Goudsche Courant, woensdag 3 juni 1942

WOENSDAG 3 JUNI 1942 op den datum die is afgestempeld op i 4 5 in Da Costakadf 66 Ch A Knoops grondw van Rotterdam STAISNIEIWS i Nieuwe wi je op den ta a PRI TEBMABSCB EN ÉFEilLT 00 DEINE WEGE Nadat het Meilied zijn blijde klanken hcéft laUo lio w n win er op het carüloi van de Sint Jan fhaT andere melodieén geplaaUt Bü het heel uM wordt espeeld de PriesUrinarsch van MoLrt en b hall uur fi tMi du l W ïe an Machaël Haydn Ook de klinke fit klokje klinkt en VU de Met ë M m i d behooren ook de t ditioBïele pinadagen Donderdagavond avond31 Zoodagmiddagconcerten weer tot het Terieden waarl j de jladifaciMiriicr de he Henn C J Ae Man bet klokkentpel tot vete gen eg n beeft taten zingen Haacrsch Gerechtshof BBmAL BU BE BOH BN ZBn Va BNIGIN6 Op Goeden Vrl la van het vorig Jaar had eendime uit Gouda in het dulMwbeuw van de roei en zeilver eemgiii Gouda te Reeuw k haar tasehie achtergelaten waaruit zü later twee bankbiljetten van ƒ 20 vermiste Verdacht van deien diefctal heeft terecht gettaan mej D E uil Wa idinxveen die eehter ontkende Zö werd door d politierechter te Rotterdam veroordeeld lot vier maanden gevangcniaatraf en kwam van dat vonni in hoögcr beroep Verdachte ontkende het feit te hebben gepleegd doch we bleken vera hiUende ernstige aanwijzingen tegen haar te bestaan die den proc gejieraal anl iding gaven twi maanden gevangenisstraf niet aftrek van preventief te vorderen Het Hof beeft arrest gewezen en verdachte ▼ eroordeeld twt zeven weken e an iiHtrcf met aftrek van den t$d m voorarrest doorgebracht Politierechter te Rotterdam JAAMTJB HAO LANGB TINGEBa Jaantja ia een getrouwde vrouw van nog geen 7 jaar en ze stond voor den rechter voor heel Icclijke dingen Aanvankelijk had zij dia wel ontkend Vioch ten ilotte toen zy zag dat leugenen niet langer zou baten had zij bekend Nu ja bet waa allemaal waar maar mijnheer de rechter moeat heusch looven dat iQ er ipijt van had En aH ie dan de gevangenis zou in moeten en dan met het ndjc dat zij verwachtte Bij baar buurvrouw had Jaantje een babyjurk gestolen en een knot sajet De buurvrouw had gezocht en gezocht doch nieti gevondOL Zij had ccbter Jaantje verdacht en dit aan de politie verteld die in Jaantje s woning de babyjurk en de sajet had teruggevonden Toen waren de waterlanders gekomen en tljdeni die uitstorting van berouw had Jaantje tevens liekend dat zij van haar kostganger een portefeuille met ƒ 18S bad ejitolen Die zij tegelijk ook terug gaf De officier wilde Jaantje 3 maanden de cel in hebben doch de rechter beeft er ƒ 40 botte of 40 dagan hechtenis van gemaakt Dat betaal ik graag zd Jaantje en opgelucht verliet zy de zaaL Gift van ƒ 2500 voor Winterhulp Bij Winlerbulp Nednland i bigekomra een gilt van f 2500 van de FlatcelbakkerüCB ZuidHolland alliier VASCn or l STOBr tAXEN TAAN I DMiilMltekndMMea na gain veidfiaiat Eoi itrep heeft een gezin in de Krugerlaan Toen de vrouw des huizes gistermiddag de ztad in geweest was en thuis kwam zette zij daar z j de handen vid had haaf handtasch even op de stoep neer Zy vergat echter de tasch en eerst a avonds bemerkte zij de vergissing Toen was de tosch evenwel verdwenen en roet haar de distributiekaarten van het geheele gezin