Goudsche Courant, maandag 5 april 1943

pio d r € April 1943 BiireftBi Markt 31 Ttietaoa r l PoMnkentojt MÖt GOUDSCHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pril 5 cent per nummer tc Jaarganl No 21309 CiMtradactmr r TIBTKR Oouite DE NED AIWEIDSDIENST iemonsireert in Leeuwarden W lERMACHTSBERtCHT TdvJETAANVAL OP KOEBANÈRUGGE ÈRUGGEHOOFD Qevechten duren voort Hfl op pl der DuitsBie weer iht dwit dd Maandag mede y bolsjewist n hebben btereir T rcrMhridene divLsies den ver hten aanval op h t UoatelUke ront IJ bet Koebanbruïgehoofd in ezet Il tee4s lierhaalrte aanvallen die ee urf werden door krachtig artiUerie jMttt IM n se w Kens werden M Dwtache en Roemeensthe troepen MWe se zWare vijandelijke n xan mensehén en materieel De Mveehten duren voort Een eigen aanva operatie ten Ooi n nn Orel tiad een geslaagd verloop Ajn de rest v in het Oostelijk front ijleen ten Zuiden van het Ilmenmeer 48 voor Lenmgrdid levendiger plaatse hilK gevechtsactie A n het front ip Tunis had de dag kil plaatse ijke actie van verkennings roepen en stormtroepen een rustig wrioop De luchtmacht bestookte met lierke afdee ingen vijandelijte conceniratrfa van voertuigeri en pantserwa ens teriti nkampen en artillenestel linien Durtsche jagers behaalden acht nepwinnmgen in de l cht Ten Oosten ï i Bövgie deden gevechtsvsjiegtuigen MÉi anvai op een groot vijandelijk vSclrfschjp ZIJ biachten het zwïtre tdiaie toe Een gemengde BrltschAmerikaan lehe formatie heeft gisteren overdag kt gebied van Pargs aangevallen Ten levalge van bumtreffers in wounvvij kea parken en sportterreinen der stad er verscheidene honderden dooden n fwonden onder de bevolking Bij tam terreuraanval en b andere fijaiiilelijke aanvallen op het bezette nbied in het Westen en Noorwegen l wer n 19 vliegtuigen neergeschoten Drie eigen vliegtuigen gingen verloren Jr den afgt loopen nacht hebben Britsche v legtuigen lukraak brisant 1 brandbommen laten vallen vooral op open pla leland4gementen in het luJlgebi d vjin Noord Duitschland Tien der aanv allende bommenwerpers werden door nacMjagers en afweer jeschut der mjnne neergehaald ede van den Rijkscommis ris e str d van Europa tegen Amerikonisme en bolsfewtsmé Heek P IX Churchill voor het Ijigerhuis op 11 November 19 2 Ik heb een diep vertrouwen In de wijsheid van Slalln en de goede wU van deien m rk aardl6en man Mün hart heeft met Sovjet Rusland gebloed en Ik voel wat U nen ook gevoeld zult hebben de vurige wil tezamen met Sovjet Ruslihd te Itjden en n deel van zijn last te dragen De Nederlandsohe ArbeidSdiienst heeft Zatepdli i en Zondag te Leeuuar den een groote demonsl Blie gehouden die o m werd bijgewoond door den Kijk commlssaris Op h t saatland werilen de miajinen toegesprokeij door deni comirwuidant van oen NAD die oa izeide scliok die zich ovw den gebeelen we redbol vooitplant te gnoot dan dat een volk op den diuur afzijdig kan bljjven Daaiom lyikt het my noodig en voor u van belang u te brengen tot een vereienigin en een formatie dw u de ervaring en die wetenschap vSn het gezameniijik naast elikaoder staan ui een gedisci lmeerde soldateske orde bybien t Maar wat ik bier tuoht noem maigniet alleen tucht zun Tot deze tuohtbehoort nog iets diat noodlij is om hetgeheel beteekenis te geven Dat i £ devrijheid van den enkeling bmn de eorde waarm hy geplaatst a om z nkrachten naar beste weten en volgensgeweten te gebmnkeB Wanneer gij duserover nadninkt wat dan deze soldateske oude IS waaraMgij geplaatst zijt dan moet gu steed tot uzê4f zeggen dat zu niet een dwang moet zijn maareen amrijike orde due ieder affondierlijk ook de volle vrijheid moet geven Zijn krachten op de beste wijze voor diegemeensohappelyke taak in te spannenNederlandsche arbeidsmannen