Goudsche Courant, dinsdag 9 december 1941

DINSDAG 9 DECEMBER i h 2e elftal H Westbroek v land Gt Hooferwaard J nJJ Nederlandsche Vdethal Bond uniu uri nooferwaard J wl Bergen Bravenboer H iS O Verme W de Vries S omT c J V Weste W a d d 1 n X V e e n le elftai AFOEELIN6 GOUDA SECRETARIAAT elftal H mein W v d Starren C v Ro V d Zijden B Dodew aard H S Versluis Cz N v d Zijden Berg G Bonefaas A Tol 1 Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 U N I O le elftal C Stal olwijk A Bode J vi Duits A Verwey M v d f STMSNIEmrS Vereeniguig van VrüHervormden EN MOOI rBOGBAMMA Een profr mm dat beoogde naast c D prettig onderling contact ieU meer te geven dan een genóegelijke bueenkomit Heen en er n ar treefde in een meng van kunjt en rriigie de gedachtm te verheffen wachtte giEteren de bezoekers van den eersten gemeeite avond in dit seizoen van dt Vereeniging van VrüzJnnig Hervormden in Het Blauwe Kruis belegd Uit de opkomst bleek waardeering voor dit streven de voorzitter de heer A RomeUn kon In zün openingswoord e n groot aanUl belangstellenden begroeten Met enkele oogenblikken van stilte herdathten na een woord van den voorzitter de aanwezigen het vericheiden lid den heer ïl W vai Rossum Gemeenschappelijk werd gezongen Gezang 149 1 Groote God wij loven U en daarna vroegen de medewerkenden uit eigen kring de aandacht De avond werd zooals in een der ge meente byeenkomsten gewoonte it verzorgd door krachten uit de vereeniging zelf en van hen trad allereerst op een instrumentaal trio bestaande uit de heeren W A de Beun piano die tevens de leiding had C L Beretty viool en S Koning cello dat op keurige wijze z n nummer uitvoerde D C P Thomsen de voorgangster der V reeniging gaf een boeiende voordracht van een aantal gedichten o van Henriette Roland Holst v d Schalk Guido Ozelle Jo KalmünSpierenburg en Speenhoff die alle handelen over moeder en kind Bij he onderwerp van deze poëzie sloot aan zang van het Vrijzinnig Hervormd kerkkoor dat onder leiding van den heer de Beun Muttersegen van A Opladen en Ave Maria van Jacob Arcadeit ten gehoore bracht Na de pauze speelde het trio opnieuw dï Thomsen las een verhaal uit Christuslegende van Selma Lagerlöf en daarop liet het koor zyn mooien zang nogmaals hooren ditmaal in Avondrust van W A Mozart passend bij de herdenking in deze dagen van den groeten componist en Als t licht wordt van Hendrik Andriessen Het laatste gedeelte van het pro gramma bestond uit een Avondwijding verzorgd door ds Thomeen die een bemoedigend woord sprak naar aanleiding van eenige regelen van Thomas Kempis over de Liefde en waar in Zij er op wee hoe in een groot en rustig vertrouwen he licht altqd blijft schenen Na hel wijdingswoord werd gemeenachappelijk gezongen Gezang 280 l k Wil U o God mün dank betalen De vorzitler bracht tenslotte harteHik dank aan allen die er toe hadden medegewerkt dezen avond loo goed te doen dagen Afwikkeling van defensieschaden VEBZOEKKN OM SCHADELOOSSTELLING INDIENEN VOOB 1 JANVABI A 8 V ÓT en t dens de oorlogsdagen in Mei 1940 zyn ten behoeve van de landsverdediging onder water zettingen voorbereid en gesteld verdedigingswerken hindernissen versperriiTgen e d gemaakt wegruimingen uitgevoerd en terreinen gebouwen