Goudsche Courant, woensdag 4 november 1942

f WOENSDAG 4 NOVEMBER 1942 GELDIGE BONN EN r p 0 iiipfeab van koffie WW W0 9 fWt WWHBlg JM V K rUcbttn kurew vjui den V e Hngsraad chrijft s en laat niet toe dat tcerd koffie wordt ge team latte all mat aid e roma ploawn ia ket kokende wat r fcde loogenaainde iware v t roeate tooala wortel bloeai le koffJe la AiBkea Tath heelt leder op kool selderUknol raspen groene kruiden ilJn t d li ifci lW i an een kopie warm tomaat of prei ftjo snijden Vlak voordat I niet eens loozeer om dt aoip gebruikt zal worden de groenten en dan wel om het opta tanideo door den kokenden bouillon fBEetligfl dat er van uitroeren loo noodrg ieta zout toevoegen en I I r M r t f oilnuten moet mie ije soep kan efhdelooa worden koken De groente waMchen en lijn snij L BouilloB overtollig groentaden A vlak v M r h l opdoen er door water of lioaaennat met een gekookten roeren Bfdappal ebOBden en de grondslag voor Heeft men nat vaa groente witte sada soep Is Ktagd Smaak en geur kunnen voyc of Chineesche kool dan ts het zeer warden aanvbracht door aroma bqullsmakeliPi wat kcrriourrogaat of paprika en wat geraspte rausre kool door de soep te menfen Btnentotp Vi L Boonenwater een restje bruine boonen wat groene kruidMi bijv peterselie of selderD eeitfgc wwteKies zout peper Het boonenwater men de boonen aan de kook breofen De wortelen toed wasachen la schljfjea snijden o minuten in hel boonenwater kpken Wat zout en Baaillon mtt gneiat lI Tw oep o 9 k i dan fljn hakken ep tee er vlak voor het Hl L Water met boulllonblokies pasu opdoen door roeren nqtlaats van een rest tl aroaia Ma g groente bHv wortel en bruine boonen kan men ook een restje peterselie of bloemkool met tomaat of gekookte aardappelen ala aoepvulsel geprei met selderij of seldcrljkno met peterbruiken De aardappelen warden dan in selie blokjes gesneden en enkele minuten in deDe bouiltoopasta het bouillonblakje of soep mas verwarmd Kwflliteitseischeii Prima kwalltelteiDe stengel moet meer 4an 60 cm iBïlf ttjn V Kwaliteit I A De stengel moet meer gn 50 em lang EUn Kwaliteit 1 De stenjel moet meer dan 40 cm lani TUn Kwelitett n De stencel moet meer dan 90 cm lenc zijn Kwaliteit 111 De stengel moet meer dan 20 cm lang ztjn Kwaliteit IV D stengel mo t meer lan 15 cm lang ztjn De bloem oi bloemknop moet aoed gevormd zijn alsmede goed van kleur niet te röp of onrtip gesneden De stenffel moet recht en stevig zijn Blad eesond en Irisch terwtil blad noch bloem ziekte beschadiging of rest van bestrijdinasmiddelen mpgen vertoon efl ANIESS Prima kwaliteit 15 Kwaliteit I O ia n n tCui Kwaliteitaelschea Prima kwaliteit bloaman inoaten een doarsnede hebben van minstens 8 cm kwaliteit I bloemen moeten een dtMilBlleOe hebben van meer dan T cm kwaliteit 11 liloamen moeten een dooraaedc hebben van meer dan S S cm Bovendien moet de bloem roed van kleur itjn en niet gescheurd nlat te rUp a te onrijp gesnedol 4e stenfel moet recht u steviïl zUn terwtil blad noch bloem siektebeschsdlgtnffen of resten van bestrUdlnfs roiddalcn mogen vertoonen NUCBOSN Asparagus plumoEUS Gemengda bossen van 30 cent Kwaliteit Groen moet frlscll sljn en nlat grlis Het mag niet riiian n niet aangetast slin door luis of spint CmXSANTBN Orootbloemige 1 IS em M par stuk 14 18 OJO Rayonanten 0 K Middel groote cbrysanten O IS Klelnbloemig tros etirysanten met tenmlnala S bloemtakken per bos J i 911 Kwaliteitseischen De bloem moet goed gevormd i j alsmede gaed van klaur nlat te rltP of onrijp gesneden Do stengel moat recht stevig en goed van lengte ztin Blad gezond en frlmih terwijl blad noch bloem Hcktebeschadlglngen of resten van tMatrUdlngsmlddelen mojïen vertoonen rKKESIA S 0 per b s tenminste 10 stuks Kwsllteit eischen De ste l dient starig ta lUn en niet te slap en tenminste en lengte ven 39 cm Blad gezond en bloamen niet ta rflp CVCLAMBNi fai em pot