ikheb er u reeds op gewezen dat het lotvan het Duitsohe volk veel moeilijkerwas En Vit lot IS ook thans weeronieindig veel moeiliiker Op ons rust een zeer giroote verant ooidielijkheid Onze blik richt zich ans tot ver buiten ditt continent hans nu wy kunnen zeggen dafwu ons m den tweeden wereldoorlog bevinden gaat het niet meer om economische voordeelen ot om staat gren zen Hij die gelooft dat het nog gaat om het vel werven van economie gebied of om uitbreiding der staatagren zen begrijpt dezen oorlog niet In September 1939 was het mogelijk geweest dit alles t vermijden als toen de gerechtvaardigde aanspraak van het Duitsche R jk op Daitzig erkend was Dan hacken wij ons dit alles kunnen bespare i Dat wilden onze vijanden niet Ct doet nu werkelyk belachelijk aarij wanneer wy ons indenken dat door deze rechtvaardige erkenning van onze aanspraak alles had kunnen worden voorkomfftf aar dit kofi zqo niet zijij want het zeer groote conflict dat wy that meemaken b ereidde zicl vo fl Wy kunnen nu zeggen dat dewerelddeelen met elkander strydenOoatelyk van ons dreigen de hordender Oost EuropeeschBinnenaziatischesteppen geheel Europa te overstroojnen In het Westen vormt zich eennieuwe conteijtratie van krachten ophet Wes elijk halfrond nieuwe groepeeringen ontstaan n het Verre Oosten Wu m het oude werelddeel Europa zien ons geplaatst tegenover dezecontinenten en hun concentratie Maarhet zyn n et de continenten belangri c en beslissend is de geest die demenschen in de geschiedenis stoot enbestuurt Zoo zien wij en ik zeg thar wy alle Europeanen in geheel Europa vooral de noodzaak ons te handhaven tegenover het Oosten met de drommen uit zijn Bmntnaziatische steppen Hier staat het behoud van onzen eigen aard van ons wezen van ons leven op het spel Arbeidsmannen het bolsjewisme dat daar nader rolt IS niet datgene dat wij in de bmnenlandsche politiek Sils communisme hebben meegemaakt en overwonnen Hier IS het mogelyk dat de Nederlanders zich vergissen wanneer zy gelooven dat het er slechts om gaat het communisme niet tot bloei te laten komen een dwalmg die hier en daar kon worden opgemerkt Het bolsjewisme is dé tegenwoordige levensvorm van den Binrienaziatischen steppenoogst zooals ditt om de paar eeuwen op Euiropa toesio mde Het is niet een menschelyke uiting die iets uitstaande heeft met tucht of zelfs met vrijheid maar een massale opeenhoop ng van menschen die zielloos tot machinemenschen geworden en zelfs gemaakt zyn Maar het is voor ons even belangryk eraan te denken dat wij ook tegenover het Westen voorzichtigheid in acht hebben te nemen Want ook daar vormt zi een geest die met den Europeeschen niets gemeen heeft in die mate dat wy aan een lotMemeenschap kunnen dertken Het AiS rikanisme dal zich aan de overzijde vormt moet zich maar ontwikkelen zooals het wiil wy zullen het ruet Europaescbe aangelegenheden binnendring Wy kunnen thans reeds constateqten hoe ongeschikt en misplaatst het IS dat de Amerikanen zieh met onze zaken willen bemoeien Wy nemen juist thans aan de overzyde sttfeds weer de grenzenlooze onwetendheid omtrent en het volledige gemis aai begrip voor onze toestanden alsmede een aan gewetenloosheid grenzend g brek aan verantwoord ijik heidsgevoel waar Ik herinner er slechts aan dat toonaangevende mannen daar eenvoudig zeggen dat het het beste zou zyn dat in deze Europveesohe wjfriorde welke ij meenen te zien m dewerscheidenheid van onze voïken en Nederlandsche arbeidsmannen Het Duitsche volk heeft dezen stnjd aanvaard Ik wil u volkomen openlijk zeggen dat wij dezen oorlog natuurlijk in de eerste plaats voor onszelf voeren Het al niet zoo zijn zooals het drte of vierhonderd Jaar geleden yf s taen het vraagstuk der geestelyke en