Goudsche Courant, maandag 7 september 1942

n AU MAANDAG 7 SEPTEMBER 1942 3 0 CS $ P T Rottig begin in de Afdeeling Gouda ben van d a middenvoor Oesie haeft een goede partij gespeeld en scoorde de drie doelpunten van zijn elftal Na de eerste verkenningen aam Ammerstol het spel in handen Vcr dteidene 9 ade aanvallen werden opgebouwd doch de D O M K venledi dni was op haar hoede Bü een doei p iW lg HS r i l t li kreeg Ammerstols midd iVWal In tet eei e iwarUer taprariV 3 te akken en schoot van diehtbü in 1 0 De Goudsche voor 1 = j A trWiml niuli r l kwam er langzamerhand wat t 5 ï rL Ï2f fl ter in en op fraaie wijze werd fo Iljk gemaakt De goed spelende reohlsbinnen Theo de Jong gaf door aan V d Bos die langs den uitgeloopcnTloelman inschoot 1 1 Van nu afging het spel goi op en neer Hetwas weer de miditenvoor der thu sclub die na èenigen tüd bard inknalde 2 1 Eenige minuten In de tweede helft ontstond een schermutseling voor het doel der Gouwenaars Keer oo keer werd de bal weggewerkt doch ste s weer werd hij voor het doel geplaatst Ten slotte gelukte het den middenvoor uit een wirwar van spelers m te schieten 3 1 Hierna nam de bezoekende ploeg het spel in handen Aanval op aanval werd opgebouwd bekroond met een keurig doelpunt van H Brouwers Even later maakte D O N K gelijk 3 3 Er ontwikkelde zich èen felle strijd om de leidirg doch door stug verdedigen bleven verdere doelpunto uit De vernouding is door dit gelijke spel goed wecrgegev i M DOW JWIi U HW W ratttK wmAXtnak Wat er IMt iocl optn l el te l erei koi JM btfik Ü S V in dezen weditrtjd p Auide b wijze gedenicnai erd omai in liet eentte kwarUer iarmA kat Dut v D deae spedwüze sterk tot Met wmMaende aiellB aan TBRBIRNBTKLUKE TBRRICHTING N m DE EERSTE KLASSE 1942 u fif no into p deze ii inden prdduipiOï t wint ezet Herdag Kl heelt lucht jtmaakt Ussel De U i thoven dagen de po tv d B B bei verhooien flijmes een lap 5tUlt ƒ 1 en de R politie t n veer ver naar iaar ehwite HU j vroc blik Iren dal erder o voor vrie aH Zondag ItD Ëi GS V GX Ji 3 0 T T l ferlart 4 SchevingenOlynpi Moordrech St lwUk Ci W ddinxw i 44 dewatctr 1 Am s v DX N K 3 3 Sl Gouder k 0 1 i Jeklasse A Qu Ck II i H V V Il rScbevenin ttfV s n v u c m 1 0 iakkwartier II 1 D H j IIft to kla e B Foitlina II i 1 Xajo o nr aF c iV MusslrhlïriI S V V Ill f s D V S Ill Couda III SsniSpartalIIS O Je klasse C Emma U n 1fl FeUenooiM Hl Excel Wi tA V O C n vj IV Schoonhoven II 8 Jasy u 1 0 logpetitie yrordteen loude douche VUF PUNTEN DIT EIF WEOSnUJOEN igj G 8 V behaalt een ece u drwinning drie gelijke spe ven nederlagen vijf punten git 4 etfwedftruden het com Lbefin van de Gaudsche elftallen Muf niet schitterend geweest Het Bijetwyfeld met al die knapen ülrtiden een zwara opeivin ir niettemin het resultaat stelt toch nin ovenfiiuiing kwam zoo 6SX die wel zeer fraai in de klaHe debuteerde me t een re it i t Sp G D A uit Loosduinen N K hradit het in Ammeratol r het nooit medevalt toch een dienctdök gelijk spel en overigens U het alle nederlagen die de klok j j Gouda gedecideerd met 3 O te Vfloï O N A met de zware cij van I 1 tegen het gedegradeeff Uakkwartier en Olympia met de yier jfers van 4 3 bij de oude Jul Schevenmgen Iiik dt reserves waren geenszins Tireef Alleen Gouda III bU Hermes a O NA III bij V O C II hielden lijk Het tweede van O N A ging mneeiu tegen een Laakkwartierjjl dat gepromoveerd was beslist