Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1942

émmn Ji j VRIJDAG 11 SEPTEMBER IH2 HH TSEUJK IIIE 1I5 toekomst van NeCHfl GELDIGE BONNEN VKBCADEBING DEK If ftf E DTRt Olfr Gisteravond werd t Ulcechl e openbare verf denng van dt NfsB bouilM waarm de kttder d r üeM inC ir Mussert een rede hield over de toekomst van Nederland Spr st iijf vast dat de penodes van opganc eir naergaof elkaar afwisaeltn la ons w Jki le i zijn de grootste tierfedes attijd dia var oorlog en fevolutie Weest De oorlof van 1914 1 was feenl het vooowel van den huldigen oortog die wanneer hij lot J voortduuit voor het Duitsche volk fta tweede dertigjarige oorlog beteekent Indien door God niet bijtijds nationaalsocialisme en fascisme waren gesenden toa er nu geen Europa meer iijn want wie zou zopder Hitlcir en Mussolini de eommunistiscbe macht hiebben teruggeslagef Na er op gewezen te hebben dat ijiemand ontkomen kan aan de keus tusschen nationaalsocialisme en communisme gaf spr in eeo histonscb overzicht de grootfe lijn aan van 1918 1940 Door de byleging uit alle ambten te houden hebben de democraten de verantwoord lukheid op zich ge ladenZij ziin ook verantwoordelijk voor de grootste misdaad ooit aan ons volk verricht nl de oorlogsverklaring aan Japan Wu staan thans op nat dieptepunt maair wij gelooven aan de l erryzenis Wy zullen alle krachten moeterk inspannen om er weer bovenuit te konitii en om weer iels te worden Onsvolk heeft groote dinigen voll r chten is nog tot groote din gen m staatIn het nieuwe Europa willen wij onsvolk een plaats geven Wat wy nu beleven heeft met nat socialisme metsuit te slaan Er is oorlog en bea ettingen het groot kapitalisme heerscht inNederland als nooit tevoren Eerst nade afrekening met kapitalisme én bolslewisme komt het nat socialisme aanbod Spr onderstreepte dat alleen eensterk solidair Europa zich zal kunnenTanJhaveq Krachtens zijn ras zijnligging en lyn wezen als volk behoortNederland tot Furopa Spr legde tenslotte aan zijp hoorders de keuze vooren wel tusschen tegeuwerkipg metals consequentie om na de overwinning van het nat socialisme een k rlonie te worden of vrij en doelbewustj lan de ziide van Duitschland te staan Wil moeten thans onze plichten op votLipn opdat stiiaks onze rechtengrooter zullen zijrt Wij moeten eensgezind zijn lis volk én m de toekomstsociale gf Pcchtigheid brengen envo ksgezondheid verbeteren deelnemen aan de Oostkolonisatie dtn Arbeidsdienst instellen en onze weermlcht doen herrijzen als een deel vande groote Gerraaansche wecimachtDit ijn fundamenten die gelejd moeten woi ien Eens zal de geschiej€ni over ons oordeelen en At oordeel zalgunstig uitvallen Sprapindigde meteen kort c erzicht van de positie derbeweging die het kloppend hart dernatie zar moeten zijn en schetste nog maals de zes arbeidsgemeenschappef waaiboven de staat zal staan alsmachtsinstrument ten behoeve van hetgehecle vo k Ons vadeiland is zoonooi ons volk is zoo goed er valtzooveel te doen dit volk mag niet tenondergaan Elke g i en electriciteitsvecspilling verboden GFBRUIK AN LIFTBN SLECHTS IN UIlZONDERINGSGfcVALLEN Laat geen lamp nutteloos branden De vooi ienirtgen die met het cog op den naaerenüen winter ten aanzien Vdnabe stecnkolendistributie motten wolden geloften nopen de overheid tot het ntmen van maatregelen die een Doch ook de particul ere verbruikerzal zijn iiiet ewerking n oetcii veileenen tot ei betering van de koienposiiie Dat is bovendien in zijn tigeibelang tcne