godsdienstvrijheid ten koste van het Duit sche volk werd uitgevochten toen in de hervomiing soorlogen voor het avondland de vrijheid van geweten werd bevochten maar het Duitsche volk en het Duitsche rijk de kampprijs voor de andere landen waren Het zal met wederom zoo zyn dat thans de geestelijke strijd om de sociale ge rerhtigheid en de volksvrijheid ten koste van het Duitsche volk wordt gevoerd Het Duitsche volk voert dezen oorlog om zijn toekomst die thans vooral tegen het bolsjewisme moet worden gevoerd in zijn meest dueltreffenden gemeenschapsvorm het nationaal socialisme en wij Duitschers zullen dezen stryd uitsluitend en nooit in een andere orde veeren dan volgens onze nationaalsocialistische levenswet Maar in dezen zegevieren den strijd voert Duitschland thans ook den oorlog voor Euro en juist de soldateske ievcnswetten dic ons door de geschiedenis der eeuwen geleerd zijn hebben ons tot dê gjrootste krachts inspanning gereed en geschikt gemaakt De machtsontplooiing van het Duitsche volk in dezen oorlog is oneindig groot Wij hebben tot dusverre met ongeveer een vyfde deel van de verhezen van den eersten wereldoorlog on e 4ruJnden uit dit werelddeel geslagen en den vijand in het Oosten reeds half op de knieën gedwongen En juist in dit jaar 194Ï worden wU zooals onze vijanden met verbazmg zien omdat zij een 1918 verwacht hadden door de soncentratie en den inzet der thans opgeroepen krachten met den dag sterker HODDFRPpCIODE IN DE SOVJLTUNIt De A V p corieapondent te BeiUjn nieklt Naar in niilitSiie klingen te Berlijn verlcUard woidt i de zoogenaamde roodderpenode m de So jet Unie dit ar niet t vergelijken met die m de belde voorgaande jaren Als gevolg an den naar v I houd ng weinig strengen w ter en dienovereenkomstigen meeuw al ijn de wegen doorgaans ilechts gedurinde betrekkelyk korten lonbegaanljaar Het ii op de rl e rm tn ni op het Ladogameei is overal gebiokcn De gevechten zyn overal aan het front van p aatselijken aard en de acti Vliet der Üuilscliei s aan het Doretz xmt loonel als die der boi Jew l ten in het Kjfbarigebied mo ten dan ook Mlgins be oegde Duilsche krimgen niei aj het begin van een voo jaais olftn ef iden beschoinvd U WUZICINGEN OPI ERBLV EL ITALIAANSCHE MARINE Decoriiji i aeiit te Barltjn ai Je NRC i Soneert De v 2 j I ijen m he opperbeve van de ItaUaansche marme verd enen wkere belangstelling In dit verband komt het contact dat ItaUaansche inilitatre en po itieke instantie in de luiste weken hebben opgenomen jin Vriniermg terug Aan het bezoek Jjn Itea opperbeve hebber van de ctie v uot groot admiraal Donitz Mn Italië moet uueraard vooral ITOole bettekeiiis worden toegekend Voorts sori het feit da de Duilsche adn iraal Fncke de vroegere stafchef Kfoot admuaal Rader met het opperbeve Zuid werd belast op den oorgrond ie nieuw benoemde Italtaansche PPerbt ieihibbers is admiraal Berga 11 au opperbevelheboer van de I ljloot vjt de belangrukste JJeze s m samenwerking met admiraal e die taken op zich nemen welke t IS aan te nemen in den komen n t jd acute beteekei ia krijgen MiUNsCH WFFRM tHTSBEIUrHT k e co 1 UI ique van het Italiaanache ttiSr vanwederrljtlwlie W ei veikenningsdet chejren en j JJ arache vn Duilsche luchtformaties heb 1 öavenwerken van Bone gebombar4 J leiiiaalde IJk aanvallen gedaan op nd l che vel bir dingen van den buM tl eeiHge llenlallen auto m W ïi Cisleien werden IS vijandeat ti oigen vernield waarvan acht in lttcj r J oien en vier door het afweerbiiiji ow de reed van Bougie hebben f low 8 i8en een koopvaardijschlp Vlliil w een loipedo gelroUen i l f il e vheglulgen hebben gi teren h edaan op Napel Syiacuae i K t S e helde eersl ierS n T aarzienlUke schade Wer p openbare en particuliere geit N p r