Goudsche Courant, donderdag 6 november 1941

DONDERDAG 6 NOVEMBER 1941 BINNENUNO Boskoop 4 COOP VEREENIGING 1 BOSKOOPSCHB VEILING B Nov Rozen p bos Briarclif 180 220 et Wilh Kordca 1 0 280 et Butterfly 280 360 cl Hadley 220 280 et Florex 180 340 ft Sweet Heart 120 144 et Bosalandia 190 300 et Augustus Noack 160 220 et Claudius Pemet 240 et EUse Poulsen 40 88 et Pechtold 220 300 et Ingar Olason 88 116 et Vierlanden 280 340 et Dorus Rijkers 40 et Gloria Mundi 50 70 et Jules Bouché 240 et Orange Triumph 80 100 et Polyantharozen 75 O et Gemengde rozen 140 220 et Diversen per bos Chrysanten gr bloemig 10 170 et idem U bloemig 50 80 et idem trog 27 54 et aematis Mevr Ie Coultre 150 220 et idem Prins Pen druk 160 it ODD WETHOUDER JOH 40NGEJAN t BiUAnrN Gouda heeft een eige n centrale commissie Het Ziekenfondsenbesluit DE UITREIKING VAN DE ÉOÜPONS Sedert 1 November j l ia het Ziekenfondscnbesluit in werking getreden De werkgevers zullen ten behoeve van de arbeiders die hiervoor in aanmerking komen over de eerste volle loonperiode in deze maand d i voor zeer Vele arbeiders op Zaterdag 8 dezer een korting van 2 pet op het loon toepassen die samen met de 2 pcti die de ondernemers hunnerzijds bijdragen de ziekenfonds contributie van weleer gaat vervangen Hoe staat het nu echter met de verstrekking van de coupons die de werknemers straks bij den bode van het ziekenfonds zullen moeten inleveren ten bewyze dat hun premie is voldaan De uitreiking van jieze coupons zal door de werknemers geschieden en wel voor het eerst bij de loonbetalingen op Zaterdag 22 November a s Voor wérlknemere die op 22 November geen loon ontvangen zal de uitreiking plaats hebben bu de eerstvolgende loonbetaüng na genoemden datum Aangezien de premjS ihouding voor een groot aantal arbeidar voornamelijk zu die weekloon ontvangen reeds op een vroeger tijdstip begint dan voor de eerste uitreiking der coupons is vastgesteld kan het zijn nut hebben Sraan toe te voegen dat bij de eerste af tteVijn coupons ook de eventueel reeds eerder plaats gehad hebbende premiehou ingen in aanmerking zullen worden genomen Er zal worden zorg gedragen dat de werkgevers tijdig gelegenheid krijgenzich in het bezit der tienoodigde cou ponboekjes te stellen Wintedhiulp cü f ers ZELFSTANDIGE BEGEUNG VAN COHrETEriE EN KAMPIOEN SCHAFnSN Gi teravond liield de Nederlandsche Biljart Bond in Ons Genoegen een propagandavergadering voor alle clubs uit het district Gouda en omgeving De heer G Bosje secretaris van den M B B opende de vergadering met een woofd van welkom tot de bestuursleden van de aanwezige clubs Hu gaf zyn gpyt te kennen dat niet rtieer vereenigingen afgevaardigden gestuurd hadden in t buzonder die dubs welke nog niet aangesloten z n bü den N B B Vervolgena gaf hy een overzicht over de reorganisatie van den N B B waarin hy o a naar voren bracht hoe de N B B die voor een jaar een 2400 leden telde nu uitgegroeid was tot een organisatie van 6000 personéb Dat getal kan nog aaJunerkeUjk grooter worden al elke vereeniging bieseft wat de bond voor de biljartaport beteekent Bovendien ia bet Spelen van wedstrijden buiten de club ze verboden en bü overtreding Jhiervan zal de vereeniging ontbonden wordep Vervolgens kwam het punt van de stichting van een Centrale CommiEsie aan de orde Een stad als Gouda met