Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1942

DINSDAG 28 APRIL 19 Nederlandsche VoethalBoni AFDEEUNG GOuni SECRETARlAATs K Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 K V WODENTA AMERSFOORT mosiiEuws ytieeniguig tol be lniding der tuberculose tUGINflVAN rosT vnsnowKNDB hiddklen De Vereeniging tot bestrijding v n ie tuberculoae hield gisteravond in de be tuur kMn r van bet conauUatiebureau haajjaarvergadering Na het openingswoord van den v r itter den heer Joh Mulder werden ée iaanrerilagen van aecretana pen Bingmeefter en hnUb oek rt r ondar d nl egglnf goedgekeurd B het vast tellen van de begrooting kwam naarvoren dat in 1 42 de post versterkende middelen belangrijk verhoogd z moeten worden De aftredende be luursleden mevr A A HuismanVanAalst en de heer N H Meulmm werden bö acckuhatie herkozen terwu besloten werd in de vacature wegensbedanlten ran mevr M Jame v d Hoop niet te voorzien ElconomUcke rechter te Rotterdam KOLENBONNCN GEKOCHT Juffrouw v d Ijssel den Ouden te Gouda had in December j l van een arm geiin een paar kolenbonoen gekocht en deze wtder in handen gegeven van haar naelkslüter J H EsveWt die op zijn beurt weer iet voor haar deed Met een waarschuwing voor de toekomst die by herhaling wel eens V voor beiden gevangenisstraf kan brengen veroordeelde de rechter ieder tot lO boete of 10 dag hechtenis EDBRBN ZONDER BON Tol een boete van ƒ 20 of 10 dagen hechtenis werd veroordeeld de 42jarige A de Lcede huisvrouw van A de Jong uit Stolwijk omdat zij in Juni j l ongeslempelde eieren van eigen kippen had v rko t EEN KNAAP DIE VAN EEN LEKKER HAPJE HIELD Oreep In bonoenvoorraad van tyn patroon De politie heeft een 14 iarigen jongen aangehouden wegens diefstal van vleeschbonnen ten nadeele van eenslager bü wien hy werkzaam was By het opplakken der bonnen had h j ereen aantal in zyn zak gestoken Depatroon zegt dat hij er 2500 kwijt is de knaap verklaart dat hij er 25 weg gcnomen heeft Voor de bonnen had hij een anderen slager vlecschwaren gekocht en deze opgegeten Ook had de jongen bij een bakker k ek en brood haald onder mededeeling dat het voot liJn patroon was en dat deze de bonnen en het geld wel zou brengen De baas wist echter nergens van De bakker is voor een bedrag van ƒ 3 S0 opgelicht A O T BRENGT BEKENDE WERKEN Nell7 Bralt en Rnd Schlegel soCsten De Amhemsohe Orkes vereemging onder leiding van Jaap Spaanderman geeft a s Donderdag hier he laatste concert in dit seizoen Ais solisten werken merte Nelly Smit sopraan en Rud Schlegei tenor Er zal een programma van bekende werken van Delibes Gounod Bizet Puccini Rossini von Weber Joh Stratiss en Léhar worden uitgevoerd OEMEENTBLUKE BUREAU S or I MEI 0E8L01XN In verband met den 1 Meidag zullen de gemeentelyke bureau s a s Vrydag geslote zün rAAB LAARZEN VERDWENEN Uit ecu acfauurtje op een kweakery aan den Ridder van Catsweg is ten nadeele van een tuindersknecht een pa r fiunintlaarzeip ontvreenxi Burgftff Uike Stand Gekarau 2 April Elisabeth Antonia Christina Maria dr