Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1941

EEDE BLAD MAANDAG 11 AUGUSTUS 1941 WAAR ANNEER StadêtUeuwa PLANNEN ör bouw van nieuw postkantoor kunnen doorgang vinden Slooping van De Looyhaüe thans goedgekeurd Bestemming van koopsom voor inrichting tot museum van St Catharina Gasthuis betrokken departement nog de voorwaarde gesteld dat de te ontvangen koopsom in haar geheel zal worden besteed voor de herstelling van het v m St Catharina Gasthuis en de aangelegen kapel en de inrichting daarvan tot museum c q andera in overleg met de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg te treffen voorzieningen op dit gebied in de onmiddellijke omgeving daarvan B en Vi verklaarden zich reeds bereid een en ander e bevorderen en zy geven den raad in overweging zich in dezen zin uit te spreken Voor de restauratie van de genoemde bouwwerken en de inrichting daarvan zullen dan geen gelden behoeven te worden geleend De koopsom waarvoor het gebouw aan den Stait is verkocht bedraagt f45 000 In den brief van 20 Juli 1940 waarv an in de mededeellng van B en W sprake is waren als voorwaarden voor de slooping gesteld dat de bouwplannen voldoende rekening houden met de merkwaardige laatGothische Jeruzalemkapel op den Z W hoek van het bouwblok welke kapel een unicum in ons land geheel door het nieuwe postkantoor omsloten zal worden en dat maatregelen worden getroffen tot het behouden van een aantal fragmenten uit de afbraak zooals balksleutels korbeels en eenige geprofileerde draagsteen en Je raadsvergadering vaa 22 Juü m wtd besloten het gel uw De iTvhalle aan de Jeruzalemstraat n SUat der Nederlanden in igendom l 8en voor den Sfuw van een nieuw postlcantoor r ieDUteerde Staten keurden dit slwt goed d d 6 Augustus 1940 Tot uitvoering van dit besluit kon venwel met worden overgegaan in v band met een op 26 Augustus d a v ontvangen telegrafisch verzoek van den secretaris generaal van het Deoartement van Onderwijs Kunsten en Wetcnscliappen da hiertoe noodige maatregelen op te steorlen Door den secretarJigÉeneraal is daarna nogmaals een uitgebreid onderzoek it restel l t monumen le waarde van dit gebouwencomplex Thans deelt de secretaris generaal van liet departement van Opvoe jinj WetAischap en Cultuurbe schemiing onder wien deze aangelegenheid thans ressorteert B en ff mede dat de commissaris gene nal voor Bestuur en Justitie geen beiwaren meer heeft tegen de sloo ping van de Looyhalle en dat thans op den voet van den brief van 20 Juli 1940 voortgang aan een en aader zal kunnen worden gegeven B en W Deelen den raad mede dat de overdracht van het gebouw aan den Staat middelerwijl is ter hand e enomen tfehalve de bekende voorwaarden Het gebouw De Looyhalle aan de Jeruzalemstraat dal thans als garage isingarioht zal worden afgebroken voor den bouw van een nieuw postkantoor I e slooping van het gebouw is thana goedgekeurd Foto Daems wordt evenwel van de zijde van het NAAR EEN TROTTOIR De heer Th M P J Smulders direc wur der Chocolade en Suikerwerk briek Bonera heeft aan de gaincanle ter ovsmame aangeboden de loepen gelegen vóór zijn pand Gouwe 118328 B en W stellen den raad voor tot JMKOopen van perceelsgedeelten te JMkiiten tegen den koopprijs van 0 10 totaal BECHTSPOSITIE PERSONEEL UICHTBESCUERAUNOSDIENST Teneinde eenheid te verkrügen in de JMhtwsitie va ïi het ten laste van het komende personeel dat tot de Mte kern van den luchtbeschermingsBiöiM behoort heeft de secretarisgeneraal van het departement van nenlandsche Zaken B en W verent een door hem voorgeschreven wMidsovereenkomsbenbesluit aan den wa ter vaststelling aan te bieden omj fj voldoen daaraan gaarne J daardoor verschillende vraag J worden opgelost welker beant 4m tot nu toe disputabel wa Zoo b v deze vraag in hoeverre gemeentelijke regelingen de rechtspositie rakende op dit personeel van toepassing waren Om geheel