Goudsche Courant, donderdag 12 februari 1942

41 40 79 per 100 kg Waalsc e boenenNAK Ie nabouw 1930 fItM M50NAK 2e enoudere nabouw ig 50 M Ongekeurd IB Wier Paarde en DuivebooneaNAK Ie n bouw ƒ 184 13 75 J ti NAK Ie enoudere nabouw n 90 75 qrd 17 De telersprtjzen zijn exclualef tik Levering geschiedt op P I CA voorwaarden franoo blim 10 km afstand van het bedrijf van den teler verdere vracht is voor rekening van den kc Öper In de telersprijcen vwh geplombeerd AK aad zijn begrepen dt keurings i plombek tea almede een t edrag voor kweekersverfoeding Waaneer de haudal ongeschoond iïaad loooDt komen keurings en plonïbekosten en fcweekersvergoeding I TO O te zijnen laste Officie PaMleaU van het departement wi Landbouw en Vlaacbertt TICLT TAN LANDBOCWZAOIN DOOB KWiCKna HAMBKLABBir CCOOPKBATOU coOperaUaa die at Mil of vla Itua orcaalsatie AVZ en Vf CO een Mmvraa bi d Naderlandache AlckerbouwCen tral Iwbliai ln edl nd voor den vertrouw van Undbouwzaden en hieropeen to wi slBC hebben ootvanffeu zUn verpUcfat vóór 13 April ts aande NA C een opgave te doen van detelera met wien ki een contract hebben afgealoten met opgave van Ie Naam adres en or anlaatleQummer van den teler Xe da nauwkeurige oppervlakte van het f wajs met TermeldiB van ras of variëteit nam Heden overleed ui bet Duicoo csluu lic V l OW cHeM UocMrrtJe ea Zas e JAMMIAJg UMTMAST den teeftVd van II jaar Haar diepbedroefde Ouders Broertiea en Zoaie Goada II Februari 194 Bockenbergttraat 122 De leraardcbesteltinK xal n aat hebben a s Zaterdag Ie 12 uur vanaf bet Oiacooetfebui de Wflk sém jÊMsbSsm O 811 18 Vanaf VrMag 13 i m Woensdag 18 februari de nooie Holtadsche lacbfilm met ULV BouMrainsTni MORSEN BAAT HET BETER 1m$f § raar lattraa laalt dl Qratis fietseastalling Plaatsbespreken aanbevolen Zondagmorgen 10 3D uur de amusapte film JlvMfarar In H M Exgtlalar 14 jaar Populaire entree prijzen Zaterdagmiddag 2 uur MATINEE voor lederen leeftijd met de Hollindsche succesfilm MOaaiN aAAT HIT BETER Entree kinderen vanaf 15 cent Volwassenen avondprijzen Onze FOVER avenala ona THEATER aeA knal aucoaa Moet U ook heen gaan Oa naar REUNIE iedereen doet T O 805 35 Te buur gevraagd v m z k v R dam te Qouda of Omgeving Vrij BOVENof BENEDENHUIS liuurprys 30 i 35 gid p niaand Liefst dicht bij station Brieven No O 815 bureau van dit blad 10 Ta huur 1 la koop gavraagd door particulier vrli HUIS of ViLUk bulten Rotterdam liefst omtrek Qouda Br Z W R Nijgh S van Ditmar Adv Bureau Rotterdam Q 813 7 TE HUUR aEIMAARD 4 peraonen zonder kinderen vragen halve étage ol kamara ongemcub omtrek station Qouda Br P C v d Berg Henegouwerplein 34a Rotterdam O 814 8 Wie we t of heeft voor direct oi later woning te huur la jouda of cmgeving geschikivoor echtpaar z k Huurprijs tot f 4S p mnd Br onder No O 810 bur van dit blad 8 8 Fruit speelautomaten te koop met ijzeren standaards Spoed I Brieven No G 809 bureau ran dit blad 5 Jl te koop gevraagd Brieven met opgaaf van prijs enz onder NoQ802 bureau van dit blad 6 africieele publicaUe het Departement Vaii lAndtïoUW en VltacherU MAXIMUM PBUZEN ZAAIBOONEN Het Rijksbureau voor de Voedselvooralenintt In Oorlogltqd maakt het volgende bekend Voor zaalboonen ijn de volgende maii mum prtjn n Incliuief onuetbe lastlnc vastgesteld E nraeh bnüa boenen C ka NAK Una bouw fM75 SCOS w nm 38 Il NAX 2e ca oudere