f 10 per stuk In II cm pot tanminsta 10 bloem JIJB per stuk papienn tiin door den bode op een stemt met het nummer van het stain alba Bil en Bom de Hegmotiekeii L0OCAAT OF p HTERT j9 hmutciiU ek in htt dffbiaé O J Bet la aoral voor de huisvrouw aan prettig a haar gemak bti het fcvulde kopje vas te verpooien Het zt n die ktetea dasililksche geneuften die het tevea aanganaan maken en die we niet graaf wilUn Biasen Zeker in dezen ttjd iet Geef daaran Inpiasts van het kopje koffie leis asden n probeer bet eens aiat aoep Oe vindt het mlssrhien wat vreemd om op het koffleaurtje of liij den broodmaalt d of s avonds laat tm besluit van een fiezellig avondje een kopje soep te lepeen Pijuenteer het eene n ge zult Kien dat hjif Sjeer op prlji wojldt gesteld Heti JK kenii MB éa ant ntclin i i0 li w thsiu belwen blijkt gtit bier dit dat w i er toe e I wonlrR om ni op tait van cu de en s iuatiet nirtM te been d van Wie wo l 1 her jlte Za i h t bijvow T i ktt gebied van iel NetlerAe cultwiri wB de blijvende leiute van prtt dr T GoedewiaAn le tar sgen raal vaa bet l temf i vaa VoUivoorlkhtiBg ep KJl dat bij dienaangOiKil Bin JJEiele DTOblefnea aan d 5t iestelii xb er tevoM een p2bI geWWjen Vajfl ti v iMu r e n Seuwe jm politiel heMt hu retds erder 5W leem van wen kunstenaar eo U van hd volk sproken i ioo 1 beeft hu ook op een conferentie UI bet keottredacteurea van dagNadaa rjï Bied I um lusschcn kunitenaar S Mlk aan een bescbouwing ooder Lpen nat me um is de kuoatcri5fla in de dagbladpera lonblokjea ktiddertjen en groenten Wil men Iets geven dat tegel ijkertljd een goed vocdlBgsmiddci is dan kan men door den boolUon of hel groentenat geraspte rauwe fnente doen ea peterselie selderij en gesnipperde aoete pepers paprika s kunacB bijdragen tot den vltamtneiijkd van de soep De groene kruiden zijn rijk opw kkende stoffen Hier volgen eenl yolio PWJ Goedewaagen war uidjarbij wenscbt dat de dagblamiikIi in hun knnatrubriek beperken jtii voorliehteTide critiek terwijl het Mde uak van het voor de ingewijM bettrtnde vakblad zou zijn om jicritiek tl gcves weikp een onom 9D M goed of tlecfat c Hrdeel inhouj moet En zoo bezien is dtis het ikUad de rechter over den kunsteyj m het dagblad meer zijn helper j tdvocMt Querzijdi zouden wü dienaangaan i llerrersl deze opmerking willen ka dat voor dit ttandpunt in zijn liiowenheid veel te zeggen valt niita teominite niet te strak en te limj irtlich wordt gejteld ge recepten vaa soepen die In weinig tijd naar te maken slja zien het begrip voor de juiste vei houdingen blijft behouden Bovendien zal het feit dat iedere toegelaten vakman bij nadere kennismaking nog geen kunstenaair blykt te zijn den dagbladcnticus tot rechteriüke activiteit blijven dwingen Terwijl deze activiteit toch ook door de tcl kens weer andere uitvoering vafi eeu en hetzelfde tooneelstuft of concert onmogelijk door het vakblad kan wotdcri waargenomen Tenslotte diene men terdege te be Otgetwijfeld laat de kunstcritek in t dagblad dikwQla nog veel Ie wen lehm over Dat deze critiek meer dan 011 in handen van onbevoegden werd felegd u vrif atgönee i bekend doch fij lünnen dit punt hier op het oogeniilik verder onbeaproken laten nu de irérteid elf reeds een energieke liotwe o 1 hij voorbaat nog niet van ïces verzekerde poging doet om ine nabi voégden voofKoeU te weren VkImt willen wij hier eenter de aaa jcht op oen anderen mis stand vesli fm Meer dan eeni kwam en komt het miners voor dat de kunstcriticus zich i li en zijn cntiek belangrijker blijkt l rindcn dan den kun slenaar waarKfren den hier waarvóór hij schiiijft Hll tracht dan ztjn rbitrale supe ioT l l te bewtiieti door een bescfaouwing lol pedante befweterg en muggenzift i i arrogantie Hij zoekt zijn kracht 1 hel negatieve wil zijn verindividua lispfrte kunde demonstreeren door het toeken aaar footjef bi den ander en ieiigt een taaltje