d andere verloren met één doelPnaschU Gouda II en G S V met Olympia II met 4 3 GMda Velox 0 3 TOSSCHEN DE VOORGAF D£N DOORSLAG aanval taalde en Vclox kaanttc de kansen op de verhouding in het men kunnen concludeeren C Nte onverdiend verloor In de p hitft domineerde Velox en na Wflaiida en het overwicht van n was toen zelfs heel wat dan dat van haar gasten Maar toeh verdienden de en hun zege volkomen Mi teschikten o e n i e1 P goed combincerend geheel mei en doortastend was en Khotvaardig eigenschaphet Goudache kwintet ten miste De Goudavoor hebben evennals de rest van wel hard gewerkt maar men te veel individueel en als men te combineeren begreep men met wat vooral bi den rech Bl het geval wtis waar de T bovendien nog onder de Eigeniyk was slechts Mulide en die had in Rampf Goudsche linksbuiten bood 4 ortastend spel zijn mede X IO minuten een pracht leiding te nemen na den eht en als het ware vrijle hebben rolde hii hem C lm gangetje op een halven Vfcwijdig met de doellijn van jjy Véloxveste tïrie Gou Iden in successie bij hun Set leder het kleine likie t t maar noodi had De n zelfs moeilijker kantekannen benutten Na 25 J ntle Buurman uit een 1 vrijen schop ontstaan de pauze vergrootte de den voorsnrong na fraai gj O 2 Daarlusschenin la doel nog verscheidene J enblikken doorgemaakt yr itsen v d Winden en iensi elijke wijze erger y st waren üoeelwüze en t eno ergesteld aan daarelde Schotten niet langer naar trok mee ten aanIVelex haar middenlinie in terugtrok Cabo kreeg Ok druk maar de schoten L t ken kreeg kwamen 2Ï o Honkoop en Scholia an den aclitcrspeler De U voorwaarlsen iJ wll in slaagden spannende n voor het doel en een I V ucceslooze hoekschoip aSl wist loe te werken J de Goudsche verdedij eep maar Vos en Fontei te beter verstonden caoemde op Iraaie w sine da tiWiKlub i ge i dtt op hetiioel al Reed na vijf mÜMlten gaf P Nuvektcin niet een a i adutt uit een voonet van Udurvdd n club de leiding 1 0 Direct daarop bracht dezdide speler den G D A doelroan 0 Hdeuw in moeilijkheden dorti deze llaagde er nog juist in het gevaar te zweren Het bleek echter uitstel te zijn want even later vergrootte Leeflang met eën f aai schot de secre 2 0 Binnen het kwartier was het hogmaah dezelfde speler die weer uit een voorzet van LakerveM doelpuntte 3 0 G D A liet zich niet ontmoedigen en kwam nu in het offensief Het aanvalsspel werd echter veel te kibrt g iouden terwijl ook het plaatj n nisajver wai GeleideUik slaa e G S V erin het el te verplaatsen maar door buitenspel werd menige goede aanval onderbroken Na de hervatting bleek G D A met de beste voornemens bezield Zy nam eenigen tijd het spel in handen maar verv el weer in de fout het te kort te houden G S V deed he verder kalmp ea aan en bepaalde zich tot snelle uitvallen die vry gevaarlyk v aren GD A bleef moedig volhouden en bezorgde de Goudsche verdedigers votop werk Ook doelman Brem mOest geregeld in actie komen wat hem zeer Kied afgin g De v dedieeT van beide ploegen hadden er overigeni scherp het oog in en bleven dé aanvalleicf de baas G S V kaï op een goeden wedstryd terugziet Het pel van de gasten v =l gezien oe goede verrichtingen in het vorige eizpen wel iet i te0 n Laakkwartier O N A 71 BALF irOR VOOR HET Fl 1 R WAS DB STAND NOG GELUK AanvankdQk ja zelfs tot een kwartier in de tweede helft zag het er geenszins naar uit dat het op zoo n groote nederlaag voor