Goudsche Courant, vrijdag 6 februari 1942

i tr ïMfÈi t f d Vw isa tïs OUDSGMr COIBANT 6 Februari 1942 NIEUWSBIXD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j Si r No 20853 j De Japanners rukken Burma op Dr Posfhuma over een jaar productieslag m Het is een sprookje dat Europa zichzelf niet kan txteden Nedsriands toekomst In Europaesoh verbond gezien SJSü HeMtown heeft m de raadraal van het Een vMrkenningstroep van de Waffen S S In SSSS te VoOTburg een müurschildermg gemaakt voor het 0 i begeeft nch op weg ran de om Sa n Romemsch kajtecl uit den tyd dat de Romeinen evwc tegen acüe van vUandd ke verkenimecs Voorburg hmlden nedergezet te beachennen Het Duitcehe Laehtwapen aan het Oostfront Oikwyls zyn uren van barden airl eid in den sneeuwstorm noodig om de machines weer startklaar te maken Met behulp van den verwaimuigswagen voeren de mannen wdn het technisch perwneel den verstvden motoc n warme lucht toe om ze vóór te warmen W itbildPolvooon PJC Rouchtoetter AJNNI de EN Vrijdag jpjjiargang No 20853 HED INDISCHE OORLOGSVLOOT ffootendeels pernietigd Zware aanval op eskader in deJava Zee Verscheidene kruisers tot zinicen gebraclit Het keizerlijke Japansche hoofdkwartier maakt Ukend Vliegtuigen van de Japansche marine ontdekten 4 februari op 30 mijl ten Zuiden van het eilandKangean in de Javazee een vyandelyke vlootformatie De vliegtuigen brachten een Nederlandschekndser van het type Java tot zinken beschadigdenernstig een anderen Nederlandschen kruiser van64SO ton vernietigden een Nederlandschen kruisertan het type Java alsmede een Amerikaanschenkndser van het type Marblehead van 7050 ton enffrachten voorts een schip van 5000 ton tot zinken In dezen zeeslag werd de Nederlandsche oorlogst loot byna ih haar geheel vernietigd Een Japansch iMegtuig ging verloren Ij fjüt krnisert van de Java klasse de Java en de Sumatra zifn 6670 tol oot De Java is in 192S in dienst gesteld en de Sumatra in 1926 Dtinelheid bedraagt 31 mijl De bewapening bestaat nit tien kanonnen TU 15 cm benevens het noodige lichtere geschut Aan boord berilllen zich twee vliegtuigen De normale bemanning bestaat uit 525 koppen Met den kruiser vtfn 6450 ton is waarschijnlijk bedoeld de De Rijter die in 1936 in dienst is gesteld Dit schip dat een snelheid kdt van 32 mijl b bewapend met zeven kanonnen vén 15 cm De unnale bemanning bestaat uit 435 koppen De Amerikaansche kniiwn van het type Marblehead zijn bewapend met tien stukken van tS cm benevens luchtdoelartUlerie en lichter geschut en zes torpedolueeerbnizen Zij voeren twee vliegtuigen mee HET BOMBAKDEMENT VAN SINGAPORE H t artillerieduel van Singapore wordt sedert het aanbreken van den dag voortdurend heviger aldus meld de gisteravond het D N B De battery stellingen van Kranji ten Zuid Westen van den verbindingsdam zijn nog vóor de tegenstander het vuur kon openen vernie d Bij helder maanlicht heeïf de beschieting van Singapore gesteund door de actie van bommenwerpers den geheelen nacht geduurd Een aan Hiet Zu celijke uiteinde van den verundingsdam liggend bosch geraakte in brand De vlammen verlichtten den geheelen horizon Ook de oorlogshaven Seletar staat in brand Tweede aanval op Soerabaja Volgens een bencht van den BritNhen meuwsdlenst mt Batavia zow Soerabaja gisterochtend weer door ie lapanneis iijn gebombardeerd Het te Batavia gepubliceerde kjerbencht bevestigt zulks Er zijn Teischeidene branden in de lucht iMTen der Manne uitgebroken en enige schade aangericht Rangoon ernstig bedn Voorts meldt het legerbericht ook levendige activiteit der JapanKhe luchtmacht boven andere deeleo van Indie en verklaart dat de Bitneniegger Prins van Oranje niet mteagd Is in lijn vlvohtpogtng van Tmkan waar hij ten ti de van den Jtpiaschen aanval was gestation eerd Omtrent den tweeden loehtaan M op Soerabaja neldt de Britsehe lioinndienst dat drie gealUeerde Tliettnigen verloreg giagen De hpansche bommen vielen in hoofd JMk op