nde te voorkomen dathet thans voor hem geldende ranlsi enecnngsp ietntage zou moeten 5uidenverlaagd In dit verband wordt de aan j ce J t p etn Atc ai ai pullingen op de Gas en Electnciteiis btseikking opgenomen in de Staats courant van 7 beptember 1942 Daarin wordt bepaald dat het ver 11 ib f ts en tl tti It it te ver spillen Gedacht wordt hier bij tour beeld aan liet verzuimen van het uit schakelen an de verlichting bij het verlaten van gaagen en portalen het gebruik van meer electnsche lampen per vertrek dan dringend noodzakelijk IS bet gebruik van ovens voor het verwarmen van borden en schalen en vele andere overbodige toepaiAingen Ieder die zich niet aan dit voorschrin houdt loopt gevaar te worden gestraft ook indien zijn gas en eleetriciteits rantsoen door die verspilling met zou worden overschreden De liften In aar sluiting aan het onlangs in d dagbladen opgenomen bericht van tien directeur van het Rijksbureau voor t Hotel Cafe Restaurant en Pe sionbedrijf wordt voorts bepaald dat het gebruik van liften en roltrappen voor personenveivoer niet alleeivin hotels cafes ed maar in alle g bouwen en woningen voor opgaand v rkecr slechts IS toegestaan voor vecC oer van den beganen grond of lagejr naar de viei de ve oiep ng of hnogci Voor neergaan verkeer mogen zij iil geen gevlal worden gebezigd Als iMnige uitzondering op het verbod geUlt dat personen die tengevolge van invaliditeit of in ver band met hun Jeeftijd geacht mogen woio n n m ait te nn van eei trap gebruik tor maken zich zoowel in opwaartsche als in neerwaar sche richting van een bft of roltrap mogen bedienen © é directeur van het Rijks Bim en Bom de flegmatieken l hl r I W ott ea H C1 2 ijn 102 a lir pti II 11 et m fa n nr Cd t en 1 n h ï n Sch I eri ia 4 II 2 B u ü II 0 2 8 U 1 4 2 5 a 0 m 2 e 1 2 2 11 U 6 2 0 2 2 41 II M 2 77 0 8i 2 8 1 4 1 42 7 1 7 77 0 77 2 72 0 82 2 iK eind Mllo lo 1 u 11 ft Tci a re h 1 n Kil gini ei IV en i jl lun J liH 1 l t itt IP l c r hf f KK wi vJ S k V i de S Vf 1 rt f J 1 hlK PP KVBTKN VOO ZONDAG ÜTcbié il D a üB S g I en uur dt D fr 2S Urt kT W UUT di BtlliJ Om 10 er 6 uu leetdi r krnif Beur gebouw 1 0 uu Joh arOo 1 eer v Alkmaar VKGeRUJKE STAND r Ane Joharti 7 V A rr A 7warwMiteTrud W1 d lan A van HSÉBoon n G Gi itierluf WiStm t 3n GovirdinKe en L G Bomi u 1 C G van Wbbeli de 34 jr en C Nro dKort 10 J jjeroan il jr er M 8lot r G Boon ÏO r en C P Gnjnd tOOP DRB BKVOLKINIB £ fiMr Kolt Mam A SI 13 1 Rotterdam J J Keftemaker en SI P OlM S nac Rotterdam J J Yan der ï ïi jr W Mrrvoort C Timmer naar 1 i2 h Graafland H ikï ISindhol lr 3 Moon naar Hm Hen H M tjaii naa jWammerrlnnj n Kom tra Stéfrhon d n BCTf B J I k Alphen d Rijn jftttUgd A A van A aeK van jf tvn m II P de IIhor in jlijifter fan I S niider an TJen IJmz j C H Hiiut van Asrnh n M in poiilr i RietvfM J H Veenitra m 7 H M F J var PneIi oorde v p Jani T M RtilHenbnrff van 2ir nmer l iin P vnn Runnen tp UTagpefMar ï de Hninn van Waddmx Nt Jj 7 tra van Aln f a d Rijn CiVbNDFN VOORIVFRPBN Ojwindei djmesporiin nnaie nfinh ehaali l inderia i i zilveren k r derirailMidji linktr fehaakt dan f lii plH en oud IIoll riheren arnb m j poene liofifddofk 4 iikbilirt vMi TO fiuHen 7ilveien kindflfratrn bandje Ik x l uteb DinX MA ZWFMMPN DtzCKitk bth alden tu eniidipIo narfed mes R Broek of R Heij N Henien II Wilhelmus f de Hartog K fiool i Blok B Scheer G kor lïig C I ii en B K hi ener en de hf ren J n Breenrn W l er K Zaal O de Jon C P ket A Hon M Sf ia C