Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1942

DONDERDAG 15 JANUARI 194 IVOROLs De Kwalfteite tandpasta Ingez M d O 3S3 4 BONNRNBANDEL EN LEVENSMIDDELEN ZONDER BON Die economische re 4iter te Rotterdam heeft de volgende straffen opgelegd Een boete van ƒ 50 sul 20 dagen hechtenis aan den SS jarigen slager bmnengekomen De poUt jtoekt hem Hardnekkige Hoest Siroop Bonnëma t hmx Med Q 324 24 STAISIIEUWS Die Schöpfung JubiUümconcert ILK OrMmrlifmv r niairt0 Een waardige uitvoering De RJC Oratoriumvereenigmc heeft Dinalac in 4 n Nieuwen Schouwburg baar aente histrum herdacht met een uivoering van Joi Haydn a Die Schöpfung C waardige w ze De iniet wai nog wal weifelend maaf al heel poedig had het koor zich her teld en het lot van het eeicte deel geftoot een zeer goede vertolking HoogUponten vormden Der Herr ist noez in fciner Macht in hel tweede en Heil Dir o Gott In bet d rde deel beide breed en mei uitdrukking gezongen Klankevenwicht en treflekerheid voldeden aan hnoge eischen Een enkele maal bijv in VoUendet bt dai grosze Werk vergat men dat riiytmiïch en moiiotoon njel hetzeUde behoeven te zijn maar door f aana gde de dirigent Frits de ong ear In deze fout te vermijden Laatatgenoetnde kan op dezen avond met tevredenheid terugzien Zijn directie is niet steeds duidelijk maar dank zij de slagvaardigheid en de routine der medewerkende inatru jnentallrten van wie ih he bijzon der de houtblazer zich stuk voor stuk roeeeten toondCd leed het resultaat daar neuweliika onder Het ontbreken van koper en slagwerk verleende den avond een bijna intiem karakter waardoor de schoonheden van Haydn s partituur vaak beter tot hun recht kwgmen dan bij volledige orkettfag etting hH geval pleegt te zUn Solisten waTCA mej To Schuttelaar sopraan en de he e r e iT Tan Danckaarts tenor en Laurent Qogtman bas Dat van dh drietal Eögtmani de knoon zou spannen wa te verwachten De wij e waarop hy zijn technisch kunnen dienstbaar weet te maken aan de muziek en vooral ook aan den tekst stempelen hem tot een onzer groote hedendaagsche zangers Welk een beeldende kracht gaat er van zijn recitatieven uit en met welke sol sTe mirtSelen wordt die verkrepen Men denke b v aan Du nimmst den Atèm weg in éi aub zerfal en sie en aan Dei weiche flockige Schnee Danckaarts vergoedt door beheerKhte en soeoele voordracht hetgeen hii aan volume tekort komt Tp de lyrische redeeltep het recitatief aan het begin van het derde deel verdient extra vermeld te worden en sperlaal in de duetten en terzetten beeft hii a leszins van zijn ta en overtuigd Mei Schuttelaar tenslott heeft met haar optreden de beste verwachtincen voor haar toekomst gewekt Haar stem zit nog niet overal los de inzetten zijn soms was bruusk en zii ral een neijring tot haa tei moeten overwinnen Maar meer dan rcnsverraste zij door een eenenflds stra lendhelderen anderzijds ïevoeligwarmen klank Dat zjj zich jn dp duetten van het derde deel naast Bogtman reed nu uitstekend wist te handhaven ze 1 op zichzelf trouwens al heel veel Zii o tving een welverdi i e bloemenhulde Een vrii talrijk publiek heeft zijn dankbaarheid in hartelijk applaut gfuit W H SPRENGEP Ver uizinii binnen de gemunte J 3 Hofstede van Vierde kpde 45 naar Nieuw Markt 17 C A Ouweleen van Krugerlaan 38 