Goudsche Courant, dinsdag 3 februari 1942

i m DINSDAG 3 FEBRUARI 1942 UITKNirPCM i GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN j NA VAN 8T0LIUKC8LDIS V QiMPiluia frW il 7C1 ichepcn 5 o houd M t7SM ton an 1 DOmCBB ug bet exuncn I uitscbe handels LnoMientic v n de Nederl Asso Z wöt pract k men lB gde lUdfWoote mej H M F J Baak BjrLAATglNG VAN ELCCTKO OP de lecrelarie ia ter viaia selegdJi veraoek van gebrr Boekamp om z góat tot het uitbreiden der krtjt M door iMiplaatung van 2 ekclro J2 van 5 PK en l van 1 PK ltf Mtaandrijven van een verplaate traixP en een verplaats1 itopetaar fat het perced Nieuwe JggWC W Z 2 j UATSELUK NIEUWS Boskoop N MMtrERATieVE VERFENIGINO flt B08K00P KBE VEILING Mr Diveraenftier bos Fonythiaiikkn Ie soort 9 0fr 2 30 ideoi 2e Ji l5O I 70 C nsug Roeëa Kers IjM SO Senngenbloemen 0 90 1 40 priauMtribola 50 tO et Haastrecht BDRGERLURX STAND Ce bojen Grieve Cornelia d van 4886 STAATSUOTERIJ liekkiug MO 3 februai t IMS Ni liset ItM i UIT 1M04 i iiu auea k No iaix mh 211U5 r tab No 371 472i 5 J l4ll lOÜW 18187 t No 147 OiS V 41M 3 7 087 UOl 2 1 M 18844 rtdJ Kh VA I 1021 Mlb Ml lUWkl UaiS IStn 8U34 11043 t3 tl l l IMM S288 Um VS n lbl a U38t iJM mtiS 14UU2 Ib 1M 4 M7ti luaa i4ou Uia imm WM4 11574 l UWi Itu A 1 U4 8M8 ii M 1411 tbM 11741 14227 lo M 11815 I7M 1178 14J IU 16UU4 liMB S77U l Ulta 14324 llwlMI i Tt Mëï 12 i7u 144aa i MH 1 M VM l ïii H4 i2 y t ii 2ullS 91Jfi 1231 143113 17o 4 iulM 1009 IMM 1403 1 4 0 it i 1 Va 1171 14 utl iOltH 3 U74U 14 IU1 17 a 20451 yjU7 12743 14907 17 1 20489 9494 12780 14il3 i l bOl 10381 U322 12l 6 149S4 1TM7 2JeM 93 s7 12831 19U77 18 iuj lu 84 9877 12S18 13272 111214 M 8S 738 13U71 13312 18313 2078 3878 lias 97t 2 13111 16372 18432 luei8 41 i6 7388 IPUÏO 1332l lïbIKi 184B5 20871 4172 7478 1U18S 133211 llml lUbU ZiOti 42le 7495 lU i47 13334 loOSB tSbSS 210C 4438 7M11 10308 1344 13886 18t 82 21138 472b 71 10631 1348 l3iUU IBtlfib 21188 479 7Mi8 10b 3 1S3U4 U737 18IMS 21314 3lli 7084 10741 13C20 1S824 19015 21578 342 7706 10ee 13897 l388 19U39 21809 j355 7718 10879 13758 15l 34 18107 21808 5416 775 7 lOtnO 13801 16134 18180 219835478 7917 1094S i tlUl 5733 1113 5 3 iiju 38t a IU2 5940 ir 4 i oa ll 6 9 1228 8081 1391 8161 lull 2 8 1761 6J 1B3U 83 JO 1950 4til 2138 = 75 1421 bW 1817 b b8 lubt 793 3240 856 3284 M71 333 917 3730 8976 3743 iU88 3878 1188 IB Htdvak van vlw wckaa M Januari l m Il Februari 1X8 Suiker Cacao lam Bloea br ot gabal Rilal Haverm at Fauhrr Gort Vermle af mala Xaaa Melk Melk 4 k i SO gram ito ram 1 rantt U S gram Hü gram Ito gram 18 1 pwn ieo rarii N l T Algem WC 08D Re IN Algem IW tm 101 Alg 06D 07D Res UI AKem V Alfem m Mt m KM tm 198 Alfcinefn M A t m o A Melk I M B t m O B Melk I 888 iU 150 100 HO MD MO 100 MO UU 100 gram gram gram grtia Ut r ülar liter ü liter 1 Fabr t m I Fabr IMI In tqdvak van 8 dagen Boter Boter m red MargaruM M Boter Vet i rantt i rants I ranU 7 n 1 rante Lm It Februari 18 61S8 gram 7 MO MO Kcfflnorrneaal 113 Algemeen 1290 ram