Spgker en D Scheer Boskoop nOHKBEURTEN VOQR ZONDAG Ntl Herv Kerk 9 10 ef 6 uur ds Jncohi Gtref Kerk 10 en 8 uur ds Van der Su l Cbr Geref Kerk 10 e 6 uur ii Van dir Ven tan Den Haaj Rmh Gercf Gem Mjuur da hua van Groningen O Hnt Gem 8 3ff ii 8 uuir ds de B oif van Gouda ZmiDAGSDIBNST DOKTOREN A Tindai zal de Geneeskundige Dieait womt i larg i nu n door dt K MC H F im lik f 38 COÖP VEREENIGING M BOSKOOPSCHt VEILING lOStpt Ri Ml per bos Br irclif 52 li et Hadley 1 90 2 40 et Bdith He 1 ITO 2 00 et Pech told 150 2 40 et Duisburg 2 20 et F orex 1 10 1 70 Cl Batterfly 1 Vi 2 6ü et Rosalandia 12ft l t et II qar Oiifon 74 1 46 et Auput Noack PO 1 20 et Gemengde rweir 3 58 i Djveraen per ixi C ematii Durandi JIOct ld Prins Hendrik 150 cl 0 li i in soorten Ift 19 et Tró Chr iXbi 1 2 et ld per tók 11 19 et Gouderak nmnBEDRTEN VOOR 70NDAG Ntd Herv Kerk 10 uur ds J Vliet Dofptbeïi ening 7 uur d J v ïliet CONCERT VAN CAECl Zaterdag as lal de mu7iek eT liig Caecilia haar laptste cnn t geven n dit seizoen en wel in het ifpop het Huorechtsplein Haastrecht iBBmBFURTFN VOOR ZONDAG Ked Hen G ef Evai grlisa ie 10 ¥ t V d S raaten 1 Mer Genef EVargeljsatie 10 4 Steenbeek WiUige Langer ik Ceref Kerk IU30 en 7 uur ds J W Erdmann Hekendorp ÖHKBIURT VOOR ZONDAG 1 Herv K 10 uur de heei l van Ha erswoude Moercat eïIe WKBEURTEN VOOR ZONDAG jj Herv kerk 18 en uur CanJj t Vermaas hulpprediker te Rotter Ottrtormeerde Gemeente lOMi 3 en S Hofman fi n mt ani mrAN voos zmvag cd Bwv Kerk K uunda A C V iinrev tar Ger Kerk 10 en uta ds G H H kSMB Ger CteniMnte 10 en 8 jiur Veoh rBEDIKBEDKTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 8 30 mr ds J G WoeMerink Wijkgebouw 10 en 7 uur de keer A dê fie fa l4iUMid BdsdienstoMer Oeref Itot 10 en 7 uur ds D A V el Reeuwijk PKRDIKBEUBTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk 10 en 7 ULi da II Xuelofsen Ned Herv Kerk Sluip ijk 10 en tJO uur da E S de Ljnt Oeref KeHt 10 en 8 30 ujir ds P Warm nhoven Schoonhoven Bi T C amiAF TE VINKMVnM B ROEPEN Ds D i V d Graaf predikjmt der Ned Hervonnde Gemeente alhier heeft e n beroep ontvangen naar Vinkeveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAiG Med Herv Keik 10 uur candidaat deJong an leuwerkerk aan den Uasel 6 uur ds D Jt v d Graaf Doops bediening Minderheidsgroep Bem Ger Kerkgebouw 5 30uui ds W A Hoek van Veraste ui am Geref Kerk O en 6 30 uur ds J Hoekstia Rem t eref Gem 10 30 uut ds H C Luj RK Keik t en 10 30 uur Hoogmis 7 uur Lof I eger des Heik 10 uur HeüigSngsdiens 12 uur Zondagsschtiol 3 utir Kiiweis ineiikoinst 6 uur Biclstondï 690 uur Verlossingssamenkomst DIPHTHERIE LUWT Kenigen tijd geleden heeft de burgemecstu een oproep tot de ouders gericht om hun kin i en op te geven voor de koitelooie va y ina ie legen diphthene Aan deze oproeping is door ± l5ü kinderen gehoor gegeven die door de beide gemeente geneesheeren kasteloos onvatb i u gemaakt zullen worden tegen deze zieme waarvan zich in de afgeloopen maanden in Schoonhoven geUikkig geen nieuwe jevalh n meer hebben voorgedaan GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden vooiwfipir zijn h chlingen te ver krijgen aan het bureau van politie touvt vtofbril JO kettinkje sokken broche kerkboekit voetbal kinder nng met steentje koifln f ie ssieutel tje pakriem Waddinatveen GFVONDEN VOORWERPEN Gevonden Po temonnaie met mh bij F Modderkolk Kerk eg 66 da messhdw bij N Priem Bmgweg 54 zilveren ketting bii I van der Loc Bnigw g 54 Te oe agen ten