wateren enz in gebruik genomen De eigenaars pachten huurders en gebruikers van de terreinen en opatallen ten aanzien van welke een of meer dier Verrichtingen hebben plaats ehad en die hierdoor schade hebben geleden moeten een verzoek tot het verkrügen van Khadeloosstelling vóór 1 Januari 1942 indienen bij den algemeen gemachtigde voor de oorlogs en defensieschaden te s 3ravenhage Indien vóór dien datum geen aanvrage is ingediend vervalt het recht op schadeloosstelling Zy die reeds een verzoek hebben ingediend b j de ttlviescommissie vor deringén en van peze schriftelijk bericht hebben ontvangen over het in behandelmg nemen daarvan moeten niet opnieuw een verzoek indienen Dit geldt ook voir hen die zulk een verzoek reeds hebben ingediend by de achade eommissie en van deze schriftellijk bericht hebben ontvangen als voren DIBPSTAL VAN VET OP HET ABATTOIB De politie heeft eeiv slager en een alagersknecht aangehouden wegens diefstal van vet in het slachthuis De lager die in het bezit van een paar potid vet werd bevonden is na verhoor op vrye voeten gesteld De lagersknecht in wiens zaak het on derzoek nog voortduurt is ingesloten AAII f AmiEKII ff A Beniii Bl aatis p cctak om JoUnthe met Albert hievttf en Mariane Hoppe Aanvang 8 15 uur Schouwburg Bioscoop CXipido in de benzme met Leo Slezak Lizzy Uolzadiuh IB Hans HtH Aairvang 8 15 uur nalia Theater Anne rqken met Adile Sandrock Viktor de Kowa en Heinridi George Aanvang 8 15 uur f Dec 1M uw Lager da Helb Heiligingadientt leidit J T d Veen t Dec tM nar Vrije EvaBgelisebe OtÊÊttmtm Bijbellezing o bidstond tt D e 7 M nor Ned Gcref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen M Dec I mm Oaoiël irsus E H B O U Dec 7J aur Bcnüe Indische avond Volksuniversiteit met Max Havelaar programma voordracht Jac van Elsacker dansen Raden S Hardjodirenggo 12 Dec 2 M nor Kantoer N V Kon Stearine Kaarsenfabriek Gonda Buitengewone vergadering van houdersvan preferente aaqdeelen 2 49 uurbuitervgrwone algcmeene vergaderingvan alle aandeelhouders U Dce iM mat Gymiiastieklokaal H B 8 Diplomatumen Tumkring ouda en omstreken talmaters en turners 3e graad 13 Dec 7 aar Kaostnin Feestavond gymnastieken athletiek vereeniging Vires et Celeritas opvoering klucht De luappe Ilena 13 Dec 7 30 nor De Zaba Tweede gedeelte bridgtdrive Croudsche H B S ereeniging 15 Dec 7 3t uur Openbare school A G de Vrifeatraat Ouderavond school C voordracht Jan P Strljbos over Natuurgeheimen van den Balkan met film en lichtbeelden 17 Dec t 9 Bur Oasthaven Ui Zitting adviesbureau Néd Vereeniging voor Luchtbescherming U Dec 3 5 nur Van Itersen Ziekenbnis Afscheidsreceptie directrice H H Berghege U Dec 74 aar Kunstmin VrooUjke kunstavond Ned R svereeniging met Frits Bouwmeester en Dogi Rugani M Dec 3 aar Central Eerste bijeenkomst jeugdclub Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda MDec 3 aur VeIocitas D RJ tcrreiB Training spelers Gooidsche handbal mpetitie ondw leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar M Dec 3J uur Lnthersche Kerk Kerstconcert Goudsehe Chr mannenkoor De Lofsitem onc l r leiding van GUsb Nieuwland solisten mej H M Heijkoop sopraan en Güsb Nieuwland orgel 2 Dee 7 JS nur De Zaimt Slot bridgedrive Goudsehe