Goudsche Courant, vrijdag 9 januari 1942

VRIJDAG 9 JANU 1942 m inspecteerd fir waren veranderingen Den volgende dag kwMi Sloat en O viocg hem vrat er In de kamer was dMard Slent vertelde haar iaën dat hil Iemand had neergeslagen jm ligt ia dn kelder Als Uj er niet idcgen had sen ik er gdegen tMbbea ni Slon tot getttlga De verdaditea aan het woord De middagzitting begon met het verhoor van de verdachten Beiden deden nog eens het verhaal vaa den moord volgens hun lezing Veid Dus ontkende wederom den diefstal van een bedrag van f 500 uit de portefeuille van Slont ten nadeele van den makelaar de Witte uit Vlaardingen Voorts oolkende hü den koopman van Aart te hebben veirooocd Slont heeft van Aart gedood zoo zejde hU Uaar u was er toch bti merkte de president op Hebt u overleg gepleegd met Slont DUs antwoordde ontkennend Hoewel hij aan dezelfde tafel zat als Van Aart verklaarde hy niet te hebben gizien dat Slont van Aart neersloeg Hn vertelde voorts dat Slont het bloed zooveel mogelijk heeft opreveegd en daarna de meubelen verplaatst het zeil opgerold en het kelcerluik geopend Hierna had hq Slont geholpen het lijk In den kelder te brengen Daarna zijn beide mannen naar een café gegaan om iets te drinken Verd Dils verklaarde zich niet s huldig te gevoelen noch aan den r rd no a ji diefst U hebt anders uw mêdewerkine wel verleend merkte de president op U hebt de partijen tot elkaar gebracht U hebt meegewerkt om het lijk te verbergen en ten slotte meegeholpen om het geld van het slachtoffer op te maken De schijn is wel sterk tegen u Verd Dils zeide rog dat hij feitelijk een willoos werktuig was geweest in de handen van Slont en niet met de zaak te maken had Ook verd Slort ontkende medeplichtigheid san dm d efstal alsdMc aan moord cp den koopman van Aart I pit is anders wel het geschikte oogenolik om u er op te wijzen dat u reef s enkele malen een volledipebfkentr nis hebt afge egd Er rust thans r p cht op u te bewijzen dai deie bekentenis oniuist was en hierin bent u no niet jreslaaFd zeicie de pTe iflert Ik heb bekend omdat ik was bedreigd door Dils gaf verd ten antwo wd Ook Slont doet ilan een omstandig verhaal van het gebeurde op den dag van den moord Viema hie d mr Reumer zijn renftifitoir dat op de voorpagina is afgedrukt vBFnEr EcmsHOf Doodslag te Heerlen ZES EN TIEN JAAR GEC SCRT Twee N S B ers W R en zijn broeder J M P beide londfT beroep en iwonende te HeerlCn tieiden zich te verantwoorden vooil hel VredMerechtshof de eerste wegens dobüslag de tweede weïens poging tot zware mishandeling De rechtbank te Maastricht heeft W R veroordeeld tot 8 jaren J M R tot 1 jaar gsvant enisstraf TIe slachtoffer was zekere Spcrk wonende te Nieuw Einde een buurtschap bü Heerlen Verdachte W R vertelde dat hy steeds politieke ruzie li d met S oortc J di een tegenstander van de NS B J was Vroeger was Spork conununict gpweest Spork achtervolgde en bespuwde hem Spork was een zeer groote kerel en verdTChte was bang voor hem Hij werd etnoemd de schrik van Nieuw Einde Op een da 8 April is een vechtpakij ontstaan toen verdachte in getelschlp was van zün broer Verdachte heeft Ik m ziende dat Spork zijn broer omWemd had Spiark op het hoofd geslagen met een gesloten zakmes Spm had een open mes in de hand Ptesident Er staat niets in de stukken over een mes dat SfKiric zou gehad hebben ü moet het niet mooiet maken Verdachte zag dat Spot wilde steken met hèt mes Hü kan zich niet herinneren wat er toen gebeurd is President U heeft vroeger wel duidelijker