politie buree p kinderpoi teinonnau mtt mh zwart g mnastiekschoentje Komen üanloopen bok taij P Does Henegouwerweg 99 BURGERLIJKE STAND Gebc tl The ina Adnana d van K van der Hee en C J Jong breuir Hendrtka M i ia d Vdn G Hu zer en A Stolker Adnana d van S Pille en A de Jotxle On irtrtjuwd H M Doelcman en J M St e Gehuwd P J Wi nbcek en J Krab bendanj F J Modderkolk en C M Hoogendoom BINNEHLAND Keuri igen voor de Waffen S Sa en het vryw Iegioen Nederlancï Htt SS Er iatzkommando deelt on m p SS en t f oen ich c p onder aande da a bij dr genoemde adre en kunnen vervocer i nemf e gekeul d te worden 15 9 42 lU uur RottwxJóm Deutsche Hdus 319 42 16 uur Ltrecht Wchrmacht hpim Mdiiaplein 230 42 10 uur Den Haag Cfifii Den Hout Bci iienhou = cheweg y LIT DE STAATSCOURANT Bij be cbtlikm an ót n ecrptarls generaal vin h t depirlcient van OpiocJincWetenschap en Kultii irht ehermng i i P HJ Bouwcis met fnesii an 15 SeptembcTb ni i Itjt dirct ar de RH BS iv Roern oud Bij bt t van den secretaris £ pneraal van Justitie is btiocmd tot 1 d van den voogd jaad te Rotterdam mej E C Pabbruwe d1r c1rl eener chofVvoqir vrouuefiarbeld wonfEPde tp RotteriMm Tiekcnmean Sacktf Btf be lult van dt n EPcretarbi generaal van Juslilie it benoemd tot rechter la de arrondinMinenLs rcrhtb nk te s Gravenliage mr A Veldman thans kantonrechter te Deventer leiilM LA MiHT ét Provincie lai illi ané HIT tCmURIN VAN eHASLANB CerrjiketJ van graalanri d in nM ten wlle aan hiMi walMitlacn jt hel at h e u i en van srasUnd hebben voldMa Min ha e bet qnintu n heel iii all gabrotkwt ve plichl nlMa nMata n inlr eren een extra aanslac ipj e tgti kii itn Deze extra aannlag zaï tiedraten SOOO it per h a graiHnd welke niei tesr atsiaiMle de h aa l a an de verphchung niet s gcarheurd Ten aamien van htt adwurtn aa grat land voor den oogvi tM3 dtelea 4 i l btft id4 lgMuAmi Mede De datoM wwrip het jra land aiterHjk eachesrd moet uin u 14 Maart l 43 Het ia echtern e gert belang eerder Ie cheui en daar mei d in in het xeiiot van de wheurprrmie iUjft De refelinj dienaansaand It t Y a1 P Ol t Indien uevt heuril I voor 5 Deeembk 1942 octvanst men de volle jchcurprem groot f2g l per h a iDtie wordt soa Indien het petdeel extra kouUaad wordt geteeld T Bij fheunns iusfchen 15 December 1942 en 15 Februari liMJ bedraagt de pre lie de helft n I IW per a Wordt gescheurd tusschen 15 Februirl en 15 llanrl 1943 dan wordt getn premie be J taald Is up IS Maart IIMJ nug nwt gescheurd dan wordt een Tuchtrechtelijke verklaring opgemaakt lerwgl men dan bovendien een boete van min ƒ 750 per ha verschuldigd u Da irby moet het land Am lach nog geteheurd worden eventueel door derden op kosten van den overtreder terwijl men tevens een extra afslag ia de hooileve ing kruft loeale hierboven w rd vermeld Zorg er dus voor op 16 Decemlier 1942 te hebben gascheurd dan voorkomt men moeililkheden en heeft men recht op devolle preraie LANPBOUW CRISIS ORGANIiSATlE VOOR 7UID HOLLAND HOOIINLEVERING OOGST 1M1 Alle gebruikers an meer dan 1 h a grasland kunnen b nnenkort een lastge ving tot het ter be chikk ng houden en inleveren van een bepialde hoeveelheid hooi per ha grisi ind verwachten De aan Iig tot het Ie eieii van etn zeker kwantum hooi pei h i gri lanii is voor elk diftnct al mdi ge ing de hooi opbrengst tn de betreffende streek vaatfasteld Het lal vooi kunnen komen dat iemand dK ee i grooteie opbrengst hooi beeft zwaarder znl worden belast opdat andeien welke dotr bijzondere