naar Pr ttendriV traat 9 W L van de Wprl en van Keekoekplein 7 naar P C Bothstraat 47 M Snel van Oosthaven 17 naar Vest 36 J Blok van J v RenMseplein 6 naar Crabethtraat 48 M C V Baaien van O de Boompjes 4 naar Markt 28a A Bonneveld van K riperstraet 13 naar L Tiendeweg 76 A H B van Dül van Houtmansplantsoen i naar Tiendeweg 76 BurtrerlülM stand Oe Tf 13 Januari Willem Bemand z van W Gmndlehner en R Schipper Herzogstraat 8 Jolian Nict aas z van N Blaaaer en A van Oort Houtmansgrachf 11 14 Januari Johannes Tuiloo en Jannetje van Grieken 12 Januari Dirkje Johanna Sanders 58 j geh roet C J den Hertog w AT ir AAR f U Jaa IM nor VtQe Evaagaliaehe Gemaeate übelleziii en bidstond 15 Jaa 1M anr Leger des Beils HeiligingBdienst leidster J v d Veen IV Jan I nnr Nlenwe Sehoawborg Tooneelvoorstelling Het Nederlandsch Tocoeer opvoering van JDe zondaar 17 Jan 3 ar Central Tweede bijeenkomst jeugdgroep Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda 17 Jan S nor KaDstmln Tooneelavond Goudsehe H 6 S vereeniging opvoering van Vrijdaè de dertiende 19 Jaa l mw Gekoaw aeBieeateUjke Gezóndheididieast Spwrlagstraat 113 Medische aporticeuring 21 Jaa i aar Besiaaiant Veeasarktterrela Vergadering Ned Chr Vrouwenbond demoostratie voedingsproducten U Jaa ijn mm Ned Geref Geaieeiite Spreekbeurt ds Joh van Welzes 21 Jan 8 nor Daniël Cursus E H B O 24 Jan 74t uur Kuastnüa Eerste uitvoering accoodeonvereeniging Ars lAnga Vila Brèvis 28 Jaa 7 30 aar NIeawe Schoawbarg Derde Nutsavond optreden vanLarette goochelkunstenaar 28 Jaa 7J0 uur Reunie Bioseoop PHmvoorstelljng Goudsehe atersportvereeniging 31fhoeven a Jan B S aar Ooathayea 18 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchit e9cherming JaH 8 15 aar Kleine Kerk Böbellezing ds H S J Kalf Jan 7 30 nnr Reunie Bioscoop Vertooning Indische speelfilm TanahSabranü Het land aan den overkant voor Volksuniversiteit metinleiding door Mannus Franken 29 Jan 7 30 nur Daaiël Vergadering Geref Zendingsbond 29 Jan 7 39 unr Kunstmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen Ier gelegenheid vlan 5 jarig bestaan opvoering van Hei spctofc in de vrüburcht 29 Jan 7 30 aar Daaiël Büeenkomst l mg Hervormden lezing ds Broers uit Schiedam over Jeugdvragen 31 Jan 7 aar Het Sehaakbord Bijeenkomst Scheidsrechtersvereeniging groep Gouda en omstreken lezing A E van Welzenes over Scheidsréchterrai in het algemeen inwisseling van lvishrvergunningen Inwis eMnj aan het postkantoor van luister ergunningen 1941 voor houders van een radio ontivangloestel die hun luisterbijdrage geheel of gedcelle ijk in zegels hebben betaald en w er namen beginnen met de letters Vriidag Gr tot en met G Zaterdag Ha tot en met Hast afothekersdienst steeds geopend deB naghts alleen voor recepten Apotheek P Wetjer Goirwe 131 KANTOMGERECHT EEN STRAFZAAK DIE AL VAN 1935 AF LOOPT W er een Jaar aangdioadea Eenmaal in het jaar komt een vriendelijk rechtsgeleerde zijn cqiwachting bij den kantonrechter maken en na een kort babbeltje zegt men dan tot elkaar tot volgend jaar Het is dal hel gesprek wordt gehouden in openbare strafzitting in de hooge audiëntiezaal ties rechters want het kan evengoed een ontmoetmg van twee gpede bekenden zi n Deze vaste jaarlijksche verschijning ia mr O E Hogenlmig uit Utrecht