duidelijk te ziJn achten B en W het dan ook noodig dat het niet van toepassing zijn dezer regelingen uitdrukkelijk wordt geconstateerd AANSCHAFFING VAN NIEUWE SCHOOLBOEKJES Het bestuur der R K Inrichting van Liefdadigheid heeft een aanvrage tot den raad gericht om medewerking krachtefi s artikel 72 der Lageronder wijswet 1920 voor de aanschaffing van leermiddelen in verband met de stijging van t aantal leerlingen van de Ie klasse der R K school voor u l o Uit het verzoek blijkt dat de gevraagde aantallen boekjes gevormd wolden door het verschil tusschen de aanwezige boekjes en bet aantal leerlingen dat de school op 1 September a s zal tellen hetgeen bij onderzoek Juist is gebleken De kosten worden geraamd op f 278 18 B en W stellen den raad voor de gevraagde medewerking te verleeroen Schouwburg Bioscoop Een stem uit den aether met Ilse Werner Ida Wüst Carl Raddatz en Joachim Brennecke Aanvang 8 15 uur ThaUa Tbeater b III 88 met Christian Kayssler Otto Wernicke Hemz Wenzel en Hermann Braun Aanvang 8 15 uur Reunie ioscoiop Zijn beste vriend met Harry Piel Aanvang 8 16 uur Aug 7 30 uur Stadhuis Vergadering v n den gemeenteraad Aug 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Aug 8 uur Geref Kerk Populaireorgelbespeling R M van Deth Aug 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbelbespreking en bidstond 14 Aug 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdiens t 14 Aug 8 uur Daniël Bijeenkomst Federatie van Hervormde Jongeren 16 Aug 1 45 nur Station Vertrek bezoek Oudheidkundigen Kring Die Goude aan boerderijen te Berg ambacht 21 Aug 4 uur Kaashandel Maatschap pii Gouda Jaarlijksche algemeen vergadering van aandeelhouder APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 Vroolyke dag voor de jeugd KINDERFEESX VAN DEN CENTRALEN BOND VAN TRANSPORTARBEIDERS Het bestuur van de afdeeling Gouda van den Centralen Bond van Tjansporlarbeiders had zich voorgenomen de kinderen van de leden in de zomervacantie een verrassing te bereiden Aanvankelijk stond een refsje op hetprogramma maar dat plan stuitte op moeilijkheden en daarom organiseerde men m samenwerking met Vreugde en Arbeid feij feestdag ter plaatse Deze is Zaterdakop het O N A tcf rein gehouden en zdo uitstekend geslaagd dat de rnderen stellig niet naar het reisje hebben verlangd De ochterd was gewijd aan kinderspelen hardloopen turfrapen en zaRloopcn Ondanks den ernst waarmede zij elkaar bekampten hebben de talrijke deelnemertjes toch danig pret gehad Maar het meest vermaakten zij zich s middags toen het gezelschap René van Duijne hen bezighield Kostelijk hebben ze zich geamuseerd met het marionettentheater alsook met Mie en Ko de vroolijke Volendammers voorts met Bobbie den rekenenden hond dien zij zelf sommetjes mochten opgeven en die het dier dat zelfs op de klok kon kijken feilloos oploste Uitbundig plezier hadden de kinderen om den muzikalejj clown die geen muziek mocht maken en het telkens tóch deed Uit vtjlle borst zon gen ze de Ijedjes mee en haast oorverdoover d was hun waarschuwend ge joel als er onraad in de buurt was evenzoo hun gejuich als Voor het afgepakte instrument eenWder voor den dag kwam en het speT ye van voren af aan begon Tenslot wer d ook het laatste instrument afgepakt en daarmede een eind aan de jool ge maakt Nog glunderden de gezichtjes toen de voorzitter der afdeeling Gouda van den Centralen bond de heer W de Kets Houtman met eert kort woord het einde van den feestdag aankondigde en de prijzen uitreikte Iedere deelnemer werd bedacht De echte prijzen kregen J Brenkman winnaar van t haidloopöi Leo Goedhart kampioen turfraper en Beppie van Leeuwen de beste zakloopster ZAKKENROLLER IN OEN TREIN AAN HET WERK In den trein tusschen Utrecht en Gouda ir Zaterdagmiddag van een reiziger een gouden horloge ontvreemd Bü aankomst van den trein hier ter stede heetf de politie