omstandigheden weinig t f geen hooi hebben kunnen winnen een kleineie of geen aanslag lal kunnen worden opgdegd Ni ontvangst van den aanslag kan men eventueel bij zijn Plaatselljktn Bureau houder een met redenen omkleed bezwaar schr ft indienen wa iin de totale voeder positie van het bedrijf tot uildrukkmg mott komen e7 rerlimes rullen echter zee cnti ich woruen bezien als legei zal geen trij lelllng van den aanslig gegeven kur 1 11 worden PROvmaALE INKOOPCFNTRAII VAN AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR 7UID HOLLAND TRACTOR VERKOOPEN TlllimTI ME KI S De verfaooginr w h t lardamielraBtsoen Zsoala op pag l Is semeld is het aerda ipelrantsoen voor de week van IJ tot an mei 10 September 1942 vastgesteld of 4 kilogram In vecband hiermede cft SBihirenile genaemd tijdvak elke der met 47a genummerde bonnen uan de aMdappelkaart retht op het kooien v n 2 kilogram aardappelen VwrU geeft de met tTb gemwkte bon vén de toevlegkaart voor aardappelen gedurende dezelfde periodeirecht op het koopen van 1 kilogram aardappelen tent ijl ten slofte de niet één rantsoen aardaprf len gemerkte bonnen In verband itiet het bovenstaande ik retht op hel koopen van 4 kilogram aartlappelej ftven Soms karnémeltrin plaats van taptèmelk Tn verband met de distributie van tapiemeik en karnemelk deelt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening het volgende mede Zooals bekend is geeft elke bon recht op l i liter Uptemelk of karnemelk of daaruit bereide consumptiemelkproduc ten Er zal naar gestreefd worden dat het publiek kan v€rt rl Etrl1 wat het wenst ht Dit zal echter niet altyd mogelijk ziin Zoo heeft iedere melkinrichlmg en zuivelfabriek naast tiptemelk een be panide hoeveelheid karnemelk af te zetten De melkslijfers zijn verplicht deze karnemelk af te nemen en dienen op hun beurt voor een redeliike verdeS ing over de consumenten zorg te dragen Iedere verbruiker zal dan ook een gedeelte van zijn rantsoen moeten afnemen in den vQ m van karnemelk Over het algemeen gaat het over zeer bescheiden hoeveelheden W nheer In een gezin beschikt wordt over 2 bonnen tezamen recht gevende op liter mageie melk per dag zal 1 of 2 maal per week genoegen genomen moeten worden met V Mter faptemelk plus V hter karnemelk m kolenbureau kan dispcnsatm van hetverbod verleenen Tenslotte bevat genoemde Staats uran een beschikking waaibu een kleine wijziging wordt aangebracht in de gas en electriciteitsrantsoenï rmgsregeling Deze wiiiigmg heeft t doel den diiecteur van het Rjjkskolenbureau wat meer vrijheid te geven om ir drtlljk Ie kunnen overgaan tol het vrrhoogen of verlagen van een rant soen van een bepaalde onderneming of vefbru ker In dit verband wordt er nog eens uitdrukkelijk op gd ezen dat he in het voomemen ligt het rantsoe netringsperctntage voor huishoudaluk verbruik van particulieren zoolang mogelijk op 75 te handhaven IN ONTVANGST NEMEN VAN GOEDERFN OP ZATERDAG Aan de leden van de hoofdgroepen industrie en handel is de verphchting opgelegd om goederen welke uit wagons der NéT Spoorwegen worden gelosj op denzelfden dng ook d 7 erdae in onUang t te nemen Dit houdt Xerïana met den pi ch dei itworwegen dat op Zaterdag aange kf men v ipons reedc dienzelfdrn dag worden gelokt terwnl vel on deme mingen Zaterdags gesloten ziin het geen vt r r de vervoerd r verschillende moeilijkheden meebracht geval vnn dringende noodzaak onmid f t w J rf 11ilr 1 t n T of n i v wiacht gebracht dat hit inge V 1=1 de Gebruikte M