O N A zou uitdraaien De Gouwenaars gaven hun gasttieeren 0Ded partij speelden met zooveel elan dat ondanks het technisch betere spel der thuisclub de verhouding in het veH weinig of geen veirIbhil te zien gaf Na een half uur nam Laakkwartier de leidijig door haar linksbuiten iuf zich keurig vrijspeelde en oimoudbaar inschoot 1 O N A had daarvoor en kceeg ook daarna nog verschillende fraaie kansen doch de voorwaartsen waren niet bij machte er gebruik van te makoi Na de TUSt kwam O N A in het offensief en na een kwartier maakte Biesheuvel op fraaie wijze gelijk 1 1 Hierna nam Laakkwartier ech ter den aanval over Een van rechts voorgezette bal w erd door Kersbergen verkead beoordeeld en in eigen doel gewerkt 2 1 Even later beging FUer dezelfde fout 3 1 Daiama was het met O N A gedaan Men gaf den moed op raakte dèn kluts kwijt liep doocrelkaar kortom van eenigen behoorlijken tegenstand was ge ensprake meer De Hagenaars profiteerden er dankbaar van hun midvoor voerde den stand op lot 6 1 en in de laatste minuut maakte de linksbuiten er 7 1 van SchevewbiKen Olympia 43 GELIJKWAAKDIGE ELFTALLEN WAARBIJ DE GELUKKIGSTE WON Van twee vrijwel gelijkwaardige ploegen die ieder één helft van den wedstrijd in de meerdnrheid waren heeft de meest fortuinlijke gewonnen Scheveningen was het die voor de rust den toon aangaf Ben half uur duurde het echter voor de gastheeren het Goudsche net konden vinden 1 0 Dit werd hen vergemakkelijkt door onvoldoende wegwerken der roodzwarte verdediger kort nadat Hofwegen op sublieme wijze een doelpunt had voorkomen Ti n n Inulvn later bracht de Sehevcningsche midvoor met een verrassenden omhaal den stand op ï 8 Oïympia had intusschen nog maar Weinig kans gezien het i edieinc v n de ihuiiclub erg 1e lastig te maken Maaskant op wien veler hnop was gevestigd bleek niet geheel fit en werd bovendien reeds spoedig hardhandig gevloerd een en ander had tot gevolg dat hij zich niet geheel kon geven Slechts een fraai schot van Mallon bezorgde in de eerste helft den Scheveningen doeiman ecnig moeilijk werk In de tweede helft deelde Olympia echter de lakens uit Nadat Maaskant net langs dèn verkeerden kant van den paal geschcjten had doelpuntte Hooineijer uit goed aangeven van Duys 2 1 Bij een uitval reduceerden de gastheeren dit succes eohter 3 1 Kort daarop benutte Hooimeyer een voorzet van Breeman 3 2 Na ten vrijen schop dicht bij de Goudsche veste doelputte Scheveningen wederom 4 2 Op onverwachte wijze bracht Breeman den stand op 4 3 Vijf minuten rr = fe den er nrn nog Olympia verzwaarde den druk het spande geducht maar bet bleef 4 3 Ammerstol D O N K 33 GEESTDRIFT DEED GOCWENAABS ACBTEBSTAND INLOOPEN Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de Gouwenaars het tot een gelijk spel zouden brengen maar dsfi k zö een groot enthousiasme wisten xe zieh te herstellen De verdedigingen waren aan beide zijden uitgezonderd enkele momenten goed op dreef Bij I de gasten blon c in de voorhoede do recbUrvleiicd uit terwijl de voorhoede der ttiuisclub alles moest heb Bodegraven en Gouderak goed van wal STOLWUK IN MOORDRECHT TEGENGEHOUDEN In de omlrekafdeeUng van de vierde klassers is de kampioen Bodegraven goed gestart met een oveituigen de zege op Waddinxveen De pretendent van het vorig seiioen Stolwgk werd in Moordrecht een punt afgedwongen een goede verrichtmg der Moordrechtenaren die ook Gouderak leverde