W Jan t m T Fabr tMI ttiAs 04 B 04 C 04D E e 1 stuks Reser fc GELDIGE BONNfN VOM DIVERSE ARTIKELEN i r y Elk der volgends bonnen Geeft racht n toopenvanj van tot an met I it Groot en G ConieUa d van P f toikera Petruï i A Stoop Tlieodora i ï p J s Wieriii e 1 Dtiin n V A jKob d va aeWftken OTerleden Ui echtgen van W P van Wilgrn H Duili 77 j echtgen van M Sirre M Streng 75 j wed van H Borst LOOP DER BEVOLKING Vertrokken L Noomen naar Bejanibecht J d Pater naar Gouda t tel Boon naar Heeuwiik C H J na Zanten naar Berf amh chf A Kooljnian iiaarHoenlu p M Oocn MWGouda K H Roe inaar Berkpnkoude P A Schinkel laaar Hengelo i D C Schinkel léar Weersgjo A Th de Veen timt WjfUll Langèrak A L Benschott flar 6 chop G J SuW naar Ca Jft Gevestlg M A E Fredrikie lit Zevenhuizen A G Steenbergen oit Reeuwijk ftf G Roest uit Bergluibacht J C Hoogendoom uit Voortorj H Honkoop uit Ouderkerk a d Usari H H Mue en gezin uit België IL H van I eperstraate uit Gouda indstetlan 1 Rantsoen Zeep 75 gram Toiletieep 80 s gram Sch eenaep 1 Hierop geen Antiiraciet verkrijgbaar 1 Hierop uitsluitend Turf verkrtjgbaa EÉN RANTSOEN Itt Braodi 100 gram Brood Qstiak 75 am Beschuit Wafels Biscuits Korkles öf 100 gram Speenlaas bt 140 gram Koek è U0 grani Cake 6t 400 gram gevuld klein Korstgebak óf 500 gram gevuld groot Korstgebak Taart Gebakjes Vleasoh rto gram Vleesch gewicht yaa been Inbegrepen M ISO gram Paardevleesch gewicht van been mbe repen Vlassohwaren 75 gram gerookt of geknokt Vleesch M 75 gram gerookte worstsoorten of 100 Bram gekookte jvorstsoorten óf 125 gram Leverartikelen Tcngeworst Nier brood èf 150 jram Bloedworst Zure Zult Jam 500 eri Ti J im sirorp Hnnlne en laaffli 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem meel Zelfrtjzend bakmed Kijst 250 C 1 I 1I C1 ee K e K ififrineel Havaifflsuti 250 gram Havermout vkikken Moem gort Aardappelmeelvlokken Grutt meei izemenPd meejl Qsrt 250 gram Gort Gortmout Gortbloem Grutten alle soorten Gruttemeel gc menjd meel RijstBries Aardappel tapicca 4 liter gortpap VsrmtealMi 100 gram Vermicelli M icaroni Spaghetti Maiianai lOO gram Ma zena Sa o Aardappelmeel bt 100 gram Zetmeel verwerkt to pudd nep ede of ptidding auspoeder Batar 250 gram Boter Margarine 250 tram Margarine Vet 200 gram Vet Bramisisfttn l li I maximaal 75 k g l Anthraclet Steenkolen Industriebriketten Eierbriketten óf 2 h 1 Cokes Gascokei M 110 k g Bruinkoolbriketten M 75 k g Petroleumcokes èf 150 kg Cokesbries Cokesgruis óf 300 stuks Persturf èf 450 tuks Baggcrturf óf 275 k g Turf uit de Peel bt 200 kg andere soorten Turf ep 90 gram Hui hrud7 eep 6 150 gram Fenheidstolletzeep èf 100 graih Zachte Zeep samenstelling na Aug 1941 6f 150 gram Zachte Zeep samenstelllnc 1 Jan 31 All 19411 ó Jno er im Zachte Zeep wmer telline vMr 1 Jan 1941 750 gram Zeeppoeder 6f het doen wasschen van M k g droge vuile wasch Nier BEGRAFENIS WETHOUDER J 3 MAASKANT Birgtmecstcr betuigt da k der gemeente Op de aigemeene be aafplaatE alUr is gistenniddag het stoffelijk