Goudsche Courant, maandag 8 maart 1943

Ma n ïag 8 Maart 1943 Bureaai Markt 31 Tiiafooa STtf PoctrtkMlng 4MM GOUDSCHEdfeCOUBANT f rjli S cent per nu mmer t BBiBM l te Jaargtpi No 21184 Cbe r d cteur KTticXBR Gouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DUITSCHK WÉERMACHTSBERICnTKN Wat Waar Wanneer C reï ldf U HeX ÜSSfand il Aanvang 8 uur Thalla Theater Prima Donna met Zarah Leander en Hans StUwe Aanvang S uur a 1 S Onzichtbare ketenen met Alida Valli Aanvang 8 uur 1 Mkart T U uur Kleine Kerk Wljkavond WUIt I Ned Hervormde Gemeente 1 Maar 7 U BBT Nieuwe Schouwburg Revue Pech heeft pegh met Peter Pech Kmmy Axtioua e a W en 11 Maart 1 en 1 nur banMl Conferentie sprekers J Kits en ds H C v d Flier 11 Maart T M nur Nieuwe Schauwbrn g Opvoering tooneeispel Moeder door Willem Goossena volksooneel met Rika Hopper Willey Coossena e a AP0TVEKEB80IENST Steeds geopend des nachts alIMn voor geneesmiddelen Apotheek P WeUer Gou we 131 Formaties van derde Sovjet tankleger vernietigd i cWien wegens die uiitgifte van sfliJkkien die veirricJitiTugen van dien buiigeirlijken stfflnrf en andere dooir f vainiwege het eemeeinitelbestuuT verstlrekte diensten itijn met inigarag van 10 Maant een ige bepaliimigeni vervallen Voor inlKAtingen t it het bevoJkiragspegJBteir of uit het venblijifareigister worden in het ver volig de reobten geiheven bepaald by bealiult van den Becrödaris geneiiaal vian het departemeni van Biimenilend actie Zaken Benoemiiig onderwijzeres Met in an g van 1 taart is benoemdi tot onderwijzeres in vastten dienat aan die open bame lagere opteiduiigasohooJ B mej D J Schakel te Stolwijk thans l ildielijjik omterwu zerÈa aan dae scJiooJ Een LotU apothekeres aan het werk la haar veldapotheek Met vaste hand verdeelt zU de medicamenten PJC Borg Suo H Een stuk anU tankiescbat der paracbuUsten gaat In steUtaf H t oppeii evel v n de Duitsche t maakt d d Zaterdag be kcnO jlaoJpet Noordelüke front van het vj aoSlTVCCelioetd werden tateren STcëVeeUea tMsea de vaoT een oniainmUb in den stnfd feworpea onnattee L het 5 it bobjewiatlaalie leger beSutd Twee bolajewiatiaebe dlviaiea Xden totaal vemietigd Enkele aoaare werden zwaar geteisterd Onze i pen konden niet m er dan 1000 Mnogenen maken BefaalTe talrUke uimie wapeua en voertuigen werden H ftnkken geoehat en meer dan 250 traillenni en granaatwerpers buitnmaakt De vQand leed bijzonder Iwue verlieieB aan menseben die nog iMoamea als gevolg van het feit dat M de vineht talUMce bolsjeWtstische nMaten in hot oventtoomde moeraankied omkwsnen Aan bet front tnaachen de lee van lUot en Koersk werden gisteren ileshts gevechten van plaatselijke be ekenis geleverd De zuivering van het lerrein ten Znldwesten van den middenloop van de Doneiz en in liet gebied ten Zoiden fia Charkof maakte nieuwe vorderinnn Verscheidene verstmolde vijande e groepen werden vernietigd b deo centralen sector van het front Milnkten ok gisteren talrijke aannllen van den vijand Bij en ten Zuilen Van Staraja Rnssa zette de vijand tjii aanvallen die gesteund werden door kraelitig artillerievuur pantterwigena en alagvliegtuigen vot rt Hij wd opnieuw bloedig afgeslagen 31 paataerwagena bleven vernield voor Mse stellhigen staan In de wateren van het hooge Noorden telen DuiUche evschtivlieitulfen een vQindeltJtc convool aan Hierbij werden een koopvaardUschip van 6000 br t tot zinken llbracht