die als raadsman komt voor een ingeutene van Oudewater tegen wien een dagvaarding is uitgebracht wegens het vlsschen in verboden water Dat visachen is op 25 Augustus 193S gebeirrd maar het is nu 1942 gewordSn maar men is nog geen stap verder En gisteren is de zaak weer voor een jaar uitgesteld De kwestie is dat het eigendomsrecht van net Iwwuste Oudewaterschc grachtje d Kerk wetering tietwist wordt De gemeente zegt dat het haar water is en in dat geval is de hengelaar in overtreding niaar deze op zijn beurt is vaji oordcel dat d gracht hem in eigendom toebehoort en dat hij in eigen water gevischt heeft De strafzaak kan niet afgedaan worden zoolang niet over het eigendomsrecht list is jen zoo is men sinds ja ren in afwaditiDi an de uitspraak in hH aanliangig gemaakte civiele feding De gemachtigde kon ditmaal editer vertellen dat r achot in de saak begint te komen Het pad erheen gaat cdbter over voetangels en klemmot De raadsman vertelde n l dat de raad van Oudewater op weg was een schikking te treffen maar kort daarop bleven in vmband met de w iging in de bestuurscooateUatie de werkzaamheden van den raad rusten en de schikking is ten slotte niet doorgegaan Het Haagsche Hof dat Ijet civiel gedmg in appèl moet b ecfaten zal nu over bet eigendomsrecht vonnis wijzen en naar mr Hogenbrug mededeel is het arrest op morgen bepaald Er komt dus een uitspraak verheugde zich de kantonrechter mr A J M Conincx Ja aldus de verderdiger maar voegde hij er aan toe tf zijn nog meerrechters en het is 4e verwachten datde in het ongelijk gestelde partü hetzij d gemeente hetzij de inwoner incassatie zal gaan Hei was daarom datde raadsman in de strafzaak opnieuween halfjaar uitstel vroeg Een half j r is als de zaak tochin cassatie gaat wat weinig vond dekantonrechtetr we moesten maar weereen jaar nemen dat is traditie geworden Aldus werd dé Ouderwatersche vischkweslie t rt 1943 vö schoven Rustig kabbelt het water in de gracht der oude stad verder Voor een historisch stedeke met een geschiedennis van eeuwen komt het nietiop ee n jaar aan Reaaerspech t Was een beetje hard voor den winkelliediende uit Bleiswijk die als wielrenner dieelnam aan een wegwedstrijd van de ïfennersclub De Rotterdamsche Leeuw dat juist toen hü de leiding had veroverd onder Zevenhuizen de spoorboomen voor z n neus zakten Het vooruitzicht om den mooien voorsprong te verspelen deed hem een kloek besluit nemen hü tilde z n karretje over de boomen en Kep de baan over Waarop de baanwachtter hem bekeurd had We reden vertelde de pechvollerenner een race van 60 km en eindelijk was ik een 4 i 500 meter uitgeltfOpen toen de boomen dichtgingen I Hij begreep nu dat de txiomen niet zonder bedoeling gesloten werden maar toen had hij er niet bü nagedacht en direct nadat de impuls bü hem opkwam z n fiets er ovcriieen geheschen Dat is toch eigenlijk oneerlijk tegenover de andere deelnemers vond de ambtenaar van het O M Het ondernemende Ud van De Rotterdamsche l eeuw had echter een andere meening Hjj had z n voorsprong eerlijk verdiend en hij achtte het niet meer dan billijk dat hij hem beh eld Volgens de reglementen van den Wielrennerebond mag zoo iets we zeide hij ze doen het overal Dan doen ze het overal fout aldus le ambtenaar het mag nu eenmaal met over