Jh 22 dooden en an o tunnrf Kameraden zoo wil lit u als arbeldemamien thans uaiemcn De Arbeidsdienlt moet voor u belevenis 7ijn gij moet de belevenis hebben dat gij wat ook uw afkomst is of uw ouders gegoed zijn een vermogen hebben hoogere staats ambten bekleeden en vooraanstaande plaats mnemen in handel of Industrie of dat zU handwerkslieden boeren of arbeiders zyn allen geiyk lijt opgeroepen voor dcnzelfden mzet en hetzelfde doel en dat er slechts éeri onderscheid beitaat dat van uw presta ties Wie meer presteert beteekent meer En dat Nederlandsche arbeidsmannen moet ook tia eerste wet nJn volgens welke wÜ de maatichaïJpelIjk orde in dit nieuwe Europa willen opbouwen Ook hier moet de eerste wet d prestatie voor de gemeenschap worden Deze belevenis moet gt ondergaan Met deze belevenis moet gij dan uw burgerlijk betoep aanvaarden en weten dat gij eenmaal itaaat elkander gestaan hebt als mannen van uw leeftijd waarbij er geen verschillen van welken aard wat en maar een gemeen schappelijke band van gedisciplineerde orde enztnrijken arbeid Ik zou u doch ook allen andeien Nederlanders op zeer ondubbelzinnige wijze wU en zeggen dat dit het eenige doel van den Arbeidsdienst is Want wanneer dit doel wordt bereikt wanneer gij aldus bijeengebracht en paraat gemaakt zi t dan is een der belangrijkste giondslagen in u gelegd waarop wij onze toekomst zooals deze onn all enin Europa gemeen ia willen oifbouwen De Arbeidsdienst zal echter voor u nooit gewetensdiang beteekenen Hy zal zich ook nooit indringen in de verhouding van den mensch tot God Mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst ik heb dan ook heden oor u slechts eén wensch dat gij openhartige opgewekte mannen zyt bereid zich in te zetten d e zich vooral bewust worden van hun volkBche en rasverantwoordeUUcheid in i et volk en in den grooteren kiing der Gerjnaansche volken die rullen ontwaken en pereid zijn ook het laatste In ie zetten voor qe toekomst Gij voor het Nederlandsche wolk wy vftor het Buitsche volk en wy allen voor een gemeenschappelijke geluk ige toekomst Na ée red yan den Rijksoommiasans volgde nog een zan mmmier van cle arbeidsmannf waarpcyp de plechtig iheid werd besloten inetTiet speten van de volksljedieren n een defile van den Ned Airbeidfidien t voor den Rijkscoinmissairis gewonden gewonden te dooden CM J J dooden en 30 gewonden ti ee viJandelUke toestellen wer tnm NapeU neergeschoten Twee Jen j£P e hadden genomen tur dH I Carleforte werden bij wtoien luchtdoelgeschut m lee i Ó lf Jukbooten die op den Atlarli M opereerde order bevel van den Ut e Ü Ro ettl Mario uit Impeila i lschir5 O roo e Gneksche koop fe ina i t een voor Engeland S toll y oori h t en het S cil ï t Engslsche HoopvaardlJ c star in den grond geboord IKAANSrHF DFLEG Tie j All MOSKOU T S l l hM ï e correspondent van f o i i Londen ve wacW aa het S oi m r A ne ikaansche delegatie Het ÏS Me rt i hericht ot hel V lon T delegatie Londen dan S wte r toespell en niaakt 1 oor JoierlkaanwhB delegatie iloh il7 el iV i vertrek naar Mo ik u om W W h n t westle te bespreken l n wdcld u IJdens het sevti et iMt mogelDK eit deze reis onderneemt GKN l ST n voor dl aard Ik ruk No 5 i h No 5 k nirndi en lulverfcy rie z tik I Dnarci 5 slechU ft van h t en 7ulv ri T Rtlk brhoutjcn verl utkcn npflal dM O Kunit f drafcft nt No S n i II in Uén er or it drlh rltjk 10 Mei te IrvftCT nni 11 No i jf Vinden d weel ov iel rildt Illtnilt tn l irlchthi sière h iidiC rüwf Mannen v tt den Nederlan techen Aibeidsdienst stonden i gepasseerden ï ner in de Russische stjeppenhrtle en deden daar hun plicht jegens Euiopa en jegens hun land Ol het dit jaar mogelijk zal zijn vrywilliA als arbeids man naar het Oosten te gljan laat zich