en een ander groot schip beschadigd In de MIddtllandKbhe Zee boorden Dultiche lavechtsvljegtufgen van een vijandelijk con fool drie koopvaardijschepen met een ge umenlUkcn inhoud van 26 000 br t In den frond Aan het Tunesische front tiechta gering pltatielUke kiljgsoperatlea ten formatie Brltsche vliegtuigen deed gliteravond een aanval op West DuUsch Ifbled De bevolking vooral in fi en leed varliezen Branden brlsantbbmmen veroorzaakten in woonwijken en aan openbare gebouwen zware schade Nachtjagers en nichidoel artlllerie van de luchtmacht schoten 19 der aanvallende bommenwerpers neer Het o pert ev eI diar Duiitoche we rmacht deelt dl di Zondlaig imedie By het hrnr géhooM van de Koebati en aan tiet tromit van die Miocs ejN die Donetz zUn istiapein allechts eev eaiilten van plajatse ke bebeelkaiiis geleverd Door aatwiallen van DuitBche tankeenlyxten werden ocnoentrotiieB vn d e U D S S It BASIS VAN DE WERELDREVOLUTIE De beteekenis vj r de wereld van de Octoberrevolutie bestaat niet alleen daarin dat zy het groote initiatief van een enkel land vormt om het imperialistische systeem ten val te brengen en dat zij den eersten haard van het socialiame in den oceaan van de Imperialistieche wereld vormt doch ook daarin dat zU de eerste etappe van de wereldrevolutie en een machtige basia voor d verdere on looiïn hiervan is Vraagstukken van het Lenlniame door Stalin bllidlt 4c 191 M V f IN BB rooLRcn aanspbaken De Aroerikaansche geschiedkundige Green Aaher heeft voor de Amerikaansche radio Wrklaard dat de Ver Staten nooit de PooUche elschon inzake de Westelijke Oekraïne en bepaalde gebieden In Westelijk Ihuiand zuilen ateunen daar deze Poolsche Chen on democrati ch lUn Amerika kan IMt voor de eerzucht van bepaalde Poolsche vingen opkomen De Poolsche eischen inaeten uitern extreem genoemd worden De verklaringen van Asher zouden gainspireprd zlJn en hebben in Amerikaansche E tleke kringen root opzien gebaard Men houwt den uitlatingen van den Amerlnsoben hoogle raar ala het bepalen van standpunt t a v het conflict der SovjetRie met de Poolsche emigrantenregeering TAUN MAARSCBALK DSIt SOVJRT VNII ItaUn is naar radio Moakou meldt benoemd tet maarschalk der Sovjet Unle Het Amerlkaajuche bureau voor oorloga lichtlng maakt iMkend dat de totale ver£ n £ der Amerikaansche strijdkrachten p W man bedracan Hiervan waren 43 675 IW van het leger 24 0 e van de marine 7 Het aantal slachtoffers van den laatsten JMhlaanval op BeriiJn is naar het D N B wmcemt gestegen tot 4S6 dooden en Sl argewonden ViTENSCHAP nillEO MICBOSCOOP UITOEVONDEN 1 rmsche bladen hebben Vrijdag eep g gepubliceerd omtrent da opzlenwtnde uitvinding van een stereomtcro jpp dal als hulp apparaat bt ralscropen fwruikt kan worden en dat na lange voor ditijen thans door zijn uitvinder den 1 dr Alvar Wilska gedemonstreerd la de Finsche mcdlsclie vereenlglng net apparaat maakt diepzichl moRelUk blJ ucroscnpische waarnemingen hetgeen tot Jflcn io vakkrmgen bU meer dan 100 U e vergroofmg voor onmogelijk ver SfJI De Finsdie chirurg heeft zijn S dlng than gedemonstreerd bij een K voudige vergrooting OELD EN GOEDEREN UT JAARVEBSLAQ aZMECKSCIIAPI ELUK EIGENDOM V i fSftjS PloitaUe iaIdo is verder ges ciïen tot inrl l 53 489 Gemeld wordt dat JJ hurlng der eigendommen gunstig la bist n 279 100 v J ƒ 282620 Van de JJInst wordt eerst 10 pet lonv toe aan t i caervofond