Goudsche Courant, woensdag 7 januari 1942

PAUL OSTRA de veelzi dige conferencier chansonnier en cabaret artiti DE ROXINi S Phantastische Arcordeonnisten MN HA600RT De humoristische toovetkun tenaar GUUS BROX KOMISCH MUSICAL EXCENTRIEK ACCORDEONNIST HORTY SOEURS DANS FAHTAISie j OSMANI TRIO 1 CROBATICK 1 kracht schoonheid gratie ERNST HOOLAR MUZIKALE FANTAST WOENSDAG 7 JANUARI 1M2 EEjAoas I 2 de drie adverteatiea Lood pijp is sohaaraeh hebben wij aangeieveii wat te do n vóórdat de vont invalt Als het iaat vriesen is het ooodxake lük ondenuande raadievin en nauiekeurig op te volgen i I Sluit de hopfdkraani I Zoo vroeg oogeliik de avpnds of wanneer dit kan ook overdag VAórdat U daartoe overgaat naniurlijk I aeist oHoeBde water In voorraad nemea Open J bel leegloopkraanije emmer eronder ea alle upI kranen en trek de clotet stoitbakken door nj Maat de leidingen doori fc3 Dil kan geschieden door met behulp vin eeq guramislang of desnoods met den mond in de kmnen ie Uaxen Daardoor vloeit hel nog in da leidingen aehlergebleven water door het leegloopkraaa bi de hoofdkraan weg Sluit daarna alle kranen I Door het lullen der kranen wordt eventueele overslrooming voorkomen indien de hoofdknaa weer t pengedraaid Kordt A Oe Btopkranen b da cloael ttortbakke mogen NIUUER gesloten wordeu 8989 lOOlS 10017 lOOSO tOOSl moet nr iii daaraan due noott draoten Mje PUBLICATIE VAN HET DEPART iMENT VAN HANOEl NtJVERttElO EN SCHEEPVAART O 303 210 Enkele nette Nieuwe Schouwburg ArbeidersvsMpgei te koop Keurig bewoond Te bevragen no G 196 bureau vandit blad 8 Heer zoekt net radq lOSTHVIS Br no U 199 bur v d blad S BOELEKADE GOUDA DONDERDAG 8 JANUARI AANVAN i ImM aekl precies Slechts ÉÉN buitenfcwone Kniotc Variété Voorsteilini met uitsluitend Nederlandiche proninenlen OPTREDEN VAN Er wordt gevraagd oor een beiaard Heer een ongiBmeubilaerde Zit Slaapkamer Llelsl op een der Singels liefst beneden met kost en inwoning Condities nader te bespreken Br no ü 193 bur v d blad 10 Te koop georaagd 1 of 2 vrjja Huisjas Br no 13253 Let alle gegevens Boekh C A v Spronsen Rotterdam O 198 6 PIANQ GEVRAAGb of kleind Vleugel Belt U even 49928 of een kaaitiï aan T Storm van Weclstraat 4B Rotterdam Q 2 n 10 FLINKE JONGEN of HALFWAS GEVRAAGD Scboeamaketi Steenkamer Karnemelksloot 95 O 194 5 GEVRAAGD NET MEISJE voor de morgenurea e a 16 JaaAJWcerdere haip aaitwesig Adtas Krugeriaaa 40 O 19T fe De berMmdi Nooncha W inter apvrtrefRaN iMI PROaeAMIIA VOL ArWISSELIMa ws VROOLMKHEIB Prgzen der plaatsen 1 25 I aTS O P satsbeq re ng Woensdag savomls na 8 uur Donderdag van II tot fmir aan de cassa O 190 80 AbMiwiMiits iriJI Gouda pat kwartaal Itjtê per maaod f 0 T8 per week IV et botten Qottda K eL per wttk pa post per kwartaal fW MvwtMiUttarM I r els 1 10 elke regeJ mear ƒ 04 Ingezonden IfadadeeUofea 1 3 regels IJl elke regel mear C 42 B overeenkomst ger luceerde pruzen Zaterdags kleine advertentibi ir de kwartjesnilMiek 1 S regels 0 26 elke regel meer f 0 10 Maximun grootte 6 regels WAT IS HET PRIMAIRE VERj 0QPSIHDDEL7 Primair ia Couraotenreclame led een leest eett krant en bewezen is dat vnrwei iedereen de krant