van J Schuttelaar en W A C M Goumans Walvisstraat 8 ÏS April Margaretha dr van H Meesters en M Busink Vossenburchkade 22 April Comelis Gerardus Maria 81 van H P Klerks en M M M Gorden Gr i Bloisitraat 97 Arie znvan M Koren en J de Jong Goudkade S April Karel m van C J Gerlagen E Netten woonwagenkamp OvarMea 25 April LeeMic Blonk wed K Burger n jr AAR ANNEER 7 ff AN Thalia Theatv Wat wU Brigitief m L ny Mareobach Fita Benkhoff Albert Matterstock en Georg Alexander Aanvang 8 15 uur Revnie Bioseoop Discretie verzekerd met Theo Lingen Ralph Arthur Roberts en Fita Benkhoff Aanvang 8 15 uur April 7 30 oor Nieuwe Schanwbnrg Opvoering muzikalfe comedie JJlievrijgezellen door Ia u Bandy ea xüngezelschap 28 April TJt nar Het Sehaakkwd Algemeeae vergadering vaii deelhebbers Onderlinge Brandverzeke ringMaatschappij Gouda 28 April IM nnr Ceotnl Vergadering volkstuinvereeniging Volharding voor volkatuinders 21 April 1 nnr PoHtiebnrean Aifi Legi Verlenging verblijfevergunnin gen vreemdelingen 28 April I SO nnr Terrein Openbaai Slacbtbnis Jaarltjksche algemeene keiu ing van trekpaarden en bondekarren April 7 30 nT Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen April 7J0 nnr Leger dés Heils Bqeenkómst huwelyksinzèi endng April 8 nnr Daniël Cursus E H B O April 8 15 nur Kleine Kerk Bijbel lezing ds H S J Kalf 38 April 4 5 nnr Gebouw G GJD Spieringstraat IIS Kostelooze inenting tegen diphtcrie voor niet choolgaande kinderen van 1 6 jaar 38 April 7 nnr Nieuwe Schouwbnrg Concert Amhemsche Orkcstvereeniging onder leiding van Jaap Spaan derma D solisten Nelly Smit sopraan 1 Rud Schlegei tenor 30 April 7J8 uur Thalia Theater Misrae vond Gouo h Missiecomité lezing pater Van Rijn uit Zwolleover PortoricQ biet land van aardbevingen en cyclonen met lichtbeelden M AifHI 7 80 nék Vrtje EvaqiKeliMlie Gemeente Bgbellezing en bidstond 2 M i S uur Central Postzegelbeurs Vereemgmg van postzegelverzamelaars Gouua 2 Md 4 nnr Nieuwe Schouwburg Opvoering revue Voetbalvlegels onder leidingvan J Schroot voor voetbalvereeniging Gouda 4 Mei 11 OUT De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen doornotaris J van Kranenburg 4 Mei 7 nnr Gebouw Gemeentelijke GeuBdheidsdienst Spieringstraat U3 Medische sportkeurmg 4 5 ên G Mei 8 nur Reunie Theater Opvoering revue Extta lachrantsoen door gezelschap Siem Nieuwenbuizen en Louis Bouwmeesfer C Mei 8 9 nor Oosthaven Ut Zitting adviesbureau Ned Vereoiiging voor t4ucbtbescherming Mei 2 30 unr kantoor N V Verecoigde Stearine Kaarsenfabrieken Goada Apollo Jaarlyksche algemeeneverf Sdering van Sandeelhoud£rs Mei ZM nnr Nlei we Schon barg Kinderfeest Wiijterhulp Nederland AFHALEN AANVRAAGFORMULIERFN SCHOENENBONNEN JO 12 en 1 JO 3 30 nnr Distribntie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van een schoenentxm voor ben wier geslachtsnaam begint mei een der letters Woensdag H L J Donderdag K L EXTRA ZEEPTOOR ARTSEN 38 Amll 9 30 12 nur Distributiekan taor Afhalen ri tsoenboiuien voor toiletzeep voor artsen tandartsen en Veeartsen