Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1942

Woensdag 24 Juni 1942 fjUTgang No 20907 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnreta MARKT SI TBLET tti PiMtrekuilni MM Cbetrtdicyaai W TWJXR Goud dsjewistische aonvaUen gp Finsché kust tre verliezen toegebracht aan SovjetRussische vloot in Finsche Golf LoncUngspoging der Sovjets aan Zee van Azpl opnieuw mislukt Motie van wantrouwen jegens Britsche regeering De reactie in Londerf op de jongste gebeurtenissen in Libye Generaal WaveH gaat naar Afrika terug De strifd om Sebastopol reOERUJ Rffi = Kat Ibelbek INKERMAN DERAi JAt5 LtVADI ia ne kuittortm tt B recdi teval Da tttM de uit r to wt kMrtjo dia int ortaa ten noor Sebwiopol worat voartcexet opperbevel der Finsche weerheeft In een extra bericht om de operaties van de zeestrijd Q a medecedeeld lOt revolr van d vernietigende tmn die de vUand heeft geleden Ut de bolajewürtiische vloot door Dnltsohe luchtaanvallen zijn toe ht konden ideehts de lichte en en de dnlkboeten der bolsjeI op open tee verschijnen Er Is jsleld dat Uehte Sovjet Russi oorlogsschepen mijnen hebben jimd en ravltallleeringstrans iêii naar Feiskari en Lavansaari kea uitgevoerd n ook In het lelijk deel van de f insche Golf Ife aanvallen op onze kosten heb ondernomen SoVJet Russische jtbootcD poogden naar het Westen te breken De Finsche en Dultflooteenheden en onze luchtJcrachten hebben d n vijand bij operaties tijdens getneensohap optreden groote verliezen toe Jht ijt nu toe zijn zM Sovjet Russische lilAooten met stijMgheid vernietigd I keilt daarVan döbr bommen van j luchtmacht de wodere drie door j leestrijdlcrachten Jerder zün ze I Sovjet Russische duilcbooten zeer B chijnliJlc vernietigd of tenmin Jiwaar beschadigd Bovendien zUn Cm motortorpedobooten tot zinlcen iclit en vyf motorpatrouillevaar iïen zwaar bescliadigd De laatste weleen ztjn dus tenminste acht IjWewistisciie oorlogssctiepen ver Pfd en 12 beschadigd Tijaens deze Waties hebben onze vloot en lucht Wdkrachten ondank talrüke aan plicn van den v and geen verliezen plegen Savjet dulkbeoten op de QoaÉne is eenigen Sovjet Russischen oten gelukt a Verneemt het van militair i e om door de Jnversperringen in de Finsche Golf l ir te breken en de Oostzee binnen IdriniM Terwijl het den duikljoo totTusver niiet gelukt een Duittch iporlschip tot zinken te brengen is een JZweedsch vrachtschip de ion ten offer gevallen Het schip 1 voor de Oostkust van Oeland tot iken gebracht Weer mislukte Üuidingspoglng aan Zee ran Azof IHsdat reeds verscheidene landings ngen van bolsjewistische marineen waren afgeslagen hebben de dewieken opnieuw geprobeerd ten iaoosten van Mariopol de kust te Hsren zoo meldt het D N B Ook door 20 tat 30 booten ondemolandingspoging had tot taak itsche troepen op grooten afstand 1 Sebastopol te bmden teneinde al de vesting te ontlasten Evenals tevoren ondernomen landingspoC n werd ool deze actie tijdig door formaties der kustbescherming ont 1 en afgeslagen Noordelijke oever van S wema boeht in Duitsche handen Sur het opperbevel der Duitsche Bnacht mededeelt over de ge 0 tOkm Prnrwn AAI y rat r S kaart mnP9 t a wtffen lyn oor Duiticti Boe tnxpen la Sebutopal i vcrdedt i i t Onm OBduiln een vcrbtl enstand I groots terrein moeilUk Ruinen van vechten om Sebastopol 6p Maandag is thans de geheele Noordelijke oever van de Sewemajabocht in Duitsche handen met uitzon dering van een in onderaardsche gangen ingesloten groep vijanden die nog wanhopig tegenstand tracht te