Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1941

WOENSDAG 8 OCTOBER i Éllll I Ill III 1 STAISIIEIffS Intareuante middag Ned Vereeniging van Hoitvrouwen CADSEWB TAN DEN HBKB J W FAVtt KN VOORDRACHT VA KUNSTENAJUSFIM 8IEGES Waar de belangstelling op de gistermiddag In fie Zakn gehouden bijeenkofMit van d afdeeliiig CJouda van d Ned Vereeniging voor Huisvrouwen het meest uitging naar de declamatie van de voordrachtkuiratenares Pjm Sieecrs of naar de causerieën die de heer J W Favié uit Eindhoven hield valt moeilijk te zewen maar wat de oohtaak ook was die belang telllng overtrof alle verwachtingen De heer Farié sprak eerst over ooghygiëne Daarbg wees hfl er op dat voor de oo en evenals voor de tand n de voorzorg van meer belang is öan de nazorg Een jaariijksche controle der oogen door een oogarta noemde hü geen luxe maar noodzaak Een eenvoudig voorzorgsmiddel voor de oogen zoo betoogde hij is ze zooveel licht te geven al ze noodig hebben Het oog is ingesteld op de natuinrlyke verlichting niet op kunstlicht De opvatting dat een verlichting voUoende i als men er bij zien kan noemde de heer Favié onjuist Indien het Ucht onvoldoende is lijdt het oog men merkt dat meestal niet want het oog waarwhuwt traag Als kinderschoenen één maat te klein zyn gew den kl8g n de kleinen en meni zou het een slechte moeder noemen die zulk klagen niet wilde hooren Maar de verlichting Is vaak tien maten te klein en toch laten de moeders hun kinderen daarbij werken omdat ze het niet weten Met voorbeelden maakte spreker duidelijk dat het heele zenuwstelsel op het oog reageert en vermoeidheid der oogen daardoor algeheele Ikhamelyke vermoeidheid ten gevolge heeft Aan de hand van intere isante lichtbeelden zette de herr Favié uitoen hoeveel licht afgemeten in aantallen lux het oog van de natuur krijgt hoeveel het minimaal noodig heeft en hoe weinig het bij kunstverlichting meestal toegewezen Het tweede praatie dat de heer Pavl hield over Goede huisverlichting Mi de tegenwoordige stroonlrantsoeneoring sloot bU het voorgaande aan Hij betoogde dat de bedoelinfe van de rantsoeneering stroombezuiniging maar geen szina lichtbezuiniglng Ut en dat het streven daarom dient te zijn met de verminderde hoeveelheid stroom toch een voldoende verlichting in huis te brengen Voprts zeide spreker dat de lichtbespanng vaak wordt overdreven De huiskamerverlichting moet zooveel mogelijk onaangetast worden gelaten evenzoo de keukenvcrjichting De verplichte 25 besparing dient zoo leel mogfliik gevonden te worden op plaatsen waar een stérke verlichting minder noodig is Op trap en gang geeft een spaarlamp voldoende Ucht Tevens raadde spreker aan lees en schemerlampen in de kamers te laten en die te bpnutten als het groote licht niet noodzakelijk is Het decoratieve is voornamelijk datgene wat gemist kan worden 700 besloot hij deze causerie die eveneens met een aantal lantaarnplaaties geïllustreerd werd De lezmeen werden op prettige wijze afge i eld met declamatie door mevr Pim Siegers Deze bracht een groote verscheidenheid van voordrachten en gedKhten op leèr aantrekkelijke wijze ten gehoore Een keur van ernst en luim met klare stem en uitstekende intonatie voorg edragen De voordrachtkunstenares l leek een groot aantal dialecten uitmuntend te beheerschcn Van het gewone Nederlandsch