UITREIKING DISTBIBDTIE BESCHEIDEN Tot en met 16 Mei 9 1 en 2 4 30 aar Geboow Daniët Uitreiking van bonkaarten voor levensmiddelen tabak versnaperingen en vaste brandstoffen op den datum die is afgestempeld op de thans in gebruik zynde bonkaarten voor levensmiddelen op 2 Mei geen uitreiking berokkenen moeten op 1 Mei komen tevens uitreiking van vitamine C tablellen voor aanstaande en jonge moeden APOmiKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grend alleen Prins Hendrikstraat IS Uit vroeger tqden OR GOUOSCBE COURANP MELDDE 15 JAAR GELEDEN b het naburige Slui ivi yk heeft by de stemming over de voorgestelde w zigingen in de benoemmg van kerkeraadsleden en l roeping van predikanten de meerderheid zich verklaard voor de wyziging m alzoo voor de instelling van een kiescollegie 50 JAAR GELEDEN Uit de Krimpenerwaard Het teenschillen in deze omstreken i aangevangen Hei gure wedcf der laatste dagen was oorzaak dat de teen niet goed is lutgebot zoodat het nog wel eenige dagen zal duren eer de arbeid in vollen gang is Gelukkig laat zich de handel in dat artikel goed aanzien zoodat ook het loon van de teenschillers eenigszins hooger is dan vorige jaren Het is zeker overbekend dat ontvolking der hoogere klassen van de scholen bet gevolg is van dezen lak van nyverheid hoewel de arbeidswet ook in deze gui stig werkt 25 JAAR Beleden Ds E Th Scharten alhier is gekozen tot bestuurslid der Predikanten CJeheelonthOud rs vereeniging Uit Zevenhuizen Met ingang vanS Mei is benoemd tot burgemeesterdezer gemeente de heer Th H Klinkhamer met toekenning van gelflktydigeervol ontslag als burgoneester dergemeente Geldermalsen Uit Schoonhove i Te Utrecht isin den ouderdom van 34 jaar overledeji de heer M H Albricht res Ieluitenant der artiUerie te Schoonhoven Uit Schoonhoven Tot onderwüzeres aan de openbare lagere School no 1 te Krimpen a d Lek is benoemdmej M Rikkoert uit SchoMihoven Uit Stolwqk Bij de verkiezingvoor twee laden van het polderbestuurwerden de beide aftredende leden deheeren A Scheer Jzn en C Zyderlaanherkozen Intredi J van Rossum erwolde WU HEBBEN BET PROFETISCHE WOORD DAT ZEER VAST IS Zondag 1 1 had in de Ned Herv kerk te Tei wolde Geld de bevestiging intrede plaats van onaen oudsladgenoot ds J van Rossum overgekomen uit Warder De bevestiger was zijn broer ds J van Rossum uit Amersfoort Deze begon met te laten zingen gez 270 1 2 nieuwe bundel la Joh 20 19 29 en had tot tekst gekozen Joh 20 29b De bevestigingspreek had tot hoofdstrekking dat het de taak van den Evangeliedienaar is den mensch tot het geloof te brengen Nu wordt geloof altijd vooraf gegaan door et en toch of het nochtans Want wat wij gezien hebben dat behoeven wy niet meer te gelooven Wü geiooven niet omdat maar ondanks Ondanks het feit dat hy er niets van ziet gelooft de christen Velen willen pas in het Koninkryk Gods gelooven wanneer zij er eerst maar iets van gezien hebben Neen het geloot in het Gods Rijk moet voorafgaan opdat het Gods Ryk zichtbaar kan worden in menschenharten en