Goudsche Courant, donderdag 16 april 1942

DONDERDAG 16 APRIL 1042 Bkceaten spoed gewerkt om te tr ditea een catastFoplie in het kamende set zoMi te voorkmnen Vwder moet er nog eens de aandacht op gevestigd worden ditt er provincies zün waar nog plaats i voor vacantiegangers die liever niet in een file wenschen te loopen of te fietsen zooals bij het bezoeken der bollenvelden wel geschiedt Men denke bijvoorbeeld aan Drent v Overijssel Brabant midden en Noaid Limbuig Hier kan men mits vroegtU4ig besproken zek goed slagen en van ean rustige ongestoorde vacantie 8É eten Het zal den toerist zeker even B interesseeren te weten dat de AWPUfcn Nederland scfie Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ook dit jaar weer een inlichtingen 4ienst inxake ttezetting v n hotels en penllóns voor het komende seizoen heeft ingesteld De bedoeling van dezen dienst ü den toerist op de hoogte te stellen van de drukte in de streek wakr hy zijn vacantie wenscht door te brengen De A N V V krijgt regelmatig vafi alle vereenigtngen voor vreemdeligenverkeer de gegevens over de bedbezetting ter plaatse Wanneer er dus in hotels geen plaatsen meer vrij zijn wordt dit direct doorgegeven waamrf 4e AJÏ V eze gegevens weer dadelijk san de andere V V V s doorgeeft Deze dienst geeft dus eigenlijk slechts ifegatieve inlichtingen door speciaal den nadruk te leggeii op de holels en pensions waar geen plaats tneer vrij i I Deze gegevens zün niet alleen bij genoemde V V V s te bekomen doch ook bij de reisbureaux de inlichtingenkantoren der spoorweg iv bü den A M W V en bü de Nederlandsche Reisvereeniging Het is werkelijk een belang van een ieder dat zoo vroeg mogelijk plaats besproken wordt Aan oiüiers met schoolgaande kinderen wordf echter aangeraden even de resultaten van het onderzoek van de oommissie ter bestudeering van het vraagstuk van de vacantiespreiding af te wachten Het is echter uiterst gewenscht dat ongehuwden en echtparen zonder schoolgaande kinderen dit jaar vóór half Juli en na half Augustus htm vacantie nemen als zü op reis gaan GELDIGE BONNEN D iM hlkb aa r pei wraoon Gettt radit op hat koopan van 4 l m 114 t m I p c 1 Jaar M jaar L Brooif ot labak Vlsesch of vl waran Aardappelen AardapiMlen 2S0a Alccm 1 01 of 4 01 Hes 2S9 Algem 263 Algcm 167 2 1 MI 269 A1 M9 402 4 03 Bes 264 Algcm 268 Algwn 267 Algem 298 262 266 170 274 Algem 16A t m ItA Jlelk lSEn m IfB Melk n April tw il 1 Boter of Vet I ranta Boter ol Margarine M Maart tM lt AprH Mt r 5 171 Algem 250 gram Peulvruchten 404 Keservf L400 gram Sinaaaapp4 len 1 k g Suiker 50 ram Cacao 230 gram Koffleanrrogaat 900 gram Jam Bloem ta ot gebak SiJtt Feulvrucbtwi Gort Varmte f mals OELDiSE BONNEN VpOR DIVERSE ARTIKELEN Eik der volgende Iwnnen JGecft recht ofi het knopen van 2 liter Petroleum 1 eenh Brandstoffen 1 eenh geen anthradet 1 eenh BrandstotfcB op bon 08 H K uitsluitend turf 1 rants Zeep 1 ranta Zeep 75 rara Toiletzeep 00 50 ram Scheerzeep 0PMERKtN9EN IDc gcMIghciiMuur an de oltanft bonran it rtaf ih t m Donderdag 3U April 211 Algemee Zeep 226 Algemeen Zeep G Zeep ToOetzeep H Zeep Toiletzeep Oe bonnen ter vo krtlglng van levensmiddelen waarvan de cldlgbeldsduur op Zondag begüit mogen