van drie personen en een portKnonnaie met ƒ 23 BooMredacttnr O Vvrttuf RatterduB Ch ra laetcur veer Goud en OiiutTeken W TWICT Good I AAR ANNEER 8ehoa bar IliaTCMp VluchtcKagcn met Kans Alben KSthe von Nagy Eugen Klopfer Ida Wüst en Veit Hirlan Aanvang 8 15 uur Beuni Biaaeoa Het licbtt ia de duisternis met Fosco Giaehetti Aanvang 1 1 $ am 3 imat IM l Bied Geef Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzea 3 Jnni 7Jf uur Siirt Janskerk Bijzondere kerkdienst spreker dr A A Wilschut uit Rotterdam over JHeett de kerk afgedaan Jma I BW OosthavCB 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorLuch tbeschermin g Juni 2 4 au Gebouw G G D Spieringstraat 113 Kostelooia inenting tegen diphterie voer aitO c iolgaandc kinderen van 1 Jaar jMi 1J0 aar Vrüc iBvangciiaehe OcaMHta Bijtjellezing en txdstond JmI 7J uar Leger des Heils Hel ligingadienat leidater J r d Veen t Juni ubt Nicowa Sehoawburg Melodie en rhythme aveiMl concert Theo Uden Masman en zijn dansorkest C JvbI 3 5J0 aar Central PostzegelIwurs Vereeniging van Postzegelverzamelaars Goud Juni 7 30 nar Kanstini Tooneelavotid Goudsche H B S vereenipng opvoering De ebbenbouten olifant door J t Haagsche Bederjukers 10 Jnnl 12 anr BHeuwe Haven 308 SStting niilbureau voor kinderschoenen 15 Jnnl 7 uur Gebouw GemeentelUke Ce ia a J hrl d aiiei t Spicri gs r U3 Medische sportkeuringi AFHALEN AANVBAAGFOBMCLIERFN SGHOENENBONNEN ir M Vttn 1M 3M nnr DtstribaUe kintoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam met een der letters Bomteraag Q K T U W TOTBBIKING LEVENSBnODELEN EN AABDATPELKAAKTEN IM ca OKt 13 JoBi I en Z 4 30 aar Gebavw Daniël Uitreiking van levensmiddelenkaarten en aardappelkaarten de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen AI OTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleoi voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 Loop der bevolking GEVEST GDEM C van der Waal hulp i d huish van Waddinxvecn Bodegr straatweg 72 in Graaf Florisweg 87 J B Emaus geb Gebbmck van Gxoenlo Smitssteeg A225S in Coomhertstraat 3 J de Gro vertegenw van Rotterdam V d Hoonaardstraat 24b in v d Palmstraat 68 W T Daals marechaussee van sGravenhage Pahudstraat 213 in Oosthaven 5 A C Aarsen LI verpl van Harderwijk Kerkplein 9 ifl KrugerlaarflSO G D Fukkink ambt van Delft H v Delftlaan 40 in Fluweelensingel 34 M E Ponsioen van Schoonhoven Lopikerstraat 1 in Snoüitraat 59 L v d Brink hulp l d bni van Oudewater IJsselkade A107 in JCanaalstraat 26 A W J Jochems automonteur van Botterdan Zaagmolenkade 51 in Krugerlaan 2 B Heideveld verpl van Hardenberg Stationsweg 3557 in Westhaven 11 L de Vries schanenslijper van s Gravenhage v Ravensteinstraat 277a in Kuiperstraat 16 M Tb Jas g ers van Venray Eindslraat 10 in leekerssingel 59 A C Leendertse U verpl van Amersfoort Pasteurstraat 19 in Eerste Kade 57 N Verkaik van Hilversum Leeuwenstraat 40 in Wilhelminastraat 30 M VSandwjHk inspecteur Nat Credietver an Rotterdam Bergschelaan 244K in Buijvlietkade 71 P G M Veeger kweefcer van Nijmegen Oranjesihgel 59 in Van H rgen IJzendoornpark 7 G Gitppel geb Jetzes huish van Amsterdam v Ostadestraat 295 ki S Martenssingel 16 J H Saexs slager van Rotterdam Oudedijk 86b in Westhaven 38 W Hoogendoom