nog niet ovrerzien In elk teeval zullen de dienstplichtigen vanj feze lichting niet in hel Oosten taan doch zij zullen hun paraatheid in het eigen vMerliand toonen en hiermede aan hun landgenooten die bij duizenden nog koppig afzijdiig staan het trewijs leveren dot zn begrijpen dat ook voor den Nedentander de Arbeidsdienst een levensnoodzaak ii geworden waaraan niet te ontkomen valt n u Europa hoogste goedieiren vanuit het Oosten door nietsontziende beachavingsveiwoesters worden bedreigd De Rijksoommii baris sprak als vol t Mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst 4 Ik Wil van de gelegenheid ge uik maken om mij n opva ttm uiteen te zetten over de taaK die de arbeidsmannen hebben en de plichten welke zij behoóren te vervullen AU een deel van u mii met direct vers aat omdat ik niet in uw taal tot u kan spieken kunt gU c wanneer uw superieuren mijn wool voor u zullen vertalen toch van overtuigd zij n dat ik er met groote aandacht en zeer veel ernst over nadenk waarom gij in de Nedei landen ook m een arbeKisdienet veretnigd dient te zijn Ik be§ef volkorrten dat voor u Hol landers JYtezen en andeie Nederlan ders deze veireeniging in een organi a tie d e zoozeer een mihta r karakter draagt iets ongtwoons is Ik zie u hier voor het eerst met als een afdeeling die uit vrijwilligers bestaat d e dua jm een of andeie redien vanzelf hier gekomen zijn maar als een lichting du3 zuiver als eerf groep van de Necter landers van uw leeftijdskiaisse Ik be grtjp dat deze orde en drcip ne op menigeen van u den indruk van een dwang zou kunnen maiken Daarover wil ik u dit zeggen Zoolang een van u den arbeidsdiienst gevoelt alp dwang heeft hij de beteekenis van den arbeids dienst nog m het geheel met begrepen Hier is sprake van iets anJe s Gij moet d overtaking kiijgen dat g j her n ee i gtxiisciplmeerde orde naa t elkander zijt g pi pitst dat gij met elkaar werkt m ce onde d e met zon der beetkenis is want dan zou het geen orde zijn maar dat gi voor die vervveoenlykirijg van een geüacbte eii vooi een goeoi zaak bijeerijgcbiaoht zgt Voor u Neder anders m t a gemeen ia het totduiverre misschien nog nie t noodig geweest dat het geheele voik m dergeluke fo una ties bijeengebracht werd V oor ons u a buren ix het Dait sche Rijk is dit noodig geweest op grond van de ervaring van onze ceuweroude ge ch edenis want wij midden in dit werelddeel met gienzen bijna zonder natuurlijke bescherming zim iteeds weer aangeval en On7e Vijanden beweren hians dat het omge keerd is Maar t an neer gij de geschic denis onderzoekt dan zult gij neggen dat de anderen ons steeds weisi hebben overva len Ik herinner aan oe oorlogen die de Fianschen eeuwenlang tegen ons gevxierd hebbei Ik hermner aan de stormloopen dif ste ds weer uit het Oosten kwarfien en ove Duitschlaind geheel Europa wilden overstroomen Daaiom Was het noodig diat Wij al onze krachten leerden samen voegen m een gediscttjUneerde ord e dat wn niet pas op het oogenblik van het gevaar om ons h een mochten zien waar onze vrienden en buren en onze Vijanden waren En zoo is onze soldateske houding met een di essuur maar de urtmg naar buiten van onze inwend e paiaatheid ZoQ moet ook gij de orde in den Aibeididienst opvatten want ik ge loof dat voor u deze tijd waarin gij eenigszms buiten de geschiedenis en haar oorlogen gestaan hebt voorbij 1 storen Maar wu moeten het afwüsohijnt te zijn immers thans is delgen dat dit Amerikanisme In onze HB j tA IL J H iÊm i 9 ft jr MMMH BK 1 H ww 1 MÊÊÊÊ SÊ 1 Opnursch In Noord Tunk Besten van in de bergen gevluchte Engelschen werdendoor de Duitiiche soldaten overweldigd Niet ver van de tot nu toe door de Engelschenbe ette stellingen welke door de Duitsche tanks in een moedigen aanval