V tuut ook leest om de advertentie wat voor geeo enkel and r reclamemiddel geldt Vandaar dat conrantenr clame de kern moet tdijven van iedere redamecaiiM a iie Vraagt inUchtingen voor eeldei etc van courantenreclame bij de erkend advertentiebureaus of het Cebuco Dam 2a Amsterdam Pt a t U ins l I LM gab Varkfii b ia d boakkyiKM A W fiJtfwffleUH i MMNMpP f V Ui l UMm 4 r i ges de planeet Mars Voor het eerst in historie vao onze aarde is het aain e ige van haar bewoners gelukt zich vafi haar los te maicen en vasten voet teikettett öp een andere planeet 17 No vwiber 1860 zal voortaan een historiscie datum in de geschiedenis z n walaraan de naam van ingenieur Peter Welstd jk oaverbrekeUj verbonden is uisteraalrs we moeten nu voor alle zeUerheid i Suursto i kken aantrekken vott dat we uitstappen want al is gebleI k ÈC dat er een atmosfeer op Mars aanfrelig IS daarom zou het toch best kunnen dat die atmosfeer geen zuurstof bevat en het ademhalen er toch onmogelyk is Verder moeten we toevoerslangen door de iucbtsiuis leggen en een microtoonverbifiding enzoovoorts B u dus alle héns aan dek noodlg en ik iaat u dus c ven in den Steele Tot over eenige ooger likken luisteraars I DE NEÖEBLANDSCBE VLAQ I GEPLANT viorzkhttgt daalt WestdUk het trapje af de laoge toevyerslang vv het zuurstomak achter zich aansleepeod Dan zet bU aarzelend zitn e en voet op den I roestbruinen iMdem als waa hl bang er dborbeen ta sakken Hst luudt acb sloten van al ons moeizame werken en strevetfc We zt n nog lang niet klaar maar toch is het me of we onze taak nu reeds volbracht hebben We wlldm naar Mara en daar zijn ws nu Het IS gelukt Ik neem de microfoon en zet haar voor Westdiik neer üij zal de aersté moeten zijn ale van Mars af naar de aarde spreekt Even staart hij nadenkend vo r zich uit din begmt liQ met langzame nadrukkelijke stem Luisteraars laiMgenooleo in net verre moederland Na een moeizamen uispanneAden tocht welke Is vooi afgegaan door een jarenlange voorbereiding welke even inspannend en moeilijk was zijn we er thans hl geslaagd vasten voet op Mars te zetten Het valt me moeiiyk om op het ooge bljk de juiste woorden te vinden wmcé aan mijn gevoelena van dankbaarheid uiting moeten geven Gevoelens van dankbaarheid Jegens allen die het mij mogelDk hel ben gemaakt dezen tocht tot en goed edhde te brengen en onder Me sebaar ik In da aBaraarsta plaats mwi barilaanmg die me zoo trouw ierzQde beeft gesUan en wie een ópoflnlng te grdbt was Wor tt vnoteil bil baalt en meens snel vier vij pas isen vooruit loopt Dan draalt hij zich lom k kt ona vanachter het groote ron Kle glas ia ijjn zuurstofpak lachend aan en wenkt ons oni ook te komen Binnen euuga oogenbii en staan we nu alla laal op Marsj We kyken eens in t rond en danjkijken we elkaar aan et een vxeemde mengeling van vreug le trots en emotie Dat la ioeh even nit om daar maar doodgewoon met je anden in je zakken op Mars te staani Niemand van ons zegt iets Zwijgend eemC professor Kirmensliy een lucifer t zijn zak en steekt hem aan Bi irandt snel op met een heldergele am De professor opent nu een kotter e en neemt een paar e youdige proe