Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1943

Vetten tn OlMSn Nassauiaan hage Olt Bedrijtschap u hun RADlOPROaSAMMA MTCnwD I êMOpti IMBNO 7 lÓGymn tu Gr 1M Sporluleirw 1 Prpgr oveiz iM MiO M Cr S IJ va halan t Ito CkHlH uitz U Tenor n plano U OO OH Hndrtki M tfVoor Jciwd 11 00 Saloa tet Uu Alnuiuk UJ IMck WUlilMiiimi U BNO UM I uul n v t tnntt r U M Miiictic orkctt en Mllitc llja D wekcUjkKh wuKtelinf U M MuHtU orkest en oU te M W BesidattleacIUM en soUst 1S 0O Boute mldilx 1 4B HO n 0 BNO Ulti voor Ned ZecUctfen IBM yUnclulUlK mei U BNO U IO Bandi Biiofh en itjn Hon ork ld t3 Hier WA U55 Gr W 00 Spiegel vao een dag MJl Orgelconcert W 30 De Winter ga t in aken radiofeuiUelon IBM Gerard v u Krevekn en gr 21 00 Melodls en en olist BjK BNO VanaJ 2215 R C Grara HIlTerkum n 14 00 Gr 15 00 Voor Jeupl U 40 Cr 1 BNO 17 0 Gr 18 00 BNO MIO Voor kleuten 10 15 De Wals 1B 35 Gr VIS De Bramtotlchter voordracht 30 30 Gr M Opi 21 e Avondwöding 22 00 BNO OFilCIEELE LANDBOUWfc HEDEOEELINGEN voer tie provincie Zuid Holland BEDEUFSMAXIiWtJM VOOE SCHAPEN Met inganc van 25 Juli 1943 mogen fverjarigc sdnópen d wj sfchapen get oren voor het loopende kalenderjaar alleen dan op een bedrijl worden gehoudeH indien het aantal schapen niet grooter is dan het voor dit bedrijf vast te stellen bedrijf anaximtim voor tohapcn D tiedrijtsmaxlma zullen voorloopig orden geibaaeeni op het aantal strAs crvotjariige niet gecontracteerde scihapen dat per 2 Mei 1943 op de diverse Ijedrijven aanwezig was Was een bepaalde schapcnhouder dus per 2 Mei in bet bezit van 3 overjarige schapen waarvan er 2 waren gecontracteerd dan bedraa ft het bedrijfsmaxiraum voor dezen georganiseerde 1 schaap j Een dezer dagen zullen de schapenhouders er door middel van een kaart van in kennis worden gesteld hoeveel bet voor hun bedrijf vastgestelde bedrijfsimexiinum bedraa gt Deze kaart dient in bet veeböekje te worden tiewaard De Gchapenhouders kunnen binnen 14 dagen na ontvangst der kcnoisteving verho ing of verlaging van iiun bedrüfamaximmn aanvragen Slechts die aanvragen jcunmen in befaandelinj worden genomen weUce binpen den vastgestelden termijn cfcjftelUk bü den P£ H worden ingediend Zij die door toevallige omstandigheden op 2 Mei j l geen schapen voorhanden hadden en dus formeel geen overjarige schapen zullen mogen aanhouden worden in de gelegenheid gesteld om bü den P3 H een bedrijfsmaximum aan te vragen Dit dient voor 10 Juli a s ie g cbieden Het aanhouden van meer overjarige schapen dan waartoe men volgens het bedrijfsmaximum is gerechtigd is strafbaar Slechts contractscbapen mogen bovectiallig worden aangehouden AANSLAG OVERJARIGE 8CH4PEN 1943 Ook dit jaar zal een gedeelte van den schapenstapel met een aanslag worden belast De aaoslag Overjarige Schapen 1943 zai 20 bedragen van het bedrijfsmaximum voor schapen lietgeen dus neerkomt op een leveringsplicht van 20 der oude dieren welke per 2 Mei 1943 op de verschillende bedrijven aanwezig waren verminderd met het aantal per dien datum loopende contracten Een dezer dagen zullen de Bchapenhouders door middel van een aajisIagforrauKeir van hun tevexingsplicht m kennis worden gesteld D levering 1943 staaft geheel les van de levering Overjarige Ooien 1942 aanslag Maart 1942 en de levering Slachtschapen 194Ï aanslag Septemiber 