dat door ztjn vele lïclu iieTe vaktermen de zooveelste il mon traUe van i ü n beltwaamheidii blad volkomen onleeabaan is Diezelfde kar int re sseert zich bovendien etlemaM met voor de uitvoerige Ud uitgepiozen pefsoonlijfce meening bovenbedoelden zichzelf zoo uterjt belangrijkachtenden criticus tiens mentaliteit een beToemd Duitsch luteur eens tot dere uitbarsting taacht 3chlii£t ihn tot den Hund es ist ein ütaensent Dal IS dan de eene kant van de zaak zeker zijn we hel ten volle met prof toedewaagen eena dat een dergelijke nbent zyn plaatsruimte beter beWen kan dooir den lezer een aantal Wangwekkende algemeene inljchtin tn aver den kimateoaar en diena te geven bUvoorbeeld door het nenJKnUM al bekende stukje MtaCtaBirdoor het den leek nao ililk vimgvdm het ktinstweek en zijn iker beter te begrypen en in hel Ma vaa hun tijd te kezen zien Niettemin zün wy van meening dat dsgbladcritiek met deze rol van ukd advocaat geen enoegea ma oe m Wij gelooven tnoaweu ook niet W prof Goedewaagen het aoo be wtóe Al zal hy de ajvocatenrol op m voorgrond willen stellen steeds 1 w 0 1 toch ook voor den criticusWmalist ruimte moeten Wijven voor 1 rechterlüke aetinteil welke niet Mer meer aan het vakblad kan wortel overgelaten Jfiiere critiek zal uiteinde ijk ifl het aar in een enkel zinnetje de uitW jt goed mi elmatig of van den recensent moeten beillen M kan toch tot de vooirlIcMeiKle t n den critkos Orekend wor dat hü i lexenwring ontraadt n bepaald tooneelatuk deze of r Khilderijententoonstelling dit of concert te bezoeken met de mowring erbij waarom hü zulks doel rtni Goedewaagen ook zelf al niet J ijn rede over deze kunstcritiek lie criticus zich bijvoorbeeld altijd voor den doorsnee lezer van zijij tseffen dat het geensdeels in de bedoe jjg f yan prof Goedewaagen lag om aan de kunstcritiek in de dagbladen nu maar zonder meer een bepaalde houding te decreteeren doch dat hü een stimulans in een zekere richting wilde geven Weinigen zullen beweren dat die richting niet de juiste is En zulks te miilder nu in de groeiende volksgemeenschap ook de kunstcriticus niet in de eerste plaats zklizelf maar den kunstenaar en de gemeenschap zal hebben te dienen hetgeen hü zeker niet beter kan doen dan door zijn voorlichtende taak voorop te stellen zonder zijn oordeelende pliciit daarbv te vergeten Groeit zijn joimaUatieke WerkzMmheid daarbij tot een eigen schoané rtiatieke oreatie uit zooveel te betc BINNERUND Emctijir chantage geval te Lu en EDEL DRHSTAL KAlUtESTEERD Een der tlachtoffen doklc ƒ UWL Dezer dagen kwam bet de politie te Laren N H bij geruchte Ier oor dat in de gemeente Laren chantage werd ge tleccd waaz1 U verschillende groote bedragen gemoeid waren Een onmiddellijk ingesteld onderzoek wees uit dat deze geruchten inderdaad 4P waarheid berustten r tel ben af te vragen of het te be wlen kunstwerk geen vokavijan P arking heeft en wat c e uUwer r van op de volksgémeen 1 T i Wil het ons voorkomen dat de cnticus i het dagblad ook in de Wmst voor een deel rechter zal ven Maar dan een reeb In dit verband werden gearresteerd de 38 jarige N W S bode van een ziekenlODds te Laren de 4 jarige F A W S slager te Huizen en de 19 jarige L S bijgenaamd 3oole Lampie eveneem uit Huizen Verder zekere N R uit Blancum die van medeplichtigheid verdacht wordt doch s middags Wedn op vifle voeten gesttid weid 5 bi Z w niet WCÜ s UJ graag xich Mort praten maar die den advo pnoord en door een acharpe JJ luitie geleiti streeft naar een j nuver mogelijke uitspraak in het Syt van volk en kunstenaar beide iUpraak meer met aUerlei on jllhfgatief venyn maair een positoJ £ elui J vol begrip en ver Mrdeiykfiéidszin l SP llfeld zal zulks hem gemak g vallen nu de Nederlandsche 2 anier aan ieder scheppend JT ar die lid in het oflenbaar Mk Keiden een aantal eischen manschap stelt Doch het is niet jjT ar dat er zoo af en toe wel