Goudsche Courant, dinsdag 25 mei 1943

p fPr i ir y g 25 Mei 1943 0ureaai Markt 3t GOUDSCHElfcCOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prff S cent per numm er 82Me JMrtfantf Na 21249 Chlf Md4et un F Ttancii OMita lOEVE I HAAG JISPE 5 MMfn aas Deinlevering van radiotoestellen ONSTIGe WAARSCHUWING I iktllNit de aandAcht van de politie Irokten dat nch een levendige han ll 19 oude radio ontvangtoestellen be t Ie ontwikkelen ijtiet het doel om in te levereli en het eigen toestel llUkouden Daar betwyfeld wordt of IHMlbliek wel ten voUe beseft dat iMildus handelen zieh aan zware Itltfen blootstpUen kotnt het den lÉlieimontcitcn gewenscht voor om Itall nu ie voorgcsohrcven inlevering iMll Is nog een eniitigc waarschuwing IWhtt publiek te richten Zooal bekend is zijn sedert 13 Mei IW by beseliikking van den hoheren ArtlUerIe ati11 t t g u Ce vUai elUk atelllagen Vlak voor de eerita gcveeh sIln gaat een luk z are artillerie In atelllng Br ttjn aterke banden noodig nm de aware affuit t veipUataen IPK V ri ndar We C W F udH AKKER Ihabbeu 1 lOOB kwollflt ll l LINC EN Ik HflDK IN P il nu lam 1 M rn uteviK H K M Hl Vil 1 1 it van nficverlnf iiUr Lidlg verof Kelt Q boord lUiRfleScn oi heeifuiiugaitl i bl leve i i MAKt M LlllKItWASStll IBtl d d 16 Aprü tle t 11 Tuaardwv fieniaakt van etn zelilte Iil illi P Jclan lO lulls mil en voor 100 itiiln t klim K worden bptaiiti 11 II IS l Q 005 iir tluk 9 ttuk 03 I l AARDfN loor 7uld KiHM op attent dat Ik op Mamidég MWOl IMl ot omntiecki llepling ni a t beau v ir Wol J lenhourteri die twol op de vjjrk aan de Ne balK In MM we4 T komen vc or W brelgaran Na Uner tU g Lters Bollefdai ia m Omiitret loordelUlt y Rotterdam OM ch Nleu bl BURG nde It r edi T kagnorg hierüwf loogem Ibur v nCENDMAKING inzake de terugvoering in icrijgsgevcingenscliap Ifg neelvan Reg Grenadiers opgeroeperi tlte ei de 2 Aptil 1943 in de d ft Mldpen gepublieeerde tickend M d Webrmuhttibetehlababer in den NiederlSBden betreffende fj la krüfkfevsnaenwhap van de voomuUce NederlandMlie weerjJ J n bti dete v er aanraeldinc opgeroepen M dlroatplichtic eo reaerve penoneei beneden den rang van officier van 7 regiment O renadier en alle in de Jaren 191S en 19M uit a7 regiment voertgekomen oariag onderde len Mver bedoeld perioneei ip Mei IM in werkeiyken militairen diemt wit l ffj noneel moet ilch melden in hel Wehrmacbtslager te Amenfodrt iüJEntftraat en wol VÜZêTiif geboren zün In de Jaren IMM tol en met KIS op M Mei 1 W tie geboren zUn in de Jaron 1114 tat en met IWH op 1 Jmi IMS op Talgta loMOhon n 12 nur l iaameMbiW m l an worden overgetegd liet per oonsbewQ de diatriba I en Toor MOTCr aM eiVk militaire identitelta papieren waafoador ook b e giep en de in Duitaobland werkende renigangen T ttn Beacbelnigung verklaring vn onmiabaarheid afgegeven is jm 4H brwUs bU hua werkgever ot by de invtantie die hun belangen beharf fnien en bQ de aanmelding toonen Na de mel4ing moet de B chelnlE iM pvedtg mogelUit weder aan den werkgever reap de Instantie die de ISmO Ixbarllgt worden teruggegeven De werkgevers zUn verplicbt degenen IZm moeten welden daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon SmW gedurende den veraulmden tUd uit te betalen 7 l ilerlsndsche Spooriyegen verleenen aan alle voor de aanmelding apgeianM KTX U vervoer derde klas Degenen die tot aanmelding verplirht ITiïgeteB sich biervoor vervoegen aaa de