een onderzoek ingesteld maar het horloge is niet teruggevonden NOG GEEN WEGENAANLEG IN DE KRIMPENERWAARO In verband met buitengewonen toestand voorloopig opgeschort B en W hebben den raad medegedeeld dat Gedeputeerde Staten dezer provincie naar aanleiding van hel schryven dor betrokken gemeentebesturen waarin aangedrongen werd op den aanleg van de ontworpen wegen door de Krimpenerwaard hebben bericht dat tengevolge van den buitengewoneii toestand de aanleg van de wegen Gouda Bergstoep en Bergambacht Schoonhoven voorloopig niet ter hand kan worden genomen Kaashandel Maatschappy Gouda EEN BESCHOUWING Onze beursredacteur schrijft ons naar aanleiding van het jaarverslag van de N V Kaashandel Maatschappij Gouda Er is een Jijd geweest dat de Kaashandel Mij Gouda die onstaan is uit een fusie van verschillende kaasin en verkoopfirma s en organisaties enkele jaren lang twintig procent uitkeerde Dat was tijdens en vlak na den vorigen wereldoorlog Nader hand is het getü verloopen Reeds vanaf 19 2 volgde er een reeks van drie divider dlooze jaren In de volgende jaren werd 5 6 en 7 uitgekeerd Vanaf 1931 32 het boekjaar sluit per 30 April zijn de dividenden i ar zeer matig Zij bedroegen nl 31 32 O 1936 37 3 1932 33 5 1937 3a O 1933 34 3 1938 39 O 1934 35 3 1939 40 O 1935 36 5 19340 41 5 In dezen oorlog zat het de maatschappij niet zoo mee als in ien vorigèn Weliswaar is de exploitatiewinst in het afgeloopen jaar gestegen van ƒ 488 400 tot f 758 500 en bedroeg de nettowinst ƒ 192 188 terwijl er het vorige jaar een verlies was van f 34 200 zoodat er dividend kan worden uitgekeerd maar dat alles is waarschijnlijk slechts eer eendagsvlmder geweest De voorrasKl is immers niettegenstaande de hoogere prijzen gedaald van f 470 000 tot f 180 000 Dit komt duidelijk tot uitdrukking in den post kassiers d wf z de middelen waarvoor geen emplooi in het bedrijf was te vinden en die thans renteloos een politiek die met winstgevend maar wel verstandig is bij de bank staan Deze post steeg nl van ƒ 352 000 tot niel minder dan f 733 700 Merkwaardigeiwijs zijn Jaar tegenover ook de crediteuren gestegen en wel van ƒ 259 500 tot f 382 700 Men kan zieh toch moeilijk voorstellen dat dit verband houdt met den post van niet minder dan vijf ton niet ter beurze genoteerde effecten die op de jongste balans plotseling is verschenen In tegenstelling met Brocades krijgen de tanti isten hier niet meer dan ƒ 3 273 bij een naatschappelijk kapitaal van f 1 642 000 waarvan f 24 000 ingekocht Wat de toekomst zal bror gen hangt geheel af van de regeeringsmaatregelen De beurskoers van het aandeel reageerde dan ook op het verslag met een daling van vier punten hetgeen o i van grooter voorzichtigheid bij koopers resp houders der aandeden getuigt dan by Allan die haar stijging voortzette Genoemde regeeringsmaatregelen z jn nl niet mis Terwijl vroeger immers de helft van den omzet uit export bestond is deze thans geheel weggevallen behalve dan leveringen naar Duitschland De opleg van voldoende wintervoorraad was onmogelijk Blijkbaar heeft men ook hier het noodige aanpassings vermogen getoond door zich op den verkoop van andere zuivelproducten toe te leggen Wat de uitgaven betreft biedt de verlies en winstrekening weinig houvast Zoo wordt als één post vermeld onkosten interest loonen salarissen gratificaties etc ad f506 885 v j f446 481 Gedetailleerder is de inkomstenzijde De exploitatie van het bedrijf zelf blijkt n l een voordeelig saldo te hebben opgeleverd van ƒ 768 534 v j ƒ 448 400 daarenboven werd uit de exploitatie van huizen verkregen f9 465 v j nihil uit dividenden van aandeelen in andere ondernemingen f12 500 v j 4 000 uit effecten f3 320 v j nihil en uit vrijgekomen reserve dubieuze debiteuren f 16 379 Uit vroefer tijden DE G CIDSCHE COURANT MELDDE K JAAR GELEOEN Uit den gemeenteraad Door den voorzitter wordt