gouwe 64 Tel 3000 Stadsritten vanaf 75 cent o 2566 24 r Carillon scheermesjes de bes te V k usi tuuM mei Gas en Electricltelt wordt er van U gevraagd Ais U ons de wasch laat doen spaart U belangrijk gas en stroom maar bovendien bebt U het zelf veel gemakkelijker en spaart V tevens Uw goed wanti Uw goed gacrt langer mee als het meegaat met de MODELWASSCNERIJ Oeuda Telefoon 2084 Bcdrijfswater zoo zacht ais regenwater O 2582 39 Tee letten Het eenigen theesurrogaat van volkomen zuiveren smaak Kokartjat i 20 fablaitan 30 cent Voldoende voor I 8 kappen the Drogisterij Da Seudscha Gaper iMarkt 6 Telefoon 2423 O 2522 15 Te koop aangeboden eenz g a n aanAMaAMEUBLEMENT en SALON AMEUBLEMENT wegens overcompleet onbertstrsat 199 Q 2564 5 TE HUUR een stalen Garage te gebruiken a sWerkp aal ItXlM Te bcvr Karncfflelktloot 80 O 2569 l Te huur aangeboden op goeden stand voor dame per 15 Sept ZitSlaapkamer m vaste wascht met volL pension Br no 1273 bur van dit blad Gevraagd een BIEISJE voor halve dagen Fluweelensingel 47 Voor Teer Carbolineum Asphalt Uw adres JAN POSTMUS Raam 142 TeL 3720 Uw KLOK of HORLOGE wordt goed en bill k gerepareerd b j HOEKSTRA Gouwe 51 Koopt en laat uw nnrwerken reparesren in een reeds jaren bestaande zaak Jt9 Klokkenwinkel Kleiwegstraat 30 Opger 1874 BoekbiadOTQ D v LEECWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor iobinden van ail soorten boeken jaargangen en muziek Te huur gevraagd mime kamer ledig ter opberging van meubels Br no 1279 bur v d blad VRIENDIN gezocht door meisje ongeveer 30 Jaar P G Br no 1280 bureau van dit blad RADIO modem toestel gevr met Ü KG tot ƒ 100 Br no 1281 bur van dit blad Gevraagd ZIT SLAAPKAMEB zonder penaion Br no 1388 bur van dit blad TE HUUR Perceel Nobelstraat 59 3 25 per week Gevraaed een aankomend KAFPERSLEERLING B V d EBOJ L Timdeweg 1B RADIO te koop prima PWl en een prima Super beide a l U K G J PXEUUf l Weth Venteweg H 85 NETTE VRIENDIN gez Icefrl 25 28 J Br lett VG Bo f Verschoor Dubb Buurt l Gez NETTE VRIENDIN piniv Jaar Br lett V Bocfcfe W schoor Dubb Buurt Wegens vertrek te ko v ss V een canapé met twee fautcuwj en eiken tafeltje twee P f l boekenkasten Te zien Duwi 12 Aug a en volgende avomWl tussohen 7 9 Bleekentón elsl Gevraagd NETTE WBRKSÖ voor den Vrydag f Achter de Kerk 34 Kosteriw Ontvangen vnnrraste paU DE KLEINE WINST Nieuwe Haven 17 l Gevraagd een in goeden s verkeereode CARRIEB en f f BANDWAOEN Kleiweg 38 Abonnementsitfljs In Gouda per kwartaal ti i per maand 1 078 per week H Jbuiten Gouda J9 et per w PJ per post per kwartaal f Advartaniietarief 1 5 regel 110 ilke regei ƒ 0 21 Ingezonden MededeeBnF 13 regd f 1 31 elke regel m f042 y BU overe ikom t geireduce prüzen Zaterdags kleine adv 1 in de kwartjesrubriek l f rtJ gel 0 26 elke regel meer I Maximum grootte 6 regek