veTk Iaard U heeft uw mes opengemaakt en Spork gestoken Verdachte bekende dit Hij had geen idee dat het t 66 ernstig zou aankomen dat Spork aan de gevolgen zou overlijden Het was he alleen erom te doen zün broer te ontzstten Advocaat generaal mr Polman Spork heeft zelf gezegd dat hy wbs opgewacht door u beiden Verdachte Het was de bedoeling Sporic op te brengen naar het politiebureau A w getuige werd ojn gehoord de inspecteur van politie te Heerlerheidc T H H KroU die den verslagene even vóór deze overleed n verslag van hel gebeurde bad hooren doen Blykens dit verslag hadden de gebroeders R hem opgewacht en toen zü Spork Copjuii l N V huiwidnuw o Mi u oiaa 1 1 Schooiilioven VEKBBNIOINO TOOB DCm De beer J HotawUdér k gekoien ili UicfatbadMf d is de vsraturc Ilutaan l x den Jjer P C Amtterdam QBOND VOW yOLKSTDINTJES Vanwege de gemeente wordt grond oor TOllutuintje beschjtbaar gert M Hiertoe wordai de volgende tSreinen in oide afcbMcht het per 1 tuingrond acht het perceel SU pein 2 de gro achter de Ie OSvier van Noortstralt en een gedeelte van de vuilnisbelt en het ipeelterrem den Lamjerakkerweg De perceelen beslaan t Q elluar een aanzieniuke oppervlakte Kou Qr ep Pijfi 0 00 mifnhaaafeó Htlptn villa en luff Oc lOtn SOcl Ing Med U 225 6 Stolwqk GOVDEN mrWKLUKSfCKSf Gisteren herdacht het Houkoop De I ugd aihieri dat het voor MiJaren in hetliui trad Van vele Kanten warfn van belangstelling voor dit k paar bij hun feest binnenges ACBT INWONERS MINDEB Het bevolkingBcü er is in dez meente het afgeloopen jaar i s geloopen De cüfers waren 44 pownen gevfctigd 42 overleden 41 pasonen v 119 personen een teruggangidu 8 personen waaroor het aanfcl ners dezer gemeente ep 31 December IMl in totaal 2713 tegen 2721 op deïelfde datum an het vorig jaar ocdmog Waddinxveen Vervoer van claiidestieii geslacht vleeseh Hpt kalfsvleesch dat C Stuurman uit Waddinxveen vervoerde was afkomstig van een clandestien geslacht jiaK Dit had tot gevolg dat hij door den economisflien rechter werd vermaanden gevantfejTOimis J iMn Ipojpi fdv generaal wis Jet ns Als we bieterP gaan wil men toch niet zéide hü en daarom is nu oordeeld tot t niistraf rh t HAAGSCH GERECHTSHOF Vi V er l w gev enisstraf noojdig Spr vorderde bevestiging uan hel vonnis Daartegen had me verdediger beI areq want xerpachte heeft vrijwel een aandeel gensB in etgeen gebeurd IS door het clandestien slachten Hü vervoerde alleen het vleesch r ar enkele vrienden in Rotterdam die hem om wat vleesch hadden gevraagd loodat pi een geldiioete hier meer op zün plaats vond Uitspraak over 14 dagen BVRGEl Geboren J J troost Ondert en G Trou T van Vuu Overle van der Sterre wed J J van RUn Woen V1TGE8PR0K UHgesproki J Vekiman lis lüde 24 Cural ninck te Goi STAND C Üsk L M o M Buitelaar OOENT faillissemeit van R n Zuid I van Door Arie i van Icperen B ektiuizen Heric en Zevenhuizen PRKDIKBEVRTBN VOOB ZONDAG Ned Herv idrk veorm 10 u nam 3 uur Di i Tak Geief Kerk onn 10 uur en nam 3 uur D W G Bovendorp BDRGERLUKE STAND Ondertroilwd K Tamerus 27 Jr en T C Heijloop 23 jr Getrouwd lA Oudük 27 jr en G A van den Doof 25 jr Overleden Ph Westerink 63 jr WATER AAN NOÖBDELUKEN DWAR8WEG EN KNIBBELWBG De uitbreiding van het hoofd buizennet der waterlei ng De tien gemeenwn aan den Noi deljjke Dwarsweg en Knibbelweg is tlftns zoover gevorderd dat alle perceelen aan di wegen kunnen worden aangertotén HOND EN KLAUWZEER De besmettelijke veeziekte mond en klauwner breidt Èch in deze gemeente langzaam uil Thans heeft weer eehouder