Ceeumciie br boonen M oocelceurd tfjl WalefaenNthe Xa elb xmen AKA bwrw 3125 NAJC 2e en XIM 40 oudere Waieheractie Kogelboonta oncekeurd H oU bruine bQf ien Uatórt aan as ja 31 M 41 J9 JB Uja 41J8 onsekeurd Walcbenche wi1t boonen NAK Ie nabouw m n NJ K té m oudere Walchersche witte boonen landras NAK gek ongekeurd ollt 37 40 Noord HolU Knmibdücwi Undras 31 41 ia 44 jg NA JC eek Idem er ndere liardeduiUflCe M aajs ongekeurd Gttminger flboo cn Frieadie MM 3T40 Woudboontjet as aa J0 ongekeurd C troepboonen ongekeurd Kie brixxmen ongekeérd 30 SBM De tder rljzen yn eiechidet uk XiCVcrutg geschiedt PICA vo rwaJËr d n itrmxvco btnnen lOJrra ubtand ven liet bedrijf van den teler Verdere ▼ radlit komt voor rekening van den lumper In de tejersprljzen voor geplombeerd NA K zaad iqa begrepen de keuriagsen plombcfceiten alsmede een bedrag voor kweekersverg9eding Wanneer de handel ongeschoond lUad koopt komen plombekosten en kweekersversoedfbg te zijnen laste In Ie handelsprOzen zijn begrepen eventueele commlsslonnalrsagenten agentenen groothandelsprovlsie eze prijzen zijn exclusief zak en af pakhuis van den handelaar Op rekening gestelde zakken moeten binnen den gcbnlikelljken termfln door den handel tfgen factuurprljs wordfn teruggenomen Uitgaande en Inkomende vracht voor 7oover deze laatste O 10 te boven gaat koilit voor rekening van den kooper Gen gespecificeerde opgave van de werkelijke vrachtkosten moet op de nota van den handelaar worden vermeld Bij afname van kleinere hoeveel heden dan 100 kg mogen de genoemrde gébrulkersfHÜ n verhoogd worden met ten hoogste de volgende percentages bij afname tot en met 1 kg 55 bij afname van 1 t m 10 kg 35 bij afixame van 10 t m 25 kg 15 De aldus berekende prij7en gelden Inclusief vracht verpakking en vergoedingen vooT tjiaschen personen De handel in peulvruchten is slechts toegestaan aan die bandelaren cooperatiea die een overeenkomst zaalpeulvruchten met de Nederlandsche Akkerbouweentrale hebb4 n aangegaan Over het algemeen ia slechts de handel in door den NAX goedgekeur fë zaalboonen toegestaan met uitzondering van die soorten wnar voor eveneens een prUs voor ongekeurde ts vastgesteld Deze mogen echter slechts In den handel worden gebracht wanneer IJ door den NAK op partil zijn goedgekeurd en geplombeerd Voor zoover het bruine boonen betreft mac plombeering door den NAK eerst plaats vinden nadat de verschuldigde heffing aan de P J r A 1 betaald Het vervoer van ongekeurde zaalboonen staat zoolang p ombeering niet heeft plaats ge onden ond r controle van den NAK Wordt door een teler r chtstreeki afgeleverd aan een uiteindïlhken ge brulker dan mag maximail de nierbovengenoenade verbruike prijs ver mtnderd met 1 In rektning worden gebracht 4032 104 HUIS gevraagd Cienegeii I jaar huur vooruit te voldoen event kopen of een cMfcanivr en S staapkamara en kaukan Qem of on gem J KRAMENBURQ Piatar da Hoockitr 2Sls RattardanW reletooM 3757Ü j fl07 12 Ofticieele PubUcaüe van het Departement van Landbouw en Visscherlj MAXIMUM PRIJZFN VKL DBOONEN VOOR ZAAHKiPLEINDEN Het Ruksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstud maakt het volgende bekend 17 50 29 75 36 4 Voor veldboonen beslemd voor zaaidoelelndeii zyn de volgende maximumprijzen inclustaf omzetbelasting va tgesteld In de handelsprtjzen ziJn begrepen eventuee e