Goudsche Courant, dinsdag 6 januari 1942

DINSDAG 6 JANUARI 1 42 OiMierllm e OORLOfiSSCHADE VersekcFtHS ml llisiitsehMnilJ GUVENMCt A1 aöocw f t ttMOMtM L c f I WN HBsai mnoR N It ftCaOMifi In h r afg loopeii halQaar st ag het totticrt v fzelerde bedrag Irf die afdeelingen tezamen met f t 94lC CKX 0€ Ö en bedraagt derhoJv per 1 Jant orl 1942 4 160 000 000 TOTAIEN DW AFDHLINGEN per l JULl 1941 pw IJANUARI 1942 iSZroJ Vp f 1 640 000 000 f 2 892 00aO W dari n enz tot fSO OOO Andere en grootera risico s OngavoHisn Êk£J n l lll Gevoarlijkaiisica s Af Ui Uf Cl per Juli 1941 f 30 000 006 en per 1 Ion 1942 f 68 000 000 In klasse Dili op vaartuigan Afgl r Bqdriifsaehade n Huurf Qi Cs torvwg ook voor tmartuigen AÈJ ft Geld geldswaardlan flIBalla elosa Iherverzekand ofd B l i maa fH tf aclie sshaderegeHng Kleinere inboedelsen darqaMHw m f 7 500 Iharvan bij ofd A r DtwaMMMUKjlMcba sahoderagaiias f 35 000 000 f 70 000 000 Toro i f2220 XX O00 V gt ofk Uw belang bif bat groefe gaheal i iwemt d I in dé steeds groeiande risico spreidtng X Vraaft jnlichfinoeii bq ki assirantie bezorgeffx De dienst zal een nauwgezette controle gaan uitoefenen op de toepassing der voorschriften en heeft daartuj het recht bij onjuiste toepaasmg nog in te gflpen teneinde aldus een tot het uiterste diaorgevoerde rechtvaardigheid bij de behandeling van bijzondere gevallen te verzekeren De nieuwe inspectiedienst zal zich aanvankelijk beperken tot de voorschriften t a v bijzondere arbeidsvorraen en jselfiferzorgers Vooral bU de toekenning van extra rantsoenen voor zwaren en zeer zwaren arbeid én voor langdurigen giftigen vuilen en cachtarbeid deed zich steeds meer behoefte gevoelen aan een regaling die niet meer speling toeliet dan bMllït onvermijdelijlt was Ook wat de voorschriften voor zelfverzorgers betreft huisslachtpr = e d zullen de puntjes thans op de i worden gezet De controle van de inspecteurs zal zïch allereerst richten op de plaatselijke distributiediensten doch tevens op de belanghebbenden Aan het personeel van den inspectiedienst zal opsporingsbevoegdhcid wonden verleend zoodat in geval van onjuiste opgaven proces verbaal kan worden opgemaakt Dit bcteekent niet dat de inspecMura zelt nieu we bepalingen kunnen scheppen of bestaande voorschriften kunnen wijzigen of aanvullen Dit recht hee ft slechts de G D K De inspectiedienst is echter wel bevoegd onjuiste toepassingen van bestaande voorschriften ong m te maken en de goede toepassing te vorderen Het behoeft wel geen betoog dat aan de verantwoordelijkheid en bevepdheid der plaatselijke diensten niet in het minst zal worden getornd De inspect heeft alleen een repressieve en a dvIc e ei aiM taak Caiurital N V HoUeKUnucMMMuuwMaa U tMOBOOT A piOBSrOBLB 4 i heer M Jde Waard aaji 4 n LHcdti iwitoot aangctpoeld mNKBUKÜrBI B Dfe eollectebiu vin de Stichting Wislerhulp Nederlandse i de treuwzaal jg cpIaaM bceffta ItMI apfebradlt n PmIcoopi g Jan RozeoAer bot Auguil Neach aO 240 et Briardit dit120 17 et fcutterfly 240 2 9 cL Boaalandia 90 120 et EOiib Melen ISÓël t Pbulani U M et Cktnengde roren 10 120 et Prunu tr tetaitaUtcn er boa 22 4ttct OAMCLVB BOSKOOr l D uilslag vaajle dertWisde roné voor d bordenw litrijd as da damclub Boikoop luia ais volgt D l W1 WüH van Gemeren 2 8 D W van dar Zeeuw rA N van Tol 2 0 T Venem P Hoagerbrug 2 0 J H Maa C B Haeger l jkL 2 Ja SahMBMker A van Wijn f gaardaii 2 0 A van W t A van l rfr n 1 J Mi B AfdaC Persoonlijke door molasi GioiuAenk Btmcmnnn stand Oeborea in non van C Hal ling en A V d A t 4 Sliat ceitmissiB T0T wEimvG vwr aciiow vEKicniL Dp hecr H dJ ORg is h noem i tot lid van de dnimissie vaiPteezieht tot wering van M aolve uiia MANBOLim CXDB IK Ér worderl h r stappen