Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1942

GOUDSCHE COtBAHT Vrijdag u September 1943 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ItwSl No 21035 mt I MABX n r tnkMdB MM ChafradactMT f TnrrK Ooudt p Hid o Stalingr Speek zich grootendeels in binnensten verdedigingsgordel af PI Amerikaansclra leveranties aan de Sovjet4Jnle u weten d t een groot gedeelte JiïburgerbeTOlkmg van Stalingrad T et de troepen vecht Met ém nval vau de Duitsche ea lioaden troepen geëvacueerd is Men iJtVet vanrelfaprekend da deze Zmbb overeenkomstig het volken t 1 nes tireurs behandeld fPoIj goon zlndre In een brandende tad in den Zuidelijken sectyr van het Oostfront kort na de inneming door de Duitsche troepen PK Duch WePo De afbraak van de z g Looyhallete Gouda welk gebouw ijn naam ontleent aan het looien of stempelen vanlaken vroeger in de laken hailen gebruikeluk Op hel terrein komt eenpostkantoor Poli BooiiHo C mededeeUngen over het dan tlati iH i f proken fei H licht reeds Idj lweede front temming i teojj n wat geluwd Men heeft in ge luk spontane den onstraties ia f meer hebben daair Cvm2 Ie plannen door 4 reeds zijn uitgewerkt it j j ci zullen zich voorloopig St houden WsTm meenmg zal zich in de jBj imeer bezig houden met onder Iftej aoor ogsche problemen d blokt uit de discussie De s Oravenbaagsche Valujschool voorMeisjes bestaat deze maand 49 j arOok nu ordt nog steeds hetzelfdesoort strukyzer gebruikt als voor 40 jaar Polvgo fn Meyer ff K 1 I a bluil vaiU nw jJ chi clil D pan 21 Jr blad ern met bta4 lede 41 agd ni Ï4a Aon loon t 11 aanm 26 tra unrr n iclil slaap Hrte Berlgn verder verluidde maaktitaMnval op Stahngrad evenals voor Lg vorderingen Voor het grootïf Stoo verklaarde men van bevoegde te Berlijn strijden de Duitsche en J mden troepen reeds in den binlOite verdedigingsgordel in de d juoouka kn de hulp aan de sovjet unie Uit Washington Wordt gemeld De Mfljle vertegenwoordiger van Koosevelt op de laatate conferentie te Mosjju Harriman heeft Donderdag veiIJsbA dat de ver Stalen er het grootid belang bi hebben de Ek vjet Unie gulb en vcDgroote leveranties van itftirieel te doen toekomen De veldiltfen aan het Oostelijk front zun van dn poetsten mvloed op het lot van it Ver Staten en op de offers die de Amerikaanacha bevolkmg voor dezen wrloj nog moet brengen Harriman Ijiweerde vervolgens dat de Sovjets twt beilolen zun alleen t streden jfttioo voegde hu hieraan toe voelt feSMjetbevoIking dat de Ver Staten e i de Ehiitschers op een ander fi t zouden bestrijden om de trefkrichlvan het Duitsche leger ten minM ledeeltelijk af te leiden ïolgeni persberichten uit Moskou iktal het DNB heeft het Sovjetpulillek gisteren voor het eerst vernonen dat ich bIj de laatste besprekln n tusschen Stalm en Churchill uoiienlijke verschillen van meenmgWIT de oorlogvoering hebben voorgedun De Sovjet pers publiceert n eeleii van ChurchiUs rede in het Latertluls waarbij overigens belangnikcpjwgès 7iin weggelaten iooals de opmnting van Churchill dat hij moeihjltlttden heeft gehad toen hii den aardTM dezen oorlog te Moskou wilde dui iéiï maken Ook de waardeerende oorden van ChurcluU over Stalms lankier zijn merkwaardig genoegwrg uldig weggelaten De bevolkingh d wehswaar reeds vermoed dat deconferentie voor de Sovjetregeeringuw m ie er opzicht bevredigend wasBWesf maar zu had tot dusveireileedi nog gehoopt op de spoedige vor mj van een tweede front I dit verband vniit de N e w York TiBies er volgens een bericht uit Ulimgton op da de censor te Mos giitemacht berichten heeft door Uien welke een aanwijzing zijn voor bitterheid die üdi van de Sovjet TOlking begint meester te makenTOtdat ei geen kans op tndige