Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1942

I 42 GOUDSChiE A COL BANT f lPfPJ i Bureau Markt 31 Telefoon 2745 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Cheircdacleuf F Tieter Gouda 81 J ariwig No 31iM Postrekeninj 48400 lij nrstiniiig gibroik km nsn mi wiinig gis mi liten 1 TALIAANSCH OKNEBAAfc WEXOAI V KBRMACHTSBeRICHf ü een artikel van den Berlijnschen corr van de N R C Hetgeen te Toulon aan den dag is lofreden ziet men hier als de wilsuitil svan een belangnjk deel van het Fraaache officierencorps van f l ste totde hoogste rangen m welk verbandmen den naam van genwaal Weygandhoort noemen Hieruit volgen de voorwaarden welke buitscWand noodzakelijk acht mat het oog op een toekomstige samenwerking voorwaarden diedus daaruit zullen bestaan dat d Fransehe weermacht een zoodanige heivvorming ondergaat dat zij in de toekomst ingesteld is op de officleele re geeringspolltiek De we Ffnat Immeijtacht men volkomen te zijn ondermiJMdoor invloeden die njet aileen afwijkeqvan deze politiek doch er zelfs diana traal tegenover staan Duitschland Ualin deze het initiatief geheel aan Frank rijk Wat bij voorbeeta metsdmiraal D la Borde gebeuren zal moet Frankrljl zelf beslissen umjmiu BtHMfUOHd Beschermiiig van de jeugd NIETm DOMBER OP STRAAT In het Vetmndeoinsenblad is c igeno men een twsluit van de gccretaiissengeneraal van Justitit en van Opvoeding Weienschap en Kultuurbeschermlng betreffende bescherming van de jeugd Hierin wordt o m bepaald In het algemeen et voor bepaalde gevallen kan aas Jeugdige personen bene n twintig jaar de secretaris generaal van het dqHU temeot van Justitie de bevoegde praeorear generaai fungeercnd gewestelifk directeur van politie of het plaaiseiyk hoofd van politie verbieden xicb gednreode de daisterais of gedurende bepaalden tQd buiten op te bonden Dergelijke beschikkingen van het plaatselijk hoofd van politie behoeven astroepen door het 8e leger Ide goedkeuring van den bevoegden pro cureurgeneraal fungeerend gewestelijk directeur van politie Die van den pto cureurgeneiraai fungeerend gewestelijk directeur van politie behoeven de goedkeuring van den secretaris generaal van het departement van Justitie Aan Jeugdige personen beneden achttien jaar dia zich niet in gezelschap van een opvoeder bevinden i het verblijf in cafe s restaurants en soortgriijke gelegenhedeh na 21 uur verlHjden Aan Jeugdige persipnea beneden zestien jaar die zich niet in gezelschap van een opvoeder bevinden is het verblijf tn café s restsunmts en soortgelijke gelegenheden verboden Aan j ugdige p ersonen beneden achttien jaar is het gebruik van sterken dramk in den zm van de Drankwet 1931 in cafe s restaurants en ioortgpli ke gelegenheden verboden Aan jeuïdige personen hfneden achttien jaar is bet rocken in het openbaar verboden Aan jeugdige personen beneden achttien jaar die zioii met in gezel chap van een opvoeder bevinden is het bijwonen van openbare variété en cabaretvoorsteUingen na 19 uur verboden Aan jeugdige personen beneden achttien jaar is het verboden zonder toezicht van een opvoeder ge bruik te maken van speetepparaten welke voor het publiek tegen betaling beschikbaar zijn gesteld tenzij het gelegenheden betreft welke zich in de openlucht bij kermis en jaarmarkten of dergelijke vermakelijkheden bevinden De verbodsbepalingen zyn niet van toepassing ten aanzien van bijeenkomsten van het arbeidsgebied van de NationaalsociatlSti sclie Duitsche Arbeiderspartij in Nederland en van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden alsmede voor leden