zoodat ter vcrfc overbltJtt Ï6l 190 ƒ 254 358 Voory J Wordt hieruit een dividend van 5 pet t d gewone en preferente aandeelen uit Sci i f I HotMjf uy pMuerbniifc in toom l Mart eiken dag wat atroom ESS tschrtJvtngon enz resteert een netto bolsjerwiejoen uiteen gieidlreveirH venKhei Jpne bondlerdien ge nangenienL ea een talkijise buil weirdlen binnienigiebreichit In de pimte ten Zuiden van Charkof hebben sn ie taoepen van het leger en de Waffea S 8 aterken tegeoatand van den vijand gebroken en hem nv het Nowden ternggeworpen De Ingesloten formaties van het derde bolajewistdtoehe tankleger bestaande nlt doelen van het twaalfde en het vi ende pantsercorps een cavalleriecorps en drie diviesies Infanterie werden vernietigd Het aantal gevangenen en de buit konden eerst voor een deel geteld worden Tot dusver liJn geteld ruim 225 kanonnen 61 tanka en ruim 1000 voertuigeh D bloedige verliesen der bolsjewieken zijn bnitöigewoon zwaar In bet gebied ten Weaten van Koerak en in den geheelen sector van Orel wisselden krachtige vijandelijke aanvallen af met sucocsvoye eigen tegenaanvallen Ofschoon de vijand verscheidene versche divisies in den strijd wierp gelukte bet hem op geen enkMe plaatis successen te behalen Binnen het bestek van systematische eigen bewegingen Is de stad Qshatsk na voltrokken ontruiming zonder atr jd aan den vUand gelaten Alle pogingen van de bolsjewieken de Duitsche lonnakingsbeweginjen te verstoren bleven vergeefseh In den aecior van Staraja Russa is de vijand ook gisteren steeds weer tegen onze sterke afweerstellingoi opgestormd Hij werd met zware vierliezen aan tanks en menseben teruggeslageif Ten Zuiden van het L adogameer gelukte het onze troepen door een plaatseiyken aanval hun stellingen te verbeteren DaarbU werd betialve een talrijke buit versch de honderden gevangenen binnengebracht In vele sectoren van het Oosteltlk front hebben stejlce formaties van het luchtwapen door zware aanvalsslagen op vijandelijke troepenconcentraties stellingen en ravitailleeringsverblndlngen de troepen van het leger gesteund Aan het Zuidelijke front in Tunis hebben Duitsch Italiaansche troepen plaatselijke aanvallen ondernomen tegen den vijand Verkennlngsatrijdkrachten drongen diep door in het vQandeltike gebied CevecWsvUcgers voor den stryd op korten afstand hebben met zichtbaar 9ucces tankstrtjdkrachten gemotoriseerde colonnes en een vijandelijk luchtsteunpunt aangevallen Door den reeds gisteren gemeiden aanval van het luchtwapen op een vQandeiljk convool is een nieuw gi aot vróehtschip beschadigd Bij den afweer van vtjandelijlre luchtaanvallen op twee plaatsen aan de Atlantische kust van Frankritk zijn drie viermotorige iKimmenwerpers en twee Jachttoestellen neergeschoten SYTSJEFKA ONTRUIMD In het kader van de frontcorrectie die in den centralen sector aan het Oostelijke front de laatste dagen op eenlge plaatsen is uit g evoerd hebben de Duitsche troepen naar et D N B verneemt hef ten Zuiden van Rxjef gelegen Sytsjefka ontruimd RADIOPROGRAMMA Dinsdag Maart minrsnm I 7 19 Gr 7 30 BNO 1 40 Gr BOS Dt Taalcursus tJO BNO 8 50 Symph ork 10 00 Francis Keth 10 30 Orgel 10 45 Francis Keth 1115 WlUy Kok 12 OC Almanak 12 00 Muziekootps Weermacht 12 46 BNO 1300 Coll Muaica Devina en lezing 14 00 Boyd Bachman IS OO LuisterCits IS 15 GOV 16 45 BNO 17 00 Canuval 18 00 Plano 18 30 BNO 18 40 Voor den man 18 