h ar omliggende plaatsen meende de voorzitter kan heel goed een eigen C trale Commissie vormen die voor haar aangesloten vereenigingen dit jaar de Xïompetitie en de plaatselijke kampioenschappen regelt Het hoofdbe stuur is van oordeel dat juist in dezen tüd de Centrale CtHnmissies zeer nuttig werk kunnen verriditen daar zij beter dan wie ook op de hoogte zvin met de plaatselijke toestanden Met goeden wil en ijver kan de commissie dit seizoen nog heel veel tot stand brengen Met algemeene stemmen werd besloten Gouda een eigen Centrale Commissie te geven Als voorzitter werd gekozen de heer Chr Mol Verder namen in die Commissie zitting de heeren C van Eyk J Scholten J Swanenburg en W Backer respect voor de vereenigingee Ter Gouw Concordia AntiPoedel en Kryt op Tijd De Commissie zal zoo spoedig mogelijk haar werkzaamheden beginnen Na de rondvraag waarvan o a door den consul gebruik werd gemaakt om den secretaris van den K BB dank te betuigen woor de moeite die hy zich getroost had om deze vergadering te kqmen leiden sloot de heer Borsje met een woord van dank de vergadering en wenschte de clubs veel succes in de komende wedstrijden t WATERPOLO WINTERCOMPETITIE aWSMKRING GOUDA Voor de winter competitie van den Zwemkring Gouda werden gisteravond in het Spaardersbad gespeeld de wedstrijden Bodefravvn G Z C B 2 3 en S Z en P C 2 O ZV 3 1 Progitramia a s Woensdag Boskoop De Gouwe Bodegraven 2 A Z C 2 Inwoner van groote verdiensten In den otiderdom van 87 jaren is alhier plotseling overleden oud wethouder Joh Jongejan De overledene heeft gedurende zijn lang leven tal van openbare functies bekleed O a was hij vele jaren lid n den gemeenteraad en wethouder Voorts was de heer Jongejan meer dan 25 jaar ambtenaar van den Burgerlijken Stand belast geweest roet de voltrekking van huwelyken Verder bekleedde hij eveneens vele jaren het penningmeesterschap van de afd Boskoop van Het Groene Kruis Ook in kerkelijke functies heeft hij een belangrijke plaats ingenomen Reeuwük ZIEKENHtflSVERrLEGING 4f Handhaving dar vareeniglng In grooter vorband beoogA Onder voorzitterschap van dokter J Batelaan hield het Onderling Konds voor Ziekenhuisverpleging voor H euwijk en Omstreken Dinsdagavond een ledenvergadering Deze vergadering was in hoofdzaak belegd in De voorzitter deed in korte trekken raededeeling van den inhoud van de nieuwe legeling Een groot aantal verzekerden bij het Reeuwijksche Fonds zullen thans de vereeniging verlaten daar zij verplicht verzekerd zijn ingevolge het Ziekenfonilsenbealuit Inden vervolge zullen bij de plaatselijke verzekering dus alleen de zg vrijwillige verzekeringen ondergebraelu zijn De voorzitter deelde mede dat thans pogingen in het werk worden gesteJdjDin het bestaan van de vereeniging te handha en zij het dan ook n centraal landelijk of streekverband met andere vereenigingen Ken eilander is nog afhankelijk van eventueel nog volgende uUvoerinpsbesluiten op het Ziekenfondsenbesluit In verband hiermede vroeg het bestuur vrij mandaat om eventueel de noodige stappen te doen wejke volgens het bi stuur in bet belang van de vereeniging waren Met algemeene stemmen werd machtiging aan het bestuur verleend Overeenkomstig t beituursvoorstel werd voorts besloten oui voorloopig voor het jaft ¥ 1941 voor de Uneven 3 t m 5 naast de bestaande