Goudsche Courant, maandag 15 juni 1942

MAANDAG 15 JUNI 1942 tmminm Dievan Icnmien lie Cebniiken xnmiotWAcaawFBn PLATRLrN êBCHBAMK Ot rW tSKJi EN OWUD ONTYMSEMD De wriMw iMcA laatato dtcen itver het noodige t dcen geltad met rlei diefstallen De merkwmtne0lm z kcr wel die welke in êe Kerfte Kade werd gi leegd waar uit een onbeheerd voor een wcmiac stawsdm kinderwagen de wollen Merntm werd weggehaaM gedurende het kwartier dat de moeder met bet kind binnea was Vreemdsoortic was ook de buit ie Thalia Tbealer waar twee plateelen sciibakken door bezoekers werden medegenomen Ook ep ftetsf B had men het vomTien Uit de schuur achter een woning aande Surinamestraat werd een Hjwiel estolen en mede verdween een onbfeheerd voor de B K Kerk aan de Gouwe staande fiets van iemand uitMaastrecht y Eén bezoeker van het Spaardersbad kwam na het zwemmen tot de ontdek king dat uit zün kleeren in het kleedhokje een portemonnaie met viit gulden was on vreemd BET RAADSEL VAN DEN AANOETEEKENDEN BRIEF Verdnlsteilnitr die alleen duister was Een gelukkige ontknooping heeft een aangifte van verduistering gehad die de brandstoffen commissie bij de politie deed van een aangeteekenden brief met 617 bonnefi voor eenheden brandstoffen die uit Krimpen a d Ussel afgezonden hier in ontvangst gefiomen en sindidi sp oorloos verdwenen was De brief bleek wel in het duister te zitten maar niet verduisterd Ie zün want by he onderzoek van de politie kwam hü onbesch digd te voorschün uit een kast in de keuken van het kantoor welke kast als opslagplaats van oude rommel dient en waarin het stuk met een stel notulen door onverklaarbare oorzaak was terechtgekomen EBVDRDE FIETS VERKOCHT LindpB tube me loP Toet U een eJge j oW voor 4LV MOOINTA ACItRWOOtT De politie beeft eerf 18 jarige dienstbode aan bouden wegens verduistering van een fiets die zij te dezer stede gehuurd en te Bodegraven voor twintig gulden verkocht had Bovendien had zij in die gemeente een geldbedrog ontvreemd De fiets is in beslag genomen w Uit vrtM tier tvdeiu B GODDSOBE COUBANV imODE AT 75 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wetbouders iWaa Geiuda doen te weten dat de dan m tg of godsdienstige overwinning van Waterloo dit jaar cp Zondag den 16en Juny zal plaats hebben en dat op Din ag den ISen er maand aanvangende des voormiddags toi 10 ure eene Igemeene coUeete met opene Afhalen aan de huizen van de ingezetenen zal gesdüeden Uut stijviag van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapeivde dienst in de Nederlanden Burgemeester en Wethouders herinneren dat uit dit fonds onderstand wordt verleend zoovel aan de voormalige strijders van Waterloo als aan hen die aan den strijd t en België en aso de oorlogen in Indië heblien deelgenomen St JAAR Benoemd tot ooderiiyzers aan de 3chool no 1 te Zevenhjftïen de heeiren P J de Haan te GanWhcm en A van Tilburg te Waddini een tSjJAAB GELEDEN In de va ture van hoofdcomnïles tergemeen tesesreterie alhier ontstaandoor de benoeming van mr M W Gvan der Veur tot secretaris dezer gemeente is door Burgemeester Wethouders benoemd mr J 1 Smit adjunctcommies ter genieptosecre tarie van Utrecht Goedgekeurd zijn de statuten derWereldlijke Derde Orde van den H Franciscus van Assisië alhier en vande Nederlandsche Sigarenfabriek voorheen Gebr va n Setten alhier