HB S vereeniging n Dec 19 3 uur Velocitas D R D ter rdn Traning spelers Goudsehe handbalcompetitie onder leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar Dee 7 uur Remoastr Kerk Kerstwljding opvoering Kerstspel door V C J B en V C J G Dec KU aur Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf tt Dee 2 3f aur Kunstmin Concert Cioudsciie Orkestvereeniging met koor en solistoi 3 Dee 2 3 uur Mnlekseiiool Westhaven 39 Kindermiddag Ned Vereeniging van Huisvrouwen poppenkast en goochelen ATOTBEKEBSDIENST Steeds geopend des nacbts alléén voor recepten E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 De Mnnterbulp Nederlaaal is geen ambtelijk staatsapparaat tij moet gedragen worden door een sterlï persoonlijk verantwoordelijkheidsg voel tegenover den medemenach dié in nood verkeert Vandaar de zinspreuk Voor het volk door het Vflk DS DE BLOIS BEDANKT VOOR BEROEP NAAB BOSKOOP Ds A de Blois predikant by de Geref gemeente alhier heeft bedankt voor het beroep naar Boskoop BENOEMING TOT COMMISSARIS Ir T Knape directeur van de N V Stearine Kaarsenfabriek 3ouda is benoemd tot commissaris van de N V Lak vernis en verffabriek Molyn en Co te Rotterdam OFFICIEELE MEDEpEEUNGEN UITSIUM VAN ZONDAG 1 DBC Se IdïBse A V E P 1 Moercap lIe H J Hilgers 4 2 3e klasse B Olympia IV D OJiJC IH J de Knegt 11 1 D IU I Gouda VI A Bolstede 4 1 Se klasse A Mo capeUe H V E P II F Lencen 4 9 3e Idaase B KK BD m Zwerveia Hl J Baas 0 10 3e Uasse C Oveiachotje III Olymi V P DuUemeijer 6 3 TERBETEBDK UITSLAGEN V E P III Schoonhoven IV 6 1 moet zijn 6 1 Haastrecht Hl Ü N tOX 4 1 moetzyn 1 4 SCHEIDSBECBTEB8 Niet opgekomoi xonder kesiiüigevingj M CoUa 3e maal Deze persoonwordt van de sdieidsrechteislijst geschrapt PROGRAMMA VOOR ZONDAG 14 DECEMBER Ie klasse Groeneweg I Nieuwerkerk I G v Wijngaarden G V in D OJïJC n G den Boon O N A IV Moereapelle I 11 uur K F L Noltji Gouda rV Bergambacht I 11 uur D Baas Overgangsklaaac HaastrecHfc Il lympia Ili M Homia Lekkerkerk III Moordrecht II L van Schalk 2e klasse A Moercapdie II Gouda V J Baas R V C I Owrschotje I Joh Bluurling K B O I E S T O I J de Knegt Se klaaae B Nieuwerkerk H Olympia IV D de Knegt Gouda VI Lekkerkerk IV 11 mir H T d Koolwijk DRJ I Afnment S V II Joh Tak G S V rV D O N K ni 12 uur F Lensen 3e klasse A Groeneweg m Moordrecht III 11 30 uur W Baas Bodegraven II addinxveen 11 J Hilgers D O N K IV R V C II 12 uur B Cammeraat E S T O n V E P n J de Groot Uit iToeger tüden DE GODDSCBE CODBANT MKLDDB 75 JAAR GELEDKN De commissari bi de provincie ZuidHolland hetft aan de gemeentebesturen een circitlaire gerig wamin wonil medegedeeld da de heer G J Hengeveld door hem geraadpleegd over de middelen waardoor een einde xou kim nen worden gemaakt aan de op vele plaatsen beproefde weder opdelving van tengevolge van vectyphus tiegraven nmderen bet volgende heeft te kennen gegeven Het k Mnt er voornamelijk op aan dat de huid met lange diep in het vleesch dringende sneden wordt jngekorven die vervolgens war den verontreinigd met eenige stinkende klevende en lean het zijn wegvretende stof De heer Hengeveld geeft verder in overweging eUt begraven rund na veelvuldige inkerving te ver ontreinigen met vijf ned kannen Kool teer De commissaris