miliwtmlip van de gesUieerden schijnt bestaan In kringen te Waihington men g n teekenen die er op pn dat in de komende wieken deze IsiewistiSehe vieesdoor een mililaire tlie belichaamd zal worden i delegatie die ermede belast zal rten m Downmgstieet 10 de on waU ike opening van een tweedejwt in Europa te eisclien is DonJlJiyavond door 42 gedelegeerden SLaI l wapeniijgafabneken inïgwnden geko en zoo meldt de fflWift benthtendienst Ips een bencht van den Lonr zender heeft het vakver2SS nftrw n et groote meerJ 5 n stemnwn een voorstel Jnxn dat tót onmiddellijke oji van een tweede front m 9 eischt In de redevoeringen Jot uitdrukking ï bracht dat Jjr en invasie met succes tenJ W gelegd moet worden men eltepen en goldaten noodig heeft SJ tot 100 mijl vijandelijk gew J oeten binnendringen om het wioold te beveiligen tt iSw uringen te Londen al Bta ovwt men het parle nnire succes van dien premier grooOian was voorzien ofschoonJ renui geen concrete beloften hce l Sm u5 Zelfs de meest yverige ingezien dat het op zijn gesproken ondoelmatig zou Hm te mterpelleeren t irL duidelyk geworden dat ttL7 ndeel der afgevaardigden k on medcdeeUngen over het De belangstellin g verOiilf ook eênigszins na Chur lie jj ingen over Dieppe Ovei BW I e besproken feiten was men van te voren ChurdiiU over den toestand m Indië OVBB HET OEBBEL OBNOMnV OBRIISTSTELLRKD op het jaarl rksch congres der vakbonden te Blackpool waar ook de Amenkaansche afgevaardigde Tobin had gewezen op de noodzakelijkheid dat op de toekomstige vredesconferenties ook delegaties der Bntsche en Amerikaansche arlieiders aanwezig moeten zun ARTIKEL VAN DE PRAWDA Men moet thans rekening houden nüet den bestaanden toestand n 1 mei het feit dat het tweede front in het Westen niet b estaat en dat zoodoende de vuand de mogelijkheid heeft al zun troepen tegen ons in den strud te werpen daar wu den strud alleen voeren zoo wordt o a gezegd in een hoofdartikel van de Prawda dat door Radio Moskou is oorgelezen Men moet er intusschen aan denken zoo verklaart de Prawda verder dat WIJ nu feeën stap meer mogen wijkep ledere stad iedere bewoonde plaats moet met alle krachten verdedigd worden Gebleken is n I dat de steden bij de verdediging van het grootste belang zijn Wy zijn verphcht lederen rivierovergan iedere hi uvel m een vesting te veranderen BRANOSTOFBESPARINGBN IN LENINGRAD Uit Leningrad wordt gemeldt dat ten einde brandstof te sparen het verbruik van electnschen stroom aan particulieren verboden wordt SOVJET VLIEGTVIGEN BOVEN GROOT BEBLUN Gisternacht hebben bolsjewistische vliegtuigen storingsvluchten ondernomen boven Oost DuitsChland Enkele v liegtuigen drongen door tot den stads rand van Groot Berlyn Er werden geen bommen op de binnenstad gewor pen aldus het DNB Naar de Bntache benchtendieait meldt heeh Churchill in het Lagerhuis het woord gevoerd over Indie W zeide dat de toestand in Indie beter geworden en over hét geheel genomen geruststteBend is Gandhi en rUn aanhangers zuUen echter zoo lang in verzekerde bewaring blyven tot de onlusten hebben opgehouden Sedert liet begin an de onluaten zun ongeveer 500 personen gedood Groote versterkingen zuQ m Indië aangekomen en het aantal aldaar aanwezige blanke troepen is grooter dan t eenigertyd tijdens de Bntoch Indische betrekkingen Verder verklaarde Churchill dat de Congresparty niet de meerderheid van het Indische volk vertegenwoordigt Buiten deze partij en in principieele oppositie je ns haar staan 90 millioen Moh nmedanen in BritschIndie verder 50 miUioen paria s en 95 miUioen onderdanen van de Indische vorsten met wie Engeland bindende verdrigen heeft De Congrespartij heeft thans dp politik van geen