Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1943

mmÊsmmmmmÊiimsmmm KTIt tfoeiiMi 7Jii iHM3 0arMa Markt 31 GOUDSCHEÜfeCOUBANT NIEUWSBLAD OOR GOUDA EN OMSTREKEN yrSFi S COTt per iiv niqOT 82ite Jurgaoj No 213M OMrtNdMNur ounrscH wscjuiachtsbcsiciit nvechten i gebied tan Koersk Suaestai van de at in de lucht IDUITSCH WITBOEK over luchtoorlog tegen burgerbevolking Nieuwt phase in den stri cl aan het Oostfront lA tedor Bjelgorod Orel wotdt cén htte tlag Atroo n nm 1 RirbouwwTS I f J Pfnn tSI la n hui4 2Z j i lttxxivinÏMZ i eviiioTZ I ilOW k i4J j I wrvotrw Z Mtn hudaUu l fcilwil Bêatri V T MMS I E S m ttn notttai gadrrltt 4 J W pn DMrtg v lie voor fmm I oor A ittaf I rKANTOOt van DIftrM a voor U QrtvaniM er 33Xni m i llMultmiI mSI n fn ronMkif I elfvf rxorgl I ZtU ttei i lera Itotterdatl J en OmitrekMi I Irdal k vdot I lllatterdani IWi h KleuwnUtiJ EGEN mden piniilraItn den IHBS fcivBAAom a JTaaellaan L GEVKAAttft 1 i I Mperbevel n d Duitiche Lr maftkt 14 8 JiOi bekend tie vu OaitMlw iBlMteiie mBcb bi den Im vaa dca dag jMrreB twara fcve ten tot S ftl T ir frsBd en in Shaiit welke iteb nitbreidden tot CftWed ten Nawdea vm Koenk SST Ut oogenbUk tccA froe S tebeid krlicen M litrtia lde aanvallen op de kut i OéB bobben Britaéb Aoienkaan IX wëf Ki tc opnieuw ij feritrzen geleden De EKutwbe H aUaansche luchtwapeni achoten in IwMl 1 vijdndeluke vliegtuigen neer fCj M tich hooMzakeluk vieraioto l ltamenwerpen bevonden I IHltadit heeft een sterke formatie Mbe gcvecbtarlie tiui ea het ha rebied van Bizerta met bommen § tt Duitsche departement van Bui Undsche Zaken publiceert een Wittttk iJtocumenten over de urtaluitenjiicliuld van Eniieland aan den bom lUBOorlo legen de burgetljevolking Belangwf kkend a zoo meldt t D N B i lit de eerste daarin bijeengebrachte I llBiBiertten reed dateeren uit 19J2 f kn i ÖmtM he delegatie op de con tkfiitti l i vermiodenng en beperking er bewapeningen dienovereenkomf tite voorstellen voorlegde welke echI wenzeer werden verworpen als alle I Jjtfne daarna vati Duitsche zyde geIpne voorstellen tot ivumanueering f f den luphtf or4o W lien ftvoi vloed van documenten uit het I fÜMak verdient vermelding het memoranI én vsn de RJjksreEeenng betreffende da t ItWfniIngsen xechtlgeltjkheldskwe tle van II amber HM eh het vredeiplan der r reieerlnk van 91 Maart I83II waarin Moralellen werden gedaan betreffende een d tot hel Werpen van bommen op open WD bulten Me draagwijdte van mlddel en 7v iie artillerie der strijdende sïfimi Alle concrete Duitiche vooislcllen aard werden echter van Foüel I alN kant tet zijde geiichoven van den f MMen ksnt wi rd ledeie practische regeling tal deze kttpille onmogeldk gemaakt I Htt Witboek cHeert vervolgens een ver fUsrlni van Chamberlain van 31 Juni 1831 f fisrtn hü wide dat het werpen van bommen fctorjers In mud was met het volkenrecht I WsrlB hIJ plschte dat de doelen van S ltUlren aafd moesten Ijn en dat er zorg moMl worden gedragen dat niet door fHUUIiald btmmien vielen op de burgerIwalUnl In de nabijheid Veronlwiar iigd Jl Hielde hy pogingen om door demoia i JaiUi var de burgei bevolk na doo bom tJfT I lucht een oorlog te winnen M beginselen In deze rede van Chamberlain M ï In kiasie tegenstelling tot hetgeen Kalfde Chn t berlain op 17 November 1939 In i ehelnie zitting van den Geallieerden wnofirsad vooralelde en wa het Duitsche öiöwpen toen uitvoerde Hl pleitte toen jswjen lysle nattiiche vernieling van hel r rbU hIJ er op wees dal het JMielIJk w s de militaire doelen daar te mam zonder burgera te raken Van het het ander komen tot het W mvermijdelljk ou zijn een ooriog beperkingen te voeren toen Cham l n tljn bovenvermelde verkUf Ing afleg i