uitkeeringen ook de klinische kosten te betalen WINTEBHOLP COLLECTE De tweede Lijsten collecte voor Winterhulp Nederland heeft in deze gemeente opgebracht 7t 7 DE BEER PIEK GEEFT REKENSCHAP In een te Amsterdam gehouden byeenkomst heeft de heer C Piek di recteurgeneraal van de W H J cufers genopmd over de verstrekte hulp In totaal gaf men in Nederland ƒ 5 179 000 aan waardeenen uit Amsterdam ontving daadH 695 000 Rotterdam ƒ 285 000 efP en Haag ƒ 310 000 Al es wat werd uitgegeven kwam ten goede aan het eigen Nederlandsche volk en aan niemand anders Bij boftiaanvallen trad de W H N eveneens helpenjJ op In vele gevallMi kon directe hulp worden verleend en de slachtoffièrs z1jn prach tig uit den nood geholpen Ook de gezinszorg heeft uitstekende resultaten bereikt Vervolgens ging de heer Piek de financiën na Hij wees er daarbij op dat de onkosten waarbij dus salans en alles is inbegrepen thans 5 34 pet vorm van de uitkeeringen Dat is niet veel maar men zal trachten die kosten nog lager te houden en tot één pet terug te brengen Aan de uikeering waardebons werd nog voor een bedrag van f 300 000 in natura toegevoegd De menschen die in nood verkeerden ontvingen van de WH N in totaal f 6 144 000 Sr zijn 800 000 menschen te verzorgen waarvoor men acht i tien millioen gulden noodig heeft Engelsche luchtaanvallen Alpben II d Rün BAASSCH CGBECBTSBOr Schoonhoven POLITIERECHTER TE ROTTERDAM DRIE KINbEBEN GEDOOd NOG TWEE KINDEREN ONDER HET PUIN Gisterennacht zün enkele Britsche vliegtuigen boven ons land verschenen In de ochtendschemering hedenochtend is een brisantbom geworpen op een katholieke school en een daarl ij geleden tehuis voor kinderen in een plaats in Friesland BiHde gebouwen zijn g hee vernield Twee kinderen werden gedood twee zwaar en drie licht gewond Bovendien liggen nog twee kinderen onder het puin en men heeft weinig hoop ze nog levend te Ijergwi In de omgeving van dit tehuis zijn ongeveer 100 hulzen beschadigd waarvan een aantal zwaar Elders werd een kind gedood Ben boerderij werd ernstig en een woonhuis licht beechadig TENTOONSTELLINO rBATIBNSCHAFTEI De te Amsterdam gehouden tentoon Btelli g Diiilsche vrouwen werken voor hun volk Frauen chaften in Deulschiand uitgaande van de HeirbsfraoenfOhrung van bet Arbeits bereieh der N S D A P in den Nieder landen N S Krauenichaft Deutsches l rauenwerk komt In Iels gewijzigden vorm naar Den Hang en wordt aldaar op 8 November as s middags om 4 uur geopend Bij de opening zullen spreken mevr M de Ia Fontaine leidster van het betreffende vrouwen werk In Nederland en mej Ssssmannshausen vnn Berlijn Kazpi en een koedek waren i handen geviallen v n H K uit Alphen aaii den Rijn die er met kornuiten op ui t was gegaan Totaal 23 kazen verdwe nen en daarvoor heeft K terecht ge staan voor de Haagscbff rechtbank die hem tot vier maanden gevangenisstraf veroordeelde In hooger beroep voor het Hof in Den Haag verklaarde ver daehte dat hij die straf zoo zwaar vond De kazen lagen in een schuil verborgen en gedeeltelijk onder water zoo verklaarde hij doch de proc generaal zei dat dit niet waar was Hij vond het een leelijke diefstal waarvoor hij de straf Juist achtte zoodat lieveatigiirg werd gevraagd Volgens R K uit Alphen aan den Rijn was zijn straf t zwaar en danr om was hij in hooger beroep gekomen Ook hQ had