dus in deze wereld Toen werden eenige vragen gesteld waarop de lueuwe predikant ja ik van ganscher harte antwoordde De dienst werd gesloten met het gemeenschappelijk zingen van Neem mijn leven laat hèt Heer toegewyd zyn aan Uw eer gez 228 1 2 5 De Intrede Des middajs deed de nieuwe predikant zijn intivde Nadat gezongen was ps 5 1 en gez 282 nieuwe bundel en gelezen Joh 8 12 16 volgde de itredepredicatie die tot uitgangspunt had II Petrus 1 19 WU hebben het profetische woord dat zeer vast is En gij doet wel als glJ daarop acht geeft als op een licht sdiijnende in een duistere plaats totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uwe harte Spreker begon met aan te halen het merkwaardig oudTestamentisch verhaal van Samuel die in den nacht geroepen wordt Ill dit vethaal sluimert een diepe waariind Het is nacht ii de wereld En wü woirden allemaal geroepen Hoe donkerder de tijd hoe luider de stem God riep en roept en zal roepen dóór menschen Dit zün de profeten d w z de getuigen der eeuwen Bi het getuigenis van een waarlijk door God geroepen Mensch brengt zijn eigen vastheid mee En wie zijn hart openstelt voor deze getuigende stemmen ziet licht docr alle donkerheid heenbr en Spreker had afscheid ge nomen van zyn vorige gemeente met een preek over het goddelyk liicht in de duisternis der tttden hiermede wilde hiJ in zyn nieuwe gemeente beginnen H j deed een beroep op allen ker OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN VAN ZONDAG 28 APRIL 1942 Ie klasse GSV in Gouda iv C Stoppelenburg 5 3 Moercapelle I Bergambacht I W Lond Unden ParèMtt fjj re nieuwe JfodenUVoonede j p t ndP J iS 9e f oelUeen t 9 dtook n everen K F L Nolte 0 Groeneweg I Lekkerkerk II N G Burger S 4 € vergangsklasse Zwerven 11 Haastrecht II D A de Koster 5 2 Moordrecht H Lekkerkerk III D de Knegt 5 0 2e klasse A Gquda V ESTO I D A Vis i JL ONA V Moercapelle II J Groeneweg 2 2 dispergon 2e klasse B r Ai Nieuwcrkerk H GSV IV J Baas 2 6 Lekkerkerk IV Anierst S V H L van Wijnen 3 2 3e klasse A Waddinxveen H Overschotje n J de Knegt 3 3 Bodegraven H Moercapelle IH a5 et B Suringa 12 0 ESTO n Moordrecht Hl A den EdeL 5 0 DONK IV Groeneweg Hl A Hofstede 8 0 3e klasse B Ammerst S V IH Zwervers IH J G Kramp 1 6 Groeneweg H Groot Ammers II F Lensen 8 1 3e klasse C Sdioonhoven IV Haastrecht IH keraad kerkvoogden jeugdvereenigingen enz om mede te werken dat de kerk in deze gemeente oen levend organisme moge zyn De dienst werd bijgewoond door de predikanten dr Steenbeek van Twello ds R C W Koek van WUp ds Okken van Ny broek ax ds Brokman van Apeldoorn Ds V Rossum werd toegesproken door ouderling Willemsen namens fien kerkeraad door ds Hoek namens den ring Apeldoorn door den heer P de Boer namens dlü kerkvoogdij en d Evangelist W G de Jonge godsdienst ondöTvyzer van de Evangelisatie te Terwolde Het kerkkopr van Terwolde verleende zyn medewerking in dezen dienst Beide malen was het uit de dertiende eeuw dateerende prachtige kerkgehouvr geheel gevuld H Benschop 1 2 gestaakt UNIO n