op den daaraan voorafgaanden 2 terda wordch cbruikt met uitzondering van den bon voor vleesch ot vleescbwaren BtNREIIUND EXTRA WINTERUITKGERING OOK VOOR KLEINE BOEREN EN TUINDERS Ook voor de kleine boeren en tuinbouwers is de extra winteruitkeering van 10 resp 15 naar gelang de betrokkenen al dan niet eten uit de centrale keukens betrekken thans voor een week verl ergd Deze uitkeering wordt dus evenals zulks ten aanzien van de ondersteunde werkloozen het geval is tot en met IS April a s vecatrekt VE BaAMSWEEB UWMTI IN BA K FCNCT TOESANO TOT AU I PLAATSEN H t VovrdettlngenblMd bevat een b slutt van den secretaris generaal ven Binnenlandr sche Zaken houdende wijEiflnc en aaavulhae van het besluit brandw erwe en Daarin wordt bepaald dat de hoofdinspecteur tsC de dlstrtetsinspecteurs van t brandweerwezen tmede de door den secretarisr generaal eangew sen ambtensren vea de Rykaülspectie van het brandwecrvrezen te allen t de vrtjen tocsaog hebben tot alle plaatsen voor zoover zU het betreden daarvan voor een goede vervulling van hun taak redelukerwijze noodlg oocdeelen ZkK noodlf verschalfen ztJL zich toegang raet behulp vaa den sterlben arm OOK ONTBHJBMINO KOGEUJK VOOK HONUIIBNTBN Het Verordenla nblad bevat een besluit waarby de onteigeplngsprocedure welke totdusver bestond ten behoeve van natuurbescherming wordt uitgebreid tot onteigeningen ten behoeve van verzorglne van monumenten Volgens de bU bovenbedoeld besluit gewijzigde onteigeningswet zal OBtcigaolnc in hetbelana van monuinentcnxorc of van natuurbesdwnning voorti ai kmucn geschiedenvan onroerende r onumenten van natuurnionumenter en van andere onroerende goederen welke grenxen aan of gelegen zijn inde aabtiheid van onroerende monumenten ofnatuurmonumenten alsmede van de daaropgevestigde erfdienstbaarheden en andere zalielijke rechten BMMCO0PDm OlfA S VOOS 00 LOGgOEWONDCK Door het fllmgllde van de Nederlandschti Kultuuhrkamer wordrHl dipk nu s uitgereikt aan de Kederlandsclie oorlogsinvaliden welke hen het recht geven alle Nederlandsche bioscopen gratis te bezoeken he einde van den oorlnS bracht doch deze zicii integendeel nog tot meer landen ging uitbreiden Bü ieze druk op Pétain vam binnenuit voegde zich dan nog de voortdurende presjie welke de Amerikaaosche gezant Leahy op de regeering te Vichy liitOËfenen ging Hetgeen er 1 met al in December 40 dan ook toe leidde dat Pierre Lava de meest overtuigde voorstaipder der Uontoife politiek uit de Frarfische regeérint trad om buiten Vichy zü pPOpagand voor de collaboration te Ttunnen voortzetten Die propaganda maakte h n tot sladitoffer van een aaiislag tpen hü het woord voerde op een bijeenkomst van naar het oostfront vertrekkende Fransche legionnairs Die propaganda maakte hem met Marcel Déat eens ee volgeling van Leon Blum en later neo socialist en mèt Doriot de vroegere commtmist en thans de leider vta de nat socialistische Franache Volkspartü tot den heftigslen strüner voor een herboren worden vaw het Fransdie volk in de warmte der Europeest e gemeenschap Laval wilde zijn volk tot de erken nbigbrengen dat Frönkrljks tragisch lot bovenal hieraan moet worden gewet 3 dat Frankrük zich terwiUe van het befaamde evenwicht