Goudsche Courant, woensdag 27 mei 1942

GÓUDSCHE Vóensdag 27 Mei 1942 fltJaarganfc No 20943 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKÖN Bvcnt MAJUR SI TBLBV If rMtnkcalBg MM CSiefredaeteur P TIETER Oouda Iting om Timosjènko s hoofdmacht gesloten Een dèt zeer groote omsingelingsslagén van den veldtocht in het Oosten op hét oogenbUk ook nog met het st dium bereikt dat met het opruimen van de ingesloten troepen wor l om schreven een stadium waarih de tegenstand en de bawegingsmogelil heid varfde zich in den nng bevindende legers reeds vérgaand ineengeschrompeld IS Het schopt weliswaar ftupilskenbaar ilat de ijispaniung van d Sovjets om aan de dreigende vernietiging te ontkomen een steeds meer Vertwijfeld karakter Wnneemt maar ef betreft hier altyd nog wat leiding en opzet aangaat ge ganiseerde gevechten welke met oSzond r groote hardnekkigheid worde gevoerd In de tweede plaats Aeeft men kunnen vaststellen dat de Sovjetsoldaat zoo mogelijk nog taaier is dan vorig jaa en ook thans weer bijzonder goed vecht Hieruit kan men eveneens afleiden dat de Sovjetleiding uitgezochte en eerste klas offensieve troepen m het gebfed van Charkof in den strijd heeft gejvorpen hetgeen de strategische beteekenis en het stelde doel an Timo sjenko s offensief nog meer in het lich stelt Üit een en ander valt te conel deeren dat de troepenopleidmg by de Sovjets in den afgeloopen winter geen stilstand heeft ondergaan en dat de vvapentechniek de behandeling van de moderne en snelvure hde w apcns ook aan Rui si£che zijde ecnigen vooruitgang heeft geboekt Te Berlijn volgt men met buitengewoon groote spanning het verdere verloop van dezen om vangujken omsmgelingsslag AMERIKAANSCH OORDEEL De zender Schenectady heeft in verhand met een uiteenzetting over de gevechten in het Donetzgebied toegegeven dat de Russen bij Charkof het jinitiatief hebben verloten en dat de Duitschers metsterke stiijdkrachten aanvallen Tojo over de Japansche over winningen Zij béteekenen slechts het voorspel van de uiteindelijke zege Tegenstand der lyolfjewfjiten is nog georgonitleard maar eerste ontbinding verschijnselen zijn reeds mericbaar De grondstoffenpositie volkomen ▼ ellig ge Steld In het middelpunt van de zittinii stoi d de door dei kci i paisoonlijk VOOI gelezen pioelamat w aarm ge zegd v oidt Or e expiditiestnid krath en hebb n oveial de vijandtlijke strijdkrachten vernieticd en belang riike f obieden bert t wa u tlooi vooi le geheele wereld de militaire kracht en he pretsige van Japan gedemonstieerd zijn De betrekking tl van ons laid ten aai ïien van de Ireviiende naties wci den s eeds nauwer hetgeei wij met de grootste voldoening const iltetn Wij vertiouwen pp de troyw en de lappeiheid van 01 zé onderdanen en veiwacxiten dat het doel vart dezen oocrog zal worden bere kt Wii geven dek mwiister president opdracht den Rijskdig belangruke begrootingen en decreten voor te leggen en verwachten dat ZIJ na harmonische bespre j kingen eji rekening houdende m mSL onze wenschen én bedoelingeo goed gekeurd zullen worden Heden zijn de eerennp er eeremedaiUe van de Weensche Philbarmoniker aan den Rijkscommii iis Dr SeyssInquirt door den vertegenwoordigervan du orkes pi off o J igcr overhandigd PolygoonMeyer Verwinning p h schiereiland Kertsj rolt e n oronderbn en stroom VMi duizenden gemotoriseerde en hespmnen Vo rtingen vior vjarts Weltbtld Polygoon PX Hackel opperbevel maakt dd 26 Mei Ifkend Be am iBKcUnfMlag ten Zuiden van Ijji ttt IS in volleii gang Met gecon trcerdr kracht lirobeerl de ingeslou tegenstander in Oostelijke richting lehtrken In iware geveihten erd M éKÊf gisteren verijdeld j P