Oudewater II W Dojdt 1 l EF in Over dK üe III G V d Berg 12 3 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 3 HEI 1942 Ie klasse GSV m Lekkerkerk H W Donk ONA IV DONK H W Bruyniks Bergambacht I Groenewegl J Baas Nieuwerkerk I Gouda V F Lensen Overgangsklasse Haastrecht II Moordrecht II G v Wyngaarden Lekkerkerk IH Olympia III 2 30 uur Joh Muurling Groot Ammers I Zwervers II N G Burger 3ê klasse A ONA V ESTO I 12 uur D de Knegt RVC I KBO I J de Gr t SPORt 2e klasse B DONK III Gouda VI 12 uur J G Kramp Lekkerkerk IV Olympia IV 11 30 uur VOETBAL ZONDAG SCHEVENINGEN O N A D A de Koster DRD I Niei werkerk H J C den Biet G SV IV Ammerst S V Il 11 uur i de Knegt Belvedère G S V voor de promotie Se HANDBAL GOUD8CHE HANDBALCOMPETTnE Het programma luidt Don4erdag Velocitas Vires et 3eleritas III 7 30 urn Excelsior Virea et Celeritas H 7 30 uur Zondag Excelsior Vire et Oeleri tas ni 11 uur Het progtamma voor a s Zondag vermeldt den beslissingswedstrijd Sch veningen O N A terrein V U C de promotiewedstrijden D H S Bedelven en Belvedère G S V en voor de gewone competitie de ontmoetingen Gouda V D L Moordrecht Haastrecht Oudewater Ammerstolsche S V Hennandad =Waddinxveen O N A II H B a Hl en Schoonhoven H G a V n VJL KA IMO bU 1941 4 lOOM IHM J 3t 1000 31 3 6 cï IndMBtriaIn Ak Kuntti Un IM 186 CaM Olicf C g IttM I99H fokker m 9lt Le Br en Ua lliH lUH N d rbrd Aut 3S0 IICU Fbillpa Q B vA 304 300 Philip Pref wA XlOi 118 EFFECTENBEURS AMSTERDAM V K KH rrav an San Isanlnaan A dam 1936 3i Wh vu A dam Ie 17 Si MX Mh Grav Ie37 31 I01 Kdim lcn3 37 31 WM 9M B v Onr Z 37 4 9 H 9HH AanvuHingsn HypJtanhtn Fr Gr Hyp B lOl NHVecnd sK 3 tOIH lul taduatr OndarnaniniM vdBerg Jurg 31 luiH lUlK Lev Zeep Hd 4 106 lOiJi AMOEELEN ank M dradlath Mnngtii A dam Bank A 167 imH Iaeass Bank A 163 IM Nederl Baak A 16i 149 Ned H Mtf ÏSO 181 134 Rott Bank Ver I6i 163 Twcnl Bk BAA 165 Imiustr Ondamaiiiingan AU Ntirit ewA im Reemaf Aand IW K N Hoogov A Kon N Zout IA 8M 8 T L BI Un lOOcvA 168 V K K H1 Ned G en Sp A 600 6W Nea KabcKabr U3 Ui Rott D MU CvA tua mH Stork Aand iUH SteH Twijnstra pr A 16S Ver BUkCabr A Ü9M 907 Ver Pap v 0 ld 160Ü 161 Werkspoor A 9iU 990M Wilton F gew A 186X HaMalavaraaniglnian Born Sum HMij lóüt iöüH Cr en H v R 1 1 iiaf Mljnbouwondamaaiingsn Bill HU Ie rabr sm Noteeriogen van 27 April Ooat Borneo Mi i itOH r OMaraamMaan Dordt Pelr MU 71 f ib3H Kon Petr Mi SI 314 Sahaapaaartiiiaalaaliappliaii Amer LUn 158 ie i amisapvaartiiiaatialiawljan Jav OUoa J L 184M Ned Sebeepv V 184 184 Sulkarana rnamingen HandaUv A dam 801 Mg Ned Ind S Un iw 177 Ver Vorst C M mH 90 NIev Goudr A 815 Ui Oostzee A 166 171 OcU Ba tavia Mi 164 167 DeliH lOOO cvA 18tlM IM SepmhahM evAlflO 180 Wii M i r a lM i in a w imiw A dam Rtibb A 19BM MV DeU Sat ilubb 14 UI Oivaraan BQenkarl A itnH I67 j Spoor an rramweitn D i Spoor A MJi t6 Prolongatie SX 9H ACTIEVE FONDSEN 8laattlaa ina n Had IihM 1940 Ie 1000 4 101 101 1940 Ja 1000 IWi 100 3e klasse A Moordrecht UI Bodegraven n 11 30 uur A Holitai