conumatumnair agtnten en groothandelaprovisie Deze pijjzen a n exekiftief lak es af pakhuis van den Iwndclaar Op rekening gestelde zakk j moeten binaen den gebruikel ken termija iloor den handel tegen factuurprljs worden teru enomen Uitgaande en inkoineode vracht voor zoovM deze laatste O 10 te bovto gaat komt voor rekening van den kooper Een gespecificeerde opgave van de werkelijke vrachtkosten moet op de nota van den handelaar worderi vermek Btl afname Van kleinere hoeveelhedea dan 100 kg mog i de genoemde hasuMaarsprtJzen worden verhoogd met tan hoogste de volgende percen afname t m 1 kg 5S afname van meer dan 1 m 10 kg b4 afD me van meer dan 10 t m M kg 15 De aldus berekende prijzen gelden inclusief vracht verpakking n vergoediof voor tusachenperaonen Vanaf heden is het koopen van veldboonen zoowel NAK geketod als ongekeurd van teler toegestaan aan die hamlrlarwi atipaaatlea die een overe ikonist zaMpeuWnu ten ntet d Naderliandsohe icerbouwceiitrate taebtogn aaagegaan Onc keiird pav 0A na tt door den lumdel slecbts Worden v lu cht nadat dj door d i NAK op partQ da goedgekeurd n geplombeerd Het iratrvoer van ongekeurde partyen staat zoolang pkmilieering nog niet heeft plaats gevonden onder controle van den NAiC Wordt door een t cr rechtstreeks afgeleverd aan den uiteindelijken gebruiker dan mag maximaal de hiertwven In de desbetreffende kolom gedoomde handelaarsprijs verminderd met t SO In rekening worden gebracht Door den teler mag derhaUe niet de extra marge weHce den nandelaar bij verkoop van kleinere tioeveelheden dan 100 kg is toegestaan wftirden berekend 4021 79 Provinciale PablleaUe van het D artement van Landbouw en Visschery GOBDGEKEURDE ZOMEfl ZAAITARWE De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland maaitt aan belanghebbenden in haar werkgebied het volgende bekend Daar de hoeveelheid door den Nederlandschen Algemeenea Keuringdienst NAK zoowel te velde als op partQ goedgekeurde zomerzaattarwe van de rassen Mansholt s an Hoek Manshob s witte tarma en Blanks voor de te Wat betreft de vastgestelde maximumprtjzen en condities van bo engenoemde rassen omarzaal arwe kunnen betangh ebbend en inlichtingen bekomen by de Plaataelijke Bureauhoudeis van de provinci e Irkoopcentraie van Akkerbouwproducten OzO 21 Ofticieele PoMleatie van het Dt partement van Landbouw en VisscheriJ TEELT VAN LANDBOUWZADEN DOOR TELERS De Eegeerlngscwnimssans voor de Bodemproductie maakt het volgei le bekend He verbouwen van landbot 7aden Is toegestaan wanneer in totaal per t cdrij ntet m er flan 5 are wordt v bouwd De teler is vrU op deze 5 are landtoouwzaden te telen naar i a eigen keu e zonder dat hij hiervoor een aanvrage be ioeft in te dteoen C De verbouw van Undbouwzaüen W weten van gras en klaver aden lucerne serradella wikken upinen merg en voederkool suikei bieten mangels en WMMterbie en kooLrat en jppcikuoUen gele wortelen spurrie Tichorci boter aad en andert hierniet genoem4e raden van gpoenvoedergeuaseen op een oppervlakte giooter dan 5 are is slechts toegestaanWeianeer men I5 het bèzit ii van eenteelt ver guniung Zaadteelt van Wes enwoklsch raaigras suikerbieten mautelwarteb De zaadtöett van de and re gewassen te weten alle gras en kirfverforten met uitzondering Ivan Westerwoldsch raaigras wtkke luplnenserradella mergen voederSt ool gelewortelen spiurie