ging ze feilloos over in Zeeuwsch of Vl amsch en ook het gebroken ZuidAfrikaan schc taaltje was ze volkomen machtig In een komische satire Eenheid in de preektaal demonstreerde ze bovendien de spreekwijze in een groot aantal Nederlandsche steden Het gebodene viel zeer in den geest In haar slotwoord bracht de secreta esse mevrouw B J P v d Toomde Vooiis dank aan de declamatrice en den spreker De dank aan mevr Siegera deed 2Ü van bloemen vergezeld gaan Eerewacht van juniores in Toetbalplunje bU het stadhuls De juniors van de voetbalvereeniging Gouda hadden vanochtend hun ToetlMilplunje aancetrokken maar het was niet het groene veld dat zü betraden maar de arkt was ditmaal de plaats die zq met hun frissere rood witle oostuums verlevendigden O neen ze b apten geen balletje op de kleine steentjas langs het atadhi ii xooals wü in dien goeden ouden tijd maar ze atonden met z n twaalven netjes als een eerewacht opgesteld by de trappen van bet stadhuis Deze eerewacht goU den doelverdedi ger van het eerste elftal A C Gerritsen die met mej N v d Heuvel in bet huwelijk Jirad Op deze wijie werd aan twt bruidqiaar bet medelevoi van de reenigiog getoond atram atonden al juniorea opgrnUM toen bet paar brt atacHiHto betrad en verliet De fd Ing gdieel in de gid eartenii op en een der knap i had zidi XDo voauunea in sQn voetbaluitnuting gMtofcen dat hü lelft z n tdieénkeschermen aan badi buwkbono tot miLPPUonniB TE AMSTKBDAM De heer A J U er proponent Uiitr die bcmwpid was tot hulppre laicr k4i de Evang Luthersche Oneentc te Culemborg i ook benoemd tot huippredilMr te Ainaterdam ECAMKN ANALIST Te i HertogenlKwch it geslaagd oor het ana sten examen 2e gedeelte diploma A de heer A Schouten aliuer w ff AT O AAR f ANNCCR m Renvle BiateMp Teeit in de Jordaan met Aal Bouber en Herman Bouber Op het tooneel Wang en Co Aanvang 8 15 uur Tballa Theater Op het tooneel De pastoor van Kirchfeld door Willem Goossens Nederlandsch Volkslo meel met Willem Goossens Roosje Kohier Henk DlUewaart Emmy Bouwmeester en Jean Verstraeten Aanvang 7 30 uur t Oct 7 3 uor Vrije Evangelische Gemeente Samenkomst met zendeling Bos S October 8 3t nnr Gymnastieklokaal School 2 Aanvang zaaltraining Vires et Celeritas meisjes 14 17 jaar 7 30 uur dames 8 45 uur heeren R Oct 7 anr NiMwe Sehonwborg Concert Amhemsche Oritestvereen onder leiding van Jaap Spa erman solist Karrend Vlag I ü t 7 3S uor Ned Geref Gemeente Spïisekbeurt ds Joh van Welzcn 8 Oet 8 aiir Daniel Damescursus E H 40 8 Get S 9 nnr Oostbaven It Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 8 Oct 8 15 nor Kleine Kerk Bijbel bespreking door ds H S J Kalf 8 Oct 7 30 our Gymnastieklokaal Centrale Kopschool Aanvang zaaltraining Achilles voor dames 8 30 uurvoor heerem t Oct 7 38 uur Leger des Hells Heiligingsdienst leidst J v d Veen Xh t 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 9 Oct 7 30 uur Ter Gouw Gongwedstrijd schaakclub Messemaker voor leden en niet Iedeo 11 October 2 uur Gymnastieklokaal School 2 Aanvang zaaltraining Vires et Celeritas meisjes 6 10 jaar 3 uur meisjes 10 14 jaar 4 uur jongens 6 14 jaar 5 uur junioren 14 18 jaar l Oct 8 uur Kunstmin Feestavond amusementsclub personeel plateelbakkerij ZuidHolland 13 Oct 11 uur De Zalm Openbare verkooping van woonhuizen door notaris J van Kranenburg Oèt 8 