heeft verzocht voortaan dienovereenkomstig te han delen M JAAB GELEDEN Donderdag 10 Decembft e k heeft de derde abonnements tooneelvoorstelling plaats m de sociëteit Ons Genoe gen Het gezelschap der hh Le Gras en Haspels voert dan op Walter Soltan tooneelstukin vier bedrijven van Hans Olden Daarin treden o a op de dames van Kerlchoven Alida Klein K B O n Oveirscbotje II 11 30 uur D A dê Koster 3e klasse B Gouderak ni Gouda VEt C van Wynen Bergambacht II Stolw k IQ H HornU Ammerst S V IIH K B O III J G Kramp Schoonhoven III Groeneweg n 11 30 uur A den Edel 36 klcissc C O ÉJL VI Haastrecht l lL 11 uur J G Sinke U N I O n Schoonhoven V C Compeer D R D n Schoonhoven IV 12 uur H v d Speld OlympU V V Ei IH M P Spek Overschotje UI G S V V Bodegraven III Oudewater H 12 uur M p Burger Alle wedstrijden voor ioéver niet anden vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee liur aan ELFTALOPGAVEN VOOB DE MAAND DECEMBER 1941 Gouda Ie elftal A Gerritsen J A de Jong C J de Jong P Boef P J J Scholten P Stoppelenburü H Walthie A Hommels P Honkoop C Otlevanger A J H Multem 2e elfUl C B Signer A L Verkaaik B Hammer G v i Winden A Koster N Bloot C M de Jong A Baas C IJsselstün A Grootendorst H J V d Bos 3e elftal B ten Brink J Nieuwen huizen F Noorlander A de Waal C Stuurman J Kieiwum J C de Keijzer J de Bruyn C F Jansen J Larrgeraar G Zuidam 4e ellftal W van Vuuren P Britsemmer M Binnendijk J van Roon A C V d Bovenkamp J C Rietveld A Berendsen S van Veen J van t Hul W Revet L Korsel 5e elftal H J v d Zaan J S deRuiter S Broekhuizen F Boegheim A Zeltenreich A C Danens C deRuiter D Piket P Donk G Heuvelman J Grootendorst Oe elftal A Ultee C de Jong Ch van Leeuwen J Anker C J Verkaik C Pol M G v d Heuvel J Lenes G J Barbier N Koster A van Kersbergen Olympia Ie elfulr A Gravesteyn Vervangen door J Dijkm an 2e ellftal W Bom vervangen door Joh Rond 3e elftal J Dijkman vervangen door A A Gravesteyn D O N K AUe elftallen onvmmderd Am nerst SV Ie elftal H Stuurman J W Ooms G v d Werken P Bakker G Brand Gzn Adr Kooy A de Jong H Stigter G Stigter J den Hoed Kr v d Werken 2e elftal W Looren de Jong A v d Werken Sr M Dubbeldam G Brand Azn W Kropp W de Jong P Ouweneel M Ooms T Bakker A Zanen W Stigter Coehngh Vorderman en de hh D Has pels Tartaud J Haspels en Henri de Vnes Als nastukje wordt gegeven het blijspel Vóór het diner waarin optreden de flames Van Eysden Mane VinJ en Tartaud en de hh Van Eysden en MelSer 23 JAAB GELEDEN In verband met een circulaire van den minister betreffende een noodzakelijke beperking van het steenkolenVerbruik heeft de raad een verordening tot beperking van het gas en electriciteitiverbruik vastgesteld volgens welke het verboden is in winkels tusschen een uur voor zonsondergang en acht uur des avonds meer dan de helft van het aantal ïampen aan te steken en tussi en acht uur avonds en zeven uur s morgens licht te bran den Het was op den eersten avond een vreeend geeicht toen om acht uur alle lichten uitgingen Velen waren er op uitgegaan om dat zeldzame te aan schouwen Men verondwstelde blykbaar dat zeer velen gebruik zouden maken van allerlei hulpverlichtmg om toch maar in staat te zijn hun winkel te kunnen openhouden Het meerendeel der