ciclKwei vtoor eigenrekening en rvsioo s op wecifi oppervlakte groo er dan 5 are kan in meerof minder beperkte mate worden toegestaan 1 Aan de teelt van gras en klaverzaden mergen voederkool en gelewertelen zal als eisch gesteld iwordendat de tel r deze zaadteelt stelt onderconIrAle vair den Ned er land enen Algemeenen Keuringsdienst te Wage ningen Aanvragen voor de zaadteelt van die gewassen waarvan zaadteel t vocm eigen rekening is toegestaan itioeten uiterlijk 25 Februari aj worden ingediend bU de Nederlandsche Akkerbouw Centrale afd Zaaizaad Bezuldenhout 15 s Gravenhage met nfuwkeiinge opgave van Ic de oppervlakte welke In JOSO1B30 1940 door hem voor e genrekening met deze gewassen is be teekl Xe de oppervlakte aarop hij dezegewassen voor den oogst 1043 wewMitte teten 3e de soort het ras of de variëteit van de te telen gewassen 4e den naam en het adres van deh aanvragsr aWhede het nummar waaronder 1 het district waarin dez bij de Landbouw Cris is Organisatie iiti aarM esIoten Telers die reads e i aanvrage heb ben ingediend voor deh rerbouw van klaverzaad l ehoeven niet opnieuw een aanvrage in te dienen 4027 ee T U TUMKOtQ BAIGHTON Ca wnmoK nuEWELECNnra i ia Sa ILASSe tla UI8T TBECPOira VJUI WOEMSDAO 11 FEnDJUI ISO flOOGE PBCüdUi 1000 1S08 400 10094 llMl 18S74 1S729 I 300 saoa 6137 154m f 100 2 8464 0384 8004 0300 IHIT 11405 13008 U604 l Êa6 18000 lOSiO PIEMICN VAM m 8665 8883 7304 les 106 184 3i0 aOT 817 3M 8TS 800 400 063 7U 080 080 007 094 1146 1330 188S 10 0 1416 1634 166 1503 1637 1700 1813 1967 1008 3000 3101 aieo3100 3484 3517 3034 3656 3685 3708 t7U SOK 3180 8183 8188 i 4 l SS03 8661 3576 3603 STOft 3773 3701 8800 30XT 3000 4134 4170 4480 4740 004 4813 4816 4843 4070 4008 6407 5631 6601 608 6007 6865 6117 0140 6133 0338 6370 6466 6483 6503 6683 6737 6763 6704 704 0866 6684 6004 6936 6038 6074 6061 7103 7153 716B 7331 7331 7341 7441 7445 7614 7637 774X 7788 8008 8028 8043 wan 6361 6644 8678 8716 0886 0850 0870 0603 9014 0066 0060 0077 0170 0337 0348 9576 0606 0616 0633 0634 0764 0767 0830 0066 0080 0060 10003 10164 10487 10633 10007 10561 106Ö7 K647 10603 10810 30064 10860 10804 10913 lOMp 10874 11001 11000 11380 11338 11846 ll 47 11437 11441 llOT 11771 lUM 11835 11010 laOTO 13183 13164 13344 13355 1 73 12530 ISOS 13760 13700 M Ï39T3 78 imo ISIM lÜOÖ 18 mS 18573 nOOT nSw iSeil 14034 14304 14003 UM 14 iSS iSoi 16t87 18800 IMM 15453 154S 15480 lUM Ififf 166tt 1S075 10004 VtO 18341 104Q0 10431 10403 1 683 1677 16701 16807 10070 17338 17336 17300 17376 17800 ITOU 17351 17301 17480 17476 17653 17687 17087 17660 17158 17787 17868 i7980 17B61 17000 18300 18310 18341 10444 18447 18408 187 3 18807 10866 10018 18953 18056 10064 10100 10363 1937B 10607 10634 19636 10608 10714 10850 19044 30130 303U 90300 90359 30548 30600 90500 90001 30660 30731 30013 30040 90005 30980 4 S70 GEm PBEMISII 01 137 140 150 177 660 lar 600 806 1064 laaa 1686 1943 2370 3eoe 2942 ai97 3400 3690 3823 4849 4667 6090 5415 5647 6046 6326 6623 6791 7339 7703 8043 8333 8671 8816 9830 9638 188 664 13 219 728 940 l 49 1666 1767 2176 3396 2463 2767 3073 3284 3452 3733 4170 4429 4947 5230 5554 6SS4 6140 6383 6595 6989 7439 7838 8117 8438 8634 9097 9601 9766 738 943 1307 1673 1796 22 2330 3466 3768 3114 3303 3463 3736 43SI 4481 4966 B271 6575 5927 6141 6392 6648 6989 7468 7863 8164 8506 P701 