1942 Ontvangt men dus een aanslag 1943 ven 1 oud schaap dan zal aan het restant van de beide hiervoor genoemde leveringen moeten worden voldaan doojr middel van het percentage schapen dat voor de nieuwe levering niet ie aangeslagen Dit is o i zeer wel mo Celijk tiaar de levering 1943 slechts 90 van de per 2 Mei aanwezige oude schapen bedraagt Met de overige 80 zal eer M de aanslag 1942 moeten worden aangezuiverd Slechts het daarna oveibiijvende aantal schapen mag vrij worden aangehouden Verkoop van aangeslagen schapen geeft geen itcht op ontheffing van den leveringsplicht Het heeft deïhaJve geen nut tegen den anslag 1943 te réclameeren op grond van het feit dat 1 of meer schapen na 2 Mei zijn verkocht daar dergelijke reclames in het algemeen zullen worden afgewezen AFZET XBOO VAN OOGST 1942 Telers die ithans nog in het beizt zijn van stroo van oogst 1942 worden in de gelegenheid gesieid dit stroo rechtstreeks aan verbruikers te verlcoopen Zij kunnen hiervoor zelf afnemers zoeken Deze afnemers moeten zich tot hun PJBH wenden met het verzoek oirh een toewyzing die in het algemeen in minderinig zal komen op de toewijzing voor het a s seizoen De teJer dient voor hij tot aflevering van het stroo overgaat een vervoetiewijB te halen bij zijn P B H Hiervoor moet een bedrag van ƒ 7 per 100 kg betaald worden BUREAU VAN IffiN VOEDSELIMISSARIS VOOR f ZUID HOiLLAOT OFFICII MEDEDEELINGEN ADVIEZEN VAM DEN T f VOEDINGSRAAD W HET SCHOONMAKEN VAN GROENtKN Het schoonmaken van groenten lijkt een eenvoudige zaak maar over het algemeen snQdt men teveel weg Dit i uit een oocpunt van voedingswaarde te betreuren want het beste van de groente Jjüst die deelen die vaak weggesneden wordw de stronk de bladnerf de groene bladeren gaat op due manier verloren Daarom volgea lüer eenlga korte Yk oUtea voor bet scbooomaken van de grotnten vaa het aeisoen KropsU Verdorde en verlepte deelen wegplukken een klein itukie va de stronk wegsuijden BJadnerven eti groene bU Ëren meeaebruiken dcsgewenscht de harde bladeren klein mijden en bladnerven fijn snipperen S o f U Alleen verdorde bUddeelen verwijderen De stronk geheel m wnyden bij voorkeur in dunne plakjes KomkMiuner Gele komkommers dun afschillen en schaven Groene komkommers goed afWasschen en met schil en ai schaven deze groente vlak v r hei gebruik klaarmaken en niet eenlgen tijd wegzetten mei XOlK Spinaxie Uitzoeken alleen verdorde bladeren Mden bloemknopjes en onkruid verwijderen I e grove stelen van zomersplnazie meeget ruik n evenèils de bladeren die nog niet siap xijn maar alleen een weinig verkleuren Worteltjes De worteltjes met een borstel afboenen Het kapje met de steel loo dun mogelijk afsnijden Bloemkool £ e kleine groene blaadjes u£schen de bloem kunnen blijven litten I e stronk zoo ver mogelijk aan de bloem laten zitten desnoods een deel apart fijn snipperen of rauw uit het vuistje opeten iUbarber Het ondereinde en het bladdeel van den stengel verwijderen De stengels met schil en al in S t ukjes verdeelen ANNUtEERING VAN BESTELLINGEN Bestellingen op üzer en staal welke na 1 October 1M2 direct of via een werksürmain het buitenland of bij een Nederlandschenproducent Hoogovens Demka N K F xijngedaan moeten in overleg mef den leverancier worden geannuleerd indien de bestellerde verlangde afmetingen in eigen