bieden Zweden beschermt scheep Vaart in territoriale wateren Na het torpedeeren van het Zweed sche stoomschip Gorthon binnen de dTiemijienzóne dus in Zweedsche territoriale wateren door een SovjetRussische duikboot neemt Zweden onmiddellijk maatregelen tot beveiliging van zijn scheepvaart in de Zweeidsche watgren Naar het Zweedsche Telegraaf Agentschap meldt treedt het cofivooiplan van de Zweedsche marine van den 22sten Juni thans in werking Met ingang van den 24sten Juni wordt geleide verstrekt binnen de Zweedsche driemij ten grens Hêt staatsbureau voor oorlogsverzekerih g wijst erop dat de bü dit bureau verzekerde schepen zich bü de convooien moeten aansluiten if = Viotone = Duitsch 5 land wint voor Europa op alle fronten B OPNIEUW 20 lKOOPVAARDIJ SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT In totaal meer dan 100 000 hrt Het opperbevel vMi de Dnit sche weermacht mukt heden bekend Duitsche dulkbooten hebben hl den strijd tegen de Brltsehe en Amerikaansehe ravitailleerlngsseheepvaart nieuwe succesgen behaald Zij hebben van beschermende convooien op den Atlantischen Oceaan en in de door de Amerikaansehe marine krachtig beschermde kustwateren van Noord oi mlddenAmerika 20 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken Inhoud van 102 000 brt en een bewakingsvaaituig tot zinken gebracht Vier andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd SERRANO SUNER OPNIEUW BIJ DEN DUCE AL SIMWERaPOL i KPETROWj I 7 baktsji saf v ï f i a Homan i j543 n vdin NCW Oj i l i l den na Scbtttopol ingennB I oglBcender BolaJewltten om troepen M Jalta oplul kurtle OMeftven u wal te nttea werden verödeld Officieel wordt te Rome medegedeeld De Duce heeft Dinsdag ojinieuw in aanwezigheid van den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano den Spaan schen minister van Buitenlandsché Zaken Serrano Suner ontvangen eo met hem een hartelijk onderlioud van meer dan een uur gehad INDISCHE ONAFHANKEUJK HEIDSUGA OPGERICHT De tyd van spreken if than voorbij Het resultaat van het gisteren gesloten Indische vrijheidscon res is de oprichting van een Indische onafhankelykheidsliga voor geheel Oost Azië met Ijureaux in Japan China de PhiUppünen Indië Birma Thailand en IndoChina Deze onafhankelijkheidslig wordt geleid door een executieve commissie die uit viJf leden l estaat en die haar zetel voorloopig te Bangkok zal hebben Tot voorzitter van de executieve commissie is RaseBehari Bose gekozen De andere vier leden zijn jllenon leider van de Indische Kolonie in Sjonan Singapore Raghavan nang Mohan Singh cojnmandant van leider van de Indische Kolonie in Pehf t vrije Indishe leger en kolonel Milan van het vrije Indisciie leger Deze executieve commissie zal onmiddellijk stappen ondernemen om het doel vUnde beweging e de onafhankelijkheichvan Indië te bereiken Y rder wordt medegedeeld dat het congres m t algemeene stemmen bepaald heeft dat de tijd van spreken thans voorby is en dat concrete maatregelen voor het l ereiken van de volledige onafhankelijkheid van Indië vrij van iedere vreemde controle genomen moeten worden Eenheid trouw en offerzin is het motto van de Indische onafhankelijkheidsliga Onder de door het congres genomen besluiten komen nog de volgende punten voor Ie Het congres beschouwt Indië als een ondeelbare eenheid 2e De door het conopgari te onafhankeiykheidst eweging zal de hulp die noodzakelijk wonlt geacht a annemen De i ewcging zal onmiddellijk alle onder de Bidiërs in OostAzië beschikbare hulpmiddelen