loketten cq bU den stationschef l lHlilallen van vertrek i tli l BK V OMVeol DiogelUk uniform anden burgerkleeding Dringend Iwlt UBgersden dkagwlM Cb Zondagache kleeren wollen dekens ondergoed en I wksêbel alsmede kookgerei en l el mede te brengen De geiameniyke I iiag niet meer bedragen dan twee normale handkof fers Il wameldlng lUn vrUgesleld personen die xich op 25 Mei IM3 voor den i MiHMlmst Duilschland of ia de do r de Dullllihe weermacht besette f flMen bulten Nederland bevinden J k M0 gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmarhiabefebisbaber in IliJMM ndrn of aich op andere wQxe aan de tetugvoering in krygagevantlUf Irsebl te onttrekken moet rekenen op de strengste maatregelen Dit iHil voor personen die de betrokkenen bU deiwelVke pogingen steunen SS und Poli ifuhrer alle radio ontvangtoestellen toebehooren en on derdeelen met onmiddell ke wericing verbeurd verklaard en is sedert dien ieder beschitoken over deze verbeurd verklaarde zaken alsmede de beschadiging daarvan verboden De houders zgn verplicht deze zaken op nader bekend te nnJcen data m te leveren Ook zyp verboden het afstaan en het m houderschap nemen van radio ontvangtoestellen toebehooren en onderdfeelen Luia9pTek TS behoorende bj aan sluitingen op radio distributiecentrales Uitsluitend daarbg t gebruiken zijn alleen uit ezotiderd Al wie l tnjd handelt met de bepaling en dier bcschikiking wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren en met geldboete tot een onfeeperkt twdTag voor zoover met volgens andere bepalingen een zwaardere straf IS verbeurd DE OPHEFFING DER KOMINTERN Wijziging van Stalins methoden maar niet van daelsteüingen aldus Berlijn kon en waardelooze gebaar van de ontbinding te lat n betalen Roosevelt en CliurchiU hebben zich klaarblijkelijk opnieuw moeten verphchten Stalm m geval van een gealli eerde overwinning de vrije hand te laten m al het Euro peesche gebied waarbU de Sovjct Unie gein1 erTcsseerd is dus practiseh m geheel Europa Want het wordi uitsluitend aan Stalin overgelaten te bepalen Wdt hu als object voor de tiolsjewiseering Wil Uitkiezen De Berliner Nachtbusgabc sctirjjft o a De Sovjelregeenng dic altyd ontkend he ft dat de communu tisoho internationale onder haar beve len staat hoeft tihsins zelf het tegendeel bewezen Want een wcnik van Sta lm was genoeg voor de ontt md inig niaar dien vorm De Deutsche Allgemeine Z e 1 tiu n g sdhimift dat de d rdc comnvunistische internationale treedt af de vierde internationale van het bolsjewisme van Stalm begint actief te worden als het nieuwe gecamoufleerde dak boven de comMmmistische partijen der veriohillcndc landen INFILTRATIE VAN COMMUNISTEN IN DE LABOUSPARTUr In leringen van de Biritache LaibourjKötiiJ wordt volgens beriditen uit Londen het besluit van Moskou tot ontbujdmg van de Komintern levendif it l JJjindruk dié het bericht over de W vati de Komintern in de wtld gemaakt heeft wordt naar gis m antwoord op een dcsbetrcffen n g m de Wilhclmstrasse v erd Hard bestheuwd alg een bovettig vuf de stelling dat Stalin thans waard door ideologieën en vru Hmas de gedachte aan een bols J imperium kan blgven vast i Deze nieuwe tactiek van den TOftiftber te Moskou zoo verklaart J Bptlijn komt uitsluitend neer J U2igmg m de methoden van wltjewisme terwyl de doelstcllinE L het opricHten van radcnrepuij in Europa waartoe GrootIJ Wmië en do Ver Staten hun steun