docH in Uaasixscht t winnen Schoonhoven kwam tegen Oudewater maar net met de hakken over de sloot en Ammerstol en D ON K bleken tegen elkaar opgewassen MOORDRECHT STÖLWUK t t Alle do ripBBt B na de r st De eerste competitiewedstrijd was voor Moordrecht een goed begin en dit geeft moed als men bedenkt dat zij binnenkort wellicht een geduchte versterking zal krijgen Het elftal zat goed in elkaar vooral de jeugdige rechtsback Boere waS prachtig op dr ef IW den aftrap is Moordrecht direct weg maar de Stolwijk defensie geeft niet thuis en slaat resoluut alle aanvallen der thuisclub af Geleidelijk komt Stolwijk meer op dreef en dan is de wedstrijd spannend mt af en toe verrassend goed spel Moordrechtlinksbinnen Bon rs welke een verdienstelijke entree vierde itreeg enkele kansen welke echter door den Stolwük doclrri an prachtig werden te iietgedaan Ook de Stolwijkvoor hoede kwam herhaaldelijk bij v d Weijde op bezoek Deze toonde zich echter een doelman van het goede hout In de pauze werd bij Moordrecht De Wilde vervangen Zijn opvolger bracht meer vaart in het spel Na 7 minuten liep Overeijnder op een goed aangegcVen bal door en doelpuntte l 0 Stolwijk speelde nu sterk offensief Een half uur na de rust had Stolwijk succes toen rechtsbuiten Stelkenliirg met een prachtig diagonaal schot den stand op 1 1 bracht De Moordrecht achterhoede was even de kluts kwijt zoodat enkele minuten later de midvoor den stand op 1 2 kon brengen Moordrecht veranderde te juister tijd de stelling waarbij de veteraan Van Adrichcm op de midvoorplaati tereeht kwom Deze verandering bleek een verbetering eeltige minuten voor tijd wist Van Adrichon gelijk te maken 2 2 SCHOONHOVSN OUBBWATBR 1 Laawe vertoaniac Schoonhoven neemt het te gemakkelijk op en speelt met de gedachte toch wel te zullen winnen Dit inspireert bli kbaar het Oudewater team dat mei veel mvallers is verschenen en het fer heel niet slecht afbrengt In het veld zijn de gasten geenszins de minderen van het lauw spelende Schoonhoven elftal doch de afwerking van hun aanvallen is met het woord onvoldoende nog te zwak uitgedrukt Nadat eerst Oudewater het meest aan hel woord geweest is komt Schoonhoven in het offcn sief Goed werk van den reditsbuiten stelt v d Horst in staat te doelpunten 1 0 In de tweede helft hetzelfde spelbceld te zien een hardnekkig vechtende Oudewaterploeg tegenover een tnt in den treure combineerd zonder eenig doortastendheid spelend Schoon hovenelftal Vooaal de achterhoede van de gasten met doelman Burger aan het hoofd speelt een goede partij Het eenige lichtpunt bij Schoonhoven is de rechtsbuiten Kaveiaar wiens prachtige voorzetten echter onbenut werden gelaten De stand blijft onver HAASTRECHT GOUDERAK 0 1 Weinig schotvaardigheid Hoewel beide elftallen verzwakt in bet veld kwamen is het voor de rust een aantrekkelijke wedstrijd geweest Van beide zijden werd er fel gespeeld maar de verdedigingen bleven de baas De thuisclub heeft in deze periode een paar goede doelpuntkansen voorbij laten gaan terwijl ook de Gouderak voorhoede kansen onbenut liet Na de pauze wisten de bezoekers door haar rechtsbinnen de leiding te nemen en trokken zich toen in de verdediging terug Er was tiog een half uur te spelen de thuisclub zette alles op den aanval en heeft tot het einde toe het Gouwersch doel belegerd maar door slecht voorhoedespel bleef de gelijttmaher uit OMta er gepromovccrAD