voor de zaak van de Indische vrijheid mobiliseeren 3e Het congres brengt zijn diepe bewondering tot uiting voor de wüze waarop de Indische nationalistische leider in fndië bebljen geweigerd by den Engelschen oorlog betrokken te worden en vopr den openlijken en definitieven eisch die de Indische leiders aan Kngeland gesteld hebben om zich uit Indië erug te trekken en hierdoor Irtdië buiten den oorlog te houden 4e Het congres betuigt zün daaklrare waardeering voor de openlijke toezefigingen van minister president Tfijo aan Indië 5e Het congits waardeert de vriendelijke houding van d regeeringen van Duitschland en Italië jegens de Indische vru heidsbeweging waarvoor het 7 n dank uitspreekt 6e Het congres dankt het volk en dê regeering van Thailand voor den vrienschappeiyken steun en voor de aan het congres verleende gastvryheid HO TOBROEK VIEL Stoutmoedige schaakzet van Rammel Aan de berichten uitjilbye is nog door de N R C het volgende ont leend De aanval van de Duitsche pioniers en infanteristcn lïegon op 20 Juni na een verschnkkelijken aanval van duikbommenwerpersojj de vesting geen van déze mannen zal wel ggdacht hebben dat hy des avonds nog op de httogten die Tobroek beheerschen zoii staan Tobroek is namelijk gevallen als de rype vrucht om dit beeld eens te gebruiken van de tactiek van Rommel die de kunst verstond afdeelingen van het Erfgelsche woestynlegcr te isoleeren en afzonderUjk te verslaan Rommel s prestatie nu die beslissend was voor den val van Tobroek liestond hierin dat hy in den nacht van den aanval zyVi divisies als met een ongemeefi stoutmoedigen schaakzet in de avondschemering uit het Oosten terughaalde ze gedurende den nacht zonder rust te gunnen in de nieuwe aanvalsstellingen perste en ze zoo in den vroegen Ochtend van Zaterdag voor den aanval liet aantredc j Om 5 uur 20 verschenen 60 Duitsche en Italiaansche duikbommenwei pers boven de stad en lieten een donderen denbommenhagel op de vesting neerkomen Direct daarop tionuiveide het vuur vaiy de op de slechts vyf km tireede ptfats van de doorbraak verzamelde Duitsche batterijen óp de versterkangen van de vesting en terwyl aien het vuur steeds meer naar voren verlegde verhieven zich de pioniers om snel hun opruimingswerkzaamheOen aan te vangen versperringen uit den weg te nemen draden door te knippen mijnen onschadelyk te maken Deze aanval kwam zoo onverwacht en geschiedde in zoo n heldhaftig tempo dat ondanks het enorme artilleristische afweervuur van de Engelschei deze lieden zeer anel vooruitkwamen Maar de aanval van de infanterie had Inoeten blijven steken als het niet gelukt was HuniddeUyk de pantserwagens te laten optrekken Er deed zich echter een hindernis voor in den vorm van een gracht die langs de geheel versterkingslinie loopend en op geraffineerde wyze uitgegraven niet gemakkeiyk te overkomen was Hier moesten de pioniers in blleryi bruggen aanleggen voor de pantserwageitc men ging op diie plaatsen Brltsehe regeeriag verbiedt organisatie van Soebhas Chandra Bose De Britschts regeering in Indië heefthet vooruitstreveöde blok All India Forward Bloc den revolutionairenvleugel van het Al Indische nationalecongres tot onwettige organisatie verklaard Deze organisatie staat onder leiding vari Socbnas Cèiandr a Bose die zich op het oógenblik in Europalievindt Naar radio Banigkc mel it is d secretaris van Ket vooruitstrevende blok door die Britsche politie gearresteerdj Indische krinigen te Bangkok verklOTen naar aanleioing van dezeH maatregel