wen de elfde blyven De gehcele jS onwaarachtigheid van het r iuohe besluit blukt alleeR al uit dat een aanUt interiMionale Jlwutische organisaties bluft be ï waarvan de groote beteckenis frwezenlgken van de bolsjeiZr P annen inzake de wcreldgJ PPU men denke in dit ver de organisatie Mopr goed bekend ia ÏSCBE PKRSSTErtMEN ÉHM f aanduidiikgcn over den k Zf t s vtlu brief aan Stalm lUw bekend door geallieerde kZ Lisiabon in 4 punten wer Itt jT Sevat ziet de F r a n k t u r lUia J H t onweerlegbare be i iiu T Moskou medegedeelde l iui imunistisehc inter l ki j nders dan besteld K 1 7 n doel Iheeft de onge l ® Engelsch Amenkaan I t m a 8 misleiden lïÜ ttinitr geheel overeen ll te terne wruvmgen 15 11 iCjJ f n kon verwachten i den man in het Krcml l iildl buitenwerefd een lï k t 0 P zeilen en ll t g On Ho i liL i ïi 8 elig9 gemre l es l nd de Vereen istdï l8 l iiB nden die door tMr end oorlogsbuit u voorzichtiger te 5 ti r o tt hem zelüi de lili wi malionale allha s l e Tr inen BU de li wndei Sovjetunie tegenover lNr inneemt is ze sterk t om zidi wlfi het vol WlVji Sluiter de bekende Haagach kunstachilder die Klateren cUn 70at n verjaaidagvierde SclUinmelpennlngh Bekendmaking Het SS Ersatakomraando Nederland deelt mede De Fursorgeoffisier der Waffen SS i voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Parklaan 74 Den Haag maar lederen Woensdag van 9 12 en van 14 17 uur in het gebouw Korte V verberg S Den Haag H t vaste adres van de Dlenststellr des Fursorgeoffiziers Uyft s He to e r boscli Sonniusstraat 3 DE SUIKfRI RMMliS VOOR BOERbN EN AKUI IDrKS Ven inaleii van de aulherpremle weliie tfe boeren en arbeiders oiUvangen voor é i geleverde üUikerbleten deelt de peradlenat Landstand mede dat de boeren niet verplUbt tUn reed van bun vooracbot een Ocel aan bun arbeiden af t itaatt BLOKMKWEKKKRUBESLUIT IMl De Ned StaatHCOUiant van 34 Mei bevat het bloeinkweekerijbealuit 11M3 ri nde een nieuwe regeling ten aanzien van het kVieekcA van bloenikweekerijproducten RADIOPROGRAMMA Woenadar tl Mei Hilversum I 6 45 Gr 7 00 Bl O 7 10 Cytna 7 90 Cr 7 46 Progr overz a OQ BNO a it Gr 9 00 Gr J0 SI7 Sp v d agl 10 0 Gerard Lebon 10 4S Voordracht 11 OO Orgel 1130 Zang n piaao 12 00 Almanak 13 00 Frana Wouters 12 45 BNO 13 00 BNO 13 14 Werkpauzeeoncei 1 14 00 Mo arta Cosl fan tutte 14 4 Gr ISOOHjKweg gC ar progr 45 BNO 17 00 Het Kind Zittlgluaf lopn 10 Lufjiterepel HOO Ban M Batogh en ilJnHong ork 1130 BNO IB 40 Voor kleuterai IB 45 A O V en ollat IS 5 Cr 2 15 A O V rn sollat 20 45 Llrtsterapel 11 10 BNO 21 1 24 00 Gr HNveraum II 14S B 15 Zie Hllv I S 19 Sport a 25 Gr 19 IS O 30 Voor vrouw 10 Ot Godad ultz 10 40 Hobo en elavectmbel II 00 Vooi jeugd It 10 Kilvderliedie opn 1130 Wllly Kok en gr 1210 Het ren en draf FCaen Ui NederlMld It 49 BNO 13 IM Karig r 11 piano 14 00 Codad uUz 14 30 SallMeneoncett 15 30 Voor eugd 19 4S De H O V en sollfcte opn I 16 48 pNO 17 00 Jeiigdatormkwartler 17 Ifi Otto Hendriks en soliste IR 00 Sp V d dag en BNO 18 15 A dainnch Kamermuziekger 18 45 Wat doet de directie au den landbouw til 00 Angenletje cati F treviie 19 41 BNO H 5 Gr 20 30 De aociale vo rman maakt u wiKwIjs I5 45 Gr 211 Theo Uden Matmm 214 BNO 22 05 AvondwUdmg 22 15 24 00 Zie Hllv I sm iK iprokcn Het beric ht kwam voor de leidende kringen der balxwrparHJ volkomen viprassend Men verk laait dat er geen aanleiding bcötaat om de vroegere besluiten