aSï mazen van hat i5 aiernet heenglipt En daft zal n ie taak van den criUcui blü t f Ü beschouwüig tot i komen en dat niet C het vakblad maar ook in zfln kjj fl at het publiek hetwelk in an de Kultuurkamer een benden gebrevetteerden r van beteekeni zal willen De hoofdpenoon in deze zaak was de 38 jarige ziekenfondsbode N W S te Laren die in Blaricum en Laren in tal van gezinnen Icwam overal het voye verttnuwen genoot en daarvan aehandeiqk mtsbnrik maakte De Huizer slager F A W tODd in bet krijt bij den ziekenfondsoede en werd daüdoor gedwongen dezen te helpen De slager bledc in het bezit te zijn van papieren arop vermeld stoi d dat hij ontslagen s bti de S S benevens van een identiteitsplaatie van dat Wapen De de loep dad ijk opdoen AméÊtptUatp I 1 Bouillon o frocntenat bijv vtn andijvie spinazie Cfalneeachc af witte kool selderillmol 1 groots dcookte aardappel wat njngesRedeo rauwe groenten De bouiUonpasta het bouiUonMokje of de aroma oplossen in het kokende water of in h t groentenat Da aardappel In parten snijden en ia d i bouillon of het groentenat warm laten worden daarna fijn wrijven Men kas het vocht ook binden met een geraspten rauwen aardappel die ongeveer schrijfmachine vervalscht Hij tikte daar n l op dat de geweien S S nian overgeplaatst was naar de Sicherheitspolizel Euterpestraat Amsterdam Op zijn beurt nep de slager de hulp in van Rooie Lampie waarpa het gezelschap naar de door de zieicenfond st ode opgegeven adressen toog Deze laatste bleef echter steeds buiten staan en bleef onzichtbaar voor zijn slachtoffers die infusschen door de twee anderen door middel van de vervalschte lptipieren en het Identiteitsplaatje geïntimideerd werden Het einde von het liedje was altijd dat men ruchtbaarmaking van de familiegeheimen tegen een zekere som kon afkoopen Vast staat reeds dat een familie voor een bedrag van ƒ 1200 werd afgeperst Hiervan kwam echter het grootste gedeelte in handen van den ziekenfondsbode De landbouwer N R wordt verdacht van het gever van corapromitteerende inlichtigen waarvoor ham een bedrag van ƒ 150 in uitzicht gesteld werd Hij heeft echter dit geld nooit ontvangen want ook dit verdween in de zakken van N W S Eenige der gearresteerden hebben reeds een voUedige ekentenls afgelegd Het onderzoek wtodt echter met kracht voortgezet omdat men vermoedt dat nog meer gevallen van chantage aan het licht rollen komen Het edele drietal zal ter beschikking van den officier van Justitie gesteld worden De Wi nterhulp loterü MfiN BEWAKE VOORAL ZOBG VOLDIG DE FBEMIELOTEN Het zal misschien eenige bevreemding hebben gewekt dat de twee hootdpremies van ƒ 10 000 van de eerste twee series der Wmterhui iIoterij nog geen eigenaais hebben gevonden Weliswaar zijn de nummers by de trekkingen bcKcnd geworden maar de bezitten jtan de betrettende loten hebben zich nog altijd niet gemeld In het algwneen blijkt men vrij slordig met de gekochte Winterhulploten om te sprorigen 2oo kon het eenigen tyd geleden T gebeuren dtl een jeugdige knaap oj het hoofdkantoor van Wintèrhu kwam aandragm met een lot waarop en piij van ƒ 100 was gevallen Hy bezat echter slechts één deel van het lot en had geen stamlot Desgevraagd kwam het hooge woord eruit hll had het premielot ap straat gevonden en probeerde nu of hij die hondend gulden kon loskrijgen Dat hem dit niet lukte behoeft geen betoog Icakeninee txKN Zoo blijkt het vrU veel foor te komen dat men stam of premieloten verliest of kwijtraakt en op die maniet sdiiinen ook de beide loten waarop de hoofdpremie van flO BOO is gevallen te zijn zoekgeraakt Wij wiizan er dan ook nog eens op dat elk Winterhulplot uit twee deeleii bestaat het bovenste is het stamlot waarop de directe prijzen te lezen zijn het oodeiïte bevat alleen een serienummer en letter dat overeen tot De stamloten waarop geen prijzen ijn gevallen kan men dus verscheu ren maar het