nnr Daniël Cursus E H B O Oct 7 30 uur School 6 Aanvangmedische cursus Ned Bond tot hetredden van drenkelingen under leiding van dokter A J Ketüer en G Natrop 16 Oct 8 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Het avontuur door Tocnesifitoep Het Masker n Oct 8 nnr Markt Paardenmarkt 12 Oct 2 uur Kantoor Stetirine Kaarsenfabriek Gouda Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders N V Reedery De IJsel v h C G V d Garden daarna buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders VERGOEDING INGELEVERDE AflETALEN 8 30 I nnr kantoor gemeente antvanger Gonwe 2 Uitbetaling aan hen wier achternaam aanvangt met de letters Donderdag W Vrijdag X tot ei met Z AFOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten AvotheeV E Grendel alleen I nge Tiendeweg 9 WEER EEN Ten nadeele van iemand uit Reeuwijk is van het terrein van de Geref Kerk een rywiel ontvreemd Uit vroeger tijden M QODDSCBE CODRAMT MELDDE 75 JAAR GELEDEN De burgemeester der gemeente Gouda vemfaant vermits de veetyphus zich bij vernieuwing in deze gemeente ver toont een ieder de bepalingen tot het doen van aangifte bij verdenking dat melk of slagtbeesten aangedaan zün van besmetteluke ziekte op te volgen daar alleen door afzondering en afmaking van het aangetaste en verdachte vee de voortgang van den typhus kan worden gestuit en bovendien de wet voorschrijft dat zü die in strijd met die voorschriften handelen behalve de straf de aanspraak verliezen op vergoeding van het vee ten aanzien waarvan zij in overtreding zün bevonden SS JAAR GELEDEN De heer J H Marenier predikant Jqj de Remonstrantsche broederschap te Rotterdam na van 1860 81 te Utrecht werkzaain te zün geweeit zal op 9 November den dag herdenken dat Mi vóór veertig jaren te Zevenhuizen in de evangeliebediening werd bevestigd Van 1853 69 was hij predikant te Leiden 15 JAAR GELEDEN Daar de herhaalde aanschrijvingen om overeenkomstig de concessievoorwaarden de bestrating van het gedeelte van den Ridder va Catsweg tusschen den Graaf Florisweg en den toegangsweg tot het stationsgebouw waarin de sporen zijn gelegd te verbeteren en in een behMrlijken toestand te houden f een muKaat hebben gehad stellen 1 en W den raad voor de ten name der N V Tramw y Gouda Bodegraven gevestigd te Voorburg staande coneeaale tot aanleg en exploitatie van een spoorweg tusschen Gouda en Bodegraven verleend bij raadsbesluit van ï Februari 1861 in te trekken BBNOEMIN6 VOT AMBTENAAR VAM BET OmOAAR MINI8Tl piB Tot ambtenaar van het opentear ministerie bU öe kantongerechten in het arrondi easent Middelburg is benoemd mr W Ellens waarnemend ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten in het arrondi Meima t Rotterdam o a te pouda SPORT CORFBAI HX O BRS KUNNEN OOK KORFBALLEN Gisteravond speelde de korfbalclub van de openbare U L O school op het O N A terrein een wedstrijd tegen een twaalftal gevormd uit de deelnemers aan de training voor de H L O examens De uitslag was 4 3 in bet voordeel va nde H L O er PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d RUn GEHEELDE THEEBONNEN De bakker A R te Alphen aan den Rijn kon theebonnetjes gebruiken Hij zal de eenige niet zijn geweest maar de manier waarop hij probeerde aan de begeerde papiM tjes te komen was gevaarlijk Hij had lü aan een knaap gevraagd of diens vader