iii de internationale politiek tot Engelands degen op het Europeesche vasteland had laten maken inplaats van vóór alles naar een samenwerking met het volk aan eéne zijde van den Ryn te streven Hij achtte het Fransche helaiig derhalve in de toekomst slechts verzekerd in een van geen buitencontinentalen invloed afhankelült sterk eensgezind Europa waarvoor jrts eerste voorwaarde de FransCh Duitsche collaboration gesteld nioest worden En hü was daarcm van meening dat ook de be ettin door Duitsche troepen van een bel nsri k deel van Frankrük géén rem mocht vor VBBMARKT GODDA M A ril Aangevoerd In totaal Miatu waarvan M magere varkena 16 48 WZ b en M per tuk H runderen IM nuc Tere kalveren g k I cren overgemwwB vat H V C gokkr dten l a r Handd méUg u tken haddea peek IjBK ABMDi HK rouns G£UWrEN t urU fai de aaoM vin 4e politie steravond of de Houtmans pe penooen die een ImmI en Ult 4roe ai Set bleeic oat zij yjit in een iroepwatetatHrnkkerij A UsdeeWeeg in rokcii en een Lrf igelnii tdcl en een kist roet ingre SZ ontvreecnd liadden Het op SuH betra drieUl een 24 kwwerioiWB een 23 J rife lot en den 3B jarice nikerwer silen alWer lé laatste recidivist b iBfestolen Ifrwijl de buit m Z cnomen w SPORT WBM3TKUD XODATfBOTS DITGBSnLD De voor a s Z Vtti t voor de compeIjtje van de OnderaUeeiine Roltevdam m bet programma staande wedstrijd jjjiii Bo Steed Hooger O is uit IHleM PLAATSELMK klEUWS Boskoop OPBOOGINO ALGEMEKNB BEGRAAFPLAAirS De algemccnc begraafplaats zal In Iwar geheel ongeveer 30 cm opgehoogd forten Het werk wordt door de geaeente in eigen behecniigtevoeni CfM VKKBENICORG DE BOSKOpirSCBE VKIUNG 15 April Rozen per bos Butterfly l6 3 60 August Noack 2 20 3 00 Qemengde roaen I OOt I O Diversen per bos Rhododendronbloemen 1 80 2 10 idenri Pink Pearl 1 40 2 60 Prunus trilobatakken 8 80 1 20 Azaleabloemen 3 80 4 60 Andromeda 025 0 34 Mahoniablad 0 10 m Clematis Prins Hendrik 3 30 Seihgenbloemen 1 10 1 50 Balrozen O 50 070 Cerasus Hiaokura kus 3 10 IM Tulpen 0 24 0 33 Forsythiatakten080 1 10 Moordi cht kMftKrxKSvamx nütsavond rriti Bogwnecitar D i i Rugüi Dinadag gaf de afd Moordirecbt def Kaalschappij Tot hut van t algeieen voor haar leden den vierden en iBlslen Nütsavond in dit seizoen Frits Bouwmeester i Dogi Rugani iebben met schetsen en voordrachten 4ri bezoekers een op hoog peil staanien liunst ond geboden Vooral de hétsen uit de rechtszaal vielen ie r in den geest Oogi Rugani toonde iet Moderne vjxww dat zü ook dramtisohe roUen volkonien beheerscht Zoowel Dogi Rugani als Frjts Bouwmsestpr liet de personen voor het puMiek leven niet liUeen door verschil n intonatie doch ook door uitbeel ii derverschillende karakters Al met al een uitstekend geklaagde vond waarmede het bestuur der af eling veel eer heeft ingelegd en M T n de leden zeer genoten ebbcn Reeuwifk VOLKS TJINEN AAN DE BRUG GEREED Daze weck komt men gereed met K spitten van het land voor de voUoiWmen aan de Reeuwijkschebnig zoomi de tuinen daar spoedig in gebruik riomen zullen kunnen worden Thans ook een aanvang gemaakt met het ipittöi van HH voor voUc uiiiien be emde land aan den Platteweg WTKEERING C BKENTEFONDS De uitkeering uit het GemeenteiJwil ingevolge de werop