Burgemeester en bHhoudesbrengen ter algemeene komisTiiat voorde gemeente Ckiuda ter bepaling vande toepasselijkheid der Huurcommissiewet een maximum huur g ldt van ƒ 7 per week Gisteren herdacht de heer G van Os var den Abeelen den dag waarop hy v6ór 40 jaar in dienst tra i van de firma J Idming en Son Ie Rotterdam De eerste jaren was hü werkzaai in het jüaal te Schoonhoven de laatste in het filiaal hier De j fbilans die 71 jaar oud is is nog in het bezit van een goede gezondheid tn heeft nog een linken werklust AAR AMNEER Reunie BloscMp Hoera ik ben papa met Hebsz BiSiraana Anvang 8 U uur Bcboawborc Bioeeoop Jalouzie op bestelling met Hannelore Schroth Geraldlne Katt Fritz Odemar en Dagny Servaes Aanvang 8 1 uur Thall Thester Groot lann met Bdi FinkcnzcIIer en Ernst von Klipstein Aanvang 8 15 uur IS Jwii 7 anr Gcbraw Geneeateiyitt OcMBdheldriiMst SpieriBgste 113 Medische sportkeuring 17 Jml 12 anr Nieuwe Haven 3IM Zitting ruilburesNi voor lündeiscboenen 17 Jiini 7 30 n Ned Geref Gemeente Spnreelcbeurt ds Joli van Welzen 17 Juni 8 nor Daniël Cursus E H B O Jmii 2 nor Goud elie Industrieen Huishoudschool Inschrijvingnieuwe leerlingen dagschool Juni 2 i uur Gebonw G G D Spieringstraat 113 Kostelooze inenting tegen diphterie voor nietschoolgaande kinderen van IVi 6 aaT U Jiuri T 3 aar VrUe Evangelisehe Gemeente Bijbellezing en bidstond 18 Juni 7 3 nu Leger des Heils Verlos 5ingsdienst leidster Jurren uit Utrecht Juni 18 12 nw Gondsche Industrieën Huishondschodl Inschruvmgnieuwe leerlingen dagschool Juni 7 9 nar Goudselie Industrieen Haishoudschooi Inschr vrng nieuwe leerluTgen dagschool Juni 1 30 nor Olympiaterrein Athletiek districtswedstrüdert districtWest Ned Politie Sportbond 20 Juni 8 uur Nieuwe iWarkt StraatprediMng EvangelisatieCentrale Geref Kerk Z4 Juni 8 uur Pretorisplein Buitenoefening E H B O 25 Juni 3 uur Kantoor N V Land en Tuinbouwbank Jaarvergadering van aandeelhouders AFHALEN AANVRAAGFO RMVLIERFN SCHOENENBONNEN eeretitel in andere handen laten waarbij ten aanzien van Olympia zelfs het doelgemiddelde den dodTslag gaf Van de Goudsche eerste elftallen nam alleen D O N K een bescheiden plaats in Van de ploegen uit de omgeving valt naast Bodegraven te noemen Stolwyk dat een keurig debuut in den NVB maakte en eerst in den allerlaatsten wedstrijd uitgeschakeld werd Ook de rcse ve hebben zich go geweerd ON A H debuteerde in de reserve Se klasse aanvankelnk met een reeks overwinningen doch kon het op den duur niet voUiouden en werd toen door Gouda n gepasseerd Ook Gouda ni heeft zicij in een sfferke groep in het eerste jaar in de hoogere afdeeling zeker niet kwaad gehouden Ten slotte hadden aWe reserve derde klas ers O NA III Gff T II en Olympia II aandeel in den kantoioensstrijd zoodat alles bij eftaar tezegd kan worden dat Gouda migeving fhnk medegedaan en een oed figuur geslagen hebben Bodegraven b H SI 2 4 BODEGRAVENAREN HADDEN EEN 2 0 VOORSFRONG 9 30 12 en 1 3 3 30 uur Distributie itantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B AFHALEN FORMULIEREN VOOR EXTRA RANTSOENBONNEN VASTE BRANDSTOFFEN T m 19 Juu 9 30 12 en 1 3 3 30 uur Ditribntieltantoor Afhalen formulieren ter verkrijging van extrarant uoeijBonoen voor vaste brandstoffen vodr groote gezinnen van meer dan 4ven gezinsleden