diefstal van kaas gepleegd hetgeen hU bekende maar hij vilde graag probeeren of de straf wat minder kon Nattr het oordeel van den proc gener al kon dat met deze vorderde bevestiging I Meineed Onlangs stond voorden politierechter te Rotterdam terecht iemand uit Schoonhoven wegens beleediging van n volksgroep Een der getuigen de 35Jarige Schoonhovenaar H H M kwam toen terug op zijn verklaring afgelegd bij de politie dat hy den verdachte had hoofen zeggen doelende op een aantal ir uniform gekleede W A mannen Zvjn hier ook al van die zwarthemdcn zulke s huizen Het O M vorderde acte van s mans verklaring nadat hem op den ernst van den eed nadrukkeluk was gewezen M bleef er echter bü dat hü de geïncrimineerde woorden niet had gehoord Hij was toen gearresteerd doch s avonds nadat hü had toegegeven dat lilj de woorden wèl had gehoord weer op vrije voeten gMteld Wegens meineed thans voor den politierechter te Rotterdam terechtstaande beweerde M uit zenuwachtigheid te hebben gehandeld welk excuus echter niet werd aanvaard Het O M waargenomen door mr Feitsma vorderde wegens meineed drie maanden gevangenisstraf M was zeer onder den indruk en toonde veel spijt over zijn misstap De rechter heeft Hem na erop gewezen te hebben ttoe buitengewoon ernstig het itlisdrijf van meineed is veroordeckJ tot 1 maand gevangenisstraf daarbij in aanmerking nemende dat verdachte nog denzelfden dag op zy n onware vciliflaring ii teruggekomen GBOOTE GRACHT LKEGGEVISCBT Bergambacht BELASTtNGVERHOOGING Opeenten penonceie van 17f op tM Aartsaaoi het niet mogelijk bleek de gcme itebecroüting voor 1942 sluitend te krijgen bceloot de burgemeester het aantal opcenten op de personeele belasting te verixiogen van 170 tot 200 KINDEBBUSLAGinERORDBNING VASTGESTELD De burgemeester heeft vastgesteld een kinderbjjslagverordening voor het geeneenteperaoneeL Volgens deze veronteninft genieten de ambtenaren en artoddwontractanten een kindcrtoelage voor elk kind bereden den leeftijd van 1 jarebi bovei een aantal van twee van 3 van hun wedde met cerr mininuiB pet kind van ƒ 75 per jaar ƒ 6 38 per maand ol ƒ 1 46 per week BCHBKPVAART I OCTOBER In de ifgetoopcnd maand hebben 53 scbMxn van tor gemeen lehaven gebruik gemaakt Aan Tiavengeld werd ontnirgen 1 4I aan opslaggeld RECHTSr r £N IM Kg v seb opgehaald Maandag en Dinsdag is de Gronte Gracht met de zegen afgevischt Er werd bijna 1000 kilo visch opgehaald hetgeen zeer zeker een goede vangst mag heetcn Het afvi 9ehen gerchiedde vanwege dhengelaarsclub Het Baarsje ZILVEREN IVKn F rM BU DE SPOORWEGEN Heden herdenkt de heer M Kouveld den dag waarop hiJ voor 25 jaar in dienst trad bij de Nederlandsche Spoorwegen als stokefjocomoliefloods I p hfpr Knuvelrt heeft alle 29 Jaren in Schoonhoven dienst gedaan Vrederechter HET ONWELVOECUJKE GELUID Vftor dun vrederechter te Anister dnm mr 1 II K van Vloten stond giHlerofhlenrt een 3 jnrige banleider van de W A uit Bilthoven terecht verdacht von mishandeling van eer pu sU eainbte in de tunnel van het l iilrnalStation De postlwambte zou toen hij belnden met tassehen zich naar de treinen hnn tt bij het pas ireren van den banleider en een an leren W A leider een onwelvoeglijk jiO BU DB UCflT rABKIEKEN iarige Iien tbetrtkkln bU jjaichtfabneken afdeeling jjjjierft de he Vinwtrt Of bereiken van den peoUfiicn