geblokkeerden nietgereserveerden voorraad heeft De besteller dient een specificatie van de feennuieeren poften aan het Rijksbureau voorUzer en Staal te zenden welke instyiliehet materiaal uit den geblokkeerden voorraadreserveert en In geval van een buitenlandsche bestelling de fabriek te verzoekep de Eisenscheine eventueel Rückübertragungsscheine a n hem terug te zenden Deze dienen aan het Rijksbureau voor Uzeren Staal te worden toegezonden met vermelding vpor welk gewicht daaraan twwljienvan overdracht C dan wel bewijzen vanoverdracht D ten grondslag lagen In gevalvan blnnenlandsche bestellingen dl nt debesteller zich tot den producent te wenden die ter zake van de verdere afwikkeling aanwijzingen verstrekt Meeft fnen bericht vanRijksijzer ontvangen dat de betreffendebescheiden vrij zün gekomen dan kan hetdesbetreffende materiaal uif Igeiv geblokkeerden voorraad worden betrokken zieCirc No 718 d d 8 3 4S r BONNEN T B 1 Juli No n Aardappelen A en B Brood A eii B Beschuit Tabak T a M fUl Vleeach ISA J rantsoenen VltcKb SSB J s ranlaoen T m R Janl a A Boter of marfarine ISO ram tl B Boter o margarine 12S Kram T n Ttiü 21A Boter it margarine 250 gram 2tB Boter ot margarine 129 gtam T B S tuit 9 A Boter of margarine UB ram 26 B Boter Of margarine 1J9 gram T m U JliU Bloem brood of gebak 590 t m St3 Cacao voor kinderen 3 34 i M Cliocolade 25 Gort 5 5 Gort 25 A en 27 A kindervoedsel Havermout 584 Jam 586 Kaas 5 4t ma Melk 25 28 27 Hijst 25B en 27B kindcrvOedscI Sinaasappelen stadskaar en 300 gram 4 39 res Suiker 587 Sulkerwerk 26 27 Taptemelk 25 28 27 Taptemelk of Karnemelk 28 VermiceUl 583 Vwtfsjigingsmiddelen 1 rantsoen 689 T m 1 Aag Kofflesurrogaat 588 Voorts lal in den vervolge In het algemeen tegen overdracht van een gewone B V O C ol B V O D aan Rijkstjzer elke gewenschte hoeveelheid welke zich In den geblokkeerden niet genSïierveerden voorraad bevindt kunnen worden vrUgemaakt zie eveneens clrc 7 No 718 Het bepaalde in circ No 677 a Ijetreffende verwerking uit geblokkeerden voorraad voor dringende reparaties zonder voorafgaande toestemming H formulieren Is Ingetrokken betrekken uit geblokkeerde voorraden Is dus slechts mogelijk na vrijgave door Rljksijzer De bovenstaande voorschriften gelden nietscheepswerven 5138 V AT S DISTRIBUTIE VAN MARGARINE In verband met de omatandigheid dat op de bonnen Boter 26 a en 26 b Boter uitsluitend boter verkrijgbaar is dienen handelaren die nog margarine voorradig hebben een opgave van hun voo aad margarine te zenden aan het Bedrijfschap voor Margarine mededeelen op welke wil meaeaeeien op weiKe wiijp qTradige hoeveelheden marEaririr den afgezet H DISTRIBUTIE VAN VLlRir VUU CaWARiU 74 l merking komendb vlce clibonii imnen Vleesch 27 a ti 5 p afzondfDe Inlevering van de gna dient te geschieden a ter verkrijging van een om vleesch in de perjode van 2 imet 2 Juli a s b ter verkrUgmg van een to vleeschwaren gedurende den ÏS duur en gedurende dew eek pa den geldigheidsduur Bericht nr 30ft DE PRIJS VOOR GKDROOr Voor gedroogde kalmoesworteltn iet gesneden geldt de prijzeiSJ 1940 nr l d w z de prijs van 9 uJfiS cm icilligde voor de prir echter mede dat niet tot vervolg de bonn W dus op afzonderlijke opptakvëtw De Inleverlne van rf v Detaillisten dienen de boriR 27a aangewezen voor t vleeach of vleeschwaren en