kennisgegeven van het overlyden van den klokkenist M A van Zuthpen alsmede dat is ingekomen een adres van W K van Zutphen verzoekende in aanmerking te komen voor die betrekking Over eene op te leggen verpligting aan den nieuwen klokkenist tot uitkeering aan de weduwe van den overledene wordt eenige discussie gevoerd doch vindt het daarna gedane voorstel tot jaarlijksche uitkeering van honderd gulden geene ondersteuning en wordt alsnu vastgesteld de benoeming in de volgende vergadering 50 JAAR GELEDEN Zondag werd te Gouda op het exer citieterrein aan den Rotterdamschendijk de eerste der reeks competitiewedstrijden gespeeld van de 2de klasseclubs welke uitgeschreven warendoor den Nederlandschen Cricketbond Door de ëinige deelname die de meeste clubs hierbij toonden hadden zich in Zuid Holland slechts drie clubs aangemeld nl het Leidsch Achilles het otterdamsch 01ympia en het Goudsch Olympia Door t lot werd bepaald dat de eerste wedstrijd moest plaats hebben tusschen de beide Olympia De Goudsdhe clijb heeft verloren met 25 runs eep eervolle nederlaag alzoo als men dé sterkte van de tegenpartij in aantacrking neemt 25 JAAR GELEDEN Door de Baiaafsche Petroleum Maatschappij te Den Haag is bij onderhandsche opdracht aan de N V tot aanneming van vlerken voorheen H J JNederh orst alhier opgedragen het maken van een zwavelzuurgebouw en een hoogspanningsgeljouw op haar terreinen aan de Hembrug voor ƒ 39 368 Dit jaar is er voor ƒ 106 987 v j f 76 624 afgeschreven o i op aandeelen in andere ondernemingen Gezien de reserves Ai nog ruim 20 van het aandeelenk pitaal bedragen en de liquidatiepositie maaktde geheele structuur der onderneminggeen onbevredigonden indruk al zijner over de toekomst van het dividend geen voorspellingen te doen dt S evenmin over de gemotiveerdheid Van denhuldigen koers Inbraak in een plaghuis DE DADERS KONDEN VAN ALLES GEBRUIKEN Zondagmorgen in de vroegte is inWebroken in het plaghuis van de heer H Spaas uit Gouda aan de Groene Reéde te Reeuwijk De daders die met een bootje zijn gekomen en vertrokken verschaften zich door openschuif ving van een raam toegang tot het huis De aanwezige watersportkleeding zooals truien poloshirts zwempakken badhanddoeken enz welke goederen eigendom waren van den hetr Th Catz zijn ontvreemd De daders deden zich tegoed aan de aanwezige lekkernijen en namen de 1 oter het vleesch en andere levensmiddelen bestemd voor den maSltijd van den Zondag mede De familie was ten tijde van den inbraak niet in het plaghuis aanwezig De politie te Reeuwiik stelt een onderzoek naar de daders in OP EEN GESTOLEN FIETS MET EEN GESTOLEN JAS AAN o Oplettend meisje Op aanwijzing van een 9 jarig meisje dat de betrokkene herkende als degene die aan haar broer een van diefstal afkomstig gebleken fiets had verkocht heeft de politie een man uit Hardinxveld aangehouden die wordt verdacht het bewuste rijwiel te Boskoop te hebben ontyreemd De aangehoudene had een valsch persoonsbewijs by zich en hiJ droeg een jasje dat in Breukelen blükt te ziJn gestolen De man verklaarde een en ander van een onbekenden woonwagenljewoner te hebben gekocht Hij is naar Boskoop overgebracht WOLHANDKRAB GEVANGEN In het stroomkanaal van Ry nland bijhet Dieselgemaal heeft de heer P Wilier alhier in een fuik en wolhandkrabgevangen HANDKAB WEGGEHAALD Ten nadeele van een bewoner van de Groenendaal is een voor diens hui staande handkar ontvreemd De vergeten Heit Ben fiiuioner dezcf ttcd ging f echtgenoote dit de ttad uxu uitgtwtoL de oBOBd t n het station ha Ht nam de fiets en zette deze voor tmt stationsgebouw bü de briet enbus o afgesloten neer De trein kwam binnen en bracht dt echtsenoofe in haar uioonplaots tento Zoo dmfc roafcte het cc i panr in ge rek dat de hter des huizes vergat Hat hy op fiets gekomen was es doordoor bleef het karretje eenzaom o de brievenbus oehter Toen h eipenoor