apngifte gedaan dat er zjjn vee mond en klauwzeer ♦ eorkornl KEVENHonam oter db UM OnVONERS Op 1 Januari étl bedroeg de bevolking der gemeefte ZevenhuizeB 29M peraonen te we n 1586 mannen en Y wwen Op 1 April 1941 was het aantal inwoners voor het eerst meer o n 3000 nl 3003 Het aanUl inwoner P r 1 Januari 1942 bedroeg 3037 nL O mannen en 1417 vrouwm bolsjeu i ne is de aart fv Jl oiure beschaving cul en oodsdieiut Het moet MTTuetipd ujorden Meldt u non S JwÜtmUiBerslepioen Nef Kanrnginnegracht 22 f Oen Hoao rta I ntl i BBiTENWD DUITSCHLAMD STRUDT VOOR KUROPA Aanvallen in eeni tralen en Noorde Uiken sector r RNKEUE njuasKs DinUN Dl GBTBCBTEN NOG VOORT Het opperbev J der Duitxche weermacht deelt mede In hal centrale ea Naartei jke deel vu het OaaidWie fiwt heriMMU fc Tüaad eek rbteien OBdor Uaedige vwUeun sQa aaBvalicB Op enkele plMtien Ub de gevechten neg aan don Cang De tnebtmaeht ieeft kadeinntaUatiei en icheepidoelen in de iwven van Feodosia met neee aangevallen In de overige fruBteaetwen sette sy de dadtteHead bestrijding van de aanvallende Sovjets voort en bombaideode aekterwaaisehe vêrUndingeB van den vtjaad Voor Ie Schotsche ktet hebben gevechtsvliegtuigen overdag e koopraardijschip van 6000 rt tot zinken gebracht Een ander schip werd door bommen zwaar beschadigd In Nooid Afrik evend v9 andelijk artillerifVuur in het gebied vaa SoUoem In de overige sectoren van het front geen belangrüke gevechtshandelingen De luchtaanvallen op aritsche vliegvelden op het eiland Malta werdoi met succes voortgezet In de vroege ochtenduren vanden 7en Januari hebben enkeleBritsche vliegtuigen lukraakbommen geworpen op plaatsra S m West t uitschland en in het CNoordDuitsche kustgebied Sr E ontstond geen schalde é ITAUAANSCH WEERMACBTSBERICBT Vlootstrvdkrachten dringen haven yan Alezandrië binnen AANVAL OP TWEE ENGELSCBE SLAGSCBEPEN In zijn cermachtsbericht no 585 maakt het Italiaansche opperlievel bet volgende bekend In den aaeht van 17 Oee waren aanvalsstrijdkrachten van de Italiaansche vloot de haven van Alexandrië binnengedrongen en hadden een aanval gedaan op twee Engelaehe slagsehepen die voor anker lagen inians beeft men de bevestiging ontvangen dat een slagschip van de Va llant klasse ernstig beschadigd Is en in het i oegdak van Aadoeb ligt Voorts hebben onse eenheden knnnen vasktellen dat de Britsdie kmiaer Pha llM doOT dtie torpedo s van oase vUegtnigen voor Tabroek getroffen waarvan melding is gemaakt in ons weennaehtsberieht no SM engeaoidMnta RECHTSZAKEN DE MOORD AAN DE FRANSCHELAAN TE ROTTERDAM Tegen brade verdachten lev islang geëischt ÏB de zitting va n 8 Jan is hét getuigenverhoor met des koopman v d Berg Bussum voortgezet Verd Slont deelt op een vraag van doi president f Dils ook het phn geluid soa IwhbiB v d Betg eveneens te vermoorden mede dat Dils toen verdachten Van Aart begnMiven heeft geiegd idUet oen beetje op r d Berg moet er ook aag in Mej E Knegten te Schiedam als getuige gehoord heeft vio Hei tot November 1941 met Sloni samengewoond Op den avond van de bei oving was Slont die onder den invloed van sterken drank was thuis gebracht Daarop heeft getuige de politie opgebeld omdat Slont zei dat hü beroofd Den 13en November heeft gctuig Slont weer gezien s Avonds is getuige naar de wooing aan de Franschelaan gegaan In de keuken vond zü gebruikte kopjes en boterbambordjes Voorts trok het haar aandacht dat het vloerkleed tussciien de tafel en dn stoel nat was en bol opsiond Een kamerplant was beschadigd De woning maakte