werden veroverd wordeu de gevangenen verzameld P K Hug AtL H JkhHektand De slachtoffers van Rotterd am REEDS 227 DOODEN Het aantal slaehtoffen van den bomaanval op Rotterdam van 31 Blaart j L it wederom gestegen Tot heden wciiden uit de polnhoopen 224 dooden geborgen Onder dne dooden zyn fi2 vrouwen 23 kinderen tot leven jaar oud en 37 kinderen boven de zeven jaar en jonge menschen Van Ito zwaiirgewonden zijn er Intusschen dne aan hun verwondingen overledcta zoodat het totaal aantal dooden als gevolg van dezen aanval reeds 227 bedraagt General oberst Daluege in Nederland De chef der Ordnungspolizei de S S Obertstgruppenfuhrer en Generaloberst der pohtie plaatsvervangend Rykspro tector in Bohemen en Moravie Daluege heeft In de afgeloopen dagen op uitnoodiging van den Rykscommissans Ryksm mister dr Seyss Inquart een bezoek aan Nedierland gebracht Hy mspeoteerde gedujrendie zyn vefolyf te s Gravenihage het daar gestationneerde regiment bfandweerpoUtie afdeelmg Netterlaud dat by den teirteuraan val der Engelschen op Rotterdam voor het eerst zijn uitstekende opleiduiig bewees welke het van de DmtscJie brandweei olitiie heeft gekregen General Oberst Daluege mspectewde voorts de te Schalk haar by Deventer ondergebrachte afdeelmgen van hfet Nederlandsche politie oplctdingsbataljon Zoowel over de biiandweer politie ate over het opleidingsbtilailjon iiet die chef der Ordnungspolizei zich w zeer wa ffdieerende wooixlen uit BEGRAFENIS BURGEMEESTER HETTERSCHEID Onder overweldigende belangstelling werd te Roermond het stoffelyk overschot ter larde bestel van den op zoo lafhartige wyze vermoorden burgemeester van Baexem en Grathem W A Hetterscheid Aan de groeve sprak de commissaris der provincie graaf de Marchantet dAnsembourg Hierna nam Hauptdienstleiter Schmidt het woord om namens de Duitsche kameraden de familie zyn leedwezen te betuigen Er zyn menschep die ons DE BOMAANVAL OP RO TTERDA M Groot aantal slachtoffers ter aarde besteld Nadat Zaterdag reeds enkele s achtoffers van den bomaanval op Rotterdam op de algemeene begraafplaats Crooawyk waren begraven zyn gister middag eenige tientallen slachtoffers ter aarde besteld de meesten op Croos wijik Op de begraafplaats werden slechts familieleden van de slachtoffers toegelaten Heden en Woensdag lullenjif ve rige slachtoffers van dezetislj anval worden tei aarde besteld Opgave van geïdentificeerde dooden volgens 9 gegevens bekend tol en met Z April Abrahans verm Schied weg 177 p a rood Ackenia Pieter 27 1 9J AegidiUistrSat i42b Berkeli Pat Albeits Gerardus 10 4 34 Ros Man zstraat IdO scholier Antouet i Johanna Maria Catharina 21 4S8 Schied ueg 3 3 huisvrouw Aret Bert ls 4 9 15 Parallelv eg 156 Schiedam kapper Arnold Galama MarU 9 2 22 Schied weg J62b Augustlngs Adrian 28 1 36 Groote Viascherijsliaat 119b A gus fnus Gerrlt Jan 2 1 38 Gr Visscherystr 119b Bjian Maria Wilhemjua 5 3 98 Ochter eldstr 52 wed De Baat Herman 19 o 94 Bingleijstraat 15 thauffeur Gem R Bal Franciscu 20 9 37 Sctupperstraai 3b schoher Bal Doiothea ca 2m Schipperstr a3b Bax Dirk 13 12 81 Oostmaaislraat 7 metaalsUjper Benner Johannes Maimus 26 4 84 bij van G en I d Berg Neeltje Cornelia 24 3 86 Vosinaerstraa 42 huisvrouw Bar osteï Hendrlkua 3 8 1 3 Newtonstraat 36 Schiedamlakspuiter Boers Suzanna Maria 13 11 72 Vosmaerstraat 40 huisvrouw Bonneur Jan 19 8 t Itallaansches r 33c monteur Boom Johanna 22 10 10 Gr Visseherljstr 119bhuisvrouw Brinkman Samuel 20 12 00 ItaItaanschestiaat 25a timmerman Broers Jolianaea Cornelia 7 3 89 Math weg lS6a zberoep Brouwer Egbertuj Willem löO Schild weg 135a havenloods Bruggmk Maria Elisabeth 32 4 04 Stuurmanstraat 20 huisvrouw De Brum Cornea 28 8 IS Passerelstraat 37 huisvrouw De BruynFranciacus