vsii den Nederlai dschén Arbeidsdienst in uniform De verbodsbepalingen van wijders niet van toepassing ten ancien van jeugdlRe personen die kunnen aantoonen dat ziJ op reis zijn Jeugdige personen die In strtld handelen met de voorschriften van dit besluit of een krachtens dit besluit uitgevaardigde beschikking worden gestraft met plaatsing in een tuchtschool voor ten hoogste drie maanden of met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste dul zend gulden worden gestraft 1 Opvoeders dlo door onvoldoende toe zicht Jeugdige personen overtreding van de voorschriften van dit besluit of een krachtens dit besluit uitgevaardigde beschikking mogelijk maken 2 Exploitanten van de genoemde gele fenheden die Jeugdige personen overtreIng van de genoemde bepalin en mogelijkmaken i pit besluit treedt i Dec In werking In het OoatelUlt dee wai 4 4md i l mssakmt liad verawacM 0 tCBtoomteUlBr Kaiist der Rohrmark werd Zaterdag In Den Uaatf in hetMauriUhuis geopend door KJjk commlf ail3 Rijksminister Dr Seysa Inquart In de zaalw ren o a aanwezig Oauleiter Vetter Hauptdlenstleltcr Schmidt de Gemachtigden vanden Rijksconunlsaari 0r Schwebcl ea Dr Volcker Proi Dr Snijder Gene ralsekreUr Dr Schneke iSJS BtUtb richt r rritz Stapf ntt ren op saiiitol ken eret r door rgrn d ti to IBTni feit ehoii Bn niM StwMi rond hoop lid llaarnd 41 ot f r niel I2 i I het Igcdtl eft op SI her voï I ver or kj VS bb iode 1 mm 4 ksmn ManHik I pi Duf di Wéormaditsbcdlcht Het oppeiWel Van de Duitsche weenaMht MÉalrt d l SO Rovember bekend In iMt 0p tM van den Ksukasus ftörtten berhaMOi Sovjetaanvallen onder zware ttrH en voor dejx vijand Ineen QMpt dto 27iten November rdM tfwMs a w ei evechten xeitlg VJOandeldke piMteerwagens vernietigd Jarhtvlieger chotpn vijftien vijandelt ke vlti BM i In d K lmukllitw im vfeleo gemototijeerde Ouitlche ttifydkracht i achterwaartifdM vert lndte n van de Sovjeta n vemiatigden tressen ravitaiUeeringsvoórrMen en Ki ea Mn tiiteengcslasaa gqvecbtifroep op Tuneimi WoIm en Don akteren de fcoepen MA ftel leger wederom hevige ntaer en JalaAtertoaanvsllen af in Wl we aaiMimMHiiliig mt terlte luoirt to jdfcr eliien Ia Sfeibtgrad slecht ylaaUelQke geveehUacfie Eigen tegenMnvaiie n iq de tOMl bocht van daa Den ha4den luocef De ladytaanvallen D ipoorweglailallatlea aan den middeolMq van den Don werden voortmet ea vaneheidette tranaporttrelnea eHig etartfen lo het eentntle deel van het Ooatellke front en ia het gebied van het Inienmeer nttainkten epnieow alle f andelttlce aadvallen IIS pAitsertragena werden lupotgasschoten In de Cyrenaica sloegen de Duitsch Itallaan fc ie troepen aanvallen van VljandeHJice pantserwagens af Luclit nvallen overdag en des nachts waren op Brltsche kampen en gemotoriseerde trijditrachten gericht GevechtsV ie gors vielen op Tunesiscii gebied vijan eU ke cQlonnes met bommen aan en farachten jden vijand aanzienlijke ver liezen aan zware wapens voertuigen en pantserwagens toe DuHsche van djen ïantfsche Zee bracKt een duiicbootjager onder beyel eersten luitenant ter zee Kleiner de door de Kngelschen overgenomen voormalige Crleksche duikboot Triton tot linl pn n nnm Je bemanning gevangen ill de Dozctte Westelijke gebie len en boven het Kanaal werden teven Bn iche vliegtuiKen ten val gebracht DuitSdie jagers zettcn de aanvallen overdag op de Zu dkust van Engeland voort en beschoten met goed effect tpoorwogdoelen Sedert den 15en November in een extra bericht melding is gemaakt van de groote successen van de Italiaansche en de Duitsche luchtmacht en de Italiaansche en