van Moordrecht C 2r in Groenendaal 80 A V d Ree textielarb van Moordrecht H66a in Keizerstraat 91 A L M Smit kant bed mti NaartJen Fr Halslaan 24 in Gr Jaftobastraat 13 F W Simon van Utreèht Nieuwe Gracht O in CrabeUtstraat 6 M van Deurzen Uit vrltlt er tüd a OE GOQDÉCHE COVRANir HELDDB Tl 7S JAAB GELEOEN De heer J B Soellwi veearts re MconflrrrM die de maatrpgef n tpgen de veepest genomen niet zoo geheel feoe euide acnrylt dat de campagne hem over t algemeen meevaU bet gaat werkeltlk vrywel Veriet is r piet of zeer luttel gevallen van vel zwegen aangifte komen er gelukkig wemig voer de contréle op de handelmgen der veehouder is in het algemeen vry goed heinielijk verveer van vee komt wemig voor en het aantal aangetasten wordt roet ótn dag minder waarlijk allemaal goede zaken waarover men zich met reden verheugen mag H JAAB GELEDEN Tot secretaris en ontvanger der gemeene Saasenbcim iit benoetnd de heer J H Römmehngh ambtenaar ter seereUtrie te ReeuwQlL Bü de te Zevenhuizen gehoudenverkiezing van een lid van den gemeoiteraad it kozen de heer J H van der Torren tS JAAB 6BLBDBN Door het kiescollege der Ned Herv Gemeente alhier is uit het gestelde drietal van pretttfamten ter vervulling van de vacatitt ds H Cannegieter beroepen ds J Borger predikant bij de Nfd Herv Gemeente te Brielsch Nieuwland Uit Gooderak Tot predikant bij de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen ds A C Eaiklaar te Jaarsveld Uit Schoonhoven Ds M vanGrieken 1 Delft heeft bedankt voorhet beroep bö de Ned Herv Gemeente alhier Uit Bodegraven Xot predikant bude Ned Herv Kerk alhier is beroepends K J V d Béng te Putten kellner van Rotterdam Hendr Sorch straat 70b m Gouwe 205 A Koster van Haastrecht D78 in Nooth v Goorstraat 42 A van Zeeland bed ziekenhuis van Haarlem St Bavostraat 15 in Gr Flonsweg 77 T Spruijt van De Bilt U Soestd weg 257Zuid m Kon Wiüielminaweg 251 C V d Vliit kapster van Haarlem Grebberstraat 5 in Rh Feithstraat 13 G Ipema ll verpl van Bloemendaai Brederodelaan 54 in Krugerlaan 130 T v d Kroef verpl van Amheni van Nispenstraat 37 in Westhaven 11 C van Norden Contr C C C D van Loos Beverstraat 80a in Geuzenstraat 11 C V Pruissen plat schilder v n Boskoop Emmakade 15 m Markt 29 D Schaap van Boskoop B Kolijnstraat 5 in Kattensingel 36 L J Verstoep timmerman van Wieringen Zwinstraat 4 in Houtmansplantsoen 1 W Roos vertegenw van Rotterdam Essenburgstraat 29 in St Josephstraat 59 A J J de Groot kapper van Alphen a d Rgn St Jorisplein 8 in Gouwe A J Meijer van Rijssen Elaenerstraat 4 in Regentesseplantsoen 26 E Graatland geb Borsthoom van Haarlem Teslastraat 39 in Buigvlietkade 48 N J van Leeuwen geb de Boom van Lekkerkerk Breestraat 12 in F W Reitzstraat 34 Th G C T enk van Nijmegen Berg en Dalscheweg 81 in Markt 9 G J Oir Hildebrandt vertegenw van Amersfoort Woestijgerweg 155 in Ajatha Dekenstraat3 L M Bontenbal geb Westdorp van Reeuwijk Zoutanansweg E 49 in Wach telstraat IS J Goedhart kapper van Wassenaar Kerkstraat 4b in Zoutman straat 48 J Oppelaar van Waddinxvecn pioemendaalscheweg 35 in Boschweg 30 W y Dijk geb v Ginkel van Doom Kampweg 47 in Gr V Bloisstraat 21 Sj W Soeters kant bed van s Gravenhage Hooistraat 5a in Crabethstraat 8 TEBTBOKKBNEN N