i chines Eesch kkmg H4 BINOTOUW F tl al vorige jart s het ook d t jaar ni od g dat het o ide b ndtouw inge everd woidt Men doet dus verstand g reeds ttfin reken ng h ermede te houden daas men voorzien vanbefn bon van Ingeleverd t uw ip gemikkeiijke wijze nieuw touw kan veikiijgen DE VOFDSELCOMMI SARIS VOOR LID HOLLAND TAXATIIMARKTEN PAARDEN De P vinciale Vne selcOmm aris v Zu d I oil ind mi iki lil belanght bbenden belit d dit voor de tweede hellt van de mand September do volgende taxitiemaiK tn i n vastgtiteld Scptemlier te Rotterdam ScDtembcr tt R tterdam September te Rotterdam D anvraag el inbrengft n il er nm t t revpjecnevcl k op 11 12 14 18 24 1 1 25 Septembti ier iMvoegdtr plaatse ïiji 1 ctd end t RADIONIEUWS N t nderteekende niet volled g inge vulde et te laat binnengekomen tormu1 ert wtrden met in behandeling geno me Zaterdag 12 Sei lembcr HU Vl HSl lU I 41iS M 7 IS LÏ te fe ofoonpl 7 10 BNO N icuw tbiiichtei 7 40 Oil tei t vei tier 8 t BNO Kieuvjibei il 1 1 8 411 Nedci and on dlinu Llek 8 50 Olvetuie L a ga a ladraRo sim gr 9 00 Olke t val d D titelt Aibeidsd litt lil I Sp l el van dti tlat opn 9 40Veivog van yw 1000 Gerard van Krevelen en zijn oike t en rtlstelopn J lk las en ik dael t Vft o s giootvadei niet meer in lel 104o Aniabi e sextet 30 Aocale duetto et j tai o t t avee btlbtfetleitiiiii KlHiA aoak 1 Klaas V Bink en lUn orkest IJ 45 BNO N e ws f keljjke berichten IJOO Enieinb c W 1 K k n o et pi I TM e dl ei e A l e dt 11 K 1 c H HI P JI vtt d 1 14 10 Ut twefde NiQtraic il e R i u Ma ielfee it Opening van de Ml lekttntooislel r Ve et tiijsedei lo Mzitxtvt n het Rijksmuseum te Amsleidam Sprekerp f dl T roci ewaaKt cd i A He v VI Ih etj i en se tnj te ii s j t J i 1 I I k ng p lil Ih 4 BMl VI z kt 1 i I bt 1 e tl I 1 UO Sttplen Jansen s vonal da nes ersei bc tt iian bftoltlttig li Het vio v Ije vanSldvi ttrspel 18 00 Ln t l i Joii y CJn bail 18 JO Ogee iitt en Tli o Hellvsï 1 vai ans opn 19 00 BNO Nicu v bei cltt n en de weltdieenine ut do i U r j Pb Öft lö 1 Ofït n ngsiontoi i an het tweedetlW 1 I Is the Rado M uit kfpesl 191oror spiSak e oi pit f dr 1 t üidtv aaoii 10 20 O ot p ploot O keel t i o It I c a 20 00 TtM praak door een heer J O rovpil Vaial O IS alleen voor de Radio Cci rales d eovpi etn lynHerb iid i g i et tit S ud o be sch kkto Ch 20 1 o otp v pit e o k ten het Oi oep pantli o 21 00 r posltl svoor itrljkorket gr 1 21 45 BNO Nieuwi be iclittii 2 00 Jussi Bjoiling Igi 22 20 Ro anlisehe avt iidklanktn igr l 2 00 2400 1 Klanken rond den d tn v loer tgr HU VBRSUM U 301 S M 15 7 40 Zie Hllveisum I 7 40 OcHendgjn nasliek 7 50 Danssv mphonie orkest Igr S0O Brandt de kvveslui cau erie opn 15 Pipulalre gra loloonmurlek 8 30 BNOMetwsberichten 8 40 PltönDVOordracl t gil 91 Populaire gra ofoonmuziel 9 13 Voor deluisvrouw SM De Melodistii ei soliste opn 1000 God t enhtifee it nding 10 30 Bit 1 proura 1 11 a tr 1100 Voor do jeugd 1120 Ktndeikoor Zani lust npn 1110 Oikestconceit gr t 12 30 Prog anima over71eht 12 35 Sjmphon e ork t gr l 12 45 BNO Nieuws PI z keliJke bei iM i 13 00 Streekcultuur 13 fo Zang met p anobcgele ding 14 OO Cfdtllp slige uitzend ng 14 30 STionorkcst Ia 30 Diclitt nde jeugd 18 00 Will flit m ijn or est npn 1 16 4 BNO Niptivvs en ake ijke b rl tn 1 00 Voor de binnenschippers 17 15Gino Bordin en liln tnsenble Ier 17 30 De scl oonl e d van dtn Aibtid leportagp 1 4S Ora f on luzitk tn opnamen 18 00 De N S1B anlwooidt 18 15 Marschtfcderci gr 18 30 BNO