twwscÉiot van den in den ouderdom tn 88 jéar overleden heer J J Maasbot die 18 jaar hd van den gemeenténad il gewee t waarvan zes jaar als eüiouder ter a e eld Aanwezig warai I o a dé butsemeestwF Ja wetlfeikJiAA Dijksman de laaeenta secretarW w van Cappellen lie gemeente ontvanger N C Smit de eemeente amibtensffen en een ige oudnadsleden Aar het graf werd het wd gevoerd door ds Rijkeen Ger t w ant burgemeester Jas narrtens w 8nnfentebeMnur en den heer LepMdi onderwijzer aan de bijzondere loL Een der tamHieieden heeft voor belangsteUing dwik gezegd Reeuwijk VntKLOOSHEID GESTEGEN 5 e week stonden by de arbeidstie deling ingesctur ven 103 werkzoe tegen 771 in de vorige week izen zijn er 80 tewerkverruiming VEEMAKKT ROTTERDAM e Diradag werden kt veetnarkt an evoerd 1066 dieren waaronder 57 l rundet n 21 paar ten 34 Bctkapen 3lfl nuciitere kialveren 84 0ras LaJver n en 23 bokken n feiten PTti n per wk m IW en 20 10 400 kamooeien 615 5X1 400 varekoeicn 43 336 375 vaareen 396 30fi 220 ptailien 300 230i UB Brasknv rcn 19 V 146 70 De nvDCT v n gra k dv ren was ruimer han M stroef prijien oil veranderd Aanvoer rn lfc en belflooeien tamelijk Handel stug prUshoiidend Varekoeien radel ke anwcwr slefperKle handel prijzen constant Vaarxén en pmJten aanvoer kleirw Tauwe handel onveranderde prUaen 7 15 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastielt 7 56 Gratnofoomnuz 6 30 Ochtendgymnastiek 8 30 BNO Nieuwsberichlen B 45 Gramotoon TiHlKiek 915 Voor de hulsvrouw 9 20 Gramofoonmuziek Il OO Voor de kieuteri 11 20 Emmble Jack óbt Kinderen en solist 11 00 Ptanoeoli en gramofoofupuseik 12 25 Gramofooixmit 12 40 Almanak 12 4S BNO flieuw en eoonomdsohe bei ctiten 13 00 Bij den ho fsmid 1315 Viort met pianobegeleidinc en gramotootmriuzlek 14 00 Gramofoonmtiriek c 14 ie Otto Hrndriks en zijn orkest 15 00 Voor vrouw 15 20 P anovoordraoht en grsjTiofoon muziek 16 Op BtjbeUezing 16 20 Voor de rt pere Jeucd V 00 Gramofoonmuzlek 17 15 Nieuws econcnii che en beursberichten 17 30 NaUonale Jeugdetonnkwartler 17 4t Zang met pianobegeleiding IC 16 De econontlache rechter houdt al lting 1S 30 Ramblers 19 00 Actueel talrif uur ISJO Melodie en poëzie opn Vanaf 30 IS Aleen voor de Radlo Centra e Me over een iqnverbtnding tnet de studio be c llkken J0 15 Roemeenech orbest Gregor Serben 20 45 Het OmroepOperettc Otkest en oliMen 1146 BNO Nïcuwsticrichten 33 00 Gramofoonmuz 22 35 OrgcMpel opn 23 05 34 00 Amusementaorkeet en so 1a e en het kleine OmroepMan nenkDOi inm HILVEBBUM U 3 1J M 7 1 a W zie HUvemim 046 Oramotoon Imuilek 10SO Mortenwtlding ISIS Gramohmnuzlek 10 45 Voordracht 1100 Cramo oofumiUek 12 00 Sylve tre Tr o 12 43 BNO Nieuws en eoonomischc b i4cllten 13 00 Fram Wouters en aDn orkeat 13 40 Orgelcwioert en aanf 14 00 tSramoloonnuizlek 14 16 Vaordracht 14 36 Gratnolo ltuzlek 16 00 Plutt en devtctonbel 17a Voor de Jeugd 17 16 BNO meuv eooftomlsehe en beursbvichten 17 30 Sebran ieikwartet en solist ISjOO Or T ofoonsm lew 18 16 OmroeporkeM sas BNO