Goudsche Courant, donderdag 8 januari 1942

ÏK GOUDSCHÉ COULANT Donderdag 8 Januari 1942 NIEUWSBLAD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN siS SiSr toe Jaarg ng No 20828 Ch fr c eur TT aemi dood ALGEMEEN JAPANSCH OFFENSIEF TEGEN MALAKKA De Times over de ENGELSCH RUSSISCHE BETREKKINGEN Sovjet Unie zou bij herorcfenihg van Europa een belangrijk woord mee te spreken krijgen Tot Mn den RfJn wil tavsns zsggen tot ovsr dan Rijn Evacuatie van Singapore in vollen gang De vlootsuperjoriteit der Japanners in den Stillen Oceaan De ntryd op Luzon Na een krachticen opmarsch door de bercenïten aan de gnns tusschen de sultanaten Selangor en Ferak hebben de Japansche atrijdkrachten gisterochtend het alsemeene offensief geopend naar biykt uit gisteravond te Tokio ontvangen berichten van het front De tegenstanders maken gebruik van de rimboe en van hooge bergstelliagen om den Japanschen opmarsch tegen ie honden Het te Singa re gepubliceerde oorlogscominuniqué va gisteren erlcent dat Japansche pantserstrijdkrachten de Britache stellingen in beneden Perak zgn bmnengedrongen In het Oostelyk deei van het schiereiland trekken de Britten volgens de plannen terug Naar de bijzondere correspondenten van de Britsche agentschappen uit Singapore melden is aldaar de evacuatie op groote schaal begonnen Generaal Wavell heeft de belangrijke mjlitaire archieven laten gereed maken voor overbrenging iwar Java Het plan tot evacuatie van MeiticaanKhe en Brit che onderdanen naar Suntatra is irecens het gevaar van een Japansche ianolifg op dat eilapd opgegeven In een hoojCdariikel schrijft de Times dat de laatste berichten van Ifalakka verontrustend zün Het blad geeft Cmomwonden toe dat de Briterfie troepen aan de Westkust opnieuw tot 4en terugtocht jnoesten overgaan tengevolge vah nieuwe Japansche landingen Afgezien van de strategische beteekenis van Singapore is het reeds een ernstig gevaar voor de Britsche oorlogsindustrie dat nïbijer tin en andere kostbare gnnidstoffen in handen der Japanners zijn gevallen De Daily Mail srfityft Men heeft gezegd dat al het zware geschut te Penang op zee gericht was eri dat men niet heeft getracht de vesting aan de landzijde te beschermen Is Suigapore misschien ook Heen aan dan zsekan onneembaar gemaakt ONGUNSTIG £ VLOOTVERHOVDINGEN Volgens verklaringen van den Amerikaanschen schoutbij nacht Stirling beschikt Japan op de StiUe Zuidzee over 14 slagschepen 13 vlieginigmoederschepen 52 kraisers 150 torpedobootjagers en 65 doibbooten BovenUien heeft hef een luehtvloot van mim SMA toestellen Eén mededeeling van den Australischen minister president Ourtin dat de Amerijkaansche vloot voortapn gebrul zal maken van steunpunten in Australië en Nieuw Zeeland om met de Australradie vlpot tezamen de zeeën te verdedigen is aanleiding voor het Japansche blad N 11 s j i N ft s j i tot een beaohouwinc over 4e cteikte ven de beide vloten De Amerikaansche vloot zou bestaan uit de kruisers Houston 9SS0 brt en MarbU Kl 7050 brt die uk de Fhilippijnen ge vlu ht lüo onder bevel van admkaa l Hart Bovendien zouden es m het beste gevri nog tien duikbooten toe behooren Australië 2 u afgezien wm een vlaggewiup ven stecht ÏOOOO ton drie kruisBT vijt toipedojaeen en eenipe kleinere aztuigen kunnen leveren echter geÊa duikibooten Pe ereenigde gtoota vloot zoo bes uit oe itsji Mitaji heeft geen enkel a agschip DE VERDEDIGING VAN AUSTRALIA Naar in Canberra bekend is gemaakt zullen de eilanden die behooren tot de Austalische verdcdigingssfeer evenals de Noordkust van het Australische vasteland onder het bevel van generaal WavelJ worden geplaatst terwijl da Australische regeering de controle zal blyven uitoefenen CAVITE DOOR DE JAPANNERS BEZET Cavlte het steunpunt vaij het Araerikaanscbe Oost Aziatische eskader in de baai van Manilla is reeds op 2 Jan zonder strijd door de Japanners bezet naar Tokio Asahi Sjimboen uit Manilla meldt Naar uit Washington gemeld wordt heeft admiraal Robinson in de vloot commissie van den Senaat verl laard dat de bescherming der Japansche transportschepen door de vloot voor Luzon zóó