Nleuwsbc richten 18 40 Spiegel van den dag 18 © BNO Gimingsch praa je IS 00 Groei lan Neflei iauelsche eetieden 19 30 Zateidagavond Vaila Vanaf 20 15 ai eo i voor de Radio piiUale die over et n ifinverbtndini iietdc Studio beirhkkin 2145 BNC Nip iwvbp rlihtei 2200 BNO W lilnr ovtizrl 22 10 rorisalii tipe mlzeuding 22 2400 Zie miveisoin l i de wordt er tp gewe on d it de wiite formulieren be tcind i ttr bet Vtre en Vlstseh Aankoopbureau en de blauwe formuharen voor de Provinciala Commissie p ft Bi reau Voedsel mmissai V vfür Zuid Ht id Aid Paarden An 1 Pa ilowna ti lat 23 den Haig De e = el e waaraan 1 e paard zoo mogelijk milt V loten dienen 200 volladlA msgalllk op het aanvraagfoiin I tr te worden inge vuld Plichten en rechten van verzekerden BU de uitvoeung van het 7itken füuJ beslu t WO don nog steeds tlo rnoeiliikheden ondtrvonden dooroat op ver tkciaen dt bestaande voui chriflcn mot be irla g tot dt aanmeld ng als verp eli verzekeirdc net nakcmen Hicidour vertjorzaken ij d fondsen niet a ei n ve l noode loos werk doch kTi pons ig nadeel ontstaan voor de vc z I erden Nogma I s w 11 t h t F pr op da ledei du in Toon 1 trct nn this kracn tens de Zektewtt vcizeterd r ver plicht IS zich bil o n erkend Zieken fonds aan te melden Diartoe dient een lioor den werkgever onderteeken dl verklaring bij het foni s te worden ingeleverd Deze vc klairmgtn wor den door de fondsen i eschikbaar ge steid Le st nadat hieraan is voldaan kan inschrijvinfc as tip leht verze kei de p aats vinden De enkele afgifte van een ziekenfnnd coupon door den werkgever geeft di s nog geen recht op verstrekkingen van de iijde vaa het fonds Bij ontslag is de werkgever verplicht dit op de laatst afgrgevtn coupon aan te teckel en waai pij de onts a datum moet wordtn ve meld Desgcwenscht kan bcttokkene zich dan voor den duur ziiner werkloosheid vniwillig verzekeren Hu kan hiertoe het ver zoek tot het fonds nchttn De vrij willige verzekering omvat geen in directverzekerden zoodat vot r ieder gezinslid apart premie zal moeten worden betaald De aandacht wordf er op geve tigd dat de verplichte ver keirmg na onfs ag nog een m i ind voort duurt iniiien betrokkene gedurende twi e maanden aan het ontslag voorafgaande onafgebroken gewerkt heeft in over die periode de Artlkiri A inks k t t k ÏSgr lift m gr I2S gr 400 gr SO gr 400 gr 50 gr 100 gr 2S0 gr IlSrpt ItSeul U ep USept l Sêpi SOct n ept MSept Sept Sept USept l lSept 1 Oct 3 Oct 47A m Aardappdaa Aardappelae Aardappelen Aardappelen Beonhuit 4 47 br o geb lir of geb Bloem br 392 393 3 4 399 Bolt r 44 Hl ti r 47 Boter S 35 S8 n 3 35 3 36 4 36 Brood of geb 46ABrood of geb iSBBrood of geb 47ABrood of geb 47BChocolade 48 47 Gort 3 9 3 Oct 8 Oct 3 Oct 11 SeptlOScpt31 Oct 3 Oct 3 Oct 12 SeptrOct Honden an k br IT l i è IB kg S SeptJam 383 500 gr 3 Oct Kaas 3 7 3SS 3 9 100 gr 3 Oct Koffiesurrogaat 390 250 gr 3 Oct Melk W IH L 11 Sept Melk 47 H U Petroleum EAkaart 02 2 U Peulvruchten 384 250 gr Vermicelli mac en spaghetu 388 100 gr Rund vet 44 100 gr ilundvet 48 100 gr Bon inleveren I by den slager van l t m 12 SeptemberRijst 4 49 4 50 re 250 gr m 11 erzeep M io gr Sigaretten dames 48 20 st buiker 382 1 kg Suikerwerk 48 49 100 grTabakskaart 40 1 rants Tabakskaart 47 1 rants Taptemelk 1 49 2 49 1 UTaptemelk 1 50 t 50 1 LTextielk 3e fti 411 la 120Textielk 2a serie behalve bon KIVleesch 48A 100 gr 12Sept Vleesch 46B 50 gr 12Sept Vleesch 47A 100 gr lOSept Vleesdi 4T9 80 gUKl Spp Zeep 370 38 i 