9180 95U 9888 882 891 813 1081 1401 1646 1964 3140 3371 2632 2943 3333 3427 8616 3923 4364 4736 6108 6417 6674 6071 6330 781 1026 13 7 1690 1934 222S 2337 2641 2873 3176 3399 3689 3812 4820 4616 6oa7 6407 5623 6974 6193 6491 6790 7093 7593 8031 8309 8647 8766 80 778 944 1231 1478 1663 1968 1146 3407 3837 3949 3238 S4J8 MS8 4014 4357 4800 f119 5608 6687 8079 8333 6630 6840 7371 7763 8071 8363 £ 606 8963 9370 0074 1232 0331 1506 682 1673 3083 3280 3414 2647 2986 3263 3443 3636 4033 4372 4913 5162 5543 6712 eoas 6330 6647 BBSO 7384 7806 8083 8364 8608 R990 9439 1687 2174 2284 2428 3755 3019 3278 3451 3639 4143 4416 4937 6316 5548 6718 6121 6367 6666 68S0 7401 7813 8104 8402 8670 9031 9494 9720 1B87 1876 2308 332S 34SS aSBO 8163 S314 3670 8752 43M 4628 4697 5350 5608 6943 6182 8467 6777 7087 7661 8011 8204 8536 8740 8213 9544 0886 1311 1676 1873 3306 3322 2469 2829 8121 8306 3473 4271 4488 4991 5323 7346 7725 8060 8263 8678 8830 9867 9647 6593 6929 8147 6408 8754 7016 7461 7878 8185 8508 8727 9198 9629 986 9687 9934 9933 9969 10006 10026 10040 10046 10Ü71 101U8 10167 10193 U331 10138 10386 10373 10301 10326 10367 10409 10445 I04S1 10494 10603 10660 1GS50 10744 10885 10808 10982 10994 10097 11017 11034 11086 11108 11140 11148 11178 li204 11214 11241 11361 11314 11874 11412 11416 11454 11476 11480 11545 11560 11685 11 31 11631 11846 11673 11697 11731 11766 11790 11707 11808 11867 11886 11970 11086 11997 13030 12025 13040 13076 13100 13183 13141 12168 13190 13339 13241 12363 122110 12298 12302 13314 12330 13378 13891 13463 1363S 12543 Uiti 12577 13694 ISSOt 1386 13872 13736 12737 13787 13783 I38J3 13868 13893 13934 13088 13940 13976 13887 13991 13055 13138 13160 13187 13215 13384 13338 13410 18416 13936 13638 13644 13651 13716 18736 18743 13880 14023 14039 14033 14053 14074 14095 14U1 14181 14193 14302 14215 14269 14334 14371 14428 14441 14472 14679 14683 14816 14697 14740 14748 14761 Hï lï l W l 77 14931 14961 14990 14996 14998 16004 15068 16098 16174 15178 16233 16382 16285 16348 15350 16380 16404 16416 1S468 16493 1S713 16714 16716 16741 15766 16776 16780 167M 1M16 15833 16843 16868 16A88 16939 15994 15997 18013 10083 18084 16126 16137 18170 16188 18316 1U51 16256 18370 18378 18116 18339 18889 16383 18383 16433 10456 16634 188W 18838 16827 1664116733 16723 18747 16765 16846 16869 18944 18980 18993 16998 17015 17039 17106 17160 17170 17184 17813 17364 17399 17416 17448 17454 17463 17496 17483 17587 17570 17806 17B13 17624 17628 17670 17704 17719 17769 17773 11U0 17 30 17830 17900 17966 17971 18038 18071 18106 18108 18114 18164 18174 18199 18306 18338 18364 18367 18314 18325 18340 18343 18376 18397 1M37 18511 18544 18580 18681 1 686 18847 18685 18737 18737 imi 18838 18861 18063 18874 18986 18994 I903S 19089 19058 19105 19158 19170 10173 19194 19231 19180 19336 191 19346 18t99 10404 194S6 19600 19508 19663 19576 19003 19818 19667 19704 19779 19798 19808 19870 19876 19948 19983 19973 30041 30060 30110 30151 30173 20186 20243 20391 30839 3C38I 20366 304D3 30416 30468 30473 30491 30601 30587 10807 30814 30621 20643 20653 306 20071 70685 30686 20699 30736 30767 20794 20866 30874 30691 30926 30937 30980 31000 VerbeUrlrüen 6 klUK 9 lUst 30904 m 30940 6583 mr met premi on t 70 19364 mx met premi na 1 70 Verb torüi en 5e Uiaae 10 H t Premie an J 70 4600 m X 4600 Oe n