uitgebreid was dat deAmerikaansche duikbooten de landingen eenvoudig niet konden verhinderen Naar United Presa nlt Washington vemeeiBt heeft het Aèterikaansehe ministerie van Oorlog mè ec deeld dat de Japanners een onstmnjg tfeasier tegen de troepen yaiiXêeneraal Mae Arthur heblien iaginet Voorts deelde het ministerie l e dat de vesting Corregidor thans onoplioudelUk wordt gebombardeerd Het Japansche hoofdkwartier heeft medegedeeld dat marinevliegtuigen op 4 en 5 Januari bjj hevige aanvallen op het versterkte land Corregidor en op de basis Mariveles zware schade l hebben toegebracht aan de vijahdelijke verdedigingswerken en bovendien een oorlogsschip waarschij i4ijk een rooederschip voor watervliegtuigen hebben beschadigd Op d kaart Is aanveceven bodM van MtuiUa muln vartterlcl eUamicB CorrHlidor en CalMlte eleaen itja Na en val van Ibnilla mn de Amerlkunschc en fhilip Mliuche troepen 4enj trakken naar de eOanden en het gebied van Belium waar AnSLVKTE eCONOimSCHE BLOKKADE De Finajpcia INe ws sdirUft o a Eén ding hebben de Japanners totdusverre in den Stillen Oceaan methun militaire successen zeker bereikt Zij hebben de economische blokkade verbroken van Eïigeland Amerika ea Ned Imdië Het is thans voor de bondgenooten uiterst moeilijk een economische blokkade tegen Japan te handhaven daar de Japanners in het bezit zijn van bijna alle belangrijke grondstofbronnen in Oost Azië Ook zijn de Japanners in staat de producten zonder al te groote risico s te vervoeren daar de bondgenooten noch over voldoende vliegtuigen noch over voldoende oorlogsschepen beschikken omde Japansche verbindingswegen aan te vallen Dogh zelfs wanrcer zy over de vereischte militaire macht beschikten blijft het een feit dat de Japanners de steunpunten in bezit hebben vanwaar men tegen de Japanscheverbindingen zou kunnen opereéren Engeland en de Vereenigde Statenmoeten nu alleen verhinderen zooschrijft het Londensche blad dat Japan leveranties uit de Zuid Ameri kaansche landen verkrijgt Voor de V S is het echter een geweldige bijkomende taak om het geheele gebied van den Stillen Oceaan tegen Japan afte sluiten JAPANNERS ONTRUIMEN TSJANGSJA Naar Domei meldt heeft het hoofdkwartier der Japansche strijdkrachten 4Jn midden China bekend gemaakt dat de Japanners Tsjangsja weer hebben ontruimd en op hun uitgangspunt zijn teruggekeerd Tijdeps de bezet ting hebljen de Japansche troepen alle installaties van militair belang ver nieM Zoa op 948 onder VIM Maaa op 0 34 onder 12 54 Men is verplicht te Ter 8 di crcB rm msondergaB 8 tot i oosopkomt e Laètaams van roertaigen moeten een liaM oor na lons de itr d voortfeiet ordt Cen edeelte van de AnwrIkaaiiaclM marine boudt de Boeblc baai belet net d teden Soeblf en Olonopo ook bevinden er Heb nog UndstrtJdkracMcn te Mariveles S onderga ni ontstoken worden DE VERDEDIGING VAN NED JNDIE Gotwerneur generaed in Australië aangekomen WAVELLS HOOfVKWARTIEB TOCH BATAVIA Na den loitenantgouvemeor gene raa van Nederlandscb Indië van Mook ia thans sok de gouvemenrgenerasl Jlir mr A W L Tjarda van Starkenimrgh Staehouwer in Australië aangekomen Het doel van deze reis zou volgens een te Sjanghai uit liangoon ontvangen bericht zijn om na het tot stand brengen van één enkel opperbevel in het Zuidwesten van de Stille Zuidzee te onderhandelen over het geheele probleem van den Stillen Oceaan De heer Van Mook heeft volgens een S P T bericht uit Canberra aan Australische persvertegenwoordigers iri efen Interview medegedeeld dat hü naar Australië is gegaan met de bedoeling om de gemeenschappelilke verdediging van Indië en Australië uit te werken Gevraagd of de Nederlandsch lndische autoriteiten in geval van een Japanschen atnval gevolg zouden geven aan hun voornemen het Sovjet RussisChe voorbeeld van verwoesten te volgen zeide de heer v Mook dat de petroleumbronnen in brand zullen worden gestoken als zij gevaar zouden loopen in Japansche handen te vallen Hij voegde er aan toe dat over het algemeen alles wat de Japanners van nut zou kunnen zijn volkomen vernield achtergelaten zal worden Voorts wordt gemeld dat