de spoorboomen klimmen als deze gesloten zijn De eisch luidde f 6 sube 3 dafen Dekantonrechter maakte er ƒ 5 suhs 2 dagen van Bi dnisteinis np slecbté wegen De jongeman uit Oudewater zeide dat hij achteraf woont dat de printweg naar de gemeente waar hij veelal vergaderingen moet bijwonen in slechte conditie verkeert en over een fhnk gedeelte met puin behandeld is en dat dit de redenen waren waarom hij met een onafgeschermde lantaarn gefietst had ten einde met in bet watei te ryden Dat ziJn zoo de m Uükheden bq duisternis op smalle wegen in dit waterrijke land maar de ambtenaar van het O M wees er op dat een goede uitvoering van de verduisteringsvoorschriften noodzakelijk is en dan gaat het niet aan met vol licht te rijden Loopen gaan was het advies dathij gaf maar de Oudewatenaar bracht er tegen in dat hü na z n werk toch alzoo weinig iitd overhield om op devergaderinger 4e komen Hoever is het Drie kilometer Eh is de weg beelemaal zeoslecht Anderhalve kilometer Wélnn aldus het O M anderhalve kilometer in een kwartier loopenen dan een kwartier eerder weg gaanof een kwartier later komen maar deverduisleiingsbcpalingert moeten opgevol worden Er was nog iemand die met een slechten weg te kampen had n mede voor degenen die in dezelfde omstandigheden vcrkeeren leeren de vijf gulden boete die de rechter beiden oplegde dat loop$n de aangewe7en oplossing is als men zoo slecht zicht heeft dat men niet fietsen kan Maaj niet met een onafgeschermde lantaarn gaan rijden Uil vroeger tqden DB ikGOUDSCBB COOBANT HELODE 7S JAAR GELEDEN Er is wederom ernstig sprake dat de regéering aan de rünspoorwisgmaat sehappij concessie zou verleenen voor den aanleg van een spoorweg sGra v nhage naar Goiida en van Harmeien naar Breukelen onder voorwaarde dat door de maatschappij de gelden zouden worden gedeponeerd die zekerheid moeten geven dat door de maatschappij de verbinding der twee spoorwegei te Rotterdam zal uitgevoerd worden M JAAR GELEDEN Met bet öog op de liefhebberij van ket arren dat in onze straten zulk een vroolijkheid te weeg brengt en daar velen van buiten komen ook vvordeel verzoekt men ons de ingezetenen uit te noodigen de sneeuw niet verder dan de kleine steenges weg te doen vegen Door de hier ter stede gevestigdebarbiers en kappers is het plan gevormd een ziekenfonds op te richten Lid kunnen alleen zü worden die desZondags sluiten Van de 34 barbierszün reeds 33 toegetreden Uit een advertentie Bil deze geef ik het geachte pUbliek kennis de zaak van wijlen den heer J J van Hoeve voorheen G v d Zwalm e hebhen over nomen J C Dorlas 25 JAAR GELEDEN Uit Oudekerk a d Usj l Onze geraeenté waterieiding wordt op 24 Februari officieel geopend Uit Ouderkerk ad Ussel Naar aanleiding van een ingekomen adres van stemgerechtigde ingelanden van den polder Kromme Geer en Zijde iieeft het polderbestuur besloten de dri door de komst van het krachtgemaal buiten werking telde watermolens voorloopig niet Ie verkoopen maar als wonjng te verhuren aan de gewezen molenaars Economische rechter te Rotterdam G Rietveld uit Papekop die in Oct i l vleesrhbonnen had verkocht Het OM had ƒ 100 boete subs 30 dagen hechtenis gevraagd Van een soortgelijke tenlastelegeing werd vrijge iproVen de 21 jarige loswerkman G R uit dezelfde