van de Labourparlij waarbij de communistisohe partij van het lidmaatschap wordt uitgeslot rr op eenigerlet wijize te veranderen Naao verder tut Londen gemeld wordt houdt ijiem zioh gereed op nieuwe verraMingen van commiini tische zijde en gelooft men dat op de Moskousthen coup de Uieatre een Ixmdenivche coup de theatre zal volgen die 2 al bestaat in hel uit eigener beweging oi tibinden van de Enigelsc he oomimuiu ti whe partij Hrrry Potlitt de leideir van de Engel sdle tjommunisten al na 11ontbinding zlin le 1en mraden toe te lieden tot de organisaties van de Labourpartij en in den gdhoot van de Labourparty te werken voor de com iministische idejilen Een bijizondêre commissie va i de Britdche comipiunistisohe partij heeft naar de Bntsohe berichtendienst meldt m veitoand met de ontbinding van de Komintern een resolutie gepubUceeid waarin wordt aangeapooird tot een krachtigen veWlodht tot fusie met de Labourpartu Gezien den toestand werden onmiddellijke onderhandelingen geeisclit tussdien vertegen wooi digers van beide partijen trm de moeililkheden die een fuaie verhinderen uit den weg te rumien Naar United Press uit Wasihington meldt heeft de wocmfvoerder van het I AmerikaiwMche depantement van Ju stitie crklaanJ dat de onttoindirwg van de Kam intern geen wijziging zal brengen m de hoiuding van het ministerie tegenover de Amorikaansche coirtmiinisten DUITSCH WBKRIIACHTsèimCHT TIEN SCHEPEN TOT ZINKE N GEBR ACHT Dortmund en Sunderland gebombardeerd Het opperbevel van de Buitsche weermacht maakt dd 24 M i ekend Aan het Oosteluk front vonden slechts krggsoperattes van plaatseluke bcteekenu plaats In het Middellandsche Zeegebied vielen Dtulsche gevechtsvliegtuigen in den afgelpopen nacht schepen eh militaire installaties n de heven DjidjelU aan Duikbooten brachten m zware gevecht n van krachtig beatSicrmdf convooien m het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en bü afzonderlijk optreden tien schepen met een gecamenlijken inhoud van 35 000 brt tot zinken Vier andere schepen werden getorpedeerd Het zinken xan dez schepen kon wegens den sterken afweer niet meer waar genomen worden Een gevechtsvliegtuig beschadigde een vijandelijk koopvaardyAchip op den Atlantischen Oceaan door bomtreffers zwaar Een duikboot schoot boven de Golf v n Biscaye een vgandelijken bommenwerper neer Formaties vyandelyke bpmrtienwer pers wierpen in den fgeloopen nacht talrijke brisant en brandbommen ofi Dortmvund Er ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzienlijke materiee le Aade wend aangerirfit Volgens de tot dusver ontvanigcn berich n werden 33 der aanvallende vliegtuigen voomamelyk viermotorige boiranenwerpers neergeschoten Snelle Duitsche gevechtvliegtuigen doden gisteren een veiirassenden aanval ovetrdag op de Zuid Engelsctie havensteden Bournemouth en Hastings In den nacht van 23 op 24 Mei wiel de luohtmacht opnieuw het soheepsbouwcentTum Sunderland met sterke strijd krachten aan Jn stad en havengebied ontstonden i a bomtrefterg aware brsmdcn OPSTELLING VAN RUSSISCH VBUHEIDSLEGER De A N P oorreispondent te Berlijn meldt De geruchten over het tellen van een Russisch vry heidsleger onder commando van generaal Wlossof nemen thans ook te Berlijn een sleedii vasteren vorm aan Gisteren kon officieel worden medegedeeld dat generaal Wlossof inderdaad opdracht heeft gekregen een dergelyk leger op te stellen In w lke mate deze