die een groothandel heeft hem niet aan bonnen kon helpen Dat had de knaap op zekeren dag gedaan en hij kwam met 12 bonnen aan dragen die hij aan R gaf Daardoor maakte deze zich aan heling schuldig want de bonnen waren gestolen De rechtbank in Den Haag had R voor dat feit veroordeeld tot 14 dag gevangenisstraf van welk vonnis hij m hooger beroep kwam Daar werd het er niet veel beter ojf want de proc generaal vorderde bevestiging van het vonnis Het Hof heeft arrest geweien en opnieuw 14 dagen gevangenisstraf opgelegd ♦ RENOEMING GRIFFIER BIJ HET KANTONGERECBT Tot griffier btf het kantongerecht alhier is b ioeniid mr J A de Jong waarnemend griffier bü het kaptongerecht te Brielle Berkenwoude 25 JAAR LID VAN DE MUZIEKVBREENIOINa De heer M J vaa Dorp gahaldlgA Maandagavond is in intiemen kring de heer M J van Dorp die gedurende 25 jaren lid is gew t van de muziekvereenigrng jdooT mïp Tot Stand Qe bracht gehuldigd De laatste jaren is de heer van Doip bestuurslid De voorzitter de heer W C Molenaar herdacht wat de jubilaris in al die jaren voor de vereeniging heeft gedaan en spi k den wenach uit dat de heer van Dorp nog vele jaren lid moge blijven Vervolgens reikte de voorzitter een onderscheiding uit bestaande uit een vioolsleutel met daarin gegraveerd het cijfer 25 Tenslotte werd een blijvend aandenken aan het jubileum aangeboden terwijl de echtgenoote van den heer van Dorp een bloemstuk ontving OPVOLGER TAN ZUN VADER Bij besluit van den burgemeester is in de vacature van wijlen zijn vader benoemd tot spuit en rioolreiniger klokluider en lantaarnopsteker de heer G H Berkouwer Boskoop BURGERLIJKE STAND Geboren Maria Anna d van P L Pouw en A J Beers Ondertrouwd M A Vermeulen en G W de Jong Getrouwd A J van der Meuleo 27 j en 3 H KUlestein 22 j TWEE FIETSEN ONTVREEMD Ten nadeele van een inwoner is uit de schuur een zoo goed als nieuw ij wiel gestolen Ook het rijwiel van een ander werd gestolen Deze had zijn fiets onbeheerd nedergezet bü hotel Neuf COOP Vereenigino J E BOSKOOPSCHE VEILING 7 Oct Roz i per bos Ellen Poulsen 34 50 et Rosa Mundl 60 et Briarclif 70 120 et Roaalandia 90 120 et Butterfly 80 120 et Edith Helen 110 140 et Hadley 120 140 et Florex 70 100 et Else Paulsen 50 70 et Orange Triumph 32 et Queen Mary 60 100 et August NoacK 80 ct Pechtold 70 110 ct Van Roanim 42 ct Better Times 70 ct Duisburg 28 47 ct Juweeltjes 52 78 ct Gloria Mundi 46 ct Donia Rykers S6 112 ct Ingar Olssott 72 106 ct Gem rozen 25 35 ct Diversen per bos Clnnatit Prins Hendrik 79 100 ct Idem Mevr le Coultre 160 ct Chrysanten gr bloemig 80 110 ct idem tivs 12 40 ct Reeuwifk LOOP BEVOUONO Ingekomen J Stoppelen1 urg A E e GaUoia uit s Gravenhage in s Gravenbroekscheweg F 18a D G Noorlander uit Bergambacht in Stein K J Peletier uit Haarlemmermeer in Baadhuisweg E 78 Vertrokken R F Mulder naar Den Haac H T O Laakkade 80 Sj van Hees naar Amsterdam nrlnsegradht 833 P G U Verstralen naar RotterKooistra naar Lange Ruige Weide Kcrkweg 84 L Vink naar Waarder Papendijk 174 J üiterwljk naar Arnhem St Peterelaan 28 H Uiterwijk naar Arnhem St Pelerslaan 28 C J van Wensveen naar Schoonhoven Kerkstraat la BVRGEBLUKE STAND Geboren Willemüntje d an W Booni en A Jongeneel Ondertrouwd J B van Mastwijk 38 jaar te Zevenhoven en J A M V Leeuwen 29 jaar alhier Overleden Maria Theresia