BrabasHMh praf J 1 1 BNO NleuwsbericlMen I9J OmraepTclksian koDr 10 46 In en otn de N SW VoorbereM door de N £ B 1 10 00 ReafaMüle orkest en solist Vane 30 16 Alteen vo de RadSo Centrales die over een lIJn vvrblrMting met de StwHo bcecMfckenl 31 OS Lezlii Wat doet Uw ksad In il n vrijpn tijd 31 13 Reëdcntieorkest 3146 BNO NteuweberteMen lt Mn 14 AvaalwUding ttnrritfit N i Bottardaouch Mieu i l Ud 1941 d e I wepsll uit c t en tol aj r ral miri 33 uit ar be do net re Mi rde eO f en oJ ar den en Ikfl tot tol i Het fin inc ieri veral vermeldde Jat aao contriiiutie eo rente ia ntvaojen 1058 90 De uitgaven an ziekteuitkeeTin eo bedTOCgcm ƒ 1066 30 over 507 ziekendagen De toule uit Bven waren ƒ 1J4 67 zoodat een nadceUg laldo il van ƒ 189 77 Het vertenigingabezit waa op 1 Janu i 1941 ƒ 1013 89 en op 1 Jinuari 1M2 1 24 12 Benoenid wenden in de commiaaie tot n n der boeken de heeren C Boa G Baas n G Krone en ais plaatavervanger de heeren T v Dam H Dekker ea E Verwaai De aftredeode bestuursleden de heeren G v l Heuvel A de Bruyn en A Huisman werden bij acclamatie herkozen Waddinxveen RVITERAVOND VAN DE OODWERUrrERS n GeaelUce büeenkamat Zaterdag Ipivan de Gouweruiters de plaatEelijke afdeeling van de landeUjka rijvereeniging hun jaarlijkKhen nijteravond De zaal van den heer Riedemans was geheel gevuld toen de voorritter de heer A van der Breggen den avond opende met een woord van welkom Hü dankte den burgemeester en diens echtgenoote voor hun aanwezigheid Daarna waa hel woord aan den humori t eonf pencier Jan Brouwer met zUn gezelschap 43e vier witte raven die de aanwezigan op prettige wijze bezighielden met htm liedjes en schetaen Het publiek toonde jMmyten zUn inftemming door nAdeiiSEen der refreinen nwr fnds Wim Ige Irompelsoli ten Tterie Posthoorn Ankel Dirkje urggraaf en i P Peters en lana Comelis C E van van W van im Johanna en N van Eijkelenboom Zeer in den cordeonsolo Kemper brach gehoore o galop De verschillende revueschetser o a De uitvinding van de benzinelooze motor en Veertig jaar later met mynheer Teuteboom oogstten veel bijval Het strijkje onder leiding van mej Bep van Hooft uil Gouda droeg bij toteen gezellige stemming Het was een prettige ea gezellige avond waarop de Gouweruiters met voldoening kunnen tertMzien rukspostsfaArbank Aan het poatHntoorlwerd gedurende Januari ingelem BO en terugbetaald 314lirHet laatste dror dat kantoor uitgegeven lioekje draagt het nummer 4894 WADDINXVEEN Abonnementen en Advertenttes voor de Goudsche Courant worden aangenomen door den plaatselijken agent J TILLEMANS Nesse 48 i i a i ii Ma ams M aK mg a i STRIJDT Dl fTSCHLAND VOOn EUROPA I lMel Talrijke aanvallen afgeslagen BARCE EN EL ABIAR IN NOORD AFRIKA BEZET Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gister bekend In den Zuidelijken sector van het Ooetelük front is het ondanks hevige sneeuwstormen wederom tot krachtige gevechtSBCtie gekomen In den centraJen en den Noordelijken sector zijn talrijke aanvallen van den vijand afgeslagen