15 BC Tenor en plano 19 50 Dt Taalcunui S0 15 Wat de pot schaft Ï1 4B BNO 22 00 Orkest Grigoraa Dinicu 22 20 34 00 Gr Kllversmn H 7 15 7 40 Zie Hilv I 7 40 Ovmi 7 50 Pol weekpraatje 8 05 Gr 8 30 MfO S 40 mmo 8 00 Gr 9 I5 20 Voor hutavrouw 10 00 Coded uitz 10 30 Zang en piano 11 00 Van zee en zeelieden 11 30 Zang piano en fluit 12 30 Landbouw ultz 1243 BNO 13 06 Arnna or c 14 OO Godwl uüz ItM Gerard van Krevelen 15 30 Coimes alen in ziekenzalen 16 00 Otto Hendriks 16 49 BNO 17 00 Voor de Jeugd 17 30 Kinderxang 17 45 Sp v d dag en BNO 18 00 Kinderzang 18 15 Froatuitz 18 30 Gr lO OO BNO U 19 B C KUlas xan Beeck 111 46 BNO 19 99 Gr 20 19 Symfl coscert 21 2i Plano 21 49 BNO 23 10 Avondwliding 22 20 34 00 Zie HUv I I RECHTSZAKEN ADJIONCT COIVfMnta IN RET GELIMC OeSTEl D Dri weken geleden werd door den Centralen raad van beroep de zaak behandeld van den burgemeeöter van Utrecht den heer C van Ravenswaay tegen den adjunct commies van Maatschappelfik Hulptietoon C F uit Utrecht Het betrof hier een voortaetting van een behandeling voor Iwt amMenarengerecht bij welk college C F In beroep was gekomen tegen zijn ontslag als gemeenteambtenaar welk ontslag hem door den burgemeester was gegeven D adjunotoom mlea was ontslagen omdat hU In diensttijd een politieke demonsta atle had gegeven door op den dag dat de Joden de verplichte sten moesten dragen op zijn kantoor te komen met ztüj een ster dexe aan lijn collega s toonpnd m de woorden Jongens dat hadden jullie Van mij niet gedacht hè Een der aanwezige ambtenaren had zich bijzonder aan deze uitlating geërgerd HU had den vertrouwensman van M H In deze kwestie gemengd die op zltn t eurt zich naar aanleiding van deze klacht in verbinding stelde met het stadhuls waarop het stadhuis de tM iitie met een en ander op de lioolfte Stelde Het ambtenarengerecht verklaarde hetontslag nietig waardoor C F dus weer Inzün functie hersteld zou moeten worden Burgemeester v ïlavenawaay teekende tegen de beslissing van het ambtenarengerechtberoep aan by den Centralen raad van beroep i cze uitspraak doende bevestigde deuitspAik van het ambtenarengerecht waardoor doorderhalve de adjunct commies in hetgelijk werd gesteld l NTBANSr De taak een conferentie houden met het doel een onderzoek In be stellen naar de vTaa g wat coUectiet gedaan kan worden om aan de revolutionaire agitatie een einde te maken dib 200 bereidwillig van Moskou uit over de geheele wereld wordt gevoerd is zeer uitent Er is niet één natie die niet geleden heeft van de actiyiteit van die organisatie die van Moskou uit werkt voor het bevorderen der wereldrevolutie Times van 18 Maart 1938 i TWEE JAAR NEDER LANDS CHE OM ROEP Herdenking te Hilversum Op feestelijke wijze heeft de Nederiandacihie Omroep gisteren te Uil Versum het tweejarig bestaan her dacht In een büeenkomst in de studio aan den s Graveiandschenwog d door een giroot aantal autoriteiten werd bijgewoond heeft de dirccteijrgenéraal een overzicht gegeven van hiet belangrijke werk dat in de afgeloopen jaren i £ verricht en mftt vreugde heeft hy kunnen constateeren dat de omroep er inderdaad in geslaagd xs terrein te winnen De Nederlandsche omroep heeft zyn plaats in het cultureeie leven gevonden en net groeiende aantal luisteraars vormt het beste bewijs dat men het werk van den omroep waardeert Jhr mr de Ranitz loco secretarisgeneraal van VoUcsvoorlichting en