n roe i gerulmen tUd besprekingen J en de Kcnerale jtaven van EnpeUnd en flik saindo die de voorbereiding van S K i PP l lucliloorlog legen ï 2r n Aanli ckeningen van het 2j minl ierle van oorlog over de e beriS APf l 9M tl e belde JIMI Witboek worden gepubliceerd geven SiSS ngelsch rianache nnie t tenover Duttwhiand Uj ken van den ootIo was ï hier die u zuo ryJradagrede i Seplembïir 1839 als eet te op de Igtond 0OT een ooilogvoermg met T middelen Hu deeWe mede de en luchlmaoht tpóntSit tf hébTegeven ziöh te b erken M irnli Wjecten Toen faem e n boodvan Roosevelt ter kennis werd iaifc L V legeennïten WHiiyjie veiichu wet4 gevraagd zljji m geen geval bomaanvallen i WHi doen op de bumgerbevolking of ijj t veiilerkte leden kon de TT verw i i7en naar dit bevel a n lUjdip luchtmacht Het wa toen Idutdelijk en het U door het later der Amerikaansch kicht i nocgzaajn bevestigd dat deze i3i oproep van Rooae lechls ten doel had dp openbare tag tic misleiden t BMW geldt van een verklaring op i door XwariKhe toamiddt da Dultscha rageeftn overhandigd I tt regMrIngen van FrankrUk en verklaren den oorlog te voer i n oprechten wenseh de burgerWif n de cuRuurmonumenten te ontLi raar antwoordneta lekard da regeering daf haar atrtidkracihten fg sauden blijven aan h t door den iJ Vtrkondlgde beginael van ridderlijke fcEülf orlogvoerlng dat zIJ zich echter j Mtldlng van elk Inbrtuk op het TMm i miSH t an voorbehield Dat da mSSS in Polen van Dultsclien kant la RK iX aanwijzingen van den £ UHkl niet allien uit da bartehten i £ n luchtmadit doch wordt ook EJ Mandsehe ztjdt Mhniitltd Bnkela fSL i den val van Wanchiu he dt tSZjü nUltadagred van I Oetobtr ü 2r pleit voor humanlaatrln vgn iiu gi leggende dat het mogelijk mo it Ti principieel algemeen geldende Ma vinden Maar ook dit beroep bleef 1 plaats daarvan begon de eente k Brilache luchtaanvallen op d he biir erbe olkln g Op de aaniSS wilhelmahaven en Cuxhaven jjo tember 1939 volgden m Decern S nieuwe bommen Op Dtósch w in den nacht van 11 è 1 IMO vielen voor de eerate maal H bommen p een Dultiolie tó den rand van de tad Weg I TWwoek kMit d i wrdenr oairt Britsche maatregelen aan en S weeymacht eridtt Van 1 1 1840 waarin wordt g eotisU I J it de vyand den luchtoorlog op kM de plaatam zonder militaire heeft getqiend nk nam het DultMhe Iddtt van zwaar kalibn t e tookt Door eon nachteluke iloringavhieht van den vuand boven Noord pa NoordWest Ouitschland ontstond door t neerwerpen van enkele bommen atechta gennge mateneele achade VT ITALIAANSCIIE WKCBMArHTSBEIUCBT et 113l9t communiqué van het Itatiauiaeha hoofdkwartier luidt e ha vaa van BliirU ia Ooor Dultacha tormatieb aangevallen en g boinbariieerd PtaatKn op Slclli waaronder Meaaina CManla en Ibraala waran het doel van v anaMllka lMchtaanvaIl n die Uctata lebade ca een lerlnc aantal slachtoffers veroorlaakten De luchtmacht van de spil en het ftveergetwhat belemmerden op doeltreffende tta d iMdrtjvicheld van den vtland llAltaansche Jagers waaronder xtch die van de 161ste groep nder Iwvel van kapitein Porcu CloitMuii vaa Aleaaandria ondersdieldden aclwt n K vUagtulaen aaer tt Uitere loeatanen Werdm door Duitache lageh en 14 door het atweergesehut vernield Vier onzer VIteCtuigcn aiin van de operaties der laatate drie dagen niet op bun baaas teruggekeerd wapen in den stryd tegen Engeland overeenkomatig h t bevel de groftlste reseivo in acht Nog t 20 Juni 1940 werd vdn Duitsche zyde gewachl alvorenii een tegenactie tegen militaire objecten in Engeland in de lucht begonnen werd zooalg in het ireer madit bencht van dien dag Wordt medegedeeld Het einde van de operatie In het Wegten gebruikte de Führer om in een groote rede voor