ES ro n KBO II G Lakerveld MoercapeUe III BVC H D A Vi Groeneweg III Overschotje II 1130 uur A den au DONK rv VEP H J Hilgers 3e klasse B Gouda Vn Gouderak UI 11 uur Zwerv ï m Ami erst S V Ill J GroenevM Groeneweg II StohrQk UI 1 A den Sa 3e klaas C Overschotje Hl Oudewater II C ComocM ONA VI Bodegraven UI 11 uur G den Èam UNIO n Haastrecht IH H J Horak Schoonhoven IV GSV V 11 30 uur J G Smka Alle wedstrijden voor aoover nieljj ders vermeld en behoudens nadere wL ziging vangen te twee uur aan RJC JVMORENCOMPETITIE DUiiageD van Zondag 2 Aprfl DOVIK b DONK a 3 5 VEP b UNIO a 3 il Pragraimna voor Zondag 3 Md UNIO a VEP a 12 30 uur RVC a ESTO a 12 30 uur DONK e VEP b 3 uur HEDEDEEUNGEN BeaUssii iwefMriJdeB In verband met de huidige voedj positie en het besluit van het CoUcn van Gevolmachtigden voor de Sport dat er van 15 Juni tot 15 Augustus gea voetbalwedstrijden magen plaats h $ ben gesloten seizoen heeft bd Bondsbestuur beslot dat jdien een geluk aantal punien twee vereeid gingen voor een titel of voor promotli of degradatie in aanmerkiu komei deze vereenigingen slechts een beilii singswedstnjd spelen welke indien dl stand na 90 minuten geliik mocht iet xal worden veilengid Het doelgemiddelde van de comp titie bedoeld in het eerste lid van it 3 van het Reglement Competitiewa str en beslist dan VaetbalsclioeneB Aanvragen ter verkrijging van boH oor het koopen van voetbalschoenen kunnen tot nader l ericht niet meer b behandeling worden genomen INSCHRIJVINGEN IDNIORENCOMPETmE Afd A 15 17 jaar Lekkerkerk A GSV A ONA A OIU B Gouda A Gouda B Afd B 13 15 jaar Schoonhoven A GSV B Otympia 1 ONA C Gouda C Bergambacht A Afd C 11 13 jaar GSV C ONA E ONA F Olympia 1 Olympia C Gouda D De vereeniging Jodan Boys deed to zegging voor drie elftallen de afdsi lingen hiervan zün echter nog niet if kend Zaterdag 9 Mei vangen de wedstifden aan Alle wedstrüden duren 2 maal M minuten en worden gespeeld met em wedstrijdbal no 4 Voor de Araeelingen B en C wordei de hoekschoppen genomen vanaf dl rand van het strafschopgebied Spelers die in 4 competietiewedstrS den niet ziJn uitgekomen mogen a de Wedstrijden niet deelnemen Ongerechtigd uitkomen heeft eeïboete Van ƒ 2 50 per speler tengevolftterwijl de uitslag word t bepaald of S O in het voordeel van at tegefpartü Is een elftal een kwartier ha del vastgestelden tijd niet gereed den wedstrijd aan te vangen dan wordt brf geacht biet te zün opgekomen Ir geval wordt een boete van 7 2 50 opfb legd en de uitslag bepaald op 5 41 k het voordeel van de tegenpartij De leeftijdsgrenzen 13 15 en 17 jüT Deelname is open voor die spelA die op 1 Juni 1942 dep 17 jarigen lestijd nog niet hebben bereikt reip eh 15 jaar voor de afdeelingen C en A Elftalopgaven behoeven niet te waden ingezonden Spelers die viernmlin een hooger elftal hebben meegfspeeld mogen niet meer in een laftfelftal uitkomen op straffe van onfrechtigd uitkomen Van iederen gespeelden wedstrgj moet een ruil of wedstrijdformuliW Worden ingevuld en ingezonden zoos voor de