op getuige een griezeligoi indruk en zü heeft eerst alles ge ADOLPHUS zagen uitgeroepen Daar bob je dien rotzak stcfk hem neer De inspecteur aeide vwntit dat Spork lid van de NederlandSche Unie was De verdachten staan beiden oiujunsUg beleend De 18 jarige dienstbode mej M A van Wenkop verklaarde de vechtpartü gezien te hebben van een balcon af Terwyl ejn WA man het slachtoffer sloec riep iemand Steek hem kapot De advocaat generaal oordeelde dat nergens gebleken is dat Spork aanleiding gegeven heeft voor de beide verdachten om zóó op te treden Ook is niet gebleken dat Spoik van eenig wapen was voorzien Spr wees ook op de geuite woorden Steek h n kapot en op het steken met een mes j den rug van verdachte De bedoeling moet wel geweest zyn Spork te dooden De officier had tegen de verdachten respectievelijk 15 en 4 joar geëischt In verband roet den gpzondhcidstoestand van den lioofdverdachte eischte spr tegen hem thans 6 jaar gevangeniestraf en ten aanzien van diens broer bevestiging van het vonnis Als verdediger trad op mr P J J van der Hove di uiteenz tte dat de dood van Spork te wüten is aan een ongelukkigen samenloop van omstandigheden Spork was een fanatieke terrorist met een hysteTis e haat tegen de NSB De verdachten echold hy voor landverrader en hü bedreigde hen Spork was leider van een lerroriseerende bende JurTdisch achtt pleiter geen enkel bewijs geleverd ten aanzien van den hoofdverdachte Hy Concludeerde ten aanzien van beide verda ten tot vryspraak Het hof zal uitspraak doen op Dinsdag 20 dezer DISTRIBUTIENIEUWS Uitreiking nieuwe zeepkaarten voor kinderen EN TOE8LAGKAARTEN VOOR BIJZONDEREN ARBEID VOOR DE TWEEDE PERIODE VAN 1942 De secretaris generaal van Handel Nyverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visschery maakt het volgende bekend Zecpkaart voor kinderen In het tijdvak van Donderdag 15 Januari tot en met Vrjjdag 23 Januari a s zal de uitreiking plaats hebben van nieuwe zcepkaarten voor kinderen De nieuwe kaarten zyn in tegenstelling tot die waarvan thans de laatste t onnen in gebruik zijn slechts bestemd voor een tydvak van drie maan den en bevatten elk drie bonnen Ten behoeve van kinderen die op 1 Februari 1942 nog geen twee jaar oud zu len zyn en dus zijn gebaren n a 1 Februari 1940 wordt één kaart voor zeen en één voor toiletztep uitgereikt Ten behoeve van kinderen dié op 1 Kebruari 1942 den leeftyd vjin 2 jaar zulTen hebben bereikt doch nog niet dien van 8 jaar en die dus zyn geboren n a 1 Febniari 1934 doch vóór 2 Febr 1940 wordt één kaart voor zeep uitgereikt Belanphebbenden dienen bü de uitreiking de distributiestamkaarten der betrokken kinderen te toonen en worder voor wat betreft der dag i uitreiking verwezen naar de bekendmaking van den distt ibutiedienst in de gemeente hunner inwoning Toeslagkakrten voor byzonderen arbeid Tevens zullen op nader door de plaatselyke distributiediensten bekend te maken dagen gedurende h t tijdvak van 15 Januari tot en met 22 Januari a s de toes apkaarten voor byzonderen arbeid voor de twef periode van ir worden uitgereikt Voor de uitreiking galden detelfde normen als tot dusverre Zy die recht kunnen do n gelden op een toeslagkaart voor lan gd uri r n arbeid doch tot nu toe rantsoenbonnen hebben ontvangen zullen een toesla kaart ontvarseo Indien sedert het tijdstip van uitreiking dier bonnen dertien wcke n verloopen zyn Van de thans in cehruik zynde toeFlagkaarten voor zweren en zeer zweren arbeid zal een der aardapnelbonnen nie worden aangewezen In