den Duitschen Ruks d g op 19 Juli 1940 nogmaals een beroep te doen op het verstand otjk in Engeland Dit werd echter m et Engeladie luchtaanvalten op het Goettie huB in Weimar en op het mausoleum van Bismarok m Friediuchsruh en na eenige dagen met de eerste nachtelijke aanvallen op Berlyn beantwoord Pas toen en wel op 7 Scptennber 1940 ging het Duitsche luchtwapen er toe over ook Londen met sterke trijd achten aan te vallen Naar het Witboek vervolgens aantoont heeft de Fuhrer daarna by verschillende gelegenheden steeds weer oj geroepen tot humaniseering van den oorlog vooral van de operaties m de lucht echter zonder gehoor te vinden Integendeel de tegenstander beperkte zich niet meer tol acties alleen bovert Duitsth gebied maar betrok de door Duitis hland in het Westen bez t e ge bieden in zon terreuractie Het Duitsche Witboek eindigt als voglt Hèt Duitsche streven mislukte dool den bu onze tegenstdiidcrs bestaanden wil tot toepassing van de luchtterreur als een tot in de uiterste bu ondtrheden doordacht plan tot vernietiging van Europa De Engel schcn wjlden zooals m het document van den Bntschen generalen staf wordt gezegd van den aanvang af de handstnoeneti uittrenken Daarmede echter is de schuldkwestie in den bombardementsoorlog ondubbelzinnig üpg helderd De vernielde steden van het Europeesche vasteland de dui zenden door Bntsche en Amerikaansche bommenwerpers vermoorde vrouwen en kinderen vormen een vlammende aanklacht tegen de twee voornaamste oorlogsachuldtgen Churchill en Roosevelt Het vonnis der wereldgeschiedenis heaft reeds recht over hen gedaan Het officieele Duitsche communiqué van 30 Mei 114t besluit met de m dit vêrbtfnd veelbeteekencnde woorden Voor 4e misdaden die 7U aan Europi hel b A begaan en blijven begaan zullen tij moeten boeten wanneer het uur der afrekening is gekomen Oog om oog tand om tand zal ht worden v lgoIden En van dere rechtvaardige straf zal hen geen enkele jioginj tot loochening hunner verantwoordelijkheid al is die ook nog zoo brutaal kunnen redden De A N P eorrespoBéant te BerHln meklt Nadat de betichten vaa het Oostelijke frant de laatste dagen van een taüamtMn veriiennlngjiaeHvttctt nelaiaf haUea $ tmmki h geen het niet oa waarsdbOnll deed tijn dat de rost aui m front dan lancalw ü kêttg dtoM sdiijat thaiM een nletiwe Idiasc la dén sttUd te xijn tngelnid Vsn Sovjet Russische nide spreekt men van en Duitidh offensief m de rtóhting van Moritom doch de officieele Duitsdie lezinigt is dat ei en aanvs l aotles van plaatselijk kamicter in het giAtieé van BJeOgorod die tot d verovering van een belangrtflW hoogte leidden tegenaanvallen der bolsjawisten hebben uitgelokt waarbtl terstond steike raservas in den strüd werdm geworpen tei vtjil meet naar het Nawden tan S tdén van Owl ontlastincsaanvaHan werden ond fnc m n Onmiddellijk aangevoerde Ihiitsche reserves MitoRi daarop den strijd met e bolsje wistan aknfcbomtetii Vmé vStéit méandan geleden ba trakkolUk kort nadait op 31 Maart het Duitscfhe tege ffenslef w a f elUn ü M ff t n het aan h t OosteHHce front luttlg WW ewoirdBn weiid gewaagd van b ii tiiifearoon atortie tmtmsat m nUNOEN Het Japansehe hoofdkwartter meldt dat een flottielje Japanache torpedo jaflers in de wateren by de SalomoiMeilanden op S Juli S vijandeluiic oorlogsadiepert heeft tot zmkeu gebracht of zeer zwaar beschadigd waaronder 2 kruisers rBOPAGANDA VAN BUTSCKE COMMC aSTBN Ka r de Daily Tele raph mekM heeft de oammunnt44cdte partih g te Londen tvdens de taatate bije okomst een itieuw parlijiprogiiagnma aanvaard d 4t al het doet van de Engelacabe communisiische partu de vormwc van een socialistisch Groot BiK4annië noemt De partuseavtaris PoUlt kondigde