elftallen wint De aitslagen van de gisteren voor de Afdeeling Gouda van dén Nederlandsehen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie Masse A D O H K n Gouda IV 4 1 Vj P I Haastrecht II 1 3 Bergambacht I Gr Ammers I 4 0 Ie klasse B O N A IV MoercapeUe II 2 D R D I Moercapelle I 1 4 Gouderak H Olympia III 2 1 f 2e klasse A Gouda VG S V IV 6 1 2e klasse B Overschotje I Bodegraven 11 3 2 Moercapelle II K b o I 4 10 O N A V E S T O I 2 4 2e kUsse C Btolwijk II Ainmerst V H 6 2 Lekkerkerk IV Schoonhoven lU 3 1 3e klasse A D O N K ÏV R V C II R V C niet opgekomen V E P lU G S V V 2 5 3e klasse B Zwervers Hl Gouderak IH 4 1 3e klasse C Haastrech lil Bergambacht 11 1 5 Stolwijk Hl U N I O II 5 2 Ovcff het algemeen is het een kalme inzet geweest zonder voel buitennis sige resuUaten Goed van wal gestoken zijn in de hoofdgroep elftallen die al meer een rol gespeeld hebben als Bergambacht thui = mei 4 O op GrootAmniers en Moercapelle met 4 l bij den nieuweling D R D Ook de andere debutant V E P verloor thuis tegen Haasirecht II De derde geprono vcerae kampioen Oljmpia IH begon bet met een verdeeüng in Gouderak Verdienstelijk werk leverden de reserves van DO N K en Meordrecht me overwinningen op de A at tegenvallende vierde elftallers an Gouda en O N A De A afdecling krijgt er no een elftal bii en komt op ieh daar Lekkerkerk III toch in de eerste klasse zal uitkomen Ook in de 2e Ijlasse geen overwinningen vpn de gepromoveerde elftallen Niettemin hield Bodegraven n zich taai door bij Overschotje gelijk te spelen Schoonhoven Hl daa en tegen debuteerde met een neder aaj bij Lrkkerkerk IV O ee s clf allen weerden zich goed KB O bereikte bij Moercapelle II zelfs dubbele cijfers 10 4 de hoogste uitslag van den dag E S T O vorig jaar laa ste startte bemoedigend Sprekende successen no teerden Gouda V en S olwijk II Weinig werd nog in de derde ki sse gespceld i daar verschillende wedstrijden vervielen imdat het deet emen van meerdere elftallen nog onzeker is t JVNIORENCOMPETITIE Voor de juniorenconipetitie van d Afdeeling Gouda werden Zaterdag gespeeld de wedstrijden Afdeeling A Gquda a G S V a 5 1 Gouda b O N A a 1 1 Afdeeling B groep 1 G S V b Couda c 0 7 O N A d Olympia a 1 12 groep 2 Anwnerst S V a Bergambacht a S 1 O N A c Lekkerkerk a 1 4 FLINKE START VAN JODAN BOÏS G TA Jodan Boys 0 7 Dê Gouwenaars versehenen met drie invallers Niettemin vallen zij sterk aan en spoedig doelpunt v Wijk met een keihard schot Even later kopt Kool uit een voorzet van Keppel no 2 in het doel Hierna zorgen v Dtjk en Verdouw me mooie scholen voor het 3de en 4de doelpunt Even voor de pauze maakt v Wijk er O 5 van Na de rust komt G T B goed opzetten maar de achterhoede van de Boys is uitstekend in vorm Bij snelle uitvallen van de Gouwenaars weet v Wijk nog tweemaal het riet te vinden 0 7 Jodan Boys II Vitesse III Vitesse niet opgekomen ZWEMMEN Fraai werk der Goudsche Reddingsbrigade te Alphen LANGE AFSTANDSW STRIJDEN MET 237 OEELNEMEKI IN BET AARKANAAL Oak goede prestatie vaa twee G Z C ers De zwemvereeniging A Z C te Alphen aan den Rijn organiseerde 2atftdagmiddag verschillende lange afstandswedstrijden die zoowel door het aantal deelnemers als door het vlotte verloop een groot succes werden Er waren deelnemers van verschillende bekende zwemclui uit ons land o a uit Amsterdam Haarlem Den Haa Rotterdam Schiedam en Utrecht G Z C uit Gouda