öe i Vleesch aangewezen vom e fJJH vleesch of vleeschwaren eeschtt den van de andore voor iii p Jr niet gesneden geldt de prijz ir l d w z de prijs van De Gem icilligde voor de PtlS den overgegaan Indien ten hoosiuï onder vermelde prijzen worden bèr Door fabrikant ƒ 1 50 per kg n V slef verpakking franco wapon saiini vervoermiddel In plaat van aI Mi Door exporteurs 1 65 per keSÏ sief verpakking franco grens Door grossiers l 72i per tn clusief verpakking franco huis Door winkeliers 2 30 per ki Indien onverpakt geleverd worillde bovengenoemde prijzen met j kg te worden verlaagd uitgezondenlCaan consumenten Bovenstaande prijzen gelden voor w sneden gedroogde product indien den dienen bovehstaande prijzen Umet 8 cent per kg te worden verUui Bovenstaande prilzon mogen slS rekening worden gebracht voor een waarvoor het behaalde rendement 1 drogen ten hoogste 25 bedraaat dü zeggen op 100 kg versch produn i hoogste 25 kg droog verkregen zijn Rootdredaiteur J Q Weysters HoChefredacteur voor Oouda en 0r Tleter Gouda VerantwoordellJIi i advertentlo U Akkeridtjk RottetdaTgeefster NV Rotterdamsch Nfe Rotterdam V LET OP Zon en warmte zijn groote vijanden iNm oenTMtttoiT Huidarts houdtvoorloopig zijn spreekuur op Maatidag niet in het St Joseph Paviljoen maar in het Van Iterson Zlekaiihula van 2 4 uur van Uw oude opgelapte BINNENBANDEN U KENT ONZE ZAAK VERLOREN Een Falcon r gen as omgeving Krugerlaan Tegen bélooning terug te bezorgen Weth Venteweg H 162 OOSTHAVEN 19 GOUDA Tel 2392 Terstond gevraagd Breiii iiiBanlietbikkirslieil v g g v A Compeer Zuidkade 5 Tel 53S Waddinxveen RQwielen EIccIra Onder l elen enx REPARATIE INRICHTING W SANTe KRANSje GWK Kw n wKaKK w iw m w nw nMi nia Kv a ICafé Biljard DICKY I Markt 54 i Zaterdag en Zondag het optreden van cJen bekenden Y Goudschefi Humorist Conferencier Santé SANTÉ IS GOED IEDEREEN DRINKT HET Als U FAMA Iieeft geproefd JOHNY ROY foed eldud zai U de pittige smaak zijn opgevallen De aparte braodwijzc die door Douwc Egberts voorheen ook voor de beste kolBesoorten werd loejgepasl is hiervan de oorzaak Douwe Egberts Fama komt inderdaad echte koffie nabij I is men steeds met een madaman vilthocd Daarom ia het geen kwaad idee een vilthoed waar het moderne afraakt tijdig te laten modcrnlseertn in onze arvarni4nrialiling Men krijgt dan weer een hoed waarmee men goed gekleed is til ladoire gel a nh lcl Malson JOHANNA l o l Ve voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam In den OOK DE WINKEL VOOR XOFJIE EN THEESURROGA T 80 JARIGEN OORLOG liandliaafden wij onze i waliteit BOOGAZim sinds 1564 Natuurlijk want moadar haafl er Soparbo In gedaan Aan da jeugd Is de toekomst Gezond en krachtig moetze opgroeien Daarbij helpt Soparbo Gebruikt daarom in Uw gezin ook oparho HUWELIJK Door onze véle relaties in het gch land ook in landbouwerskringen kunt U zich om tot een gelukkig huwel te komen m h volste vertrouwen wenden tot ons sinds jaren beat bureau Discr veri Inl kostel Spreeku 2 8 u en volg afspr M avr T v d Cant Hoofdweg la hs Tel 85433 Amsterd SOEPEN SAUSEN in SPUZEN Dl C I ll De ondergetcekenden Dierenartsen deelen mede d t tbans officieel is bekend gemaakt dat binnenkort geen benzine meer wordt verstrekt In verband hiermee wordt er met klem op gewezen de boodschappen voor 9 uur torentijd te bezorgen