tljdeiw een inagsadeinonatgwtle op Trafalgar S isaire een propafandacampagne tn geheel Engeland aan die ten doel h eft nieuwe ledien voor 4 cooinMmataaohe valrvereenigingen te werven en voor het eind van bet jaar een oommiunietisob partij in Ikifceland met minstens 100 000 leden 09 te bouwen DR DOOD VAN 8IKOKSKI faar de Engelache nMUwsdienst mekH tieeft Cburohill gisteren m tiet LageitMi in antwoord op e n desbetreffende vraag verklaaTvi niet m staat te z jn eetwgeilei inlichtihgfen te verscéaffen over de oorzaak van het vliegtuigonfleluk waivrbu SikorSlci ia omgekomen f4aar uKenlng van den tbckholmichfln oorreapondent der lleutsche AJlgemelne Zeijung schijnl generaal Slknrakl te Kairo vlak voor de cataitrofe onderhandelingen gefoerd te hebben m t den afgeunt van Stalln die hem belangrtjk leken De correspondent wijat erop dat de Sovjeta er alnda iing aanspiaak op maken ook In de politiek der MidriellandscHe Zee ten woordje mee Ie spreken Daartoe Hebben jlJ een program der Mlddellandsche 7ee van het tolajewisllsche I nperlallsme opgesteld waarmede rich ook Stkor iki r u hebben Willen bezighouden Naar de meening van den conespondent zou daaibu nog eens duidelijk tot uiting zUn gekomen dat de wederzljdsche standpunten onvereenigbaar zijn hetgeen de reden was waarom Sikonskt tnoeat verdwUnih Te La linea vetluldt dat het stoffelijk overschot van generaal Sikorski stjn dochter en iQn adjudant gebalarmd n naar Landen Zal worden overgebracht Voordien zullen de lijken te GlbralMr Isi een grafkamer worden opgebaèrd Na den dobd van generaal Slkarskl zfjn Volgens don correspondent te Stockholm van de Berliner BH r s e n 7 e 1 1 u n g leeda de e nte aanwijzingen aanwvzlg dat hierdoor groote wijzigingen rullen odtstsan in het Poolsche Rmlgrantencomité te tionden Hieruit blijkl reeds duidelMk dat men te Londen i iet lang bij den dood vaa i oraki wil stilstaan doch hoopt thana wm onderdanig Polen te kunnen aantreften dat zich schikt naar de Britache InaVuotlas IM het zich tegenover Moskou moet MORiiuKmoiN t r m BMfKMC S lRIJOKRAlHTI N IN mm $ Naar de c 1 1 respondent Ie Genèvt ¥ n de Deutache AltgemelnV Zaltung meldt heelt een dooi generaal Auchinleck den opperbevelhebber der Brllach Indi che atrijdkrachlen tot zijn troepen gerichte dag order waarin de moeililkheden worden gegeven waarmee de troepen tn fittï kampen hebben roowel in Indie als THjoengklng rijn ultwe Hing niet gen si Indische n de Chinee iti e jers knoopen d dr gevolRIif kking aan vasi dat er noi moeilijke tbden Ie wachten staan tcedü w en wel op zeer ste lw wUzp konit bittere teleurstelling tot uiting da China voor de Cngelsehen en Amerikanen nog altUd ver aan den rand d r beurtenItacn blijft ataan KKSIELRINO BN RirHTHOrCN ZVID ITAl l De A N P oorreapondent te Berllin meldt In verband met de opvallende toeneminjj der activiteit in de lucht boven het Middelland sche Zeegebied die o a tot uitlnii k iit in het groote aanjal vliegtuigen dat d laatste paar dagen door Duitxciie en Itallainacha luchtatrljdkiaihben is neergehaald is een Duitsche mededeelirg mtereasant waaruit blijkt dat naaat generaal veldmaarschalk Kesselrtng thana nog een andere tv ii man hi t van een luchtvlool namelijk generaalv ldnlaarHchalk Frelherr von Rlchthofeii zUn hoofdkwartier In Zuid Italië heeft opgealafen Dit alsmede het feit dat de Inspecteur der Jac itvllegluigen generaal majoor Fland op het ooaenblik in het Gulden vertoeft bewijst de groote beteekenis die Dultschland aan het Middcjlandsctie Zec front hecht OS WAPINPRnDVrTIB IN OÜ VFREKNIUiri STATTN De Britsche berlc ilendlenat meldt uit Waahlngton dal de Vooiritter vnn het oorlogsprodacttebureau DonaM Melsen verklaard