een mandolinet ui ag tc rici NieswerlMrk d Usscl Affk I BULFVEBLEEMNO MMMl De vereeniging E H B O heef sfgelocpen jaar § 4 maai hu sp waarMl 10 ernaiga gevsdlen en doodelvken aflv n waaronder ïlachtoffers waren van het aj ongctaÉk ap den Uaaeldirk De heeft oak in 194 sed werk VOOR TULflSOEa IN DUISTERNIS i Van gemeentcwece zyn txoétpübanden l oenien ea lantaarnpalen maakt tevens il b9 de splitsin laan ïGraverj eg een sfchri plaatst daar pt een zeer punt m het donkar was znuiDPLAsrouiat eenioe uren ZONDER STROOI Wegens de heratellingswi het electrischen luchtnet in di pla 9 der zdjo de adageslot wijls van strdpm verstoken verschillende jtmnderüen De 9tro m m dlgel kseb afgi 10 tot 2 uur BUIIEIUUID Ouderkerk a cL UtseL LOOF DER BEVOLEING PredSiant te Zondert Terafüst Ingekomen vaM Gouderak naar A M Geertje Verboomi van Bergambacht naar B 221 Neli Karelis Vertrokken van A 281 naar Haaatrecht Hendrika Honkoop BURGEI Gaboran Cor Poet en C van X verle4eB JJ gehuwd Pleter IKE STAND Ii z van C m dw loom Brusae 60 jaar onPierftagen 4S jaar aSDRUF WAARSCHnNLlJK Jg ACIIT echtgenoote van T D Baait Sekooahor BiL r WraTEKHIlUr NEBraLAND De vierde l tcoUecte n bate van Wuilerhulp Nelertaid heeft in Schoonhoven f 132 81 opgebracht OCVONDEM VO NnnEBr£M Omtieat ondentaande gevonden voorwerpcB i n inlichtingen w verkrjagen aan he bureau van politie blauwe ulpinorrfuts zakje met schroeven zilveren atmkand zadeldekje en padvindersrie n Wadditucveen TROUWE GEDIENSTIGE GEH1II inGDu Xttveren JaMleam caii asaj i BasMklH Op 3 Januari j l was het vfll ai tmntig jaar gakdea dat Kasteletin aia dïemtlwde Te Zundert bestaat groote ongerustheid omtrent het lot van den JS jarigen ongehuwden predikant der Ned Herv gemeente tdaar da £ B O Bichaxdi die zonder eenig aanwüabare reden sinds Zaterdaipniddag 3 Januari j l spoorloos is verdwenen Dien middag aldus de NJLC ha ft ds Richard een katm en evenwichtig persoon te ongeveer 5 uur de pastorie ftrelke hij met een buish iHiBtcr bewoon ïe verlatea om een brMf naar bet postkantoor t faceogen Toen de jonge predikant des avonds laat nog niet in de pastooe was teruggekeerd waarschuwde de huishoudster den brigadecommandant iér marechaussee die aanstonds een uitgebreid onderzoek liet instellen Hierbij bleek dat ds Richard ofi den dag van zijn v en wijning dfs irvonds ongeveer 6 4ur nog $ s gezien op een binnenweg welke van Zundert door de bossdien loopt in de richt tg van KIei § Zundert naar de Belgische i cns Zondag e gictemt liebt en zoowel patrtraitles marecfaaossees als groepen burger dé bosscben in aUe richtingen daorkruist tot dusverre evenwel zonder rjeatdtaaL Ook een onderzorit met poli tiehonden Hep tot gisteravond in elk opizicht deod Waar da Richard geen water meet passeercm werdt een ongehric nitgesloten geaeht Op grood vsn b aaldc vermoedens ADOLPHUS Huize van defden en Iwn imti doo iaangebodai Daaz i hillende aanwezigen tot de jubUaresse hartelijike wooxden geaproken hetgcot apaard ging niet bet aanbieden van diverse cadeaux Ook van andere züdcn mocht me Kastelein bkQkcn vui mcddevea oBtvaog i Het ia voor haar een onvcrfeteli dag geworden ZeTenkuizen IKHW BN KLA6WZRXR De bcimietteUjlk veeziekte mondea klamvieer b oit zich in due ge neente weet uif te bfeideu vorig week werden eiaele nieuwe gevallen aangegeven TOOK TEnuto TOmiDHI t By da gevaariyke bochtM van den WoUefóppenweg z n thans hekwerken geplaatst 390 000 000 50 000 000 65 000 000 38 000 000 2000 000 welke misdrüf niet uitsluiten zjjn gistersveed laat cfmicuw politiiep tr ouillas de bcsicfaen ingetrokken tctieindf te trachten een spoor van den vermisten predikant die te Zundert en omstreken aller achting geniet te vinden In een extra politiebericht