winkeliers heeft dat niet gedaan Zoo goed ab alleen de sigaren winkeliers hebben zich met petroleum lampen van allerlei soort met kaarsen ja zelfs met de ouderwetsche illumina tie vetpotjes verlichting beholpen om toch in st at te zyn hun klanten te bedienen B en W hebben bepaald dat voor Zaterdagavonden het branden van iicht in winkels en etalagekasten zal zijn toegestaan tot 10 uur G S V le elftal H Brem W Slaman H de IU L H F Lakerveld H van Harten K Kerk D SUrreveld C Bram P Nuvriateyn H van Noort F Nuvelsteyn 2e eUtal L Broekhuizen F Lakerveld A Wemmers N Seyn J C Revet P Slamui J ph de Jong R de Pater A Lakerveki C van Dijk W de B uin 3e elftal T Boegheim C Vermeer A L Oudshoorn C Cammeraat J C Gerhards O Houtman H v d Sloot S Meyer M Hammer F Kroon S K Hammer 4e elftal Joh Boa C Vermeulen J Dogterom A de Ruiter Sr L van HtTtum J Kling A van Asten B v d Sloot A A Bogaard H N Kempers A Leeflang K B O le elftal L Basliaanse F Jongeneel W v d Brink J Schoonderwoerd G Schouten A Jansen L Kunst M Noordhoek J Jansen G Rauws Th L Brok 2e elftal P Wassing G Kors T v d Hondel E Versluis P t Hart D Markus G Brem H v d Tok C van Priel H J Heeren W v d Kleyn B V C le elftal S van Vliet A Groen W van Es Joh Schrijvershof M Moerbeek J v d Maat W Stolwijk B Janmaat M Kraan J Janmaat H Verwey Schoonhoven le elftal S Kok H Patijn C Meaker J Bouter H Bouter A v d Horst A Oskam J Oskam J V Ipenburg J Boer A Sterrenburg 2e elftal L de Lan e P v d Graaf A van Putten G Hoek H Bemer mans J de Lange Jr C Stekelenburg J de Jong W Ouweneel J Looren de Joa H de Hoop 3e elftal H Benschop G v d Graaf A de Bruin P de Jong A Woudenberg Jos Kavelaar W Kavelaar W tHullenaar W van Hoof L Lensen M tHullenaar 4e elftal Joh de Lange W Rond K V Schaik C den Besten J van En gelen H de Lange J Regnery C W Kommer B van Hoof B van Wijk J Huizer Haastrecht le elftal W Stijflis M Versteeg S V mk K Heiciiard C Versteeg A Bakker P Vereteeg P Reiehard A Kompier A de WtM A A Versteeg 2e elftal C Mourik J Boer D Rekrhard J van Zuilen M Straver W Verkaaik N Boer B Vergeer C Meier G de Korte W Reichard Bodegraven le elftal onveranderd 2e elftal A Disseklorp L Kapteyn en J Leye vervangen door H vnn Wijk A van Ouliik en H Mijderwijk Stolwyk le elftal T v d Heuvel A V d Béng N van Dam M v d Hengel W Knol D van Dam L Stekelentmrg W Liedorp H v d Heuvel C Verdoold G Bunschoten 2e elftal T v d Heuvel L C Rietveld A va n Dam L Anker H Fredrikze A Btom W Speksnijder W Oom J Uitenbo ard Jr C Ka ptein P V d Heuvel KJz Moordrecht le elftal G v d Weide C de Joode C v d Heuvel C V d Kaa A v d Heuvel J Woordmeyer H Overeijmder P van Adrichem P v d Hout P Boere G Slotkbe 2e elftal A Vis P Vis H Slobbe M de Brum Cz L Tuinenburg A Stuuiroan Sch v d Weiden G I ranen burg N Palsgraaf D v Hattum L Rijneveld Ni e werk e rk le elftal A W Baas J Koolmees L Baas C van Merk G Com eer J van Weelde f Hazenbroek C Stolk B v Adrichem A de Bruin iKz F Compeer Moereapelle le en 2e elftal onvM anderd V E P ïe elftal J van Rooyen L Jatisen A Everwijn J Rijnbeek J Siero W n Loon A Peerdeman W Rieden Cf v d Vlist A Vos J Martens 2e elftal W v n Dam C Heicoop J Tidden J Hadelk np L de Heü J de Hey P de Hey A Feijt W Stolwijk N