van van Grieken VERKIEZING AMBTSDRAGERlS NED HERV KERK Bü de verkiezing van twee kerkvoogden en drie notabelen der Ned Herv Kei vah Reeuwuk werden de heeren A Olieman en G Bitter als kerkvoogden en de heeren J de Kamper Mzn C J Hoogendoom en L Zwünenburg als notabeleo herkozen Schoonhoven RUKSFOSTSPAARBANK Aan het postkantoor werd gedurende September ingelegd f 19 859 07 en terugbetaald f 14 984 92 GEVONDEN VOOhwERPEN Onitrent onderstaande voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie alhier witte muts knipmes tilauwe muts taschje beenpijpen hangslot kmdertaschje da meshandschoen rood taschje bruine ceintuur portemonnaie OUDE STOEP BEHOUDEN Men heeft besloten de oude stoep met teenen pilaren en ijzeren kettingen voor het huis van den heer G J Niekerk aan de Haven injact te laten en niet te vervangen doo een trottoir zooals het overige gedeelte van de Haven W Z Men is hiertoe overgegaan omdat de stoep met afzetting van ouden datum dateert en het verwijderen erysn een verlies voor het stadschooh zou beteekenen StoIwUk f WINTERHÜLjP COLLECTE De eerste collecte voor Winterhulp Nederland heeft in deze gemeente ƒ 127 85 opgebracht marktberAst u KAASMARKT WOEKDEN 8 Oct Aanvoer IM Mrtijen kaas le rt 82 52 ie irt O OO ƒ 1 00 Handel vlug 6EL0 EN eOEDEREN Joodsch geldelyk vermogen EENIGE VERDUIDELUKINGBN D firma Lippmann Rosenthal Sc Co fe Amsterdam deelt ons naar aanleiding van diverse bi d uilvoerin der verordemng 140 41 betreffende de behandeling van het Joodsche geldelijke vermogen geiezen vragen het volgende mede zulks op grond van haar door de be oegde instantif van hot Rijkscommissariaat verstrekte gegevens Het is Joden niet veroprloofd voor dehun ter vr je beschikking toegestane bedragen naast hun rekening b i d firmaLippmann Rosenthal i Co bij een anderebank of bl een girokantoor een rekeningte onderhouden Tegoeden bij andere bankeneo op girorekeningen dienen onverwijldovergeschreven te worden Onder de uitduliking laalstverloopenkalenderjaar In artikel 4 der overordeningIS te verstaan het tijdperk van 151948 31 4 1941 Dit stemt overeen met de Duitschetekst welke apeekt van vorangegangenenSteuerjahr III Wat onder persoonlijke verplichtingen in artikel 4 der verordening wordt vei laan blijkt uit artikel 16 van het besluit IV Met betrekking tot echtgenooten geldt voor de toepasselijkheid der veordenfng het volgende 1 Bestaat tusschen hen geenerlel gemeenschap van goederen dan moet ten aanzien van leder hunner afzonderlijk orden beooideeld of zy al dan niet inleveringspUchtlg zijn Daaruit volgt dat anneer lu ka het geval Is ook aan ieder der echtgenooten een vrU maximum Is toegekend J Z n de echtgenooten In gemeenschap van goederen gehuwd dm itjn de volgende gevallen le ot erscheiden a Ztln beide als Jood fe beschouwen en overschrUdt het gezamenlijk vermogen h t ï ïf fWOOO of bet Jaarlijksche gezamenlUk inkomen het bedrag van 3000 dan valt de gehee e gemeenschap onder de Inleverjngsplicht In m geval Is aan de echtgenooten gezamenlijk slechts én vrije maximum toegekend b Is de man Jood en de vrouw nletJodln dan Is de beslissing gelijk aan die onder a De nJet Joodsche echtgenoote is der halve aan d inltveringsp lcht onderworoen c Indien daarentegen de man niet Jood en de vrouw Jodin Is Is de verordening op de gemeenschap niet