Kunsten heeft aan den anderen kant getuigd van de waardeering van de overlïeid voor den arbeid van den omroep en zoo werd deze tweede herSenkitig inderdaad een feestelijke herdenking die tot tevredenheid aanleidmg gaf In de stijlvol versierde zaal van de studio waar men o a den leider van de afdeeiing Rimdhink bü het Rijkscommissariaat E Taubert den directeurgeneraal der P T T ir W L Z v d Vagte defl leider van het Arbeidsfront H J Woudenberg den secretarisgeneraal van de N S B ir C J Huygen den burgemeester van Hilversum jhr mr E J B M von Bönninghausen en den directeur van de Nederlandsche Kultuurkamer mr E Otto onder de genoodigden zag werd de feestelijke bijeenkomst geopend met een programma van Nederlandsche volksklanken Tof slot werden de aanweziigen vergast op de zeer geslaagde Landenrevue Europa die door dr H A Merkelbach was samengesteld en die onder zyn leiding werd opgevoerd Een keur van artisten die de laatste jaren aan de radioprogramma s hebba meegewerkt traden op Dr ing W A Herweijer directeurgeneraal van den Omroep zeide in zijn jaaroverzicht o a er zich van bewust te zijn dat een groot deel van ons volk nog afzijdig staat van den geest waaruit de omroep werkt Doch de ééne ondeelbare Nederlandaehe omroep is door breede lagen van ons volk aanvaard Tijdens het afgeloopen jaar ia het aantal luisteraars weer sterk toegenomen Sinds 31 December 1941 is het aantal oeatellcii nu 10 000 minder en het aantal aansluitingen op de radiodistributie 50 000 meer zoodat er op 31 December 1942 1 473 169 aansluitingen waren dus een stijging van 40 000 Jhr de Ranitz zeide o a dat ook op dei inhoud van de programma s van den dioomroep de totale oorlog zijninvloed zal uitoefenen Het is levensnoodzaak voor ons volk dat ook de radio voortdurend leert de strijd tegen het bolsjewisme is er een om leven of dood om cultuur of barbarisme om een Germaansche gemeenschap i n een verbonden Europa of een chaos PJC Dahm Atl tt Zoo moet de mrbep zijn oorlogstaak vervullen Kj de geheele pro grajnmaSamenstelling moet duidelijk een hoofdmotief overheerschen Het is de taak van den Nederlandschen Omroep ons volk te wekken tot een Germaanach en Europeesch besef Het ia een gelukkige gedachte geweest een groot deel der programma s op te stellen in het teeken van Europauitzendingen De waarde van de Germaansche en van de Europeesche kuituur voor ons volk kan niet duidelijk genoeg gemaakt worden De programma s zullen belangstelling moeten wekken vobr de geschiedenis van Europa en voor de veelzijdige uitingen van de Europeesche kuituur Er zal gewezen moeten worden op onze natuurlijke taak in Oost Europa Doch ook de meer Nederlandsche uitzendingen waar bovenal de volk seigen kuituur wordt gebracht kunnen en moeten medewerken tot het groote doel DCrrSCHEBS OPOKLET Volgens par 1 der Auaweispflichtveroidnung 130 4a ziJn ook alle Rijksduitschers die het ISe tev isjaar hebben volbracht trerpllcht Steed een geldig te hunnen name gesteld van een foto voorzien officieel bewijs bij zich te dragen en op ver ngen aan eiken Dultschen en Nederlandschen politiebeambte te tbonem Rijksdultechers die een dergelijk bewijs niet bezitten kunnen bü den Beauftragte des Relchskommissars Polizeioffizier voor de provincie waar zij woonachtig zijn onder inlevering van twee foto s 37 x 52 nun de uitreiking van een voorlooplg persoonsbewijs aanvragen