ft de aanwrit va i DuitscHe fwAPM c1ir en Ilongaarsche forma tiH Uit tirt buiden Westen en Noorden beweginggvrtjheid van i4en vijandumienlijk beperkt JLijn tflchtoppen tdronüin nussa s worden in toenemende mate geteisterd door de vergielieeiide slagen van onze luchtmacht a Noordoosten van Charkof werden fiiaalde aanvallen der bolsjewistenl ala en In dtn mi dd enseclor van het Oostplijk front hebben eigen lokale aanval opi leuw terreinwinst gebracht Jijen ondcrnommgen van stoimtxoefoi in den Noordelijken frontioctoi terliepen succesvol In dt vi a teren tusschcrt de No iTd kup en iJsiJnd hebben gc echtsvhegBigen in den afgtloopen nacht een fjjndp 1 k konvooi onder sterk Bcorti iangev llen Een koopvaardeiT ai 80OO 1 wend tot zinken gebracht m iijf andere Joot bommen bescha ki Noord Afrika hebben vrii veel pvechtsv legtutgen militaire doelen Tolirjtk gebottiliardeerd ItT VFRLOOP VAN DEN SLAG De slag rondom Charkof woedt nogilMdi met onvermmderde kraclitnort eit xal naar militaire deskuntftB in de Duiiache hoofdstad inee ea als een der zeer graot omsmgelacssIjKcu van ie feuropeesche veldiKht in het Oosten in de krijgs exUedriiis worden opgeteekond lietBgilsiht initiatief doet zich op hetiia etd steeds sterker ge oclen DeU de msingelmg van het gros vanfci Miand in den strijd gebrachteWtscrie Roemeensrhe en Hong larlelje formaties zijn ui het gebied tentudoosten van Charkof naar het tsUn inec7uenkt de riiïl om deMdmjcht van de voor hel of f en K Hl den sti ijd gebrac itr troepenna Timoslenko is volkomen eslola V Vji hel Oosten en n het W t r W hit Noorden e van he Zu g i aign de Dutsthe n vubindtr ox r d n vijand op ttefci e gcr lebiea i atnen lervMj de uper mre Duitscli luchtmacht iH2ig is nit dc tmiit igï g van de bosjewister u klucht De slag in d 2tn zak waar vai verschillende kanten reed DaiUche wiggen gedrc en zijr het ft n lu bchensttMfium bereikt ISog isfc druk van de hier tcfamengi droniW drit vijardelijke legers buiten► oor sterk Nog is de tegenstardfcr bo ijewisten gcorgar iseerd doch is yn de eerste aanwijzirgm der tbird ng merkbaar Volgens de erva iijen van verleden jaar vorm dit Bileid in van het laatste stadium aarvan t het essentueele kenmerk e zuivering en omtruiming van hei wngeltfe gebied door de Dtiitsche verbon i i formaties moet wordenwchouwd Wat oppervlakte van het terrem eft waar de strud zich afspeelt en aantallen mjöischappeo kan de s nog woedende slag naar het el van Duiteche militairen vol r vergeleken worden met de 2 te opismgeliingsslagCTi van ver ar Men m te Beriijn van meef S aaf alleen op het slagveld ten iidoostein van Charkof daar waar groote rmg om óe beste stoot r van Tunosjerko zjèh gesloten Wft nog steeds ongeveer een half iHiQgr ma tegenover elkander n Het daarby behoorende mate IS enorm De sterkte van de mjKotö bolsjewistische panlserfor t es kan gemakkelijk worder afge Uu de tot nu vertrekte gtgevensytrert kapotgescho en vernietigde buitgemaakte vijanaenjke pantserJegens Daaruit blijkt dat Timo nko at 7iin hoop op dit oitcns ef Warner met zijn pl op het schier and Kcrtsj had gestcid dat hij rtieen en naar Kertsj al het maar iS7 i beschikbare m teneel had on cn om ket koste wat het wil r het Europejïsche front te breken J 1 etn gfjwt Qffersief de EuropeeTOe legeis van den geheeleji Zmde l en sector te omsingelen Te laat JWekie bij dat hiL radat het Duit e initiatief op CThsj Jiem voor W cst was en eon bc angrijk deel l Un plan nog m hel slaiüum der ifif voorbereidingen verydeld had de mgesloteije was dat men hem Jeltoopt had d i vijand e ih al op lu j geplaaUt aehter zijn beste off n J X Pen is dicMgeslagen wch hftt