Fafianie van Turfmarict 45 naar Bussum Ifpenlaan 30 A J M Bröcker van Zoutmanstr 60 naar s Gravenhage Z O Buitensingel 330a Mi van der Poel van B Martenssingel 59 naar Rotto dam AU Piersonstraat 12a O van Dük van Regentesseplantsoen 27 naar Onstwedde Musselkanaal Marktstraat 16 J van Ouwerkerk van Van Itersonlaan 30 naar Breda Ginnikerweg 207 Chr G v Schaik van Snoijstraat 81 naar Beverwyk Peperstraat 17 F V d Hee van A G de Vrijestraat 16 naar utrecht Zadelstraat Ibis G M Gehbnann geb Hnillier van Groenendaal 23 naar Putten Gld Drie wegen weg 1 N C A Raven van Willens 111 naar Breda Rustlandstraat 2 G V Buren Reigerstraat 46 naar Breukelen Nijenrode Stationsweg 83 H Borkus geb v Wingeirden van Kattensingel 554 naar Rotterdam Adrianalaan 7 vjn Schiebroek A A M Bechtold van Eerste Kade 15 n r Zevenaar C 84 H P Fontaine van Steünkade 5 naar Woerden Leidscfae mgmimes 88 C Habcmaa van Bar Kctfcfide 11 naar Delden NoordwJ aat 28 G Ringeling van B Marlenssisgel 47 naar s Gravenhage Po wtaiaai 8 Q C RtDfeling van B Martenssingel 47 naar sGravenhage Pomonalaan 8 E A Dikhoff geb Walpot van Biauwstraat 1 naar Amerongen Achtenweg B87 G Oostveen van Jouberstr 138 naar Zutphen Boompjeswal 19 D H v d Horst van Krugerlaan 34 naar Eindhoven SchouwbrodHcfaeweg 33 A Degenkamp van Tollensstraat 73 naar Doorn Sterkenburgerlaan ICa J G van 1 k van ToUensstraaï 73 naar Doorn Sterkenbofgcrlaan Ifa L L Fonteijn Kuijpen vair Krugerlaan 40 naar Rotterdamï Hoflaan 111 Q van Meijeren van B V Catsweg 60 naar Waddinxvecn Nesse 28 J R fLtm van Bothastraat 3 naar Axel Sluiskil POS L Lankamp van BockenbergstrSat 109 naar Rotterdam Pantserstraat 255b A Oudjijk van H Schielandsche Zeedijk 2a naar Hilversum Steijnlaan 9a P de Jong van IJssellaan 1455 naar s Gravenhage Jaarsveldstraat 188 P A Hendrikman van St Josephstraat 3 naar Haastrecht KI Haven C 215 A F Itoskam van Krugerlaan 26 naar Amsterdam Ger Doustraat 91 J Hoogendaom van Lethmaetstraat 48 naar Reeuwijk sGravenbroekschew F 55 B Ringeling van B Martenssingel 47 naar Berverwijk DuinwukJaan 25 M C A Voskuilen van Gr Florisyeg 100 naar Bussum Ruthardlaan 34 C Hazefibrock van Crabet listraat 72 naarNieuwerkerk a d IJssel Kortenoord 20 A L de Vries van Spieringstraat 51 naar Venlo Maasfare Kloosterstraat 7 M M Christ van Heerenstraat 103 naar Boskoop Burg Colijnstraat 11 W Groenendijk van P C Bothstraat 119 naar sGravenhage Nieuwehaven 232 P de Jong van L Tiendeweg 21 naar Dubbeldam Buitendijk C131 E M Kasbergen vainKattehsingel 6 naar Haastrecht Hoogstraat C4 M El V Ommen van VanBeveminghlaan 37 naar Hilversum Steijnlaan 9 G Tollenaar van Kleiweg 11 naar Utreoht Bijhouwerstraat 7 J C V Staveren van Groeneweg 33 naar Waardenburg Zandiveg H H Timmermans vdn Hoogstraat 10 naarHilver iura Mauntslajin 3 J R Groos van Fluw singel 98 naar Eindhoven M Stuartstraat 28 E L M Furrer vanGr Jacobastraat 48 naar s Gravenhage Zwolschestiaat 331 M C Santé van Krugerlaan 115 naar Rotterdam Fuikstraat lOc C Th Th Verheul vanGoejanverw di k 19 naar sGi ven hage Kockstraat 240 Th W M Fran ken van Oosthaven 10 naar Rotterdam Havenstraat 107b 2e etage J Disco van Groenendaal 76 naar Rotterdam Adr MiWerstraat 33b D C Revet vanVest 80 naar s Gravenhage Kepplerstraat 