APOTHEKERSDIEN8T Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheelf K Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 VOETBAL Bodegraven promotiepoging niet geslaagd DE COMFETITIE IN DDT DISTRICT TBANS BESLOTEN SPORT De Iiest speieade ploeg wob ResDitafo stemmen tot temdei M De promotie pogmg van Bodegraven beeft geen succes gehad roet een regelmatige zege in den l eslissingswedstrijd handhaafde het Schiedam sche D H S zich in de der ft Deze ontmoeting besloot joudsche district de competi i De balans over het afgeloopen seizoen ppmakende kan gezegd worden dgt de r sultaten bevredigend geweestj Er waren drie karttpioenen ven G S V en 3 uda II waaƒvan alleen G S V in de prwnotie geslaagd is Maar alkonden twee elftallen de hoogere afdeehng niet bereikeh toch wijzffli de drie kampioenschappen er al op dat £ goed geboerd is De meeste overige elftallen hebben voorts een hartig woordja medegesproken Gouda speelde aanvankelijk een gewichtige rol zakte later af maar eindigde toch als eervolle derde En Olympia en O N A z n een tijdlang in een wef z er spannende groep ernstige candtdaten geweest en slechts na beslissingswedstrijden moesten zü den De gisteren op het Olympia terréin gespeelde beslissingswedstrijd Bodegraven D HS voor de promotie competitie 4e Iclasse werd door de ploeg gewonnen die het best voetbalde Het was vooral in de eerste helft een snel kï vendig 1 afwisselend partytje waarin d invloed van zenuwen wel merkbaar was maar toch bij vlagen goed spel vertoond werd zoodat het stellig het aankyken waard was D H S was technisch aanmerkelnk beter maar de Schiedammers wadittcn den bal te veel af terwul de rood zwarten er beter op zaten en ook meer verrassing in hun spel legden Dit was de oorzaak dat Bodegraven na zeventiec ijunuten waarin DHfi het mefst in den aanval was geweest door Arends de leiding nam 1 0 Daarna kwamen de vierde klasse kampioenen er beter m waardoor de strijd meer gelijk op ging Tien minuten later vergrootte Arends den voorsprong 2 0 De Schiedammers bleken door dezen tegenslag niet uit het veld geslagen ze speelden onveranderd tiun zelfde spelletje Bodegraven uitstekend gestuwd door haar spil den veteraan Boele die bet mid Toiaal Is thans bij do Maatschoppij vorzeitard voor fS 850 0IIO Ur iViit milliard ochthonderdjfifKg millioonl als volgl ov r do ofdMlinèon vordoeld y AM A f a99o ogoooo AW B f 1 O7O Q00 0Q0 Afd c f wo2oo ooo AW Dl I HaN aarllii iclw AW h f 100 000000 DriamcMinctollHiMlM SdladtorsaMing Voegt ook Uw bolang bU hot grooto gohool en neeihl dool In do aloods groolondo rtaloo oproldlng I Vraagt inlichtingen oary Uvy ASSURANTIÉIEZORGER denveld vrijwel l eeheerschte gaf enthousiast tegenspel zoodat de strijd interessant was Ben door jüng voor D HS gemaakt tegenpunt 1 2 l racht er bovendien meer spanning in Een vlak voor de rust uit een door v n Leeuwen genomen vrijen schop ontstaan tweede doelpunt voor de Schiedammers 2 2 maakte den stand een meer juiste afspiegeling van de verhouding in het veld In de tweede helft was het spel aanvankelijk minder goed dan voor de rust D HS speelde nog het beste voetbol maar meest te kort Mede doordat Boele meer en meer uitgespeeld raakte met gevolg dat de Bodegraafsche aanval zijn ruggesteun miste gingen de Schiedammers domineeren Zii kregen meerdej e kansen ie deels door te