is noodzakelyk dat men het onderste deel van elk lot iiet premiefrekking van betrokken senc premierekkin van betrokken serie bewaart wanf hierop vsdlen bij eik der les series TC prijzen van ƒ 100 en ét hoofdprenüe van ƒ 19 009 Niet aan Winterliuli gegeven TW K AFDEELINCSCHEFS VAN JUL ONTSLAGEN Het H e t V o 1 k verneant is aan twee afdeelingschefs van het Bureau voor tfaatscbappelijk Hulpbetoon te sGra venbaee cogevraagd eervol ontslag virleend zulka op grond van de houding die door deze ambtenaren is aangenomen ten aanzien van de jongste WinterhuipcoUecte De collectent van de W HJi die de ambtenaren van Maatschappelijk Hulpbetoon om een gave voor de minder bedeelde landgenooten verzocht moest n l aan het fcinde van zijn tocht door de bureau s van dezen gemeentelijken dienst consrtateeren dat niemand bet noodig had gevonden iets te geven Wegens de onsociale houding der ambtenaren van dezen zich op sociaal terein bewegenden dien dienst zijn de beide genoemde afdeelingschefa verantwoordelijk gqsleild en daar de burgemeester vaii nKenin w as dat hoofdambtenaiyn die geen beteren geest onder hun personeel weten te kweeken niet langer te handhaven zyn is htm ontslag verleend V Controleert uw güs en electriciteitsverbrwk geregeldl VIT DE STAATSOOUKANT Bij bebluit van dejisecjetaii geneia l van JufiiiUe IS mr ar A XJ H i ockema Andreae op zgu verzoek met jugaug vau l Januari 1843 eervol onU la gen uu zgu beliekkjng vau vice presideiil vaa liet getecuuhoi te Arnhem z a tjenoemo tot kaatoui echter te Haarlem jlir mr dr B vaa den Biaiicleler ihani kantonrechter te Hoorn totaiitbteuaar van tiet openbaar ministerie bij de kantongerechten m net arrondissement Amsterdam mr J P G Goosfiens boofdaintoteoaar voor blfzoudere dieni teti toegevoegd aaa dcu procureur Êeneraal fungeerend gewestelijk directeur van politic lot sr i4ier bij het ka tooeerecht te Almelo mr P J Thierry commies tel directie bu de buzouaere sUafgevanËenis voor jonge mannen te Zutphea IS C J van Doe sburgh op zyn vetzoek met Ingang van 1 November 1S42 eervol ontblag n als notaris te Nijmegen Is mr H M A iC Feijkes egciiS het geraken op gromt van ziekten of gebreken In een toestand vaa oageschikthekl voor de verdere waarneiiim van £ lia ambt niet ingang van 1 Novemb IMZ eervol ontslagen uit zijn betreickin £ vn griffier bij het kantongerecht te Sommelsdljk Bij onderscheidene besluiten zijn beaiwnid tot ambtenaar van het openbaar mtmsterle bij de kantongel echten te Bieda Zeventiertcn en Bergen op Zoom mt J H W HouMi thans airibtcAaar van Het openiiaar jninislene bij de kantongei echten in het arrolJditi erat it Leeuwarden tot ambtenaar van het openbaar mmiKtcrle btj de kantoag rechten In het arrondissement Leeuwarden mr U W Kuipers waarnemend ambtenaai van het op r baar mmJstcrte bij dé kantongerechten lo t arrondissement Leenvardm Bil be iluit van den sMrettfris generaal van F1tiancl ii is roet Ingang van 1 Novcmtjer 2 benoemd tot ontvancter d r directe tielasUagen invoerrechten en accijnzen fer inspecLle der fcfelastlngen te s Cravenhaèe Ie sMeeling mr K P A Haack hoofdcommies bU het Centraal Inircau voor de statistiek I e inspecteur van s Ruks belastingen W F Carori toegevoegd aan bet hoofd van de Inspectie der belastingen te s Giavenhsge Ie afdeellng Is verplaatst naar Deventer en aangewezen als hoofd van de inspectie der belastingen aldaar de Inspecteur van s Rfjks belastlnficn T C J de Smidt toefevoesd aan den directeur der registratie en domeinen te s Gravenhege is verplaatst naar Harderwijk en aangewezen Is hoofd van de inspectie der bela ititigen aldaar de Inspecteur van s ttijk belastingen H SUlevi toevoegd aan het hoofd van de inspectie der belastingen it Gorlnchem is aangewezen als hoofd van genoemde Inspectie RADIONIEUWS l ondcraag S Nevcmter hilveiuum l sj m Het programma is alleen te beluisterenvia de Radio