ieettijA mrt ingang j l den gemeeniedienet yi tó bet beëindigen van zijn rreed persoortlijk afscheid van degenen die bij iiet T ken liin i de lieer De 2lg l i werkptaaU Swtfabrieken met zijn naairte dlleg bijeengeweest De f 4f Jpzichter bij het distribu5f e heer Flcnter opzichter Strale en de heer Hartgering j hebben hem hartelijk 1 Alx blijk van sympathie de directie en de idminl bet pfTsonefJ van den tech iienst lifftoel aangeboden Niei we nfondsenregeling NIGE VRAGEN EN DE TWOOBPEN ER OP nBinnd m t inwerkingtreding taf Zieken fond enb sI uit hebben Zéi vragen ontvangen die wij piibljceeren met de ant erby iDoals de Goudsche voor Gences Heel en ige Hulp die ons gaf Mi Behoeven 14 en 15 en ï premie te betalen in toondien t werkzaam liJtnondAieming Deze vallen J g toeb steeds ook onder de be i tan de Ziektewet iJintoTi Peraonen in loon beneden 18 Jaar behoeven niet i it verrekerd te zijn Daar zij fjiilen onder de bepalingen an jïïtewet ligt het voor de hand 4t iae aangelegenheid n der al iKirden geregeld Niet alles ia CKfild jriaj Behoeft voor 14 en 15 feen aanmeldingskaart bü een ilopl erkend algemeen zieken t B worden ingediend Iitwoord Voor personen be 11 jaar is het niet noodig een tHj een erkend en toegelaten il Ie leveren Mig Er ia toch ook sprake van tonerschap indien het hoofd ktt lezin nog in Teven is en de tet gezin onderhoudt Dit in gedat het hoofd van het gezin i intwoord Kostwinnerschap is rekbui geval In het geval als fii II de zoon verzekeringsit en dan zijn de vader en moeniet mede verzekerd Volgens het ajindsenbesluit is de man de iiümB ongeacht of h werkt ot 1 Ook hiervoor zullen zeker wel re ingen volgen Wel is het mo dat bij samenwonen van den net zgn moeder de zoon de is en de moeder mede iffhuizingen binnen de gemeente I H Agten van R van Catsweg Wiïhelminastraat 29 M J A Mi rg van Krugerlaan 213 naar Qt V Bloiïstraat 1 2 Wed C kuhen geb de Rijk van Vest 34 Niauwehaven 270 i Wildschut Ndflatraat 25 naar Preloria C i van Os van RotterdamVeer 1 naar Vierde kade 66 G liac Bce van Vlammgatraat 15 Geuzenstraat 21 D de Ruqter luffl 148 naar L Willemtteeg 6 hhöuar van Nieuwehaven 330 Kttiptrstraat IS P M Philip k Tiendeweg 76 naar Qr Jaco 33 H G Alteveld vaaJKat 91 naar Lethmaetatraal 54 vin Reeden van Roerdompstraat WN van Gooratraat 43 C v B St Josepbstraat 38 naar l v Heuadestraat IS I de wa H V A henstraat 30 naar t Goorjtraat 42 D de Befl van t 4 naar Kon Wilhelmina A van der Veen van I rne Wt 32 naar K Noodgodsteeg 6 Vertieul van Da Costakade 56 Ugstraat 102 T Plokkaar van i 50 naar Baanstraat 37 H Turfsingel IJ naar Hel t 15 wed N van den HeuW Reparon van Raam 68 naar iven 258 H A Auki van iJWeweg 78 naar Karekietstraat vin der Wal van Pr Julianni sar Tuinstraat 40 A C Ger Tolleiisftraat 70 naar 80 SMOKKELEN EN OISOPDRIJVING proeessen verbaal J J Bi van der eentralen cri Cr t liebben aangehouden 2T diende alhier wegens wiieus vervoo en van een koffie een winkelier te i wegfers het smokkelen vaa een koopman te Goudc prijsopdrijving van tex B maakte pnoces verbHl op winkelier te dezer stede Ujfijsopdrijving van dames uf en twintig stulis zqd I genomen TOT ONDRSWUZBII Nas uschool oo lager oe Andony Duycktaan iJX erg is m onderwijzer be Heer A F Lafeber alhier i Ij q W een bijzondere WTd In tataal M4 ntuliii Jlji