Wie zonder een geldig bewijs wordt bevonden stelt zich bioot aan het gevaar fc worden overgebracht paar h t naaste politiebureau en aan straf RAUTER SSrGruppenfUhrer und Generalleutnant der Polizei ON E BRAVE BCRGERLUKHEIB OP BBS MATJE HedenaivioinKi om 19 00 uur reekttj Miax BWkaijil via Hiiveflsium 1 zijn pQl iiéikie wieiökpipaatje uit Heit is getitaM Onze hPaive bunigemliijiloheid op het matje todsfuetmi StcMSHUUt 9 Goudtche Orkettvereeniging JUBILEITMCONCERT BU EERSTE LUSTRUM Ter geOngemihMid wam haar viijfjarig beataan de Göudbohe Orkeistvereeiugmig ZartardiaBarvlDtid m Kunstmin een jutuüeumoonoert De giroote tieciieekemis vooc hat Goudisohe muzieklievein van een veineeiuginig eüs de G O V Jiigt vooiiaj hierin diat ziJ haar weritende leden tal h it beleven vain een groot muiziielkgeinot boeogit daar mmwrs pa höt aeH beoe Hanën de muziielk tot in die punitjm doet kenmeti en in s uaait stelt er schoonheid van te genielen De gmoq toewijitling en de emstitge ïtiudie waarmede deae uitvoemmg w s voorbenaid veirdlienien tjaarom ten aoeirsilie waandleei ing Al waren er dan n oig vensdhiflllende oenvollkorneinlheden en verraadit die samjeniklamk der msitirumeniteo voomal de vialten nog te dikwijJs diat rrwn lie dioen heeft met oen onioeat van aimaleura toch was er veel lie gen ietcn en he publiek heeft telkens op jjeor haptellyke wijze van zijn ngenomenlhieid met het ge bodame doen biijtoen Het v oamaann tie nuininer wac het tweede Pkamoconoert van L van Beelhoven een werlc dait ta 1795 gecomponii end en m 1798 oniigeweT t wjrdi en diait Of 29 Ma iit 1796 bü zijn eera e ap jredicn in hSt openbaar in YvA Weenschie BungitDwatfr dioor Beetihov n ten gehoone woei gabnariit De soliste mej Angnie Nledertwaigt heeft eèn briJliani ie vemUslOtimia poBtren en het orkest heeft mat giroote ttoewudlm t eg leid Oak ftwit een gaair tóemerie werkjes na die pa jffle Noctinïve in E gr t en Barcarolle van Chopin had n ej NecJierbragt V C el succes De G O V was hot oonoeit bogonrjetf mot de roelodiiSUBe ouv artiuire Tiilus van W A Mozant en na de pausie werdien U i tlg x e d die omwriure ïWst vam Gouruod een scène uut Das Naohtlager m Gnainadla ven Preujaeiv Al bumblatt van R Wa pwr met zetr fnaaiiein samcnüd ank dltr mstirumenl uen en fragmieniten uil Lohengrin van Wagner Ad interim Uit het Gemeenteblad VERKOOP VAN BOUWGROND AAN SCUIELAND S HOOGEN ZEEDUK De burgemeealer beeft besloten te verkoopen aan A M de Korte alhier een peroeel ter grootte van 2960 M 2 en aam de fiima J Slegt alhier een peroeel ter grooit tie van 5950 M van den bouwiBrond aan Söhielandfs Hoo n Zeed ijik voor ƒ 5 peir M Het pemoeej van de finmia Slegt is gelegien naast het reeds aam de fipna veTko 4i te errein en het parooel van dien heer de Korte naast het tenrem van de foma SlegtNEteiiAe peroeeten beslaan die voJlfe diepte van het gemeentelijk eiigendiom ter plBBtse het teraein van den heer de Ko rfe over een breedte vam 25 M en diat van die tam SlpQgt over een Ureedifce van 50 M Aankoop stoep Van Ri M F J SnuuMeis 8il hiia r is aajiigekiocfht een aan die Gou w buiten de rooiTiji gietegen strook gromd slo cp ter gïxxjtte van 18 M irondrailing niet goedgekeurd Aan hot besliuiit van den buingemeesler genomen liealiuiit toit ruil iing van eenige perceeilen iponid aan de J cjubeirtsliraait met de firma giebr IJsseilsteui alhier is goedikeuring