de Duitsche marine in den tryd legen de Amerücaansch Britsche invasievloot voor de kusten van NoordAfrika zyn de successen nog aanmerke Hfk vergroot In totaal werden m den tOd van den 7en tot den 25sten November in de havens en Icustwaterrai van Vansoh NoordAfrika 23 koopvaardy en transportschepen van tezamen 155 000 brt tot kinken ge bracht Elf koopvaardij en transportschepen van totaal 100 000 brt l werden zoo zwaar lleiehadigd dat zü naar alle waar chijnlijkheid gezonken zijn 65 schepen van tezamen 398 000 brt werden OMohadigd ten deele zoo zwaar dat Ü waarschijnlijk geruimen tüd niet knukbaar zullen riJn Aan oorlpgsschepen werden 2 slag chepen en 3 vliegkampschepen be chadigrf een dezer laatste zeer em tig Viff toipedojagers en convooi öiepen weWen vemietiged alsmede Vu kruisers 28 kmisers torpedojagers n andere oonvooiichjpen werd en bejchadigd Bovendien werden in de Mveninstallaties aan de NoordAfri uansche kust tijdens byna dagelijkKhe aanvallen zware vernielingen en poote branden veroorzaakt waardoor joj meer voor de rsvitaillecrin waar vol nviterieel vernietigd werd lOBUWE WIJZIGING IN BRITSCBK REGEERING D politieke medewerker van de ily Herald spreekt van een Weuwe wijziging van het Brilsche kabi t in verband met de aanstaande be Penung van een nieuwen onderkoning r BrilschIndië Churchill overweegt Ijens het blad een lid der regeering w deze functie te benoemen hetg en n nieuwe wijziging noodig zou mnken e Observer acht het moeelijk ya s onderkoning van Indië een rw wordt gekozen In dat geval gwt Sir Tejhahadoer Saproe de meeste Korte berichten r fu he duikboot 151 dia ZflterJJJ K oulon te BwceloM is binnengelooC P ge aKif b Uie rd De bemanning jj wior dTO dtiur na den oorlog geln r Vo Ha ff bericht vin H vas Ofl li J l Jncdeeedeeld d t de Fr n che jJJ Hi Bïuiiion den t Ben and hebben gr ZljD nabUheld van Siaux City aij omgekomen loen hun toestel n er iÏÏj mbMssdeur te 1 uL rlt KerT te Lond i heeft een buxdurü oo Moskou len aan onderhcud t Eden de EnKebche nieuwsdienst utt ork meldt iIjD 16 Amerikeensche la Ito Belangrüke telling in Tunis veroverd Het 91Me communiqué van het ItaÜaansehe iioofdkwartier d d 30 Nov hiidt In Cyrenaica werden aanvallen van gepantserde vijandelijke afdeelingen afgeslagen Iti den Sector Tunis werden vijandelijjte co Jwqges welke door pant erwagens cesteund werden tot staan gebradit Zij verloren talrijke vrachtauto s Door n aanval van slrüdkrachten der spil werd een belangrüke stelIteg veroverd Eenige Engeüch Ame rikaansdie tanks werden vernield Bo v dien werden er meer dan ZOO gevanfenen gamaakf onder wie 21 officieren In weerwil van het ongunstige weer liel han onze afdeelingen bommanwerpen Alger nsche vli velden hevig bestookt waarbij vier vliegtuigen op den grond vernield werden Havenwerken en verscheidene opflagplaatsen werden getroffen Boven Cyrenaica werd een vfle uig door Duitsche jagers neeergeachoten BriAsche vliegtitlgen hebben talrijke bommen laten vallen op Tripalis en lichte schade vero yT B kt Er zijn 21 dooden en 43 gewontien onder de inwoners Een nieuwe lu AMUival in den afge loopen nacht op Turijn gedaan v ro rTaiakte geen belangrijke schade Een bommenwerper werd door artillerie getroffen en viel bü Nichelino neer Bij den vorigen aanval werden drie vijandelijke toestellen ïrgeschoten Het aantal slachtoffers i an den voorgaanden aanval bedraagt in totaal 15 dooden n 22 gewonden s nder de burgerbevol king OE KBtlGSVEBUCHTINGEN Volgens een commentaar van Liddell Hart de positie der geallieerden in Noord Afrika treedt