Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1942

Biedt zich aan Inkooper voor Boerenkaas goede relaties Flinke pak hnisruimte beschikbaar Br No 7 Boekhander J Ver Khoor Qouda Mevr Soeters Smits Krugerlaan 38 vraagt voor de morgenof middaguren een Meisje Aa9 M$n s avonds na 8 H Xltvraagd NET MEIUE P li B f van Rhi n Oouwe 129 MEMORANDUM van Firma s en Handelsmerken DE beste ADRIVAH MAARBN UVIJOSTKAAT T5 OOUOA B SS mi na tmn nn na na tmi t t MM wu TMa nm iHt nn mn iU nu mo nm mu mm mm mm on mm oh UM a MM OH MM MTS SMS M MM ISl mm MTI M1 MM MU Mtl Ma7 asw HM Hl MM MM HM nw nit nt a M saw 9h mm Mar aon aoat on HH aiao aiM ain un aaaa stM aai aiia aMi mm aiit WB acM aaS asM aiaf mii aan aan aaaa tm nil am MB arm aaM aaM an laoa aa aaM aaw imm am una looar loga ig loin oim lowa iMjT N V DEG0UD5CHE 5T00MBLEEKERU TURF5INrt L29 TELEF2600 C OUDA lawo iMia lasM laaai laaw isiai laaar laao i tarn laaH laaH laay laaai laaH iiaM UMa uaM li M I 1M 1414 I4IM 14W1 I41M i4am MMa itaM 1 i ij i ij i jjj j ijjji j Mart 14 74 i4aM laais imm i laase itiM laiH iHM i lani laaia iMia laiM ia4T ihh laHi iHSi UIM i laMi iMiT iHia laMs i aa laan liSa imm i iMii iai4 iMia iaa4a laMi laaM laaM laaH m lauD MMi ia M laaai ig i laoa aMi i aa4 laaM iMi iMia laaM In DqRORECHT en de MERWE STREEK is het Dordrechtsch Nieuwsblad de d gelijkscha courant in vrijwel ied r gezin Voor algemeene publiciteit HET AANOEWEZEN DAIBUD Ita4a iTaTi i vara irmi itih trm iimt 1 laaaf imai laiM laiia laiM lar iaat laaH laaM i 4 lai laaii tarn irnT nu w iMM laiai laia lana lai laaa laoa laan laMi laaa laaw ins laaM laaao lai laaM laaM laan laan laraj lam laan iMia iak aoaw aooM aaou aaM mi mim mm mu4 aans i aMTi imm amia awaï aoaaa lotn Mjt aMT fMH l aorta ran aMit aMia aeaM aa a4 MM saaMÉaaM a eiraacOMiaeaa wmmm 14 Adt D BAKKER ARTS VbZ fmóducécHosifHfóed vT wel elke meikami in Ciouda heeft ze Karnemelk Cacaodrank Yoghtut Surrogaat Limonade extract Sinaasappel STUTSLOTEIIJ iaoaiboier Prqiklam 1 Kaas 3ortepap Melk Taptemelk Bcfio v n de verkoop der iMta 0 mi rëaa tS hmi Btfin VMi de Trekking T JuH Kvnfthonjng mat 80 pCf tuikar Magar malkpoadar in pakjtt COLLECTRICË MOTr KLEIER v tf SLOOT OllikBITHSTIIAAT IS t i sses gir srasis hebben wtj aea te bieden op neubelgebied Brengt vrijblf vend een bezoek I N V Fabriek van llëlkprodiicten der j Vereenigde Zuivelbereiders Gouda Peperstraat 16 2e Handicb Meubelen éaz Steedf aan huis te ont btedenl Oe hoo te prQ TalalAn StO Courantbezorger lederen niidiiiii bcb STRUKJB Z0NI AGSMORCB4S fvÉM Wilffliflflff têÊÊÊÊÊtl itomaoAU mK gevraagd voor direct Aanmelding Bureau Markt 31 UiitjilNilHizi leveren w U een zoo best mogelijk product b£ S660 VAN DER VEER S klsedinobsdrQven ooor aU hkeding MMMMMMIHiÉMMMMWHWWWKW yooT WCSTMINSTEI fj WISTMINSTO LICHT I fJ ic iM MLCiWES 9S GOU0A TEL 26ir9 Voor deelname aan deze Jl A X mJL II N V REEDERU litU5EL C VAN bER GARbEN r GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT OENMAAtQELFT LEiQEN TEL 3f52 316t RUBRIEK die de goodwill van Uw zaak of artikel in dezen tijd versterke wende men zich tot ons Bureaui MARKT 31 GOUDA Telefoon 2745 64il mm laiM laaM lano laMt i laaM IMM laiM mht laaH i ¥ iffli IMjJ IMII VRIJDAG 19 JUNI 19 FEUILLETON Nadruk verbodan NET BUD papier I A wal hU Tanam mi toi ttotii i W v d t Ui L P ïïï ifB taMW t a mai7 1m dat £ hMl de aak in mt ttSt UI late Ik art alM rt a n m UaUaAUM aJtStaHimM Vaonitt ailM b Dood of levend voor m J ia vulde de detecUv aao Ik be rt p dat ernke u nleta macr la aaii ta vangen V wilt u met een VMemde bemoeiao al wwdt daardoor uw geluk la groot cavaar gabricht Zoo U heti Kronberg zal dit op aen toon welke van eeo onverzett kan wO gatidcda Rocb hield met Gfeeekta bdangft lng hrt oog op den tga aa geleerde gevaai Ik leg de wapeaa neer varklaarda nil eenyaudlg Knobarg greq da taanden na dn deteetiva £ pr NJ ABeen ia tN Oc OBbq arkt vertroDwen Sr werd aan de deur van Boeii