Peertleman J Schalkwijk Bergambacht le elftal C den Haan J de Vreu A van Wijngaarden J van Vliet C Graafland D v d Berg C Romeyn W Ntwrlander P Stolker Jac Ligthart B van Vliet Groeneweg le elftal C van Mannekens Joh van Helden B van Gange len H Boerop G Krmienburg P Brandhorst Jac Smit Ant van Vliet J Spekman J Meyndert W Verwey 2e elftal A van Prooyen B Smit Bzn H van Zuilen Alb Vente T ICarreman P Karreman C van Helden B Smit C Jansen H Verwey M V d Wiel Gouderak le elftal C Baas C van Zuil M van Duivendijk C Kasijergen A van Vliet Fr de Bruin C de Vru St Trouwborst J de Bode H C van Rmgelenstein 2e elftal Adr Duran L Mudde C Huisman Aibr Vuyk P van Duivendijk D van Meeteren C van Eyk A Rustwat T Stoutbart Joh v Duiven dyk Abr van Duivendyk Jr Zwervers le elftal E Nobel J Koppenol M Teriouw A Maaskant J Verkaik J Broere C van IJzeren H Koolmees H Luctitmeyer C v d Graaf A de Wit c oom q Stolwijk A Bode J van Duits A Verwey M v d falr ee C Merks A St Vonk OJJ A le elftal B d Pil Wiltenburg J Kersbergen P ai C Spruijt Cf Breukman R d 3 vel L van italfen Th van W i M V d Spelt Dick de Jong J Soertbergen R v d Boti b G Overeynder D Prëvoo g Ji de Kogel H v d Broeit c de B nl lts Swuk Vre Kogel 3e elftal P de Mik R Wiitenb J J Ardenne L de Jon B EmT Kerirfwrf W V d Berg 3 v i h 2e elftal S Hofman W Ouu J V d Valk L Lakerveld h i H 4e elftal H Bouwer J v d J Boet J Markus L van Bergen f den Edel J Overeynder A de V J C V d Post Tb V d Kist A A V 5e dital N v d Heuvel G Lan rak H Jonkman W den Edelst Oudshoorn P Beaem J W Ouw T Blom Fr de Jong J yan Hoot J V d Steen Lekkerkerk le elftal J v d Weel A Polderman de Jong J Doïigen L Mudde A Hoogendijk jj Sterrenburg Mar Neven J Pottuit A Hoogentioezem P Both G v d V L 2e elftal C van Daan D i j Graaf W Pottuit J v d Velden w den Boer C Hoogendijk P PotUui j A de Baard P de Brom Abr v Zoest A Burger 3e elftal Jac v d Hoven M Bur ger B de Bruin J Burger H Buijer C Stoppelenburg Jun A Broere Gi M A de Jong J Breyer L Burfer K Eikelenboom Alle niet genoemde elftallen blyveii onveranderd GEEN WEDSTBUDE Op le en 2e Kerstdag zodKede oii l Januari zullen van Bondswege geen competitiewedstrijden worden steld H H CONSULS Er z ijn consuls die te laat hun berioiiten van aflceuring doorgeven wit voor de betrokkenen on angen3alnh den ten gevolge beeft Beleefd doch dringend wordt don ook verzocht de keurmg m de maanden van lange duiBtemis op Zaterdagmiddag of uiterlijk Zondagmorgen tusschen 8 en 9 uur an alkeuring kennis te geven aan de dawvoor aangestelde adressen IDENTITEITS SPELEBSKAARTEN I De aandacht wordt er op gevestigd at als Bpelerskaarten identitéiukaarten kunnen worden gebruikt lie wettelijke persoonabewijzen Ieders speler is verplicht dit persoonsbewiji tijdens een edstrijd op aanvraag ran den sctieidsrechter dwect te toonm Het met kunnen Iconen heeft f 1 beete tot gevolg HM PENNINGMEESTERS OFGELET In de nieuwe reglementen van de Afdeeling Gouda is bepaald dat alle verschuldigde bedragen thans binnfli 14 dagen moeten worden voldaan Ia het oude reglement bedroeg deze tamijn drie weken PROMOTIE EN DEGKAUATlïREGELING lMl 1942 Deze regeling is voorloopig als volp bepaald De kampioen van de le klas komt voor het spelen