Russische strijdkrachten die thans nog voor een groot deel in opleiding zun straks aan ie operatieve acties aan het Oostelijk front zullen deelnemen kan nog niet ge cgd worden Wel staat vast dat het leger van Wlüsiof bereid is het bolsjewisme met de wapenen te bestrijden en een nieuwe ordening in Rusland te vesti g n 1 Generaal Wlossof wa vroeger opperbevelhebber van het evenender twjste boUjewistische leger en werd in den slag van Kief gevangen genomen Een Oekrainich vrUwilligerslegioen Op wensdh van de Ookrainlsctie be volking van het gouvernement gme raal zgn stappen gediaan voor de vorming van een vrgwiUigirskgioen Galicie ter sterkte van een divisie no wordt ujt Lemt erg gemeld De oproep heeft ruik een gecstdnfligen weerklank gevonden dat reid in nauwclgks 14 dagen tgds aan alle ve wachtinigen te boven gaand aantal van vele dui enden bewoners ich g meld heeft Ter gelegenheid van de opstelling van dit legioen vond een feestélgke bgcinkomst plaats in tegenwoosdigIk ld van talrgke vertegenwoordigers der Oekrainsth bevolking van leden der r geering van het gouvernementgene raal vertegenwoordigers der weermacht van de SS de politie en de partg Het corps leiders van de SS divisie die als formatie der Waffen SS een fronttroep aal vormen bestaat na volrtoi nde opleiding uit Oekrainsche onderofficieren en officieren De leden van deze divisie ziin met hun rechten en plichten aan de soldaten van de Duitsclie weermacht gelgk gesteld ITAUAANSCH WBKRMACHTSBBRlt HT Het Itallaanscrte weermachtaberlchi 1004 luidt aU volgt Dt tiavma van BIrerta en Djldjelll werden door de luchtmacllt der spllmogdidlieden mei goede uitwerking aangevallen Forinilles vijandelijke vIlegtulRrn liebben deeilanden Panlellerla en Uampedusa alamedede stad Mciialna herliaaldelljk gebortibardeerd ïn Het centrum der itad werd aanzienlijke whg veroorzaakt liet faatalalacltUitfer condor do burgerbevolking wordtop liel oogmiliMk onderzocht I e luc idoelartlllerle op de Jielde eilanden vemlMlüde I vliegtuigen Voorla werden door Dtill che Jagem twee Spltfirea boven Majta enc n Iwcemotorig vliegtuig ten Zuldeii vanSardinië neergeacholen Van vluchten naar den vijand In de laalaie danen zlln vlerjivan onze vliegtuigen niet teruggekeerd 01 DKSPBEKINUKli TE WASHINGTON Naar de Brltache beilchieddlenat meldt Ijn Churchill tn zijn atal op li Wltle Huis Uruggekeerd Volgen ditzetde bericht hei vattin de belde alaatsllcden Zondagnacht lijn be preklnpji n die lot In den ochtenclvoortduurden In den loop van don dag wei d n de conferinlfts vooilgezel HPANje KN OtBllAJ TA Tijden een groote rede te San Sebaat laan heeft de kidei van de Spaaiv che Jeugdorlanisnilc veikloard dat de beheerachlng van rto ziei ngie tUB ihcn AMka en Furopa en de w derlnbezllnelnlng van Gibraltar door Spanje t vooTOaainste doel van den laat la JODEN MOKTBN SOFIA VFRI ATBN De Bulgaarache mlnUller van Blnnentalldche Zakeiirf GraboSvaky heeft een verordening ultgevkardigd volgena welke alle Joden hmnen drie da en Sofia moeien verlaten 7IJ moeien Eich nn r d provincie begevm De Joden He M lUre dagen uog In de hootdtad worden ngetroffen moeten wtMiehlen dat zIJ uil het l nd worden O tl Naar vefnomen worat worden door luit bwult ongeveer MOM Joden getrollen BELANGRUKE AANWUZING VOOR DE VEROROENINO i INZAKE DEN AANMELDDtOSPLICHT Woensdag 26 Mci 1943 moeten zich alle In de maanden September t m December van