geweld opgegeven en IS tot een revolutionaire beweging ovrergegaan die tan doel heeft algemeene onlusten te veroorzaken Het it mogehjk dat ztj daarbij door een Japansche vufde colonne wordt gesteund In elk gev al heeft de opstandige beweging tot uitwerking dat zQ de verdediging van Indie tegen de Japansche invalslegers hindert en onder die omstandigheden heeft de Britsch Indische lepeenng het noodzakelijk geacht de Congrespartij en de provinciale organisatie van die vereenigmg te onderdrukken die zich hebhen schuldig gemaakt aan vyandlga en misdadige handelingen Naar de Bntsche berichtendienst meldt heeft Churchill in het Lagerhuis verklaard geen inlichtingen te hebben dat Indie thans bereid is de voorstellen van Cripps te aanvaarden Een debat over Indie kan eerst na Nederlandsche Vr willigers bij de Waffen S S De handgrepen welke op de binnenplaats der kazerne zijn beoefend worden hier in de prak tijk gebracht De grootste kalmte is hier een eerste eisth SSPK Fntz Po Infanterie t i en opmarsch ia het Ooaien Kameraad paard helpt ook hier bu het dragen van de zware uitrusting PK Lutzon PB Z R h t aanstaande parlementtrecei worden gehouden De Laitour afgevMidigde Shmwell Mlde dat de verklaring van Churchill over IndlC millioenen mensohen diep t ur lal itellen De minister voor Indie An ery verkUwrde dat met Indië tijdens den Iitddigen toestand van openlijke rebellie geen onderhandelingen mogeluk zun Bermnaohe bladen over ChureUlIs verklaifng Öe door Churchill afgelegde verklaring wordt door de Berlynsche bladen beschouwd als een uitvlucht en als een teekeo dat Churchill evenals voorheen het begmsel verdeel en hwrscl huldigt pe Berliner Börsenzeitung levert commentaar op de poging van Cfurchill den indruk te wekken alsof Indie over het geJiee genomen een laad IS waar rust heerscht en waarover men zich geen zorgen behoeft te maken De Volkiicher Beobachter levert cntièk op de mededeeling van Churchill dat m Indie 500 Indiërs om het leven zyn gekomen Hoezeer de Bntsche autoriteiten ook moeite hebben gedaan om alle cijfers over het aantal slachtoffers te onderdrukken tofh staat het vast dat het aantal sl toffers een veelvoud bedraagt van het door Chuichili genoemue aaniaL rtRlTSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DVIT8CHLAND Naar het DNB van militaire zyde verneemt hebben formaties van de Britsche luchtmacht m den afgeloopen ilacht aanvallen gedaan op verscheidene plaatshi in West Duitschland Volgens de totdusver ontvangen rapporten werden 21 der aanvallende vhegtuigen door luchtdoelartiUerie en nachtjagers neergeschoten tM H öcoajamoB flööSGöTM 9 Het aantal Bntsche bommenwerpers dat ifi den afgeloopen nacht bu den aanval op Wa t Duitschland is neergpscho en is ralgens latere berichten gestegen tot 25 De vyand aldus hef DNB die met ongeveer 160 bom oijnwerpers boven Duitschland verscheen heeft door de afweerkracht van Duitsche nachtjagers en luchtdoel geschut derhalve weer gevoelige ver l eïen aan bommenwerpers en vliegend personeel geleden De strijd om Madagascar ENGEL8CHE AANVAL OP DE WESTELUKE KUST Naar te Vichy bekend wordt hebben gisterochtend vroeg Engelsche strud krachten aanvallen gedaan xip ver scheidene twvens van Madagascar Op verschillende plaatsen van het ei and zun Bntsche troepen aan land gegaar Naar uit Stockholm wordt gemelo heeft Reuter in een extra bericht inzake den aanval op Madagascar medegedeeld dat gelyktijdlg de volgend havens aan de Westelnke kust van Madagascar zijn aangevallen Majunga Ambaja op 120 mul ten ZuMen van Oiego Suarez alsmede Morondara op 140 mul ten Zuiden van AJijunga Betreffende de nieuwe Bntsche lan dingipogingen op Madagascar wordt