in Engeland een zck ere ontnuchtering aan den dag Hü achrijft dat de achtervolging vari de niet zoo doeltreffbnd is geweest men na d overwinning by El Alamein had verwacht De strijdkrachten van de as hebben hun nieuwe stellingeri in NoordAfrika tnet aanzienlijlt sterkei strijdkrachten ereikt dan men mogelijk had geacht dus moet het 8e leger een nieuwen aanval eerst goed voorbereiden Daardoor valt de huidige pauze te verklaren Het verloop der andere gebmirtenisscn in Noord Afrika is eveneens langzamer geweest dan Uien oor Ter aanimlling op het Duitsche weermachtsl ericht verneemt t D N B o a dat in het Westen van den Kaukasus een nieuwe periode van ilecht weer alle gevechtshandelingen van eenigszitis grooten omvang heeft belemfnerd Na dagenlang aanhoudenden regen zyn de woeste bergstroomen bruggen en veren meesleurende gewassen tot 4 meter boven het normale peil In het gevechtsgebied tusschen Don en Wolga in den groote bocht van den Don en ten Zuiden van Stalingrad is de situatie tengevolge van de Duitsche tegenmaatregelen verder Verstevigd ofschoon de bolsjewieken met meedoogenloos gebruik van nheden tanks en infanterie opstormen tegen de door de Duitsche reservetroepen op de inbreukplaatsen gevormde afweergrendels De Londensche correspondent van DaghensNyheter meldt zijn blad dat het geallieerde offensief tegen de stad Tunis thans aan den gang is De activiteit in de lucht van beide zijden neemt naar ook uit Duitsche berichten blijkt steeds toe Aan het centrale Oostfront en In het gebied vpn het Ilmenmeer duren de gevechten toiet onverminderde hardheid voort De hoofdgevechtslinie der Duitschers kon echter overal gehandhaafd worden DE BRAND IN DE NACHTCLI7B Volgens United Press is het aantal d odeB tengevolge van den brand in de nachtclub Cocoanut te Boston tot 490 gestegen De meeste zwaargewond n verkeeren in levensgevaar Volgens de Dagens JtJyheter heeft de p litia de toegangswegen naar Bost 8t afgezet om de nieuwsgierige menigte van de plaat des onhei verwijdCTd te houden Tot de slachtoffers behoort le filmacteur Buck Jones Stel niet uit tot morgen wat gij é i heden doen kunt S itfaolc reeds nil een ruim bedrae f é over aan Wmterhulp Giro 5553 J Boeren uit hun bedryf ontzet OVERHEID MAAKT GEBRUIK VAN BUZONDEKË BEVOEGDHEDEN In Juli van dit jaar zyn den ecretaiia generaal van het departement van Landbouw en Visschery bijzondere bevoegdheden toegekend ten iJehoeve van de voedselvoorziening De e bevoegdheden zyn gericht tegen boeren die schromelijk tekort schieten by de vervulling van hun taak medewerking aan de voedselvoorziening Dat de overheM niet heeft geaarzeld van haar bijzondere bevoegdheden gebruik te maken is reeds bij vele gelegenheden gebleken Zoo is sinds Juli aan een reeka veehouders die veel te weuiig melk hebben afgeleverd of op bepaalde wyze b v door clandestienen verkoop melk aan het normale distributieproces hebben onttrokken de plicht opgelegd tot inlevering van een niet gering deel van hun veestapel In gevallen waarin de boer zyn verplichtingen tot in of aflevering van producten niet of onvoldoende nakomt kan hem namelijk op grond van het besluit waarbij de bijzondere bevoegdheden werden toegekend inJlevermg van andere producten worden bpgelegd 1 Het besluit heeft tevens de mogelykheid geopend tot nog strengeremaatregelen De secretarisgeneraalkan landi ouwei s of veehouders dSelich aan zee ernstige overtredingenschuldig hebben gemaakt of wel hunbedryf zoo slecht voeren dat zij nietlanger tot deelneming aan de verzorging van de voedselvoorziening kunnen