i dearkamer gtidopt ZQn agert tUMl trad bkmen en man kon het IWBi aantien dat hB aaarriadktlg waa Goad dat a waar mr ia mliahaT Boek maar Wat la er gAeurd Ba iH e Befa 4 a Bi eniaaaaU mm WÊapiÊi a IhM pk le i haplc aam hBavaL f O aMi iltam aan Mi9 te KM eaMt JnwB gMaM la ialaa taill Bc4aa MraiSl ft ir aaa f Kom Slchal het is dwaas a loo varachrikkelilk op te wtod i Wat lou la overkomen kan iedereen gebeuren Laat hooren hoe de zaak In elkaar zit Kronberg schoof deb agdnt een atoiel toe en zei Vertd aislebltett Gistermorgen tegen zeven uur lag ik dat SMgler zUn woning verliet ia ane riehtlBB scherp uitkeek en nleta verdachts Kpeureade met een reiataseh tal de band soel naar de halte▼aa de deetrische tram gmg wëfea recht naar den Westbahnhot rüdt BO gtaig zitten en ik ble op het baleon stBaQ Bü d i Weattiahnhef aangaharaao stapte h uit en aam een kaartje derde Idasse naar Salzburg Bat gabidC to mit h bebeUda eompartlaaai waariB hij cich bevond een piaata bfl hat Metier hi te emao zoo kon ik lite beweghtgaa volgin Ta Uaz atipto ult BO aitüd mat da taaeh te de himd liet door een baamMa litB kaartfa idletfMBea en gteg iangiaêu amt n tgang Maar toen hat sate aner hat vartrafc werd gegeven fcearda M alah jnet om waarbf 14 bi4 Br na aatiBBiHk nvolgd sadVa gi boTmi K at twaa dan Vsen He daag w eprang op dan tretai wMce tfek joiit te baaraghig xetta opstimd en hem wlUe volgeit waa de tretai al te volle vaart Wat bA Je toen gedaan Sertt wade Ik den volgenden trato nemen om to SaUwrg zIJb spoor to aoekaè maar ik zag daarvan at omdat vik moest bati tfelen o hü walnaar Sabbnrg was gegaan Je ha vm Kdtol dat hg atot daarheen la gareiad lUct mi zeker BU nsiet Ja van daa bei ae af betearki hdiben en het kaartje aaar fljpiiiiia aam hif eanvoadig om Ja af aan dwaalapow U braogea Dat geloo ik au zelt zal mehal mlamoadlg A Verder De aatade oamlddanijk aea Klumn en Weidieh dat lO de vrouw vaa Sltak Ier ai nil het oog m ea ht aB vMAteean Maar bat waa raada to iaat Xaen ft mat dna isliiigiiMtiBi trate to Weeate wadkUeW Iieh b4 BMt da dM aok da n dM a gkT i BB mlditee taan dianat Im4 mflat 4 hst tads de vrouw en aam dichtby baar aan am tafel piaata PlotaeUag kwamen twee eenvoudige mear nat gekieede heerea opdagen i gtegen aa bdsefd varlot te hebben gevraagd aaa Ktemm s tafel zitten Gedurende het maal geraakten da twee vreemdelüaat Ha béatjatO buieerden verwÜEkdd la een poUtialc MMt waaih lie eene een saoksm omstlat walker tahoud on Khaani s Ideerea terechtkwam TarwQl d de aaaa nhtesdnteal fare n l a eh BM lgda had de ander reeds een servet gsgrraea en deed harstdlaB dat wat hh lEsn era hst ongehik te vaa ver üaiH ai n w warrteg moet mevmow Sttellar gabruOc heWMo jgemaakt om atch aagaHnrimm u I i ii r i f aini a SB liep IWt da irsait ëfclMU hat v e Maa aar én en hli 1 tsan h te kat natsmnt tancwaran eek at aarawanan pait B WI W W IWw W laar iwa mat ia dat ia tiraOar aatéses te v Mr htea b aa naar teA l a s n t iMewel mV dat alal waar Na van Wetelfeh dat waangenaaS nleuwa vernomen to babbai ben Ik middellük m r bet appartaiMDt ni da Strallers Mgaan en heb aaniga M ren aangebeld Daar naen atet kars opendoen versehafto Ik BÏV toefssl door middel vaa mite loavar Al wtrekken heb ik atgesocll Xr idhmand aanwezig Ik heb Ma de il weiar geslotes en hdel den nacht hula bewaakt ZQ te niet IsffMUl Alvorois bier to kemen lM Ik 1 appartement nog eena d uoea s B l tl mandl Dat t nrilp ik Trouwaait te sai vandaag m een kQlde gaan aenaa Miaaehlen vted fli nog een nposr ons op de esn e andara manier nutte kan zUn hoewel ik mü niel paai o da hoop mMr to zidlen ntdekken a ba de tailszoktog Het te aekar u te rcura dat n ens bettea i b anisav maar daar is an aanaaatf date asa daen In ieder feval aal it vao aaf aec da poUUa epaaefcea en een air ÜSevdl vragen Wt hebban na ar VJk genoeg matariaa taga JT mOaa de heaiwi m nmtan taage la boa staat het met ansn viWB Ma Ja b e asK i e dl asawif