de financrele verhouding tustchen rijk en ge i over het ultteerBigBtiJdvak IV 1941 is voor de gemeente Reeu t vastgesteld op n7 73 S4 De ar W iriUteering bedweg V GUNNINGS EN VHtLOFSBKCHT De l Ijsmeester heeft voor het tijdJW 1 Mei 194a t m 30 April 1943 52 Sunningsre t ingevolge 4e wa vastgesteld op ƒ 360 sn f Wrk srecht q ƒ 75 thoonhoven WVOI EN VOORWEi EN ent mdentaande gevonden n P n ijn inlichtingm te verSy aan iet bureau van politie zakmecje textielpunten sleugj handschoen zUverbon geruite JJ Harte pof rxnonsaie met inhoud Wadcnxveen WSTRIBCTr UESCHEIDEN ONTV TBHD kiü HazOTSwoude r J de gemeentepolitie procesver r emaakt terzake diefstal van f dutribuüebooboekjes DOISTE INC VAN JUTEZAKKEN Jwzake het verduisteren van jute J ten nadeele van M B alhier en J T in dese gemeente proces 1 opgen aakt KONUNENIHEFSTAI L erb id met een diefstal van een 3 w deze gemeente is tegen D T f Procesverbeal opgemaakt a J OM PERSOONSBBWU8 ja wkelj personen zijn bekeurd daar 11 persoonsbewijs niet bü zicïi iacantieprohlemen D K a s aomtrvacanti ate t ia rttband ttutl e i zondere omstandigheden niet alleen de particnlieren maar ook de overheid en tctachillende lurer organen voor tal van iMtige poblemeo Er zal binneiikcHrt degenheid genoeg zün daar de andadht op te vestigen Zoo zal in de komende maanden een serie artikeloi inde pers verschijnen die ten doel hebben aandacht te vragen voor die deelen van ons mooie vaderland waarvande tocristenstroom nog een welkomvreemdelmg zal kunnen worden toegeroepen tl Het distraiutie vntacrtuk ia eea i ro bleon op tfchzèU maar vormt toch slechts een onderdeel van de moeilijkheden wellcc ons dit jaar te wachten staan Bet Is dao ook te vefwacfaten dat aaiL allen die werkzaam zün in bedijlvm we e met het Vreeemdelingenverkeer en toerisme te maken hebben houge eischen zuUea warden gesteld De ipoeiiykheden die zich dit jaar zullen voordoen zuUen veel en veel grooter zijn dan welk ander jaar ook Vmr is dan om te begmifkn het vervoefsvraagstok dat eigenlijk wel het lielangrükste struikelbtok vormt voc hel vlot verwerken van den toeristenstroom in het komende seizoen Deze moeilijkheden kunnen wij samenvatten in vijfpunten Het tdtort aan spoorvregmate rieel waardoor vervoer van toeristenals in vroegere jaien onmogelijk is gtwordién terwijl van extra treinei natuuriük in het gdieel geen sprake kan lijn De beperking van interk cale autobusdiensten 4 De touringcars zijn als vervoermiddel lÜtgeachakeld De schaarschte aan rijwielbanden met als gevolg méér reizigers per trein terwijl de spoorwegen ook liog dikwij hun fietsen moeten vervoeren De onmogelijkheid van afvloeiingnaar het buitenland waar anders duizenden en nog eens duizetiden hun vacantie plachten door te brengen Hieraan zouden wc Itog kunnen VÊévoegen dat o a door de medeweïdcing van het N V V thans categorieën arbeiders met vacantie kunnen gaan die hierop vroeger geen recht konden doen geUen Daarom i thans een vacantiespreiding meer dan ooit noodzalcelijk Veel kan hierover nog niet worden pmedegedeeld daar een inter departemeniale commissie deze kwestie tlians in studie heeft Het resultaat hiervan zal deze maand waarsch nlijk nog wel bekend gemaakt kunnen