door dien eommifisaaiiB dier poxxvincie oaiiliioudien De burgemecsteir heieft besloten van diit besluit in hooger benioep te gaan Begrootingstekort De burgioimieester h 5eft naair aamteidkug vao een schrü veo van dien commissaris der provincie de oorepatonkelijke bagfoolinig 1942 gïwijziigd waarbij het tekort van den gewonen dienst nader bereloénd is op ƒ 604 083 94 Onderwijsbedragen De burgemeester heeft besloten het voor 1942 besohilkibaar te stellen bedinag per léerüm g te bepailen op ƒ 23 72 Heffing van rechten In de verordeniing op de heffing van DISmiBtrnEKAARTEN GEROLD MEJ P SPEUm t C 62 jairi8en leeftijd is in het rual liuis Juliama van Stolbei naar zü den liaataten tijd woonde CKwirledeo mej P SfMuijt diie in Souda eboien ia en meer dan diertig jaar oniderwijaeaies bij het opembaar teger ariderwüs te Amsterdeni is geweest Haiar stoffeJiijik oversohort zri Donliej dag worden georeaneeni na aandoomst van trem 11 47 uur hailte DriehiriBWes erveiM VERDUISTERT GOED In de afgeloopen week heeft de politie t wiratig pipocessen verhaal opgenmaak t weigois Hchtuiitslinkllng uit pendien E e buiaen zum voor drie dagen van hat stooomnet atHgesnedien Burgerlu ke Stand Oetoreai Maart Cbrlstina Bemardiua d van H A v d Meer en J M Smits Turfsingel 00 Maai t Erzsébet Annuska Klórl d vanM Csinadi en E Bosémji J de Haenatr n Joseph August Maria c van J I GooBsens en A A Berdkig Hoogstraat 17 9 Maart Dirkje Maria d van J M Schouten en W M van RoUen Baanstraat S0 OadertnwwSi 4 Maart J Brutistens en Th F A Dtaco W de Bruün en A A Hoolmetjer J Verdouw en M A J Muller A Jongerlua en P J Leeflang J L Bol en J Gerritaen J van den Heuvel en N Verboom P P Stamps en C J Koolmees J D Sanders en E C den Hartog A T Eijken en A M Erberveld C H Verdutjn en W L Kortland OTCtlcdaai 4 Maart Catharlna de Jong 71 i In een winkel is uit de liaadi vism een koopster een poirtefeuiiMe ontvreemd met vier lev ismidüfelen stumi textiel tielen aairdappettasPten 2 anoeplcaar ten en een zeefikaart In dte Pepepstraat is een onalgealioiten voor eea pand öoorgeaiet heeranrijwiel eestotani Uitslagen van Zondag A D O KAMPIOEN Kamp ioenschap van Nederland Enschede Feyenoord 0 0 Willem II Heerenveen 2 6 Eerste klasse Disrict I beslissingswedstrijd eerst plaats Hermes D V S A D O ï t A D O kampioen District V LS C AchiUes 0 0 District II 3e klasse B Olympia OJN A 1 3 4e klasse E Bodegraven Gouderak 3 0 WaddinxVeen Ammerstolsch S V A S V n o Reserve 2e klasse A A D O Hl H B Il 2 5 DH C III H V V n 2 3 O N A II Quick II 0 2 Reserve 2e klasse B De Musschen II Pevenoord IV 2 2 Neptunus III A D O IV 2 2 R FC III S V V III 2 1 Reserve 2e klasse C Gouda H C V V II 7 2 O D S II Excelsior III 2 5 RF C II Feyenoord III 0 0 Xerxes III Emma II 4 0 Reserve 3e klasse H G S V ü V O C n 2 2 O N A Hl Neptunua In de plaatselijke bladen kunt u de adreasen vinden waar u melding kunt maken dat boeken voor de boekenactic door i den Nationalen Jeugdstorm kunI nen worde afgehaald De NeI deflandsche arbeiders in DuilschI land zullen u er dankbaar voor tiJn IV 2 3 RFC IV Olympia II 7 Oj Schoonhoven II Sparta IV 1 9 Voorcompetitie om d n Nederlandacheo V o e t b a 1 b e k e I Groep E U V S H B S 1 4 V Ü C Gouda 1 2 Groep H Cromvliet L r C S 3 V V P V O G E L fl 9 Groep X G S V Moordrecht S 0 Stol wiJk Haastrecht 2 4 achtige zaal met buitengewoon hooge Bolderifiig waar