van promouewedstrijden naar den N V B m aanmerking No laatst van de le klasse speel nwt de kampioenen van de Overgangsklasse om 1 plaats in de le kla se No laatst van de Overgangsklasse speelt met de kampioenen van klas e A en B een geheele competitie om 2 plaatsen m de Overgangsklasse De nos laaUt van de 2e kiasse A m B spelen met de kampicfenen van 3e klasse A B en C een geheele competitie om 4 plaatsen in de 2e klasse Indien de kampioenen en laagst geplaatsten opeenvolgende eiftal en van dezelfde vereeniging zijn komt a elftal niet voor promotie in aanmerking doch no 2 van de betreffende ideeling Zou een lager elftal van een ej eeniging door promotie in dezelfde Mdeeling als een hooger elftal van zelfde vereeniging dan komt zf ger felful niet voor het spelen van i motie wedistrijden in aanmerking Het bestuur behoudt zich bei recni voor zoo noodig deze regeling J zien zoo de omstandigheden dit to zakelijk maken Namens bet bestuur G VAN TILBURG Secr FEUILLETON INadnik mrteden Huwelijk met modern comfort En verzwegen dat bU al de bezoekoi van juffrouw Lenswaerdt het doui in kwesUe nutjg beoeden in de kast was blQven liggen zondag dat ze bet blijkbaar gemist badden Ja denkt van Oijk somber eerst van den lomcr bet gtdae met dat buttesuandsche vrouwspersoon dat we genAkig cbter den rug hebben en na weer aooieia Ka zoo n aap van aen Jontm vindt dat btteresaant groeit daartn wa er misschien een voorbeeld aan nem D Maar een ding Is icker bi begint er l at Q r togen de Wit Dat mag nseneer erta ze o kn peo aU hQ zin m u mencar acgt van DÜk als taU blJ FranJis bureau staat Ik vragen of u de Wit niet eens een uitbrander loudt willen geven Naar mijluistertie niet en nu meneer van Weatbove op reis is Ja btsu zegt Frank Wat beeft Ui au weer uitgevoerd Dagdieven meneer Niks als dagdieven en lijntrekken Hier meneer Isleblief Die vlegel schrOft minnebrievenIn Kantoortüd op kantoorpapier meteen doorslag notabene Hier hebt n betbewijs Een meow cartmnnetje w t eenezel lacht Frank t la goed vanOyk ik zal hem wel een onder taandennemen Laat dat velletje maar hier Dat was de t edoeUng denkt vanDtJk en hü zegt opgeluchte Zoo gauwals bij van de griffie terug Is zal ikhem bij u sturen meneer en retireertbaastig bill dat hü bet zoo diplomatiekbeeft aangelegd Frank leest bet corpus delicti grinnikt om het Lieve LIentje er fronst zUa wenkbrauwen bU het postscriptum wel allemachtig zou dat op hèmj slaan N L op Nick Nee maar wacht even dan zal hU Wat zal hij Niets sal fatJ Heelepiaal niets Doodvoorzich 1 tig zQn en zijn vingers niet branden Tien tegen één unmers dat t een onnoozel toeval is Hij zal zich voorkxipig alleen aan het verzoek van van Dijk houden Als er meer achter mocht zitten valt de H vanzelf wei door de mand En i n is hü oog niet gelukkig Dan zal hü hem wet eens Kalm blijven in vredesnaam kalm blijven houdt Frank zich voor en als de Wit aanklopt steekt b j als voorzorgsmaatregel zijn taandoi goed diep in de zakken Ik heb klachten over je de Wu begmt FranK zachtzinnig Meneervan Dijk zegt dat je luiert en dat je hü boudt het carbonpapier in de hoogte privébrieven schrijft in kantoortiid Nou wat zou dat geeft de joogenbrutaal terug U oet bier op kantoor ook wel eens