ArtUlerie van het leger heeft voor den OOTlog vitale iabrieker in Leningrad doeltreffend onder vuur genomen Voor de Zuidoostkust van Bngeiand iMbben Duitsche gevertitsvüegtuigen treffers met bommen geplaatst op drie groote koopvaarders waarbij een tanksdup N fcn legen n de 103 werk tetesteld in iH er 23 in de Wenomen Over wd san 82 werl verstrekt In Cyrenaioa hebben formaties van het pantserleger Afrika Barce en El Abiar bezet Gevechtsformaties van het luchtwapen hebben de achtervolgingagevechten gesteund en materiaalopelagplaatseii van den vijand bij Marsa Maitroe in brand doen vliegen jnverleening zijn afgeloopoi week izen steunuitkee OBVONDEN VOORWERPEN ♦ vonden idiede voor schaats by A de Jong Weth Vente Dintsche duikbooten hebben voor de kust van Canada een toarpedobootjager tot zinken gebracht ten Westen van Gilvraltar een corvet in den grond geboord 1 aan de kust avn Cyrenaica en voor Moermansk een bewaking vaartuig H 148a paar ioê woüen dames Mhoenen te bfvr bij den heer N Arkel Platteweg WRGERLUKE STAND Geboren Patronella Theresia H V 4 Wert en I M v L J WijnandJ Wilhelmina dr i da Goeii 4 A G van KpU 5J V van R Oooterwjjk en KL dr Leeu In den üd van 24 tot 30 Januariheeft het luchtwapen der bolsjewieken 104 vliegtuigen verloren Hiervan werden 94 tijdens luchtgevechten en 13 door afweergeschut neergeschoten de restwerd op den grond vertield Indenzelfden tijd gingen aan hetOostelijke front 38 eigen vliegtuigen verkren t rieden Johannes van Erkel If widr van J van Rijswük AfÖLPHUS I MF DER ÉEVOUaNO Jytkomen I G Kleiboer uit tik in Plattlreg H 179b rtrokken C van HoUt n nx r Molenstraat 131 C Tim0 Ouderkerk a d Ussel A v StoiwiMÉr VEKGADBRING ZIBKÏl KAS £ Sin wa h lS ta met vier momtn Aan 25 personen ia over ♦ UeB u Hk e f tog verstrekt BUITENLAND RÜksmaarschalk Goring in Italië ONDEkBOVB MET DEN DDCB EN KONINGKEIZER B kanaanchalk Goring bevindt zich sedert den 27Bten Jaruan in Italië zoo meMt n D N3 uit Berlijn Den 28tlen Januari heeft hü een bespreking van eeoige uren gehad met den duce Dm 2aaten Januari heeft de koning keizer van Italië hem ontvangen in den avond van dai SSaten Januari begaf rükomaarschalk Goring zich naar ZuidItatt en den 30aten Januari bezocht hij zijn op Sicilië liggende formaties om zich van hun strijdvaardigheid te overtuigen Den tweeden Februari is hij voor verdere baaprckuiyen naar Rome I teruggekeerd De ondergang van de Repulte en de Prince of Wales BEN DRAMATISCH VERSLAa De Deutache Algemeine Z e i t u n g ontleent aan de N i t s j i Nitsji het verslag vap een der meest dramatische episoden uit den oorlog in OostAzië de ondergang van de Prince of Wales en de Repuüe aan de Oostkust van Malakka Het Engel K he eskader bestond behalve deze beide groote schepen uit drie kruisers en moest de Japansche landing in de buurt van Singora en Kota Bahroc verhinderen Een Japan vhe onderzeeër nam op 9 December te 3 15 uur aan de Noordkust van de Anandaseifsnden de Prince of Wales waar meldde slecht weer en