heefl dat de Amei kaanache wapen pioductle In Mei nie de verwarhti slltging heeft vertoond Het afnemen van het tempo dat In Mal kon worden waai genomen een uUerst ernstige zaak zoo zeld Melaon De Botlvlaanaetie ambassadeurs te Washington en RIo de Janeiro hebben gelilkllldig aan d pers medafadeeld dat de pinhtenea van hun land n c niet opgaloat dooi da Brazillaansehr hsvan tot vrQhgven te verklaren sltehe troepen 1 nwterieel ten Zuiden van MoOum Het was gafn faheim dat de Outtsclieni leitHt Méu avtncene groote massa s troepen sti m terieel bu en hadden ffebracht in het gebied ten No en vtn Oharkof en b f Brjan c Een actie die van Duitsotw zijde als oorsptOQkeluk zuiver plaats lyik MRmtt beMampeld is thans de voi geweest die den strijd tusa dien deië ma al gei heeft doen onttiramlen De riiac Ie sifih op het oegenbift urn la otttwlk Mlaff bevindt m tidi naar het oordeel van Berlin wellloM nog tot andere sectoren lal Itbreidaa wordt van belde sUden gevottd met eaa ontzaglilka massa aan matartcal sooala tbt dtmrar in de krilgsgesehledenls nog niet Is aorgdtoaMn Balda partüw bcMhlkkaa av r anamM aantallia pantserwagens Bie vooral van ttaHsisehe atfd la d a strijd urordaa gawoffaa waarteganover ds Dnltsohe dB Ktassa vaa hva pantsarleger nat kebkHi larag i Aandaa Da varliezen der boMvwislan vooièl aan vibgtulgen xtin volgens Berlijn 41 Ml MreadM dec Made aidMMtUsiit hoog Hoewel mrntah kringen alhier cai tvof aeeij teaa ioiidnfid tooneni i veiiuta a tt man dat dê i ola awlsten ner gens Asor het Dnltseba fi t hebben ktaw Voor een vaa Iwf boktjeaisaaa bevrijd RaiaVand In Bteeds grooteie Antallen treden in devan het iMlaigwiame bevrijde gebieden in hetOosten de nifeei bare mannen tot de Oostbataljons t e om met de Dun che Weermachtvoor eeh an het bolajewisme IwvrtJd Rualand te strijden De rechterhand ligt op denloop van het kanon terwni de eed wordtafgelegd p K Baler A H I BütHeHiOHd BEGKLING VOOS ARBEIDERS IN DVrrSCHLAND BV VwUes vaa kleedlag d br bembardemeiiii De oenajale persdienet van het Nede 1and8che Afbeidsfront sdirult Ten bojioeve van de Nederlandsche arbeiders in Duitachland die tengevolge van een bomtoardament kleeding zim kwi t raalct heeft de Nederland sohe Vojll dienat op verzoek van het Nedorlandaohe Airbeidsfront de volgende f eling getroffen AitbeMerg die htm kleeduiff zijgi kwgtg rfttót bu een van de bovengenoemde luchtaanvallen moeten zkih m het biezit stellen van een ve klanng waartiit blijkt dat zU slachttrffer van een bomaanval zijn De e reriktoring wordt door het betmkken gemeentebeatiiur in het bet k n Duitache gebied afgegeven Op deze verktaring moet door den Bf riebsobmann i van het D AS een aatiteekemng wcirden gesteld waaaniit blijkt dat de balrokken arbeider in teidaad in hét Iwttieffcnde bedrijf verkzaam a 1 ƒ De aibcKiers Ikuhnen zich tot het verkrijgen van boven notmde gegevens de h lp inroepen van de verbin dmgsiieden van het Nederlatvdsche Arheidefrorrt Met da bov nbedoe4d bewijreti kunnen de atbeidar zich naar een der navolgeivJe kantoren van den Ned land ch n VoUtjdiehat begeven Maaslr i t A van Roon St Pieters kade 23 Amhwn 1 C A Vertmrg Van iJtwick Palidtetraat 1 OWeniaal A H G Neustink Raadhuis Aan Ifovenfit noemde adressen wor den op varttJön van het bewua door den Nederlandsche Volkwlienst tegen betaling doch ronder textieljsiirten verdunningen of bonnen bestStikbaar gesteld een costuum 3 hemden et 3 onderbroeken een overhemd met das een paar sokken en een paar hoenen Het geld benoodlgd om de genoemde kleedini aan ta schaffen wordt den arbeiders volgens de dakr gelHende maatstaven in Dultschland VjW strekt Dffe regeling vindt toepassing van I Juli 1943 af De bepalingen