worden zoodat menscfaen die plannen gemaakt hebben voor dezen zomer beter doen even te wachten tot de resultaten bekend zün De commissie heeft met den HALF ONS SbA VOOR f 3ja Wegcn iH üsopdrijving is tegen J M B alhier proces verbaal opgemaakt Hu boo t shag te koop aan voor den prijs van ƒ 3 25 per SO gram BUWIELVEHLICIiTINGNIET IN OKNE Den laatsteo tijd zijn diverse p sonen verbaKseerd daar hun rijwièlverlichtmg niet in orde was Nog steeds zijn er wjelrijders die geen rekening houden met de verduisteringsvoorsdirifteii en hiu verlSchtinc voorzM van een eigen afscherming welke niet goedgAeurd is Zevenhuizen ALLE OiHDEN GOEDGEKEURD BH de in deze gemeente gehoudön trekhondenkeuring werden alle iMoaen goedgekeurd BESTVDRSUD O S S In plaats van den heer W G Dogterom die wegaps vertrek naar eli rs hp bfldaifkt is de heer M van Hanswijk gsekozea als bestuurslid van de gymnastiekvereeniging O S S alhier BVRCVRLUKE STAND Getrouwd G C van Zessen 32 j en L Karrrenian 20 ÜbVAL KRIJGl DE LEIDING niANKRIIKS PLAATS IN BET NKDWE EUROPA Laval da beteekent collaboratifflk hechte samenwerking vW Prankrük taet Duitschlaftd tot vorming van een sterke Suropeeiche eenheid £ n uit het feit dat Fétain en Barian het thans eens zqn gew en met den man uit Auvergne mag ongetwüfeld de eonclusie worde getrokken dal Frankrülcs politieke koers zidi in de nabüe toekomst zal laten teiden door den wegwüze r van Montoire die één duideiyke richting aangi f de richting Europa Want op het kleine spoorwegstationne e van Mootoire onbnoetten Hitler en Pétain elkaar voor het eerst kbrt na den Duitscb Franschen wapenstilstand van Juni 1940 e0 daar wend ode de éérste afspraak gemaakt over een toekomstige nauwe samenwerking tusschen de twee landen dat eindWük in het kader van een veieeiugd nauw verbonden Europa de eeiAvenoude botsing tusschen GalHer eo Germaan voor een blüvende verbroedering plaats zou maken Zoet wel het inzicht in een grondige herziening van Frankrüics binnen en Imiteniandsche politieke situatie als de erkoming der harde realiteit bra t Pétain tot deze overeeckom van Monfoire wellK voortaan dus het richtsnoer van zyn politiek zou zün Doch Pétain was niet alleen Want zoowel in zün onmidöellüke omgeving als in het bezette en het onbezette dééi van Frankrök werkten sterke Icrachten welke in plaats vain de collaboraIjon het woord attentiime afwipchtet kozen Afwachten of misschien toch nog niet de krUgskans keere zcu en een revandie mogelük zou zijn Bn deze activiteit der at ent sten werd er niet mknder op toen het jaar 1940 niet A iB aMMBBE9 9= S9S an AUmDSDRNSTFUCHT BBSLQIT In het vqrige artilïeltje otntrent het ArbeidadieaatpüchtbflBJuit lün j ie twaede alinea enkele fouten geslopen Xlk ótr olKeade bonnen De Juiste tekst luidt als volgt II pr tl 1 April JMÊ Degenen die in aanmérlung wenschen te Itomen voor een aanstelling in openbaren dienst of bü het bü zonder onderwüs 19A B od 4 rants lOB Bnwd rants 19A Vlecaeh 1 ranta IBB Vieeacfa i nrfiu 19A Aardapki I k B Aatdapp t k M Maart tw I jtprH IM Degenen die als student wénschen te worden Ingeschreven of eenig examen wensciien af te leggen bü een uriversiteit ofhooges hool De vóór of op 1 April 1942 