regenstormen en verloor het slagschip tegen 20 uur juist toen hij er dicht bij gekomen was uit het gezicht Na de metd ng van den onderzeeër kregen onmiddelliik marinevliegtui en kvevel on te stijgen Er wa juist een ejknder beschikbaar en de commandant liet de piloten vertrpkken met de woorden Hier hebt ge een kans 7 1pat i n aar een in de duizend jaar Tèt zien in Ya kuni fhet Totte heldengederkteek in in Tokio Het weer was voor het opsiporen van het eskader niet gunstig Ferst een vl egtuig van een tweede cVader nam op de terugvluc t vijf chepen beneden zich waar Om geheel zeker van hun zaak te zijn beslaten de Japanners wat lager te komen en het plotseling losbarstende afweervuur van de schepen bevestigde h n hoop Zij meldden Om 1145 s morgens vijandelijke vloot gevorfden 4 gr NoordfTbrreedte W SS gr nslerlèngte Om 12 45 uur ontdekte het eerste Japan che luchtesk np de F gelsche vloot niet ver van het in de melding aangegeven punt Zij voer in slagorde éérst de dne kruisers vervolgens de Prince of Wales en ten slotte de Repulse naar Singapore terue De eerste de be te bmn Xrcl déi achterdek van een slagschip vAt rzuilen spoten bijna tot arn de B if gtuigen omhoog en de slaglinB geraakte in wanorde De tweetjP golf vliegtuigen kreeg om 8 minuten over één contact met de schepen toen waren de Pr nce of Vales en de Bepase al uit de kiellijn opr Wt en van hef achterdek van de Repulse steeg zwar e rook ornhooe B pert werden direct door luchttorpedo s getroffen en veranderden hun koers zooals walvi schen die plotseling door harpoenen worden geraakt Een Japansch vliegtuig dat al zijn torpedo s losgelaten had stortte zich aan bakboordrSde op de Prince of Walea en vefbrandde daar Een tweede vliegtuig volgde dit voorbeeld Reeds na 8 mimiten was het schip zoö zwaar getroffen dat het over begon te hellen De Japanners waren echter verrast dat het chip zich desondanks nog eenmaal oprichtte en daarmee zijn reputatie ofizinkbaar te zijn eer aandeed Zoowel de Prince of Wales als de Repulse zetter i tocht ondanks de zware treffers Zuidwaarts voort Op dit moment kwam een nieuw eskader vliegtuigen op het strijd tooneel aan dat in de buurt van de Anandas eilanden tevergeefs naar de vijandelijke vloot had gezocht en eigenlijk al op den terugweg was De Repulse was op dit oogenbük 1 48 uur n m al achtergeraakt maar alle Engelsche schepen vuurden nog wild Het nieuwe escadrille opende den aanval en zoowel de Prince of Wales als de Repulse werden nogmaals door drie luchttorpedo s geraakt Een ige vliegtuigen voerden den aanval zoo laag uit dat zij niet meer omhoog konden komen Het einde van den slag naderde toen plotseling op de Repulse een torpedotreffer een exiio sie veroorzaakte en het schip na eenige minuten zonk IS Petroleum 28 Petroleum 07 KF Brandst I t n 07 H K Prnnd t 13 en 17 R K Brandst H H K Branaft 2i L t m 80 C V Brandït 2 1 t m 18 r V Brant t Ie t m 8e per Brandst 2 1 I Algemeen Zeep Toiletzccp Textiel 4 mannen J KOLONIËN Pe zetels van Nederlandsche