leverde een tiental deelnemers terwijl de Goudsche Reddingsbrigade met 20 leden deelnam aan den pre statietocht gekleed zwemmen over 300 vi Verdef waren er tjehalve uiteraard heel wat leden van A Z C ook enkele deelnemers van S Z en P C uit Schoonhoven I Het hoogtepunt van den middag I was wel het nummer 1500 M vrije slaff Verschillende bekende zwemmers ten zy emsters kwamen tjierfoij uit o a Een halfjaar hinderlijke hoofdpijn 0 $ HmlM ar itériifi dl 4 1 k Gedurendt n bill laar leed ik iso foondnieade kiadcriijke booMpiia juni 1940 b oa ik een kinu bm Ovasltjes Reeds aa konen U l waAn de piinen gebecl vetdweaeo Ook diua heb ik geea püa eet BU theuntaUck bchiu ipit vnkoa helt riep mbuw en bootdpUB helpen de Ovaaitjei van iiet Trineral Agent chap Dcz hebben geen scbadcmkca hnvtoed op hart maag en darmen Neem direct de proef Origineele verpakking van 10 Ubletten ilechts SO ctl In alle apotheken en drogialertler mkrügbaar Tilaani AgeaUchap Naauiakada 313 Aailndam ONDERUNGE TTENKAIRP VAN ACHILLES 21oodag werd op het Olympiater rein het eerste gedeelte van den Sepkamp verwerkt welken de vereeniging Achilles voor haar leden organiseerde De resultaten waren als volg 100 M hardloopen 1 A Verkaaik 121 sec 2 C v Dijk 12 6 sec 3 J Sanders 12 sec Hink stap sprong 1 A Verkaaik 11 34 M 2 P Schouten 10 97 M 3 S Boot 10 90 M Kogelstooten 7H K G 1 S Boot 10 46 M 2 W Janknegt 1 14 M 3 C v Dük 9 95 M Totaal uitslag Ie gedeelte ï S Boot 1330 pnt 2 C v Dijk 1307 Pn 3 A Verkaaik 1224 pnt 4 W Janknegt 1157 pnt 5 M J Schouten 1148 pnt Ter Gouw Rü wük GASTEN WINNEN DEN WISSELBEKER bij de dames Iet van Feggelen van De Meeuwen uit Amsterdam en bij de heeren Dolf v d Kuil uit Schiedam De algemeene verwachting langs het Aarkanaal waarin de wedstrijden verzwommen werden was dat by de dames Iet van Feggelen wel met den eersten prijs zou g aa strijken Met buitengewoon rustigen rugslag bleef zij BI de kopgroep van het ruim 50 dames tellende veld Maar na de eer Zaterdagmiddag werd in het clublokaal van de biljartvereeniging TerGouw een vriendschiippelijke ontmoeting gespeeld tusschen een drietalspelers uit Eüswijk en een drietalleden van Ter Gouw Vooï dezenwedstrijd was een fraaie prjjs beschikbaar gesteld Rijswijk toonde zich desterkste en won met 57 caramboles De volledig uitslagen waren als volgt car brt h s moy J den Boer 117 41 15 235 A Velgersdijk 94 41 13 JJOPhr Mul 161 1 29 8 94 Th Frenk J Fonville 83 43 30 30 12 9 2 76 1 43 A Velgersdijk Ts Schenk 50 83 19 19 12 13 2 63 4 36 J Fonville J den Boer 83 61 33 33 14 7 2 54 1 84 L Homeman J den Boer 193 J17 37 37 25 14 5 21 3 16 L Homeman Th Frenk 240 61 21 21 36 16 11 40 290 Chr Mul L Homeman 240 217 26 26 44 47 9 23 8 34 J Bokhoven J Fonville 90 83 36 35 13 19 2 57 2 37 BILJARTEN BILJARTCLCUB EXCELSIOR ste 500 M begon haar clubgenooteMLyelÊërsdiik na la M 9Bep van Schaick uit te loopen en Ietf J T van Feggelen liet haar rustig gaan en bleef tot het einde volharden in haar rugslag Mej Van Schaick won tenslotte met een voorsprong van ruim 50 M De enkele Goudsche dames die meededen vielen niet op door haar prestaties Ook bij de heeren was er c de 1500 M niet veel spanning Zij die bij het begin de leiding namen wisten die ook te behouden tot het einde toe en zoo won hier Van den Boogaerde van De Waterrotten uit Haarlem met een grooten voorsprong op Schadd van R aC en Dolf van der Kuil S Z C