het gele hcht vandaan kwam da t de ruimi vtdde kon ik niet omtdekken maar het gaf een gloed aan de kleurige tBpiJ1ie x en stoften dia vloer en waiuten ierden aooals het licht dat telkens weer doet op de schilderijen van Remtonandt Aan het eind der zaal stond een groep menscheni en op een verhevenheid zetelde oen wdtto gedaante blukboar de prinses Onze geleider maakte een diepe buiging voor zy n souverein roet de oruia volgbaie gratie van den beediaafden Oosterltog en oc wij bogen Alfred keek me even aan hij was volkomen op zijn gemak en in ziJn bUk hg zooveel ails een waarachuwkig om mi door al die deftigüieid niet van de wijs te laten brengen Daar was nu wel geen gevaar voor ofeohoon ik toch moe toegeven dat de wijze waarop deze ontvangst in elkaar was gezet werkelijk imponeerend was Na halverwege de zaal op het voorbeeld van onzen ge leidiar nogmaals een buiging te hebtea gemaakt kwamen wy eindeWjk tot voor de verhevenheid Op een zilveren zetel met pauw blau we kussens bezet troonde een nog jonge vrouw gekleed m een lichtrose sari die mei smal gouöborduunsel was afgezet liaar gelaat was bedekt door n dunnen zil verkteuTvgcn sluier die op hot hoofd werd vastgehouden door een wromg van fookek nde diamante Haar sluier was zoo dun dat haar trekken or doorheen te onderscheiden wareru Zij bewoo zjioh ndet maar keek ons mat haar groote ernstige zwarte oogen strak aan Achtq haar stonden eenige hofdames jonige meisjes bliJkibaaT in vensch ilIïTKie kleuren zijde gekleed en met diamamteti getooid Wordt vervolgd FeuilliBton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doorT J A U CORDENS 56 Hek gaat haer ptocWag toe Keenjng We hadden eigenil jjk wel wat meer toilet mogen maken InitUBschcn baddien we den tijd om onize omgeving op t nenven en het prachtige paneelwerk te bevronderen dat tO t manahoogte de wanden bedekte en diat met mlver en paarlmoer was Jnigelegd Door eenige tanien aan de zoliderinig viel een aacbt getemperd ivJ t naar binnen We w orsn nog aan het rondkijken toen de zijiJen gOTdujijiep aan het andiere emde der zaal weïiden terzijde gesohoven © n een jonge Inidiiër binnentrad met een ryk versierden tulband op een haflisketen mot fWckerende gpoene steenen over zijii wittie gewaad en gewapend met een sabel zooalfe Chowandra die dmoeg maar met een gouden scheedfi aan een goudien keten IQN EN MAAN Zon op 7J0 onder 18 32 Maan op 8 51 onder 22 25 Men la verpllcbl Ie verttulsteren van zonsondergang lol tonsopkomst Lantaarn van voertuigen moeten een halt aar oa coosondergang ontÉtoken worden Hij wenkte ons hem te volgen en v ij werden geleid door een aantal zalel die alle kostbaar in Oostersdven stijl waren giemeubeM en in zoo er van elkaar versohiMcn dait in iedere zaal een amdtói kleur overheerschend waa Ben der zalen zag uit op een kleine meit zuilen omgeven bininenplaata waar een fontein klaiterde en toen wü deze zaal verlaten hadden bevondten wij ons wederom in een groote hal en voor een deur of liever gordiyn waar wederom vier sokiait en de wacht hielden E venals hup makkers onder de voor galerij waren zü met pieken g ewaipend en dezelfde plierfvtighêden voligden de een stampte met de schacht van zijn piek op den grond de wapens werden gestrekt en h et gordijn opende zich Het schouwspel dat zich nu aan ons oog vertoonde zal ik nooit vergeten We stond en aan hel einde van een reus I