officieel te Vichy medegedeeld Na een vergeefsche landingspoging van Gaullistische strydkrachten op 8 Sept op 15 kilometer ten Noorden van Majunga op Madagascar hebben Brit sche strijdkrachten Donderdagochtend een aanval ondernomen even ongc rechtvaardigd als die op Diego Suarez De aar vai was gericht op verschei dene havens aan de Westkust Een groote vloot die over aan ienlyke mid delen beschikte minstens even eroot alj indertud bu Diego Suarez heeft tegelukertud by het aanbreken van der dag op 10 September Majunga aange vallen de grootste haven aan de West kust van Madagascar verder Ambaja 200 km ten Zuiden van Diego Suarez Morondava S50 km ten Zuiden vaq Majunga Alleen reeds bu Majunga telde men U schepen Het Bntsche luchtwapen is tot minstens 160 km diepte ovei het binnenland van het eiland gevlogen Alle Franschen zullen dezen niet te kwaiifieeeren aanval brandmerken Hun gedachten en ge voelens njn blj de verdedigers die on der ongelijke voorw aarden struden voor de belangen en de eer van Frankryk Volgens een bencht van Reuter ui Washington heeft het Amenkaansche minsterie van Buitenlandsche Zaken verklaard dat Engeland er de Ver eenigde S aten overeengekomen zyn verdere militaire operaties 700 noodig ip Madagascar te ordernemen Verontwaardiging In de Fransche pers Het bericht van de voortzetting van den Engelschen aanval op Madagascar waar de Westelijke dus naar de Afrikaansche kust gerichte haven met goedi vinden vsn d Ver Staten door de Bntfche schepen worden aangevallen heeft volgens hel D N B m de Fransche pers een algemeene veronlvvdirdigmg pc wekt De M a 1 1 n noemt het Engelsche iptreden een niet te I wahficeeren aanval Het b ad A u j o 11 r d h u 1 spreekt dn t pn sch tndehjke agressie van den voor rali pn bondgenoit DePetit Pan len gcpfl als zijn meening te kennen iTt voor dtn nieuwen aanval even wpi nig re hlvairdtging beslaat als voor de bezetting v m Uiego buaie Rome over den aanval De nieuwe ainvjl van ÈnKeUnd on Vladagiscir wordt m Rome nsche poli lieke kiin en beschouwd als een n oiiw bewijs V xn hel cvnismc Vctn de onder leeken I irs V in de Atlinlic chTrtpr die m Inda op Madagastar in Ierland evenals in Iran naar goedduni en me menscHen evens omspringen 00a b hel in hun kraam te pis I omt Het zomeroffen ief vah Tsjang Kai Sjek IAK VOOR 01 TOlAir INLIlN STORTING Volgens een u l ee bench uilgs geven ciilor het Japarsclie expeditie leger it Centraal China stalt lm i lu zg zomeroffensief van Tsjang Kd Sjek II de üoilogi one van Tsjoengking vlak voor de to t meet sterling li het officiecle bericht word veidei eei uitewize ting gegeven van den toe sand aan het fiont van Tsjekiarg en Kiangsi Vfltirts wordt 1 hel bencht gezegd da drie legiinei ter Tsjoeng kinee rhe troepen be aande uu ove bUjfbe er van het 58s p en 7 slc egei in een val zijn gleloopen en beg Augusuib in dé buurt van Sji tc n 11 Kiangsi in de pan ziin g hokl i rwii de 19e divisie die in de buuit var Toengsiang tevergeefs rachtte aan to vallen door Japarsrhe eenheden to den terugtocht in het b igach ige te rein ten Noorden van K Viki in ht Oos eliike deel van de provini Kiangsi werd gedw ji ger Sedeit ha t Augustus biengen de Japan che tioe pen het nieuw ge oiinde vttute lege n het giitnUacoip in het cerlium van de provincie Hopeli vernietigende sla gen toe Voorts werd een gioo p veki slag geleverd tegen de nieuv geo g niseerdp IJe divisie in het distric tei uiden van Siening aan der spoo weg Kanton I nkau EEN CONTINGFNT VROT WFLIJKï PILOTFN De Amerikaan ihe mii isipr van Oorlog Stimson heeft bekend gi aakt dat een contingei i viojiweliiks piloten OU wolden gevormd dat vrouwcliik hulpeskader genoemd al