n met de aanwezige lucht Na eenige irzeling Imikt tuj h een zooveel zeg wil als Trek je zuurstofpak maar de iaak is in orde We trekken onze pakken uit en zwij1 nog steeds in alia talen Het ia alaniemand het eerste woord op Mars zeggen Haar teoatolte Is het itdijk die de stQte verbreekt Nou joogois wa xttn er zegt bü ivoudig en hl dit seoe schijnbaar irbodige zinnetje waar Je anders wat sou lacban Ugt d bebrenhig om Advertentiön UaBrOM C Ca HO HU nODDiia v f womsDAO i ijuiomi BOOOE PUMEN f MM tm t oo 1051 4018 inos t MD SMl 1117 V f ïSo Nit 11039 1M08 iMio aoaos PBEHdtM VAN 4S Ta WRTH UM ICAt VAN BSTMrAkTCMINI PBOVINCIALC VAN LAMMOvw EN viskcnSu tntêop Klfl urajipiMlcii D ProvIndaM Inkaao nBirale v n AkhArbouv nductsn voor ZuldHaUaBd rnukt bekend dat télcn dl dit weiuohen reeda tbans d noc bUlum aaaw lga Klal unlappelcn kunnen veikoopen op ondentaande 0or ardan en IMm ManCaaad iwtlun lattaanflc SB mm viarkantsmaat opwaarts XUd vaa iavarUu Op afroep van da VSJ A achtar ultarlliK op I MM IMt vaar Bata Deva Duivelander EiKenhebner Iduna Irll Komeet UJDoaa Nationaal Noordeling Populair Praaent Record RoDtln Souvenir Waatbrabandar Wltop en alle nlat blarmder genoemde raaaen t aal uti vaar Bintje 1 Mil IMt vaar A tia Bevelander Furore Induatrle Roode en Bont lar We l inder Blauw en Bonte Zeciiwiche Blauwe en Bont VataiMfcta kwaMatt Op liat tljdatip van keuring van houdltara kwaliteit ap bat IDditlp van levering van eerste kwaMelt en uitstekend bewaard WaiaHng Binnen 10 dagen na verl ao i 90 van den bailspr s bat restant aa aflevering Pitlnn Oroep I beataandfe uit de rassen Bato Bevelander Oeva Dutveknder Etgentacuner Blaitwe en Bonte Snenbelmer Purore Muna Iris Komeet Koopman Blauwe Llmosa Nstionaal Noordeling Populair Present Baoard Robijn Booda en Beate SUr Souvenir W tt r band r Westelnder Blauwe en Bonte Wllpo Zeeuwsche BIsuwe en Bonte basisprijs 3 70 per 100 K G Oroep 11 Alpha Bintje Industrie en alle andere niet onder groep I genaamd raasen baaisprtts M per 100 K G i Bovenstaande prijzen worden verhoogd met 0 1S per 100 K G wegens bewaring onder wlnterd k of In een vorstvrije bewaarplaats verder met Ingang van 1 December IMl wekelijks met 3 cent per 100 K O tot a Maart Um vervolgens wekelijks met 4 cent per 100 K G tot 2 Mei 194Ï en daarna met de nog nader vast te stellen bewaarloonvergo dlng Verdere conditie zijn uitvoerig vermeld in het aankoopbriefje dat voor elln partti dient te worden opgemaakt MIet aangekoelit niUen worgen A De wltvleezlge rassen Evergood Gladstone Hellene Katahdin KUig Edwatd vn Majestic Matador RobusU Royal Kidney lliarbecke Up to Date B Ts veld goedgekeurde pootaardappelen tenzij bovenmaatsche tenz de betrokken teler m C Partijen welke kleine ztjn dan 1000 KG totaal meer dan lOOO K G haeft aan te bieden 880 08848 0084 0297 9483 84M 9148 9748 10061 10074 10085 10103 10300 1O330 10227 10370 10326 10334 10848 10385 10391 10436 10483 104IS3 10453 10483 10485 105S8 10800 10626 10633 10674 10715 10717 10742 10789 1O803 108611 10018 10016 10927 10033 10941 10943 10948 10953 11030 11045 11093 11094 11107 11139 11160 11173 11182 11187 11105 