Arnoldui 16 6 12 Mathenesserweg 157 utomont Burmanjer WilhelminaComelta t 11 27 2e Gljatngstr 30 cost naalstei Chrispyn Simon Hendrik 20 8 17 Uvludena raat 40a chauffeur DeslooverFiwicols August 22 4 95 Hend Croesmkstraat 53a koker Van Dongen WiUen Frederik 1 6 07 Ho itedestraat 21b monteur Dordrecht Cornelia 20 7 98 Pootstr sbinpakker Dorsman Hendrik 10 O W G hleui raat 43b Schiedam metaalbewerkerDen Dunnen Klazina 73 j Bootsmanetr 14 Eikenhout Louisa 8 6 20 Bergschelaan I25bkant bed v Etten Cornelia 2 11 24 BlokUndatraat 75a schilder Falk Andreaa 3 74 Schied weg 465 gepensionneerdFaseur Kraut wedi Stuurmansstraat Feiders Helena Wllhelmma 25 2 40 Schlpperstraat 51b Van der Geyn Arie 3 2 00 Ha ringpak kerst raat 32 mag bed De Graaf Cornells Gijsbertus 28 4 21 Vleiambachtstraat 149b leekenaar Van Grieken MariaPleternella 310 33 Berkendaal 39 verkoopster Groeneweg Aiberdlna Elizabeth 5 2 13 Gasstr Schiedam huisvrouw De GrootKarel Willem Frederik 12 10 13 Schied weg 533 loodgieter Haagsma Albert 1 2 87 Vosmaerstraat 42 kraanmachlnU De HaanAart 6 3 00 Slachthui straat 33b mag bedD Haan Johannes 22 6 98 Broersvest 72bSchied gereedschapm De Haan WUIemioaJoha 10 11 13 Schied weg 154a huisvrouwHarreman Cornelia 27 4 30 StuurmanaEtra t 18b scholier Hazebroek Johannes Gerardus 1 3 19 Molenlei 184 v m Schiebroek kant bed Hepp JohUBBM Geardus 1 12 17 Claes d Vrie laan XH kant bedVan den Hoek ozua 3 11 M KorteKad 24a luchtbeschermer v Berkels Patvan t Hoff J W L van DuljLstraat 31bvan Horsmgh Pieter Joh Eduard Marlnus 28 8 02 Mes aertstr 22b gemeente tummanHuitsdens Maria 13 8 20 Stuurmansstr 30 scholiere Huv sdeni Pleternella Paulinai 73 38 Stuurmanstr Sp scholiere de JongBertus Cornelis 22 1 90 Sandhoutlaan 31 Waasenaar bedHjfsleider de Jong Po c 78 85 Spaanschebocht 32 wisselwachn de Jong T Spumachebocht 32 de Jong Hendrik Gerardua 3 1 05 Zestienhovensoh laan 15 Jonker J Vosmaerstr 43 Kasand r Gerard 13 S 3t Or Vlaachertjatr 117 scholier Kasander Gerardus Johannes171 88 Gr VlSfOherijstraat 117 bewakerL BJ Kegge Gerrlt 19 9 Watergeus Het klokkenspel vul tn fraalea t a teManBUmntam la ger staureerd en lutweer zijn w pU l spel over de stad weerklinken se C N r Sagen der niet begrypen AU een aer onzen door moordenaarshand valt dan staan er tien anderen voor hem in de plaats Namens de NSDAP bracht spreker een laatsten groet en legde een krans neer namens den Rijkscommisaaris en de NSDAP Ten slotte voerde de Leider van het Nederlandsche volk Mussert het woijrd die zeide dat Hetterscheid u gevallen als soldaat van het natio naalsocialistische leger Duizenden zyn hem voorgegaan in den sti d voor een betere wereld Hy is het slachtoffer geworden van een sluipmoordenaar Hy IS gevallen voor iyn ideaal voor de opstanding en verheffing van volk en vaderland Namens de Beweging dankte de Leider hem Hy was een der besten en wfl zullen hem gedenken als een der betten REGELING VAV LOOKBN EN ANDMII ARBElnSVOORWAAROEN ÏN DEN LAND EV TUINBOUW la de Nederlandscïte staatscourant van t flezer ia een beschikking opgenomen van den gemachtigde voor den arbeid betrelfende da regeling van looaen en andere arbeidsvoorwaarden in den land en tuinbouw De voornaamste wijzigingen betreffen d bepalingen inzake vergoeding van loonderving wegens ziekte en ongeval en wegeoi on erkbaa weer straat 26 bouwvakarb Keijzer Pietv 16 12 25 Slachtstraal 15 loodgieter v d Kist Jaap Phlbp Wlllemstr 28b v m HiUegersberg timmerman Kloet Maria 14 Jaar Stuurmanstr 25 van Leeuwen C A HllhH dwarsstraat 48 Libier Atagratia Beatrlig 26 4 11 Lekstraat 2b Schiedam huisvrouw Lucas Aart 25 12 17 Reepstr 8a piaatwer ker Lussenbuig GerarduH Jacobus 19 5 Ot da Costastraat 37 gereedachapmaker vaa Maaren Sander Johan