meest inter sante ran ie leeie ontwikk lm van d n slag is dat hier over een uitgestrekt gebied de Duitsche en erbonden troepen rug aan rug slrijdein nl aaar wS r het eene léger naar het Westien om zwenkte terwijl het amdere den rug dekkend met het front naar het Oosten het offensief Stelselmatig voortzet Als gevolg van een geheel nieuwe tactiek waarin de Di itsthe roepén tijdens den langen winter onderricht zijn en van de nieuwe Duitsche wapens zijn de verliezen aan den kant van de Luropeesclie legers verbazend gerin zelfs gemeten naar de relatief geringe verliezen van het vorig jaar en de hevigheid en verbitterdheid van den atrijd Anders is het aan Sovjet Russische zijde D Sovjet Russische verhezen z jn dermate hoog du zij ook hier weer hiin u twf rkmg beginnen te doen gevoc en in een verminderenden offen sieven gce t Vergeefsche uitbraakpogmgen Naar het upperbevei van de Duitsche weeimacht verder medeaetlt vielen de DuUscht en v ei bonden troepen Maandag de ingeslo en due bolsjewistische lef ci cüHicntriscli aan zoodat de om ingelmgsnng nog nauwer kon wor den aangehaald De QP een klem gebied opcciifcturongcn boisicwisten ondernamen up 25 Mei m den loop van den dag veischeidene pogingen om met sterk strijdkraditen gesteund door talryke pantserwagens en hevig ar lUenevuur door te breken Tegtlijkertyd vielen de boisjewi ten om de oiriMii e de troepei te ontlasten van buittn af aan A beide plaatsen van het front werdeiy e aanval tn in hevige gevechten inet aan ieh ijke verliezer vooi de bokje wisten afgeslagen Hieibij werden elf m el n plaatsje binnengedrongen bolsje vi i ho pin sttv agens vernietigd Ook ten Nooidoosten van Charkof deden c e Ixilsjewisten hei haalde ont la iingsaanval en d e cclitei met zwaï c verl tien voor de boi jewislen werden afge dgen De Duitsche luchtmachi stjtuhdt de krijgaopetatit van het k er door doeitrclftnde aanvalian op viij gtoole bfusjfwfi ehe tioepencon IC tl Pan bÊrCülonnts en opeen noopr in vai v oei tuigen terwijl oe boKjcwi tucie cava ei ie door bestrij ding irct de boordwaptjnt ledige ver iie pn iCed Door het bombaiaeeren va n t n n r t po ten e stei k n et troepen tc e c i hui plaat en b niun de onisin ge g Pdên de b sjewisteii gioote ve 1 Cien üSn n s hen ci pantserwagens D DuiNehe ffirr Ca jialitvliegti bevcifider hej lucl rjirr Ixiven het DoHet g b ed en sthott n volgens tot nu 10 onUargcn bc elten met sleclus 4 verlie van een eigen toestel 23 bo sjpwtst chc vlu gtuigen neer Twee veranderingen Vo t ci den Berlijn phen correspon dent van de N R C steit men in Duit he militaire kringen in het licht dat bij ae e gevechtMi jn het gebied van Charkof wa cgfnomen kon worden dat zich bij de Sbvjpts vergelekeiKmet het vorige jaar infliveeerlei opzicht iets veranderd hecftj p n efrste is behalve hun strategie waarin eemge vorderin gen aan den dag zijn getreden vooral hun taktiek beter geworden waardoor vele fouten die in den zomeren den herfst van IMl gemaakt werden wat betreft deifrfeiding dei troepen en het in den strijd brengen van groote en kleine eenheden thars minder voorkomen D hoogeie Ifioing der Sovjets echijnt uit de debat Ie van 1941 te hfbben ge lecrd Dat zal naar Duitsch4 opvatting op hf t eindresultaat van djïen reusachtigen slag we geen invloed hebben maar de l eblissing toch eenigszms kun nen ver ragcn De gevechten h ljben In de heden gehouden zitting van den Japanschen Ruksdag heeft mimsteriiresident Tojo een rede uitgesproken waapin hij o m zeide dat in den korten tijd van nog geen half jaar de keizerlijke strijdkrachten de troepen van den vijand hebben verslagen waar zij ook maar optraden Belangrijke