llloS 11317 11220 11351 11276 11286 11288 11102 11343 11864 113781 11899 11409 11426 11555 11569 11595 11604 11826 11634 11857 IU85 11600 11694 11759 11760 11826 11833 11849 11885 11868 11870 11935 11960 12009 13041 13047 liOSg 12094 13311 13314 1 3 13387 12299 12308 12316 13344 13357 13393 13433 13490 13 186 13695 12650 12676 12718 12730 12755 12770 13813 12848 13679 13880 12014 12819 19963 13970 13029 13030 18147 13158 13183 13164 13205 13263 13304 13338 13350 13304 18400 13430 18437 13448 13461 13467 13489 13483 13507 13628 19633 13739 18744 13757 13844 13R53 13850 13916 13933 13956 13985 1400S E 14145 14181 T4196 14217 14242 14291 14398 14481 I44M 14545 14547 14656 14597 14661 14686 14702 14716 14761 14781 14785 14300 14813 14837 14839 14870 14924 14941 14978 14887 15003 15015 16069 16077 16089 15115 16130 15181 16141 16164 18168 15177 16190 16198 16311 16330 18980 16353 15378 I76 15428 16466 15467 15609 15537 16640 16583 15598 15605 m 16865 16683 15677 15C88 15737 15735 16760 16776 15803 18817 1 43 15873 16910 16811 16960 16006 18034 16053 16180 16143 16268 16389 16383 16393 16307 16336 16419 164g6 16806 16610 18521 16593 18635 16661 16673 16677 16878 16703 16721 16744 16761 18834 16862 18911 16966 17001 17034 17138 17186 17314 17231 17234 17337 17349 17351 17383 17333 17846 17ÏM i7 76 17447 17503 17568 17666 17608 17611 17690 17783 1773 17761 17795 17808 17838 17868 17880 17938 17950 17981 IWIT I802S 18069 18073 18080 18104 18170 18330 18363 18371 18839 18160 18406 18411 18413 18431 16434 1844S 18457 18464 18486 18814 18683 18896 18660 186S1 18663 18693 18789 18776 18614 1B6M 18980 18934 18951 1M54 18961 18965 19088 19087 19068 16668 19100 19107 19346 1937T 19191 19833 19161 19430 19436 IMM 19633 19688 19666 10636 19660 19736 19739 19669 19680 itMS 19930 1993 19937 30007 10011 30019 90081 10040 30041 10061 10069 30079 30101 30108 M106 30397 30808 V S79 103M 90406 10430 3044S 30446 30460 30476 30506 3080 lOSM 30691 30610 10664 30669 30673 a068 30703 20711 20717 MTU 10781 nT86 30778 30789 30631 10641 10689 90671 20011 ONGECOMIOCEtO Telers die van de gelegenheid tot vdjrverkoop aan de Provinciale InkoopCentrale van Akkerbouwproducten gebruik willen maken dienen hun teverknopen artijen vóór IS Januari 1M2 schriftelijk aan den PlaatselijkenBureauhouder van hun district op te g ven waarbij per partij te vermolden a hoeveelheid in KO b ras en sorteering c opslagplaats Zoo spoedig mogelijk nA 1 Januari aj zullen de opgegeven partijen worden ijl dan tevens de contracten zullen worden afgesloten 389S 1 gekeurd ttrwijl OmciEBLE BEKENDMAKING VAN DEN ALG MFF I oeMACHTIGDE VOOR DEN WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID Intrekking van alle In oMloop zUnde maohtlilngen tot aankoop coupures diet InnaoK van 1 Jani rl 1942 De Algemeen Gemachtigde voor den Wedenopbouw en voor de Bouwnijv itieidbrengt nog eens onder de aandatdlt van belanghetjtoenden dat door dendirecteur van hot RtJksbureau voor Bouwmaterialen op last van de RueshingsInspektlon Nlederlande alle In omloop zijnde machtigingen tot aankoop coupures met Ingang van t Januari 1842 vervallen