per radio zijn in iddeto aUea die over deze mysterieuze verdwijning inlichtingen kuimen verschaffen opgeroepen zich te melden bü den brigadecommandant der amrC cüiaussee te Zundert Nieuwe inspectiedienat BÜ de distvibutié TER BEVORDERING VAN STIPTE I OEPA SING DER BEPALINGEN On distributieapparaat tracht met alUrlci pcrsoitnlüke omstuidigheden zooveel mogelijk rekening te houden Soepele toepassing van de voorschriften kan daarom vaak gewenscht zljn Dit ban ecbtcr een gevaar nfet zich brengen indien de beoordeeling van bepaalde gevallen aan het inzicht der uitvoerende organen das aan het piersoortlijk inzicht van de leiders der distributiediensten wordt overgelaten De interpretatie van de voorschriften van het iientrala orgaan het centraal distributiekantoor zou daarmede kunnert verschillen waardoor da iKïhtvaardige verdeeling der rantsoenen in het gedrang zou kunnek komen Daarom tracht het C D eea soepele tcepassing der bepalingen te bevorderen zonder teven afbreuk te doen aan de gewenachte uniformiteit Hiervo is in November van het vorige jaar een nieuwe buitendienst ingesteld de inspectiedieaat vaor de distributie s = f f llOaOOOaOCmr f f tl 7 000 000 f 7 000 000 Jac itovoiitnur De inspectiedienst bestaat uit yM bootdunpeetiaa al West NooM HoL land Z iid Rblland en utrecht raat uitznnriaring van d groota stMles Moord Groningen Friesland en Drankte Oost Overysel en Gelderland en Zaid Zeeland Ifoordi rabaiiti en I im burg n de groote steden Amster dam Rotterdam s Grav nhaiB Utrecht en Haarlem Br zijn S hooKl iiD ectauiit IS inspeeteqrs en een amital adjunct inspecteurs Het doel waartoe da inspactia is bir gesteld ia dua niet zoozeer het b tra lpen op ongeoorloafde praktijken dan wel het bevorderen van een stipt recht vaardige toepassing der bepalingan 2090 k iMUMrefvel wordi n per week opgehaakL VERWERKING TOT VVt MATERIAAIi GAREN ENZ Eenigen tqd geleden werd gewag onaakt van plannen die het riiksbureau voor oude materialen en afvalstoffen uitwerkte teneinde menschelük haarafval te verzamelen en tot vulmateriaal ta verwarken Inmiddels zün verschillertde instanties in het leven geroepen die tot taak hebben het materiaal op een centraal punt te verzamelen te aorteeren te wasschen en ten slotte t verwvrlcen In een onderhoud met dèn heer J F van Hees van het rijksbureau yooroude materialen werd medegedeeld dat de inzamelin gsacide e Nederland een vlot verloop heeft Het centrale punt vanwaar de iazaimeling van haarafval ni at is in Amsterdam Door den heer G C Blom van wien het initiatfel is uitgpgaan werd de mogelijkheid van verwerking van haarafval reeds lapg geleden onder de oogen gezien Tal van moeilijkheden moesten evenwel aanvankelijk worden overwonnen Met behulp van bevengsnoemd rijksbureau werd in iedere gemeente in Nederland met meer dan 10 000 inwoners een qphaaldienst georganiseerd Op het oogenblik wordt per week in ons land ruim 2090 kg bruto mgèzameld waarvan een goedp 300 kg alleen in Amsterdam De verwachting bestaat dai dit cijfer spoedig tot 3000 kg zal iöjgen In een centraal punt gelegen aan de Haarlemmerhouttuinen te Amsterdam wordt hef afgf Ieverde materiaal door tal van nijvere handen gesorteerd Na de rteefing wordt het haar vooria Jpig obgeslagen om strats wanneer woldoende hoeveelheden zyi verzameld te worden gewassehen Het wassch is opgedragen aan een inrichting welke gespeeialiseerd is in het wasschen van de grondstof voor de ürollen stoffen industrie de Tilbnrgsche wolwasscherij Deze instelling ging m op het voorstel van het rijksbureau voor afvalstoffen om als proef een partij men fheHjk haar te wasschen Een eerste partij van 6000 kg werd door haar behandeld De proef slaagde naar ensch Regelmatig