verhand hiermede komen on de betreffende nieuwe kaarten vöf inplaSts vlBn vier bonnummers voor namelijk tot en met O zoo at de bon welke extra wordt gegeven in de komende periode recht zal geven op hel koopen van het rantsoen dat in de eerste periode ni l wordt verstrekt De re eling voor zelf verzorgers blijft onpewyzigd Degenen op wier distriftutiestamkaart h l vakje KI of tl gedateerd is komen niet voor oeslagkrsrfen in arinmerking Eerst bij de uitreiking voor de vierde periode zal men wederom kunnen kiezen of men van de zelfsverzorgersregeling gebruik wil makendan wel toeslapkaarten wil ontvangen Dit is us thans niet mogelijk n prob 3em opgelost z UIT DE PERS Vonniasen van het VredegereciUahof Volk en Vaderland schrüft ojn dat de vonnissen van het Vredegerechtshof ia de zaken Kiers Van den Heuvel en Van den Bnde bewijzen boe zeer de instelSng van een büzondere vrederechtspraak noodig was om een objectieve lecbupraak ook in politieke zaken in Nederland te herstellen Miobruik makende van de geneigdheid van de nieuwe orde in Nederland itet bestaande zooveel mogely m stand te laten heeft een gedeelte der rechterlyke macht al het mogelyke gedaan om de misdadige elementen die zich tegen het nationaal socialisme keerden te beschermen en zelfs hen door het opleggen van lachwekkende straffen aan te moedigen opnieuw te beginnen werd daarbü gedragen door den geest die een niet onfielangryk deel van onze intellectueelen beheerscht Deze kunnen nog steeds niet verduren dat zy de ontwikkeling der gebeurtenissen volkomen verkeerd hebben gezien Terwijl verreweg het grootste gedeelte van het Nederlandsche voHc gaarne rustig deze moeilüke tyden doorkomt zo der daarom nationaalsocialist te zyn of te worden afwacht wat de toekomst zal brengen terwül men de verhoudingen in Nederland zoo dragelyk mogelyk wil maken maken in het bijzonder op de bureaux van de overheids en semioverheidsinstel lingen zich nog velen schuldig aan ophitsing en opruierü Een belangrijk gedeelte van dit personeel is immers op politieke gronden indertyd m dienstgenomen Men mag liet vergeten dat alle benoemingen die gedaan zün sinds in 1934 het verbod voor ambtenaren werd uitgevaardigd onwettig zyn én het doodgewoor zou zijn geweest wanneer het nieuwe regiem deze ambtenaren had ontslage Zij warm inrniers alleen benoemd op politieke antinaticnaal sociaUstisèhe overwegingen Dit ontslag kwam niet Bet ligt niet in den aard van het nationaal socialisme wraak te nemen Dit peraoneel moet echter goed bedenken dat wanneer het blykt dat het deze lankmoedi eid mis bruikt om politieke propaganda te voeren het gemeenschapsbelang eischt dat aan de onwettigheid van de benoeming wordt herinnerd Niemand wordt m zyn geweten tot een meening gedwongen die hij verwfitpt maar het is ontoelaatbaar dat een en dan nog wel op onwettige wyze verkregen overheidspositie wordt misbruHit om df nieuwe orde te saboteeren De grofste beleedigingen aan h t adres van nationaalsocialisten werden met een ridicuul kleine boete bestraft wanneer er al geen vrijspraak volgde of een insinueerende opmerking van den rechter Wanneer er maar een fomieel nuddel gevonden kon worden om tot vrüspraak te komen werd het gebruikt Alles wat men kon doen om door straffeloosheid of zeep lage straffen de misdrijven aan te moedigen werd ter hand genomen Wat er geschiedde ten opzichte van de misdadigers der Meidagen overtrof echter al het andere Drie moordenaars hoorden zicfi lesp veroordeelen tot straffen van twee en zes maanden