aangestelden in openbarefi dienst of bü het büzonder onderwys ongehuwd zünde en den leeftüd van 18 jaar doch niet dien van 22 jaar bereikt hebbende I ranft aso gram 290 gram 190 gram 100 gram 100 gram Kaas H liter Hldk 1 Uter Allrll IMt liUk En die meenen dat het Arbeidsdienst plichtbeshiit op hen niet van toepassing is omdat zy tenminste vier maanden tyd met verlof dootjjebracht medegerekend werkeUjken dienst a mili tair hebtien vervuld of lid van den Nederlandschen Opbouwdienst ayn geweest of als vrü williger bü de Duitsche weermaoht de Waf fed SS of het Vrüwilligerslegjoen Nederland hebben gediend kimnen htm aanspraken doen Ij Jden door zich zoo spoedig mogelyk cchriftelük te wenden tot den sècreta fisgeneraai Tjan het departement van Algemeene Zajcen Laan Copes van Cattenburch 28 s Oravenhage onder VCTmelding van een der redenen hiea boven genoemd DIKNSTTiro OP ABBEIDSCONTKACT TEL VOLLEDIG MEDE VOOET DEN PENStOEN GERECHIIGDEN LEEFTIJD 16 07 06 05 t fli 13 17 12 t m 23 t m 1 t m 271 I I L Petroleum K F Brandst K r Brandsi H K Brandat 1 CV Brandat Bc Ter Brandat Algcnieen Zeep TDiletzeep Textiel Mannen De commissaris voor de l angen van de voormalige Nederlandsche weermaeht heeft bepaald dat de diensttijd die op arbeldscoatract Is dVorgebrarht bij de voormalige Nederlandsche vl rmaciit in rekening gebracht zat worden bQ de vaststelling van den pcn Bloengerechtigden leeftijd Tot dusver go d dit slechts voor den dienatttld na 1 Septem ber 11 31 Dezo bescUkklng heeft terucwerkende kracht tot I Januari 1942 BEVOEGDHEID TOT GRAnEVEKLEENING VITGEBREID Ia het Venordenln enblad is opgendmen een verordening van den Rtjkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied houdende wijziging en aanvulling van de verordening Ijetreftende de uitoefening van het recht van absalutte en fraUe Tot du iver had de secretaris generaal van Justitie het recht va gratie erleenlng bij vr Jheid Mrs lfen tot dire maanden en boeten tot 100 gulden De thans afgekondigde verordening breidt dit recht uit tot vrijheidsstraf fen tot zes maanden en l oete tot 1500 gulden WUZIdNO VAX DE npOGCIt ONDERWIJSWET Van de zijde van het betrokken depart m mt deelt men ons mede De As a h i meldt verder nog dat de centrale politieke structuur voor Ned Indië n r men verwacht binnen de komende maanden door de Japansche militaire autoriteiten zal worden voltooid Het desbetreffende Ijesluit van den secretari j gcneranl van het departement van Opvoedmg Wetenschap en Kultuurijeschermingvan 11 Maart 1042 beteeltent dat de toclatlnsseisehen voor het b klee ten van e n bijzondere leerstoel aan eon Rijksuniversiteit of aan de Techn che Hoogeschool en voor hetgeven van onderwijs aan een bijzondereuniversUeit zijn verzwaard Terwijl vroegern 1 óf de doctorale graad ftf een belcrachtipng door den den secretaris geii raai voldoende was zijn nu in alle gevallen èn bekrachtiglne én het bezit van den j loctoralengraad vere srtït De In dit besluit opgenomen tiepalittg dat van het verelschte van het bezit van een doctoralen graad door dm secretaris generaal in over eg met den betrokken senaat vrljsteljini k in worden verieend lïeteekent natmiritlk geenstins dat deze eisch hiermede