II 12 89 Wolmaranstraat 7 Den Haag fraeser Macor Antoniug Jacobus 23 12 30 Jan Kobellstraat 38b acho lier Mientjes Maria 41 jaar Sclilpperstr 98 huisviouw Moerkerk Leen 8 è 9 j Bruinstraat 28a scholier Nagelkei ke HubertinA Cornel a Krtjna 23 3 14 huisvrouw NatzMl PAecltje WUhelmtna 10 1 9d Schippersatr 81 huisvrouw van H G Feiders Oosfenbrugge Pleternella van 10 3 06 Stuurman ïstr 18b I agazijnmeester Ouwerl d Tas M L 88 jaar Jjn Kobbellstraat 2Za van der Pluyra Mana Jlihana Elizabeth 16 8 U Hatingpakkerstraav 5t huisvrouw van P van RIrt Ponte Johanna 6 11 01 Stuurmansstr li huiïviouw van W Harreman de Pijper Piefer Jacobus 17 11 28 Rubroekslraat iU suikerwerkei Reijken Pieter Johannes 23 10 98 Fransen v d Puttenstraat 1 loodW gieter Rietkerken Wilhelnvis Chnstiaan Johannes Hendnkus 22 8 31 Brumstraat 81 scholier Rosdorff Jan 23 8 01 Cl de Vrl selaan 163 ingenieur Ro a Cornells 75 Jaar Bootsmanstraat 14 mandenmaker Rijf kogel Hendrlkus Johannes 28 8 15 KI VlascherÖstraat 63 monteur Schellcbeek Johannee 3 5 14 Halleystraat 24a Schiedam vleesdihouwersknecht Scheurleer Maria Lvdla 23 4 76 L Rottekade 14 huisvrouw van C H V d Wijngaard SchneMdcrberg Gerardne 5 S18 Jan Procellitistr 31 rlngetjesmakeri Scholten Pleternella 27 11 40 Stuurmaiu straat l8b Schot Antonlus Pieter U 9 0 Stuurmansstraat 20b Schot Jan 26 11 Stuurmansïtraat 20b Schot Jan Marlnui 28 2 28 Schipperstr 33 Schreuders Johannes Dirk 25 8 87 Banierstraat 91 kantoorbedlende fichulmaiJer Johannes CarsJ 266 10 of 11 Franschelaan 274b t oekhou der Simons Willem 19 3 03 Nozemanstr 13 chauffeur Sluyter Jacob 14 4 68 Ros Mans7straat 158 7onder Snelleman Abram 219 89 Adr Milderstraat S5a scheepssmld Sprangers Willem 23 9 16 Bctje Wolfstr 23 Staveren Johannes van 8 3 20 Mathenesserweg 3225 electr lassCher Stofberg Maria Martina 20 6 56 Blokmakerstr 83 weduwe Stok Jacob 1 9 14 TeracheUlngschestr 31b vlakkei Storm Bernard 18 7 90 Vinkenstraat Bib boekbinder TheunIssen Piet 3 2 8b Schiedamscheweg 243b architect Tol Johannes 21 5 14 Zinkerweg 50 worstmaker Vermeulen Gerardus Johannei 15 22 Brederodestraat 64a kantoorbediende iVink Frederik 12 13 22 Heyplaatstraat 96 electriclen Visser Ate J lï 93 Boerhavelaan 3 Schiedam kantoorbediende Vlier Cornelia 15 11 19 Adrianastraat 63b Cidceuse Voets Aagje Louiu 21 3 13 Stunrman Straat 20b huisvrouw Voormolen J n e 12 93 Boekwettstr 22 metselaar Winter Jan 27 8 82 Ros Manszatr 112 kleermaker Woelms Martin Hemrlch 18 8 96 Crooewljkschestraat lOSh stoker gasfabr Wuyster Cornelia Lena II 12 94 Stuurmansstr 0 hulsvrouw C Kloet Wyngaard Coert Harm V d 31 1 73 L Rottekule 14 loodsbaas wyngaard Coert Harm v d Mathenesserweg 182 kapper Zee Gvd Dav d tr Bflb isoleerder Venie aeamlttng op van geïdeirtl lceenie Aootfen Arnee Johannv Hudsonstraat 373 hulavrouw Bal Cornelia Schlpperstraat 83b scholier Balgooi van Amoldua Petrus 25 12 87 Jan Sonlestr i37b voerman genu rein dienst Brouwers Leendert 15 1 78 Hudsonstraet 373 geen Brutn Chrlstlaaa Jphan de 20 5 23 Busken Huetstr TOb nlkkelaar Goetgeluk Frank Jan 6 1 2T BlokmakOTStraat 24 kantoorbed Graaf Hendrllc Pieter A v d 20 SI Spaanschebocht metaalsiyper Haar Johanires ter Kaapstraat 3a leerling bakker Huvsdem HermIna 18 fi 08 Stuurmanstraat ÏMi hutaVTouw Huyskes A 4 3 18 Maurltatraat 80 hulsvrouw Immer eel Eizabeth Anate 4 ot 7 7 39 Mathene erweg 176a Janssen Willem 1 12 12 Spanjaamstraat Wa chauffeiw I ammertng Thomas NIcolaaa 13 5 04 Matheneiserdük 276b isoleerder Llth Antonla vaa 2110 88 Bootsmanetr 18a huisvrotnr Oosten Hendrik Anthoniua van 16 11 40 P de Raadetraat 44b Pasman Maria Cornelia Gerdina 10 12 80 Jaii Kobclstraaat 48b huiivrouw r I Wanneer verduisteren i Zm op T n oad r MJtS Mum op SM uidar ML