gemeente Het OM had f40 boete Of 20 laoen hechtenis gevorderd Viif gulden boete subsidiair twee Hagen hechtenis werd opgelegd aan den 47jaripen kaashandelaar T van Bemmel uit Wnarder die ongeïtemneMe kazen had doen Vervoeren in O tot er jL EenrelfHe straf kreeg daarvoor d 24jarii e boter en Vaashandelaar W van Bemmel uit Woerden Weeens het ka ikoooen zonder bon in October j l kreeg de 39 iariee kaa hni i 1Sar J Rvlasr dam uit Rietveld ƒ 25 boyte lubs 10 da jen hechteni met v rbeurdverklarins van de in beklag genomen kaasr Het O M had ƒ 100 boete of 50 dagen hechtenis gevorderd De 30 iaripe kaashandelaar J Vermeulen uit Waèdinxveen die oo 25 Seotember j l levende kippen te koop had aaneeboden werd veroord ld tot ƒ 10 boet subsidiair 5 dagen hechte lis met verbeurdverklaring van de in beklag pepomen kippen Tot ƒ 7 50 subsidiair 3 dagen hechtenis Werd veroordeeld de S9 1ariee schoenmaker J Perridon uit Waddinxveen die vijf mud aardappelen hnd verkocht zonder bon in Oct J l Eveneens voor een dergeliik feit kreeg eenzelfde boete de 48 jarige V rmaker C Tol uit Waddinx een Ook de 52 iaripe conc erge J G de Bey uit Gouda kreeg voor zoo n feit een boete van ƒ 10 subsidiair 10 dagen hechtenis Een l oete van ƒ 35 subsidiair 10 agen hechtenis werd opgelegd aan den 40jarigen directeur G Bouwmeester uit Gouda voor eenzelfde feit Tevens werd verbeurdverklaring gelast aOp vti aalaataa alslaad vaa 1Jw haia omsoa ftalaaaa waar da aMolata in r aa bearaehaa Kaal gil vaa Uw batrakkelllkaB walaland aijganUlk welrnsUii ga alatan ala gq nog alal ia Vm baara haM getast oat Ow Mh draga aaa de Wlatarhnlp Nada draga aaa da Wlatarhalp Na4arland la gavaaT Diefstal op het postkatltoor CHAUFFEUR BESTELLER HIELD VKRRKKKNINGSBEDRACBN ACHTER T De politie heeft een 40 arigen chatiffeur beslelkr van de P T T alhier aangehouden wegens diefstal van gelden Öe man nam inkomende postpakketten onder rembours weg schreef ze niet in en hield bü de bezorging de verrekeningsbedragen achter Om reclamea te voorkomen betaalde bij bij volgende zendingen de oude bedragen maar op den duur kon hij liet niet voorloopen en toen een reclame kwam werden bij het orderzoek de feiten ontdekt In totaal was nog ƒ 56 achtergehouden werd bedrag de betrokkene inmiddels aangezuiverd heeft Oe man is in zijn Iwtrekking geschorst Procesverbiaal is opgemaakt De diefstallen had hij peplsegd ter aanzuivering van een bankbiljet van twintig gulden dat hij verloren had n Spookgeschiedenis SKNSATB IN DEN VROEGEN OCHTEND Een arbeider die gisterochtend om half zeven de aardewerkfabriek Pedra aan de Keizerstraat hmnenging om zijn werk te beginnen ondervond een zonderlinge sensatie Toen hU de deur opendeed stormde uit de fabriek een gestalte langs hem heen en voor de werkman van 4en schrik bekomen was was de vreem de verschijning m het donker verdwenen nadat hif wat op straat had neergsgooid Dat wat bleek een zak te zijn met materialen van de fabriek en spoedig werd de toedracht duidelijk De onbekende verschijning was een inbreker die door de komst van den arbeidt was overloopen en op de vlucht de buit had weggeworpen Door het indrukken van een ruit aan de straatzijde was hij thans PAKJE ROOKARTIKELEN Ter waarde vaa ƒ 73 Een pak rortiartikelen dat een grossier te dezer