ew varkm m bissm Hf luchter kalveren S grav 2ji l n H bokkf en clten MiÏ Wre var iw t IR 2S rti w nmrteren ndoilere kaUeren UBen KVC bekken en M UK aovwh PMttter kaa PrtlJen 2 5 Ie kwal tMJ tl W OFHCIEELE BEKENDMAKING VAN DEN ALGEMEEN GKMACRTIGDE VOOR DEN WEDEROPBOUW EN VOO DE BOUVmiJVERHEUl i V n f e voor dan Wadenpbuuw en voor de BouwnttvMwW deeltmede dat aUe macbUsingen door of namens hem ullserelkt betreffende den aankaoiien de aUevennS van hout mei uitang van 1 November l 4t voor het sehc land hmi eldifheld hebben verloren Voor ffheel Nederland lal een bönncnaystHm met vaata eoupurea met nmu na NaVtmber IMl voor alle bouwwnken rarden toegepast Met Ingang vanM N IMl mag derhalve voor bouwwerken waarvoor reeds een gele machllguig tot aankounvan hout in ontvangst werd genomen geen hout meer worden afgeleverd dan teeonafgifte van de nieuwe houtcoupures Ter verkrUglng iian houtooupurea vanaf 8 November IMl dienen de opdrachtgever van boowwerken iTch Ie wenden tol de HooMen der liKireaux Ooadknirtiig Werken la daprovincies waar het bouwwerk is gelegen Bureaux te TemiBon T30U SMO MIS Adras Drente Groningen Frlealand Qvertlsael Gelder land Groningen Martinilcerkhot IS Hoofd Ir H U B Oénis l eeuwaiden Korfmakentraat 19 Hocfd Ir J ypeiDeventer Kapjeswrile S Uootd it van NoppenArnhem fóiseblusplcin 28 Hoofd fr R H lUeuwertsde Vries Utrecht Amersfoort Utrcchtseheweg lOS Hoofd It A BoaPAn Noord Holland met alt Velsen Ki aalkade SI Hoofd tr R Dufour Beverwijk t Gravenliage Koninginnegracht S9 Hoofd Ir J Halm lonclering van Amsterdam Zuid Holland met uitaondering van Jtottcrdam Zeeland Noord Brabant l isaiM Middelburg p a Tijdeltlke Ocmeentt Secretarte Molan water 4 a Hoofd J E van TtSm JlentOO B Rertogenboseh Oranje Nassatüaan tt BoóM Ir i P Limburg Amsterdam WUIeumler xWa Maastricht Bouillonalraat 1 a Hoofd Ir P W 1 Kal lenbach Q32 p a Raadhuis Kamer 193 43U0 an 43191 Rotterdam p a DIWERO Veemarkt 3 SfiMa Voor de aanvrage van houleoupure bi bovenvermelde instanties dient gebruik aemaakt te worden van de daartoe vastgestelde en bU den houthandel bcschlklwra mmvraagformulleren in duplo BU d e inzending dezer aanviaagformulieren In duplo is overlegging van de gtfe maclitlging verpllclit Aan de verkoopkantoren importeurs en handelaren ia opdracht gegeven de in hun bezit zijnde gele machtigingen onverwUM aan de opdrachtgevers der dlverae bouwwerken toe te zenden Dit houdt dus ook in dat de houtmachtigingen voor bouwwerken van den RJllcsgebouwendlenst en de Nederlandsche Spoorwegen met ingang van dien datum vervallen zijn Voor verkrijging van houtcoiipurea voor hoowwerkcn van den RUksgebouwendiawt en de Nederlandsche Spoorwegen dienen deze diensten ilch te wenden tot hun hontdtarcaiB respectievelijk In s Gravenhage en Utrecht s Gravenhage S November 1941 j 55TO 82 T EFFECTEIIIEUIS IMSTtMM Noteeringen van 5 November Srav a Gcm lacalagea V K A dam IMS Si i Dito Ie 1937 3 t a Gravenhage I ItSI r t a Rotterdam 1 an 3 Ut 3 t B V Onr Z 1911 4 M AaavaUlagea BrpMhMikuuiea rr Oron Hjp Bank Pd 4 N Hyp b Vaend serie K gi s V h fndostr iBdcniaBatngeit Bergli s en Jurg T d 1 OW 31 sm l evi ra Zeep Ml Obl 4 t 9Ci4 AANDBELEN Baak an CradletuatsOlBgm A dam Bank aasd 130k Inc Bank dito lAM Nedcrl Bank A 30X N H Mi flM s Rott Bank Ver aand 143 Twentache B AA 147H