dat de revolutionaire activiteit van het vooruitstrevende blok aangewakkerd door de radiotoespraken van Soebhas Chandra Bose biyTtbaar ée Eingelschen te gevaarUjK worden is reden waarom zü thans op drastische wijze tC gen het vooruitstrevende blok optreden Het verbod zal wel een tegengestelde uitwerking hebben efi de Indische vryheidsstryders in him yver verstericen nDit is uw land niet Verteekt u a u b Te New Delhi verluidt uit kringen die nauw contact onderhouden met Gandhi dat de Mahatma een nieuwe actie wil ondernemen zoodra hy d goedl èurinig der werkcommissie Van het congres hiervoor verkregen heeft Deze z g n verlaat Indië beweging zou aldus worden uitgevoerd dat de leden van het congres en de aanban gers van Gandhi zich op straat en in openbare gelegenliedien tot öle vreem delingen zouden richten met het verzoek Indië te verlaten Zy zouden daarby het volgend zeggen Dit is uw land niet Het Indische volk heeft u hier niet uitg noodigd Vertrekt u a u b U zult ons welkom zijn zoodra wy vrü zyn Men acht het rriet waarschyniyk a wordit in het bericht verder gezegd dat Gandhi zal afzien van hA bessetten van posten voor de huizen der legeeringsambtenoren en der militaire mrichtingen Voorts verwacht m dat hu het boven omschreven venoek niet z l beperken tot vreemdelingen op straat en in openbare gebouwen Na het besluit an de werkcMnmissie zal Cïandhi eeg brief schrijven aan den Engelschen cmderkOning waatin de nationale verlangens en de redenen voor den opzet van deze po litieke beweging worden triteengezet Men neemt aan dat Gandhi e i ternaja van een bek ral geven om een bevredigend antwoond te verkrygen Zou het antwoord niet bevredigend zyn dan zal iijn actie beginnen Politieke waarnemers zyn van meening dat Gandlii zelf met dezen veldtocht zal aanvangen evenals in het jaar 1930 toen hy den toenmaligen onderkoning Lord Halifax een ultunatum stelde tegeiykertyd aan het werk en schoof heel voorzichtig de van te voren ge reedgemaakte bruggen In de grach ten daar werden zy gemonteerd en nu konden de stalen ongedierten komen Toen bereids om negen nur de infanterie de pantserwagens de artil Wf en de pantserjagers door de fSlhalle paden in de mynenvelden doorbrakwj tot in den ring der versterkingen was het lot van de vesting reeds bezegeld Rommel die in zyn licht gepantserden wagen aan de spits reed en zich in het geheel et bekommerde om hetgeen bezydende plaats van de doorbraak g beii bereikte om 11 uu 30 ir lirilitiiir i r de weg van het Zuidêh uit El Adem die naar Tobroek leidt en dé Via Bal ia elkaar ontmoetten én stond zoodoei de 12 km diep in de vcsttag Nu ging het in stormachtige vaart naar de kust en in den loop van den avond hadden de Duitjiche troepen de hoogten die df stad Zuidwaarts be heerschen in handen en hiermede ook de waterplaatsen die voor detverzorging van de stad van beslissende beteekenis zrjn JIiervan getuigt een bericht volgen hetwelk de verdelging volkomen uitgeput was door gebrek aan water sommige mannen hadden in dertig uur en langer niet gedrOnkcn In den nacht van Zaterdag op Zondag gingey de opslagplaatsen an de haven in vlammen OP des middags hing een dichte kilometers ver zichtbare rookwolk van brandende oll over de zee Oienzelfden middag verdedigden zich nog de bezettingen vati enkele forten die hardnekkig en taai verder vochten Maar over het lot van Tobroek was beslist de Duitschers waren In het hart van eên 4000 kMgroote vestingruimte ♦ f Zon op 5 18 onder 23 06 Maan op 18 13 onder 