met betrekking tot het reizen vati Duitsehland naar Nederland ook wanneer die geschiedt om de hier vertne de redenen b ven onveranderd van kracfht ERNR nO OMHÜVAI BU IFnETSEN VAN DFN CACBERO Maandagmiddag om ongeveer vijf uur kwamen de gertiat Bessflms uit Maastricht per tandem In volle vaart den gevaarlukea auberg by Valkenburg afger en Of de remmen niet funtlioneet clan dan wel dat de dames de macht over het stuur kwijtraakten is nog niet Kbmen vaat t staan maef voorbij tanfers hoorden opeens en Iievig gegil en op hatyelfde monMOi vloog de tandem met kracht tegen de deur van een café aan De 19 Jsrige mej Beasems de Jongste der zusters werd op slsg gedood terwbl de H jarige meJ Bessems zware inwendige kneuzingen opliep Geneeskundige ei geestelijke hulp waren spoedig ter plaatse Beide slachtoff s werden naar het aiekenliilla in Maastricht overgebracht Oe burgemeester van Valkenburg heeft het af fiel n van den Cauberg In het vervolg verboden lOENAAR DIRICTgV HRAriiraOTM IN DRN rWARIPN HANDm Controleur van Ban CCD dla 4eier dsjfn een onder7 nek instelden oi aan tulvdiWirlek In I Imhurg hebben daarbij ei n goadsn slag geslagen waardoor een eind Is gemaakt aan da praktljkon Van dan eiijenaar dlrtctaur ep hat g lsd van den ilulkhanU T8d n hun apeurtocht door de fabriek ont dakten de amblanaran een geheime berg plaats van boter Da boterkaldtr van d fabriek bleek ddor een deur verbanden te Un met den prlvtkelder van helwoonhula waar san aantal kluiten boter gereed lag om lauduleua ta worden atgalavard Hel voortga tté ondarsMk brseht aan het lloht da benige duizenden ktlosramman boter en vel op die manier In den sluikhandel terecht 7l n gekomen Ook de administralie blaak niet 1 iirde la Un aan de veehouders la In aas weken geen uitbetaling Maan Da eigenaar direrleur van h t IsWt a In varaekard bawaiing fateld ONBRN eRKONO nOOB rROiRCTIRt B H tsn r II ttU ds M Ichutlutnat In D fl Haaf ward ats ernallg verwond vtrmoedalUk door hgl apaün inet een geïondgn prolaeHal at b sHtplolt Door hel ongeval ward den fonsM da rechterhand alHhikl tSnMtt r ht r ta va aM sJilsht vsnniMct wartf Het sliehloNais Is Gk sorrwakliMidaa loMtand naar h sttlnn huls kan M Waalaiads vwvtsM MBNSTNraUNG UU DB LAND WACBT 18 KEKIDBNST AAN nSTVtNUK MaMt eek n sish la H e t l ng an ever vcrgaediageB extra taveasaaiddeleneatoewitsingen kaisBtaaalag vergoeding van versekerlngsen liektepremie extra hulp in bijsüid gevallen vrijatelllng van arbeidsiasrt eas verstrekt het S S Krsatakaaunando NIederlande Korte Vijverberg S Den Haag alsmede de Nebenstelle Dam 4 Amsterdam Ook tijdens de kenrlngen worden deae inlichtingen gegeven WAARSCHUWING AAN GROENTEHANDELAREN Blijkens een officieele mededeeling heeft het Bedrijtschap voor groenten enfruit een ernstige waarschuwing gerichtaan de handelaren In groenten en fruit zy die ongeoorloofde handelingen verrichten worden bedreigd met voorloopige tuchtmaatregelen als sluiting van bedrijf Belanghebbenden worden naar de otficfeele mededeeling In dit Uad verwezen STRENGE CONTROLE OP TELE88 VAN AARDAPPELEN Se C C D oefent strenge controle uit op de telers van aardappelen Tegen velen die de voedselvoomeningsbepaImgen niet m acht hebben genomen werd reeds inooes verbaal opgemaakt in hoofdzaak wegens het niet voldoen aan den plicht de aardappelen ter veiling te brengen Het op cUndestjene wijae vepkoopen van aardappelen rechtstreeks aan den coHisument werkt den zwarten handel in de hand en dit kan natuurlek niet worden geduld De airtbtenaren van de tuchtrechtspraak berechten deze zaken met Voorrang en verscheidene boetes van eenige honderden guldens zijn reeds opgelegd Zy beteekenen teven een strenge waarschuwing