Indastr antfaraglBlagaB Alg Horlt gew A Heemaf aang 74i K N Hoogjpv aud Kon N ZoW IJl a Lev Br en O C IM a pr a W N O en S r a Ned Kabelfabr dito 4 7 Rott D MH C V A SB Stork aand 44 TwtfnMra Pref A UtH Ver BI fb aaad aar Ver Pf V Oekiw Mij Weik oor A sand vntoa r gn a an ItaBdaUvataaalgaigaB Born a B M A I Cr en H V S A Mttaboawandanaaüaaaa Bil tq la rub A SeaecpvaartmaataeliapptJen Nlév tfoudr A MD Oostzee A ntveraen Btjenkorf A IltH pmr Tnatwegea Dell Spoor A 114 4 Prolongati 314 t K W Z geluid hebben laten hoorcn De banleider was hem hierna acliterna gesneld tikte hem op de schouders en veriocht hem zijn fatsoen te bonden De pn slbode gaf geen antwoord en toen hij bij een tweede aanmaning zich in ontkennenden zin uitliet kreeg de postbode een harden slag op de kaak Bij de Vechtpartij die volgde had de postbode terdege bet onderspit moeten del ven Voor den vrederechter verklaarde de postbode dat hij de W A mannen niet gezien had toen hém het onwel voeglijke geluid ontglipte De ban leider en z n metgezel verklaarden ech ter gezien te hebben dat de man honend achterom keek afvoren hIJ het geluld teweeg l raehtj m m 14 174M in 246 14iM 2H De officier van iislifie mr W Bosch knri zich niet ïooisfellen dat een postl eambte dik zich haastig nadr zijn werk Jiegeef beladen roet allerlei ta srhPn in de drukte van het Cen traal tation zM zou optreden De offi rier eisrhte tegen den banleider een eevangenis straf voor den tijd van drie weken Ik hph mij verweerd tegen de schending vnn mijn eer als W A man tegen de schending vnn de eer van mijn uniform veVdedigde de verdacb te zich Bent n niet al te hardh nndig opgetreden vroeg de vrederechter Neen Al kwam het hard aan 171 U4 ACTIEVE FONPSEN Staatslecningen NeaerlanS IndM 40 la MOOO 4 lUlk IU 4 3e rioe 4 nil imi 4 Mf 19 11 4 IIUH IOU 1 b2 1U A IMS flOOO 3 31 i ni tH MH Rf ladBstricSn Alg Kunstztjde Unla 147H 1WH UI IMK Caivé Ollet C t w USh UIh llt 4 lHN Tgdêchriften In Ontwakend Volk vormmgsblad der Nat SocialisUsclie Beweging m Nederland wordt allereerst de aandacht gevraagd voor een artikel over de persoon van den leider der N S B u Mussert Onder den titel J e tccrkost voor de maand behandelt prof dr R van Gcnccht den strijd tegen tbolsjewume De schrijver toont m dit artikel aan dat elke nat socialist in dezen strijd heeft mede te vechten C M Mineers schrijft over bet begrip JLevensruimte J J v d Hout over Tucht L Lindeman over J3e NationaalSocialist in Uniform De taak van den waarachtigcn revolutionnair wordt door Emat Voorhoeve uiteengezet Joh Raadgever breekt een De vrederechter liet en nitvoerig overweging aan zijn vonnis vooraf gaan In dit geval Is de eer de eer baarheid van den banleider aangerand door de daad van minachting van den nnstbeambte Deze daad was opzette lijk bedoeld Daarmee werd de eer ge ehonden an de beide leiders van de WA Hoewel besloot de vrederechter het feit der mishandeling is bewezen is ook komen vast te staan bet beroep van den verdachte op toelaatbare overschrijding van de grenzen der noodzakelijke verdediging De straf baarheid is daardoor opgeheven Mr Van Vloten ontsloeg hierom den banleider van rechtsvervolging na 1 9 1 1 1 Fokker 317 Lever Bros en Dm li 4 m Ned Ford Aut Philips G B T A 3T4N nM Z77M 3WM Dtto Pref A 1 H IWM Divarsaa Ooat Borneo Mt A £ iS Oord