Wavells hoofdkwartier definitief in Batavia is gevestigd Naar te Berlijn verluidt zijn er te Batavia eenige Amerikaansche officieren uit Manilla gearriveerd di verklaarden opdracht te hebben de T raeèiging van Nederlandsch Indië met name die van Java te organiseertn Generaal Ter Poorten de opperbevelhebber der Oost IadJsche strijdkrachten heeft deze Amerikaansche hulpverleenmg van de hand gewezen met de motiveering fat Indië wel de reeds lang bestelde Amerikaansche vliegtuigen dringend noodi g heeft maar geen raadgevers die zouden moeten beginnen de kaart van Java te bestudeeren Met Duitschland voor een Vrg Nederland Particuliere cursussen moeten zich melden VÖÖB t FEBRUARI A S BU AFD VOLKSCULTVl R EN VOLKSONTWIKKELING VAN DEP VAN O W EN C De secretaris generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbexcherming maakt het volgovle bekend Alle seiiriftcliike en mondelinge particuliere eursuasen die in den een of andnen vorm opleldai voor eenigwlei diploma xün verpU iit sich aan te meiden t iiet dqMrtement van Op▼eedinc ▼ Wetenselup en Cnltuurlie diemiing atdMUag VoUcacnltnor en VUumttwOtkeUng onder tededeetinc van de Toignde IriiMaderiiedcn 1 Naam van instituut of cursus XNaam van den verantwoordelijken leider Plaats waar d cursus of het instituut gevestigd is Diploma s waarvoor wordt opgeleid In aansluiting op de radiorede van Eden na diens terugkeer uit Moskou houdt de Times zich m een hoofdartikel bezig met de betrekkingen tusschen Engeland en de Sovjet Unie De SovjetUnie zoo schrijft het Londensche blad vormt een onvoorwaardelijk noodig belangrijk onderdeel van het groote bondgrfiootschap tegen het Hitlerdom in al zijn uitwerkingen De nauwe politieke sarnenwerking tusschen Groot Brittannië en de Sovjet Unie waar Eden over gesproken heeft vormt het pendant tot de nauwe samenwerking die zich zoo rnel tusschen Engeland en de Ver Staten ontwikkeld heeft De grondslagen voor een dergelijke politiek kunnen thans gelegd worden Door den krachtigen stimulans van den oorlog neemt zy reeds thans vasten vorm aar immers zij moet stevig gegrondve st zyn op eeo bondgenootschap van Engeland met de Ver Staten en de SovjetUnie dat door den oorlog tot stand ia gekomen Elke gezonde toekomstige politiek moet Engeland in staat stellen met Europa eenerzijd en met overzeesche landen anderzijds de nauwste betrekkingen van vriendschap van practische samenwerking in het verbond der drie groote mogendheden welker vereende kracht alleen in staat is het hoofd te bieden aan Hitlers uitdaging en een nieuwe wereld van geordende vrijheid op te bouwen wanneer de aanvallers zullen zijn versla Sedert het oogenblik van Hitlers inval in de Sovjet Unie zoo vervolgt het blad bestond er onder het geheele Engelsche volk geen twijfel meer over de populariteit van een pact met de Sovjet Unie of van de beslissing om dit pact tot een blijvend besianddeel van de Britsche politiek te maken Het was een belanerijk resjiltaat vaj Edens missie te Moskou at hy déie beslissing formeel en officieel ter sprake heeft gebracht De instemming van de dominions en van de Ver Staten met deze samenwerking vormen een voorwaarde voor een gezonde Britsche politiek in Europa maar het initiatief en ook de verantwoordelijkheid zullen voorloopig door Engeland en dé Sovjet Unie gedragen moeten worden Leiding van Naam aantal en bevoegdheid of be voegdheden der leeraren Salaris der leeraren en verdere voorwaarden waarop deze aan het instituut of den cursus verbondenzijn Aantal leerlingen Cursusgeld en voorwaarden waarop de leerlingen aan den cursus deelnemen ter verkryging van het diploma Hieronder dienen volledig te worden vermeld de verplichtingen welke de leerlingen aangaanbij het inschrijven op de cursussen Wijze van opleiding schriftelijk ofmondeling combinatie van bekie Van de door het instituut of den cursus uitgegeven prospectus of prospécti dient een exemplaar te worden bijgevoegd Het ligt in het voornemen over eeni gen tijd een erlcenning in te voer n welke noodzakelijk zal zijn voor het verder voortzetten der instelling Het is in het belang