zijn verklaard Hierondervallen dus de machtigingen tot aankoop van cement metselbakiteen kalkundsteen dakpannen en straaUcIinkers WaaUormaat Op deze coupures mag dus na dezen datum geen der bovengenoemde materialen meer afgeleverd worden Vanaf 1 Januari 1842 zullen nieuwe coupures uitgegeven warden die zididoor haar kleur duidelijk van de oude aullen onderscheidenAaiv ragen voor deze nieuwe coupures dienen met gelijktijdige inzending derifervallen coupures gericht te worden tot die instantie welke de oude coupures verstrekt heeft Voor de onder den Algemeen Gemachtigd vallende bouwwerken dienen de aannagan met uitzondering van de zg contfngenthouders door den opdradltgever van het werk geriqht te wordin tot het bureau GoedkeuringWerken In d provincie waarin het bouwwerk gelegen is De z oontmgenthouders richten zich tot het bureau van den Algemeen XleroacHtlgdev or den Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid In Den Haag Carel vanBylandtlaan 30 OFPICIBBLI PUBLICATIE VAN HET DEPABTEMltNT VAN IiANDBOnW EN VlftSCBEaiJ Distributie van gesmolten rnndvet De SecretarisCienaraal van het Departement van Landt ouw en VIsschertI Blaakt bekend dat de slagers die vóór 11 Januari aj de met Ot genummerde Domen van da vatkaart en de met Vet i j rantsoen 11 17 Januari gemarkte bonnen alkas zijn aangewescn ter verkrljgtng van geamolten nindvet In ontvangst nemen deee bonnen ultsAltend op Maandag 11 Januari a f bU dan i tsaUtkan dlstrlbutledlenst moeten Inleveren ter vericrttglng van Zooala bekend mag het aptjsvet waarvan het rantsoen MO grasn bedraagt In da periode vMi 10 tot en mat 13 Januari aa worden verstrekt aan degenen die hiervoor bonnen hebben Ingeleverd 10 M A OrPICIEELC PDBMCATIP VAN HBT DEPARTEMENT VAN LANDBOVW DVERTENTIES telefonisch spgegeven worden uitsluitend langenomen roorrisico vsn den opdrachtgever EN vissruutu Klavers bestemd voor aaadwlnnmg In zg centrrfugot worcH II Malli gezuiverd van tngewaeid t e ëwUrt ong rechtighedan die er bid ki W v nro r n r d ni lkmri Jiliiig In kunnen l gekomen Tevens vrardt In daie lo sl ll i scheiding emaakt bnichen aam en toptanalk Doof menging wordt melk mat kal M tl lijk oorgeschreTm alg lM t gemaald Ten vervolge op het begUi DecemIwr IMl gepubliceerde bericht betref nde klavenaadwinning wordt nader bekend gemaakt dat opgave van da opi eTvlakten welke voor klaverzaadwinning In 1042 zullen worden beatemd moet plaats vinden bU de Nederlandsche Alricerbouwcentrale te SGravenhage 390O 11 De meeste gezinnen in Gouda en omgeoing l z n dagelijks ds T GQuösche couRant é het dagblad dat teade het b eat verzorgde nieuwe brengt van den dag van atad en omgeving en daarenboven verachtilende aantrekkelijke rubnekép bevat De Goudsche Courant wordt eiken avond aan huia bezorgd lit Qouda en een 15 tal gemeenten in de omgeving Qouda voer lA et per week of f 0 78 pe maand buiten Qouda 19 et per week iM onnementen kmnen eiken dag aanvangen 0 189 42 Vleugel 1 il of Pieifo f Heer vraagt fuima ZitSlaapkamtr voor 5 dagen per wi k Brieven no Q 193 bur v d bUd 5 te koop gevraagd vooy zaal Brieven met opgaaf van merk en pr s onder no C 