Petr iBd UU G Aand 0 Kon Petr Mt Idem 314I4 S17M 317 3 li Holl Am LttnAand 14 H I47 4 I48I4 t4Java Chlna Japaa Ltm Idem IW I70 m lW Ved Scheepv Un id 3USH 311 213 114 SntkauaderasBlBgM Handalsv Amat A 4 i 4 II 4tl4aNed iRd 8 Un 27IH lans voor het principieele socialisme in het N V V belichaamd Voor de vrouw en de jeugd is in dit Ver Vorst C M is oo A mu ism ut mH I akakton4l nMBlB aB nummer eveneens een püats inge Sïll SïJ i L A iWh X Ti im v i jr Dali safl a f IMS L Idem in4M 314 Senerabah UQ Idani MTit M7 Bnkkafmdensaaiagaa Amsterdam W a08H S H OH R Cutt Aand DeliBat R HU d 3KI 317 714 111 ruimd Verder noemen wü van deze aflevering nog Zelfcritiek en bezinning door ds W Th Boissevahi Too t neer in dezen tjud door Adriaan van Hees en de bhuienlandsche kroniek door Joh Raatgevcr BEURSOVERZICHT De omzetten ap de effectenbeurs te Asi sterdam waren vandaag wederom van b4h scheiden omvang Bvenwel kon en aaDg name stemming worden waargaeioinen Oak thans werd de aandacht hoofdzaltelDk fa trokken duor Aku s waarin llch een vloMt affaire ontwikkelde Br bestond wederom goede vicag met het reaullaaf dat de koan na 0p ISl te i ln ingezet tot IMVa mao teerde Daarna kreeg het aanbod Uchtelük de overhand waarbQ echter dient te wor den bedacht dal de koers In een paar degen een kleine achttal punten naar boven la gegaan er winstnemingen kunnen hierdoor gemakkelijk worden uilgelokt De overige Industrieelen hadden een rustig verloop tn waren weinig veranderd meeren Beii echter iets hooger De beiegglngsmarkt waa rustig maareveneens goed prljshoudend De belangstelling ging wederom uit naar de nieuw 3V obllgatltn Nederland welke flg96iVi geopend later oir den middag Ot96i i werden afgedaan De fendene wtjsf tt dat dit aandeel reeds een neiging tot mloopen aan den dag begint te leggen D overige Jongere taatsemiwle waren weinltof nJcl veranderd Indlwhe leeninRen warenwat vaster Provinelale en femeertelflka nb lgatiër waren atH bflna onvtranderAHelselfile was hel geval met pamdbttavwi De affaire In Dullache waarden waa klam Kerkelllke 1 prlii en Werden wederom ot de markt genomen ProlongstI tl 4 Nieuwe Internationale revue van den arbeid is een tijdschrift uitgegeven door het Zentralamt für Internationale Sozialgestaltung te Berlijn in samenwerkmg met het Arbeitsvvissenschaftliches Institut d r deutschen Arbeidsfront Het verschijnt eens per kwartaal cA heeft ten doel de uitvrisseling van gedachten op so ciaalwetenschappelijk en sociaal polrtiek gebied Onder den tiel De overwinning van den geest van 1M9 toont Robert Ley leider van het Duitsche Arbeidsfront aan dal daar waar een volksverbonden en volkerenverbindende sAciale politik beslaan geen klassenstrijd meer mogelijk is Uitvoerig woiKit voorts in een ander artikel de ontwikkeling van de sociale politiek in Europa besproken Zeer actueel is het ondeT o k raar de sociale politiek van Engeland en Frankrijk in den oorlog Van veel belang ziin de mededeclingcn uit alle landen der wereld aangaande de sociale poli tiek Statistische mededeelmgen alsmede eon literatuurlijst met de nieuwste publicaties maken dil tijdschrift hrlengwekkend voor elkeen die Inricht fyacht l T gen in d groote o riaalpoliUfke verandering welke om dezen tijd kennvevkfTi Het versehtinl in innitseh rrnnwh Italiaansch Nederlandsch en Zweedtch