stede bij een bodehuis had bezorgd voor een klant te Zevenhuizen is niet op de plaats van bestemming aangekomen Vermoedelijk is het te dezer stede ont Teemd Het pak bevatte sigaren sigaretten pruimtabak vloeipapier en shag tot een totale waarde van ƒ 73 73 DIEFSTAL OP BEN $ICiaP Kaaea H het ndm gehaald Uit een in de Gouwe liggend beurtschip zijn gisternacht zeven kazen en een krat roet vüf smeerkaasjes van tvree kilogram ontvreemd De dader is in hel ruim gekomen door het optiUen van het luik dat niet van een slot was voorzien CAND JONGEBOER TE VALKENBURG Z H BEROEPEN Onae oud stadgenoot candidiat C Jongeboer hulpprediker te Katwiijk aan Zee is beroepen als predikant bij de Ned Hervohnde Gemeente te Valkenburg Z H EUROPA ONTWAAK Burgers vanf lle landen zijn aangetreden in een rcint tegen het gevaar dat uit het Oosten dreigt Ingci Med O 324 24 Zi die zich vrillen aanmelden voor het VrijwJlligers l gioen Nederland of voor de Waffen S S kunnen zich voor mlichtingen vervoegen bij de afdeeling Bevolking der gemeente secretarie Stadhuis Gouda TWEE ANfN VSBDWENEN Ten nadeele van een los werkm ft dezer stede zün uit den pol r Wi twee jonge zwanen ontvreemd SPORT Schaatseiudijders kunn er op lut GOED US IN DE KUMPENEtt WAARD Br zün goede berichten voor W schaataenrijders die nu hun beenS sedert een paar dagen gelegenhdj heW en gehad wal losser te worijèn verlangend uitzien naar het malcm van toditen Hen behoeft zich tha n l niet meer te beperken tot de routj Rotterdam Gouda want de toestand van het ijs in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaaid is zoo goed dat m schaatstocht in die poldergebied meer dan loonend is In de omgeving van de stad wooveral gereden De Plassen zijn nog niet betrouwtiaar Aan de kant wordt al wel gerelen maar middcnS ii het ijs nog niet vertrouwd PLAATSELIJK NIEUWS udegraven o ECONOMISCHE RECHTER De goeie menseliea vaa Bodegrav Ik denk niet dat ër veel van zul goeie menseigen in Bodegraven zullen verondersteld hter i rQlen aai luyUi uit di tefoch zcMer bon tte wteen dat hij wonen sehe door kaas dach g ochV tegen hoogen p weer met bon had verko lager prijs om zoo in het bezn t komen van bonnen De officier km van de medédeelingen niet veel looven en vorderde ƒ 500 boete sul 5 maanden hechtenis waartoe de reeb ter ook veroordeekfe BC0NOMI8CBE RECHTER Kaaa loader hoa Eigenlijk wiat W Veerman Bodegraven geen raad met zijn iiaii en daarom had hij die maar zondcl bon verkocht Het was zijn oude ooh raad toen de di4trit utie aanving rae bonnen moest i aaa ficier vond dit wd dat daarom an kon moeten rdachte heeft Ijij hethtenis igster dat verdaeb lelijk de fout heeft gemal het teveel op die wijze nl verhandelen en hü waS nl beiag Uit De Economische rechter in Den Has veroordeelde conform den eisch De Officier vond dat C Veldhuyzen uit Bodegraven in dca clandestienen handel zat Hy verh delde kaas zonder bon en was vol den Officier op winst uit De dachte mocht daarom blij zijn als er onder gevangenisstraf zou afk mMï al zou de geldboete dan ooit stevig moeten züg Spr eischte SM boete subs S maanden hechtenis De rechter veroordeelde afinto dezen eisch rgambacht PARTICULIESX WERKVERRLIMINGSOBJECTEN De Rijksdienst voor de werkvemii ming heeft goedgekeurd dat werkloo