75 1 ÏO Sept Zeep 370 45gr huUh 80 Sept Zeep M 28a7Sgr 80 Sept Zeep 371 250 gr wasch of zcepp 30 SeptZeep M v aschp 250 gr wasch of zeepp 3U SeptToiletzeep M 75 gr 30 Sept 7eep 335 28 a 75 gr 80 Sept Wasch en zeepp 336 250 gr 30 Sept Zeep L 250 gr wasch tn zeepp en 28 i 79 gr zeep 30 Sept Toiletzeep L 75 gr Sept Brandstoffen Kookdoelelnd OS KF Fenh 30 Apr 41 Gen Anthraciet IX 1 Fenh 30 SeptGen Turf IX iO stuks 30 Sopt Brandst krt DV 1 t m 5 1 Fenh tl Dec vereisehtt coupons i ii ingeleverd Wanneer de arbeid wordt hei vat mot t het fonds hiervan in kennis wor den gesteld Preedt men in dienst van fin andoren werkgever dan zal qpn e uw ainmplding bil het ïonds op de bov nomseh cven wiize moeten plaats hebben Heef men zich voor den duur ttr weikloosheid vnjMilIig verzekeirtl on ver uimt men het fontls mede t declen dat het wolk is litivat en men dus weer verplicht verzi keird is dan k iii V in de zijde van het fonds tertthi tp p emie betaling voor vi jwiUige ver ztkering aanspraak wmritn gemaakt De vniwilige ver ekeriig moet dus bchooli k wtrden opge t d Voor etn goeden ang v in zaktn is htt zeer gewenscht dat iedere veran dti ing in weikgever i in den zieken londsbode wordt opgegtvtn De ver tlétrdo il er in zi ii tig n t clang op moeten tott i n dat aan het einde van elke loonperïKlp dus wt kelijks of maandelijks Pde coupons door den bodi w itdtjji in ontvangst genomen en d 1 dmïlat thapskaait wonlt afge stempeld Mocht de bodi op den ge bruikelijken tijd num uid ihuis tiref ft n ódn ztI de vrrztkeidc goed doen elf voor inlevering bij het fonds zorg te diagen Vooits blijkt het noodig te zi ii er nogmaaN op te wijzen dat aansihaf fing van kunstniiddelt n brillei boeukbanden enz uitsluitend op n cd sch vooisrnrift kan plants vinden be Ifvering geschiedt alleen door dn tken wtlkf daarvnor door het fonds ziin aingfwc on Het dokti rsrccept moet in die gevallen ten kantore va i htt finds wonden afgestrmptld vooi f at dt lev crant icr tot afgifte k in over f n Specialisten hulp kan nimmer wor den ingtroenen i nder dat dt dotr i huisarts wordt noodig ge ordeek r 1 11 n evei tueele oogziekte f U mi is ceiat naar den hu saits vvt ke f noodig naar den spet t ve f i It skundige hulp kan in beginsel uitbUttnd wtjidcn vtre nd d mr et i V pi r uw wtlke bij htt f nds ii esrten Alifen in p i Use i en in gevallen waii geen vrot vrouw bt ch ivba ir ü kan de hulp van dt i huisarts wOrden ingei oepen peze ka i zofi Kodig ten spiinhst ontbn ötr Indien de vroedvrouw dokter Ihulp no 4dig ooidetlt kan zit deze in roepe n Opname m een ziekenhuis knn nut p aat vTnden dan ttp medisch vooi thrift tn onder toezicht vanwege hit nndsbestuuï of van den controlei rend geneesheer welke aan het fonus IS verbonden Van groot belang is da 1 I dit geval het daarvoor bestemde formulier door den huisarts wo rdt in gevuld ondertpekend en bij het fonr wor4t ingeleverd Bi verzuim hiervan Ie tilt eer veel kans dat a kosttn aan de opname verbonden op den vtr zekerde woiden verhaald Nieman I late zich dus opnemen alvorens ovtr tuigd te zijn dat aan deze over gtn eenvoudige voorschriften s voldaan Met nadruk wordt er opgewezen dat bu de beslechiing van eventueele mee ningsversehillpn tusschen verzekerde i en fondsen in de eerste plaats zal wor den nagegaan oi verzekerden ïi h voldoende rektnschap hebben geg ven cvan het feit dat ook dorr hei aan de bestaande voorschriften is vn e aan en niets ia nagelaten wat re ijikerwug kon werden verwacht