der betrokken instellingen de inlichtingen met spoed zoo volledig en nauwkeurig mogelijlc in te zoiden onder aanhouding van de iMvenomschrêven indeeUng De aanmelding moet gescjüeden vMr 1 Februari 1942 deze beide landen in aangelegenheden die Europa aangaan wordt vah da groote democratieën verwacht en volkomen goedgekeurd Het is daarom in hoogste mate gewenseht dat de latere organiMtie van Europa nog tijdens den oorlog oor de Britsche en Russische staatslieden en natuurlijk niet door dezen alleen ernstig zal worden overwogen en besproken De gevaarlijke veronderstelling te aanvaarden dat dit vraagstuk reeds uitsluitend door het uit den weg ruimen van de Dulfsche militaire macht voor altijd zou ziin geregeld wordt niet ondersteund door het Atlartische charter dat met de grootste uitvoerigheid ver uitgaande boven het gebruik der wapens dteigt of wellicht dreigen zal Etm positief einde zal niet alleen door ei n onderdrukking zonder meer bereikt kufffflh worden De taak van den 00bouw van een nieuw Europa vereischt zoowel een militaire alsook een economische organisatie Bovendien wordt daartoe het grootste staatsmansbeleid vereischt Van bevoegde ziide merkt men hierbij op dat in het T i m e s artikel wel zeer sterk naar voren komt dat ds SoViet unte het onbestrijdhare recht en de volle toestemming der XngelSaksen verworven heeft om l i een toekomstige herordening van Eoropa een belangrijk woord mede te ipre ken Deie eonelnsie moet voer de nentrxi landen wel seer iMteekeni vol rfin Vonrtü heeft de gewezen Ü S A gezant Enrll in Boedapest voor slin vertrek nit Sofia verklaard dat Charehiii en Rooseveit het plan tiebbea Bolnritq van de landkaart te doen verdwilnen Bovendien Is het het voornemen van d ie h ld n in het geval van een go l rde overwinning geheel Oost en Mitifen Foropa tot san den Rtin aan SfaHn over te lat i die deze ehfedoji b w re van traf bezetten zs T iT r nit atinsen en het TIm artikel ri n wmeD even zoovele be wHzen dat Rden te Moskoo Enrooa aan bet boKlewisme heeft verkoelit Teve Is een en ander een merkwaarrlir svmntoom van den noodtoasfan wairin me name Groot Brlttannië rich bevindt nn het zulke concessies nan de Sov et Tlnie moet doen nni Iiik is ook dat de dns enaamde tr be e tinjr niet bi 1 den Rlin halt io l mairen doch dat Nederland Btlrië i n F krHk an gehe door het hohjev sme zonden worden overstroomd GENERAAL MAJOOR BRAUN GESNFTTVELD De laatste dagen van December ia aan het Oostelijk front generaaimajoor Georg Braun commandant van een BrandehtmrgscJie divisie gesneuveld Een bolsjewistische iandmijn heeft een einde aan zijn leven gemaakt DE AMERIKAANSCHE EXPEDITIETROEPEN VOOR ENGELAND De Londensche correspondent vaa Nye DagligtAIlehanda meldt dat voor het Amerikaansche expeditiecorps voor Groot Brittannië reeda groote voorbereidiiigen getroffen zijiv Amerikaansche IngeiUeiua zün maan 4enlang bezig geweest met het aan leggen van een steunpunt in Noordlerland Volgens verklaringen uit New York zoo gaat het blad verder zullen twee nieuwe steunpunten in Schotland worden aagnelegd K A t H H fv ST soldaten aan het fcent De A y NMumalsocEialisttfeiie VolkswohMalirt heeft een assen iln t JSÏ faeamrfen vua S 1 ktoedtog p en emt voor de Duitsche S WiSifthun plfcht aan liet front ervuUen voor het rtéerimd J at heel wal tó komt tmmt onae foto duSdeiyfc Stmpf De insaaeltef van wol ea bent veer de addaten m bet front 0e oproep v n den FOhrer iweft ootc in Nederland goeden weetlclank gevonden Zeer vete taaten zijn geai end om de wanne gaven aan liet inzsneling bureau at te staan Ski uibiistincen wonden met rogte daniEiNiulieid aanvaard Weke cdite amnman A liiervoor niet zijn deel afstaan T i o v0Ooii Sa ar De wi tervert i y i v n de Duitsdie soldaten in het Oost zijn ruim en waxm Het zün net aardwoninjtjes voorzien van een sdMoisteen waaniüliet luéUg toolrt rOriMs SoHMd PJC daun GroenteB dntgen Icomt meer enmeer in ïwang maar met liet oo ophet txti id der voedingswaarde moethet veUnudic jeacihiedkitn Waó geen irocii ü brenft de bak r uRkooist Het drogen van iMereidiooI PoIvffoon Ku MTr