wat anders dan werken Reken maar Nu weet Frank dat het Is zooals hy gevreesd heeft en na een verhoor van een kwartier weet by dat bet misacbien nog veel erger is want dat de ttewuste Lientje een collega van Nick is en al een paar weken geleden het balletje daarginds aan bet rolien heeft ktinnen brengen Kn wat hier hoogstens een buitenge woon onplezierige geschiedenis is bij lieeft de keus tusschen herrie makeu wat bem niets geeft want hü kan de Wit niet ontslaan of de zaak m den doofpot stoppen en dan heeft hü voorloopig wel weer de Wit s knipoogend air van wü mannen onder elkaar te verdragen maar blijft van Westhove er tenminste buiten kan d èr voor Nick een catastrofe worden Want FranR kent de sfeer van Intrige en gekonkel welk op vele groote kantoren heerscbt En hü weet boe daar het onschuldigste incidentje kan worden aangedikt tot een schandaal in optima forma als bet in de kraam van belangliebbenden te pas komt En Nick met haar recente promotie t zou wel wonder zijn als er geen coltega s waren die dit onzinnige geklets als wapen zochten Ie gebruiken Om baar te wippen En als dat gebeurt wie is er dan verantwoordelijk HU meester Prank Sobtierts de grootste stommeling die er op dit ondermaansche rondloopt De Wit komt ei met een vaag we spreken e nog wel over genadig af Want Frank heeft alles vergeten be halve den oerg van zijn eigen moeilijkheden waar bij nu met meer overheen kan kijken Als Nick s morgens op kantoor komt merkt ze dat er tets bijzonders gaande IS Overal op de trappen en de gangen staan de emplovees in groepjes bijeen en steken de hoofden by elkaar De typekamer IS au rand complet aanwezig Vanmorgen wordt er niet gemanicuurd daarvoor hebben ze t veel te druk met het bespreken van bet nieuwtje dat via Janus ook hier is doorgedrongen Erna vertelt Nick in een paar woorden wat er getieurd is Een meisje van de afdeeling boekhouding en een jongmensch van de controle afdeelmg moesten termiddag allebei boeken balen uit ae groote kluis beneden Misscbiea was de ontmoeting niet beelemaal toevaUig misschien is de deur vanzelf dicht gevallen o misschien was er iemand m de buurt die een grapje wilde uithalen een feit is bet in ieder gevat dat toen de fabrieksdirecteur die met twee Zweedsche Ingenieurs de gebouwen aan het bezichtigen was in de keldergewelven afdaalde en vol trots de deur van de prachtige nieuwe groote brandvrije kluis opende hü daar Ia twee allesbelialve ongelukkige gevadgenen aantrof Precies twintig minute badden ze opgesloten gezeten en U minuten na hun bevrijding waren allebei op steanden voet ontslagen zulke gevaUen kent de directie geen medelijden Wat versctarikkeluk zielig Nick als ze het verhaal gehoord neoi Ja Lientje Hendriks heeft zich draaid en kijkt Nick vlak in het gezicht t Dat itun JU wei zeggen verscW keiijk zieUg maar wal kóópcn re f voor die twee stakkers Ik kan er toch niets aan fe Nick ia verbluft en verschrikt door vijandige in Lientje s toon Beweer ik dat soms Ik Lientje draait Nick deo rug posteert zicb achter baar s hrMJ chine om vandaar het oMensicI Jl zetten Meneer Lammers krijst heelemaal geen kans om aan f uiste komen er wordt zoogenaamd terd maar Nick zou de handen vw ooren moeten houden om hetverstaan