premtCn 4008 m t 4083 6775 ootbnckt ONUCCOIIilGeEtD THALIA THEATER 0 804 66 Vanai VrlM t at an mal Waanadag DONDERDAG 12 FEBR De procf RUIK KOFFIE iK PROEF KOFFIC opcTe lom DAT KA Want T IS De Gruvter s Koffiesurrogaat DAAR Z T ECkTE Koffie in DeGruyter o 803 IS SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vrridag 13 Februari lot en met I insdag 17 HebruaTi MANNEN UIT ÉÉN STUK MANN POR MANN Eea UPA film met GISELA UHLEN VIKTORIA v BALLASKO GUSTAV KNUTH CARL KUHLMANN HERMANN SPEELMANS JOSEF SIEBER HEINZ WELZEL ELLEN BANG Regies ROBERTA L STEMMLL Eea fnm ran wegenbouw en kampleven van werk en vroolijkheid flirt en liefde van mannelijke conflicten en broederlijke kameraadschap SPANNING HUMOR SENSATIE Tpegang boven 18 jaar Aanvang der vooratellingen 8 15 O 806 70 Zondag vanaf 3 30 5 45 6 15 doorloopend Vtrzikaring MIJ vraagt voor BOUDA an omgeving ACTIEF VERIEBENWOBIIDieEII R K tegen salaris en provisie Aanbiedingen qnder no G 808 bureau van dit blad 24 V UltdnikkelQk wordt er sp eweM dat het avwschri len van de uxf stane oppervlakte verboden Is Reeda ill edlend iQb de aanvnl voor aullBaren vo derbieteaM ihanaalwortelaaad kaompen t VI r knouan fele wortelen meri dohorA WaterwolitoGh ri r roodzwcAkcras hooftwtBkcras nW rle en b o t piia ad Dese liehoeven d niet m r laaadlaod t worden Mocht een kweaker handelaar peratlea betzU in el aa b drij eU op contract andar dan de lu boven faiacmd landbonwiadui len verbouwen dan moet hi Tv vóór a 4Mwvari opfave ïevnl kan d atdeellna laaizaad van NAC BeaiMdenhout U O S hage met venneldinc van de h ven gevnacde egevena omtrent oppetvlakte en de telen ik 4026 FEÜII I E ION rnat ifjn pot van pe Ster een krahtje van ver En het ergste ia merkte zijn dacht allooi Op da e te bladzijde vriend op dat deze laster b het tonden over vier kqlommen groote pobliek ingang zou kunnep vinden en Daarop aam da rechter afscheid zouden twke auto a vartr keo de eene Oe dagbladdirecteur liep nadenkend onn de grensposten van Oeganda En heen eq weer Tenslotte bleef hij voor gelsch Egjrptisch Soedan en Franach talin n ItaaIt Maar Imltan C nn n A l A b ba ba comnrisaaria loAd op de kaart lladnik varbodeni koppen te lezen misschien zeffs bU het VgerechL clë hêt èmtw Vtkli mTë nTar bui tim IvÓn Twee geheimzimUge misdaden wurging van Demet in de lift van Rl in de dmkke traat Een dagbladventer andere om het gerecht te Wahenia op raken zonder gebruik te mak i van d De journalist R efenberg vermoordt to feöberg flatgebouw ia eéft vree elijk liep aan 4eii overkant en zwaaide met de gte ta brengen In alwachtini voorposten en dus zondw een beroep te Hn GROOÏÏ AVONTUUR ant naar de voorbtjgangers de extr a editie van de Ster gruwellike misdaad to bet va dan Kongo riep hl oo daamn zouden overal klopjaahten d len op 4e overzetters En ik kanworden ingericht i verzekeren dat de negers op dat punt De commissaris van politie had een vetbazend geheugen hebben landkaart van den mm gerukt en óp Columbuj nep het bureau van den rampzaligen Ber t teau neergelegd Samen met Dubois en Inderdaad want er den onder diraeteurgemraal van Nlzl e P werd het wegennet beatudeerd Er wa onderbroken den Ktuigo den directeur van een goud en verzwarend toeval llmUn ehls voortvluchtig met vyi mll Daaraan had Ik niet eèn lioen friftcs in goud Den nacht vóór dacht bekende de directeuij