125 M Benders van P C Both straat 24 naar s Gravenhage Ie deRiemerstraat 2 A Gorten mulder vanMarkt 51 naar Mijdrecht Mennonitenbuurt E 154 A Quist van Kon Wilhelmmaweg 161 naar Vlaardingen Diepenbrockstraat 35 M G Wittenboer v n Van Itersonlaan 13 naar Alphen a d Rijn Pr Hendrikstraat 69 J v Die van Krugeslaan 1 naar Gravenhage Delagostraat 4A D Bakkenes van Jr Julianastraat 12 naarHarderwijk Bruggestraat 16bov L D V Vliet van Raam 107 naar sGraven hage Kon Emmakade 97 W J Brouwers van Winterdijk 5 naar sGravenhage Kaapscheplem 20 H v Golen van C Ketflstrarft 33 naar Vlaardingen Diepenbrockstraat 35 Q J M Heins van Kattensingel 74 naar Wassenaar Eikenlaan 3 5 J E W Krijgsman wed N V Steenis van Veerstal 18 naar s Gravenhage Loenenschestr 193 A Straub van Joubertstraat 213 naar Hilversum Eemnesserweg 235 A C PopeHer van Kleiweg 25 naarwmsterdam Overtoom 344n J M v Dijk van Kleiweg 25 naar Amsterdam Overtoom 34411 G H Zorg van Erasmusstraat 6 naar Rbenen Platanenlaan 3 M G 6 Zeeman van Mr D J V Heusdestraat 35 naar Arnhem Beaulienstraat 8 A Verboom vanWiihelminastraat 17A naar Krimpen d Lek Dorpastraat 50 W F Willemse van Boschweg 36b naar Reeuwijk Nieuwdorperweg E 18 A Mesken van Oosthav i 31 naar Haastrecht B 45 J de Hoog van Gouwe 114 naarWassenaar Meijendelscheweg 20 J N Vuik van B Martenssingel 17 naarSliedrecht C 367 S S Wotidstra vanP C Bothstraat 11 naar Wormerveer Acacialaan 14 P J Ruijs van B Martenssingel 11 naar Woerden Smgel 103 C V Breugel van Regentesseplantsoen 28 naar Oudewater Molenval A 69 M W Th de Vos van VierdeKade 73 naar Waddinxveen Bloemend weg J W de Jong van Groenendaal 100 naar Snclsewaard No 24 A M Borst van St Josephstraat 37 naarKerkrade Veldkuilstraat 3 G A Sijl van Emmastraat 17 naar Wgddinxveen Noordkade 71 St Bakker van de laReulaan 33 naar Elburg Kerkstraat 1 W F G van Eek van Onder deBoompjes 44 naar Den Haag Laakhof 11 W Theunis van Oosthaven 51 naarOudewater Roode Zand 172 T H Spruit van Jaagpad 53 naar Weesperkarspel Bijlmeringkade A 89 A IJ Spruit van Jaagpad S3 naar Weesper karspel WPmerlnfkade A 89 X T Klaveren van Vierde Kade IIT aaat Leersuni V Meer v i de De 1 Reylaan 39 naar Alpben a d Rijn Raadhuisstraat 44 C Plomp vart Fluweelensingel 37 naar Soest Nieuweweg 97 TBNÏOOTWrBLLmG VAN MODERNE SCHILDERWERKEN GESLOTEN Bijna 500 belangstellenden De tentoonstelling van moderne wer ken Van de Haagsche Kunstschilders Eduard Ryff Ab Toetenel Karel Wiggers en Edniond Wingen m de Gasthuiskapel Librye is gisteren gtslpten Br zijn in de tien dagen van openstelling 481 bezoekers geweest Tien der negen en twintig doeken zijn aangekocht SPORT VOETBAL SCREIDSBECHTERS TEGBN OE FOUTIE Een elftal van de scheidsrechfersve reeniging groep Gouda speelt Vrijdagavond half ach op het OJynrpiaterrein tegen de Goudsctte PolitieSportvereenigjBg PLAATSELIJK RIEUWS Bodegraven ECONOMISGHE BECBTKB Schaap dandesüen g slaeht J J van Dam te Bodegraven had clandestien een schaap geslacht voor welk feit hij voor den eco nomischen rechter in Den Haag terecht moest staan Verdachte liet verstek gaan De Officier meende dat de minimumstraf hier wel voldoende kon worden geacht zpodat hij zes maanden gevangenisstraf roet bevel tot onmiddellijke