gevangenisstraf terwyl de derde niet verantwoordelyk voor zijn handelingen werd veritlaard evenwel niet in een krankzinnigengesticht moest worden opgenomen maar vry kon blüven rondloopen Door dat Vredcgerecht ot werden aanmerkelijk hoogere straffen opgel d Toch zyn de straffen welke door het Vredegerechtshof werde i uitgesproken aah den lagen kant Deze li iite straffen zyn echter door een hoog beginsel ingegeven Zooals de Drocureur generaal Van Genechten in zyn requisitoir waarin hy overigens hoogere straffen eischte reeds zegde Niet de wiaak niet de vergeldihg is het die het nationaal socialistisch recht mag leiden Dit moet zich alleen laten leiden doof het volksbelang de verwijdering uit de gemeenschap van de schuldigen Daarbü moet bedacht worden dat het geschokte rechtsevenwicht door een boetedoening die zwaar genoeg moet zijn om tot een werkelyk berouw te leiden moet worden her steld Het beeld dat men gezien van de schuldigen zelf krygt van den toestanJ die in deze dagen hebben teneevo ge van den politieken haat S met eén woord ontzettend Zooveel kleinheid en verbeten haat zooveel onloerekendheid zooveel gemeenheid had men nooit kunnen verwachten Men vraagt li ih af welke duivel heeft de e menschen behekst Hoe zün de menschen ooit officieren kunnen worden Wat was dat voor een legerleiding en politieke leiding die dergelyke toestanden heeft kunnen in leven roepen Nergens beter dan uit deze processen kan blyken dat het oude regiem n Nederland zichzelf volkomen had overleefd en onmogelijk gemaakt had OoK daarom zijn zü nuttig t inteiihuip4 nederiano NIBUWC OtFtMM nUdras n ntvaascii vautt 22 t m n Dcnmker IMl Coofecti Industrie H Jooslen N V Amh m f850 H Hollrust Z n tvoort 500 iN V Fabrittk van melkproductrn De NieuweBeemsler Oe Rijp ƒ 2000 N V van Son s inkten verffabrieken Hilversum 1576 Columbia schoenfabrlek Amsterdam ISSO N V Radio Holland Amsterdam TM Neder RegenkleeiUnfl fabr Rera Amsterdam 750 Tranrihidlne Handel Mi Amsterdam 2500 I ehmann en Co Amsterdam t SOO Polak s frutal works Amersfoort SOW Noacks leeschwar nfnbr Amersfoort I 00 A C Z de carbonisation Slulskll 3000 N il Amsterdam 15000 H B de Beer Amsterdam I 6000 Verdugf Industrieen handelsondern Den HaaR 500 Frlesche plantaardappetexporthanrtelNV St Jacobi Perochle JIOO Zuid Ned rlitndsche handel mij v h A v Oam N V Eindhoven 500 A Hertx Het Wolpalels Rotterdam lOfK NV Ziranenberes fabrieken Oss 8000 Paoier maatschapmtvan Heekum N V Amiterdam 503 24 Verdernoï een Eroot aantal aant iften beneden deflOO otaal ontvar en ep loold en provinciale kantoren m T81 N AdvertentiSn Tot OBZC diepe droefheid overleed beden na een korte ongcftcldheid vooftlen van de H H Saeranwolen der Stervenden onze lanig gelielde Echtgenoot Vader Behuwd huwdea Üroolvader de Heer AMTOM JOSEPH KOUWKHBKfia in den ouderdom van 74 laar Uit aller naam Mevr de Wed E A M KOUWENBERO Oom Oouda 7 an 1942 Kleiweg 32i Oeen Blocmeo De H H Uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van O L Vr Hemelvaart Kleiweg op Maandag 12 Jan te 7 30 de stille H Mis en te 10 uur de gezongen H Mis vfin Requiem waarna de begrafeoia op het R K kerkhof Vertrek van het sterfhuis te tl uur tj i32 37 R K ORATORIUMVEREENieiNe aOUDA EERSTE LUSTRUMCONCERT DINSOaa IS JANUARI IS4t In den Niauwan Scheuwburg Aanvang 7 uur Uitgevoerd wordt OIE SCKSPFUNG los Haydn voor Koor Solisten en Orkest Solisleii zijn Te SohuMalaar Sopraan Jan Danokaarta Tenor Lauren Bogtman Bas Dirigsnl FRITS DE JONO Prijzen fl 75 et 50 cf belasting