maatschappijen VAN OOST NAAR WEST INDU In handelsltringeoir in Nederlandsch Indie houdt men thans m toenemende mate rekening met een bezetting van Indisch grondgebied me dt hel A N P uit Batavia Vooral is dit het geval sinds het gesneerde commando voor Oost Azië 9p Java is gevestigd Toen in 1940 de verbindingen tusschen Ned Indië en het moederland wefden verbroken heeft men in Ned lnaië de vertegenwoordigingen van diverse Neder landsche maatschappüsn tot directies verklaard De zetel dezer maat happiien werden daardoor in Ned lndië gevestigd Thans neemt men maatrege len om deze zetels uit Nederlandsen Indië wederom naar elders over te brengen voor zoover dit a thans in verband tnet de werkzaamheden der concerns mogelyk is Zoo hebben de Nededandsche stoomvaartmaatschappijen nSter zetel reeds van Batavia naar Willemstad Curasao overgebracht Deze overplaatsing zal echter eerst op een nader te bepalen datum effectief worden Deze overbrenging heeft uiteraard geen inv oed op de scheepvaartbeweging we lte getiêel onder controle der marineeutomteiten staat Lek en v orst la Dae 1941 14 Jan 1942 nivcnw data 131 Maart 1841 31 Maart 1942 SO April 1942 i3ü Aprü 184i 1 April 194 80 April 1941 30 April 1942 30 April 1942 30 April 1942 1 Febr 1942 28 Febr 1942 1 Febr 1942 28 Febr 1942 T I Jan I942 10 April 1942 M IRKTBERIGHTEN RADIONIEUWS Woensdag 4 Fcbraarl BILVERSUM I 4M S M 1030 41 lï 073 4322 1077 4361 1091 4001 1168 4489 4480 4497 1356 4583 I3b5 4599 1406 4605 1414 4627 4643 4660 1442 4693 1457 4694 1404 4711 1485 4722 1490 47321519 4922 1357 4951 1593 4 66 1613 487i 1620 aOÜ2 1637 50371084 5059 1700 51001718 51381770 51421780 S47 1792 5204 1847 5205 1908 52161945 52911953 5292 3008 53IK1 2079 5310 2107 5341 2140 53612158 54112169 54541184 54892247 55082329 56232393 58662449 55812476 55962504 56452523 56773606 5682 2611 5692 2672 57252734 57413763 57432764 57522769 67872802 58522849 58542919 59552922 59832942 60112988 6063 3028 til 23 3032 61393049 61423086 61483106 bl97 3129 62113133 62143136 62303178 63313278 63433334 63563391 6415 7ui a uuuo D40 Witt t8S8t 7077 11063 13810 187OT 18ÏTJ 7691 11109 13823 18732 19377 7738 11119 13853 lb782 19398 77ti3 11185 13894 16l IU 19438 7784 lll 13905 168 12 19451 1181 4487 7788 11144 1 I923 l f i5 19489 1201 4514 779U 11258 13984 1UH52 19474 1204 4S75u 7795 11300 14036 18855 19478 1820 11305 14047 16899 195S1 7842 11349 14074 16920 19567 7848 11374 14105 16979 19594 7851 113H2 14167 1698U 19589 858 11398 14191 I706U 19601 78K 11434 14198 17062 19884 7883 11435 14243 17 178 19883 7978 11484 1 335 I7 9l 19898 8101 11524 14370 17141 19700 8149 11540 14386 17176 19718 8152 11563 14432 17210 1980S 8163 U57U 14480 17273 19817 8170 11817 14531 U287 19818 8191 11B20 14537 17304 19888 8197 11626 14595 17310 19814 8209 11634 14616 1736S 18947 i30 116S8 14820 17377 19888 8237 1173 14665 17378 19998 8256 11751 14735 17 182 2O011 8295 117a4 14742 17462 20027 8338 11814 14749 17469 20118 8369 11835 14756 1752 