gevangenneming en verbeurjlverklaring van het mbeslag genomen vlefsch en gereedschap vroeg De rechter veroordeelde conform dezen eisch Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 2 Juni Kozen per bos Rorus R 4iers 3 00 i 40 et Orange Triumph 2 80 4 20 et Aqar Olssón 1 20 1 90 et Pechtold 1 20 1 80 et Orleans 1 20 et Gloria Mundi 3 0O 3 60 et Butterfly2 0O 3 40 et Augtist Noacb 1 50 2 40 et Sweet Heart 2 81 3 60 et Else Poulsen 1 50 2 80 et ftjiyantharoten 1 90 2 70 et Rosalandia 80 2 00 et Briarclif 40 1 70 ct l Gemef erozen 90 1 10 et Diversen per bos Clematis Mm Ie Ooultre 3 90 4 80 et idem Prins Hendrik 3 20 3 60 et Rhododendron bkie men 60 8 0 et Violieren Dubb 1 60 1 90 et idem Enk 21 et Meidoomtakken 15 et Pioenen 29 40 et Pyrethrtm 28 33 et Haastrecht BURGERLIJKE STAND Geboren Pief er Cente z8on van P C van den Broek en A K Schouten Ondertrouwd O H Driesscn 27 j Bergen en L C de Wild 30 j Getrouwd H J Verroen 38 j Schoonhoven en H A Lensen 39 j G T Ldckerkerknr 7 jr en J de Jong 51 j Overleden M H Kompier 21 j LOOP I B BEVOLKING Vertrokken A den Butter naar Nieuwerkerk a d IJSsel M M van der Ven naar Schoonhoven N C den Boer ge zin naar Gouda H J Vergeer naar Gouda B Kraan naar Waarder A d Roos naar Zwammerdam Gevestigd E C Iing uit Beverwijk P A Hendrikman uit Souda J G den Ouden gezin uit Bergambacht E M Kasbergen uit Gouda A A de Knegt uit Moordrecht N Koolvrijk uit sG a venhage A Medien uit Gouda H J Verroen uit Schoonhoven A H Wdi aburg tiit Hoenkoop Nieuwerkerk a d IJssel LOOP DEB BEV0LKIN6 S Bakker Hoofdweg 84 van Heerenveen C Th M Post s Gravenweg 177 van Oegstgeest Vertrokken H Heikoop Hoofd weg 31 naar Capelle a d IJsel N Schipper Bermweg 22 naar Botterdam BURGEBLUKE STAN Geboren Willemina Cornelia ir V L Koolhaas en A M van der Wel NteMJ 4t van L T lUüm en j Jong On Jcrlrouw 0 J TYolfn U Viiser C ManoekW B KMn P Schoonhoven VOBTBAI A S Zondag speelt Schoimhoven j teii eiB B wriendicHjrppeiHij wedsiryd tegen den RotteiaimirKZvierden klasser D R L Op 14 Juni a 8 ncfint hH etnlt eMtal deel aan de bektrweds njden u Lekkerkerk met De Musschen Rotte dam bekerhouditw Oillettant Kri pen a d Lek es Lekkerkerk Vow 4 eerste ronde speelt Schoonhoven tegen DiUettant en Lekiwkerli ejen V Mussch n CaSVONDEM VOORWERFKN Omtrent onderstaande gevondtn vaorwerpcR zi pi isUditingen te ver krijgen aaij het buieau van politiei gecl tmun kkleedje zilveren broche geel potlood zwarte ki idsrpoi emoni nMir uisslciitri ceimoar BIÏBGEBUJKB KTAND Geborei Msarfen z van J de Jong et A van Vliet Pteter Adrianus i van A Koorevaar er H N heikoój Ondertrouwd W C Verdoold 32 j en J van der Wnrken 32 j Gehuwd H A J Peltenburg U j en A C Brands 28 j J F C Ansink 30 j er J Monna 29 j A Kleun 28 j en M L de Groot 20j J c Voonhiijs 23 en P A Mesker 30 j Waddinxveen VOOK DEN POLITIERECBTEB Conform den citcta van het O U heeft de poUtwVechtcr te Rotterdam tot ƒ 25 Iwetc subsidiair 2S dagen hechtenis veroordeeld den 2 jangen P G d K te Waddinxveen die bit een lioer in deze gemeente tarwe had ontvreemd Hit de zaaimachine Zevenhmzen BURGEBLUKE STAND Ondertrouwd L van Prooyen SO j en C J van Heek 38 j J v d Graaf Z8 j en G Hord k 22j Getrouwd C Muit 29 j en Q Karreman 25 j DIEFSTAL