gebieden m de GrootOost Aziatische ruimte zijn oor onze strijdkrachten bezet en de zeestrijdkrachten der Ver Staten en van Engeland rijn op de Stille Zuidzee en op den Indischen Oceaan practiseh verdelgd Darnaast wordt de macht der strijdkrachten van Tsjoengking verder voortdurend verzwakt De veiligheid onzei verdediging staat hecht als een rots De huidige gunstige positie zoowel U het vaderland als ook daarbuiten btteekent intusschen slechts een voorspel van de uiteindelijke overwinning in dezen oorlog Het 4mj dinale punt van de verdere voortzetung van den oorlog zal aan den eenen karft zijn de schitterend gecoördineerde operaties van het leger en de marine vooit te zetten en tien vijand op te zoeken en hem zonder mankeeren neer te slaan en aan den anderen kant parallel met de grootscho en krachtdadige militaire opeiaties een Groot Oost Aziatisch opbouwwerk ten uitvoer te leggen teneinde de totale l raeht van onze natie op beslissende vvijze te vergrooten en daarmede ons land den giondslag te geven voor de verzekering van de overwinning Vervuld van dezen geest heeft deregeering zith kortgeleden verstout ziehtot den troon te wenden en te verzoeken om het houden van algemeeneverkiezingen De politieke wenschen enverwachtingen van de geheele natiehebben hun uitdrukking gevonden m deorganisatie Jokoesan Seijikai het genootschap ter ondersteuning van detennöpohlick Het is vooi oni buiienÉjevvoon verheugend dat wij de internestructuur v in ons land zoodanig hebbenkuiaen veivolmaken dat ons geneelevolk van hond rd mrllintn ztth als eente lloten eenheid van re oeung en volkin Kft gevcthlstront schaart om de VerStaten en Gioot Bntt innie te vernietigen D ink ZIJ den schittorerden overwinningen dti keizerlnke troepen zi n i e belingrilke bronnen in de Zuidelijke gebieden die voor de nationale veide diting van belang zijn in onze hai der geraakt zoodat de posi ie van or7e nalionaje huishouding verlost is ui inir fh in eiij he d en verder uiiarl gemaakt kon woiden Met andf re wooiden door de g meen chapp i ke hulpbronnbin van Japan Mind joekwo en de Zuid eelanden is de bisi dei ceonomische productie van ons rijk zoo volkomen geconsolideerd en 017e ooilogshu houdIng zoo zeer verslet kt dat wi te allen tijdc ric vooi raden kunnftn aanvullen welkei verbiuik door de voor zetting van den 001 log bepaald wordt Lr js geen reden tot welke ongeroatheld t k ten aanzien van de toekom stige voorziening van het wolk onverschil ig hoe lang de oorlog ook mogeduren y Vervolgers gaf Tojo uitdrukloefg aan de diepe eerbied van de Japai sche regeel ing voor Japans bondgenooten DuHschland en I alie on de andere bevriende mogendheden Japan is vastbesloten zi n tot dusver r gev lerende veldtochten voort te zetten en za zijn uiterste kt acht inspannen om als deelgenoot in den grootschen sti iid van Duitschlard en Italië tegen de Ver Staten en Groot Brit an nic znn bijdiage te leveren in de om vattende oveiwinningen dezer landen Britsch Indie Aangezien alle voorui fschov en steunpun en van het B itsch l ijk voor de verdediging van Indie thans in het be it van dl keizerlijke ttoepen zin staat voor h t Indische volk de gouacn kans open om tot opstand e komen en de onafhankelnkt eid te verwerven waarnaar het al lang vcilangd hetfft Het feit dat de ondeihari el gei waaibij Cripps de hoofdrol n Sft ge speeld zonder het mms e resultaat ziin a gebroken vormt er een tfevvijs voor dat Indie ge steliik reeds onafhanke luk IS van TGioijt Bnttannit Wij kunnen dus rujStig beweren dat de g s e lilke grondslag va de Britsehe l er happij irj Indie reeds vcrdwencnvs en dat de eerste historische