Van de Goudsche deelnemer sloegen Wim de Boer én Ben van Wingerden een goed figuur door als no 9 en 10 aan te komen OPGERICHT Te dezer stede is opgericht een biljartvereeniging genaamd Excelsior met aanvankelijk 16 ledep Het bestuur beslaat uit de heeren W Molenaar voorzitter C Melkert secretaris J G Kok penningmeester J W Hoebeek en F de Vries ANTI rOEDEI DE DOELEN Hedenavond zal in café Rona een aanvang gemaakt worden met het eerste gefleelte van den vriendschappelijken wedstrijd tus schen de biljartvereeniging Anti Poedel en De Doelen Dinsdag Woensdag en Donderdag wordt deze wedstrijd in hetzelfde lokaal voortgezet Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag van de volgende week wordt gespeeld in de biljartzaal van De Doelen Voor dezen wedstrijd is een wisselbeker beschikbaar gesteld WATERPOLO LANDSKAMPIOEN H Z EN P C NAAR GOUDA G Z C heeft morgen om half acht in de Stcdtlijke Zvwminiichti g nag een polo avond ge irganiseerd waarin het eerste zevental der Gouwenaiis vei sterkt door een tweetal U ZCspelers het zal opnemen tegen de kampioen van Nederland HZ en P C uit Den Har g Voorts speelt G Z C H tegen A ZC uil Alphen a d Rün De prijswinnaars bij deze wedstrij den 1500 M vrije slag waarvoor 107 deelnemers hadden ingeschreven waren dames 1 Bep vaa Schaick De Meeuwen Amsterdam 25 min 19 sec 2 let van Feggelen De Meeuwen 26 min 48 sec 3 mej Kraft Zwemclub Haarlem 27 min 5 sec 4 mej Michiels U Z C 27 min 22 sec 5 mej Wiersma U Z C 27 min 23 sec heeren 1 Van den Boogacrde Waterrotten Haarl n 23 min 49 sec 2 Schadd R ZC 24 min 34 sec 3 Dolf v d Kuil S Z C 24 min 47 sec 4 De Groot Het IJ 25 min 15 sec 5 Piemeyer Zwemclub Haarlem 26 min 32 sec 3M M gekleed iwemnea RADIONIEUWS Aan dezen wedstrijd vooraf ging een prestatietocht 300 M gekleed zwemmen met 130 deelnemers Allen wisten het traject af te leggen en verwierven dus het in uitzicht gestelde dvploma Daar er voor eerslaankomenden enkele prijzen beschikbaar waren ontwikkelde zich hier nog een aardige wedstrijd waarin de deelnemers van de GoUdsdhe Reddingsbrigade alleen Ruimschotel van H Z en P C als hun meerdere moesten erkennen Zij wisten de 2e 3e 4e 6e en 7e plaats te bezetten wat een zeer mooi re sultaat genoemd mag worden Als tegenhanger leverde Gouda echter ook den hekkensluiter bij de heeren Bij de Goudschee dames wist alleen mej Koorcvaar als vijfde een behoorlijke plaats te bezetten De uitslag was DUiAdJiK SevUmber HII VBRAUM L 415 M 7 15 Lichte graiimrr on nu ick 7 30 BNO Niruw b Tichlen 7 4fl Morgmconoert jr 8 BNO Nieuwsberichten 8 40 il H H BW Brrlmer Lehrergrsan vrtciii dr 9 00 Symphnnieorkp t fgr 9 10 Spi get v n den daK lopn i 40 Clarin t en piano g t 10 00 Nedeitandsciie volkskiankeri opn 1 10 3 K 104 i U kfiit hen maar kctil U l on ook Max BloK Ijt herhahng II 15 Ensemble Carlo C ircassola jKiJislpn en graniofoon muziek IJ 00 Almanak 12 0 Orkert van de DuiL che Weermacht en Mann pnkoor 12 45 BNO Nieuws en rake itke berichten 13 O Snli slpncfincert 14 00 Haarletnsche Orkestvereriii injï en solist M 45 Zang en piano gr 15 00 Coïv ar Roemernidie Oielllkunst met mu ikale oniKi tmi Itaai lrMi =ctie OrkMstvcrefntKin r 11 10 Sonatenprofframma gr W 45 BNO Nieuws zakehike en tieursbenchten 17 00 De lichte toets 18 00 Thans Hans vr ftlMk proKranvna 18 10 Fluit en clavecnuhel 1000 Neei laitds slem van hel OosUront 1015 Marschen en marEci licderen