zijn pergissinj bemerkte e Ijlings naar het station terngkeerit was het rijwiel verdwenen DERTIG OISTRIBUTIEKAARTEN IN HUIS Aanhouding door de politie In samenwerking met ambtenaren van den centralen crisis controledienst heeft de politie gisteravond een onderzoek ingesteld ten huize van een ü bereider hier ter stede Daarbij werden dertig verschillende levensmiddelen distributiekaarten als vleesch boteren broodkaarten en een aantal losi bloembonnen in beslag genomen Naar de herkomst van de kaarten wordt een verder onderzoek ingesteld De bewoner is gearresteerd VOEDZAME KOEK Inbraak in de O N A bar Gisterochtend werd ontdekt dat ongenoode gasten een bezoek hadden gebracht aan de bar op het O NA terrein aan de Walvisstraat Door het openschuiven van een raam waren de daders binncngekomen en in het gebouwtje hadden zy een hangslot van een kast verbroken Daar vonden zU een blik met dertig z g sportkoeken die zy ter plaatse hebben opgegeten Blijkbaar was de koek erg voedzaam want twee andere blikken hebben zU onaangeroerd gelaten SPORT VIRES LEDEN IN WEDSTRIJDEN Op de gisteren gehouden athletiekwedstrijden op de Nenytobaan te Rotterdam uitgeschreven door de vereeiüging Dynamo werd Ad Vermejr van Vires et Celeritas eerste op de 80 meter juniores in 9 5 sec en J Mikkers tweede in het nummer verspringen juniores met 5 59 metfer Lenie v d Kroef behaalde twee derde prijzen éé op de 100 meter dames C in 14 sec en bij het verspringen met een sprong van 4 52 meter In het nummer 200 meter C heeren werd Adr de Jong vierde in 25 sec De 4xJO0 meter estafette werd gewonnen door Vires ia 47 9 sec buiten mededinging A de Ruiter nam deel aan de nationale kampioenschappen te Den Haag en werd vierde in het nummer 50 W meter klasse A achter Petit en Walther MARKTBERICHTEN KAASMARKT OVDEWATEB 11 Aug Aangevoerd 80 partijen zUnde 3600 ituks wegende HOOO kg Prljien Ie rt SO0 2 9O 2e srt 96 00 800 Ilandet matig Geen vacantie zonder oudsche Courant Nu d vactntje waar bagonnen zijn wordt ar da aandacht waar op gevestigd dat man da Goudsche Courant zondar extra ttoatan toegezonden kan krijgen nifta eanigs dagen tavoran hat vacantiaadraa wordt opgagaven aan ons bureau Markt 31 waarbij ook het gawone adraa meat worden varmatd Julat In dezan tijd zal man gaarne op da hoogte blijven van a Jaa wat ar op da warald gabaurt en daarvoor is da QOUDSCHE COURANT onmisbaar FEUILLETON aiadrak TCrbedML ZILVER AAN DE SANDAWAKU DOOR J M VXLTBR wsltollï minuten was de strijd r fT T == Chinees op fwil f J Tschang U Url den volKzu fje wakker werd wUde leew danken en maakte hem tooot van het geheim aa il5 Sltnota Alin werd Oe m i1 r 5 e zU er gevonden en Ui gevulde bodem lag in ien r riviertje door frivl K9 Csy Che oftewel tótla riviertje mondde van l Doch al de schat schenhJ y waren voor ile bereikbaar Im oudfr n het dal zweef dx f e de hand hatten uitstrekte Van dat moment af kende Haaivischwillie rust noch duuir Hij wist Tschang Li Url zoo goed uit te hooren tot hij eindeUjk wist in welk gedeelte van de taiga het goudriviertje stroomde Doch daarmee was hij nog niet veel verder Maanden later verliet hij Wladiwostok en verzeilde in ChaUar nog steeds piekerend over hetgeen de Chinees hem had verteld In Cbailar kreeg hij het te kWaad met de overheid die niet wilde gedoogen dat hl een paar maal al te bemoeizieke politieagen ten voor een half jaar naar het hospitaal stuurde Begrijpende dat liij tenslotte toch aan het kortste eind zou trekken versplinterde hij het paneel van zijn celdeur legde den schildwacht voor een paar uur het zwijgen op stapte in een onbeheerd staande auto en reed naar Charbin In Charbin maakte bij kennis met De Vegaz en hem vertelde Haaivischwillie na een stevigen borrel wat hij van den verliefden Chinees In Wladlwostok had vernomen De Vegaz lachte hem niet uit Ook hij liad oude Chineezen dikwijls