groote zelfzuchtigheid van hun linkstuiten onbenut bleven Bovendien schoot Schel een naa t een ledie Bo degravendoel tervi ijl de D H S rechtsbuiten toen Bolh andermaal uitgeloopen was tegen het houtwerk s oot Doordat de D HS veste eveneens eenige heel benauwde oogenblikken te doorstaan kreeg bleef het spannen tot tien minuten voor tijd toen een goede open aanval van D H S door Bons succes had 2 3 Daarna beheêTsche D H S het spel en vijf minuten later stelde Jüng de overwinning heelemaal veilig 2 4 Seizoen in Afdeeling Gouda beëindigd VIJF EN TWINTIG ELFTALLEN HEBBEN COMPETITIE NIET AFGEWERKT In ta2Ld dertig wedstrijden niet gespeeld Voor de Afdeering Gouda werden gisteren gespeeld de wedstrijden 2e klasse B G S V IV Ammerst S V 1 Waddinxveen II ES T O II E S T O niet opgekomen Gouda vn Stolwijk Hl 0 0 gestaakt we ns regen 3e klasse C G S V V U N I O II G S V niet opgekomen Oudewater II ON A VI 4 4 D RD II G S V V Woensdag 5 3 De competitie wordt nu wegens het gesloten seizoen als geëindigd beschouwd de nog niet gespeelde wedstrijden worden niet meer vastgesteld Van de 65 elftallen hebben er m totaal 25 de competitie met uitgespeeld zoodat in de Afdeeling de langdurige stagnatie door de vorstperiode goejiPRerkbaar is Daarbja kwam dat later m liet seizoen de bandenschaarste het niet mogelyk maakte steeds een volledige programma samen i te stellen Dikwyls moesten fietsen geleend worden en dan konden niet te veel elftallen tegelük uitspelen Ook I in dit mr wel watUe 01v K i t G S C e Gouda d D N A f Jodan Boys c 1 la verbaiid met het ingaani v=n w eitoten izoen is de ompèt stopgezet tot 15 Augustus Men is al een aardig eind opee w waren er spAkntckorten en band leek Mas de aninu wel Wenschen over te lafenT want niet minder dan vijf oi twintig maal kwam een elftal niet op of verliet het veld een cijfer dat nog nimmer zoo hoog was en stellig een euvel ia geweest al had het op do beslissiDSen geen invloed wd en in do kleine Meiïing c O N A c in groep 1 en Olymp i A het fc liifgen in fdeelang A en Lekkmkerk mT f n B maken Als deze vüf en twintig wedstrijden direct gespeeld wpiren gei ordcn was de competietie veel verder afgewerkt geweest want het totaal aansta wedstrijden dat nu is moeten vervallen bedraagt dertig Ja de overige dechrfgen teeken de heslissangen zich reeds a Goi H in fdeein A en T stallen hun traditioneel kamp oenich te prolongeeren en in de eerste Svan de B afdeeIdng4s Olympia a fl Snet De stapden ziJn thans Van de vijf en twintig elftallen die de competitie niet beëindigden nebben er zeir één wedstrijd overgehouden tie twee wedstrijden vier drie wedstrijden vier wier wedstrijden en één zes wedstrijden Afdeeling A 6 3 2 1 Gouda a Jodan Boys a O N A a O N A b Gouda b G S V a 25 4 ï 2 2 6 13 3 4 9 333 e iJ Afdeeilpg B Groep 1 Olympia a 5 5 O O 10 SW j 3 0 16 2 12 55 0 14 13 0 0 3 0 Twee elftallen leden geen enkele nederlaag één boekte er geen overwinning vijftien speelden er niet gelijk vier maakten honderd of meer doelpunten een kreeg er meer dan honderd tegen en wat de productiviteit betreft spande de 3e klasse A de kroon daar werd in 99 wedstrijden 709 maal gedoelpunt een hoog gerakidelde dus an zeven per wedstrijd De eindstanden zijn 47 1 26 68 23 J5 4 V 38 14 32 43 12 37 47 12 30 52 12 27 49 10 59 55 9 38 52 Gouda c