worden toegelaten het gebruikvan hun gronden of bedrijf ontzeggenpc tallooze waarschuwingen in denWorm van strenge straffen van deJuchtrechters en van het opleggen vanlevcringsplicht zijn blijkbaar nog nietvoldoende geweest De overheid heeftdan ook thans voor de eerste maalgebruik gemaakt van haar bevoegdiKden die nog verder ga sn dan hetoplecgen van de verplichting tot intevcring van een deel van den veestapel Bij beschikking van den secrotans generaal zyn thans twee boerenin de provincie Noord Brabant diezich aan zeer ernstige overtredingenhebben schuldig gemaakt uit hun bedrijf ontzet pat de onderhavige gevallen waarin de wbrsctirlfteii ten behoeve tan de voedwlvoor ienlng schrnmelük zijn overtreden inderdaad van ern li en aaid ijn mn e blijlt n uit een korte opsomming van de daden der betrokkenen In het eene geval heeft de onflrrremer die niet minder dan tien tuchtrechterlijke uitspraken op zun rekening heeft OP pUisle opgaven gedaan btj de inventarisatie van vee van erwten en rogge hü heeft onrechtmatig hav r geteeld ea clandestien aardappelen geleveid iiij hield te veel pluimvee aan zijn administratie was niet bi gehouden en bovendien is gebleken dat hii belangrijke hoeveelheden melk heeft achtergehouden Hoewel het bedrilf 11 melk koeien telt had de man slechts twee dieren de zuivelfabriek opgegeven a in de zuivelfabriek opgegeven De melkleverantles 4an de fabriek was naar verhouding t Manb slechte reputatie en zl n tegenwerking bij controle niogen btJ deze opwimmuig niet ontbreken In het tweede geval waarin tot ontzettinguit het bedrUf l5 besloten is sprake vSn eenondernemer die bekend staat als nokkelaar en zich naar deze reputatie gediagenheeft De ofibren st van rogge haver nerwten van zün bedrUf was zoo Jaag datclandestiene aflevering zeker geacht moetworden Frauduleu dorschen van erwten het niet ter beschikking houden van rogge het niet inleveren van rog e en haver hotachterhouden van belangrijke hoeveelhedenmelk en het onbevoegd voorhanden hebbenvan een kaïn die kwali fk te rijmen vallenmet een juiste opvatting bIt de taak diehet bedryf voor de voedaelvoorzljening heeftte vervuÖerf V De overtield is yfch er v n bewust dat dexe maatregel heel zwaar iX Men kan er uit concludeeren lln het bijzortder degenen die 7K h aan knoeierijen schuldig maken dat het haar ernst is met de zorg voor de naleving van de bepalingen èn voor een goede uitvoering der maatregelen ten behoeve van de voedselvoorziening Dat de betrokkenen uit hun bedrijf z n ontzet wil niet eeggen dat de bedrijven thans verlaten worden Er zijn natuurlijk maatregelen getroffen welke de bedrijfsvoering in andere handen leggen die een beter gebruik van de mogelükheden die de bedrijven bieden zullen maken Zoo Is b v in het eene evai het heer van het bedrijf aan de Heldemaatachappjij overgedragen In gevallen die zich daartoe leenen lean de exploitatie ook aan andere boeren worden opgedragen waarvoor In de eerste plaflls die boeren In aanmerking komen die tengevolge vaa da huidige onrstandigheden in het bQ zonder door maatregelen van de Duitsche weermacht hun land verloren hebben De Nederlandscbe Landstand zal hierbij worden Ingesehakeld WIIZIGING RUKSAMBTENARËNREGLEMENT Het Verordeningenblad bevat een verordening van den Ryl 5commissans waarby het derde lid van artikel 56 van het algemeen rijksambtenaren reglement buiten werking wordt gesteld Dit lid luidt als volgt Hij de ambtenaar onthoudt zich van het uitsteken of hijschen van andere dan nationale of oranjevlaggt n Uit het uiterlyk aanzien van de ambts