stap naar de onafhankeliikheid van Indie zocJjuist IS gedaan Op het oogerblik bijstaat m Indie nog het uiterlijke gebouw van de Brits be heei schappij de verschillende mihtaire inrichtingen en de troepen die voortdurend versterkt worden Zoolang echter Arglo Amen kaansche troepen m Indie blijven is Japan onbuigzaam vastberaden ze volksmen te vernietigen Het is helaas onvermijdelijk dat bij de uitvoering van een dergelijken veldtocht ook de onschuldige Indische bevolking bekend wordl gefftaakt met ie verschrikkingen van den oorlog Ik hoop echter dat het Indische voljc zal opslaan om de Anglo Anierikaansche troepen en hun inwloed volkomen te verdrijven en daardoor de onafhankelijknfeid van zyn vaderland te vei wezenlijken Door het neei slaan van de vijandelijke troepen in Burma is thans eindelijk ook het Tsjoengking regime geisoleeid Het gaat zijn onvemnijdplyken val tegemoet Japan heeft de bedoeling de weerstandsklacht van het Tsjoengkingregime den laa sten verpletlerenden slag toe te brengen Australië Terwijl thans het Zuidwesten vande Stille Zuidzee geheel onder onzeeonttole is gebracht is Australiëhet zg stiefkind op den StillenOceaan geworden Door den reeenten slag op de Koraal ee ly n de terverdediging van Aus jalie m gereedheid gebracht marin eenheden vanden vijand uit den weg geiuimd zoodat Australië thans hulpeloos den aanval van het Japansche leger tegemoetziet Ik zou dei halve den leiders vanAustralië nogmaals mijn oprechtenwen h willen doen toekomen dat ziJzich bewust woiden van den internationalen t estand en de geographischeomgcvinkivan Austialie in oogenscI ouw napien om vervolgens moedigeen besUss ig te tieffen ten aanzienvaif den voor Australië mees belangrijken s ap In aansluiting op den minister president V oerde de minister van Buitenlandsche Zaken Togo het woord Ten aanzien van de betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet Ünie verklaarde Togo dat deze na het uitbreken van den agorlag geen w ijziging hebben ondergaan De Sovjet Ünie heeft niet het voornemen haar gebied als militair steunpunt ter beschikking te stellen van de tegenstanders Van Japin Aangenomen moet echter worden dat deze hun kuiperijen verstaken om Japan te vervreemden van de Spv let Unie Suttes hebben dergelijke intriges niet zoolang de Sov let Unie haar tot dusvei aangencMen houding behoudt Intusschen zal Japan den toestand fuslii w 1 irnemen Proclamatie van den Japan schen keizer De verhezen van het Japansche leger De verliezen van het Japansche leger sedert het bcgm vtm den oorlog tot 30 April bediagen volgens verklaringen dici Tojo als minister van Oorlog voor den Rijksdag he t afge legd 9000 dooden met inotgri van de officieren en ongeveer 20 000 gewonden De vijand daarentegen heeft m dienzclfden tijd verlorep 290 000 ge vangenen oJigeveer l no Vliegtuigep 3500 kanonnen 45 000 tanks auto s en spoonI tuigen Ondanks de operaties ia de tropische nmboe van het 7 uiden met de groote ziektcgev aren i de gezóndheidstoestat d van het 1 ger goed en belangryk beter dan verwacht werd DE SCHFFPSVFRl IF FN Of R GIsAI LIM RDI N De scheepi lis uit de we TORPEOOfAGFR BBSCHUIGO i Naai het Amerikaansthe departement vaa Marine bekend maikl ifi de Amerikaans he torpedojager Blake e door de torpedo van een Duitsche duikboot m de Caraiblfiche zee zwaar beschadigd scheepsverlie7en 700 rkiaart de Daily ieleKrafih inein hoftfd artik zjjn voor d zaak dor geallieerde n zeel einstig De CTist vin dtn loeitaud wordt nog verhoogd dooi lel feit düt de A tr kaan sclie scheel sv erv n om het aantal nilpuw te bauv en schepen te vei iootin nipt tjc bchikkken oVer de hiervoor