O N A d G S V b Jodan Boys b Groep 2 Lekkökerk a 4 4 OO N A c 5 4 0 Schoonhoven a 5 3 O Bergtfbkbacfat a 4 O O Ammeratol a 40 0 11 3 1 18 281 15 1 3 1 O H Ie klasse Lekknïerk H IC 13 Moercapelle I 16 12 16 8 16 6 Gouda iV Groenoweg I O N A IV Nieuwerk I D O N K II Bergamb I G S V ni S i 16 Overgangsklasse 32 15 14 12 12 5 e Afdeeling C Groep 1 Olympia III 12 11 O 1 41 24 50 29 25 31 17 22 2045 2 5 O N A e Olympia b Gouda d G S V c Olympia c OJif A f Jodan Boy e CO 5 3 6 5 3 0 6 O O Groep 2 4 3 1 4 1 1 4 0 2 12 28 1 2 6 20 4 4 a4 Gr Ammers I 12 7 1 4 Gouderak II 12 8 2 4 Lekkerk UI 12 6 O 6 O 0 5 Moordrecht II 12 5 2 5 Haastrecht II 12 1 3 8 Zwerven U 12 2 6 16 7 1 4 3 2 9 66 20 54 40 60 46 59 47 36 33 48 55 45 88 33 66 2e klasse A V E F I 16 13 1 2 RVO I 16 9 1 VHIEMDSCHAPPELUK Gisteren werden de vologend vTiendschappelyke wedotrijden g peeld Gouda D W V Amsterdam 3 9 Olympiaveteranerv Elxcelsior vetera nen Rotterdam ü O Olympia jun es D H S juniores Schiedam 4 A Valkenier Den Haag D O N K 2 S O verschotje 1 16 8 2 Moercap II 16 6 5 U N I 0 I K B O I O N A V Gouda V E S T O I 3 16 7 31 51 2e klasse BD RJD I 16 14 1 1 29 64 21 2 27 96 20j Valkeniers juniores ïhId O NK junio res a 2 9 Bergembacht O N A vete Vanen 4 1 60 41 1 45 35 43 54 39 66 40 57 36 62 ATHLETIfK Gouda derde in driettedenkamp te Alphen Olympia IV 16 13 1 Lekkerk IV 16 10 OAmmerstol II 16 7 2 7 Stolwijk II 16 6 1 9 Gouda VI 18 6 0 10 D ONK III 16 5 O 11 G S V IV 15 5 19 0 M 85 Bodegr H VE P IlOversch II R V C II Moordr III Moercap Ill 20 E S TO Il 17 KB O II 16 ONK IV 18 Waddinxv II 18 Groenew UI 16 39 133 21 31 130 32 28 110 46 18 42 63 16 50 58 16 56 91 12 52 49 H 36 85 9 39 76 9 40 92 21 116 Nieuwerk H 15 2 O 13 3e klasse A 20 1 1 18 15 20 13 18 7 17 8 7 6 7 3 5 O ZEER ONVOLLEDIGE PLOEG HEETT DAPPER GESTREDEN 2 11 91 8 12 1 121 15 3e klasse B Scboonli m IS 14 2 O Bergamb Il 15 12 Zwervers III 14 8 Groenewcg II 15 Gouderak III 16 Stolwyk III 15 Gouda vn 10 Ammerst Hl 13 Gr Amm H 12 Se klasse C Oudewater U 26 15 3 3 Oiympia V 20 11 U N 1 0 II 18 10 O NA VI 16 7 Oversoh III 18 Va E P III 18 Haastrecht II 18 G S V V 18 Schoonh IV 17 DRD II 20 Bodegr IH 1 4 twee winstpunten in mindering vier winstpunten in naindenng JuniorencoRipetitie vordert al flink OJ A E EN OLYMPIA C KAMPIOEN De uitslagen van Zaterdag voor de juniorencompetitie van de Afdeeling Goudia waren A deeling A Goudta b Jodan Boys 3 3 G S V a O N A a 1 1 O N A b Gouda a 1 1 Afdeeling B Groep 1 O N A d G S V b 4 3 Groep 2 Ammerst S V a Schoonnhoven O 5 Lkkkerkerk S O N A c t 0 36 81 12 24 18 16 10 9 4 5 32 42 62 10 10 O 8 r 8 87 26 38 21 56 33 20 52 2861 15 38 26 46 2 17 O SZioa 28 23 78 63 20 40 45 42 47 19 49 54 82 50 17 47 43 9 16 45 57 O 12 10 40 60 2 12 10 42 76 2 13 42 64 9 Vele athleten opgenomen m de p oej die Gouda vertegenwoordigde b j de Zaterdag op het Alphia terrein t Alphen aan den Rijn gehouden dnesleden ontmoeting Alphen L eaien Gouda schreven ter elfder ure at met gevolg dat inplaats van dertig s echti tien man de Goudsche athletiek eer verdedigden Dit kleine troepje hepft zich echter uiterst dapper geweerd en ondanks de bij voorbaat vaststaande Viederlaag de rivalen op alle nummer duchtig partij gegeven Op meerdere nummers plaatste zich minsten éen Gouwenaar bij de eerste drie terwijl op