of dienstwoning of van het daarbij behoorend tfrf mag niet blyken van de politieke gezindheid van den ambtenaar of zyne huisgenooten UIT DE STAATSCOURANT Aan A M van Dommelen Is op zfln verzoek eervol ontslag verleend als leeraar aan de R H B S te Utrecht is tUdelük benoemd tot leeraar aan die school G H Frederlk wonende aldaar aan H P H Testing is op zijn ver7o€k eervol ontslag verIcfüd ala leeraar aan de R H B S te Middelburg aand e R H B S te Hoorn Is tljdeluk benoemd töt leerares mej W Huzink wonende te Enschede De secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken heeft het volgende bepsald Ie de speldjes van de collecten voor de Winterhulp mogen op de dagen waarop de iTizamelmg plaats vindt door het overheidspeisonecl In dienst of bU jteldeed gaan in uniform gedragen worden 2e het algemeen insigne van de Winter hulp het 2 g n klaverblad in siene zoomede het liulgne van den N ederlandschen Volksdienst mogen door het overheidspersoneel in dienst in burger kleed ing gedragen worden Het dragen van deze beide insignes in uniform is echter niet geoorloofd H£T AANTAL DIPHTHERIEGEVALLEN Blijkens de geregeld verschijnende opgaven van besmettelijke ziekten in ons laad komt de diphtheric den laatsten tijd in stijgende mate voor en wel zoodanig dat de verbreiding abnormaal genoemd kan worden Het ANP heeft te bevoegder plaatse geïnformeerd naar deze omstandigheid die het Sfaatstoeyieht op de Volksgezondheid wel eenige zorg baart Hier volgt het aantal diphtheriegevallen in de laatsie 10 jaar 1930 7450 I93I 5693 1932 5353 1933 4251 1934 2990 1935 1762 1936 1544 1937 106S 1938 1272 1939 1273 1940 1733 1941 5437 1942 12223 tot en met October Hieruit bUjkt dat h t uitzonderlijk lage cijfer van 1937 1939 in 1940 enigszins op liep In 1941 weer het peil van 1931 1932 bereikte en in 1942 een reer sterke stijging vertoont De cijfers per maand waren tn 1942 aldus r Januari 875 Februari 93 Maart 1038 April 10T7 Mei 1098 uni 111 Juli 1254 Augustus 1095 September 1624 October 2156 Er is dus een voortdurende stijging zelfs in die mat dat in de laatste maanden dubbel zooveel gevallen voorkwamen als in de eerste maanden van dit jaar Tegenover rond 250 gevallet per week in Augustus komen er eind October rond 650 gevallen p r week voor In alle provincies kwameft in October twee tot drie maal zoovee gevallen voor als in Augustus met uitzondering van Frie sland Groningen en Drenthe welke ongeveer gelitk bleven De sterkste stilging vertoonen Noord Holland Zuid Holland en Utrecht Ook kan nog opgemerkt worden dat het aantal voprkomende gevallen zich eenigermate verplaatst heeft naar een wat ouderen leeftijd H zal duidehjk zijn dat in deze omstandigheden allen ouders niet genoeg op het hart kan worden gedrukt hun Kinderen boven het jaar tot 14 iaar te doen inenten een behandeling die volkomen ongevaarhik en onschadelijk is DE POLITfOXEELE DIENST IN DE gem ente Het Veror eningen blad bevat een verorden ng van den RijkscommissaiMs voor iiet bezette Nederiandsche gebied betneffende den politioneelen dienst m de gemeenten De politioneel dienst in de gemeenten wordt waargenomen door eigen ambtenaren der gemeente gemeentêpofitie s de marechaussee De secretarissen generaal van de departementen vdn Justitie en van Binnenlandsche Zakeot wtfsetr de genHnaton ivi wftiffn He polftioneelt dienst donr eigen amhtenaren der gemeente wordt waargenomen Voor zoover e n dergelijke beschikking met wordt ultgevaarrllgd is het bepaalde onder 2 van toepa jmg Voor zoover de politioneele dienst door de marechaussee