3 19 Men ia Terpliclit te verduisteren van zonsond r ang tot msopkomst Lantaarns van voertvitfen nraeten een hali uur na sonsonderfantf ontstoken worden HHMMMnmMMMfWIMBMMaK S lit De politieke correspoiident van de Evening Standard meldt dat ecnige Lag rhuisWén de regeering wegens de gebenrtenlsseii in Libye rechtstreeks willen uitdagen Wardiaw Milne en andere afgevaardigden zouden eeii motie van wantrouwen irillen indienen Nauwkeurige bijzonderheden zijn nog met bekend geworden Dit is de eerste reebt eeksche uitdaging $ ind o de regeering Churchill aOi hei bewind is Hoe de regMring de motie zal Itehiniteleii nog niet jltekend VERKLARING VAN ATTLEE Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft Attlee gisterochtend in het Lagerhuis een verklaring afgelegd over den toestand in Libye Hy üs eerst een Iwodschap voor van generaal Auchinleck volgens welke op en bepaald tydstip de troepen der spiimogendheden uitgeput en de gevechten tot stilstand waren gekomen wy hadden zoo verklaarde Auchinleck van dezen toestand profüt kunnen trekken doch onze strydkrachten w en eveneens uitgeput Vervolgens gat Attlee de volgende ▼ erliesciifen ran de Btitsche vloot biJ de Jongste aanvallen op de eonvoiden toe een lichte kruiser vier torpedojagers en twee taeceMdende schepen De Britsche luehtmaeht seo s ide U l eeft 30 toestellen verleren Overigens zoo BÏeendc AtUee is de rtgeering bereid onmidddlijk een debat toe te staan Het soa echter beter liJn i og een paar dagen te wachten tot nadtiie bijsondn heden over de gevechtra in Noord Afrika xün GROOTE OPGEWONDENWEm Onder de afgevaardigden vs n hetBntsche Lagerhuis heerscht naar deNews Chronicle mekit grooteopgewondenheid over de Bntschenederlaag in Noord Afrika en metname over den val van TobroeH Uitparticuliere uitlatingen van eiikeleparlementsleden valt af te leiden zooschryft het blad dat het Lagerhuiszich ditmaa niet door hurchill zal laten afleiden DE KOMENDE DEBATTEN Cripps heeft in het Lagerhuis medegedeeld aldus de Londensche zender dat de val van Tobroek in de eerstvolgende reeks zittingen onderwerp van debatten zal uitmaken Cripps verklaarde dat de regeering het voornfemen heeft twee dagen a n deze debatten te wyden men zal echter bereid zijn n meer dagen uit te trekken wanneer dit noodig mocht blyken Voorts heeft Cripps naar de Britsche ijencbtendienst meldt medegedeeld dat de debatten over Libye en de berichtgeving over het bezoek van Chitrchill aan Washington niet tegely kertijd zullen plaatsvinden GEHEIM VERDRAG TUSSGHEN CHURCHILL EN MOLOTOF Bolsjciwisten zouden in Europa nagenoeg de vrije hand krijgen OOK GEHEIME OVEREENKOMST INZAKE TWEEDE FRONT Het blad Goeteborgs Morgen post publiceert zeer groot opgemaakt bijzonderhedtn over een gehei h verdrag dat ChurcMll en Molotof in Londen gesloten hebben In dit verdrag aldus mddt het D N B uit Stockholm wordt geheel Europa aan de bolsjewisten uitgeleverd Het geheime verdrag bevat de volgende overeenkomMen 1 De aanspraken van de Sovjetunie op velKgheid n strategische grenzen tegenover Finland de Oostzeestaten Kolen en Roemenië worden prineipieel erkend Wat Iran betreft hiervoor is een speciale vereenktnnat gesloten £ De meeste gebieden die aan de Si K Unie grensen of in de nabijheid der vjiet Dnie Ugcan waaronder Finland bepaalde deelen van Noords Soaadlaavië XsjeeiioSlewaktie Roemenië Bnigarye Jo o SUvtë worden erkend ab Sovjet Roniaehe balangensteren 3 Voor beaeiienalBc tegen toehomsHga aanvallen er spUmegendhetfoi wordt