gewone competitie geldt Namens het Bestuaf G VAN TILBURG secr cAn l doel ia het ataüon Ia zijn bart klbikt del melodie van rollende wielen ZIJn bhk gaat tanga e a aanplakzidL Eao bekend biljet Gala openangsvooratalUng van het Cireas Bolk as daarnaast acn hem avra bakand httjat i Aimd aan vroolijke avond In h t variété ffilvarglocke E a aogeobUk blQft bQ staan over bet bOM f aan geM atfook M plakt Wegana pMsaUnga aBgcaMOheid van I dla Tartovaa op U a d a u van Tinta Cabaite de vuur nisatas Het doet avoB plja dan vartr U Bans gezicht tot aan grimas Ziek ziafcT ZeÜer van de varbnkaa vnlovlagr Ot aou sü werkei t siek idjnf Ztja Mik vatt p zijn taOtr Niét waak wwdan Haaa vermaant hij stebsatt Oawfllafcauiig grijpt UI ht si a aak naar aigaroUan Zij uja er nieb aoaar wat la 4atT Ban tweemkakatok nolaaUBg herlmart hij zich den afgeloopeo nacht De brug de nnaiiescbijn da dianstnuui 88 de laal Hij weet beel precies dat hU maar eén tweemarketuk ia a jB zak had en dal gat bIJ aao dlenatmin Een griazeiig gevoel overvalt aem htj moat w beatemaal van streek zijn waaat RU Batft den fcofter weer ui da nand en loopt verder Daar scbemen al aet roode baksteen van bet station liiicit ruilen voor den br dcn 1 stroom mefiilcbeu oaar Ouioeii gaat De winter la ovar da Ud gekomen Hans H dk bUjtt koel an taeett baar w Hjn wit kleed gdndd DaeU u dat Ik tan ander was ieHet ia niet ver van ovtmis De nMn gaan dokter Ml voormaUge vrienv achen verdriogan elkaar voor da atala den habban er gaan aelaild aan dat Ik gea dar winkel an de kindaran dr ukkea er niet onderdoor ging hun neuzoi plat tegen liet glas waar Dokter Olscn is niet belacdigd achter al de bealijkliedan bunner droo f Het apijt ml vcrschrlkltelijk dat laten liggen Door het gewoai van te O Juist op den dag van uw bm Leipziger Stratae Mept ean jongeman cataatrate op reis moeat Het gmg a xoudt ta4 in roijn bod b Htan gavon ten groenen boad over da oogaa g bnk aan acbilderij waar ook nog aodei den maar wat niet la kan nog komen kan BIJ stoort zich ntet aao dan ttrto lUelbabbars voor warao Ik had nuja baHana Bolk kijkt Mf mageran man gao Noordpoatan wind dte IM door dajdienda uitdrukkelijk opdracht gagevet aan alaef hiJ een apoofi ziet Hij vcrglat atratan Blaaat Op betzelfite oogaablflc tot doel van mijn reis nial te verraMO tkta niet ta het nonuner maar wel in komt aan baar met bmlha oogan la an ai de ezel beefi natuurlijk vergaten dsi dan peraooB de ander was Mat groot qn zongcbrand gódeht uit aan JmvaUartwia dit voor niet gold Holfc FfeiÜl 1 1 1 $ K N Mannfli CIHCUS HOI K vKHIMMtfcA IOIS4 ANU Dal dit de eenige reden is waarom BJ oo handelt gelooft Lore zeU niet Maar ou haatt tij aan oaam geooemd dra naam van deo oudan Holk En au staat o i a B 4 sija gaataHa ao a n lot VOO ban op En waar komt In Lora e vreaaalUte vraag op wa r Uana nt to ar ta tot circus wwd IngabroSo f ïf t f vandaan dat hi torn tn zijn laault badr Heeft nan aekald aan bet vardwi MB van jj 5 d 00 maar n attl Dl tte raden ttfo ipon verMortn alt ar Biat an