wordt waargenomen is de7e atin de zakelijke bevelen van n burgemec ter als hoofd van politie gebonden Bezold gde gemeen teveldwachtarb worden niet meer aangesteld Voor zoover de politioneele dienst door e fen ambtenaren der jemeente wordt vervuld gaan de bezoldigde gemeenteveldwachters over naar de gemeenteoolltie In de overige gevallen gaan de bezoldijTdc gemeen teveldwachters en andere ambtenaren der gemeentepolitie met uitzondering van de adnimjstratipve ambtenaren over naar de marechaussee De werkzaamheden der marechaussee op strafrechtelijk gebied blijven door deze voor schriften onaangetast De secretarissen generaal wan de departementen v n Justitie en van Binnenlandsche Zaken vaardigen de ter uitvoering van deze verordening noodzakelijke voorschriften uit Deze vei ordening treedt in werking op 1 December 1943 t Feuilleton Het Huis met de roode luiken door EMMA HOOGWERF 7 Vervolg Blikbaar stelde Beekman zoowel in jiïffrouw Caro aV in haar kamenier en het spoken w eiiug belang want hy begon over ajwtere dingen te spreken en wel zóó levendig en roet zooveel kennis van zaken dat Ada er van gemoot Na het duier toen zIJ alleen was aohtiergebleveji gmg zy e i Ixiek halen uit de bibliotheek Zachnes liep ze door de hall want ze moes langs de studeerkamer van haar grootvader om de bibliotheelrte bereiken Ze was eenigszins verrast toen ze daar stemmen hoorde Het was Beekman die sprak en ofschoon ze zich in het minst niet inspande om te luisteren verstond ze toch duidelijk wat hy zei Haar genegenheid kan wel naareen ander uitgaan roijniieer en dan20U er immers weinig kans voor mijzün Ze kru gt geregeld brieven vaneen ouden vriend uit Indië die Ada ijlde naar boven Haar voorgenomen bezoek aan de bibliotheek was vergeten Ze had nu alleen maar l ehoefte om alleen te zijn en met zichzelf te overleggen wat de bedoeling kon wezen van he £feen zij had gehoord Och eigenlijk was er maar één verklaring voor haar gi ootvader had natuurlijk zijn secretaris aangeraden om haar het hof te maken zoodat ook Beekmans toekomst finapoleel verzekerd zou zijn aU het op een huwelijk Uitliep Ze voelde üich innig verontwaardigd Hoe kon o hoe kon grootvaider haar zoo maar aan den man willen brengen vooral wanneer die mart Hendrik Beekman wa I Werd ik daarom op Beukenzicht genoodi d zuchtte zij O had ik grootvader toch maar Verteld van Rudi opden dag dat ik aankwam Dan had hymisschien ook geregd wat hü wentchte en dao had ik onmiddellijk weerkunnen vertrekken Opgewonden liep zü het v 1rek op m AI kleef de herfst Mt Jaar o k bulten ver aehtiiit mooi en r i toch waren eenlferegenbuien voldoende om herinneringen aande ergste momenten van de modderperlodeop te weUcea PK 0 tM Wc Po Alle textielkaarten volledig geldig Met ingang van t December 194tkunnen van alle textielkaarten welkeper 1 November 1941 zijn uitgegeven ook de punten 1 tot en met 20 voor denaankoop van textielproducten wordengebruikt Zooals reeds bekend werd gemaakt zijn de textielkaarten voor kinderenbeneden den leeftijd van 1 Jaar reedivolledig geldig ongeacht het tUdstipvan uitgifte Distributie van zeep Tot en met 31 December 1942 vea de volgende bonnen recht op het koopeo van de daarachter vermelde hoeveelheden zeep De met algemeen 452 femerkte bon vaa de bonkaart voijr voedlni smlddelen en de met P Eenhejd yeep gemericte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht aar uitgereikte kaarten geven recht hetzij op het koopen vao een stukje van 34 I l of 28 gram luehtgevulde eenheidstolletjfep 40 of 57 hetzU op het koopen van een