Centrales die over enHj varbUMüng met de Studio beichikken 7 15 Uit het volksliederenboek gr T30 BNO Nieuwsberichten 7 40 Kop op gr 8J0 BKO nieuwsberichte 1 40 JOait woadeie weield voordracht 8 50 ViooLsoli metpianobegeleididg tgr 9 00 Uit de omgevingvan Fraliz Liszt gr 9 30 Spiegel van dendag opa BM Uit de omgevjnt van FranzLlszt igï t 10 00 Gerard van Krevelen en zijnorkest en s Uste 10 30 Typen en typeeren tooueelharliuierffigen 10 45 Cercrd van Krevelen n tijn orkest en soitste 11 IS MpzartHaydn conc ert gr 12 00 Almanak IZi Klaaa van Beeck efi zijn orkest en Trio Gaaton Houssa 12 45 BNO Nieuws en zakelijkeberichten 13 00 Amusementsorkest solist enoigelspel gr 14 00 Mnzlek vnn den herfisten de jacht gr 15 9A 4tood wild op deVeliiwe vertelling 15J5 Concertgebouworkest en solist opn IS OO Kamermuziek gr ia NOiMiauws aakaitike en beursberidnan na Diek WlHcfarandIs en zijndan ïorkest 17 30 Cabaret Cameleon 18 15 In e schaduw van den Kaebek beeldenreeka la QD Brandende kwesties lezing 19 15 M arschen gr 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO De wcreldmeening uit vraémdekranten 19 30 Theo Uden Masman en zijndansorkest 20 15 omponistenspicRc 20 30 Omroepsyinp ioale iTkcat 21 10 Zaïlg metpianobegeleiding gr 2145 BNO NleuWBberiehten 2aae Kleine melodietws van bekende componisten gr 23 00 24 00 Dana rhythme fgr y RILTKR5VM H 0S S M 1 15 1M zie Hllvernim I 7 ie Ochtcndgymaaatlck T SO BNO Gesproken biiinenlandscfa overzletat opn 8 00 Wat la ep doetde bocrenscbool te Rtjs reportaiïe 8 15 Orkestconcert gr 8 30 BNO Nlewwsberichten 8 40 Ouvertures gr 1 a eo H trlimentontentooflsteillDg gr 0 15 Voor de bulsvrouw 20 Inatrumententenloonstelling gr 10 08 Godsiüftmtlie uitzending 10 30 Zang metpianotéacIcMing ea piaaosoU IlüO Gesprekken tusschcn man n vrouw 11 20 Bielcfelder Kinderkoor gr 1130 Orkest Rentmeester m gramofooninuziek 12 30 Proeframmaoverzicht 12 35 Otto Dobrindt en zijn orkest gr 1Ï4S BNO Nieuws en zakcli k4 berichten 1300 Klalna tuinbouw 13 15 Concertdoor strijkorkest 1 00 Ctodsdiensticeuitzending I4 9t De MelMMen fopn engramofooomuziak 19J0 En hier is de koffergramofoon 16 00 Zang met pianobegeleiding en pianosoH 16 M Accordeon en hetBar Trio gr H 4S BNO Nieuws zakelUkaen beuivlierleliten iTJOO Het kinderkoor vanden Nederlandsallen Omroep IT 30 WH maken U goede vrienden met gramofnonplatenpro r amm 18 00 Korfbalnrnatle 18 15 HandharmoBlVa gr 18J0 BNO Nieuwsberichten 18 40 Spiegel van den dag I8 S0BNO Wat Ned land schrlift W OO Brandende Irwe tles lezing 1 15 O roepsvm phonïe orTtest en sohit Vanaf 20 15 alleenvoor le radto centrales die over een lifnverbüMllnK met de studio beschikken 20 13 Otto IJendrike en zün orkest en het orkestJnan Tagsda en grsmofoonmur 21 45 BNO NleuwsherioWeti Jï oo BNO Mimair nvarzlcht 25 10 AvondwttdiB 32a S4 00 ZlajBUvareum I POrU nEMAN MISBRUIKT A B at Ikg ikf 70 gr 12Str ZUM rcNmtfo Ariikai Boa S A Aardapjpeton 968 Beschuit br of lob Bloem br 427 428 420 430 Boter 96 Boter trtll 2 82 en 5 81 3 82 4 61 int 126 gr Brood of get SBA 4O0 grBrood of geb SBB 50 gr Cacao 385 4 8S rea ISO gr Boanen irlcverenwinkel Chocolade 56 S7Gemengd meel 423 Gort 421 Havermout 420 HonSen en Kalleobrood 1 groep K 1 a 10 kg 30 Nov Jam 418 500 gr 28 Nov Ks3s 424 425 426 100 gr 7R Nov KofTiesurrogaat 400 50 gr 28 Nov Melk 56 1 L 7 Nov Muisjes of boterham strooisel 418 300 gr 28 Nov Petroleum EAkaart 03 2 L O Jan Peulvruchten 419 125 gr 28 Nov Puddingp verm enz 423 100 gr 2fe Nov R st 4 68 4 67 res 250 gr 28 Nov Sundvet 58 IDO gr 5 Dec Bonnen inleveren bij denslager van 4 t m 7 Nov Scheerzeep M 45 gi 31 Dec Sigaretten dames R9 1 ranis 7 Nov Suiker 417 I kg 28 Nov Suikerwerk 58 59 100 gr 12 Dec Tabakskaart R9 1 rants 7 Nov Taptemelk S8 l L 7 Nov pxtipik 3e serie 21 J m ii TcitÜelk 2e serie behalve bon K Vleesch 5 A lOO gr 7 Nov Vleesch 56B 50 gr 7 Nov Zeep