awar ackuld n Slï k i iem zn kijkt Vaarwel mijnheer Holk a bUU damNT yoar UI kan antwoorden valt de deur adilv haar ia bet slot Fsiniand kUkt aJJ baar na Lore Je bent eent achtmaiaje Gelukkig u bü die Jou eens tot vrouw krijgtl Maar dat ia maar een vluchtige gedachte Oan gaat hij naar zIjB kamer Nog In dit uur zal hij een 1 nieuw leven beginnen een sprong in deu harde wereld £ n al weet Hans Holk het nog niet dan u toch nu reeds i bet moedige onverzettelijke bloed van zijn voorouders in hem wakker geworden Het u maar wemig wat Hana Holk in tijn twee koffers pakt Hi neemt nieta mee wat teveel is Maar ala bij nog e aa ki de groote lade van zijn aefarijftafcl kijkt neemt bij er nog een pakje uit Het la aan spel kaarten In gedachten acbudl tiij an oagmt da kaartan te vardeelen Het klopt HIJ kent hef kanatje nog In zIJn jongenajaren haatt h i vaak zUn schoolmafckers bezig geboudoB mat zijn loms es Eea speler is h4 eiganlljk paa In de laatste jaren geworden toan had hij dia kunstjet ook dial meor ooodig Maar nooit sal bij OMar apelan nooltt Dat neemt UJ itch voor Maar als hij zijn kotter wU aloitea gocdt bij er bijaa onbewust bet pel kaarten in Hana Holk kijkt geoa aokaia maal om als hIJ het huis Rolk verlaat Op de chrijttatel üg een briefje voor n uene Hahn Hu gaat hij weer dcior de otkende straten van de grooie stad Zijn Dlenstman mijnhaer trdke trainBMet hat si T vraagt aen atem naaatMm BM ia een lange magraa man metaen blaa e kid en op zijn pet staat betBlimmer 88 Hana schrikt nwülekaurlg Heb ifc gisteravond niet tweemark gegevenT vraagt hlJ Dienatman 88 kijkt hMi aan Niet dat la wact mijnheer ot er moeten twoa mannanl Haan mi alat kwalllk atem na taerhnMrt Hana zteb idolaeUn dat kat Da Jongeman kan aao botaiDg nUt hij een grijaan anor bad en ean acborre meer vermiJdOn Meao a met bat aamitier W zijn M la dit ntetl Geheai aan mij aagt Om waarschijnlijk Het aaakijaaa duurt da hraada heer maelianlaeh an Mikt danzen moa te lang 1 ander aan Nu noe is het met de kotters zegt Maar wat dromnuri Holfc baat ubU belacdigd datT Dank u ik ga niet op rais zagt Dokter Otaan Hans en loopt door De man kijkt hem Natuurlijk Mnga vriand altijdaa nog Ivar Olsen Kom toch mee daar Nou m den oeMand al dronaen giaite onder den poortingang man arordtmompelt bij Ja Ja dte jeugd Haiïs Holk ia Baar een ztjatraat gegaan Pioueling valt zijn blik op een grijs geoouw met het i pschr fr Htuieo mifiche arb lji ge a iga angzaam gaat hij de breeds atqep op luer bijna onvar gdoopaa Zija acherpa nuk monatert Hana Holk U ziat er gjej uit Hoik oreedar geworden gezond uiterlijk bapaaMl mannelijk geworden Hana Holk trekt onvaraGMUig tcbouders op Hat la voorbij dokter De andar UJkt miamoadlg voor zK Mt Maar verveiendl la bat toch Ho Het larpt aan aebaduw op onze ouMvriaadaehap Als ik n na nog van dieo kan sijn f Olaaas nmd gaat naar sija port teuUe Hans Htok wankt Dat la Mat noodig dokter tt v dlan mtjn brood Al kan tt dan gew rroew iproogen maken bet ui voldoende De ander bijt op slJn Uppaa