hooren verhalen van een onmetelijken schat die ergens in de taiga was zoek geraakt En nu verla de hij niets Ue ver dan met Haaivischwillle naar Wladiwosti te gaan en daar Tschang U Url onder handen te nemne Tschang Li Url genezen van zijn verliefdheid op blanke dames had voor een paar honderd dollar de dochter vanden Mandsjoerijschen koelie gekocht en bij haar troost gevonden Hij bezocht lederen dag den tempel en zou zijn leven als man van aanzien gesleten hebben indien HaaivischwUlie en De Vegaz niet verschenen waren om al deze schoone dingen In de war te sturen Aanvar kelijk verzette hij zich met band en tand tegen het voorstel van De Vegaz om mee te gaan naar de taiga en daar goud en zilverschatten te zoeken Neen heer antwoordde hij hoffeiyk en glimlachend als gewoonlijk Het is niet goed de geesten dergestorveriiói te storen Zij zijn de eigenaars der schatten en dooden ieder diè ze wil bemachtigen De Vegaz gaf zich nog niet gewonnen Jij behoeft je niet met de zaak tabemoeien merkte hij bedaard op Je wijst ons alleen maar den weg Kn wat de geesten aangaat laat datzaakje maar aan ona over Je kotQt bi i ons in dienst als gids en draagt dus niet de minste verantwoording De Chinees schudde vriendelijk glimlachend het hoofd en hield voet biJ stuk Toen bemoeide Haaivischwillle zich met de zaak Hij wist beter met de zoons van het Jl melsche Rijk om te gaan Tschang Li Uirl ei hij hoe oudben jet JJlJn leven en leeftijd zijn een geschenk der goden luidde het vromeantwoord Mooi hernam Haaivischjpillle Waar ben jé vandaanT Van Canton Zou je graag terug willenT Het leven in Canton is duur heer Met het weinige dat ik bezit kan ikhier ruimschoots leven Maar je zou toch graag terug willen De ander knikte Tschang Li Url hernam Haalvischwülie je kimt naar Canton terug Je kunt zelfs eeq andere vrouwkoopen heel wat fUner dan de dochter van een doodgewonen koelie Wieneemt nu de dochter van een koelie t U een schande I Ga naar Canton Woon in een heerlijk paleis waarin Je eigen tempel staat Tschang Li Url s oogen begonnen te sciütteren In een paleis met heerlijke ivorenbeelden Men zal je eeren als een hoogmandarijn Tschanfe Li TJrl hijgde In een paleis waar de jonge schoone dochter van een voornaamheer je leven tot een lust maakt Dedochter van een koelie Bah Neemde dochter van een voornaam heer Serst dan zul je weten wat hetleven is Tschang Li Url bezweek Heer stamelde hij wat moetik doen De Vegaz gaf antwoord Je aat met ons mee naar detaiga wijst ons den weg naar het dalvan het Goudriviertje en Icrijgt voorje moeite twintig dollar per dag Bovendien een tiende gedeelte van deschatten die we vinden Zeg Je nee dan gaan we alleen Tschang Li Url Inziend dat hü zijn leven niet aan de zijde van een koelie dochter kon slijten en als fatsoenlijk man aanspraalc makende op de dochter van een voornaam Ixcer temde toe BU teekenda een ruwe scheta van het dal van het Gouditviertje en de voorbereidingen tot de expeditie werd i getroffen Graaf Rouca Gura liaalt zooals gezegd onverschillig de schouders op Best mogelijk dat De Vegaz en Haaivischwj llie gelijk hebben Trouwens dat zou men later wel zien Het waa heelemaal niet uitgesloten dat in noordoost Siberië in een gebied dat nog slechts weinige menschen hadden betreden goudvelden en zttvermljnen lagen De geweldige gouden afgodsbeelden in de tempels van Pelcinft Canton Shanghai en Hongkong bewezen dat h t edele metaal ergens ia overvloed te vinden moest ztJn En waarom zou dit ergena niet liet Hongoolsche gedeelte van SiberU zün Doch dit alles is voor den graaf van ondergeschikt belang De Vegas et de eiqpeditle naar de rimboe op twf om goud en iUver te vinden Hil graaf Harry Booca Oura is Jager Beter gezegd zwerver H heeft t uis fa Weenen alle schepen achter zich verbrand En dus ia hU onmid dellijk bereid zicb bil de expaditia aan te sluiten iWord vffvolgdJI