het jaar 1922 geiboren mannen over enkomstig den op 21 Met in dit bUd gepubliceerden oproep op het bevoegde arbeidsbureau resp het bevoegde bUkantoor van 9 17 uur persoonlgk aanmelden waarbu zg het mgevulde aanmeldinggfarmulier en de andene identiteitspapieren en gegevens moeten nedebrengen De distributiestamkaart moet medegebracht worden pe rerkgcverg zijn verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tgd dien zg hiervoor noodig hebben van werk vrg te stellen en het salaris resp i on door e betalen Aanmellingsplichtigen en werkgevers maken zich strafbaar wanneer zi handelen m strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken STAAT VAN BCLEO TC BOMBAY De hevige onluctcn te Bombay hebben naar Folketa Daiibladetult Delhi meldt geleid to de afkondiging van d n staat van beleg in de stad De menigte trachtte de polltleponten te beatormcn en In brand te bleken Militairen openden t vuur op de menigte het aantal slachtoffera la niet bekend geioaakt 4 TOESTKU FN BM AANVAL OP OORTatUND VIJU OKEN Het aantal neei geschoten vtjandeiuke vliegtuigen by den aanval op Dortmund Is thana gebtegen tot 40 Het rijn meenndeela viermotorige bommenwerpers van de typen HiallfiK Stirling l ancaHter en Wellington Majoor Lent drager van het Eiken loof behaalde DIJ deie gevechten min flflOe overwinning in de lucht De Bitsche hèrichtendlenst meldde het verlies van 1 bommertwerpers U T eiGBW Tüm VOCOINGSOEWASSFN IN EIGEN TUIN Nabemestlng Wanneer biadgewas en mals kool prei andtlvie kropsla eni tengevolge van onvoldoende bodem voeding Uechts eer traag groeien din kan door een nabemeiling nog een krachtiger groei en ruimere opbrengst i orden verkregen Voor dit doet pleegt men den groei dier gewassen met behulp van snelwerkende forceerende stlkstofineststoffen zooala kaiksalpeter en katkamnion al ter wat meer op gang te brtngen Ook de bekende volledige korrelmeststoffen In de amenstelllngen rooats 15 88 24 of 12 10 18 7ün nog zeer goed voor dit doei In den romer toe gebruiken ï¥r 10 m 2 kan men van de e meststoffen voor nabemeating we 100 A IJO gram ge en Dat l Jïer mï 10 4 15 gram Soms geeft men ook viel leta meer Teneinde verspilling te voorkomen lal men deze kunstmest wel met een lepe aan de planten af zondeiplMk kunnen toedienen Na de ultstrooling wordt ae ondiep ondergewerkt Met verdient echter de vooikeur om de mest stoffen In water op te lossen en x et volgens als vloeiinest aan de gewassen toe te dienen Oea bladverbranding te voorkomen wordt er vo r gezorgd dat er mest op de bladeren terecht komt Bovendien bemeste men bt voorki ur als de bladen droog zun Bg gemis aan kunstmest kan wor nabemeiiting In den voorzomer of zomer ook zeer goed vloeibare natuurmest zooala b v koegier of b er worden gebruikt Deze i evatlen nog al wat stikstof Ten slotte houde n en er rektning mede dat bIj iieulvruchlen aooals erwten en boonen geen nabemestlng met stlkstofmesl wordt toegepast want deze z g vlinderbloeinige gewassen halen met behulp van wortelbaclcitt de stikstof aelf uit de luclit Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doot T J A U CURDENS 100 Het was riuttelooi op de U rutgkomst van Alfred te wachten dus zette ik mg alleen aan tafel en genoot do goede gaven van de bcguin Ik zeidc aan Djeeling dat mipi vniend misschien ecirsl laat zou tfirugkeeren en verztKht eenige sdhotels voor hem te laten staan Verkwikt en versterkt