Alg 412 en N Eenh z Ï4V2 4 75 gr 30 Nov Huishoudzeep 41 en N tezamen 1 stuk 80 S 90 gr 30 Nbv wasch of zeepp 413 N waschp 260 gr 30 Nov Toiletzeep N 76 gr 30 Nov Brandvtnfftn Gen Anthraciet XI 1 Eenh 30 Nov Gen Turf JCI 50 stuks 30 Nov PrandstkrtBVOl t m IS I Eenh 31 Dec nsr 1 t rr R VIW t ns 1 F h Keh Kookdóeleinden 01 02 03 04 en 08 KF 1 Eenh 50 April 7 f ov 7 Nov nQ pleeede opllclrtln net af Ht elgliig Deo 23 arieen J G M bouwmate Nüv 28 Nov il Nov 11 Nov 7 Nov 7 Nov 21 Nov Ill den van 1 t 3 Nov 100 gr 13 Sec 125 gr ia Ncv 1Ï5 gr 28 Nov 125 gr 28 Nov riateo uwtelaar te Rotterdam tevens zwartebandelaar was ter oore gekasitcn dat zekere J B wonende aan dé Bloemkweekerstraat te Bottendam IS kilo thee in voonaad had die bij wilde verkoopen M ontwierp met den 34jarigen K B agent van politie te Botterdam een plan om B zonder betaling van zijn thee af te helpen C Zaterdag 30 Mei jj stuurde hij den 24 jarigea coostnictiebaokweiker op onderaoek nit naar den verkooper en nadat deze zich er van overtuigde dat de thee inderdaad aanwezig was en werd aangeboden voor ƒ 75 per kik begaf het drietal z4cb s avonds om half zeven naar de woning van Bw Deze verklaarde zich bereid de thee te verkoopen M toonde het geld en de thee werd in een koffertie gepakt dat de koopers mee brachten Toen de voorraad thee op een kleine hoeveelheid na was ingepakt stond dé politieman op en zet Halt politie Ik neem de thee en tiet geld in beslag op grond van overtreding van de distributie en prijzenbeschikkinjv De verkl lr dacht dat het een grapje was maar B toonde zijn poUtle pennifig Hij nam de persoonsbewijzen in van M en H stak het geld bij zich en verzocht beiden met de thee met hem naar het politiebureau te gaan ü blijft thuis straks komen we u wel halen zei B tot den verkooper die zich niet verzette tenen de afgifte van de thee toen hij den politiepenning zag liet drietal vertrok eh ng naar de woning tfan M waar B ian dezen overgaf de rest behield hij als de hem toegezegde belooning voor zijn medewerking De thee werd door M direct doorverkocht De Verkooper van de thee wachtte rgeefsop de politie Hij begreep den volgenden dag er te rijn ingelobpen maar inmiddels vras de politie reeds in de zaak gemengd De politieman kreeg berouw over rijn daad en deed met H pogingen de zaak ongedaan te maken en zoo gebeurde het dat de thee op het hoofdlnii au van politie terecht kw m Deswege stond de politieagent B terecht wegens oplichting het aannemen van een gift van 300 en afdreiging M wegens oplichting en omkooping en H wegens heling en het vervoer van de thee Kwali cltseischen Da planten dienen gezond te iljn en vrij van beschadigingen goed gekropt en de bloemen niet te rijp BilCONIA S in 8 cm pot 0 4 per stMk 11 ija Kyall eltseipchen De planter dienen tmamt Ie t r goed van vorm en vrij van beschadigingen Da Noemen met te rÜp of onrijp AniANTHl Hf SGUTUM De officier eischte tegen den politie man een gevangenisstraf van 1 laar en 3 maanden met aftrek der voorloopige hechtenis Tegen M ei schte de officier 1 jaar en 8 maanden gevangenisstraf De laatste verdachte H die een zeer o idPr e schikte rol speelde ia deze affaire hooivJe 7ï boele subsidiair S dai en hechtenis eilen zich eischen Deze ver iichle had geen enkel geJde iik voordeel feryjten Uitspraken IT November a s cm pot s g a ie potten of met pot in klwt KwalUelt I l 0 2 per stuk n O lt Kwall eitseischen omc LK MFDKDEELINGEN Goefd gevulde plant gedrongen gesotui engoed van kleur Marges voor den blnaealandschea baB4al MAXIfWrïV BL De Gemalfhltgde voor de Prezen v Mst er op dat tol duiver voor bloemen en potplanten geen pri xeii lijn v stgeEtetd en dst voor die artikelen dus de pr een van vó6r 10 Mei 1940 vaa kracht zyn De GcmachtlRde voor de PrijTen lal niet tot veivoiffing overffsan indiwi de ïiiermider aancege en telersprüren niet worden overschieden Ook