191 bur v d blad 6 ir is goed nieuws In de advettenties vandctag 1 I zou landen e hU zou toevallig iQi het hartje van df Sahara of de Kalahari terecht komen dan zou hij od kuiinen denken dat de aarde een woenë bewoonbare vlakte ia n Pas op vf £ aan landenl i i ept Westdijk nu Hu schijnt een geschikt iandiags tarrem gevonden te hdiben We maken een Unlnrbocht en zakken al lager en lager D n maken we weer een bocht eonu weerkeen Blijkbaar probeert Westdijk uit te vmden hoe de wmdrlchtingongeveer is want dit is hem natuurlek onbekend en het is zeer riskant om niet tegen den wind in te landen Ja nu schijnt hy het er op te wagen We mpken nog eens een linkerbocht en dtn zakt het toestel opeenk scherp door De motoren zvjn afgezet de luchtremmen staan voluit Hu vangt af een bons Rammelend en stootend mijen de wieloa over den grond Het is maar goed d t we vastgebonden zitten anders zoudiwe op het oogenblik i aar alle hoek van de cabine geslingerd worden He stoeten wordt röinder Xjingzaam ww den de remmen aangehaald We staai stU Dames en heeren luisterende landge nooten op de verre aarde u bent thans getuige van het feit dat we geland zun ± FEUILLETON Nadruk vcrt odeo EEN TOCHT NJUIR MARS Hoera het geluid van de twaaU motoreB dringt zachtjes itot de cabine door Dat la alvast een bbopvol teeken want als er geen dampkrmg aanwezig was dan zouden we dit nooit kunn n hooren Wéér brengt Westdijk de eené baud aan den hoofdschakelaar terwijl zun andere hand het vqlant omklemd boucit Opgelet daar gaat ie il U Ballaat teruKl commandeert Westd k nu WaaraclUlnUjk kunt a liet piepen wel hooren v n bet groote looden gewicht dat onder deo vloer zit Elgenüjicia het de zijwand maar straks als over Seschakeld is dan is het weer de vloer t gewicht dan luisteraars dat bu normaal vliegen zich ongeveer in bat midden van het toestel bevmdi ia bij bet schakelen op vallen naa voren geschoven teneinde het zwaartepunt te verplaatsen naar den neus van het toestel Het was nameUjk om technische redaien nmldzakelljk dat het toestel met den neus naar beneden zou vallen Nu we echter direct gaan overschakeloi op vliegen moet het zwaartepunt weer naar z n normale plaats worden tyug brarht vnodkar dah dat u nu hef gewicht piepend hoort vers huiveo Dan ilaai Wastdtik de oMtorea aan Dames en heeren alles draaide en tolde een oogenblik om me heen en ik wist even met meer of mijn hoofd onder of boven zat totdat ik me realiseerde dat we in pijlsnelle duikvlucht op Mars toestormden Onmiddellijk echter wist Westdijk het toestel hieruit op te heffenl en nu vliegen we an netjes als een welopgevoed vliegtuig boven het Marsoppervlak De veiligheidsschakelaar heefrniet gewerkt dus weten we nu heel zeker dat er een dampkrmg aan wezig is In zweefvlucht gaan we nu betrekkelijk steil naar beneden Het lljict me met zoo moeilijk om hier een geschikt landingsterrein te vinden We nreven hier t minste boven een uitgestrekte woeste vlakte wa ir JtU aar Biets groeit en geen levend wazA ta ontdekken valt Dit wil echter nog niet reggen dat er op Mara in het geheel geen menschen renen Immera wan neer een Marabewoov Üi acrn of aarde