jtr 19 30 BNO Nieuwsberichten 1 40 BNO Gesprokan hinnt iiïandscli ovn iclit 10 50 Theo Uden Masman n zün dansorkest Vanaf 20 15 alleen voor de niidio Ccni tnlcf die over een Ihnverbinding het de Studio beschikken 115 Gevarieerd progran ma opn 21 25 Mu ett orke t en l Uste fnpn i 2145 BNO Nieuw h€ nchl n f2 fffl igewers spelen gr 21 10 Mannfnlaal igr i 23 16 14 00 Variété du soif gr HILVERSUM II MI 5 M 7 1Ï 7 40 Zie Hilversum 1 7 40 OchtcAtfgymnastick 7 iO ZaïiK nul ktwir en orlUHlt igr 8 00 Pohuek wfekpiaatje opn 8 15 Populaire framofoonpiaten S 30 BNO Nieuwtbetichliten 8 40 OrkcutooMipo sitics van Jean Sibehus jr 9 00 Populaire gramofoonplalen fl 15 Voor de huisvrouw 9 0 Orard van Krevelen en zijn orkest en soliste opO t lO OO CodsclKii tiKe uitzendins 10 30 Zani met pianobegeleiding 1100 Vrouwenmotaiek 1120 Kinderkoor Bel Cantfl gp 1I J0 Piangvoordracht 1140 Dvo rakprogramma gr 12 15 Uit Neeriand Gouwen UJOProrrainma overzicht 12 15 Groot orkeat t ia 45 HNO Nieuwa en zakelijke berichten Ï3 00 Boerenland in hoek in krant 13 15 Trio Pro At te 14 00 Godsdienstige uHzerding 14 30 Omroeporkest en graniofootimuz 15 3Ö Voor de zieken 1 00 Ensemble WlHy Kok 16 45 BNO Nieuws zakelijk en beui ta€iicHtoti 1700 Voor de jeugd 17 30 AinuüemrntsorkMit en olinten 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Spiegel van den dag 1S M BNO Twetitsch praatje 19 00 LMdmana Liiat 19 30 Volk ranfikoor met or tlbegeleidmg opn 2000 BNO Engelache uttzen ing Holland and the econoral reorKaniaation Voor d Radio Centralea OperettecoQcert gr Vanaf 20 15 alleen voor de RadioCeniraie die over een HjnverWnihiig met de Studio beMhlkkta 30 15 Zant met plaoobege leid Ing en hei Zaprarcwikwartet 31 4 BNO Nieuwsberichten 22 o NO MiUUlr ovenlcht 23 10 Avondwiidint um Zie miv m m I dames 1 mej Rohner De Robben Hilversum 6 min 15 6 sec 2 mej Vogel Amsterdamsche Reddingsbrigade 6 min 26 sec 3 mej Hoewijk O D Z 7 min 4 sec heeren I Ruimschotel H Z en P C 5 min 15 esc 2 J Sanders Gouds he Reddingsbrigade 5 min 21 4 sec 3 W de Jong Goud iche Reddingsbrigade 4 F L J Lafcber Goudsche Reddingsbrigade 5 G Soefeman A Z C 6 P v d Hout Goudsclic Reddingsbrigade ï K Hook Goudsche Reddingsbrigade De volgende dames en heeren van de Goudsche Reddingsbrigade behaalden het diploma van den prestalietocht de damcü J Schoomlerwoerd M de Jong J H Koorevaar N van Dijk J v d Pauw en G v d Hout en de heeren N Britsemmer C v d Bcfl g C Verkaaik G Verwey J Hilgers P v d Hout F L J Lafcber J Sanders W de Jong H v d Ende C v d Ende B v Houwelingen A Verkaik en K Rook Na demonstraties figuur wenunen en schoonspringen werd tot slot van dit zwcmfestijn een waterpolowedstrijd gespeeld tusschen S V H uit HiUegersberg en een met twee invallers spelend G Z C combinatie De Gouwenaars die o a Wout den Boer mi te bleken niet opgewassen te zijn tegen bun tegenpartij die met 5 i won ATHLRTIEK G A C kampioenftchappen A A V S EKRSTE DER VEEEENIGINGEN BU d dezen zomer gehoudefi wedstrijden om de kampioenschappen der Cioudsche Athletifkcommissie behaalden de deelnemende vereen igin en de volgende puntentotalen A A V 36 110 p Ach Jill s 87 p Vire s et Celeritas p Alphla 45 p G PS V 13 p Velocitas 9 p Als vereeniifing w rd A A V 36 dus G A C kampioen De i frsoon i lie kampioenschappen zijn per vereeniIrinjr als volgt verdeeld V et C 4 A A V 36 3 G P S V 1 Aehilkt 1 Veiocitat 1 AlphU 0 i ï