zal geen vervoiging plaats vinden tegen groot en kleinhandel indien deze de prijzen welke lii vóór 9 Mei IMO berekenden ten hoogste tot op de Toor hen toeJaatbare InkoopiiprOzen vermeerderd met de hier aangegeven marges overschrUden VOOS IJZEN EV MARGRS lEMEN EN POTPLANTEN A VOOK BLOEMSN Maximum gro siersmarge 35 op den inkoop Maximum detallUstenmarge ao op den inkoop B VOOB POTPtAMTRN Maximum grossi rsmarge 3S op den inkoop Maximum det iilUstenmarge 75 op den Inkoop Maxlmajn kwccfcersprUaen voor OZBN Prima kwaliteit 0 3a per stuk KwsditeH A 1 0 1J n aa m aa IV ziZ Bij afwijkende kwaliteit wordt een prijs toegestaan w ike een kwaliteitskiasae lager ligt Indien pfcze kwaliteitsklasse niet vermeld Is mag de prtis voor de afwijkende kwaliteit maximaal 75 bedragen van dien welke hiervoor genoemd is voor eerste kwaUtelt Hoogere prijzen worden als overtradingvan de PrtJzenbeSiChikking 40 No I vervolgd l S492 STOPZETTING BOJOUENKAASPBOOUCIIE Het Badrdfsdiap voor Zuivel maakt bekend dat haar provinciale afdeelingen aan de boerenkaasproducenteji schriftelijk bebt en medegedeeld dat il met inachtneniirl van het navolgende de kaasproductie moeten beèindigea Dt boerenkaasproducenten aangeslotenen van het Ksascontreiestation Zuid Holland en Utrecht voor volvetta kaas of het ContxeieSlation voor Zuivelproducten te Lelden moeten de kaasproductie beëindigen a indien i ztjn Ingedeeld In de i g n Mei groep op 1 November IMI b Indien til rttn IngadeeUl in de Z C n April groep op S Ntrvember IS43 c indien sü zijn ineedeetd in de a g n Maart groep op 22 November 1M2 De boerenkaasproducenSen aangesl nen van het XaasoootrAlesiation J4oord HoUand moeten de kaa ïproductie beëindigen a indien zij behooren tot de groep welke normaal In Oct Nov da kaasprodtictla staakten op 8 November 1942 b Indien i behooren tot de 14 n wlnterkarers op 22 November 19 Hieruit volgt dat de boerenksasproducciiUn op de hierboven aangegaven data de hun ter beschiklüng komende melk niet meei mogen verkazen doch met Inachtneming van te dien aanzien gegeven voorschriften Tnoelpn levetMi aan de daar raor aangcwenn zuivelfabriek fi een standaardisatiabedrljf Het vorcmrtaanda beteekent niet da evcntueele andere veipllchungen welk men mocht hebben mat betiakliing tot maUtlareringen b v leverinsspUcht ingevolge een contract mat de CM C hierdoor z jn vervallen los gram per a Voor zoover boerenksasproducenten geentchrlttellike mcdedeeüng met tjatrokking totde topretting der kaasproductie mochtenontvangen dienen ilj zich onveiwtjld tot deAfdeellng van het Bedrijfschap voor Zuivel Voormalige afdeellng Zulvelcontr61e derNederlohdstiie Zulvelcrantraie Ud Zuivel 1 waaronder U reesorteercn u wenden teneinde te voorkomen dat zij in overtredlnezijn mtsluilend die boerenkaasproducentenmogen de kaasproductie voorlsetten die eendaartoe rekkarde niirifielilko mededeelinj i waaruit blttkt dat de verplichttag tot soetlevering voor hen niet geldt van de Afdeellng van het Bedrijfschap voor Zuivel waaronder zl rysaorteeran ontvingen 349 i AANMRI OINf VOO RADEN INDDSTIIII EN GROOTHANDEL 4 Nefcasker van het Departe la en Scheapvaar Ba Secretarts Generaal ment van Handel Ntfverheld maakt 4nvervolg op het bericht in de dagbladpers van 17 October j l bekend dat de fabrikanten en groothandalaian die nog niet hebben voldaan aan de verplichting tot 1 rending der voorraadsformulieren alsnofï In da gelegenheid zullen worden gestald deze fiMnulieren bU de Rljksburoaux üi i sjgw Beia formulieren sullen echter ultenJIk op Maandag Novemtwr a s In tt B t der RljkSbaraaux moetan sfln NadrokkaUJk wordt arop gewasan dat te n dagenen die op genoemden datum nlat rxnhun verplichting hebben voldaan Oa atrang maatregelen rullen worden g ti f n waarbiloaraamiinderd straffen op graad van het mnwUich sanctiebaaluii tal bet bUaaricrbat sluiten van ondcrncn fpcn v ordl ytttmt