VAN ZAKKEN De gemeente politic heeft tegen een inwoner procesverbaal opgemaakt wegene diefstal vao jtt c zakkm VERBOUWING GEMEENTEHUIS De verboi ing van het gemeentehms is bqna geheel voltooid Momenteel is men op de bovenverdieping bezig met bet leggen van den parketvloer Over enkele weken zal de verbouwing geheel gereed zyn LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J E van der Spek dienstbode vim BoUerdam naar Zuideinde 16 W J van Kleef en gezin timmerman van Rotterdam naar Eendrachtsdijk 10 W Brandshorst dienstbode van s Gravenhage naar Noordelijke Dwarsweg 2 C aag en gezin zonder beroep van Capelle aan den IJscel naar Onderweg 5 A Honkoop zonder beroep van Nieuwerkerk aan den IJssel naar Noordeinde 1 Vertrokken A H van den Berg garagehofider van Burg Klinkhamerweg 32 naar Moerkapelle H Bax winkelier van Kmböelweg 31 naar Bergschenhoek W Roos zonder beroep van BSerhoogtweg 3 naar Berkoiwoude L Dekke ea geain veekoopman van Groeneweg 42 naar Nieuwerkerk aan den IJssel O h t kaaxtj ia hei ccvccbtetcrrcin aangegeven WBar momenteel een heviffe veliK alatE tfaandc la tuaachen ïfe Duitsche Italiaansehe troepen eenerztjds en rfr Britsche teoepcn asdcntfdB Het k itjc leeft it klKt riehoek aan vaat AfrtlaBik IleclUl Itabroek Het geMJechtsterrein in Cyrenaicam FEOILLBION CIRCUS eOLK viHttouisN rose Het wat een overwinning Jongen kerel kameraad het was een overwl Ing Weet Je wat dat voor my beteekentt Je kunt vragen wat je wilt Haat klopt met aen van tjiqdactiap tralcnd gezicht zya vriend op den icboDder Nu dan zou ik In de cantine weleeo haivea liter donker willen driDk B Wal twee drie zooveel je wiM Belt ndaar Un ia genoeg meester Ea de tïpuwe Neumann snelt al weg Staikncdrts bebban Intnssebei dekka ver de paardoi gegooid en ban wcc gebracht Haas heeft bet een beetje koud op de toehUge zadelpUats Daar taat opeens Lore naast hem Zü is uU het haWUnnfar van den niBergang te voorschflB gekomen Tij heeft een dilt arila ieU over den arm Ja mantei Hana HianuuMl bfett eraan gedaCbt dat je warm alt de manége madt komen Ik nam de jaa in hel voerbQgaaa nee Lore IQT OniUtkci kijkt Hans aaar bet gedcbt van bet mci ZQ houdt hem dn mantd voor Berst aantrekken Hans Baastig grijpt hü den mantel en danneemt hQ haar beide warme bandenin de xtine Kun je mV vergeven toreT Ikwas ces dwaas Ik jaagde een tanloomna en wist niet dat twt leven naadm4 liep Ik ben ondankbaar en IcdtJktegen je geweest ZQ ontw s bUk maar bü schuift zUa arm in den hare en gaat langzaam naar d h leiiemerigen ruitergang Daar bmven iQ mkiutenlang zwijgend staan WBlen wQ weet goede kameradeiLzilB Lore Ja komt bet zacht van haarUpvea Hans Is pletsaiii scherp a gchaaigeworden Zeg Lore zegt hü zacbt ifc loot dat dat voor jon en mQ niet ge noeg H Ik heb veel tijd tot nadenken gehad over ons beiden ovet alles ik loot dat dat met die lumeraadschap niet voldoende is Ik heb altiJ van je gehouden ik heb h t aBcea niet geweten Kim aak ecB b lje vas m houden LoieT Nu bm tn aM meer tmlista Ik heb ook altQd van Jou g ba den Hans iTel Ivannls at hebt 11 ons t zeggenT Drdgcod slaat rnhmann voor don stoel waaria deUar Olseo onwillig plaata heeft fnom n 01s B riettf zich op en zijn slera kttikt hoogmoedig Ik heet