en de patiinteir gedurende de zomer zoo vee Qiogelijk bij huis te halen Boodschappen na 9 u gebracht kunnen dezelfde dag niet aeer afgewerkt worden uitgezonderd dringende gevallen G H AALFS Gouda W A DE HAAN Bergambacht D HENDRIKSE Groot Ammers A HOOQENDOORN Ouderkerk a d IJssei G HUPKES Oouda D A OSKAM Lekkerkerk S PAUL Stolwp J J SCHEI lOROND Schoqnhoven Wederom ontvangen Rauwkost en Aardappelraspen ƒ 1 20 Waschpennen per 5 stuks 045 SAN het Ideale zeepvervangend oiwaschmiddel z bon per pak 0 20 TH ALLEBRANDI DE GOUDSCHE BAZAR Kleiweg 78 Telef 3418 Gouda Voor eick wat wi i HUWELiJKSBEMIDDELING Eenzamen van alle leeftijden rangen en standen I AlshetwerkelQk Uw wensch is een serieuze kennismaking aan te gaan wendt U dan allen tot Nederlands grootste bemiddelmgskantoorl Wtj hebben door een weergalooze advertentie campagne la 128 verschillende dagbladen niet alleen geweldige relaties door geheel Nederland doch tevens In alle deelen van ZuidHolland Spontane dankbetuigingen zoowel van geslaagden It betere kringen als van dames en heeren uit den boerenstand lijn het bewijs van de geweldige mogelijkheden die wij voor allen zonder uitzondering hebben Onze bemiddeling ia loowei voor R K als voor Prot ingcstelden en vour hen tonder geloofsovertuiging Een speciale afdeeHng voor den boerenstand en voor tewerkgestelden in het buitenland tmaken ons kantoor tot een centraal punt voor allen die zic eenzaam voelen een kennismaking willen aangaan en daarin om welke redenen dan ook niet naar genoegen kunnen slagen Ambtenaren be studeerden werkers in de bedrijven werkers Bit den boerenstand dames v g h uit den werkenden en uit den boercnstand AM roepen U allen opl Wendt U allen tot Nederlands gro il tI bemiddelingskantoor voor alfe leeftijden Hoe meer relaties wij hebben hoe meer successen wij tot stand kunnen brengen Inlichtingen verstrekken wij mondillng of schriftelijk In blanco enveloppe Wij verzekeren strengste geheimhouding Nederlands grootst bemiddelingstantoor HOLLAND Admiralengracht 219 Amsterdam West Geopend van 2 tot 5 en 6 tot 9 uur ook Zaterdags Op Zondag van 2 tot 6 uur Knipt onze advertentie uit Ondanks de schaarschte aan materialen toch fiog Tuinirint en Tuintegels Houwmaterialenhandel V h A K da Jong Raam 296 Oouda ® Venchü van waardeering kan et over allerlei zaken bestaan Over onding echter niet Victoria en haat biscuits Die vindt iedereen overhebUjk Uw uwfmwwNE M itKn f ait i iax Sthoiinemtiifli KANTOOR MACHINÊHANOEL myiwmutmi Telefoon uitsluitend no 2696 van 8 uur v m tot 6 uur n m TF KflflP een damesman i i uuur lel pakje maat 42 prima kwaliteit stof ƒ 30 en een 2 pers gewaste bedtyk oude kwaliteit 40 Van Dijk Nieuwe Haven 316 ORGEL FLINK HUiSORQEL Gevraagd een net DIENSTMEISJE van 8 u tot 2 30 uur Middageten bij inbegrepen ich te vervoegen bij van Vliet Korte Tiendew 24 Vleeschhouwerij te koop gevraagd Brieven met opgaaf van merk registers en prijs KONINGS Dubbeldamsche eB 4 Dordrecht yïeneertiiiÉiiiail FAMA SCHOUWBURG BIOSCOj Wegens enorme belangstelling wordt hef buitengewone UFAfiléiwerk DE GOUDEN STAD Die Oolduie Stadt nog éénmaal GEPROLONGEERD doch sleohts 4 dagen Vrijdag 2 Zaterdag 26 Zondag 27 en Maandag 2 Juni Taaaang bavan 18 j PUatsbespreken aan de kassa ulttlnitend op den der voarstelling van 10 tof 1 ni t lol pa T l