besloot k volgens afspra k wedierom naar de rots tt gaan bU het ravgn otn den omtiek te verkennen lik hmg mgn bmocle om zei ran den bediende dat ik hem met meer noodig had en ging uit Het viel mg op toen ik het paleis verliet dat de vier speeidragers die t nu toe den mgang hadden twwaakt üians vervangen waren dooi ten en kelen net gekleeden Hindoe die met over elkaar igcik uste airmen m een nis aat en er zich niet om srfieon te bekommeren Wie er m en uitgingen De weg lewde mg wederom langs onze oude woning die nu door Akbair was betrokken en ook duar wachtte mO een verrassing In een hbek ven de warande hurkte een stokoude man hg droeg de kk clen van een pirieater maar zijn wit gewaiul was goor en haveloos De man die op dit oogenblik sliep maakte een allereMcmligstcn indruk zgm gelaat was mager en inigcvallen zoo mager als ik nog nooit iemand heb ge un zijn tandenlooze mond was in voorldurendt bewi ging en ht zijn lange uitgeteerde hand hieUli hg een dikken houten rozenikrans Ik had medelijden n et den ongeluk kigen oude en stond op het punt naar hem toe te gaan toen Ajcbair die steeds op den uitikU k Aicen te staan rijn deur opende en mg met alle teekenen van ng t op zgn gelaat haastig wenkte otn binnen te komen Wat I dat voor een man die door aan je deur ligt vro g Ik hem Haalhem bit n Waaa 4iuwend legde h zgn vinger op de lipjK n en ging mij voor naar iiet oohterhuls Weet 9 ntet wat dnt betekent vroeg hij Hl iH greep er niets van Dat beteeketit voor mg een spoed gcn dood aei hU wimlber O die oude oppeipru ster ia een gcvaailUike atóiig en hg weet rijn mnstppgelen goed te nctnen Zoolang hiear de gastvrijheid DISTRIBUTlBSmvWS Distributie van jutblokjes Met ingang van lï Juni j woidt eert aantal producten la beuillonblekJes locptabletten Jusblokjes spUs en soeparoma en ketcliup in distributiegebracht De e artikelen IJn derhalve van genoemden d tam af uitsluitend nog verkrUgbaar tegen inlevering vu de daarvoor aan te wUsen bonnen vu de bonkaart voor voedingsmiddelen De hoeveelheid welke men por bon ia kunnen koopen aal nader worden bekend gemaakt Men aal Uteraard een keuze tusschen de verschillende artikelen moeten doen In verband met de voorbereiding vaa deze distributie is gedurende het tijdvak van Woensdag 26 Mei tot Zaterdag 12 Juni a s Iicljt koopen verkoepea en afleveren van de volgende prowieten verboden bouillomblokjes bouiUontabletten bouillonkorrels bouiUcmpoeder bouillonpasta exlracttabletten extracliblokjes soepkorrels soeppoeder soeppasta gedroogde soep of soep m drogen voim jublabletten jusblokjes juskorrela jubpoedcr juspasta spgsaroma soeparuina spijs en soeparoma plantenextract pikante saus ketchup en alle producten welke kunnen worden gebruikt voor de vergrootmg van het olie vet of botervolume of ter vervanging van olie vet boter botersaus room slasaus of mayonaise Bovenstaandi verbod geldt zolwel voor het publiek als voor den handel Handelaren mofen bovengenoemde producten met mgang vkn Woensdag 26 Mei as uitsluitend nog betrekken tegen mlevering van toewgzmgen voor vti vangingsmiddelen Ten einde den fiandei in staat te teilen op 12 Juni te kunnen fleverej dient het publiek van Woensdag 2d Mei tot en tkel Zaterdag 3 Mei boa 577 algemeen van de bonkaart voor voedingsmiddelen bU den handetur la te leveren Met den meesten nadruk wordt erop geweien dat het den detaiyisten veriioden is voor 12 Juni lot