voor allen die meenen tiet met de bestaande voorschriften niet zoo nauw te behoeven te nemen DB VERKOOP VAN GROENTEN OP JDEN TUIN Het bedïutachap voor groenteh en fruit heeft deser dagen uiteengezet dat iedere verkoop van groenten op den tuin in de gemeenten in bedoeld bericht opgesomd verbotlen is doch dat het verbtxl niet geldt voor klein handelaaclelers en markttuinders wier teettvergunnmg met grooteï is dan 50 aren De verkoop op den tuin bu dAi kleinhandelaarteler en den markttinnder mag echter niet gaan ten koste van de gebruikelijke afretmethode De markttyipder b v dient rijn producten tot de iwrmate hoeveelheid zooals gebniikalfk ter markt te verkoopen S M VÏRZFKFRDFN PER ZIEKENFONDSARTS De commissaris belast m t het toericht op de zieken fondsetj eeft bepaald dat ten name van eeti huisarts ten hoogst 3000 verzekenden verplicht en vTUwiHIp verzekerden teza men mogen zuii ingeschreven In ge valten waarin zulks hetzg m verband met het totale aanial verzekerden en het ter plarftae beschikbare aantal huisartsen hetizi om andene redenen noodzakelyk of ivenschelyk wordt bevonden kan met toestemming van defi oommisearis van het bovwigenoémde maximum worden afgeweken FemUeton Naéruk verliodetlVK DE SLAI ENDF BOEDDHA Nedarlandaeha Roman door T J A L COtlOKNa IM 1 Uc Mt sprakeloos Wait turn weefset van liJügen was cf m korten tyd v ïOTOien wat een maatr jfel Ti wiM en er genomen om den schal aaiv hebcnchtiKe hacidm te onttrekken Die oude onpeiipricsler us S een sluwe vos dat Uëek mi eeis te meer en zUn JonM ooUegn ItHd giroot gelyk Mhad toin hij hot beter vond dat my geon eed van g emitioudmg myner ontdekktng werd opgelegd Het ongekMdUjke vaj5 myn veufcaal was de bsete bescherming van den tempetochait TerwUl dit alles mU door het hootd ging voerden de officieren oltdtar eUsaar een levendig gmpntt waadbii ze zi h te mijnen koste vrooiyk maakten Bedwelming t plusn haschisch hoordei Ik een majoor tegen dfn kolonel Hen f rd nasn wederom het o Het heeft mü W rtcaHik ihoeite geknal sei hiJ streitg om aan uw 0 1 rechtlield te geloOVen maar t t wél ik nog aanncman dat gU de viaioeoanen d droomert die het gevoll rfen van een of andor bediwetaend mldoiet voor waailieid hebt aanvswd Wel had ik mo en vpirwflchteii dat epn grootene mate van voorrichtigheW erl hwder mztahi u zouden hebt en wseMlouden om dïTgi lyke inbeeldingan Wer rif Waarheid te koipen verlwiidiiW Daar kon üt hel mee doen Ze zs en me du aan voor een heelmi ol bailnr i gek voor iemand die ap maar op loa r raat en die het ondetsd het d niet waat titaachen wakan en droom Mt AMiwl er nog maar was gewseat m ti d too minate e i ipwt fidaeMa i mdn vsihaat ktinnen mmmtmm kiumwn v t ie wat ar l aUW ja arti wend tUdens flm vartwor door da Ja Ih tiijt mi oaki wv vMwd er niet if M de iMisnal Ufiioad E R üt b t war ta wwg i antwoordde ik aoharip an dat la TACKS RN BIVRTS VMHL SCHfNRBBL Op grand van een bekendmaking ia de Nederlandsche SUatacourant vaa 3 JmIi j 1 U bet verboden taoks wriveta zooals daae worden gebruiklvoor het vervaardigan en harstallaavan schoeiaeL te koopen veoriiandiaof m voorraad te hebben 4e varicov pen of af te leveren zonder vaigunniiM van hft rükriwraMi voor hnidett ëaleder Er u togelUkttUid aui e a leder m algemeene ve unntai verleend tot het vnor handen of in voorraad houden vaa tacks ad rtvetj onder nader bekend te maken voorraden tn baaerkingen terwijl mr blJ hM RUksbureau Ingeachreven schoentabrlkantan schoenheratelMs en voor de Ieder ea schoenfournlturenhandelkren alnAede voor fabrikanten en tmpsrleura van taeka ea rlveu en grokaiars in aeha nf mniH i bc paalde regelingen iQn getroffen Voor naders bijzonderheden zie meii d