havenwerken en op de uichtingen van de Marine waar aterleele sehade werd aangericht f het havengebied xUn eenlge knadea oltgebiokmi KtÊHfitKft Be Jai aauche troepen zijn nt d wrovering van Moelmem d rtvler de Stf win o rgetrokken en hebben een onmLddellJlDen inval Ingeaet op de havenstad MairtBlnau De Britten hebben nieuwe aMUngen langi d apoorweg van Martabai tot Pegoe betrokIten De Jipansotve luchtmacM bUJft Rancoon uit de lucht aanv aUen Op de kaart vlntft de leiet het Zuidelijkst deel van Burma ttet Ban aon cebSad R naamd PoJV90on M eT taltenant gonvemeiir generaai van 2 Iadie heeft volgens een bericht Sjanghai aaa de Deutsche U I d N hl en verhuring drinW levraagd om nieuwe maatrege ten behoeve van de gebieden in 2 Aiie daar de benoeming van nal Wavell tot opperbevelhebber 94 GealUeerde strUdkrachten in 51 Zuid Westeliik deel van den Stil jO n niet voldoende b om met S tcgeaaeties te kunnen onder Op de kaart ia de Britsehe kroonkolonie Biirme schuin gwarcoerd aangegeven TegelUk met het Japansche offensief In Malakka hebben de Japaminers ook de grens van Burma overschreden en hebben ztj t smalle gedeelte van de landengte van Kra de grenefitad Victoria veroverd Een twet de Japansche colonne opereertïe van uit BarLgkok en veroverdeTavoy Naden val van Moelmeiil wordt Rangoon ernstig bedreigd jjte regeeringszetel van Burma ifi thana otf peplaatst naar Mandalayi Een nader bericht zegt dat het Japansche artillerievuur hoofdzake ijk gencnt schijrt te zyn op het Npordelijke deel van het eiland tegenover Johore Bahroe Hier valt vooral in het gebied dat toegang geeft tot de brug naar Johore de zeer hevige uitwerking van het vuur De Enge sche artil erie beschiet de stad Johore Bahroe en haar naaste omgeving Verondersteld kan worden dat de Enge schen het begin van het offensief der Japansche artillerie beschouwen a s een voorbereiding tot landingen juist op dit smalste punt van de straat van Johore en d wr hun vuur deze veronderstelde bedoeling der Japanners trachten te verijdelen De luchtvaartoorresbondetit van de Times schrijft dat het voor de Britsehe luchtmacht als gevolg van de be zetting van het schiereiland Malakka door de Ifcipanners onn ogelyk geworden IS S jngapore met gevechtsvliegtuigen t verdedigen De enkele vliegvelden op het eiland Smgapofe zullen niet alleen dor de Japansche lucht macht maar ook door de Japansche artillerie van het schiereiland Ma akka uit gebombardeerd worden In die omstandigheden is het uitgesloten dat de Erge scheii van hun gevechtsvlieg tuigen gebruik kunnen maken Nu de jiteschietmg van Singapore een dag eti twee nachten duurt zijn er reeds teekenen bemerkbaar volgens Domei at de teienstand vermindert AUSTRALIË Aan zmn lot OVERGEtATEN DeMessaggero bericht op grond van een mediedeeAng uit Macao dat het Britsehe opperbevel in bet Verre Oosten besloten 4ieeft Australië aan Zijn lot over te laten In een der laatste bijeenkomsten an den genera en staf zou generaal Wavell daartoe bes oten hebben Tijdens deze bueenkomst moet hy verklaard hebben dat geen man en geen vliegtuig uit Britseh Indie Burma of Singapore zouden worden wegge haa d om de Australische kusten te verdedigen Naar de Bntsche berichtendienst meldt heeft Churchill medegedeeld iH de regeermg het verzoek van Australië m het oorlogskebinet vertegenwoordigd te zyn en bU de leidmg dor politiek gehoord 1 worden heeft m wlUigd NV AL OP CONVOOI IN STRAAT VAN MALAKKA Atlantu ifoUand PK Wiettbach De Japansche luchtmacht ontdekte gistermiddag bu Tandjong Balei op Sumatra in de Straat van Malakka een krachtig beschermd oonvooi I e Japansche hichtstrydlcrachten brachten van dit convooi een schip van 10 000 brt tot zmken staken een schip van 6000 brt in brand en t eschadigden nog twee andere schepen van elk 3000 brt zwaar De Japansche vliegtuigen leden ondanks het hevige vuren der luchtdoelartUlerie van de vyandelijke schepen geen verliezen Nu binnenkort een jaar