het vertrek van Riefenberg uit onze De rechter schoof z n driemaifi klonk deze j Unlljke zm in da oons van den directeur Toen dadige ging h naar ifjn bureau en scheurde door 1 X a ISkL er chU irro raXTLr7db r t de s fk heb klagen raadewetlcer aan tukken wegen de eene loopend over HM naar i eek petazend voor Èt muona vs BnwwMKV Wahenia da andere van Nlzl naar het = w R POOBUWS VEBDWENEN Bduartlmear en At erda ian Meng J beortenla kan ze wakker makee Riefenberg steeds aangezien voor een goeden Jovialen kerel maar dia g heimzinnige moord to bet flatgebouw fM n ta k kM JSïï gewurgd in het bU het bureau wtm Mng icoeraen aan het werk flatüebouw waar de journalist een ap U weet hoe ik de titereld Terw l da dagbladdirecteur een jiur parlement betrok De dader van deze zei hij ta n taf mH Wi qa tataf IMt artifcal dat de rechtskun onverklaarbare misdaad bleef onbe schuilt een misdadiger Onze dige medewerker had geschreven zat Ikend Een man met een onbetrouwbaar mrtmcten sluimeren Een oAg m te kijken kreeg hl befoek van een verleden bevrlenden rechter wien advies nogal De direeteur van Het Werrid ena werd Ingewonnen voor de behan inieuws was buiten zichzelf van veront deling van sommige zaken Hij was op Waardiging na het lezen van het artikel hoogte van de jongste berichten dat onder deze beschuldigende titel ziU tegen hem worden uitgeapMd te X aoMotaUk Sk i ï t hi de h n het Werd gepubliceerd Blefenberg werd r r daar hU dank zÖ dS tUMtóhen dekking lsS üi d vraeaelUk t k e Si etSSST l TJ6 l 1 zeggan la dit niet het lemiftid die voor den eersten kei voet to den Kongo zet Ik ben tuigd dat alle gebeurde volgens £ j i s SE s iuiir üW i s s iHeni pro uïï5rx s ssri t roem 3ï el£2 ta mven naar 4 Als ik het voor het zeggen had aou Ik zooiets niet laten verschijnen da M erzoekareebter na tozlng van uvan nanr n dia tot een istemationale bende zou kdSlnga om zoo te zeggen aan het racli tea en bedlenden renden of fletetan Ik bpn de meeolng toegedaan zei een buitengewone ver ïwi l J V i overwogen plan e dat doort SL J ÏÏÏ J handlanger to het vreeselijke hdBben te doen Al ft nwftnoordeoaar tiin betrokken rtïüJï i ï S D commUsaria peelde met Jn pof mUdeluk eer we enke a ur n verder lood zUn zQa spoor hebban gevoadei i Dat gemakkalfik gazagd map Wargt t rvel$itl parda Ouboia booran an bat beroep van reizend teilDk verhoor werd onttrokken Daar lange dewegan om al de blanken op hidelUk da commlaaarla dat wtJ loumallat bad gekozoi ora aldua de om waarde vriend als ik u een goeden te roepen ZQn verladen raad mag geven loop niet te onstuimig gadarlng Da eonunissaria van politie letigd werden beklad an da van t L Het I uw recht en yifi uw bad deaan maatregel votvgeschreven misdaden to verban Inet aikaar plicht Blefenberg op discrete wflz te waarna UI deh trtefi üseh to verbto kebraeht en verklaard verdedigen maar pak bljvaorbeeld met ding atelda mat h t cari al eommlsaa lar kük Uw L T1 J if gemeena latte atreak uw premie niet uit voot er meer Ucht riaat ta Mizl dan gewektbebeerdjer Si U bSdT d u £SJffS 1 ï ï P tin iozlena n at Na een Inrta beraadalagtog werd het mn aas o aiM Wi O fir dltu t ap zUn buraau laag op xieh laten wachtao ivdgend flw epcaattfat anmldd mk U denkt toch niet dat Wat ik denk la nier van belaag endernrak da endermekarecbtcr hem maar tiiik hier eena OJt vrUar ta hebben