van toepassing Het bovenstaande geldt zoowei voor algeheele als voor beperkte gemeenschappen V Met betrekking tot onverdeelde nalatenschappen dient men de volgende vanen teondel schelden 1 Zijn tot een nalatenschap uitsluitend Joden gerechtigd dan dient Inlevering daarvan plaats le lnden Dit geldt ook dan wanneer de bepalincen der verordening 148 41 zie artikel 4 niet op de erfgenamen of eenigen hunner toepasse ijk djn In dit geval Is het aan de erfgenamen overgelaten scheiding en deeling te vorderen Ztjn tot een nalatenschap Joden en nict Joden gerechUgd dan bestaat er in betotl fe n verplichting tot Inleveren De nalaten c iap dient In dat geval bij de firma Lippmann Rosenthal Co onder vermelding van baten en schulden aangegeven te worden waarna bedoelde firma eventueel nadere Instructies kan geven VI De verordening 148 41 It ook toepasselUk op waarden welke zicfi In helbuitenland bevinden Voozooverre het daarbijRUt om tegoeden en depAts welke door eenbinnen hel bezette Nederlandsche gebied eveatigde bankinate Ung btj een bultenlandsche Rank Icorrespondent voor rekeningen riaico va i den inleveringspllchlige onderhouden worden dienen deze tegoeden endepMs In de boeken dier Nederlandschebamnnstelling jop de firma Lippmann Rosenthal Co overgeschreven fe worden VJI De verordening is In beginsel toepasselijk op Joden van elke nationaliteit toomedc op staatiooze Joden voorzoover zij althans Ingezetene In de tin van hel Devlecenbeslult IMl n niet vtjand bi den Hn der verordening 96 40 ztjn Ta v bultenlandsche Joden echter die en andere nationaliteit bezitten dan de Duitsche PoolMhe ttallMnaehe rranaehe Roemeensche Slowaaksch Belgische De nsche of Noorsche en die geen Ingezetenen liln van het protectoraat Bohemen en MoraviS s f van het gowverneir ent generaal kan voor looplg worden volstaan met een nauwknirtfe vermogensaanglft btl de firma Uppnfknn Roaenthal èc Co welke vervolvens nadere instructies sal geven Vin Indien een Inleveringspllcbttge onroerend goed na den Augustus IMI doch vAór de Inwerkingtreding d verordening I9t 41 betreffende het Jnodsehe grondbezit heeft gekocht kan hij den koopprtls uit zijitegoed hU Lippmann Rosenthal êk Co betalen Zulkt ter met Inachtneming van de Ingevnla d vemrdenlng 194 41 baljande beperklnfcn In opdracht fcon den Ryfcscommisaana njksJmnister Seyss Inquart werd door de DuitscHe Dienstpost in het Olympisch Stadion te Amsterdam een sportfeest oeoraoniseerd Zeer sponncnd was ie 100 meter door de deelneming van de twee snelste bloofce DAGELUKICH INDEXCUFEB Medeiedeeld door t Centr Bur v d Stat indexcijfer voor aandeelenkoersen op 7 Octol er lM e WEEKSTAAT NEDCBLANDgCHE BANK NV Voornaamste cijfers 6 Oct 29 Sept Bmnenl wissels 2100 M e7tS2 1M Papier op het buitenland 126 936 568 SS0 22184S Belceningeii 164 217 679 170JI17 938 Waarvan aan Ned Indl f S 314 8Z9 SS Ml 825 Voorschotten aan het rtjlt 114101ST 1 094 081 Gouden munt en materiaal 1 023 490 448 1023 436 SS9 Zilv munt ent T 930 805 7 931383 Totaal munt en materiaal 1 031421252 1031367 042 Bankbjljetten in omloop 1 915 301 r 1J93 7U185 Bankassignstle in omloop 17 717 347519 Rek cour saldo s van het rUk Rek cour saldo s van anderen 104 070 0 7 190 363402 Totaal rekening courant saldo s 204 070 097 190 383 402 Beschikbaar metaalsaldo 186 850 633 200 