kan de wasseherij nog niet met het wasschen beginnen want pas bij een constante aanvoer van minstens 2l 00 kg per week kan met nuttig rendement worden gewerkt Het gewasschen haar komt voorloo g slechts in aanmerking als een welkom vulmateriaal voor autokussens spooTWagenkussens e d maar er zijn nog andere mogelijkheden Zoo heeft men geprobeerd het mensehelijk haar te mengen met een hoeveelheid ver pinbaar materialfl zooals b v koehaar In de practijk bleek dat wanneer het haar een chejnische behandeling had ondergaan bji een mengsej van 80 menschenhaar en 4p kofehaar een garen kon worden vervaaraigd dat in de practijk bruikbaar was Het aldus vervaardigde garen is reeds gebruikt ais Ketlmggaren voor twuclétapijt Een andere bestemming zou het haar kunnen vinden wanneer het zou kunnen worden geperst Op deZf wüze zou het een nuttige functie kunnen verrichten verwerkt in txiplexplatien als geluiddempend en isoleerend materiaal HauMc mhet kveiMverzekerkisrsbedrvf ALGEMEEN GROOTERE FROBUCTIE IN 1941 Het A N P heeft informaties inge wonnen over de algemeene ooiwikkaling van het levensverzekeringsbeaTXjt in Nederland m 1941 De toevloed van nieuwe verzekeringen is praetisch iedere maand op een iet hoeger peil gekomen Zoowel wat de volksverzekering als het groote verzekeringsbedrijf betreft zijn r naar verhouding veel nieuwe verzekeringen gesloten Wat zijn hiervan de voornaamste oorzaken geweestT Op de eerste plaats heeft de groote geldruimte bü het publiek een beiang rijke rol gespeeld De omsUndigheid dat het niet steeds mogelijk was de beschikbare middelen in een richting aan te wenden of te beleggen als in niet orlogsjaren is een krachtige stimulans geweest voor het afsluiten van nieuwe verzekeringen Het verzekeringsbedrijf is dus min of meer in aanmerkmg gekomen als n instituut voor onbelegde gelden De productie is overigens van een volkomen gezonden aard geweest Het afsluiten van zeer gioetc pesten was eerder minder frequent dan in normale jaren Een belangrijke factor is voorts geweest de omstandigheid dat nieuwe belastingmaatregelen het afsluiten van nieuwe verzekeringen hebben bevorderd De inkomstenbelasting geeft een zekere vfystelling voor vrijwillig ijesloten pensioenverzekeringen hetgeen voora vaw belang is veor de srootere inkomens De laatste maanlen zijn dientengevolge meer pensioenverzekeringen van particulieren aard voorgekomen Nog op ander gebied werken belasüngmaatregeles mee tot het afshiitt n van verzekeringen De winsten v n ie bedrijven zijn in 1941 hn steed ummsm b aj M 715 Gramofounmukl li 7 4fi Ochtt ndgjul nasUek 7 U Graniofixuunuiiek a oa NlciMnk berioHWn 815 aramofoonniuxiek 8 35 OktatendaïninuUek M Grim t Mn mi iek LU Voor de huinrouav 8 16 Giamofoonuiurtak 1100 Voor de kiculeii 1120 Ensemble Aek d Kinderen sn soUit U Oe Orolwncerl w unï 12JË Crainoteonmuuak 11 4I Almanak 1J BNO Kleuwi en eoonomlMh berichten 13 00 WlSofteelt 13 1J Planovaar draoht en KrainofoomnuElek 14 06 Grua toonmuilek 14 15 Otu Hendrik an Mn ork st 13 00 Voor d vrouw 15 Z0 a vsKs iiB u mtj m 7 15 8 48 Zl Hilvemini t tM Gramutoun muziek 10 MorgenwUdlng 1019 Granmfbunmuziek 11 40 Gramofoonmuzlek 12 80 Frans WouWr en zi a orkest 12 40 BNO Nieuws en ecDnomlsche berichten liJOt Graniofobnmuzlek 1315 Sylvestre Trio en pianospel 14 15 Voordracht 14 36 Gramofowi muziek 14 98 Der BettelBttident opereMe opn 16 00 Pianomuziek met toelichttaa 17 00 Voor de ieugd 17 19 BNO Nleum economische en beursberichten 1 30 De Ramblers 18 00 Gramofoonmuzlek 18 19 Orkest Malando en solist 19 00 BNOt Bnbantsch praatje 10 10 BNO Nieuwsberichten 19 20 Omroep Volkszangkoor ia 4Ë In en om de NSB Voorbereid door de NSB 20 00 Rotterdamsoh Philharmonisch orkest en 90lislen