andere waar dit niet het geval was toch wel een verdienstelijke prestatie werd geleverd zooals om door den nieuwgn aanwinst Huisman van K B a die op de 400 meter over een natte grasbaan een tijd van 57 4 sec maakte Andere nieuwe G A C leden de politiemannen Gebuis en Siebenlist bereikten op de technische ntjmmers fraaie resulUten terwijl vertegenwoordigers va de oude kern onder wie de Ruyter Wemmers en Heijneman er mede voor zorgden dat het puntentotaal nug vr4 behoorlijk werd De uiUlagen luiden 100 meter hardloopen 1 Schram Alphen 11 2 sec Z Brugman A phea 11 3 sec 3 Kuil Gouda II 4 sec 400 metw hardloopen 1 van Muijeo Alphen 55 7 sec 2 Zijlstra Alphen 55 7 sec 3 Witteman Leiden 56 1 sec 800 raeter hardloopen 1 Stuijvenberl Leiden 2 mm 6 3 seC 2 de Ruyter C uda 2 min 7 7 sec 3 Heemrood Alphen 2 min 8 sec 3000 meter hardloopen 1 van Bakel Leiden 8 min 48 9 sec 2 de VoJ Leiden 10 min 15 sec 3 Vis Leiden 10 min 15 9 sec Verspringen 1 Verkerk Alphen 591 m 2 Eykelcnboom Alphen 5 85 ro i 3 Mooy Alphen 5 58 m Hoogspringen 1 Noordenbos Leiden 1 70 m 2 Verkerk Alphen 1 60 m 5Heijneman Gouda 1 55 m SpeerWerpen 1 Bergsboef Alphen 40 28 m 2 Wemmer Gouda 33 90 i 3 Gebuis Gouda 33 13 m FEUILLETON Nadruk verboden HET BLMI PAPIER n SttaUer IijNnie dUs gauw terugBaar cQn appartement en lieeft At doo valscbe voorspiegelingen óf door bedreigingen het meisje overgehaald zichdoor bsm naar ecii aadera plaats Ielaten ta engen waarschijnlijk naar dewoning van den onbokenden man metwien bil gisteren in de Mariahilferttraasfr een kort gesp tek heeft govoord KroiAerg balde de vuisten En als wt baar niet vlndear Wiiaron hebt u onder lulko omatoadlghedea de BIrMlen niet onnmWHttk doen Mnhooden Z8 lauden alles geloochead ea keiverblijf van bot raw melajo bM kokand gem aakt tte bbwi Wij zouden dus Ba wat wilt tt nu doenT Indien het gelukt de StreUere oober Mkt m hel oog e hmirt n zu nM spoedig tO weten komen waai ita jonge dame thans verborgen wordt gehouden Sichel mUn beste agentt zai licb met dit werkje belasten Waarom toet u het niet jelffvroeg Kronberg met onverbolen teleur toning Omdat antwoordde Rocb met eenfijn lachje omdat ik met den nachtsneltrein naar Triest moet vertrekken Kianborg keek dea detoctive baU welenlooe aan Eb waarom In verband met dezeaaak Zeker fk moot ook weten waarbet meisje vandaan kwam en ik hoqpte Triest de noodige Inlicbtingen te sollen opdoen Waarom Juiat te TriCstr HerlmiOTt o lich aog de badka raarr Natuurtyk maar dUr hebben webuiten de badkuip den koffer en betValies mets gevonden Juist En IS u aan den Rotter enbet valies niet opgevallen t Neen de inspecteur heelt ac laten openen er wrs mets in En toch durf ik mi vleien met de hoop door die twee dingen edi spoor te hebbeo gevon pn Op dm etnen kaat iran den Koffer lag ik twee etikpitipn zooola de groote hotel er op het rels tf goed van hun gasten plakken Het eene etiket was van het hotel Ooldenes Kreuz te Weencn waar xooala Uc vroeger heb gezegd de StreUer eenige maanden hebben gewoond het andere van het hotel Krooprinz te Berlija Maar op het vallet bemerkte ik buiten die twee etiketten nog een derdo en wel van bet hotel Aquila vera te Tritst Uaar dit derde etiket op dot Wan het hotel Goldene Krouz wa geplakt kunnen wü met sekerheid aaooomea Idat het eerst later i aangebracht