productiesl achter den rug zal zjn had de Landstandspersdienst een l elangwekkend onderhoud met dr Posthuma der lei der van den productieslag die een terugblik wierp op het afgefoopen jaar en voor de toekomst de gro lijnen gaf niet a leen in Nederlandsch maer ook in Europeesch velband Dr Posithuma sprak dan in de allereerste plaats het sprookje tegen dat Europa zichzelf niet zou kunnen voedt n Heden en m de toekomst zal dit zeer zeker het geval zijn Want de producties ag geldt niet alleen voor Ne derland maar voor ons geheele vasteland Willen wi de Europeesche be scbaving h dhaven dan zal het oude Avond and zich aaneen dienen te slui ten hecht en sterk Eerst op grond van een veilig gestelde eigen productie kan men waarlyk vry zyn en zich vry voelen Alles zal m het werk gesteld moeten worden om een zoo groot mo gelyke mate van zelfvoorziening te bereiken e k land afzonderlyk zal zich hiertoetot het uiterste moeten inspan nen B dr Posthuma kon hierby de gerustellende verzekering geven he kan Europa kan in eigen behoefte voorzien Alle ander gepraat hierover is een fabel Bewys hiervoor is dat Europa het Europeesch Rusland inbegrepen 47 van de were dproductie aan landbouwvoortbrengselen bezit terwyl de Europeesche bevolking Rusland we derom inbegrepen 27 van de we re dbevolkmg uitmaakt De raogehjkheden voor Europa zyn nog enorm Een goed jaar En om tot ons eigen land terug te keeren waar nu éen jaar lang productieslag geleverd werd meende de ge neraal adviseur van den Ned Landstand dat er zeker geen slecht produc tiejaar achter ons ligt waarby hy denkt aan het feit dat de steg om de voedselvoorzlenmg voor ons Volk eerst begin Maart 41 aanving waardoor alleen nog maar invloed kon worden uitgeoefend op de zomergewassen om dat immers het wmtergewas reeds lang was uitgezaaid By het beschouwen van het resultaat aldus dr Posthuma moet m eerste plaats ons Hoezeer onze voedselvoorzlenmg van het buitenland afhankelyk was moge jiilyken uit de cyfers van 1938 Ruim 600 000 ton tarwe werd er toen mgevoerd alsmede 1 800 000 ton krachtvoer voor het vee Na de mvoermg van de volledige Engelsdie blokkade was Ne derland op zichzelf aangewezen en werd Nederland voedt zichzelf het parooL Voor een land als Nederland het op België na h t dichtstbevolkte van Europa beteekent zelfvoorzienmg een zoo hoog mogelyke opbrengst voedsel per eenheid van oppervlak Onder die voor roenschelyke consumptie bestemde gewassen nemen broodgraan en aardappelen een allereerste plaats m Uitbreiding ten koste van andere gewassen was slechts tot op een zekere grens mogel k dus nvoesl de hoeveelheid bouwland vermeerderd worden En dit kon onder de huidige omstandigheden het best geschieden door grasland m bouwland om te zet ten Behenractie De actie foot meer scheuren en grooteren aardappelverbouw mpg ge sLaagd heeten 1941 gaf b v een 24 hoogere opbrengst op een met 31 000 ha vergroote oppervlakte Wat dit beteekent behoeft niet nader uiteengezet te worden Niet alle grasland kan gescheurd worden een groot deel loont zich hiertoe met door de bodemgesteldheid en mede daardoor is een zoo doelmatig mogelyk gebruik van het grasland eén der belangrykste onderdeden V9n den productieslag De propaganda voor rationeele beweiding juiste conserveenng en deugdelyke mesten gierbewarmg heett op dit ge bied prachtige resultaten afgeworpen evenals de actie voor den verbouw van meer stoppelgewassen om niet te ver geten die welke voor uitbreiding van den verbouw van koolzaad is gevoerd Nu de Nederlandsche Landstand is opgericht zoo besloot dr Posthuma het gesprek zal h t diens voornaamste taak zyn te zorgen voor de voeding van het Nederlandsche volk Per 1 April a s zal zooals bekend de Landstand de leiding van den productieslag oveme van de commissie ter ondersteuning van de maatregelen getroffen voor de landbouwproductie waarvan ik voor zitter was Dit houdt uiteraard m dat ieder die tot nu toe meewerkte dit ook