815 872 Schatkistpapier op de bank 7900O000 61000000 BINNENLAND Begraferus van zestien slachtoffers Op de algemeene begraafplaats Crooswijk te Riotterdam waren gistermicrgen en gistermiddag zeer velen getuige van de plechtige teraardebestelling van zestien slachtoffers van den Britschen bomaanval op Vrijdagavond jl De plechtigheid droeg een uiterst sober karakter Eenige inspecteurs van het Rotterdamsche politiecorps vertegenwoordigden den gevolmachtigde voor de stad Rotterdam dr Völckers terwijl voorts op den doodenakker aanwezig waren de heeren v d Heul en Tempelaars namens het gemeentebestuur en de heeren LobA h en H Ceelen van het departement van Sociale Zaken als vertegenwoordigers van het college van secretarissen generaal zy hebben aan de nabestaanden van de overledenen deelneming betuigd met het gebeurde terwij aan de groeve verder slechts de familieleden spraken Een schat van bloemen kwam mei de stoeten die in de straten naar de begraafplaats door de Rotterdamsche bevolking stil werden gadegeslagen mede Trekkers moeten zich bü Jeugdherbergcentrale aansluiten MAANDELUKSCHE CENT BIJDRAGE VAN ALLE SCHOLIEREN Oriitrent de reorganisatie van het Jeugdherbergwezen in ons land welke deels in voorbereiding is deels reeds haar beslag heeft gekregen deelde de heer G A van Dieren gemachtigde voor het Jeugdherbergwerk in de gister engehouden persconferentie o a het volgende mede In de Nederlandsche Jeugdherbergcentrale zijn thans alle jeugdherbergen georganiseerd Haar aantal bedraagt thans 65 waarvan er 40 geopend zijn de overige hebben tijdelijk een andere bestemming gekregen 7 zijn voor het doel niet geschikt bevonden Ook de kampeerhuizen lün in deze centrale opgenomen Het is gebleko aldus de heer van Dieren verder dat slechts een klein percentage der jeugdherbergen aan haar doel beantwoordt Er valt op dit punt nog veel te doen Dé architecten zullen hun aandacht aan deze taak kunnen geven Een en aniier lal veel geld eischen Om zich de benoodigde fond n te kunnen verschaffen en daarbij het grootste deel der Nederlandsche jeugtï in te schakelen zal binnenkort een verordening worden uitgevaardigd waarbU alle leerlingen der openbare lagere en middelbare scholen verplicht wortlen elk maandelijks 1 cent bü te dragen aan het jeugdherbergwerk Op deze wijze wordt laarlijks een zeer aanzienlijk bedrag bijeengebracht De leerlingen der büzondere scholen zuUpn weldra volgen Een tweede verordening w lke In vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert zal bepalen dat elke trekker en trekster eedwoniren wordt zich aan te sluiten bü de Nederlandsche 1euirriherber pti ral € Nu ziJn daarWi ca 25000 jonperert aanpèsloten dit zullen er honderdduizentlen worden sprinlers uan derwercid Sn eu Osendarp Scheuhng wist dt IMte winnen in 10 5 ec met boittlMiSoeroigd dMr Osendarp zeijienliA 3 werd Ziilinski 4 MeIkCc5 Sonntag fin 6 Boncckc Polygoon Zeylentkni Gevaar voor onze polderi afgewend ELECTROMOTOREN EN GASGENERATORS VOOR DE DIESELGEMALEN Het is bekend dat een groot deelte van het Westen van NederliS uit polders bestaat welke doorloopênd bemalen moeten worden daar zij ders zouden onderloopen of zóó dm sig worden dat zij voor Jandèouw i veeteelt ongeschikt zyn Deze bemaling geschiedde vroeitr door molens gedreven door windkradit doch allengs heeft