arfoeMers dezer gemeente worden t weritgesteW bü de volgende werkv ruimingsobjecten het dempen vaJ eenige slooten het aanbrengen vi n bl m 180 m rbestüioeiing in d liderijon van heer W van Vliet oiéier Borgamba het dempen van e tweetal sk ottotaal lang pl m lOf m in de lanrijen van den heel m Hak onder kenwoude het dempen van een sloot lang pi 150 m het egaliseeen ym 0 32 ha w land en het ophoogen van een 1 weiland groot 0 17 ha in df landerij van den heer Th van Sdiieveen Haastrecht HAKKEN ami acbt w n verplichting 1 mogeiyie open n geldt niet all an de bebou leente politie voor ieder BRANDBIJTEN De inwoners van dei herinnerd aan het hakl en en zoo boude van brandbij Deze verplichtini voor de inwoners kom die door de waaradiuwd zün open ia oil I hoc zit bet nu leitelijk mft l poeta tKl iLLIÜlUJ4 Madnik arbodaO Hn GROOIE AVOimH 1 Eboals a bm lUar tietmilBheer lueteidicrg ben iK ala aan opgejaagd dier dat overal dan dood sietgrUaaaB la aU daokeie Iki k b au gaten vraaa ut eea abupmoordcnaar tesullan oBHnocten Vermoord worden otve i BPi d Sa l d dat ij cM twaa j len waartuaacbaa ik mlt neweac IwwU ik voortdaraod wordt gsmarteld door deonveMraagiljksta gewatonswroeSlag Het is voor mtj sulk een opluchting eiodal la kuanaa sprakaa tot lamandali L ucmet xwteg e n Keek scbuw de kamer rood co zei dan liuisierend Müntie Hebt u Ada Bjen gekend W ia t uT vroeg Bmsimsig Ada lljon de bekend tonniiBUpeejstar Ada Ujan dia durend en e tatcn v nM iu o lê aew esi aan voornaamste Fransche schouwburgen van de hooldatad U denk eeiii even na miJiiQeer Wie tu ar eismnaai beeldt gezien kan baar niet meer verbeten Heimner u haar optreden m d stukkca van Duvernois en Dcval Rieienberg Jieck den bewtmderaar van Ada Iljen achterdochtig aan en aotwooMlde na een podsje De naam lijkt me inderdaad met mbekend maar ik heb nooit ouster veel belang gesteld m tooneel en oog mmder in tooneelspeeisters Uaat boven vertoefde Ik te veel m bet buitenland om de plaatselijke tooneeltoestanden te volgen Maar Oemet boorde dit antwoordnHet Hij keek strak voor zich uit an lispelde r Ik Den Of baar verliefd van mijn zestiend jaar af Na deze verklaring greep Riefenberg zun revolvar co legde hem terug lo de lade Dat is het topitot ik heb een krankzinnige in huis gehaald dacht nij HU ging naast met zitten klopte bem vrieiidscbappelUk op dCn schouder pa zei sussend Och ja mijn vriend dat zt a zoo tm abn ale tap l n naar Was het niet vooral daarovaf dat u mijiets won vertetlenT Ja antwoordde de aonderllngeman daarover wou Ik u iets vartellen T Locpoeta ot beter tol destreek van Lo oeta werd Ada Iljenvermoord Hij sloeg ticlizdt op de borst ea builde bijna Vermoord Ja vermowd En Ikalleen ken t geheim Ik had die mlsdaa kunnen verbinderen en ik heb hetniet gedaan Ik heb geld gekregen engezwegen en ik bad baar zoo lief Die gekkenhlatorie nam aldus op het onverwachts een vreemde wending Riefenberg greep dan maa bij de schouders en schudde hem dow elkaar Oemet koel bulderde b alaje nu niet begint met wat orde in uwverbaal te brengen smijt Ik ü er uitU praat als Iemand die volslagenkranfcitainig Is ca gooit alles doorelkaar Antwoond nu eens op m n vragen hoe geraakte die toonaeUpeelsterm Afrika verzeild Zij verliet bel tooneel om in bet huwelijk te