ét Sevlrt Onle h t recht verte venrcrven r WAVELL NAAR AFRIKA XERVG Generaal Wavell zal naar Afrika teruggeroepen worden naar de Britsche berichtendienst UeldC BERAADSLAGINGEN IN EGYPTE Volgens radio Cairo is Dinsdagochtend een bespreking gehouden waar aan iwhalve de miniaterpresident vanEgypte ook dé minister van l indsverdediging en die voor Openbare Werken deelnamen Verder waren deBritsche amtossadeur en de opperbevelhebber der Britsche troepen inEgypte aanwezig Onderwerp der besprekingen vormde de militaire toestand Biiinenkort zal de minister president Nalias Pasja in het parlement een verklaring dienaai aandeafleggen HET LÓT VAN DÉ REGEERINGCHURCHILL Naarde Britsche nieuwsdienst uit Washinfron meldt zijn daar eenige kringen van meening dat het lót van de regeeringChurchill er van afhangt welke nieuwe plannen verplichtingen en verzekeringen de mini ter president voor het Lagerhuis van zyn l esprekingën met Roosevelt zal meebrengen Te oordeelen naar de commentaren van de per en van the man in the Street is de Amerikaansehe openbare meenmg over de volkomen onverwachte tegenslagen in Libye vrijwel even l ezorgd als de Engelschen zelf DE NIEUWE BOTERBON Van 25 Juni tot n met 4 luli bon 32 l or VETBON OOK MARGARINE OF VET De Secretarisgenenuü van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat gedurende het tijdvak vaa 25 Juni tot en rart JuU ad elk twtcÉü der met 32 genummerde Donoen van de boterkaart recht geeft op het kaopen van 250 gram boter Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft elk tweetal der met 33 genummerde bonnen van de i vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter of nurgarine of van20S gram vet De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat het iij de beide laatste artikelen gaat om enkele zeer kleine voorraden welke nog bij den handel aanwezig zijn Het zal derhalve slechts bij uitzondering mogelijk zijn deze artikelen te verkrijgen e garnizoenen door pachtverdragen op te richten De Sovjet Unie wordtvoorts een vrije doorvaart van de Oostzee naar de Noordzee en van de ZwarteZee naar de Middellandsche Zee gegarjhideerd In een aanvulling 4 p artikel 3 van het gepubliceerde pact waarin de geallieerden gemachtigd worden omna het einde van den oorlog ijiondereveiligheidsmaatregelen te nemen vooreen nieuwen aanval wordt de Sovjetunie het recht verleend om in over eenstemming met Groot Brittannie eenmilitaire en politieke controle overFinland Duitschland Hongarije Roemenië en Bulgarije uit te oefenen Beide verdragsluitende partljeii verplichten zich zorg te dragen voor dedefinitieve opheffing van de nationaal soeialistisehe en fascistische regimesen soortgelijke regeeringsstebels ingeheel EunqM T Behalve het bovengenoemde aaa j vullende protocol i in Londen voleens de Goeteborgs Mergenpost verder een geheime overeenkomst gesleten over de militaire maatregelen die noodlzakelljk zijn voor het vormfB van een tweede front Biizoaderhcden van dit protocol dat tengevolee van het zuiver miUtaire karakter absoluut geheilh is xijn buKen een xeer Meinen kripg niet bekend Het bUd Goeteborgs M orgenp e s t deelt nog mede dat het de bU zonderheden van het Britsch SbvjetRusrische geheime verdrag ontvangen beeft van een weUngeHehfen dlpl maat die een land vertegenwoerdiKt dat nauw contact onderhoudt met de gealHeerdea Daar deze bron biJ ialiaow vroegere gelegenheden die hf blad beeft kunnen eontroleeren betrenwbaar ceUekea Is heeft het aict giaariaH hat tatogfaai ta bücaerea