de motor ook hia het terrein h eroverd De dieselgemsla welke foor deze bemaling georaS worden bieden een veel groeiere 1 drijfszekerheid dan windmolens du altijd afhankelijk zijn van de wind kracht welke in ons land een noul wispelturig karakter heeft Voor dieselgemalen heeft men editer dieselcrlie noodig erf aangezien deze olie niet meer voor dit dotl m voldoende hoeveelheden beschutbaM gesteld kan worden zouden binao afzitnbaren tijd groote moeilij ihcdeii ontstaan op het gebied der poderbtmaling In vei band daarmede is men er toe overgegaan deze dieselmotoren te vervangen voor een klein gedeelte dat gasgeneratoren en voor een groot deelte door electromotoren Door de bemiddeling en de zotjeii van het Rijksbureaii oor de metalenverwerkende industrie en de vlotte medewerking welke de motorenlatmkanten en de betrokken electnciteili bediiijven hebben verle i d zaJ t mogelijk zun met het eleclnficeeren zoo spoedig gereed te zijn dal voor bet stt zetten van pompen nfet behoeft le worden gevreesd Alle benoodigde electnsche installaties viaarunder du vallen aanslunkabels eiectromotoien transformatoren Khakelinnctitingen enz zullen tydig worden geleverd Door deze samenweritmg tussclieii het Rijksbureau en de indu strie zullen dè polderbesturen de polders kunnen blijven bemalen zoodat deze voor oaie voedselvoorziening hun groote wssnle blijven behouden Ernstige prijsopdrüving van textielgoederen S 0iM BOETE VOOB AXELSCHE FUIMA Een groote volkszaak in ZeeurfscaVlaanderen heeft gedurende Te maanden op ernstige wijze de pmsvoorschriften overtreden Deze confectie en stoffenhandel firma V K le Axel welke ronder veel concurrentie in geheel ZeeuwsaiVlaandéren werkt heelt van m 1940 tot Mei IMl artikelen verkodn tegen hoogere prijzen dan volgew pruzenbeschikking 1940 no 1 laatbaar z jn Bu een in Mei j l gehouden controle bleek dat niet alleen reeds cj 10 Mei 1940 voorradige goederen i als pantalons hemden en borstrokt met 5 en 10 m prus rWwaren maar dat bovendien ook bui de distriibutie om textielgoederen vooroorlogsche fabricage wenJen gekocht tegen pryzen welke böMlrijk hooger waren dan die welM r 9 Mei 1940 beuald werden De firmanten zijn er steeds op geweest het onderzoek van de w jtroleure voor de prijsbeheersciwzooveel mogelijk te bemoeileken Jwerden groote voorraden wegjes en verborgenop de zolders manten en personeel Ook tra jjde vennooten het personeel f brengen onjuiste verklaringen leggen teneinde dén aard en d vang der overtredingen vcrbotie houden sching te s Gravenhage u deze zeer verzwarende vï J heden rekening atómedq met na drag dat door de ongeoatm prijsmanipulaties onreéhtvaardil verkregen Tevens zijn de i j waren welke de firmanten buiie distributie om gekocht hadden beurd verklaard AANBKSnDINO Te Arnhem Is aanbesteed ï twee viaducten va gewapend J gedeelte spoorlijn Amerrioor V spoorlijn Utrecht Arnhem vso 1 gretig van het Rljkïweecnplan W w hage UtrechtDe Klomp SS met de gemeenten Renswoude en Ea komende werken ersl Hoog lr inschritver P H Ji voor leomw Laagste v d i l en BelonUierbedrtJf Utrecht yo Bü t opleggm van een boete fSO OOO wegens overtredin Prözenbeschikking 1940 no JXJ de inapecteur voor de pn sching te s Gravenhage i deze zeer verzwarende onisw tit een ia dit bl MCttur iaitriev geacht Ityle en iPP fctWiBen de Rel