dat uit dien hooide de reis naar Irlist ia gedaan oa de verhuizing van de StreUer van ael hotd Goldcnea Kreuz naar de Lmdenstras Nu la bet leor wel mogeQfk dat die rda aaot Triest up de een ol andere manier in verband staat met onze Maud Kandnin Daarom wil ik nog vanavond naar TrijSst vertrekken Mag Ik meegaan Roch kees den Jeagea maa sehetp aan Meen antwoordde hü het zouver Uindi£er zijn als u dit avontuurheelemaal vergat Uw belangstelUmg gaat te ver en ik maak mtl tiezorgdo er uw er i Is u weer tn slaat3m 1 n iKen dan fcoraeo wij tai un op de ua Kronberg wa i 16A getroffen door denernst van deze waarschuwing dat hUverder niets durfde voonteUon Eb wanneer vroeg hü hoopt uterug te zijn Dat weet ik atot In wrevoUgo stemmtaig aam Kronberg afscheid vaa dea beroemden detective Moest Btt vergeten OnmogalUkt Maar eroodersteld dat Roch gelilk had met zun waarschuwinf Wie was Maud Kandrun Misschien wel een go trouwde vrouw misschien een zeer oA ontwikkeld meisje onbe chaatd dom Bij die gedachte voelde Kronberg oen bijna lichamelijke smart Het lou een verschrikkelMke teleurstelling zyn welke vele jaren van ziin leven zou vergallen Ja Roch had gelijk Hü moast trachten de hecr happti over zQn verstand terug te krijgen BQ mocsl tot lUn oude goede gewoonten terugkceren en Is eerste stap in die richting zou hij Lene Barbisch opbellen en haar vragen lem weer Ui genade aan ta nomea Maar 01 fiezt gedachte voelda dr leb Biet erg aangenaam te zelfs eeniu zrn misnoegd p I le H X PDSTüK VI Do Golf van Trllat biedt een ctaoonen aanblik Kart Roch Uid da ivergclijkeluke echouwspel reedi meermalcB genoten maar bif hot weerzien van de bltuwc zee werd ht telkens aangegrepen door een schier oBwOarataanbaar verlangjai naar vreemde la den gebeimtinnige kuatan Inplaats van zeevaarder erlminallst dacht bit weemoedig Hij had zooeven den trein verlaten zijn valies hinderde hem niet en op zijn wandeling in de sUd genoot Wl ton vMa van de blijde schoonheid vaa dea helderen soanigan raorg Hotd Aquila vera lag niet ver van de haven het was tm allcdaagsch gebouw roet twee verdiepingen Tegen den gevel zat een oude Italiaanscbe gehurkt naast een kart warma maiskolven welke zü den voorbUganger te koop aanbood RDeh aam in bat hotel aea kamer maakte wat toilet en becpf ziek totti naar bet bureau waar ai zijn Ueatiteitspaplaren taande ea om bat gaateohoek vroeg Zeer opmerkzaam las hy de namen Noch een Jonathan Holder noch een Maud lUndrun Waren ingeschreven Nu dat was te voorzien dacMHoch Uj nam de foto s vaa het echtpasf StreUer uit zijn portefeuille bii huiszoeking had hij die fojlo s beimellj meegenomen en z i lol zichzelf Hiervan verwacht ik meer Eerst liet kit den dhrecteur van ho hotel de twee portretten i sn Kunt u zich herinneren mijniiee vroeg hif deze twee personen thans één hunner in uw hotel te hebb 1 gezien De directeur bekeek een wijle de to s baalde toea de schouder op In iiaa lllHel li kal een voortdui kome i gaaiojraa vreemdelme maa dia man koirikrail benend vo De y rtier die roe dan ik re strftks met de gastdKin aanrak korfit zal u misschien bctar kunnen v lichten De portie werd geroepen en ners rde taiderdaad het echtpaar StreUer voormalige gaste van hal hotel M la vera 4 Waaaeor waraa sV kier vroeg delectlive OBgevcar KMO weken geleden Welke kamer 11