doktar Ivar Obea denaam IvanKds hetft seen beleekenismeer voor mü Bet eireaslevett hitcresseert mij al lang niet meer Ik bca eawetenschappeiyk man Wat wi t eigenlijk van mij FahmaDuT De ander kijkt hem met een grimmig ladije aan Maar zooveel Interesseert de vroegere werlmemer van dit elrcoa zich aeig voce deze sDdeni nlnft wdkerbrood hij boett gegeten dat hH p ageen handaat wil maken BletwaarT Olsen wuift met da baad Dat is niet waar dat W mtm ml verstand Ik ben een rijk man en eengezien kunstkenner Wat kan nUf het frcus Bolk schelen Fubmano blijft den abdcr aankijken Dat ksa ft a pMcics zcggea Araraola AI was ft tsca maar um st lknedit hier toch wm ft ea aüo die toca hier warca e aUn hM aqk dat n een stoksr a krtrlgaat waa dl JaIscrscb was v aaaw ta nmali n liBitar Fnhmaaa a bift gaat naar dlréetMV fMk me VCTdrtetig ft iQa stod x Dokter Jaioawh at ft grappa waactl dan Tvhnmat koart eca slap aaderbV zijn oogcB bWkssTnea maar Bolk staat naast heao Fabauam ft wn niet dat o De v MbawoOTdigcr kijkt xOn ebd V Vh hard zi a direetair Bei kan niet auJers Of meet Ivnadls aog mcCT kwaad deeaT Moet h f san ft circus In brand Steken Olsen springt op Het is genoeg Deze bdetdiglngduld ik niet Fidimann spant zijn vraspleren Wees UB dat ik u niet anders bebandei Ivamols Mü kunt u niets wijs maken Ik weet hoe u de toenmalige kunstrüdster Thérèse Overmann n Oslopen bent ook toen zU al met onzen jaqior verloofd was zelfs toen zij met was Sa het was esa gdnk voor mi n mlt te hctpoi atooisik toea u baar op de zadclplaata tim weèae maakte Directer Bolk heft hand op rüfamami Fshmaaa faat ftver Laat den man loapsa ft wffl dBflll fwaal idct Maa ruhmann bQtft saverMdde ft Al Kvdt B woedend op m Araetear ft wU elndd k doidclVfc wetém Want het gaat niet on vanavcod mkaihet gaat era aw aaa Verraft treedt Holk terac Ou Hans wat heeft 1 ennca ft nuüMn Olsen springt ü Bolk dat gaat te ver Wü kunnen samen ais mannen vaa de wereld dit misverstand uit den weg belpen Fubmann lieeft een persoonlyke wrok tegm mij Ik lean het tenslotte niet belpen dat de döbd van mija oom mü tot ten rijk man heeft gemaakt di vdgena zOa eigen verlangens kan leven Zoolas moet moi konaen begrepen Een oogenbllk Ujkt het aUot de sterke Fuhmann zich op Olsen wil werpen maar dan trekt hU de aehouders op ft ben op oaw zeogenaamde gelak niet jaloerscfa Ivaraola Vaak baderft isoieta lemaads karakter Ik b ftotsch op moeit aeoals ft ben dsen vertrekt spottend zijn moad uar ft zita oagea staat onrust eu angst te iexea £ i roem FahmaBB ft wii met w met strödcn Laten wK a cuideaan deie comsdic maksa Holle Watbcteekent het dat ft iets tegm nw zoonaau hebben Integendeel ft was goedbevriend met hem Fnlimana lacht mw Een mooie vrieodsehap weuLSIemand ft bet ongetak wil storten welke icniands loopbean kapot maakt Dnk aaa Huaburg Ivamols Daar liet uw bediende Boe Boft s apparatenkapot maken r Olsen is Ueck ft ifts ato tanigg vallen z zekerheid ft verdwenen zUn Uppco bevea Directeur HaJk sUat vióT hem ziH t n trilt var toom Als a dat gedaan hebt Ivamols als a zijn verderf wilde als u het was éna wien efti kkwf tusschen mij ajjn zoon onUtond dan wB ft aUesweten Dan zult u rekenschap moetenafleggen Olsen s blik is gejaagd Wordt olgdl