worden zoo meldt Reuter uit Washington Voor het oogenblik betreft tiet skch s een poging Het contingent zal bestaan uit ongeveer 50 vrouwen die kleine les vliegtuigen en veikeersloestelkn in de Ver Sta en zullen besturen Aardappelrantsoen tot 4 kilo verhoogd Va TolgMide week lUn het Terkrtlg B vin de gebntikrtttk rantsoenen brood bewhyit vleewh melk en tabak voor mannen Sa bonnen 47 aangewcMD Ook voor aardapiielen geldt dit bonaummer Mt Hen ventande eohtor dat per bon te verkrijgen hoeveelhcU la verhoogd tot 2 kilogram Voor taptemelk lijn de bonnen 1 en 2 50 reeerva aangcweian Van 13 tot en met 4 September ai boter gekocht kunnen worden op bon 47 van de boter en vetkaarten De FranschAmeri kaansche betrekkingen POLITIEK VAN AFPERSING ALDUS BERLUN Hoewel men in politieke kringen te Berlun ervan afziet een standpunt te bepalen in de vraag of er nieuwe gezichtspunten zijn waar te nemen in de Franaeh Amerikaansche betrekicingen geven genoemde kringen toch te verstaan dat het Witte Huis jegens Frankruk een uitgesproken pohtiek van afpersingen voert Deze meening wordt uitgesproken in verband met het Fransche protest bu ie Amenkaansche regeermg inzake het bombardeeren van Fransche plaatsen een protest dat naar verluidt door het Amenkaansche ministerie van Buiten land che Zaken van de hand is gewezen Volgens een uit Vichy ontvangen bericht zoo verneemt SPT vervolgens heeft de Amenkaansche zaakgelastigde Tuck in verband met de berichten over Fransche represailles naar aanleiding van het bombardement van Fransche steden door de Vmerikaauische luchtmacht een be7oek aan den regeeringsehef Pierre Laval gebracht Tuck zou Laval te verstaan hebben gegeven dat als Frankrijk tot represailles mocht overgaan de i trekkingen tussctjeij Washington en V chy zu len v ordpn verbroken I aval dee de luck mede dat de regeel 11 g rog geen represailles had overwogen Men viaagt zich af aldus SPT in 1 oeverre het vail Fransche 211 dt bu pro e ten 7al blijven cii üf niet ai worden oveigegaan tot reprebdilles zooa a de Petii Paiisien dit in een hoifaariikel reeds eischie Hieivooi heef nun eventueel de nog in Fiaikiiik verbluf houdende Bntsche itaa iuuigers op het oog Bedruvigheid te Vi hjr Naar SPT uit Vichy me Idt heerscht in de buitaux van maarschalk Petain n van Pierip Laval froote bedrijvii he d De maai chalk ontving eistereii een aanta vooraarstaande Fiansche peiaonen ooals admiraal Abiial genei aal Juin dtn opperbevelhebbei der Fransche s rijdkrachlen in NooidAfrika en s aatsi ecretaiis Romeir Ook ld al had talrijke besprekingen Hu ontving ook den Duitsther comm ssaI s geiii raa Kiug von Nidda en idmiraa Bnaou Later op den dag Iv afn ook 3dmiiaal Abrial een be lek bfiiiKui alsmede de president vin het fnrache k Ru en vin oud tryder DE AMI RIKAANStH SFRIJDKKAtIlTF IN EUROPA SPT vel neemt uii Londen De generaal kw irtiermeesler van deAmenkianschC slmdkrachten in Europadeelde Woensdag mede d it vooi eiken lot incl van den generilen staf van de Api riknansch stnjdkrichtcn in Iiiropi Is brigade generail Walter mith benoemd Smith is 46 jaar en beon zijn militlire loopbaan in 1917 Hij s sei retariü van de Bri sch Aipei 1I lil cjie ïtafiommissie in vVashington GENÏKAXL VON CHAPPUIS OVERItDFN RidQcr iri odrager genei aal der infi tene Friednch WilhelTn von Chappuis het laatst komniandeerend gei eraa van een legercorps in het Oosten 1 op 27 Augus tis 1942 in Maagdenbarg ove ilcdtn l éo € Maan Zon op 7 08 on er 20 04 Maan op 8 54 óndei 03 Men IS verplicht te verduisteren van zon ondcr 2aa 2 tot zoniiopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een half uui na zonsondertfani ontstoken woTc en K Wf W WW V WinkV k i KW