m de toekomst blyft doen Het gaat hierby m de eerste plaats om het welzyn an het Nederlandsche volk Alles wat méér uit den bodem gehaald ijirordt komt de voedselvoorzlenmg met andere woorden den welstand van ons eigen voBc ten goede Geen waarachtige vaderlander zal zich aan het medewerken aan deze taak willen ont trekken dat i myn vaste overlniging Majoor Vidkan Qnislbig de nieuwe Noorsche minister president fRecta De nieuwe bonnen Voor de week van Zondag 8 tot Zaterdag M Febrnari lijn voor het koopen van brood en vleesch aangewezen de bonnen 08 van de daarvoor beatemde kaarten BON 04b 04e e4d 0OB EIEREN GELDIG TOT EN MET 14 FEBRDASL De Kcretari eneraal van Landbonw en De geldighcidsdaur van genoemde bonnen wordt dua verlengd met één week BuMa MARKT SI TBLEf VU r MtrekenUK 4a4M Chefredacteur t TISTKR Qouda TIJDEUJKE HAL VEERING AARDAPPELRANTSOEN Aanvulling met peul vruchten De secretaris generaal van Land bouw en Visschery maakt het volgend bekend met betrekking tot de distïibutie van aardappelen en peulvruchten By de stopzettmg van de particuliere wmterbevoorradmg met aardappelen u medegedeeld dat by de bevolkingscen tra voldoende reserve voorraden aardappelen lagpn opgeslagen om daar mede den wmter m te gaan Thans is reeds gedurende vier of vyf weken uit dien voorraad geput i nog zal met de aard ppelvoorzienmg onder de heerschende zeer moeilyke omstandighedrai op deze wyze nog eenigen tyd kunnen worden doorgegaan Het IS echter onzeker hoe lang nog uit de voorraden gtput zal moeten wor den zoodat de overheid gedwongen is tot een voorzichtige verbruikspolitiek Daarom is besloten tot het volgende Gedurende het tijdvak van 8 Februari tot en met 21 februari a s derhalve gedurende twee weken zal elk der met 08a genummerde bonnen van de aard appelkaart recht geven op het koopen van 1 4 kg aardappelen Volledig heid halve wordt hierbij opgemerkt dat de normale verbruiker over twee aardappelkaarten derhalve over twee met 08a genummerde bonnen beschikt Voorts geeft gedurende genoemd tijdvak bon OSb van de aardappelkaart recht op het koopen van H kg aardappelen Teneinde de gevolgen van deze tijde lijke halveermg van het rantsoen op te vangen is bepaald dat gedurende het tijdvak van 15 Februari tot en met 28 Februari a s een nader aan te wijzen bon van de aardappelkaart recht zal geven op het koopen van 750 gram peulvruchten Daarnaast zal van 8 tot en met 21 Februari bon 212 van de bonkaart algemeen recht geven tot aan koop van 250 gram peulvruchten De aandacht wordt er op gevestigd dat men genoegen zal dienen te nemen met de soort peulvruchten welke de winkeliers voorradig heeft met andere woorden men kan niet en zeker niet voor alle bonnen waarover men beschikt één bepaalde soort peulvruchten verlangen Voorts is teneinde te waarborgen dat e n ieder op de thans geldige bon nen van de aardappelkaart ten volle zyn rantsoen zal kunnen betrekken bepaald dat de geldigheidsduur van bon 07a en 07b van de aardappelkaart welke zou eindigen op Zaterdag 7 Februari wordt verlengd tot en met Zaterdag 14 Februari a s Centrale Keukens 1 N aar aanleiding van de tydelyke wyziging m de aardappeldistributie waaraan een aanvullende peulvruchtendistribulie is verbonden dienen de personen die van de centrale keukens hun maaltyden betrekken een half aardappeLranlsoen namelyk een der nummers 08a van de aardappelkaarten in te leveren voor de periode 8 Februari tot enmel 22 Februari alsmede een halve peulvruchtenbon waarvan het nummer nog zal worden bekend gemaakt ter waarde van 375 gram peulvruchteen De gewon peulvruchtenbon 212 moet op de normale wyze door de centrale keukens worden igenomen 0ft en HtaoH i Zon op 9 13 onder 18 37 S Maan op 0 52 onder 11 54 Men ia verplicht te vei duisteren van consonderganil tot lomopkomst é Lantaarns van voertuigen S moeten een half unr na tonsS onderdanii ontstoken worden HK niKlI VnfW WW iMa MHKM Ben Mm ia hst iJs Schimmelpennmah K1U