Vanaf 20 15 Alleen voor de RadioCentrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 21 00 Causerie Dieren in den winter 21 15 Hotterdamsch PhTharmonisoh orkest en solisten 21 48 BffdO Nieuwv berichten 22 00 Gramotoonmuziek 2210 22 19 Avondwiiding sterkere mate belast geworden Hie door is het streven naar een hoogere winst veel minder urgent dan in noipialt jartïn Naar men verklaarde hebben bedrijven hierin aanleiding gevonden om gemakkelijker tot pensioenverzekeringcn voor hun employés over te gaan Een bijzondere attractie vormde voorts nog de ruime molestdekkinf Het is sinds Mei 1940 usanc gewteat in Nederland dat de levensverzektringinaatsch appijen de schade door molest volledig uitbetalen Het 1 niuseum van it arbeid EEN DiSTITUUT VAN RUKS IttiJUiG Zooals bekend mag wordien veron dersteld bestaat te Aimsterdam het Museum van den Arbeid hetwelk een oUectie voórweipen schilderijen enz betrekking hebbend op het proces van den arbeid bevat De verzameling is bijeengebracht door den schilder Herman Heyenbrock die zijn kunst in dienst heeft steld van het bedrijfleven In een é hij vooi u derden zeer vferdienstgUj ke srfiiW rijen en etsen van zijn tend duizenden voorwerpen werktuigen haU producten materiaal enz weten bijeen te brengen aldus een coUectie formerde die in 1922 voor het eerst in het stedelijk rauseoBrr te Amsterdiam voor het puUiek is opengestelid d aan dacht trok van 20 000 bezoekers Vrienden van den schilder nchtlen m 1928 een vereeniging op weike zich ten doel stelde de verzameling in een museum onder te brengen en m stand te houden Dé eerste jaren werd de collectie in een paar lokalen van het Veiligheidsmusemn opgesteld doch in het jaar 1929 kon het matermal wordien overgeltvracht en permanem geëxposeerd in de lokalen van een door het gemeentebestuur vtx r dit doel aan d vereeniging kosteloos in 4 niik afgestaan sfhoolgefeouw aan de Rozengracht 224 Het museum öipvat thans de volgen de afdeelingen hA dier als leverancier van producten voor d industrie het ijzer als grondstof voor de mduetrie de klei als grondstof voor de industrie papier en cellulose steenkool teeren petroleumproducten las eJéelrieiteit het schildersvak n de grondstoffen daarvoor kleur en het waarnemen Voor het tentoongestelde zijn op het oogenblik 26 lokalen in gebruik Ondanks de bescheiden middelen it bet de vereeniging mogelijk geweeat zonder noemenswaardigen steun van de overheid zij genoot slechts een iubsidie van ƒ 400 per jaar van de gemeente in de jaren van haar bestaan gemiddeld ÏOOO bezoekers par jaar te trekken Wil men echter de thans aanwezige zeer belangwekkende verzameling in stand houden en uitbreiden hetgeen niets lechts van stedelijk belang doch ongetwijfeld van belang is voor het geheele rijk dan zal van s lands zijde een belangrijke stAaèdie zeer zeker gereditvaardigd zijn VKCMARKT BOTTEBOAM Heden weiden ter veenwrkt Rutterdam aiwgevoerd ltl4 dieren waaronder 1 nmdetefi 90 paarden 00 veulens 180 Kllapen mic lt r kalveren lil graskalyeren 130 bek ken en gviten PrHnn per jtuk Melklwelen 885 9t9 880 Ktfkoeien 620 920480 Var oeien lU 5 Vaarzen 3B5 305 22 Pmke J a 186 Craskalveren 199 ISO 78 De aanwoer vaii graskalveren was al rlfe week met kalmen hand en de prUian van de beste soorten waren iet stijver v rder onw randerd in prijs Melk en ka fkoeien aanvoer Iets froolar met redelijken handel en prU houdend Varekoaicn aanvoer tets ruimer met tanttMJken handel en de beste fi rpiirjtl J ts hooger in prijs verder als vo lge week Vaarwp en pinken aanvoer lB vorige weak met 1 edelijken liandel en onveranderd In prtjs r IC en senooi BSBOaPCN BCNOEMUia BNZ Getel Kerke Aanaenamen Mt IJsselstetn cand M K de Wolf hulppreatker aldaar