otneitele puMtcalle INVAI au CCN aMaKKRLAAIp AmM narai van den CCD hebben t nadits een inval gudaaa la da iroa u vaa O wM a aan den Oasendamwag ia SMat wiuMi ea enorme voorraad lavensmiddalen waa apfaalaten In bcsMf gananMi w r4 n rail rogge 400 pond komasurraSut twee geslachte varkens én varken In de pekel Ook werden 4 radiotoe ellaa In toaalas niMnMa alsmede het tn huls nwwin M apaarbankbookje De bewoner ta voortvluchtig RECHTSZAKEW a s ORLB VAN OMSIR CONTaOUKia V Arcmmni Menaar da prealdant waar aan we heen als boeren die door diMt luchtreohtei vwir een of antl r economiach miadrijf warden beboet dat geld ond r bedreiging nut geweU van de orlsla coniroleurs gaan torugeischen MO riep de officier van JtaatiUe van da Uirechtache rechtbank uit in atjn requialtolr tegen den 43 jaTlgen veehandelaar A V idt Harnielbn Verdachte was eenigen tUd geleden door d n tuchtrechter venmnli lï tot de zeer kleine geldboete van tierf guldan doch over dit feil bad de man Zich zoo opgewonden dat toen ap S Juli JI een CMsis controleur de boeken bU hom kwam narien hU dezen met een maa bedreigde en van hem dien tien gulden terugalschte De controleur trachtte den boer te kalmeeren doch dat gelukte niet want opeen Sreep de verd een brondmes dal op ufel l g rwaaide daarmede door de luilit on riep Uil ala ik nou niet dn eet die IlVit gulden van Je kriig ateekMk Je dit mm door donder De conlraleur beangn dat lM twoord m een daad zou warden omglizet bataalde tenakitte vijt guldan en zegde toe da i est op een anderen keer te komen brengen Na dit Incident Hot verd den ambtenaar loa liet kern persoonlijk uH en rlen hem no na Nou moet Ik varder geen last meer van je hebben Vit het rapport over verd bleek dat ha gunstig bekend atond wel een groottit inoiid had maar ovarigana een oppaaaond laven leidde ui n dun Haag ichen Dlerenium Is vLrixinden werd oa rijn feestdag al vroeg door ryn tekin l ren mat bioamen opgewacht lohlinmelpanniKgh gaBBsaHoaaHB amtm De officier van Justitie zeide dat de JuaUtls streng Ugen dcigelijke ullwaasen Inoel 0 treden De elsch luidde zeven niaSnden at het mtl absolinit niet schelen kan ot u den Sriial dien Ik met eigen oojlen hsb fffwn auH vaideo ja dan neen X i kan oveiigen lieiil bogrypen dat de priesters al het mogelijke hebben gedaan om den schat in veiligheid 4e brengen of goed te veihamaeii Nu begrgip ik ook de redien v a de ontploffingen die Ik hoorde toen uw tnoepen de rots lieten prinjcen aan hel rmijn Welke onipkiffingen Wel zoodra de miin gesprongen wan hoorde ik uit d richLu vsn d n itmpelbprg een dof gerommel Dat is nogal aaiiiurliUk ael d fcotonel u heeft den oiho vm d n sl gehoord die in de vonle ii dreunde Mijin vriend hoowls het o©k Dat tal wel laKissehen wflten we deze B f be indi l n die verdere inlichtingen omtremrClllBéaw wil ugaarne arhenlMn daar we nu verbinding met dat andaehap hebban waarlangs Ik ieder oocenblik betRHiwbafa bei oh ten kan otvtvangen Ik voelde het vatiUniM vaa 4 n ste maar aal gatn wooro Mlin dank vaar uw iMraldwUNcheid en uw goede l wl n in Vartir wenseh ik u sen veosapeadiüie ala HiJ lioog an ét oHUskmm bo ap eveaean Diep RMdand veritc Ik hel Stailgebouw tatL laVaaiMVf In een oatt H hoek van hrt groote iii Wil t mÓ wow a i een kralrt tot l W Sf zag ik het owwaaWliiitnUifct W J verhaal hl Uê direct belwuhebhenden m1 niat grtjiWM wtkjNp jw OU het diin rijn a tk mihr iwntaai van dan srtM l van Cblodaiwwr aan amleiiwi opdiachia a ik J had om de waartioH vwn ita W P te bevefligcn Met het vaate voewwman nooit meer 4e llpr SLiSl achat v i Ohtod SES tets ta verletten 1 BJIM XJ J iTnt raiia efmmmtim m mj IV t nJken m fwerat Waoneer verduisteren asièaiaiii H Wasiaia aaaia ai