treden met een rijken Amerikaan die zijn verlof in de hoofdstad was komen doorbren n en die gevestigd is in de streek van Loepoeta Bn hoe heet die Amerikaan Reading Reading nauwelijks een paar dagen geladen bad men Riefenberg oi netministerie van koloniCn den raad gegeven niet na t laten tüdens zijn reis keiinis te maken met deien Reading een vooraanstaande koloniale personaliteit Goed soo dacht de Journalist nu zija wy op bekende wegen Het zat zoo vervolgde Demet Ik heb nooit kans gehad bij Ada Iljen maar mijn eerlijke vriendschap wildezij wel aanvaarden Na haar huwelijkvertrok zij met haar echtgenoot eerstnaar Ainerika toen naar den Kongo Ge durende eenige maanden hoorde ik nietsmeer van haar tot er plotseling emklein ontiegrüpelijk briefje kwam datop de post werd gedaan te Loepgeta Daarin zei Ada dat haar leven m ga vajir verkeerde dat ze mij spoedigmeer nieuws zou doen toekomen Ik wachtte vrucUtelom op nieuws Toen gebeurde op een dag het volgende inplaats van een briet kreeg ik bet bezoek van een onbekende die mij met den dood bedreigde als ik het durfde wagen mil met het gevat Ada Iljen be ig te houden Daarop verdween hij na en omslfg qp mtjn i tafel te hebben Het achtergelaten Ik deed bet lievatte vyttigduizend franc Oemet verborg het gdaat handen houd Ik ben een lafaard ap Ikvan geld Qtnst e hQ Vertel verder droog Riefenbergaan die thans met spannmg luisterde Ik heb gezwegen en een maandlater stond m de kranten te lezen dat Ada Iljfn tijdens een jachtpartij hi denKongo spoorloos was verdwenen Uenzelfden dag kreeg ik weer bet bezoekvan denzelfden onbekende tiezelfde bedreiging wtltd mij gedaan en de kerellegde er den nadruk op dat Ik ook elkep g om dan heer Reading op deboogte te brttgen mej den dood soubeköonen Voor dit verraad kr eg Ikhonderdduizend franc Dat was bet verbaal van D nct vendgens klampte hij zich vast aaa RietCDberg Het geld beb ik verbrast hUgde bil at sedertdien word ik achtervolgd dag en nacht door de schim van Ada Als Hf mij tot dè politie wend gaik de gevangenis in ot word vermoord Ik heb gelezen dat u daarheen vortrekt Ik kende u dior u vrueüere verhalen Ik d irfde me niet tot u wenden uit 4ingBt dat mai mij overal bespiedt Dezen avond den laatsten avond vo uw vertrek beb ik het toch gewaagd en bea hier binnèogeslopcD ala een diet Rietenbtt g Uep heen en weer m dskamer Het was bero vreemd te moeitHij trachtte na te denken maar voeld zich beelemaal uitg trt H haalde aj horloge te voorsohün en bemerkt dathet reeds drie wir Was Hit bleet susabü Oemet die met het nnold vqorov zat getMgen Luister Demet zei hü i mo vanmorgen om tien uur vertrekken heb b oefte san een paar iB i ru t Ik ben letterlijk op Ik kan u niet laager bü mij houden Ik beloof u dat u naam nergens zal genoemd worden dat ik me ginder met dece gefaeunzui nige zaak zal bezighouden tt verondel stel dat ge op dit uur liever niet meer langs de straat loOptT Wchui gij kun naar de zolderverdieping gaan om overnachten in bet kleine bediendenka inert Je dat ik er heb nummer acli De deur is open Morgenvroeg kunt met roti ootbüten en dan praten we tover een en tider GSocicn nacht Riefenberg Uet zün vreemden bez ker uit Even later scheen elndelük allesrust te zijn gekomen in het groote Da g pouw Vfvrw ti rvoHi