1 20231 8440 11917 14800 75 59 20299 8442 11984 14821 17 90 20300 8455 U988 14828 7 92 20327 8456 12066 14885 7600 20361 8473 12120 14899 17B58 20398 1 71 12237 14914 171559 Ï0414 8574 12252 14923 17725 20460 8663 12273 14979 17744 20501 8 45 12287 14987 17754 Ï0543 892 12297 14999 17755 20548 8 99 12321 15001 17820 20549 8834 12328 15010 17847 20608 8846 12329 15063 17953 2U62S 8888 12375 15074 17976 20631 8893 12376 15US 17978 20669 8905 12382 15153 17996 20671 8901 12389 15161 18009 20698 8914 12405 I518S 18024 20711 8931 12418 15210 18041 20728 8987 12419 1 5216 18051 2078 8996 12436 15275 18U81 20796 9U09 12459 15279 18084 20818 9U85 12544 15344 18088 20848 8143 12555 15349 18116 208SS 9161 12571 15352 18146 20661 9239 12574 15368 18198 20863 9252 12583 15390 18230 20898 9254 12676 15449 182U 20914 IM 12696 15463 18318 209U 9329 12712 15495 18370 20989 9444 12751 15512 18407 20963 9459 12768 15514 18412 20986 9490 12810 15526 18423 2099t 9531 12821 15543 18483 21001 9554 12845 15688 18516 2103C 9698 12855 15708 18567 21041 9713 12868 15712 18613 21085 9771 11877 15752 18031 21UW 8777 12897 15870 18b72 21098 9781 12901 15873 18691 21123 V8J0 12849 15887 18770 21117 9B47 12964 15904 18786 21188 9910 12988 15905 18799 21318 10006 12998 la907 18810 21213 3448 6456 4UU94 13002 15927 18822 21237 3488 6523 1UU97 13036 15945 188 7 21362 3520 6533 101U3 13043 15978 18843 21380 3S3S 6635 10177 13051 16015 18885 21391 3560 6680 10189 13063 16020 18912 21420 3584 6699 10191 13082 16015 18922 21450 3609 6781 10215 13085 160SS 18937 21459 3731 6795 10333 13124 16100 18946 21488 3737 6815 10365 13125 II1IO6 189 5 2H8 3767 6886 10403 13150 16121 18984 21 il3 3812 blUl 10409 13187 16173 19003 21531 3844 6982 10410 13205 16243 19055 21618 3850 7000 10411 13210 16282 19082 21633 3861 7042 10417 13215 16300 19094 21739 3882 7120 10432 13122 16313 19098 2175 3965 7192 10621 13233 16343 19131 21789 4033 7195 10530 13288 16356 19165 21805 4045 7207 10635 13337 18405 19199 21839 4049 7220 10 1 13355 16425 19202 21858 4054 7278 10995 13415 16430 19210 21873 7306 10713 13416 16449 19220 219284077 7347 10733 13442 16462 19224 21928 7350 10734 13470 16499 19239 219354093 7357 10803 13507 16551 19323 219414102 7433 10860 13547 16599 19329 219484121 7453 10883 13S9S 16652 19330 119474151 7536 10938 13628 16671 19338 21887 4158 7541 In de orige lijst staat 16805 m B 18802 19138 m z 11 134 Ingebleven Jtilzen 180 000 2 van 1500 en 25 van t 1000 benevenr een premie van 80 000 en een an t MOO Eerste Zwitsersche ambulance terug De eersie ZwlteeTsche arotulasice l v a M Ooetfrani in Bern teruggekeerd loo ma ddc de BNO De tweede Zwitsersche amtnHanee vertrskt I Februari De leKI r van de tenilgekeerdi ambulanc ve rde dat de gewonden Duilsche xoo wel als Bunlache een ultdekend bctundeluif hebben gehad De NederUnIscbe ambulance aal eMra atreiien ikbt u reetia testort Zoo nier dM b dao beden nog o glr rekenlna N 4erlandaclM anAulMiei Kanlngtnr cgachtM Oravvnliat