benotïdigde hoe veeinedtn itaat en de m Lnge and gelegen scheepswerven niet besthikktn ovei de noo dige aibeiderS Hierbij komen nog de tairtlke organisatiefouten op de sthfeepswerven aan deze en gene ziide van den Atlanliichen Oceaan die nooit veTheterd nn Volgei s ai e van bevoegtl zijde opgestelde berekeningen zoo schrijft het blad w oidt ï iets a undcrd aan het feit éat wamwier m n afschepen die n en den aans taandti 9W fier wil bouwen in de Vereenlgde Stalen Calattaf en GrootBnttannië optelt hel geb eil ruimte der geallieerden geenszl reld is geholpen INSTELLING VRIJWILLIGE HULP POL I TIE Aang esloten bü de gewone t oIitie In het Verordeningenblad is oMcnf men een verordening van den RijkiK commissaris voor het bezette Nederlandsch utebied betreffende de inst l ling valreen vrijv lUge hulppoUtle Hierin wordt cm het volgende lM pasld Een vrtjVfiMigc Injlppolitie wordt ingesteld welke tot taak heeft de gewone polifieorganen te ondersteunen bij de bestrijding van rampen eaandere openbare noodtoestanden hii de bestrijding van ernstige ger varen en schaden welke ten gevolgt van luchtaanvallen ontstaan m andere byzondere gevallen vUIhandhaving van de openbare orde eOide veiligheid van het openbare leven De vrijwillige hulppolitie wordt aan gesloten bij de eenheden en bureelea der gewone politie Zy is uitsluitend onderworpen aan de aanwyzingen en bevAen van de commandecrende in stanties der gewone politie Agent van df vrywilUge hulppolitie kan slechts zyn hij die 1 Nederlander is Z ten minste achttien en ten hoogste vyf en veertig jaar oud i 1 Iieh i mehjk geestelyk en moieel geschikt ia 4 de nieuwe Riropeesche orde voorslaat efi bereid is deze naar zyn besta vermogen te dienen Dè aanstelling by de vrywiUige hulppolitiif geschiedt op grond van eea schriftelyke sollicitatie welke wordt gericht aan den gevolmac itigde voor de rew nisatie van de Nederland eha pohti by de departementen van Justitie en van Blnnenlandscne Zaken De tot den pohtiedienst opgiToepea agent ai de vrywiUige hulppolitia heeft de rechten en phchten van eea gewoon ambtenaar van politie Indien de dienst waartoe hi is opgeroepen langer dan viif dagen duurt ontvangt de agent van de vrywiUigahulppolitie van het Rhk een vergoeding meeval zyn mkomen wegvalt oi de hoogte van het ondersteuningstariefniet bereikt Indien een agent van de vrywiTlige hulppo ide die is of was ppgerneiien teng volge van een benadoeling yner gezondheid by de uitoe ening van dea dienst geleden in zyn geSghiklhcid om tn zyn onderhoud te voorzier wordt beperkt ontvangt hu van het ryk een pas cndp rente voor den duui van deze beperking Indien een igtnt vin de vrnwillige hulppolitie die is of was opoeroeptn ttn govolge van de uitoefening V m den dienst overlydl ontvanfïcn zyn echtgenoote en 7i n kinderen vnn het nik een pisstndc rente V 101 zoover vin dr 0 ledelyknrwys met kin worden t etgj dit 711 uit eigen arbeid of uit eigen midde on 111 hun ondethoud voorzien De kosten vin de vniwillige hulppoUfie komen ten liste vin het Ryk De Commissaris Generaal voor de Openbire Veil f heid en hno Jpre Ittder dPi SS cn politie vairdigt de voor de tvtiering v in deze veroidnning noodzakeliike voorseiriften uit Hi kan de hem toekomendj bevoegdheid nn de secretarissen geypriil van de dcpirtementen van Justitie cn van Binnenlandsehe 7aken of aan een van hen overdragen Deze vensrdoning is 23 Mei in wei king getreflen 2a Wii n ww ww kW nM Zon op 5 28 onder 21 46 S Maan onder 4 49 op 19 22 S Meo is verplii bt te ver 6 dnwtereit van zonsonderfSan 8 ld zonsopkomst Lantaarjln van voertaiuef moeten ye D bal aar oa zon é ovd n onis oken wo He f V