aflevermi over te gaan De hoeveelheid van de la distributie ta brengtn pioductm die per bon tetketw voor etn lUdvuk vap vier weken beschikbaar zal worden gesteld twdraagt ét 50 gram boullkyntabletten boulIldnJcorreu bouillonpoeder boulllonpaata extract tabletten extractkorrels extractpoeder entractpasu soeppaata apgsaroma soeparoma of spljaen soeparoipa Af 50 gram boulllo4t lokjea of extractblokJes met dien verstande dat deie hoevkelheld In maximaal U blokjes verpakt niaE zJJn óf 10 gram soepblokjea aoeptabletten I soepkorrels of soeppoeder met dien verstandt dat dete hoeveelheid in maximaal 4 blokjes tabletten ot pakjes verpakt mag zgn óf 100 gram gedroogde aoep of aocp Ia drogen vorm uugetonderd vermlcelliaoep óf 100 gram Juablokjea juatabletten Juakoi rela of Jtutpoeder met dien vprstande dat deze hocLveetheld verpakt mag zgn in maxlnnaai 7 blokje tabletten of pAkJea Of 100 gram Jiupaata óf 125 gram planten extract f 200 gram pikante saus of ketchup Af IIHD giam van die producten walke g biuikt kunnen worden ter vergrooting van het olievet of tïotersolume of ter vervanging van olie vet iMter botersaua ot loom Af aoo gram van die producten welke gebiuikt kuumn worden ter vervanging vaa mnvonalse Af 400 gram van dte producten welke gebiuikt kunnen worden ter vervanging vaa geniet ben ik veilig en nietnaiid zal liet wagen een hand tegen mg op t heffen maar die oude duivel weet mij U Ch te treffen en heeft een middel aangewend dat oveiral eld n s m Indie waar de En elsohen heerschapipg voeRsn IS afgescliaft maar dat e iiier nog vetlig kunnen t passen En dat middci ts het volgende wanneer iemand van een mider geld of goed te vorde ren heeft en geen betaling erlangt kan hii noh betwpend op de Dharma de oud Indische wet voor de deur van 7ijn schuldenaar ga in zitten zoolanf tot de ander hem heeft betaald Zeer dikwgls helpt dat middel want in de eerste plaats is het voor een schuldenaar niet ple ieng dat hg voor alle mtnschen openlgik als een slechte t etaler wordt aangewezen maair er z n nog andere lasten aan verbonden Sterft namelyik de schutdeischer terwlH hl voor de dewr van den ander zit dan heeft de seJiuldcniaa onherroepeltik zgn leven verbeurd Drt nu 18 de kiHistgreep van den opperpriester Dien ouden aftandschen man dien gg voor mg4i deur hebt zien zitten heeft de opperpriester bg wgze van schuldeisdier op mg afgestuurd Hg zond niei den een of andeiren Hindoe van lage kaste maar nog wel een ptiester a ls verte enwootdiger van het priesterschap en het is den man aan te zien dat hg het niet lang meer awd maken Denzxlfden dag l t hij sterft zal ook ik lophoudcn te leven Maar dat tk afschuwelgik zt dt gg zgt dien man toch niets sqhuldi r Het b wUs daarvan il niet te leveren die man beroept zidi op da Dhanna daannee houdt alles op Maar Zgn oogen flikkerden lioosaairdig en eir kwam iets van een glimilaoh op zgn lippen Bc wachtte of hg den zin voleindigen zou maar dat deed fig niet en hg wees op een bundeltje goed dat 09 een bank lag Dat zgn kleeren van u of van uw vriend zei hg een jongetje van dewasscheru heeft ze rlrakg gebr ht hg met nde mis w hien dat gg nog hier wonnde Toen herimusrde ite me g 4ioord t heWien dat na one hacheli be oek aan dien tenn eU 4rg onze kleeren naar lie wasachcrg waiH n gpl racht Woidt ver ol d iLJu aisiaia I I iiM w nw Wanneer verduisteren 28 Mei ZoB ep B S1 mdrr SI M Maan op 2 M onder tl i