practi zou komen te vervallen zooals men dit gemeend heeft te moeten interpretceren Zulk een vrijstclilng zal integendeel alleen In zeer bijzondere jevaHen worden verleend BUITENLAND Japansche conferentie te Batkvi OVEREENStl MMING INZAKE HET BESTVUR Dooi aan htt Zaideltjk êta tm bel Oesteiyk boat Het technische personeel heeft den Russischen winter overwonnenJiet zal dus ook de raoeiUjkheden vMh den dooi wel meester wprden lVettb d Polvöoon P K Schubert Naar de Asahi uit Batavia meldt hebben in c Zondag en Maandag aldaar gehouden conferentie de JapMscJie mihtaire autoriteiten in Ne3 Indië algehefle overeensterrjning bereikt ten aaneien van een plan betreffende het bestuur D conferentie wer bügewoond door luitenant generaal Hi oshi Imamoera den opperbevelhebber van de Japansche strijdkrachin Ned IndiS de militaire adviseurs ej aaf Hideo Kodama eij Kenjiro KitaHma die kortgeleden te Batavia waren aangekomen en vorder door hooge Japansche officieren die hun stan i plaats hebben inJOost Midden en WestJava men voor het Fransche volk om zich naast Duitscbland voor de verwezenlUking van dit nieiiwe Europa in tezetten En z lks temeer niet omdathet allereerst niet Duitschlandr maarFrankrük was dat in 1939 den strydtusschen de twee landen was begonnen en omijat de gehairtsnisscn sindsMei 1941 verre bov de beteekenisvan een geWonen oorlog uitgaan enslechts bezien mógen worden in hetk ader van een èlle Euro anen gelykelük pmvilttende Europeesche revolutie Hef is bekend hoe moeiUjk de propaganda vofltr deze denkbeelden in oUe bezette gebieden van Europa i juist omdat de tégenstander van deze propaganda zich in den s c h ü n mag verheugen dat alleen h ü een goede patriot mag heeten IjURil heef t desondanlts zyn actie voortgezet en zün terugkeer te Vichy beduidt dat vlak voor den aanvang van Jiet te verwachten Duitsche offensief de Jransche staatsletding ojHiieuw openlülc voor Het Vereepigd Eiu opa party kiest zonder dus eerst nog eens in opporttrp stische vooruitzichtijjheid den precièSen uitslag van dit offensief tf te wachten moeten verkondigen doch hein ook moeten laten blyken Binnen enkele weken zal men onze vloot de Mtddelandsche Zee moeten zien doorkruisen onze ponvooien begeleidend terwyl onze vliegtuigen het luchtruim doorldieven en onze troepen hun parades staken om handelend op te treden En Déat durft daarby de vraag of zulks oorlog met Engeland en ein breuk met Amerika beteekent tenvolle onder oogen te zien omdat volgens hem deze oorlog en deze breuk al bestaan na al hetgeen deze twee landen Frankrük de laatste jaren in den vorm van de longerblokkade en aan aanvallen op en bezetting van Fransch koloniaal grondgebied hebtwn aangedaan 2 00 ken de tertigkomst van Laval te Vichy voor het verdere verloop van den oorlog van zeer groote jKteekenis worden Want büvoorbeeld de waarde van de Fransche vloot en van de Fransche steunpimtert op de noord de west en de oostku van Afrika tehatte men vooral naet te aag Nafuurlük éioet men aan de anderekant aan Layals terugkeer althansvoorloopig o k weer niet al te vergaande conclusies verbinden Daarvoor leven er in het Fransche volkOP het oogenblik nog veel te sterkeweerstanden Doch tevens