inbegrepen Plaitsbespreking Zondag II lanuari aan den Nieuwen Schouwburg van t 8 uur en Maandag 12 jamuiri van 8J0 9 uur Tekstboekjes cent Ö 250 25 RADIONIEUWS XMtvêam M JuwvL HILVERSUM I 415 5 M 7 W GramofoonmuL 7 46 Ochtctulgyintutstic 8 00 BNO NieuwBberichien 15 Brsndenca kwesties causerie opn 8 30 Gramofoo muzieX 8 36 Ochtend£ mnafitiek e 45 Gru mofoonmuiiek D IS Voor de huisvrouw U 5 Graniofoonniuz 10 00 Ernit g muziek lopn 1100 Voor de vrouw 11 20 Gramoloonmuzieit 200 Otto Hendriks en zyn orkest 12W A manak 12 45 BNO Nieuws en economifche berichten 3 00 Koe wat geef je 13 15 Rocmeensch orkicst Gregor Serbati 13 35 Klaas Van Beeck en zijn orkest en soliste 14iM Radiötooaeei 14 20 Na s lane arbeid inuztek en vroolijhheld tóJO Gramofoormuziek 16 00 Cyclus Gc tfk Mens IHj 16 30 Viooïj piano en gramofoormuziek 17 00 Gramofoonmuzlek 17 15 BNO Nieuwi economische en beursberichten 17 30 Gramt foonmuEick 17 35 Duitsche taalchnus l$ iO Gramofoomnuriek 1815 Het kwartier vanden arbeid 18 30 Kamerkoor Nederlandse eSangrhersconste 19 00 Actuee haUuur 19 OBonte avond Vanaf 20 15 alleen voor de R diC Centrales die over een lijnverbinding ai tde studio beschikken 2045 Groninger Okest ereentging en Kriist 31 45 BNO Nieuw berichten 22 00 BNO Engelsrhe u zendiop ZXitih Ne s Reel o Gramofoonmuziek Zt 19 aïOO Gramofoomnutiekj HILVBRSL M U 3 U M 7 15 4 15 Zl kilversum I I 1S Gramofoon muziek 8 3 8 45 Zie Hilversum I 8 45 Orlnmof oon muziek 10 00 Morgen wij ding U 1S Gramofoomnuz 10 30 JLichte mu iek om i 12 00 2iang viola da gamba en clavecimbei 12 46 BNO Nieuws en e onwlsche berlehi ten 13 06 Orkest Ma ando en so i t lt 0 Voor de jeugd M OO Stedel k orken nn Maastricht en solist 14 45 Boekbe preküi 15 00 Stedelijk orkest van Maastricht en s ihst 15 45 Hier W A 16 00 VrooUjke WM eindk anken 17 00 Voor de binnenschipper 17 15 BNO Nieuws economische en heur berlchten r 30 Orgelconcert 18 PO Cvel Jn een nieuw U t bezien Voorb i d door de NSB 18 15 Magnolia lUiaaMtli programma 18 45 Als Ik t voor t tett n had 1 00 Actueel halfuur W Zang m t pianobegeleiding JO OO WetenawaardlRh f i van de we k Vanaf 9015 alleen vnor c Radio Centrales die over een Ujnverbirwlti met de studio beschikken 20 15 Girfmofoo muziek 2045 Bonte avond 21 rilmpraatJ 2iW BNO Nieuwsbei icTiten 22 00 BNO TcUchtinr op het weermacht berlcht 22102S 1S Avondwljding llitxendlufes voor NederUnée S In DttibirliUiid De Persdienst van het N V V deelt mtdc dat mede op verzoek van de werkgemee sc p de Neder and9ch Omriïep met lnc 4 van Vrüdag 9 Januait a specia e uitzet dingeti zal doen piaats vinden ten be hoe van de in Duitschland tewerk ge de K Öerlanders Deze al ontspanning bedoelde klelnkun rubriek ui wekelijks lederen Vrijdag Vf i 19 30 1 uur worden uitgezonden over dt n lender Hilversum I golflengte 4IU 5 m In dit half uur zal het ntoffelljfc cijn grcrten per microfoon over te brengen van fair Ue eden eventueel verloofden der aids r tewrkge itelde Nederlanders Hedenavond zullen in de eerste uttzcndi t de Ramblers hun medewerking verleen lerwtjl op 10 Januari s het Maland Orkest tal optreden Schtxenooien en verlofrfden die in ma merking wenschen te komen om groet i door de radio over te brengen kunnen ti i hiertoe schriftrlök melden bV het Centrs 1 Bureau van de Werkgemeenschap van h 1 NVV Vreugde en Arbeid Amstel t A228 Amsterdam C Vffie m muimlig Am If HMf hmigdmêm ndadf 9 min ittfUn Hoofdredacteur J C Weyiters Rotterdam Cbei fcdacteur joor Oov U en Omstreker r Tléter Oouoa