stukje van 70 of 75 gram eenlielditolletzeep 14 15 ot 21 1 hetzö op het doen wasschen van vUf kilogram droge vuile wasch De met algemeen 453 gemerkte bon en de met 9 waschpoeder gemerkte bon van de aan Icinderen benedïjn den leeftifd van acht Jaar uiti ereikte kaarten geven recht het7lj op het koopen van 230 gram waschpoöder of zeeppoeder loude of nieuwe samonstelllng hetzij op het doen wasschen van negen kilogram droge vuile waach De met P Toiletzeep gemerkte b n van de aan kinderen beneden den leeftijd van twee Jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het Koopen van I stuk van 50 gram of voorzoover nog voorradig 75 gram toiletreep oude samepslelling £ ln kMuitea weerep 4e bonnen Benheldszeep P Wasehpoeder en P Toiletzeep vofirkolnf 1 zullen de distributied ensten in den iofip der maand December aan betrokkenen uitreiken Tevens de geldigheidsduur van de voor eenheulszeep aangewezen bonnen alèïemeen 412 Algemeen 431 N Eenheidszeep en O Eenheidszeep van de voor waschpoeder aangewezen bonnen algemeen 4J3 algemeen 432 N Waschpoeder en O Waschpoeder en van de bonnen N Toiletzeep en 0 Toilet pep verlengd tol en met 31 December 1942 Met nad uk wordt er de aandacht op gevesltgd dat ni 31 December 1942 de geldigheidsduur van geen enke e zeepbon meer verlengd zal worden terwlil na dien datum opK zooals m het vorige persbericht gemeld de aflevering van onderscheidenlijk zeep waschpoeder en toiletzeep 0T de bö den winkelier ingeleverde bnnnen algemeen 335 algemeen 370 L Zeep M Eenheidszeep algemeen 3 36 al meen 371 M Waschpoeder L Toiletzeep en H Tinletzeep niet meer geoorloofd zal zijn Een uitzondering zal alechts gemaakt kunnen worden voor bon 453 ai smede wegens uitgifte hiervan eerst In den loon van December voor de bonnen P Eenheidszeep J Waschpoeder en P Toiletzeep en neer half en half vervuld van het voornemen om dadelifk heen te gaan Toen zy zich echter weer te binren bracht wat Beekman had gezegd besefte zij dat de situatie toch nog niet zoo hopeloos voof haar was Beekman zelf scheen immers ook niet genegen op het voorstel Van den generaal in t gaan Ik zal morgenochtend grootvader alles van Rudolf vertellen nam zü zich voor Ik had onze verloving ook eigenlijk niet geheim mogen houden maar ik kon er onmogelijk ovor spreken tegen een vreemde Ja Want dat is grootvader nog altijd v r mu Misschien zal hy zich teleurgesteld voelen maar dat komt omdat hü Budi niet kent In ieder geval zal ik hern ook te verstaan geven dait het toch nooit Hecdrik Beekman had kunnen ziyi ook al had ik Rudi niet gekend S HOOrDSTUK VI Den volgenden morgen was er een brief van Rudolf voor haar Zö was op het punt hem bi zich te st ken om hem latTT te lezen als zij alleen wa toen ze zich bedacht en de enveloppe openscheurde Zij wist dat Beekman haar altijd gadesloeg wanneer zij een brief kreeg van haar verloofde maar nu rustte ook de blik van den generaal op haar De vrcugdeblos op haar gezicht maakte bij het lezen van don brief plaats voor doodelijke bleekheid Rudolf had hoope koorts gehad De hand waarmee ze den brief vasthield beefde en or trok een nevel yoor haar ogen Maar zij vermande zich en Ia verder Het bleek dat hij al weer wat beter was en dat hij op medisch voorschrift naar Nederland terugging zoodat zy zich niet verbazen moesT als hij zich spoedig op Beukenzicht vertoonde Wordt vervolgd ZON EN MAAN Zon ojp 9 38 onder 1$ 30 Maan op 135 onder 14 08 Men I verpUeht te verduisteren 3ion sondergang tot onsopkonut Lantaarns vaa voertuigen moetea een half nnr na sonsondergan ontstoken wonhm