za meir erOD kunnen rekenen dat Laval er deEünen het niet by woorden zullenlaten Men leze büvoorbeeld de rede wellft Déat Maandag te Parys heeftgehouden en waarin hü o m onomwonden verklaarde Men kan zich geen tus chenpo4itie meer indenk n rren moet met de Angelsaksen of wel met Europa mee fwn Wij zullen den wii cm ons imperium te verdedigen niet alleen In 1903 maakte de föitente Cordiale een einde aan een eeuwenoude Irelang ntegenstelling tusschet Engeland en Frankrük een tegenstelling welke kort voordien bü den wedloop om het bezit van den Nül Fasjoda en van dem Niger nog büna tot een oorlog was uitgegroeid Zo o bleek vyandschap in vriendschap te kunnen verkeeren al was Frankrijk ook de lüdende partü in dit tegen Europa s eenheid geridit verbond Zal het thans Laval gegeven zün om met de verwezenlykmg van de Montoirepolitiek zijfi land eindelyk de coliaboration teschenk i waaraan het voor zün eigen toekomst zoozeer behoefte heeft Ee collaboration niet met een macht wier politiek steeds slechts belang had bü een onderling verSeeld Europa inaar met een volk dat juist in de Europeesche éénheid èn zyn eigen levenskans in dat van alle andere Etiropeesche v lken ziet gram gram gram rants gram ram graji ram ram Uter Ut r IB tjidvak van vier weken 1 1 1 1 1 1 DO 50 250 no ISO 290 500 900 S 0 900 1 4 4 4 4 1 900 250 290 250 190 JBO 150 L2S0 290 100 100 100 JW 1 S0 900 soo 900 n 14 1 1 In ttjdvak van dagan I 1 I rantt 190 150 400 ram ram tot an met 1 April 1942 Diverse data Dlvcrsf data 13 unl 1942 SO AprU 1942 14 AprU 1942 1 Aprfl 1942 1 AprU 1941 30 1 AprU 1942 1 Jan 1942 30 AprU 1943 30 April IMl 30 April 1942 30 April 1942 150 400 EfF CrEMESISAMSHieAFJr Noteeringen van IS April Pnv aa Ocm icaniaga V K I Adam U mtf X Dito lt IS VU MN Utavanliag I iMT P i ioim RcttwdaiB XtatvmWt Mm a Ou 2 im iki ft uralUMeB y U t aam rr Gna tup uanK 9i lUl BTPb VMod carlc K t il 1 4 KWH fMWnta BS Bcrgfet Jen u V aa OM i y mi 13 1 licvcrs eccp Wt OM t W UKAJ AAJfmiBUtM Baak a Crcdlanaataiimaa A dam Hank aana m 1M Klit tm Bank dita 141M Ma N a MO fiMs n in Rott Bank Ver aand IMh lt TwcBtaehc B AA Iffi MSi IBdotr Oiacau agiim AI Nortt gen A SM H4 Btemal aand m UWK K M Bouga aaiM Kon N Zout LA W j L aTtoüCiMa p a iM N O en 8 r a Cl 1 Ned iUbcuabi dit Ml Ui Bon O un a A sbj stork aand 3MK 2tZ PvUiulra Prcf A mm Ver Bi tb acno MO SH Ver Pf Odder Uai4 U i WerkfA or A aand ia WUtaaY cw A m a i a i H aiaci UliMs ia aan 8 A m u t Cr aa B A W MtMCMIV au M i ni A pcaar aoo KO MD Ooataca A llu an aiaa BQ 9koc A tn It8 i Spow 1 maawccaa Pdl Spoot A Ui tü t Prolongatie 3I ACTIEVE FOtoSEN StaatslecolBgan Nederland lodlS W U I NM Ml lOlA M S HH S MRA vm Vfiii M ftlf IMi HMl UOM ine MM I D t it M I Alg Kinutitiac uwe lïlN lM WH WH Cal ouct c f w iaH is4M u H ia rokkci M 213 l el Brot n Ome il1Bi N a rord A tm smm nuuH oavA waH mai OUe Prd A 77 117 MO iia f UoM I M UM Ma o Aand = KcB Pett MD Idwn M SM H Mtl aaU An LJtn Aana IM IM Hcd ma a nn ua iW iM iM M IM HaiMMfv Aa A M aa M Mh Ncd UMI 8 un M IM Vat Vont CM f M Ml A 4 M Ocu Bata ma A Mn in T MiH t Idem ifli M iM i 74 Mnenilwn MIt idcir IM M W llfcaef er m e K mi Aaf e r M S UcU Bat a MH IS 44 M MARKTBERICHTEN